29.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/58


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1978

(2019. gada 26. novembris),

ar ko attiecībā uz maksām, kuras maksājamas Kopienas Augu šķirņu birojam, groza Regulu (EK) Nr. 1238/95

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 27. jūlija Regulu (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 113. pantu,

pēc apspriešanās ar Kopienas Augu šķirņu biroja Administratīvo padomi,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1238/95 (2) 3. panta 2. punkts paredz, ka Kopienas Augu šķirņu biroja (“Birojs”) priekšsēdētājs var atļaut alternatīvus maksu un uzrēķinu maksāšanas veidus, un izveido šo alternatīvo veidu sarakstu. Lai palielinātu elastību un vienkāršotu procesus, ir lietderīgi iekļaut šādu alternatīvo maksājumu veidu sarakstu noteikumos par darba metodēm, ko noteikusi Biroja Administratīvā padome, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 2100/94 36. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1238/95 4. panta 1. punktā ir noteikts datums, kas uzskatāms par maksājuma saņemšanas dienu. Pamatojoties uz pieredzi maksājumu apstrādē, ir jāprecizē, ka pārskaitījuma pilna summa ir jāskaita Biroja bankas kontā, lai nodrošinātu, ka pret Biroju nav neizpildītu saistību.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1238/95 5. pantā noteikts, ka personai, kas veikusi maksājumu, ir rakstiski jānorāda savs vārds un maksājuma mērķis. Ja maksājuma mērķi nevar noteikt, Birojs divu mēnešu laikā nosūta atgādinājumu. Lai palielinātu maksājumu apstrādes efektivitāti, šis termiņš būtu jāsamazina no diviem mēnešiem līdz vienam mēnesim.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1238/95 7. panta 1. punktā ir noteikta maksa par pieteikuma iesniegšanu. Lai veicinātu Biroja tiešsaistes elektroniskās pieteikumu sistēmas izmantošanu, maksa par pieteikumu iesniegšanu, izmantojot citus līdzekļus, piemēram, papīra formātā, būtu jāpalielina no 650 EUR līdz 800 EUR. Turklāt praktiskā pieredze liecina, ka tiešsaistes elektroniskās lietotnes izmantošana kļūtu efektīvāka, ja to papildinātu ar obligātu Biroja bezpapīra saziņas platformas izmantošanu turpmākai saziņai ar Biroju.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1238/95 7. panta 7. punktu Birojs ietur 150 EUR no pieteikuma maksas, ja pieteikums nav derīgs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2100/94 50. pantu. Lai samazinātu administratīvo slogu, būtu jāatmaksā visa pieteikuma maksa.

(6)

Attiecībā uz gada maksu Regulas (EK) Nr. 1238/95 9. panta 4. punktā noteikts, ka Birojs neatmaksā nekādus maksājumus, kas veikti, lai saglabātu spēkā Kopienas augu šķirņu aizsardzību. Pieredze rāda, ka, lai uzlabotu pārredzamību, var paredzēt kompensāciju, ja laikā no maksājuma veikšanas dienas līdz aizsardzības piešķiršanas gadadienai Birojs ir saņēmis aizsardzības atsaukumu.

(7)

Regulas (EK) Nr. 1238/95 I pielikumā ir noteikta maksa par tādas šķirnes tehniskās izskatīšanas organizēšanu un veikšanu, uz kuru attiecas pieteikums par Kopienas augu šķirņu aizsardzības piešķiršanu (“izskatīšanas maksa”).

(8)

Biroja Administratīvā padome ir nolēmusi ievērot 100 % izmaksu atgūšanas principu, lai izskatīšanas birojiem būtu atlīdzināts, pamatojoties uz izskatīšanas vidējām faktiskajām izmaksām.

(9)

Saistībā ar tehnisko izskatīšanu gūtā pieredze rāda, ka izskatīšanas maksas dažās izmaksu grupās laika gaitā var mainīties. Tādēļ Biroja iekasētajām maksām būtu jāatspoguļo to maksu kopējais apjoms pa attiecīgajām izmaksu grupām, kas Birojam jāmaksā izskatīšanas birojiem. Tādēļ Regulas (EK) Nr. 1238/95 I pielikumā noteiktās maksas būtu jāgroza attiecībā uz attiecīgajām izmaksu grupām.

