3.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/2007

(2019. gada 18. novembris),

ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 piemērošanu attiecībā uz sarakstiem, kuros norādīti tie dzīvnieki, dzīvnieku izcelsmes produkti, reproduktīvie produkti, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti un atvasinātie produkti, kā arī siens un salmi, uz ko attiecina oficiālās kontroles robežkontroles punktos, un ar ko groza Lēmumu 2007/275/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 3. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (2), un jo īpaši tās 47. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) 2017/625 ir noteikumi par dalībvalstu kompetento iestāžu veiktajām oficiālajām kontrolēm, kurās pārbauda, vai dzīvnieki un preces, ko ieved Savienībā, atbilst Savienības lauksaimniecības un pārtikas aprites tiesību aktiem.

(2)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/478 (3) tika grozīta Regula (ES) 2017/625, tās 47. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās preču kategorijas papildinot ar sienu un salmiem, kā arī ar pārtikas produktiem, kas satur gan augu izcelsmes produktus, gan apstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (“kombinēti produkti”).

(3)

Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/625 konkrētas dzīvnieku un preču kategorijas no trešām valstīm robežkontroles punktā vienmēr būtu jāuzrāda oficiālo kontroļu veikšanai pirms ievešanas Savienībā. Papildus dzīvniekiem, dzīvnieku izcelsmes produktiem, reproduktīvajiem produktiem, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem to kategoriju vidū, kuras robežkontroles punktos vienmēr būtu jāuzrāda oficiālo kontroļu veikšanai, ir siens un salmi un kombinēti produkti.

(4)

Regulā (ES) 2017/625 paredzēts, ka Komisija izveido sarakstus, kuros ietverti tie dažādie dzīvnieki un dzīvnieku izcelsmes produkti, reproduktīvie produkti, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, siens un salmi un kombinētie produkti, kas robežkontroles punktos jāuzrāda oficiālai kontrolei, un kuros norādīts attiecīgais Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (4) minētais kombinētās nomenklatūras (KN) kods.

(5)

Tā kā atvasinātie produkti ir dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apakškategorija, tie būtu jāietver sarakstos un attiecīgi būtu jānorāda to KN kodi.

(6)

Komisijas Lēmums 2007/275/EK (5) nosaka noteikumus par dzīvniekiem, produktiem un arī kombinētajiem produktiem, kas robežkontroles punktos jāpakļauj veterinārajām pārbaudēm saskaņā ar Padomes Direktīvām 91/496/EEK (6) un 97/78/EK. No 2021. gada 21. aprīļa saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/625 (7) sāks piemērot jaunus nosacījumus attiecībā uz kombinētu produktu ievešanu Savienībā. Tāpēc līdz tam ir lietderīgi turpināt piemērot spēkā esošos noteikumus, kas Lēmumā 2007/275/EK noteikti attiecībā uz kombinētiem produktiem, uz ko attiecina oficiālās kontroles robežkontroles punktos, kā arī ir lietderīgi, ka kombinētiem produktiem šo regulu nepiemēro. Lai izvairītos no tiesību normu pārklāšanās, ar šo regulu būtu jāgroza Lēmums 2007/275/EK un tā piemērošanas joma būtu jāierobežo attiecībā uz kombinētiem produktiem.

(7)

Lai kompetentajām iestādēm būtu vienkāršāk robežkontroles punktos veikt oficiālās kontroles saskaņā ar Regulu (ES) 2017/625, ar šo regulu izveidotajam sarakstam būtu sīki jāapraksta dzīvnieki, dzīvnieku izcelsmes produkti, reproduktīvie produkti, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti un no dzīvniekiem atvasināti produkti, kā arī siens un salmi, kam veicamas šādas oficiālās kontroles.

(8)

Turklāt attiecībā uz konkrētiem KN kodiem šī regula sarakstā iekļauj tikai daļu dzīvnieku un produktu, kas ietilpst attiecīgajā pozīcijā vai apakšpozīcijā. Šādos gadījumos regulā būtu jābūt papildu ziņām par attiecīgajiem dzīvniekiem un produktiem, uz ko attiecina oficiālās kontroles robežkontroles punktos.

(9)

Regulas (ES) 2017/625 noteikumus, kas reglamentē šīs regulas aptvertos jautājumus, piemēro no 2019. gada 14. decembra, tāpēc šī regula būtu jāpiemēro no tās pašas dienas.

(10)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1.   Ar šo regulu saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 47. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu izveido to dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu, reproduktīvo produktu, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, no dzīvniekiem atvasinātu produktu un siena un salmu sarakstus, uz kuriem attiecina oficiālās kontroles robežkontroles punktos.

2.   Šo regulu nepiemēro kombinētiem produktiem.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“dzīvnieku izcelsmes produkti” ir dzīvnieku izcelsmes produkti, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 (8) I pielikuma 8.1. punktā;

2)

“neapstrādāti cūku sari” ir neapstrādāti cūku sari, kā definēts Komisijas Regulas (ES) Nr. 142/2011 (9) I pielikuma 33. punktā;

3)

“neapstrādātas putnu spalvas un spalvu daļas” ir neapstrādātas putnu spalvas un spalvu daļas, kā definēts Komisijas Regulas (ES) Nr. 142/2011 I pielikuma 30. punktā;

4)

“neapstrādāts apmatojums” ir neapstrādāts apmatojums, kā definēts Komisijas Regulas (ES) Nr. 142/2011 I pielikuma 32. punktā;

5)

“starpprodukts” ir starpprodukts, kā definēts Komisijas Regulas (ES) Nr. 142/2011 I pielikuma 35. punktā;

6)

“apstrādātas ādas” ir apstrādātas ādas, kā definēts Komisijas Regulas (ES) Nr. 142/2011 I pielikuma 28. punktā;

7)

“neapstrādāta vilna” ir neapstrādāta vilna, kā definēts Komisijas Regulas (ES) Nr. 142/2011 I pielikuma 31. punktā.

3. pants

I pielikumā norādīto dzīvnieku un preču oficiālās kontroles

Uz šīs regulas I pielikumā norādītajiem dzīvniekiem un precēm attiecina oficiālās kontroles robežkontroles punktos saskaņā ar Regulu (ES) 2017/625.

4. pants

Grozījumi Lēmumā 2007/275/EK

Lēmumu 2007/275/EK groza šādi:

1)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Komisijas 2007. gada 17. aprīļa Lēmums par to kombinēto produktu sarakstiem, kas jāpakļauj kontrolei robežkontroles punktos”;

2)

lēmuma 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Priekšmets

Ar šo lēmumu nosaka noteikumus par kombinētiem produktiem, uz kuriem, kad tos ieved Savienībā, attiecina oficiālās kontroles robežkontroles punktos.”;

3)

lēmuma 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

I pielikumā uzskaitīto kombinēto produktu oficiālās kontroles

1.   Uz šā lēmuma I pielikumā uzskaitītajiem kombinētajiem produktiem robežkontroles punktos attiecina oficiālās kontroles saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (*1).

2.   Kombinēto produktu, uz kuriem attiecina oficiālās kontroles, sākotnējo atlasi, kas veikta uz I pielikuma 1. slejā ietvertās kombinētās nomenklatūras pamata, precizē, izmantojot konkrēto formulējumu vai tiesību aktus, kas minēti I pielikuma 3. slejā.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regula (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.).”;"

4)

lēmuma 4. pantu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

Kombinēti produkti, kam veic oficiālās kontroles”;

b)

ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Oficiālās kontroles veic šādiem kombinētajiem produktiem:”;

5)

lēmuma 6. pantu aizstāj ar šādu:

6. pants

Atkāpe attiecībā uz konkrētiem kombinētajiem produktiem

1.   Atkāpjoties no 3. panta, oficiālās kontroles neveic šādiem kombinētajiem produktiem, kuri nesatur nekādus gaļas produktus:

a)

kombinētajiem produktiem, kuru sastāvā citu pārstrādes produktu ir mazāk nekā puse, ar nosacījumu, ka:

i)

šos produktus var glabāt apkārtnes temperatūrā vai tie izgatavošanas laikā visā to masā ir pilnīgi izvārīti vai termiski apstrādāti tā, lai neapstrādāts produkts tiktu denaturēts;

ii)

uz produktiem ir skaidri norādīts, ka tie paredzēti lietošanai pārtikā;

iii)

tie ir iepakoti vai hermētiski iesaiņoti tīrās tvertnēs;

iv)

tiem ir tirdzniecības pavaddokuments un tie vienā no oficiālajām dalībvalsts valodām ir marķēti tā, ka minētais dokuments un marķējums kopā informē par kombinētā produkta īpašībām, daudzumu un iepakojumu skaitu, izcelsmes valsti, ražotāju un sastāvdaļām;

b)

II pielikumā norādītajiem kombinētajiem produktiem.

2.   Tomēr visi piena produkti, kas ietilpst kādā kombinētajā produktā, ir iegūti tikai no valstīm, kuras norādītas Komisijas Regulas (ES) Nr. 605/2010 (*2) I pielikumā, un ir apstrādāti saskaņā ar minēto pielikumu.

(*2)  Komisijas 2010. gada 2. jūlija Regula (ES) Nr. 605/2010, ar ko nosaka dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus lietošanai pārtikā paredzēta svaigpiena, piena produktu, jaunpiena un jaunpiena produktu ievešanai Eiropas Savienībā (OV L 175, 10.7.2010., 1. lpp.).”;"

6)

I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

5. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 18. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.

(2)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(3)  Komisijas 2019. gada 14. janvāra Deleģētā regula (ES) 2019/478, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 groza attiecībā uz to sūtījumu kategorijām, kam piemēro oficiālās kontroles robežkontroles punktos (OV L 82, 25.3.2019., 4. lpp.).

(4)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2007. gada 17. aprīļa Lēmums 2007/275/EK par dzīvnieku un produktu sarakstiem, kas jāpakļauj pārbaudei robežkontroles punktos saskaņā ar Padomes Direktīvām 91/496/EEK un 97/78/EK (OV L 116, 4.5.2007., 9. lpp.).

(6)  Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp.).

(7)  Komisijas 2019. gada 4. marta Deleģētā regula (ES) 2019/625, ar ko attiecībā uz prasībām par lietošanai pārtikā paredzētu noteiktu dzīvnieku un preču sūtījumu ievešanu Savienībā papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (OV L 131, 17.5.2019., 18. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).

(9)  Komisijas 2011. gada 25. februāra Regula (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (OV L 54, 26.2.2011., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

SARAKSTS, KURĀ NORĀDĪTI TIE DZĪVNIEKU, DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI, REPRODUKTĪVIE PRODUKTI, DZĪVNIEKU IZCELSMES BLAKUSPRODUKTI UN ATVASINĀTIE PRODUKTI, KĀ ARĪ SIENA UN SALMI, UZ KO ATTIECINA 3. PANTĀ MINĒTĀS OFICIĀLĀS KONTROLES ROBEŽKONTROLES PUNKTOS

Piezīmes

1.   Vispārīgas piezīmes

a.

Lai precizētu, uz kuriem dzīvniekiem vai precēm konkrētā nodaļa attiecas, atsevišķām nodaļām ir pievienotas vispārējas piezīmes. Turklāt, ja vajadzīgs, dota atsauce uz īpašajām prasībām, kas noteiktas Komisijas Regulā (ES) Nr. 142/2011 (1).

2.   Piezīmes par nodaļām

a.

Šajā pielikumā saraksti ir iedalīti nodaļās, un tās atbilst attiecīgajām kombinētās nomenklatūras (KN) nodaļām, kas noteiktas ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (2) I pielikumu.

b.

Piezīmes par nodaļām ir skaidrojumi, kas, ja vajadzīgs, citēti no piezīmēm par atsevišķām KN nodaļām.

3.   Fragments no Harmonizētās sistēmas skaidrojumiem un klasifikācijas atzinuma

Ja vajadzīgs, papildu informācija par dažādajām nodaļām ņemta no Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas skaidrojumiem un klasifikācijas atzinuma.

Tabulas

4.   1. sleja – KN kods

Šajā slejā ir norādīts KN kods. Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 izveidotās KN pamatā ir starptautiskā preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētā sistēma (HS), ko izstrādājusi Muitas sadarbības padome (tagadējā Pasaules Muitas organizācija (PMO)) un kas pieņemta ar 1983. gada 14. jūnijā Briselē noslēgto starptautisko konvenciju un Eiropas Ekonomikas kopienas vārdā apstiprināta ar Padomes Lēmumu 87/369/EEK (3) (“HS konvencija”). KN pārņem HS pozīcijas un apakšpozīcijas (to garums ir līdz sešiem cipariem), bet pašas KN pozīcijas iedalās vēl sīkāk, un tās tiek veidotas ar septīto un astoto ciparu.

Ja izmantots četru ciparu kods: ja vien nav norādīts citādi, visi produkti, pirms kuriem norādīti vai kuri atbilst minētajiem četriem cipariem, jānodod oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos. Vairumā gadījumu attiecīgie KN kodi, kas iekļauti ar Komisijas Lēmumu 2004/292/EK (4) izveidotajā sistēmā TRACES, ir iedalīti apakšpozīcijās, kas tiek apzīmētas ar sešu vai astoņu ciparu kodu.

Ja oficiālajām kontrolēm jānodod tikai konkrēti ar četru, sešu vai astoņu ciparu kodu klasificēti produkti un kombinētajā nomenklatūrā šim kodam nav īpašas apakšnodaļas, kods marķēts ar “ex”. Tādā gadījumā dzīvniekus un produktus, uz kuriem attiecas šī regula, nosaka pēc KN koda piemērošanas jomas un pēc attiecīgā 2. slejā dotā apraksta un 3. slejā minētās kvalifikācijas un paskaidrojuma.

5.   2. sleja – apraksts

Preču apraksts atbilst KN slejā “Apraksts” dotajam aprakstam.

Tā kā ar šo regulu aptvertās preces nosaka pēc KN kodiem, tad, atkāpjoties no KN interpretācijas noteikumiem, 2. slejā dotais dzīvnieku un produktu apraksta formulējums tiek uzskatīts tikai par indikatīvu.