(10)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1238/95 būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

Lai Birojs un ieinteresētās personas varētu pielāgoties šiem grozījumiem, šī regula būtu jāpiemēro no 2020. gada 1. aprīļa.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kopienas Augu šķirņu aizsardzības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1238/95 groza šādi:

1)

regulas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Biroja priekšsēdētājs var atļaut alternatīvus maksāšanas veidus saskaņā ar darba metožu noteikumiem, ko nosaka atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 2100/94 36. panta 1. punkta d) apakšpunktam.”;

2)

regulas 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Par maksu un uzrēķinu saņemšanas dienu uzskata dienu, kad 3. panta 1. punktā minētā pārveduma summa pilnībā ir ieskaitīta Biroja bankas kontā.”;

3)

regulas 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ja Birojs nevar noteikt maksājuma mērķi, tas lūdz, lai persona, kas veikusi maksājumu, par to rakstiski informētu Biroju viena mēneša laikā. Ja minētajā periodā mērķis netiek norādīts, uzskata, ka maksājums nav veikts, un maksājums tiek atmaksāts personai, kas to veikusi.”;

4)

regulas 7. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Kopienas augu šķirņu aizsardzības pieteikuma iesniedzējs (“pieteikuma iesniedzējs”) par pieteikuma izskatīšanu maksā 450 EUR, ja pieteikums iesniegts elektroniski, izmantojot tiešsaistes veidlapu, kas sagatavota Biroja tiešsaistes pieteikumu sistēmā.

Pieteikuma iesniedzējs pieņem Biroja uzturētās drošas elektronisko sakaru platformas lietošanas noteikumus un nosacījumus un izmanto minēto platformu pirmajā daļā minēto pieteikumu un citu dokumentu iesniegšanai, Biroja sūtīto paziņojumu un dokumentu saņemšanai, atbildēm uz šādiem paziņojumiem un citu darbību veikšanai.

Pieteikuma iesniedzējs par pieteikuma izskatīšanu maksā 800 EUR, ja pieteikums iesniegts, neizmantojot Biroja tiešsaistes pieteikumu sistēmu.”;

b)

panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Ja pieteikuma maksa ir saņemta, bet pieteikums saskaņā ar pamatregulas 50. pantu ir nederīgs, Birojs atmaksā pieteikuma maksu, kad pieteikuma iesniedzējam paziņo par pieteikumā konstatētajiem trūkumiem.”;

5)

regulas 9. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Birojs neatmaksā nekādus maksājumus saistībā ar gada maksu, kas samaksāta, lai saglabātu spēkā Kopienas augu šķirņu aizsardzību, ja vien Birojs nav saņēmis Kopienas augu šķirņu aizsardzības atsaukumu laikā no maksājuma dienas līdz aizsardzības piešķiršanas gadadienai, kā norādīts 2. punkta b) apakšpunktā. Aizsardzības atsaukumus, kas saņemti pēc aizsardzības piešķiršanas gadadienas, šādiem maksājumiem neņem vērā.”;

6)

I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 227, 1.9.1994., 1. lpp.

(2)  Komisijas 1995. gada 31. maija Regula (EK) Nr. 1238/95, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2100/94 piemērošanai attiecībā uz maksām, kuras maksājamas Kopienas Augu šķirņu birojam (OV L 121, 1.6.1995., 31. lpp.).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Regulas 8. pantā minētās maksas, kas attiecas uz tehnisko izskatīšanu

Maksu par tādas šķirnes tehnisko izskatīšanu, uz kuru attiecas 8. pants, nosaka atbilstoši tabulai:

(EUR)

 

Izmaksu grupa

Maksa

Lauksaimniecības augu grupa

1.

Kartupeļi

2 050

2.

Eļļas rapši

2 150

3.

Stiebrzāles

2 920

4.

Pārējās lauksaimniecības augu sugas

1 900

Augļu grupa

5.

Āboli

3 665

6.

Zemenes

3 400

7.

Pārējās augļaugu sugas

3 460

Dekoratīvo augu grupa

8.

Dekoratīvie siltumnīcas augi

2 425

9.

Dekoratīvie āra augi

2 420

10.

Dekoratīvie siltumnīcā neaudzējamie augi

2 400

11.

Dekoratīvie ārā neaudzējamie augi

2 200

12.

Īpašie dekoratīvie augi

3 900

Dārzeņu grupa

13.

Siltumnīcas dārzeņi

2 920

14.

Āra dārzeņi

2 660 ”