6.   3. sleja – kvalifikācija un paskaidrojums

Šajā slejā sniegta detalizēta informācija par attiecīgajiem dzīvniekiem vai precēm. Papildu informācija par dažādo KN nodaļu aptvertajiem dzīvniekiem un precēm ir atrodama Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras skaidrojumos (5).

No dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem atvasināti produkti, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1069/2009 (6) un Regula (ES) Nr. 142/2011, Savienības tiesību aktos nav īpaši apzināti. Oficiālās kontroles veic produktiem, kas ir daļēji apstrādāti, bet būtībā ir jēli produkti, kuri vēl jāapstrādā apstiprinātā vai reģistrētā galamērķa objektā. Oficiālie inspektori robežkontroles punktā novērtē un, ja vajadzīgs, norāda, vai atvasinātais produkts ir pietiekami apstrādāts, lai tas nebūtu jāpakļauj turpmākām Savienības tiesību aktos paredzētām oficiālajām kontrolēm.

1. NODAĻA

Dzīvi dzīvnieki

Piezīme par 1. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“1.

Šajā nodaļā ietilpst visi dzīvie dzīvnieki, izņemot:

a)

zivis un vēžveidīgos, gliemjus un citus ūdens bezmugurkaulniekus, kas ietverti pozīcijās 0301, 0306, 0307 vai 0308;

b)

mikroorganismu kultūras un citus produktus, kas ietverti pozīcijā 3002, un

c)

dzīvniekus, kas ietverti pozīcijā 9508.”

Fragments no Harmonizētās sistēmas skaidrojumiem

“Pozīcijā 0106 inter alia ietilpst šādi mājas vai savvaļas dzīvnieki:

A)

zīdītāji:

1)

primāti;

2)

vaļi, delfīni un cūkdelfīni (vaļveidīgo kārtas zīdītāji), lamantīni un jūrasgovis (jūrassirēnu kārtas zīdītāji), roņi, jūraslauvas un valzirgi (airkāju apakškārtas zīdītāji);

3)

citi (piemēram, ziemeļbrieži, kaķi, suņi, lauvas, tīģeri, lāči, ziloņi, kamieļi (ieskaitot vienkupra kamieļus), zebras, truši, zaķi, brieži, antilopes (izņemot Bovinae apakšdzimtas dzīvniekus), kalnu kazas, lapsas, ūdeles un citi dzīvnieki kažokādu saimniecībām);

B)

rāpuļi (ieskaitot čūskas un bruņurupučus);

C)

putni:

1)

plēsīgie putni;

2)

papagaiļveidīgie (ieskaitot papagaiļus, aras un kakadū);

3)

citi (piemēram, irbes, fazāni, paipalas, meža slokas, mērkaziņas, baloži, rubeņi, dārza stērste, savvaļas pīles, savvaļas zosis, mežastrazdi, melnie strazdi, cīruļi, žubītes, zīlītes, kolibri, pāvi, gulbji un citi putni, kas nav minēti pozīcijā 0105);

D)

bites (neatkarīgi no pārvadāšanas veida: kastēs vai sprostos, vai stropos);

E)

citi, piemēram, vardes.

Šajā pozīcijā neietilpst cirku, zvērnīcu vai citu līdzīgu ceļojošo dzīvnieku uzvedumu dzīvnieki (pozīcija 95.08).”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

0101

Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi

Visi

0102

Dzīvi liellopi

Visi

0103

Dzīvas cūkas

Visas

0104

Dzīvas aitas un kazas

Visas

0105

Dzīvi mājputni, t. i., vistas (Gallus domesticus), pīles, zosis, tītari un pērļu vistiņas

Visi

0106

Citi dzīvi dzīvnieki

Visi, ietilpst visi šo apakšpozīciju aptvertie dzīvnieki:

0106 11 00 (primāti);

0106 12 00 (vaļi, delfīni un cūkdelfīni (vaļveidīgo kārtas zīdītāji); lamantīni un jūrasgovis (jūrassirēnu kārtas zīdītāji); roņi, jūraslauvas un valzirgi (Pinnipedia apakškārtas zīdītāji);

0106 13 00 kamieļi un pārējie kamieļveidīgie (Camelidae);

0106 14 (truši un zaķi);

0106 19 00 (citādi): zīdītāji, kas nav ietverti pozīcijā 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 un 0106 14 ; ietilpst suņi un kaķi;

0106 20 00 (rāpuļi, ieskaitot čūskas un bruņurupučus);

0106 31 00 (putni: plēsīgie putni);

0106 32 00 (papagaiļveidīgie (ieskaitot papagaiļus, aras un kakadū);

0106 33 00 (strausi; emu (Dromaius novaehollandiae);

0106 39 (citādi): ietilpst putni, kas nav ietverti pozīcijā 0105, 0106 31 , 0106 32 un 0106 33 , arī baloži;

0106 41 00 (bites);

0106 49 00 (kukaiņi, izņemot bites);

0106 90 00 (citādi): visi pārējie dzīvie dzīvnieki, kas neietilpst citur un kas nav zīdītāji, rāpuļi, putni un kukaiņi. Šajā pozīcijā ietilpst dzīvas vardes, kuras paredzēts vai nu turēt dzīvas vivārijā, vai nonāvēt lietošanai pārtikā.

2. NODAĻA

Gaļa un ēdami gaļas subprodukti

Piezīme par 2. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“1.

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

produkti, kas minēti pozīcijā 0201–0208 vai 0210 un nav piemēroti vai derīgi pārtikai;

b)

dzīvnieku zarnas, pūšļi un kuņģi (pozīcija 0504) un dzīvnieku asinis (pozīcija 0511 vai 3002), un

c)

dzīvnieku tauki, izņemot pozīcijas 0209 produktus (15. nodaļa).

(...)”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

0201

Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa

Visa. Pozīcijā neietilpst izejvielas, kas nav paredzētas vai nav piemērotas lietošanai pārtikā.

0202

Saldēta liellopu gaļa

Visa. Pozīcijā neietilpst izejvielas, kas nav paredzētas vai nav piemērotas lietošanai pārtikā.

0203

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa

Visa. Pozīcijā neietilpst izejvielas, kas nav paredzētas vai nav piemērotas lietošanai pārtikā.

0204

Svaiga, atdzesēta vai saldēta kazu un aitu gaļa

Visa. Pozīcijā neietilpst izejvielas, kas nav paredzētas vai nav piemērotas lietošanai pārtikā.

0205 00

Svaiga, atdzesēta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļa

Visa. Pozīcijā neietilpst izejvielas, kas nav paredzētas vai nav piemērotas lietošanai pārtikā.

0206

Svaigi, atdzesēti vai saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti

Visi. Pozīcijā neietilpst izejvielas, kas nav paredzētas vai nav piemērotas lietošanai pārtikā.

0207

Pozīcijas 0105 mājputnu gaļa un subprodukti, svaigi, atdzesēti vai saldēti

Visi. Pozīcijā neietilpst izejvielas, kas nav paredzētas vai nav piemērotas lietošanai pārtikā.

0208

Citāda svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un gaļas subprodukti

Visi. Pozīcijā neietilpst izejvielas, kas nav paredzētas vai nav piemērotas lietošanai pārtikā.

Šeit ietvertas pārējās izejvielas tāda želatīna vai kolagēna ražošanai, kas paredzēts pārtikai. Ietilpst visa veida gaļa un ēdami gaļas subprodukti, kas ietverti šajās apakšpozīcijās:

0208 10 (trušu vai zaķu);

0208 30 00 (primātu);

0208 40 vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kārtas zīdītāju); lamantīnu un jūrasgovju (jūrassirēnu kārtas zīdītāju); roņu, jūraslauvu un valzirgu (Pinnipedia apakškārtas zīdītāju);

0208 50 00 rāpuļu (ieskaitot čūskas un bruņurupučus);

0208 60 00 (kamieļu un pārējo kamieļveidīgo (Camelidae));

0208 90 (citāda: mājas baložu, medījumu, izņemot trušus vai zaķus, u. c.): ietilpst paipalu, ziemeļbriežu un jebkādu citu sugu zīdītāju gaļa. Ietilpst KN pozīcijas 0208 90 70 aptvertās varžu kājiņas.

0209

Nepārstrādāti vai nekausēti, svaigi, atdzesēti, saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti cūku tauki bez liesuma un mājputnu tauki

Visi, ietilpst gan tauki, gan pārstrādāti tauki, kas aprakstīti 2. slejā, arī tad, ja tie piemēroti tikai rūpnieciskām vajadzībām (nav derīgi lietošanai pārtikā).

0210

Sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta gaļa un gaļas subprodukti; pārtikas miltu izstrādājumi un pārtikas izstrādājumi no gaļas vai gaļas subproduktiem

Viss, ietver gaļu, gaļas produktus un pārējos dzīvnieku izcelsmes produktus.

Pozīcijā neietilpst izejvielas, kas nav paredzētas vai nav piemērotas lietošanai pārtikā.

Ietilpst pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas un žāvētas cūku ausis, kas paredzētas lietošanai pārtikā. Pat ja minētās žāvētās cūku ausis tiek izmantotas par dzīvnieku barību, Komisijas Regulas (EK) Nr. 1125/2006 (7) pielikumā precizēts, ka tās var ietilpt pozīcijā 0210 99 49 . Žāvēti subprodukti un cūku ausis, kas nav derīgi lietošanai pārtikā, ietilpst pozīcijā 0511 99 85 .

Pārtikai paredzēti kauli ietilpst pozīcijā 0506.

Desas ietvertas pozīcijā 1601.

Gaļas ekstrakti un sulas ietilpst pozīcijā 1603.

Dradži ietilpst pozīcijā 2301.

3. NODAĻA

Zivis un vēžveidīgie, gliemji un citi ūdens bezmugurkaulnieki

Vispārīgas piezīmes

Šajā nodaļā ietilpst gan audzēšanai, gan vairošanai paredzētas dzīvas zivis, dzīvas dekoratīvās zivis, kā arī dzīvas zivis vai dzīvi vēžveidīgie, kas tiek transportēti dzīvi un tiek importēti patēriņam pārtikā.

Oficiālās kontroles veic visiem šīs nodaļas produktiem.

Piezīmes par 3. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“1.

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

pozīcijas 0106 zīdītāji;

b)

pozīcijas 0106 zīdītāju gaļa (pozīcija 0208 vai 0210);

c)

nedzīvas zivis (ieskaitot to aknas, ikrus un pieņus) vai vēžveidīgie, gliemji un citi ūdens bezmugurkaulnieki, kas nav piemēroti vai derīgi pārtikai to sugas vai stāvokļa dēļ (5. nodaļa); pārtikai nederīgi milti vai granulas no zivīm vai vēžveidīgajiem, gliemjiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (pozīcija 2301); vai

d)

kaviārs vai kaviāra aizstājēji, kas iegūti no zivju ikriem (pozīcija 1604).

(...)”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

0301

Dzīvas zivis

Visas; ietver foreles, zušus, karpas un jebkādas citas sugas vai jebkādas zivis, kas importētas vaislai vai pavairošanai.

Oficiālo kontroļu vajadzībām dzīvas zivis, kas importētas tūlītējai lietošanai pārtikā, tiek klasificētas par produktiem.

Ietilpst apakšpozīciju 0301 11 00 un 0301 19 00 aptvertās dekoratīvās zivis.

0302

Svaigas vai dzesinātas zivis, izņemot zivju fileju un citādu zivju mīkstumu, kas minēts pozīcijā 0304

Visas; ietilpst svaigas vai dzesinātas aknas, pieņi un ikri, ko aptver KN kods 0302 91 00

0303

Saldētas zivis, izņemot zivju fileju un citādu zivju mīkstumu, ko aptver pozīcija 0304

Visas; ietilpst saldētas aknas, pieņi un ikri, ko aptver apakšpozīcija 0303 91 .

0304

Svaiga, dzesināta vai saldēta zivju fileja un citāds zivju mīkstums (malts vai nemalts)

Viss

0305

Žāvētas vai sālītas zivis vai zivis sālījumā; kūpinātas zivis, arī termiski apstrādātas pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā; zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

Viss; ietilpst citādi pārtikai derīgi zvejas produkti, piemēram, zivju milti, rupja maluma milti un granulas; ietilpst zivju galvas, astes, peldpūšļi un citādi zvejas produkti

0306

Vēžveidīgie, čaulā vai bez tās, dzīvi, svaigi, atdzesēti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā; kūpināti vēžveidīgie, čaulā vai bez tās, arī termiski apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā; vēžveidīgie čaulā, termiski apstrādāti tvaicējot vai vārot ūdenī, arī dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā; vēžveidīgo milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

Viss; Dzīvi vēžveidīgie, kas importēti tūlītējai lietošanai pārtikā, oficiālo kontroļu vajadzībām tiek uzskatīti un klasificēti par produktiem.

Ietilpst par lolojumdzīvniekiem izmantojami dekoratīvie jūras mērkaķīši un to olas; visi dzīvie dekoratīvie vēžveidīgie, kas minēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 1251/2008 (8).

0307

Gliemji, čaulā vai bez tās, dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, vītināti, sālīti vai sālījumā; kūpināti gliemji, čaulā vai bez tās, arī termiski apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā; gliemju milti, rupja maluma milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

Šeit ietilpst gliemji, kas var būt vārīti pirms kūpināšanas. Citādus vārītus gliemjus ietver pozīcija 1605.

Ietver visus dzīvos dekoratīvos gliemjus, kā to paredz Komisijas Regula (EK) Nr. 1251/2008.

Dzīvi gliemji, kas importēti tūlītējai lietošanai pārtikā, oficiālo kontroļu vajadzībām tiek uzskatīti un klasificēti par produktiem.

Ietilpst viss, ko aptver pozīcija 0307 11 līdz pozīcija 0307 99 , piemēram,

0307 60 (gliemeži, kas nav jūras gliemeži): ietver Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum, kā arī Achatinidae dzimtas sauszemes vēderkājus. Ietver dzīvus gliemežus (ieskaitot saldūdens gliemežus), kas paredzēti tūlītējai lietošanai pārtikā, kā arī gliemežu gaļu, kas paredzēta lietošanai pārtikā. Ietver blanšētus vai priekšapstrādātus gliemežus. Produkti, kas izgājuši tālākus apstrādes posmus, ietilpst pozīcijā 1605;

0307 91 00 (dzīvi, svaigi vai dzesināti citādi gliemji, t. i., tādi, kuri nav austeres, ķemmīšgliemenes, ēdamgliemenes (Mytilus spp., Perna spp.), sēpijas, kalmāri, astoņkāji, jūras gliemeži, gliemenes, sirsniņgliemenes, Arcidae dzimtas gliemenes, jūrasausis (Haliotis spp.) un spārngliemeži (Strombus spp.): ietilpst jūras gliemežu sugu dzīvnieku gaļa, čaulā vai bez tās;

0307 99 (citādi gliemji, izņemot dzīvus, svaigus, dzesinātus vai saldētus, t. i., tādi, kuri nav austeres, ķemmīšgliemenes, ēdamgliemenes (Mytilus spp., Perna spp.), sēpijas, kalmāri, astoņkāji, jūras gliemeži, gliemenes, sirsniņgliemenes, Arcidae dzimtas gliemenes, jūrasausis (Haliotis spp.) un spārngliemeži (Strombus spp.): arī ieskaitot miltus, rupja maluma miltus un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā).

0308

Ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot vēžveidīgos un gliemjus, dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, vītināti, sālīti vai sālījumā; kūpināti ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot vēžveidīgos un gliemjus, arī termiski apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā; ūdens bezmugurkaulnieku, izņemot vēžveidīgos un gliemjus, milti, rupja maluma milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

Visi

4. NODAĻA

Piena pārstrādes produkti; putnu olas; dabiskais medus; dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas nav ne minēti, ne iekļauti citur

Piezīmes par 4. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“1.

Ar jēdzienu “piens” jāsaprot pilnpiens vai daļēji vai pilnīgi nokrejots piens.

2.

Pozīcijā 0405:

a)

“sviests” ir dabīgs sviests, sūkalu sviests vai rekombinēts sviests (svaigs, sālīts vai rūgtenais sviests, ieskaitot konservētu sviestu), ko iegūst tikai no piena un kurā piena tauku saturs ir 80 % vai vairāk, bet ne vairāk par 95 masas %, piena beztauku sausnas ne vairāk par 2 masas %, un ūdens saturs nepārsniedz 16 masas %. Sviestam nav emulgatoru piedevas, bet tajā var būt nātrija hlorīds, pārtikas krāsvielas, neitralizējoši sāļi un nekaitīgu pienskābes baktēriju ieraugs;

b)

“piena tauku pasta” ir ziežama ūdens emulsija eļļā, kurā vienīgie tauki ir piena tauki, kuru saturs ir 39 % vai vairāk, bet mazāk par 80 masas %.

3.

Produkti, kas iegūti, iebiezinot sūkalas ar piena vai piena tauku piedevu, klasificējami pozīcijā 0406 kā sieri, ja tiem ir trīs šādas īpašības:

a)

piena tauku saturs sausnā ir 5 masas % vai vairāk;

b)

sausna ir vismaz 70 masas %, bet ne vairāk kā 85 masas %; un

c)

tie ir veidnēti vai tos var veidnēt.

4.

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

produkti, kas iegūti no sūkalām un kuros ir vairāk par 95 masas % laktozes, kas izteikta kā bezūdens laktoze, pārrēķinot sausnā (pozīcija 1702);

b)

produkti, kas iegūti no piena, aizstājot kādu no tā dabiskajām sastāvdaļām (piemēram, sviestskābes taukus) ar citu sastāvdaļu (piemēram, oleīnskābes taukiem) (pozīcija 1901 vai 2106); un

c)

albumīni (ieskaitot divu vai vairāku sūkalu olbaltumvielu koncentrātus, kas satur vairāk nekā 80 masas % sūkalu olbaltumvielas, pārrēķinot sausnā) (pozīcija 3502), un globulīni (pozīcija 3504).

(...)”

Fragmenti no Harmonizētās sistēmas skaidrojumiem

“Pozīcijā 0408 ietilpst veselas olas bez čaumalas un visu putnu olu dzeltenumi. Šīs pozīcijas produkti var būt svaigi, žāvēti, vārīti ūdenī vai tvaicēti, kultenī (piemēram, cilindriskās olu ruletes), saldēti vai citādi konservēti. Tie visi šajā pozīcijā ietilpst neatkarīgi no tā, vai tiem ir vai nav pievienots cukurs vai cits saldinātājs, un neatkarīgi no tā, vai tie ir izmantojami pārtikā vai rūpnieciskiem nolūkiem (piemēram, miecēšanā).

Šajā pozīcijā neietilpst:

a)

olas dzeltenuma eļļa (pozīcija 1506);

b)

olu izstrādājumi ar garšvielām vai citām piedevām (pozīcija 2106);

c)

lecitīns (pozīcija 2923);

d)

atdalīti olu baltumi (olu albumīns) (pozīcija 3502).

(...)

Pozīcijā 0409 ietilpst bišu (Apis mellifera) vai citu kukaiņu medus, kas iegūts centrifugējot vai ir šūnu medus vai satur šūnu gabalus un kam nav pievienots cukurs vai kāda cita piedeva. Šādu medu var apzīmēt pēc ziedu avota, izcelsmes vai krāsas.

Pozīcijā 0409 nav iekļauts ne mākslīgais medus, ne dabīgā un mākslīgā medus maisījumi (pozīcija 1702).

(...)

Pozīcijā 0410 ietilpst dzīvnieku izcelsmes produkti, kas derīgi lietošanai pārtikā un nav ne minēti, ne iekļauti citur kombinētajā nomenklatūrā. Te ir iekļautas:

a)

bruņurupuču olas: upes un jūras bruņurupuču olas, tās var būt svaigas, žāvētas vai citādi konservētas.

Bruņurupuču olu eļļa šeit nav iekļautas (pozīcija 15.06);

b)

“bezdelīgu ligzdas”. Tās sastāv no putnu izdalīta sekrēta, kas gaisā ļoti ātri sacietē.

Ligzdas var būt neapstrādātas vai attīrītas no spalvām, dūnām, putekļiem un citiem piemaisījumiem, lai tās padarītu lietojamas pārtikā. Parasti tās ir gaišas sloksnes vai pavedieni.

Salanganu ligzdas ir bagātas ar olbaltumvielām, un tās tiek izmantotas gandrīz tikai zupu vai citu pārtikas izstrādājumu gatavošanai.

Pozīcijā 0410 nav iekļautas dzīvnieku asinis: ne ēdamas, ne neēdamas, ne šķidras, ne kaltētas (pozīcija 0511 vai 3002).”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

0401

Piens un krējums, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas

Viss.

Dzīvnieku barībai paredzēts piens šajā pozīcijā ietilpst, taču pienu saturoša dzīvnieku barība ietilpst pozīcijā 2309.

Piens ārstnieciskām/profilaktiskām vajadzībām ietilpst pozīcijā 3001.

0402

Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

Viss

0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

Viss, ietilpst lietošanai pārtikā paredzēts krējums, aromatizēts vai augļus saturošs, saldēts, kā arī fermentēts piens.

Saldējums ietilpst pozīcijā 2105.

Ar kakao vai citām vielām aromatizēti pienu saturoši dzērieni ietilpst pozīcijā 2202.

0404

Sūkalas, arī iebiezinātas un ar cukura vai cita saldinātāja piedevu; produkti, kas satur dabiskās piena sastāvdaļas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu, kuri nav minēti vai iekļauti citur

Viss, ietilpst zīdaiņiem paredzēti piena produkti.

KN kods 0404 10 48 aptver liellopu jaunpienu, šķidru, attaukotu, dekazeinētu, lietošanai pārtikā, KN kods 0404 90 21 aptver ar izsmidzināšanu žāvētu pazemināta tauku satura jaunpiena pulveri, kas nav dekazeinēts un ir paredzēts lietošanai pārtikā.

0405

Sviests un citi piena tauki; piena tauku pastas

Viss

0406

Siers un biezpiens

Viss

0407

Putnu olas čaumalās, svaigas, konservētas vai pagatavotas

Visas, ietilpst inkubācijas olas un no specificētiem patogēniem brīvas (SPF) olas, apaugļotas olas inkubācijai (0407 11 un 0407 19 ).

Ietilpst svaigas olas (no 0407 21 līdz 0407 29 ) un citas olas (0407 90 ), kas ir vai nav derīgas pārtikai.

Ietilpst “simtgadīgās olas”.

Olu albumīns, kas ir vai nav lietojams pārtikā, ietilpst pozīcijā 3502.

0408

Putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, formēti, saldēti vai citādi konservēti, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

Visi: šajā pozīcijā ietilpst olu produkti, termiski apstrādāti un termiski neapstrādāti, un pārtikai nederīgi produkti.

0409 00 00

Dabiskais medus

Viss

0410 00 00

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

Visi.

Šajā pozīcijā ietilpst peru pieniņš un propoliss (izmanto farmaceitisku produktu un pārtikas piedevu ražošanā) un citi no dzīvniekiem atvasināti materiāli lietošanai pārtikā, izņemot kaulus (tie ietilpst pozīcijā 0506).

Pārtikā lietojamus kukaiņus un kukaiņu olas aptver šis KN kods.

5. NODAĻA

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

Vispārīgas piezīmes

Attiecībā uz konkrētiem šīs nodaļas produktiem Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulā ir noteiktas īpašas prasības:

7. rinda: cūku sari;

8. rinda: neapstrādāta vilna un mati, kas iegūti no dzīvniekiem, kuri nav cūku sugas dzīvnieki;

9. rinda: apstrādātas spalvas, spalvu daļas un dūnas.

Piezīmes par 5. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“1.

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

pārtikas produkti (kas nav zarnas, pūšļi un kuņģi vai to gabali, un šķidras vai kaltētas dzīvnieku asinis);

b)

ādas (ieskaitot kažokādas), izņemot pozīcijā 0505 minētās, kā arī jēlādu atgriezumi un atkritumi, kas iekļauti pozīcijā 0511 (41. vai 43. nodaļā);

c)

dzīvnieku materiāli tekstilrūpniecībai, izņemot astrus un to atlikumus (XI sadaļa), un

d)

gatavi pušķi vai kūlīši suku vai slotu izgatavošanai (pozīcija 9603).

(...)

3.

Visā nomenklatūrā ar terminu “ziloņkauls” jāsaprot ziloņu, nīlzirgu, valzirgu, narvaļu un mežacūku ilkņi, degunradžu ragi un visādu dzīvnieku zobi.

4.

Ar terminu “astri” visā nomenklatūrā jāsaprot zirgu vai liellopu krēpju vai astes sari. Pozīcija 0511 attiecas uz, inter alia, astriem un to atkritumiem, arī saliktiem kārtās, arī ar stiprinājumu.”

Fragments no Harmonizētās sistēmas skaidrojumiem

“Pozīcijā 0505 ietilpst:

1)

ādas un citas putnu daļas (piemēram, galvas, spārni) ar spalvām vai dūnām un

2)

spalvas un to daļas (arī ar apgrieztām malām), un dūnas,

ja tās ir vai nu neapstrādātas, vai arī tikai tīrītas, dezinficētas vai apstrādātas uzglabāšanai, bet ne citādi apstrādātas vai apdarinātas.

Pozīcijā 0505 ietilpst arī spalvu vai to daļu pulveris, milti un atkritumi.”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Mājas cūku vai mežacūku sari un spalvas un to atkritumi

Visi, apstrādāti un neapstrādāti.

0504 00 00

Dzīvnieku (izņemot zivju) svaigas, atdzesētas, saldētas, sālītas vai sālījumā, žāvētas vai kūpinātas zarnas, pūšļi un kuņģi vai to gabali

Visi, ietilpst liellopu, cūku, aitu, kazu vai mājputnu izcelsmes kuņģi, pūšļi un zarnas, kas ir iztīrīti, sālīti, žāvēti vai karsēti.

ex 0505

Ādas un citas putnu daļas ar spalvām vai dūnām, spalvas un to daļas (arī ar apgrieztām malām) un dūnas bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai; putnu spalvu vai to daļu pulveris un atkritumi

Visas, arī putnu medību trofejas, izņemot apstrādātas dekoratīvās spalvas, apstrādātas spalvas, ko ceļotāji pārvadā personiskām vajadzībām, vai apstrādātu spalvu sūtījumus, kas privātpersonām sūtīti nerūpnieciskiem nolūkiem.

Regulas (ES) Nr. 142/2011 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts aizliedz Savienībā ievest un caur to tranzītā pārvadāt neapstrādātas spalvas un to daļas, un dūnas.

Spalvām oficiālās kontroles tiek veiktas neatkarīgi no tā, vai tās ir apstrādātas, kā minēts Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma VII nodaļas C punktā.

Īpašas papildu prasības attiecībā uz medību trofejām ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 5. iedaļā.

Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 6. iedaļa attiecas uz pildījumam izmantotām putnu spalvām, dūnām, neapstrādātām vai citām putnu spalvām.

0506

Kauli un ragu serdeņi, neapstrādāti, attaukoti, sākotnēji apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai atželatinēti; šo produktu pulveris un atkritumi

Ietilpst kauli, ko izmanto par suņu košļājamām rotaļlietām, un želatīna vai kolagēna ražošanai paredzēti kauli, ja tie iegūti no pārtikai kautu dzīvnieku liemeņiem.

Pārtikai paredzēti kaulu milti ietilpst pozīcijā 0410.

Īpašas prasības attiecībā uz šādiem produktiem, kas nav paredzēti lietošana pārtikā, ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 6. rindā (medību trofejas), 11. rindā (kauli un kaulu produkti (izņemot kaulu miltus), ragi un ragu produkti (izņemot ragu miltus) un nagi un nagu produkti (izņemot nagu miltus), ko nav paredzēts lietot par barības sastāvdaļām, organisko mēslojumu vai augsnes ielabotājiem) un 12. rindā (suņu košļājamās rotaļlietas).

0507

Ziloņkauls, bruņurupuču bruņas, vaļu bārda un vaļu bārdas bārkstis, ragi, briežragi, nagi un knābji, neapstrādāti vai sākotnēji apstrādāti, bet negriezti pēc formas; šo produktu pulveris un atkritumi

Ietilpst apstrādātas putnu un nagaiņu medību trofejas, kas ir vienīgi kauli, ragi, nagi, briežragi, zobi, ādas no trešām valstīm.

Īpašas prasības attiecībā uz medību trofejām ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 6. rindā.

ex 0508 00 00

Koraļļi un tamlīdzīgi materiāli, neapstrādāti vai tikai sākotnēji apstrādāti; gliemju, vēžveidīgo vai adatādaiņu čaulas un vāki, sēpiju skeleta plāksnītes, neapstrādātas vai tikai sākotnēji apstrādātas, bet negrieztas pēc formas, šo produktu pulveris un atkritumi

Tukšas čaulas izmantošanai pārtikā un par glikozamīna izejvielu.

Ietilpst arī Regulas (EK) Nr. 1069/2009 10. panta k) apakšpunkta i) punktā minētās čaulas, arī sēpiju skeleta plāksnītes, ar mīkstajiem audiem un gaļu.

ex 0510 00 00

Ambra, bebru cirkšņu sekrēts, cibets un muskuss; spāniešu mušas; žults, arī kaltēta; dziedzeri un citi dzīvnieku izcelsmes produkti, ko izmanto farmaceitisku preparātu izgatavošanai, svaigi, atdzesēti, saldēti vai citādi konservēti īslaicīgai glabāšanai

Ambra un spāniešu mušas šeit neietilpst.

Šis kods attiecas uz dziedzeriem, citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem un žulti.

Žāvēti dziedzeri un produkti ietilpst pozīcijā 3001.

Īpašas prasības var būt noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 14. rindā par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem tādas lolojumdzīvnieku barības ražošanai, kas nav jēla lolojumdzīvnieku barība, un tādu atvasināto produktu ražošanai, kas paredzēti lietojumiem ārpus barības aprites ķēdes (farmaceitisku preparātu un citu tehnisku izstrādājumu ražošanai).

ex 0511

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti vai ietverti; pārtikā nelietojami nedzīvi 1. vai 3. nodaļā minētie dzīvnieki

Visi.

Ietilpst ģenētiskais materiāls (tādu dzīvnieku sugu izcelsmes sperma un embriji kā liellopi, aitas, kazas, zirgi un cūkas), kā arī Regulas (EK) Nr. 1069/2009 8. un 9. pantā minētais dzīvnieku blakusproduktu 1. un 2. kategorijas materiāls.

Turpmāk sniegti piemēri dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas ietilpst apakšpozīcijās 0511 10–0511 99:

0511 10 00 (buļļu sperma);

0511 91 (zivju vai vēžveidīgo, gliemju vai citu ūdens bezmugurkaulnieku produkti): visi, ietilpst inkubējami zivju ikri, nedzīvi dzīvnieki, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti lolojumdzīvnieku barības, kā arī farmaceitisku preparātu un citu tehnisko izstrādājumu ražošanai. Ietilpst nedzīvi 3. nodaļā minētie dzīvnieki, neēdami vai klasificēti kā nederīgi lietošanai pārtikā, piemēram, dafnijas, pazīstamas kā ūdensblusas, un tām līdzīgi vēžveidīgie, kaltēti, akvārija zivtiņu barošanai; arī zivju ēsma.

Ex05119910 (cīpslas vai stiegras; jēlādu atgriezumi un tamlīdzīgi atkritumi).

Oficiālās kontroles ir vajadzīgas Regulas (EK) Nr. 1069/2009 41. panta 3. punkta prasībām atbilstošām ādām, kas nav apstrādātas tā, kā minēts Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma V nodaļas C punkta 2. apakšpunktā.

Ex05119931 (neapstrādāti dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi): visi, kas paredzēti lietošanai pārtikā; ja nav paredzēti lietošanai pārtikā, tikai tie, kuri paredzēti lolojumdzīvnieku barībai. Īpašas prasības attiecībā uz nepārtikas izstrādājumiem ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 12. rindā.

Ex05119939 (izņemot neapstrādātus dzīvnieku izcelsmes dabiskos sūkļus): visi, kas paredzēti lietošanai pārtikā; ja nav paredzēti lietošanai pārtikā, tikai tie, kuri paredzēti lolojumdzīvnieku barībai. Īpašas prasības attiecībā uz nepārtikas izstrādājumiem ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 12. rindā.

Ex05119985 (citi dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti un ietverti; pārtikā nelietojami nedzīvi 1. nodaļā minētie dzīvnieki): šajā pozīcijā ietilpst embriji, olšūnas, sperma un ģenētiskais materiāls, kas neietilpst pozīcijā 0511 10 un kas nav liellopu sugas dzīvnieku materiāls. Ietilpst dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti lolojumdzīvnieku barības vai citu tehnisku izstrādājumu ražošanai.

Ietilpst neapstrādāti zirgu astri, biškopības produkti, izņemot biškopības vasku vai vasku tehniskai izmantošanai, spermacets tehniskai izmantošanai, nedzīvi 1. nodaļā minētie dzīvnieki, kas ir neēdami vai nav paredzēti lietošanai pārtikā (piemēram, suņi, kaķi, kukaiņi), dzīvnieku izcelsmes materiāls, kura pamatīpašības nav mainītas, un ēdamas ne no zivīm iegūtas dzīvnieku asinis lietošanai pārtikā.

6. NODAĻA

Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi

Vispārīgas piezīmes

Šajā nodaļā ietilpst kompostā vai sterilizētos dzīvnieku izcelsmes kūtsmēslos atrodams sēņu micēlijs.

Fragments no KN skaidrojumiem

“0602 90 10 Sēņu micēlijs:

Termins “sēņu micēlijs” apzīmē zem zemes bieži atrodamu trauslu pavedienu (hifu) tīklu, kas veģetē uz trūdošas dzīvnieku vai augu matērijas un savijoties veido micēliju jeb sēņotni.

Šajā apakšpozīcijā ietilpst arī produkts, kurš sastāv no sēņu micēlija, kas nav pilnībā attīstījies un kas mikroskopiskos daudzumos ir uzlikts uz graudaugu graudu slāņa, kas ir ievietots sterilizēta zirgu mēslojuma (salmu un zirgu mēslu maisījuma) kompostā.”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

micēlijs

Tikai tad, ja satur pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes kūtsmēslus un Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 1. rindā ir noteiktas īpašas prasības.

12. NODAĻA

Eļļas augu sēklas un eļļas augu augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi; salmi un rupjā barība

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 1212 99 95

Citādi galvenokārt pārtikā lietojami augu produkti, kas nav citur minēti vai iekļauti.

Bišu maize

ex 1213 00 00

Graudaugu salmi un sēnalas, arī smalcinātas, maltas, presētas vai granulās

Tikai salmi

ex 1214 90

Lopbarības kāļi, lopbarības bietes (runkuļi), lopbarības saknes, siens, lucerna, āboliņš, sējas esparsetes, lopbarības kāposti, lupīna, vīķi un tamlīdzīgi lopbarības produkti, arī granulu veidā: izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas

Tikai siens

15. NODAĻA

Dzīvnieku un augu tauki un eļļas un to sašķelšanas produkti; gatavi pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski

Vispārīgas piezīmes

Visi no dzīvniekiem atvasinātie tauki un eļļas. Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikumā ir noteiktas īpašas prasības attiecībā uz šādiem produktiem.

1.

Kausēti tauki un zivju eļļas – I nodaļas 1. iedaļas 1. tabulas 3. rindā.

2.

Kausēti tauki no 2. kategorijas materiāliem konkrētiem nolūkiem ārpus lauksaimniecības dzīvnieku barības aprites ķēdes (piemēram, oleoķīmiskiem nolūkiem) – II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 17. rindā.

3.

Tauku atvasinājumi – II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 18. rindā.

Tauku atvasinājumos ietilpst pirmās pakāpes produkti, kas atvasināti no taukiem un eļļām, ja tie tīrā veidā iegūti ar metodi, kas minēta Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma XI nodaļas 1. punktā.

Atvasinājumu maisījumiem ar citiem materiāliem veic oficiālas kontroles.

Piezīmes par 15. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“1.

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

cūku tauki vai mājputnu tauki, kas minēti pozīcijā 0209;

b)

kakao sviests, tauki un eļļa (pozīcija 1804);

c)

pārtikas izstrādājumi, kas satur vairāk nekā 15 masas % produktu, kuri minēti pozīcijā 0405 (galvenokārt 21. nodaļā);

d)

dradži jeb grības (pozīcija 2301) un atliekas, kas minētas pozīcijās 2304–2306;

(...)

3.

Pozīcijā 1518 neietilpst denaturēti tauki, eļļas vai to frakcijas, kas klasificējami nedenaturētajiem taukiem un eļļām un to frakcijām atbilstīgajās pozīcijās.

4.

Ziepju pamatvielas, tauku atliekas vai eļļas nogulsnes, stearīnsveķi, glicerīnsveķi un vilnas tauki ietilpst pozīcijā 1522.”

Fragments no Harmonizētās sistēmas skaidrojumiem

“Pozīcijā 1516 ietilpst dzīvnieku un augu tauki un eļļas, kas ir bijuši pakļauti īpašiem turpmāk minētajiem ķīmisko pārvērtību procesiem, bet kas nav apstrādāti tālāk.

Šajā pozīcijā ietilpst arī līdzīgi apstrādātas dzīvnieku vai augu tauku un eļļu frakcijas.

Hidrogenēšana, ko veic, piemērotā temperatūrā un spiedienā izstrādājumus novietojot saskarē ar tīru ūdeņradi katalizatora (parasti smalki sasmalcināta niķeļa) klātbūtnē, paaugstina tauku kušanas temperatūru un palielina tauku konsistenci, nepiesātinātus glicerīdus (piemēram, oleīnskābes, linolskābes u. c. skābju glicerīdus) pārveidojot piesātinātos glicerīdos, kam ir augstāka kušanas temperatūra, (piemēram, palmitīnskābes, stearīnskābes u. c. skābju glicerīdos).

Pozīcijā 1518 ietilpst dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai šīs nodaļas dažādo tauku un eļļu frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi, kas nav minēti vai neietilpst citur.

Šajā daļā cita starpā ietilpst lietotas vārāmās eļļas, kas satur, piemēram, rapšu eļļu, sojas pupiņu eļļu un nelielu daudzumu dzīvnieku tauku, un ko izmanto dzīvnieku barības gatavošanā.

Šajā pozīcijā ietilpst arī hidrogenēti, esterificēti, pāresterificēti vai elaidinēti tauki un eļļas vai to frakcijas, ja modificēšanas procesā iesaistīti vairāku, nevis viena veida tauki vai eļļa.”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

1501

Cūku tauki (arī kausēti tauki) un mājputnu tauki, izņemot pozīcijā 0209 vai 1503 minētos

Visi

1502

Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot pozīcijā 1503 minētos

Visi

1503 00

Tauku stearīns, tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta, nesajaukta un citādi nesagatavota

Visi

1504

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas

Visi, zivju eļļas un eļļas no zvejas produktiem un jūras zīdītājiem.

Dažādi ēdami izstrādājumi kopumā ietilpst 21. nodaļas pozīcijā 1517.

1505 00

Vilnas tauki un taukvielas, ko iegūst no tiem (ieskaitot lanolīnu)

Visi, vilnas tauki, ko importē kā kausētus taukus un kas aprakstīti Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikumā, vai lanolīns, ko importē kā starpproduktu.

1506 00 00

Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas

Visi.

Nešķelti tauki vai eļļas un to sākotnējās frakcijas, ko iegūst ar metodi, kas minēta Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma XI nodaļas 1. punktā.

1516 10

Dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas

Visi: dzīvnieku tauki un eļļas.

Oficiālo kontroļu vajadzībām tauku atvasinājumos ietilpst pirmās pakāpes produkti, kas atvasināti no dzīvnieku taukiem un eļļām, ja tīrā veidā tie iegūti ar metodi, kas minēta Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma XI nodaļas 1. punktā.

ex 1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šajā nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki un eļļas vai to frakcijas, kuras iekļautas pozīcijā 1516

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti

ex 1518 00 91

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus

Tikai dzīvnieku izcelsmes.

Tauku atvasinājumi, kas iegūti ar metodi, kura minēta Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma XI nodaļas 1. punktā.

Īpašas prasības ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 17. rindā (kausēti tauki) un 18. rindā (tauku atvasinājumi).

ex 1518 00 95

Dzīvnieku vai dzīvnieku un augu tauku un eļļu vai to frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi

Tikai tauki un eļļas izstrādājumi, kausēti tauki un no dzīvniekiem iegūti tauku atvasinājumi; to vidū lietota cepamā eļļa, ko paredzēts izmantot Regulas (EK) Nr. 1069/2009 tvērumā.

Tauku atvasinājumi, kas iegūti ar metodi, kura minēta Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma XI nodaļas 1. punktā.

ex 1518 00 99

Citādi

Tikai tad, ja satur dzīvnieku izcelsmes taukus

ex 1520 00 00

Neattīrīts glicerīns; glicerīnūdens un glicerīna sārmi

Tikai dzīvnieku izcelsmes

1521 90 91

Bišu un citu kukaiņu jēlvaski

Visi, ietilpst vaski dabīgajās šūnās, bišu jēlvasks biškopībai vai tehniskiem nolūkiem.

Regulas (ES) Nr. 142/2011 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts aizliedz Savienībā ievest un caur to tranzītā pārvadāt bišu vasku medus kārēs.

Īpašas prasības attiecībā uz biškopības blakusproduktiem ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 10. rindā.

1521 90 99

Rafinēts vai nerafinēts, iekrāsots vai nekrāsots bišu vasks un citu kukaiņu vaski, izņemot jēlvaskus

Visi: ietilpst vaski, apstrādāti vai rafinēti, arī balināti vai krāsoti, biškopībai vai tehniskiem nolūkiem.

Īpašas prasības attiecībā uz biškopības blakusproduktiem ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 10. rindā.

Biškopības blakusproduktus, izņemot bišu vasku, oficiālai kontrole nodod ar KN kodu 0511 99 85 “Citi”.

ex 1522 00

Degra; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atliekas

Tikai dzīvnieku izcelsmes.

Īpašas prasības ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 18. rindā (tauku atvasinājumi).

16. NODAĻA

Gaļas, zivju un vēžveidīgo, gliemju vai citu ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi

Piezīmes par 16. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“1.

Šajā nodaļā neietilpst gaļa, gaļas subprodukti, zivis, vēžveidīgie, gliemji un citi ūdens bezmugurkaulnieki, kas sagatavoti vai konservēti ar 2. vai 3. nodaļā vai pozīcijā 0504 minētajiem paņēmieniem.

2.

Šajā nodaļā ietilpst pārtikas izstrādājumi, kuros ir vairāk nekā 20 masas % desu, gaļas, gaļas subproduktu, asiņu, zivju vai vēžveidīgo, gliemju vai citu ūdens bezmugurkaulnieku vai jebkuru šo produktu apvienojumu. Ja izstrādājumā ir divi vai vairāki no iepriekš minētajiem produktiem, tas klasificējams 16. nodaļas pozīcijā atbilstīgi komponentam vai komponentiem, kuri pēc to masas izstrādājumā ir pārsvarā. Šie noteikumi neattiecas uz pildītiem izstrādājumiem, kas minēti pozīcijā 1902, vai pozīcijas 2103 vai 2104 izstrādājumiem.

Nosakot apakšpozīcijas produktiem, kuros ir aknas, šā punkta otrais teikums neattiecas uz pozīcijām 1601 vai 1602.

(...)”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

1601 00

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes

Visi; ietilpst konservēta gaļa dažādos veidos

ex 1602

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti

ex 1603 00

Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, gliemju vai citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti.

Ietilpst gaļas ekstrakti un koncentrāti, gelveidīgs zivju proteīns (dzesināts vai saldēts), kā arī haizivs skrimšļi.

ex 1604

Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji, kas gatavoti no zivju ikriem

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti, termiski apstrādāti vai iepriekš termiski apstrādāti kulinārijas izstrādājumi, kas sajaukti ar zivīm vai zvejas produktiem vai satur tos.

Ietilpst KN pozīcijas 1604 20 05 izstrādājumi no surimi.

Ietilpst zivju konservi un kaviāra konservi hermētiski noslēgtās tvertnēs, kā arī suši (ja tie nav klasificējami ar kādu no 19. nodaļā minētajiem KN kodiem).

Tā dēvētie zivju iesmiņi (jēlu zivju gaļa vai jēlas garneles ar dārzeņiem uz koka irbulīša) klasificē ar KN kodu 1604 19 97 .

ex 1605

Gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidīgajiem, gliemjiem un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti.

Ietilpst pilnīgi pagatavoti vai sagatavoti gliemeži, vēžveidīgo un citādu ūdens bezmugurkaulnieku konservi, kā arī mīdiju pulveris.

17. NODAĻA

Cukurs un cukura konditorejas izstrādājumi

Piezīmes par 17. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“1.

Šajā nodaļā neietilpst:

(...)

b)

ķīmiski tīri cukuri (izņemot saharozi, laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi) un pārējie izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 2940; un

(...)”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 1702

Citādi cukuri, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu

Laktoze.

Cukuri un mākslīgais medus, ja maisījumā ar dabisko medu.

18. NODAĻA

Kakao un kakao izstrādājumi

Piezīmes par 18. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“1.

Šajā nodaļā neietilpst pozīciju 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 un 3004 izstrādājumi.

2.

Pozīcijā 1806 ir ietverti cukura konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu un atbilstīgi šīs nodaļas 1. piezīmei – citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu.

(...)”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 1806

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti, piemēram, piena produkti

19. NODAĻA

Labības, miltu, cietes vai piena izstrādājumi; miltu konditorejas izstrādājumi

Piezīmes par 19. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“1.

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

pārtikas izstrādājumi, kas satur vairāk nekā 20 masas % desas, gaļu, gaļas subproduktus, asinis, zivis, vēžveidīgos, gliemjus vai citus ūdens bezmugurkaulniekus vai jebkurus to maisījumus (16. nodaļa), izņemot pildītos produktus, kas minēti pozīcijā 1902;

(...)”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 1901

Pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 masas % kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–0404 precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 masas % kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti.

Ietilpst termiski neapstrādāti pārtikas produkti (piem., pica), kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus.

Kulinārijas izstrādājumi ietilpst 16. un 21. nodaļā.

1902 11 00

Termiski neapstrādāti makaronu izstrādājumi (pasta), bez pildījuma un citādi nesagatavoti, ar olu piedevu

Visi

ex 1902 20 10

Pildīti makaronu izstrādājumi (pasta), arī termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kuru sastāvā ir vairāk nekā 20 masas % zivju, vēžveidīgo, gliemju vai citu ūdens bezmugurkaulnieku

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti

ex 1902 20 30

Pildīti makaronu izstrādājumi (pasta), arī termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kuru sastāvā ir vairāk nekā 20 masas % desu un tamlīdzīgu izstrādājumu, jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida vai izcelsmes taukus

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti

ex 1902 20 91

Termiski apstrādāti pildīti makaronu izstrādājumi (pasta)

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti

ex 1902 20 99

Citādi [pārējie pildītie makaronu izstrādājumi (pasta), termiski neapstrādāti]

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti

ex 1902 30

Citādi pastas izstrādājumi, kas neietilpst apakšpozīcijās 1902 11 , 1902 19 un 1902 20

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti

ex 1902 40

Kuskuss

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti

ex 1904 10 10

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudus vai graudu produktus no kukurūzas

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti

ex 1904 90 10

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti no rīsiem

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti, piemēram, suši (ar nosacījumu, ka tie nav jāklasificē 16. nodaļā)

ex 1905

Konditorejas izstrādājumi

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti

20. NODAĻA

Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi

Piezīmes par 20. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“1.

Šajā nodaļā neietilpst:

(...)

b)

pārtikas izstrādājumi, kas satur vairāk par 20 masas % desas, gaļu, gaļas subproduktus, asinis, zivis vai vēžveidīgos, gliemjus un citus ūdens bezmugurkaulniekus vai jebkurus to maisījumus (16. nodaļa);

(...)”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 2001

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti

ex 2004

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti

ex 2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesasaldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti

21. NODAĻA

Dažādi pārtikas produkti

Piezīmes par 21. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“1.

Šajā nodaļā neietilpst:

(...)

e)

pārtikas izstrādājumi, izņemot pozīcijā 2103 vai 2104 minētos, kuros ir vairāk nekā 20 masas % desu, gaļas, gaļas subproduktu, asiņu, zivju vai vēžveidīgo, gliemju vai citu ūdens bezmugurkaulnieku vai jebkuru to maisījumu (16. nodaļa);

(...)

3.

Pozīcijā 2104 “homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi” ir divu vai vairāku pamatsastāvdaļu, tādu kā gaļa, zivis, dārzeņi vai augļi, homogenizēti maisījumi zīdaiņu vai mazu bērnu pārtikai vai diētiskām vajadzībām, kas mazumtirdzniecībai safasēti tarā, kuras neto ietilpība nepārsniedz 250 g. Šīs definīcijas piemērošanā neņem vērā sastāvdaļas nelielos daudzumos, kas var būt pievienotas maisījumam kā garšvielas, konservanti vai citām vajadzībām. Šie produkti var saturēt nelielos daudzumos acīm redzamus sastāvdaļu gabalus.

Papildu piezīmes

(...)

5.

Citus pārtikas izstrādājumus, kuri safasēti nomērītās devās, piemēram, kapsulās, tabletēs, pastilās un graudiņos, un kurus paredzēts lietot kā uztura bagātinātājus, klasificē pozīcijā 2106, ja tie nav minēti vai iekļauti citur.

(...)”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 2103 90 90

Gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes – citādi

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti

ex 2104

Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai; homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti, ieskaitot zīdaiņu barību, kas fasēta tarā, kuras neto ietilpība nepārsniedz 250 g

ex 2105 00

Saldējums, ar vai bez kakao

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti

ex 2106 10

Proteīna koncentrāti un strukturētas olbaltumvielas

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti, izņemot galapatērētājam iepakotas pārtikas piedevas, kas nelielā daudzumā (kopā mazāk nekā 20 %) satur pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (ieskaitot glikozamīnu, hondroitīnu un/vai hitozānu), kuri nav gaļas produkti

ex 2106 90 51

Laktozes sīrups

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti, izņemot galapatērētājam iepakotas pārtikas piedevas, kas nelielā daudzumā (kopā mazāk nekā 20 %) satur pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (ieskaitot glikozamīnu, hondroitīnu un/vai hitozānu), kuri nav gaļas produkti

ex 2106 90 92

Citādi pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur, nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai satur mazāk par 1,5 masas % piena tauku, 5 masas % saharozi vai izoglikozi, 5 masas % glikozi vai cieti

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti, izņemot galapatērētājam iepakotas pārtikas piedevas, kas nelielā daudzumā (kopā mazāk nekā 20 %) satur pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (ieskaitot glikozamīnu, hondroitīnu un/vai hitozānu), kuri nav gaļas produkti

ex 2106 90 98

Citādi pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur

Tikai dzīvnieku izcelsmes produkti, izņemot galapatērētājam iepakotas pārtikas piedevas, kas nelielā daudzumā (kopā mazāk nekā 20 %) satur pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (ieskaitot glikozamīnu, hondroitīnu un/vai hitozānu), kuri nav gaļas produkti

22. NODAĻA

Bezalkaholiski dzērieni, alkoholiski dzērieni un etiķis

Piezīmes par 22. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“(...)

3.

Pozīcijā 2202 “bezalkoholiskie dzērieni” ir dzērieni, kuru spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 0,5 tilp. %. Alkoholiskos dzērienus klasificē attiecīgi pozīcijās 2203–2206 vai pozīcijā 2208.

(...)”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 2202 99 99

Tādi citādi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot pozīcijā 2009 iekļautās augļu vai dārzeņu sulas, kuri satur 2 vai vairāk masas % tauku, kas iegūti no 0401–0404 pozīcijas produktiem

Tikai piens un piena produkti

23. NODAĻA

Pārtikas rūpniecības atliekas un atkritumi; gatava lopbarība

Piezīme par 23. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“1.

Pozīcijā 2309 ir ietverti citur neminēti un neiekļauti produkti, kurus izmanto dzīvnieku barībai un kuri iegūti, apstrādājot izejvielas no augiem vai dzīvniekiem tiktāl, ka tās zaudējušas sākotnējā materiāla būtiskās īpašības, izņemot augu atkritumus, atliekas un šādas apstrādes blakusproduktus.

(...)”

Fragments no Harmonizētās sistēmas skaidrojumiem

“Dradži jeb grības: stiegraini audu pārpalikumi pēc cūku vai citu dzīvnieku tauku kausēšanas Tos galvenokārt izmanto dzīvnieku barībā (piemēram, suņu cepumos), taču arī tad, ja tie ir piemēroti lietošanai pārtikā, tie ietilpst pozīcijā 2301.”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

2301

Milti un granulas no gaļas vai gaļas subproduktiem, zivīm vai vēžveidīgajiem, gliemjiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem, nederīgas pārtikai; dradži (grības)

Visi, ietilpst pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas, kas nav paredzētas lietošanai pārtikā, gaļas milti, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā, un gan pārtikas, gan nepārtikas dradži jeb grības.

Spalvu pulveris ietilpst pozīcijā 0505.

Īpašas prasības attiecībā uz pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1. iedaļas 1. tabulas 1. rindā.

ex 2309

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā

Visi, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus, izņemot apakšpozīcijās 2309 90 20 un 2309 90 91 ietilpstošos.

Papildus citiem izstrādājumiem ietilpst mazumtirdzniecībai fasēta (apakšpozīcija 2309 10 ) suņu un kaķu barība, kuras sastāvā ir dzīvnieku izcelsmes produkti un zivju vai jūras zīdītāju šķīstošās atliekas (KN kods 2309 90 10 ). Produkti, ko izmanto dzīvnieku barībā, arī miltu (piemēram, nagu un ragu u. c.) maisījumi.

Šajā pozīcijā ietilpst pārtikai nederīgs, taču dzīvnieku barībai derīgs šķidrais piens, jaunpiens un produkti, kuru sastāvā ir piena produkti, jaunpiens vai ogļhidrāti.

Ietilpst lolojumdzīvnieku barība, suņu košļājamās rotaļlietas un miltu maisījumi, maisījumos var būt nedzīvi kukaiņi.

Īpašas prasības attiecībā uz lolojumdzīvnieku barību, arī suņu košļājamām rotaļlietām, ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 12. rindā.

Ietilpst olu produkti, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā, un citi pārstrādāti dzīvnieku izcelsmes produkti, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā.

Īpašas prasības attiecībā uz olu produktiem ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1. iedaļas 1. tabulas 9. rindā.

28. NODAĻA

Neorganiskās ķīmijas produkti; dārgmetālu, retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu organiskie vai neorganiskie savienojumi

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 2835 25 00

Kalcija hidrogēnortofosfāts (dikalcija fosfāts)

Tikai dzīvnieku izcelsmes.

Īpašas prasības attiecībā uz dikalcija fosfātu ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1. iedaļas 1. tabulas 6. rindā.

ex 2835 26 00

Citādi kalcija fosfāti

Trikalcija fosfāts: tikai dzīvnieku izcelsmes

Īpašas prasības attiecībā uz trikalcija fosfātu ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1. iedaļas 1. tabulas 7. rindā.

29. NODAĻA

Organiskie ķīmiskie savienojumi

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 2922 49

Citādas aminoskābes un to esteri, izņemot savienojumus, kas satur vairāk nekā viena veida skābekļa funkcionālās grupas; šo savienojumu sāļi

Tikai dzīvnieku izcelsmes

ex 2925 29 00

Citādi imīni un to atvasinājumi, izņemot hlordimeformu (ISO); to sāļi

Dzīvnieku izcelsmes kreatīns

ex 2930

Sēra organiskie savienojumi

Dzīvnieku izcelsmes aminoskābes, piemēram,

ex 2930 90 13 Cisteīns un cistīns;

ex 2930 90 16 Cisteīna vai cistīna atvasinājumi

ex 2932 99 00

Citādi heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai skābekļa heteroatomu(-us)

Tikai dzīvnieku izcelsmes savienojumi, piemēram, glikozamīns, glikozamīna-6-fosfāts un to sulfāti

ex 2942 00 00

Citādi organiskie savienojumi

Tikai dzīvnieku izcelsmes

30. NODAĻA

Farmaceitiskie produkti

Vispārīgas piezīmes

Gatavās zāles, kam nepiemēro Regulu (EK) Nr. 1069/2009 un Regulu (ES) Nr. 142/2011, sarakstā neietilpst. Starpprodukti šeit ietilpst.

Pozīcijā 3001 (dziedzeri un citi orgāni ārstnieciskām vajadzībām, izkaltēti, sasmalcināti vai nesasmalcināti pulverī; dziedzeru vai citu orgānu ekstrakti vai to sekrētu ekstrakti ārstnieciskām vajadzībām; heparīns un tā sāļi; citas cilvēka vai dzīvnieku izcelsmes vielas, kas sagatavotas ārstnieciskām vai profilakses vajadzībām un nav minētas vai iekļautas citur) oficiālās kontroles jāveic tikai produktiem, kas atvasināti no dzīvniekiem un ietilpst apakšpozīcijā 3001 20 un 3001 90. Sk. šādas īpašās prasības Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikumā:

1.

II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 2. rinda: attiecībā uz asins pagatavojumiem (izņemot no zirgu dzimtas dzīvniekiem), kas paredzēti tehniskiem produktiem;

2.

II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 3. rinda: attiecībā uz asinīm un asins pagatavojumiem no zirgu dzimtas dzīvniekiem;

3.

II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 14. rinda: attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem tādas lolojumdzīvnieku barības ražošanai, kas nav jēla lolojumdzīvnieku barība, un tādu atvasināto produktu ražošanai, kas paredzēti lietojumiem ārpus barības aprites ķēdes.

Pozīcijā 3002 (cilvēka asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas ārstnieciskām, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; imūnserumi, citas asins frakcijas un imūnpreparāti, kuri ir vai nav modificēti vai iegūti biotehnoloģiskos procesos; vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un tamlīdzīgi produkti) oficiālās kontroles jāveic tikai produktiem, kas ietilpst apakšpozīcijā 3002 12 un 3002 90. Cilvēka asinīm (apakšpozīcija 3002 90 10) un vakcīnām (apakšpozīcija 3002 20 un 3002 30) nav jāveic oficiālās kontroles.

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Dziedzeru vai citu orgānu vai to sekrētu ekstrakti, izņemot cilvēka izcelsmes

Visi; ietilpst produkts, ko izmanto par mātes jaunpiena aizstājēju un izmanto teļu barošanai

ex 3001 90 91

Dzīvnieku izcelsmes vielas, kas sagatavotas ārstnieciskām vai profilakses vajadzībām: heparīns un tā sāļi

Visi dzīvnieku izcelsmes produkti, kas paredzēti tālākai apstrādei saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 34. panta 1. punktu un no kuriem tiks ražoti 33. panta a) līdz f) punktā minētie atvasinātie produkti.

3001 90 98

Citādas dzīvnieku izcelsmes vielas, izņemot heparīnu un tā sāļus, kas sagatavotas ārstnieciskām vai profilakses vajadzībām un citur nav ne minētas, ne iekļautas

Visas.

Papildus dziedzeriem un citādiem orgāniem, kas par pozīciju 3001 minēti Harmonizētās sistēmas skaidrojumu A) daļā, šajā apakšpozīcijā ietilpst hipofīze, virsnieru kapsulas un vairogdziedzeris, izņemot Regulas (EK) Nr. 1069/2009 33. pantā specificēto.

ex 3002 12 00

Imūnserumi un citādas asins frakcijas

Tikai produkti, kas atvasināti no dzīvniekiem.

Neietilpst galapatērētājam paredzētas gatavas zāles.

Neietilpst antivielas un DNS.

Pozīcijā 3002 ir noteiktas īpašas prasības attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, ko aptver Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabula un kas specificēti šajās rindās:

2. rinda: asins pagatavojumi, izņemot no zirgu dzimtas dzīvniekiem;

3. rinda: asinis un asins pagatavojumi no zirgu dzimtas dzīvniekiem.

3002 90 30

Dzīvnieku asinis, kas sagatavotas terapijas, profilakses vai diagnostikas vajadzībām

Visas

ex 3002 90 50

Mikroorganismu kultūras

Tikai tādi patogēni un patogēnu kultūras, kas dzīvniekiem ir patogēniski

ex 3002 90 90

Citādi

Tikai tādi patogēni un patogēnu kultūras, kas dzīvniekiem ir patogēniski

ex 3006 92 00

Farmācijas atkritumi

Tikai produkti, kas atvasināti no dzīvniekiem.

Farmaceitiskie atkritumi, farmaceitiskie produkti, kas nav derīgi izmantošanai sākotnēji paredzētajām vajadzībām.

31. NODAĻA

Mēslošanas līdzekļi

Piezīmes par 31. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“1.

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

dzīvnieku asinis, kas minētas pozīcijā 0511;

(...)”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 3101 00 00

Dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi, sajaukti vai nesajaukti kopā vai ķīmiski apstrādāti; mēslošanas līdzekļi, kas iegūti, sajaucot vai ķīmiski apstrādājot augu un dzīvnieku izcelsmes produktus

Tikai produkti, kas atvasināti no dzīvniekiem un ir bez piemaisījumiem.

Ietilpst gvano, izņemot mineralizējušos gvano.

Ietilpst ar pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām samaisīti kūtsmēsli, ko izmanto par mēslošanas līdzekli; taču neietilpst par mēslošanas līdzekļiem izmantoti kūtsmēslu un ķimikāliju maisījumi (sk. pozīciju 3105, kurā ietilpst tikai minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi).

Īpašas prasības attiecībā uz pārstrādātiem kūtsmēsliem, produktiem, kas atvasināti no pārstrādātiem kūtsmēsliem, un sikspārņu gvano ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 1. rindā.

ex 3105 10 00

Šajā nodaļā minētās preces, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru līdz 10 kg

Tikai mēslošanas līdzekļi, kas satur no dzīvniekiem atvasinātus produktus.

Īpašas prasības attiecībā uz pārstrādātiem kūtsmēsliem, produktiem, kas atvasināti no pārstrādātiem kūtsmēsliem, un sikspārņu gvano ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 1. rindā.

32. NODAĻA

Miecvielu vai krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; krāsas, pigmenti un citas krāsvielas; krāsas un lakas; špakteļtepes, tepes un citas mastikas; tintes

Piezīmes par 32. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“(...)

3.

Pozīcijās 3203, 3204, 3205 un 3206 ietilpst arī uz krāsvielu bāzes izgatavoti preparāti (attiecībā uz pozīciju 3206 ieskaitot krāsu pigmentus, kas minēti pozīcijā 2530 vai 28. nodaļā, metāla kristālus un metāla pulverus), ko izmanto jebkuru materiālu krāsošanai vai par komponentiem krāsvielu ražošanai. Šajās pozīcijās tomēr nav ietverti bezūdens vidē disperģētie šķidrie un pastveida pigmenti, ko izmanto krāsu, arī emaljas (pozīcija 3212), ražošanai, kā arī pārējie pozīciju 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 vai 3215 izstrādājumi.

(...)”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 3203

Augu vai dzīvnieku izcelsmes krāsvielas (ieskaitot krāsošanas ekstraktus, bet izņemot dzīvnieku ogli) ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu; šīs nodaļas 3. piezīmē minētie preparāti uz augu vai dzīvnieku izcelsmes krāsvielu bāzes

Tikai pārtikas vai dzīvnieku barības ražošanā izmantotas dispersās krāsvielas uz piena tauku bāzes

ex 3204

Sintētiskās organiskās krāsvielas ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu; šīs nodaļas 3. piezīmē minētie preparāti uz sintētisko organisko krāsvielu bāzes; sintētiskie organiskie produkti, ko izmanto par fluorescējošiem balinātājiem vai luminoforiem, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

Tikai pārtikas vai dzīvnieku barības ražošanā izmantotas dispersās krāsvielas uz piena tauku bāzes

33. NODAĻA

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas un ķermeņa kopšanas līdzekļi

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 3302

Smaržvielu maisījumi un maisījumi (ieskaitot spirta šķīdumus) uz vienas vai vairāku šādu vielu bāzes, kurus izmanto kā rūpniecības izejvielas; citādi izstrādājumi uz smaržvielu bāzes, kurus izmanto dzērienu ražošanā

Tikai pārtikas vai dzīvnieku barības ražošanā izmantoti aromatizētāji uz piena tauku bāzes

35. NODAĻA

Olbaltumvielas; modificētas cietes; līmes; fermenti

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 3501

Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes

Kazeīns lietošanai pārtikā, dzīvnieku barošanai vai tehniskiem mērķiem.

Īpašas prasības attiecībā uz pienu, piena produktiem un jaunpienu, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā, ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1. iedaļas 1. tabulas 4. rindā.

ex 3502

Albumīni (ieskaitot divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrātus, kas sausnā satur vairāk nekā 80 masas % sūkalu proteīnus), albumināti un citi albumīna atvasinājumi

Ietilpst no olām un no piena atvasināti produkti, kas ir vai nav paredzēti lietošanai pārtikā (arī dzīvnieku barošanas vajadzībām).

Īpašas prasības attiecībā uz pienu, piena produktiem un jaunpienu, kas nav paredzēts lietošanai pārtikā, ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1. iedaļas 1. tabulas 4. rindā un attiecībā uz olu produktiem, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā, – Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1. iedaļas 1. tabulas 9. rindā.

3503 00

Želatīns (ieskaitot želatīnu taisnstūrveida, arī kvadrātveida, plāksnēs, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, iekrāsots vai nekrāsots) un želatīna atvasinājumi; zivju līme; citādas dzīvnieku izcelsmes līmes, izņemot kazeīna līmes, kas minētas pozīcijā 3501

Ietilpst želatīns lietošanai pārtikā, dzīvnieku barībā un tehniskām vajadzībām.

Tādam želatīnam kā, piemēram, tukšas kapsulas, kas klasificēts pozīcijā 3913 (cietināti proteīni) un 9602 (apstrādāts necietināts želatīns un necietināta želatīna izstrādājumi), ja vien tas nav paredzēts pārtikai vai dzīvnieku barībai, oficiālās kontroles neveic.

Īpašas prasības attiecībā uz želatīnu un hidrolizētām olbaltumvielām, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā, ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1. iedaļas 1. tabulas 5. rindā un attiecībā uz fotoželatīnu – minētās regulas XIV pielikuma II nodaļas 11. iedaļā.

ex 3504 00

Peptoni un to atvasinājumi; citādas olbaltumvielas un to atvasinājumi, kas citur nav minēti vai iekļauti; hromētās vai nehromētās ādas pulveris

Ietilpst kolagēns un hidrolizētas olbaltumvielas lietošanai pārtikā, dzīvnieku barībā un tehniskām vajadzībām.

Ietilpst uz olbaltumvielām bāzēti kolagēna produkti, kas iegūti no dzīvnieku ādām un cīpslām, kā arī no cūku un mājputnu kauliem un zivju asakām.

Ietilpst hidrolizētas olbaltumvielas, kas sastāv no polipeptīdiem, peptīdiem vai aminoskābēm, un to maisījumi, ko iegūst dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu hidrolīzē. Ja tos izmanto par pārtikas izstrādājumu piedevām (pozīcija 2106), oficiālās kontroles tiem neveic.

Ietilpst visi piena blakusprodukti lietošanai pārtikā, ja tie neietilpst pozīcijā 0404.

Īpašas prasības attiecībā uz kolagēnu ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1. iedaļas 1. tabulas 8. rindā, bet attiecībā uz želatīnu un hidrolizētām olbaltumvielām – 5. rindā.

ex 3507 10 00

Renets un tā koncentrāti

Tikai no dzīvnieku izcelsmes produktiem iegūts renets un tā koncentrāti lietošanai pārtikā

ex 3507 90 90

Citādi fermenti, kas nav renets un tā koncentrāti vai lipoproteīna lipāze, vai Aspergillus sārmainā proteāze

Tikai dzīvnieku izcelsmes

38. NODAĻA

Jaukti ķīmiskie produkti

Piezīmes par 38. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“(...)

4.

Visā nomenklatūrā “sadzīves atkritumi” ir mājsaimniecības, viesnīcu, restorānu, slimnīcu, veikalu, biroju utt. atkritumi, saslaukas no ceļiem un ietvēm, kā arī būvgruži un ēku nojaukšanas atkritumi. Sadzīves atkritumos parasti ietilpst daudz dažādu materiālu, tādi kā plastmasas, gumija, koks, papīrs, tekstilmateriāli, stikls, metāli, pārtika, salauztas mēbeles un citādi bojāti vai nolietoti izstrādājumi.

(...)”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 3822 00 00

Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes un gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes vai bez tās, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 3002 vai 3006; sertificēti standarta materiāli

Tikai produkti, kas atvasināti no dzīvniekiem, izņemot Padomes Direktīvas 93/42/EEK (9) 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā definētās medicīniskās ierīces un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/79/EK (10) 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā definētās in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces.

ex 3825 10 00

Sadzīves atkritumi

Tikai ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumi, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus, ja tie ietilpst Regulas (EK) Nr. 1069/2009 2. panta 2. punkta g) apakšpunkta darbības jomā, izņemot ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumus, kas radušies tieši no starptautisko līniju transportlīdzekļiem un likvidēti saskaņā ar tās pašas regulas 12. panta d) punktu.

Šo KN kodu var izmantot lietotai cepamajai eļļai, ko paredzēts izmantot Regulas (EK) Nr. 1069/2009 tvērumā, piemēram, organiskiem mēslošanas līdzekļiem vai biogāzei.

39. NODAĻA

Plastmasas un to izstrādājumi

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 3913 90 00

Citādi dabiskie polimēri (piemēram, algīnskābe) un modificētie dabiskie polimēri (piemēram, cietinātie proteīni, dabiskā kaučuka ķīmiskie atvasinājumi) pirmformās, kas citur nav minēti un iekļauti

Tikai produkti, kas atvasināti no dzīvniekiem, piemēram, hondroitīna sulfāts, hitozāns, cietināts želatīns

ex 3917 10 10

Mākslīgās desu ādas no cietinātiem proteīniem vai celulozes materiāliem

Tikai produkti, kas atvasināti no dzīvniekiem

ex 3926 90 92

Citādi plastmasas izstrādājumi un izstrādājumi no citiem materiāliem, kas minēti pozīcijās 3901–3914, izgatavoti no lokšņu materiāla

Lietošanai barībā paredzētas tukšas cietināta želatīna kapsulas. Īpašas prasības ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1. iedaļas 1. tabulas 5. rindā.

ex 3926 90 97

Citādi plastmasas izstrādājumi un izstrādājumi no citiem materiāliem, kas minēti pozīcijās 3901–3914, izgatavoti no materiāla, kas nav lokšņu materiāls

Lietošanai barībā paredzētas tukšas cietināta želatīna kapsulas. Īpašas prasības ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1. iedaļas 1. tabulas 5. rindā.

41. NODAĻA

Ādas (izņemot kažokādas) un āda

Vispārīgas piezīmes

Oficiālās kontroles jāveic tikai nagaiņu ādām, kas ietilpst pozīcijās 4101, 4102 un 4103.

Īpašas prasības attiecībā uz nagaiņu ādām ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 4. un 5. rindā.

Piezīmes par 41. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“1.

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

jēlādu atgriezumi un tamlīdzīgi atlikumi (pozīcija 0511);

b)

putnu āda vai putnu ādas daļas ar spalvām vai dūnām, kas minētas pozīcijā 0505 vai 6701; un

c)

ādas ar visu spalvu vai vilnu, neapstrādātas, miecētas vai apdarinātas (43. nodaļa); 41. nodaļā tomēr iekļaujamas šādas preces: liellopu (ieskaitot bifeļus), zirgu, aitu vai jēru (izņemot Astrahaņas, platastes, karakula, Persijas un tamlīdzīgus jērus, Indijas, Ķīnas, Mongolijas vai Tibetas jērus), kazu vai kazlēnu (izņemot Jemenas, Mongolijas vai Tibetas kazas un kazlēnus), cūku (ieskaitot pekarus), kalnu kazu, gazeļu, kamieļu (arī vienkupra kamieļu), ziemeļbriežu, aļņu, staltbriežu, stirnu vai suņu jēlādas ar apmatojumu.

(...)”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 4101

Liellopu vai zirgu jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), atmatotas vai neatmatotas un šķeltas vai nešķeltas

Tikai svaigas, dzesinātas vai apstrādātas ādas, ieskaitot kaltētas, sausi sālītas, slapji sālītas vai konservētas ar citu paņēmienu, izņemot miecēšanu vai līdzvērtīgu paņēmienu.

Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma V nodaļas C punkta 2. apakšpunktā minētās apstrādātās ādas var importēt bez ierobežojumiem, ja tās atbilst Regulas (EK) Nr. 1069/2009 41. panta 3. punkta prasībām, jo īpaši attiecībā uz ex 4101 20 80 un ex 4101 50 90 .

ex 4102

Aitu vai jēru jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), ar vilnu vai bez tās, šķeltas vai nešķeltas, kuras neizslēdz šīs nodaļas 1. piezīmes c) apakšpunkts

Tikai svaigas, dzesinātas vai apstrādātas ādas, ieskaitot kaltētas, sausi sālītas, slapji sālītas vai konservētas ar citu paņēmienu, izņemot miecēšanu vai līdzvērtīgu paņēmienu.

Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma V nodaļas C punkta 2. apakšpunktā minētās apstrādātās ādas var importēt bez ierobežojumiem, ja tās atbilst Regulas (EK) Nr. 1069/2009 41. panta 3. punkta prasībām, jo īpaši attiecībā uz ex 4102 21 00 un ex 4102 29 00 .

ex 4103

Citādas jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), ar apmatojumu vai bez tā, šķeltas vai nešķeltas, kuras neizslēdz šīs nodaļas 1. piezīmes b) vai c) apakšpunkts

Tikai svaigas, dzesinātas vai apstrādātas ādas, ieskaitot kaltētas, sausi sālītas, slapji sālītas vai konservētas ar citu paņēmienu, izņemot miecēšanu vai līdzvērtīgu paņēmienu.

Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma V nodaļas C punkta 2. apakšpunktā minētās apstrādātās ādas var importēt bez ierobežojumiem, ja tās atbilst Regulas (EK) Nr. 1069/2009 41. panta 3. punkta prasībām, jo īpaši attiecībā uz ex 4103 90 00 .

42. NODAĻA

Ādas izstrādājumi; zirglietas un iejūgs; ceļojuma piederumi, somas un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja pavedienu)

Piezīmes par 42. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“(...)

2.

Šajā nodaļā (citu produktu starpā) neietilpst šādi produkti, par ko ir oficiāla interese:

a)

sterils ķirurģiskais ketguts un tamlīdzīgi sterili materiāli šuvēm (pozīcija 3006);

(...)

ij)

stīgas, bungu āda un tamlīdzīgi izstrādājumi vai citas mūzikas instrumentu daļas (pozīcija 9209);

(...)”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 4205 00 90

Citi ādas vai kompozītās ādas izstrādājumi

Ietilpst suņu košļājamās rotaļlietas un materiāls suņu košļājamo rotaļlietu ražošanai

ex 4206 00 00

Izstrādājumi no zarnām (izņemot zīdtārpiņa pavedienu), aklās zarnas ārējās sieniņas, pūšļiem vai cīpslām

Ietilpst suņu košļājamās rotaļlietas un materiāls suņu košļājamo rotaļlietu ražošanai

43. NODAĻA

Kažokādas un mākslīgās kažokādas; to izstrādājumi

Piezīmes par 43. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“1.

Visā nomenklatūrā “kažokādas” ir miecētas vai apdarinātas visu veidu zvērādas ar apmatojumu, izņemot neapstrādātas kažokzvēru jēlādas, kas minētas pozīcijā 4301.

2.

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

putnu āda vai putnu ādas daļas ar spalvām vai dūnām (pozīcija 0505 vai 6701);

b)

jēlādas ar apmatojumu, kas minētas 41. nodaļā (sk. minētās nodaļas 1. piezīmes c) apakšpunktu);

(...)”

Fragments no Harmonizētās sistēmas skaidrojumiem

“4301. pozīcija: kažokādas tiek uzskatītas par jēlādām un ietilpst šajā pozīcijā ne tikai tad, ja tās ir dabiskā stāvoklī, bet arī tad, ja ir iztīrītas un apstrādātas pret bojāšanos, piemēram, kaltējot vai sālot (ar sauso vai slapjo sālīšanu).”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 4301

Neapstrādātas kažokādas (ieskaitot galvas, astes, ķepas un citus gabalus vai atgriezumus, kas noder kažokādu izstrādājumu izgatavošanai), izņemot jēlādas, kas minētas pozīcijās 4101, 4102 vai 4103

Viss, izņemot kažokādas, kas apstrādātas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma VIII nodaļu, ja tās atbilst Regulas (EK) Nr. 1069/2009 41. panta 3. punktam.

Ietilpst šādas apakšpozīcijas:

ex 4301 10 00 (ūdeļādas, veselas, arī ar galvu, asti vai ķepām): īpašas prasības attiecībā uz atvasinātiem produktiem, kas paredzēti lietojumiem ārpus barības aprites ķēdes (kažokādām), ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 14. rindā,

ex 4301 30 00 (šādas jērādas: Astrahaņas, platastes, karakula, Persijas un tamlīdzīgu jēru ādas, Indijas, Ķīnas, Mongolijas vai Tibetas jēru ādas, veselas, arī ar galvu, asti vai kājām): īpašas prasības attiecībā uz nagaiņu ādām ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 5. rindā,

ex 4301 60 00 (lapsādas, veselas, arī ar galvu, asti vai ķepām): īpašas prasības attiecībā uz atvasinātiem produktiem, kas paredzēti lietojumiem ārpus barības aprites ķēdes (kažokādām), ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 14. rindā,

ex 4301 80 00 (citas kažokādas, veselas, arī ar galvu, asti vai ķepām), izņemot nagaiņu, piemēram, murkšķu, kaķu dzimtas savvaļas dzīvnieku, roņu, nutriju: īpašas prasības attiecībā uz atvasinātiem produktiem, kas paredzēti lietojumiem ārpus barības aprites ķēdes (kažokādām), ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 14. rindā,

ex 4301 90 00 (galvas, astes, ķepas un citi ādu gabali vai atgriezumi, kas noder kažokādu izstrādājumu izgatavošanai): īpašas prasības attiecībā uz atvasinātiem produktiem, kas paredzēti lietojumiem ārpus barības aprites ķēdes (kažokādām), ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 14. rindā.

51. NODAĻA

Vilna, smalkie vai rupjie dzīvnieku mati; zirgu astru dzija un austs audums

Vispārīgas piezīmes

Pozīcijām 5101–5103 īpašas prasības attiecībā uz neapstrādātu vilnu un apmatojumu ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 8. rindā.

Piezīme par 51. nodaļu (fragments no KN piezīmēm par šo nodaļu)

“1.

Visā nomenklatūrā:

a)

“vilna” ir aitu vai jēru dabiskais apmatojums;

b)

“smalkie dzīvnieku mati” ir alpaku, lamu, vikuņu, kamieļu (arī vienkupra kamieļu), jaku, Angoras, Tibetas, Kašmiras vai tamlīdzīgu kazu (izņemot parastās kazas), trušu (arī Angoras), zaķu, bebru, nutriju vai ondatru apmatojums;

c)

“rupjie dzīvnieku mati” ir iepriekš neminētu dzīvnieku apmatojums, izņemot suku gatavošanai paredzēto spalvu un sarus (pozīcija 0502) un zirgu astrus (pozīcija 0511).”

Fragments no Harmonizētās sistēmas skaidrojumiem

“Visā nomenklatūrā ar terminu “rupjie dzīvnieku mati” saprot visus dzīvnieku matus, kas nav “smalkie dzīvnieku mati”, izņemot vilnu (pozīcija 5101), zirgu vai vēršu dzimtas dzīvnieku krēpju vai astes matus (klasificēti kā “astri” pozīcijā 0511), mājas cūku vai mežacūku sarus vai spalvu un āpšu spalvu vai citu spalvu suku izgatavošanai (pozīcija 0502) (sk. 1. piezīmes c) apakšpunktu).”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 5101

Vilna, nekārsta un neķemmēta

Neapstrādāta vilna

ex 5102

Smalki vai rupjie dzīvnieku mati, nekārsti vai neķemmēti

Neapstrādāts apmatojums, ieskaitot rupju spalvu no liellopu vai zirgu sāniem

ex 5103

Vilnas vai smalko vai rupjo dzīvnieku matu atkritumi, ieskaitot vērpšanas atkritumus, bet izņemot plucinātas izejvielas

Neapstrādāta vilna vai mati

67. NODAĻA

Apstrādātas spalvas un dūnas un izstrādājumi no spalvām vai dūnām; mākslīgie ziedi; izstrādājumi no cilvēku matiem

Fragments no Harmonizētās sistēmas skaidrojumiem

“Pozīcijā 6701 ietilpst:

A)

ādas un citas putnu daļas ar spalvām vai dūnām, spalvas un dūnas, un spalvu daļas, kas vēl nav gatavas preces, taču ir apstrādātas citādi, nevis tikai ar tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai (sk. pozīcijas 0505 paskaidrojuma piezīmi); šajā pozīcijā ietilpstošās preces var būt, piemēram, balinātas, krāsotas vai cirtotas;

B)

izstrādājumi no putnu ādām vai citām daļām ar spalvām vai dūnām, izstrādājumi no spalvām, dūnām vai spalvu daļām, arī tad, ja spalvas vai dūnas u. c. ir neapstrādātas vai tikai tīrītas, taču izņemot izstrādājumus no spalvu kātiem (scapus) vai saknēm (calamus). Tādējādi pozīcijā ietilpst:

1)

atsevišķas spalvas, kuru saknes (calamus) ir sastiprinātas ar stiepli vai citādi sastiprinātas izmantošanai, piemēram, cepuru rotājumos, kā arī atsevišķas saliktās spalvas, kas veidotas no dažādiem elementiem;

2)

spalvu pušķi un spalvas vai dūnas, kas pielīmētas vai piestiprinātas pie auduma vai citas pamatnes;

3)

no putniem, putnu daļām, spalvām vai dūnām veidoti rotājumi cepurēm, boa, apkaklēm, apmetņiem vai citiem apģērba gabaliem un apģērba aksesuāriem;

4)

dekoratīvu spalvu vēdekļi ar jebkāda materiāla karkasu. Taču vēdekļi ar karkasu vai dārgmetāliem ir klasificēti pozīcijā 7113.”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 6701 00 00

Putnu āda un citas daļas ar apspalvojumu un dūnām, spalvas, spalvu daļas, dūnas un izstrādājumi no šiem materiāliem (izņemot pozīcijas 0505 izstrādājumus un apstrādātas saknes (calamus) un kātus (scapus))

Tikai ādas un citas putnu daļas ar spalvām vai dūnām, spalvas un dūnas un spalvu daļas.

Izstrādājumi no neapstrādātām vai tikai tīrītām ādām, spalvām vai dūnām un spalvu daļām.

Neietilpst apstrādātas dekoratīvās spalvas, apstrādātas spalvas, ko ceļotāji pārvadā savām personiskām vajadzībām, vai privātpersonām adresēti apstrādātu spalvu sūtījumi nerūpnieciskiem nolūkiem.

Īpašas prasības attiecībā uz spalvām ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 9. rindā.

71. NODAĻA

Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas

Atzinums par harmonizētās sistēmas klasifikāciju Nr. 7101.21/1

“Vienu vai vairākas kultivētas pērles saturošas pārtikai nederīgas austeres, konservētas sālījumā un iepakotas hermētiskās metāla tvertnēs.”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 7101 21 00

Neapstrādātas kultivētās pērles

Ietilpst vienu vai vairākas kultivētās pērles saturošas pārtikai nederīgas austeres, konservētas sālījumā un iepakotas hermētiskās metāla tvertnēs.

Neapstrādātas kultivētās pērles, kā aprakstīts Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma IV nodaļas 2. iedaļā, ja vien ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 2. panta 2. punkta f) apakšpunktu tās nav izslēgtas no minētās regulas tvēruma.

95. NODAĻA

Rotaļlietas, spēles un sporta piederumi; to daļas un piederumi

Fragments no Harmonizētās sistēmas skaidrojumiem

“Atrakciju parku atrakcijas, ceļojošie cirki, ceļojošās zvērnīcas un ceļojošie uzvedumi ietilpst pozīcijā 9508, ja vien tiem ir visi būtiskas nozīmes elementi, kas vajadzīgi normālai darbībai. Pozīcijā ietilpst arī palīgaprīkojuma vienības, ja vien tās tiek izstādītas kopā ar šīm dažādajām atrakcijām (un kā to sastāvdaļas) un arī tad, ja, izstādītas atsevišķi, šīs vienības (piemēram, teltis, dzīvnieki, elektroģeneratori, motori, gaismekļi, sēdekļi un ieroči un munīcija) ietilptu citā nomenklatūras pozīcijā.”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 9508 10 00

Ceļojošie cirki un ceļojošās zvērnīcas

Tikai dzīvi dzīvnieki

ex 9508 90 00

Citādi: atrakciju parku atrakcijas, ceļojošie teātri

Tikai dzīvi dzīvnieki

96. NODAĻA

Dažādi izstrādājumi

Fragments no Harmonizētās sistēmas skaidrojumiem

Šajā pozīcijā apzīmējums “apstrādāts” attiecas uz materiālu, kurš ticis pakļauts procesiem, kas pārsniedz vienkāršus priekšdarbus un kas pozīcijā atļauti attiecībā uz aplūkojamajām izejvielām (sk. HS skaidrojumus par pozīcijām 05.05 līdz 05.08). Tādēļ pozīcijā ietilpst ziloņkaula daļas, stieņi u. c., griezti pēc formas (arī kvadrātveida vai taisnstūrveida) vai pulēti vai citādi apstrādāti, tos drupinot, urbjot, maļot, virpojot u. c. Taču daļas, kas identificējamas kā izstrādājumu sastāvdaļas, šajā pozīcijā neietilpst, ja šādas sastāvdaļas ietilpst citā nomenklatūras pozīcijā. Tādējādi klavieru taustiņu plātnītes un plātnītes, ko paredzēts iestrādāt šaujamieroču laidēs, ietilpst pozīcijā 92.09 un 93.05. Tomēr apstrādāti materiāli, kas nav identificējami kā izstrādājumu sastāvdaļas, tiek klasificēti šajā pozīcijā (piemēram, vienkārši diski, plātnes vai sloksnes, kas paredzētas inkrustācijām u. c. vai pēcākai izmantošanai klavieru taustiņu ražošanā).

Pozīcijā 9602 ietilpst pēc formas grieztas (izņemot kvadrātveida vai taisnstūrveida) necietināta želatīna loksnes. Taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) loksnes ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu ietilpst pozīcijā 35.03 vai 49. nodaļā (piemēram, pastkartes) (sk. pozīcijas 35.03 skaidrojošo piezīmi). Necietināta želatīna izstrādājumi ir, piemēram,

i)

nelieli diski, kas paredzēti biljarda kiju uzgaļu piestiprināšanai;

ii)

zāļu kapsulas un mehānisko šķiltavu degvielas kapsulas.”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Apstrādāts necietināts želatīns (izņemot želatīnu, kas minēts pozīcijā 3503) un izstrādājumi no necietināta želatīna

Lietošanai pārtikā vai lietošanai barībā paredzētas tukšas necietināta želatīna kapsulas. Īpašas prasības attiecībā uz lietošanu barībā ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1. iedaļas 1. tabulas 5. rindā.

97. NODAĻA

Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas

Fragments no Harmonizētās sistēmas skaidrojumiem

“A) Pozīcijā ietilpst kolekcijas un kolekciju priekšmeti, kas izraisa interesi no zooloģijas, botānikas, mineraloģijas vai anatomijas skatu punkta, piemēram:

1)

nedzīvi jebkādu sugu dzīvnieki, konservēti ar sausās konservēšanas paņēmienu vai šķidrumā; dzīvnieku izbāzeņi kolekcijām;

2)

izpūstas vai izsūktas olas; kukaiņi kastītēs, rāmjos u. c. (bet ne iedarināti izstrādājumi, kas ir bižutērijas vai greznumlietiņu daļas); tukšas čaulas, izņemot tādas, kas ir piemērotas rūpnieciskām vajadzībām.

3)

sēklas vai augi, kaltēti vai konservēti šķidrumā; herbāriji;

4)

minerālu paraugi (bet ne 71. nodaļā ietilpstoši dārgakmeņi un pusdārgakmeņi); litifikācijas paraugi;

5)

osteoloģiski paraugi (skeleti, galvaskausi, kauli);

6)

anatomijas un patoloģijas paraugi.”

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 9705 00 00

Kolekcijas un kolekciju priekšmeti, kas izraisa interesi no zooloģijas, botānikas, mineraloģijas, anatomijas, vēstures, arheoloģijas, paleontoloģijas, etnogrāfijas vai numismātikas viedokļa

Tikai produkti, kas atvasināti no dzīvniekiem.

Neietilpst medību trofejas un citi jebkuras sugas dzīvnieku preparāti, kam veikta pilnīga taksidermiska apstrāde, kas nodrošina to konservāciju vides temperatūrā.

Neietilpst medību trofejas un citi tādu sugu dzīvnieku preparāti, kas nav nagaiņi un putni, (apstrādāti vai neapstrādāti).

Īpašas prasības attiecībā uz medību trofejām ir izklāstītas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1. iedaļas 2. tabulas 6. rindā.

99. NODAĻA

Īpaši kombinētās nomenklatūras kodi

Statistikas kodi dažu preču īpašai pārvietošanai

Vispārīgas piezīmes

Šajā nodaļā ietilpst preces, kuru izcelsme ir trešās valstīs un kuras kuģiem un gaisa kuģiem Eiropas Savienībā ir piegādātas saskaņā ar muitas tranzīta procedūru (T1).

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Kuģiem un gaisa kuģiem piegādātās preces, kas ietilpst KN 1. līdz 24. nodaļā

Dzīvnieku izcelsmes produkti, ar ko kuģi paredzēts apgādāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 (11) 77. panta 1. punkta c) apakšpunktu

ex 9930 99 00

Kuģiem un gaisa kuģiem piegādātās preces, kas klasificētas citur

Dzīvnieku izcelsmes produkti, ar ko kuģi paredzēts apgādāt saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 77. panta 1. punkta c) apakšpunktu


(1)  Komisijas 2011. gada 25. februāra Regula (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (OV L 54, 26.2.2011., 1. lpp.).

(2)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(3)  Padomes 1987. gada 7. aprīļa Lēmums 87/369/EEK par noslēgto Starptautisko konvenciju par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu un tās grozījumu protokolu (OV L 198, 20.7.1987., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2004. gada 30. marta Lēmums 2004/292/EK par TRACES sistēmas ieviešanu, ar ko groza Lēmumu 92/486/EEK (OV L 94, 31.3.2004., 63. lpp.).

(5)  Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras skaidrojumi (OV C 76, 4.3.2015., 1. lpp.) ar vēlākiem grozījumiem.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) (OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2006. gada 21. jūlija Regula (EK) Nr 1125/2006 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā (OV L 200, 22.7.2006., 3. lpp.).

(8)  Komisijas 2008. gada 12. decembra Regulas (EK) Nr. 1251/2008, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2006/88/EK attiecībā uz nosacījumiem un sertifikācijas prasībām par akvakultūras dzīvnieku un to produktu laišanu tirgū un importu Kopienā un nosaka pārnēsātājsugu sarakstu (OV L 337, 16.12.2008., 41. lpp.).

(9)  Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm (OV L 169, 12.7.1993., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 27. oktobra Direktīva 98/79/EK par medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro diagnostikā (OV L 331, 7.12.1998., 1. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regula (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

Lēmuma 2007/275/EK I un II pielikumu groza šādi:

1)

I pielikumu groza šādi:

a)

nosaukumu aizstāj ar šādu:

Dzīvnieku un kombinētu produktu saraksts, uz kuriem attiecina oficiālās kontroles, kas minētas 3. pantā”;

b)

pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Šajā sarakstā ir norādīti kombinētie produkti saskaņā ar preču nomenklatūru, ko Savienībā izmanto, lai atlasītu sūtījumus, uz kuriem robežkontroles punktā jāattiecina oficiālās kontroles.”;

c)

tabulas piezīmēs svītro 1. daļu;

d)

tabulas piezīmju 4. daļas otro rindkopu aizstāj ar šādu:

“Ja izmantots četru ciparu kods: ja vien nav norādīts citādi, visi produkti, pirms kuriem norādīti vai kuri atbilst minētajiem četriem cipariem, jānodod oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktā. Vairumā gadījumu attiecīgie KN kodi, kas iekļauti ar Regulas (ES) 2017/625 133. panta 4. punktu izveidotajā sistēmā Traces, ir iedalīti apakšpozīcijās, kas tiek apzīmētas ar sešu vai astoņu ciparu kodu.”;

e)

tabulas piezīmju 6. daļu aizstāj ar šādu:

“6.

3. sleja – kvalifikācija un paskaidrojums

Šajā slejā sniegta detalizēta informācija par attiecīgajiem produktiem. Papildu informācija par kombinētajiem produktiem, uz kuriem attiecas dažādās KN nodaļas, atrodama Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras skaidrojumos (*1).

(*1)  Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras skaidrojumi (OV C 119, 29.3.2019., 1. lpp.) ar vēlākiem grozījumiem.”;"

f)

pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 12., 23., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 35., 38., 39., 41., 42., 43., 51., 67., 71., 95., 96. un 97. nodaļu svītro;

g)

pielikuma 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. un 22. nodaļā visus ierakstus tabulu 3. slejā “Kvalifikācija un paskaidrojums” aizstāj ar šādu:

“Tikai kombinēti produkti (sk. šā lēmuma 4. un 6. pantu).

Par produktiem, kuri nav kombinēti produkti, sk. Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/2007 (*2) I pielikumu.

(*2)  Komisijas 2019. gada 18. novembra Īstenošanas regula (ES) 2019/2007, ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 piemērošanu attiecībā uz sarakstiem, kuros norādīti dzīvnieki, dzīvnieku izcelsmes produkti, reproduktīvie produkti, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, atvasinātie produkti, siens un salmi, uz kuriem attiecina oficiālās kontroles robežkontroles punktos, un ar ko groza Lēmumu 2007/275/EK (OV L 312, 29.11.2019., p. 1. lpp.).”;"

h)

pielikuma 99. nodaļu aizstāj ar šādu:

“99. NODAĻA

Īpaši kombinētās nomenklatūras kodi

II apakšnodaļa

Statistikas kodi dažu preču īpašai pārvietošanai

Vispārīgas piezīmes

Šajā nodaļā ietilpst kombinēti produkti, kuru izcelsme ir trešās valstīs un kuras kuģiem un gaisa kuģiem Eiropas Savienībā ir piegādātas saskaņā ar muitas tranzīta procedūru (T1).

KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Kuģiem un gaisa kuģiem piegādātās preces, kas ietilpst KN 1. līdz 24. nodaļā.

Kombinēti produkti, ar ko kuģi paredzēts apgādāt saskaņā ar Regulu (ES) 2017/625 77. panta 1. punkta c) apakšpunktu

ex 9930 99 00

Kuģiem un gaisa kuģiem piegādātās preces, kas klasificētas citur.

Kombinēti produkti, ar ko kuģi paredzēts apgādāt saskaņā ar Regulu (ES) 2017/625 77. panta 1. punkta c) apakšpunktu”;

2)

II pielikumu groza šādi:

a)

nosaukumu aizstāj ar šādu:

Dzīvnieku un kombinēto produktu saraksts, uz kuriem neattiecina oficiālās kontroles, kas minētas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā”;

b)

pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Šajā sarakstā saskaņā ar Savienībā izmantoto preču nomenklatūru ir norādīti kombinētie produkti, uz kuriem robežkontroles punktā nav jāattiecina oficiālās kontroles.”

c)

piezīmēs par tabulu daļas “1. sleja – KN kods” otro rindkopu aizstāj ar šādu:

“Ja izmantots četru ciparu kods: ja vien nav norādīts citādi, neviens kombinētais produkts, pirms kura norādīti minētie četri cipari vai kurš tiem atbilst, nav jānodod oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktā.”;

d)

piezīmēs par tabulu daļu “2. sleja – paskaidrojums” aizstāj ar šādu:

 

2. sleja – paskaidrojums

Šajā slejā ir detalizēti aprakstīti kombinētie produkti, uz ko attiecas atbrīvojums no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktā. Ja vajadzīgs, ierēdņiem robežkontroles punktos jānovērtē kombinēta produkta sastāvdaļas un jānoteic, vai kombinētā produkta sastāvā esošais dzīvnieku izcelsmes produkts ir pietiekami pārstrādāts, lai attiecībā uz to nebūtu vajadzīgas Savienības tiesību aktos paredzētās oficiālās pārbaudes.”


(*1)  Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras skaidrojumi (OV C 119, 29.3.2019., 1. lpp.) ar vēlākiem grozījumiem.”;

(*2)  Komisijas 2019. gada 18. novembra Īstenošanas regula (ES) 2019/2007, ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 piemērošanu attiecībā uz sarakstiem, kuros norādīti dzīvnieki, dzīvnieku izcelsmes produkti, reproduktīvie produkti, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, atvasinātie produkti, siens un salmi, uz kuriem attiecina oficiālās kontroles robežkontroles punktos, un ar ko groza Lēmumu 2007/275/EK (OV L 312, 29.11.2019., p. 1. lpp.).”;”