25.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 303/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/1939

(2019. gada 7. novembris),

ar ko saistībā ar lieljaudas transportlīdzekļiem groza Regulu (ES) Nr. 582/2011 attiecībā uz emisijas palīgstratēģijām (AES), piekļuvi transportlīdzekļa OBD informācijai un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, emisiju mērīšanu auksta motora iedarbināšanas periodos un pārnēsājamu emisiju mērīšanas sistēmu (PEMS) izmantošanu, lai mērītu daļiņu skaitu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu (1) un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu, 5. panta 4. punktu, 6. panta 2. punktu un 12. pantu,

tā kā:

(1)

Nesen ar Komisijas Regulu (ES) 2017/1151 (2) tika izmainīti noteikumi par emisiju palīgstratēģiju (AES) deklarēšanu un novērtēšanu attiecībā uz vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem. Noteikumi, kas lieljaudas transportlīdzekļiem jau noteikti Komisijas Regulā (ES) Nr. 582/2011 (3), konsekvences labad būtu jāsaskaņo.

(2)

Testēšana par atbilstību ekspluatācijā ir viens no transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas procedūras pamatelementiem, un tā dod iespēju transportlīdzekļa normatīvā mūža laikā verificēt emisiju kontroles sistēmu darbību. Komisijas Regula (ES) Nr. 582/2011 paredz, ka testi ir jāveic ar pārnēsājamu emisiju mērīšanas sistēmu (PEMS), kura emisijas novērtē normālos ekspluatācijas apstākļos. PEMS pieeju arī izmanto, lai tipa apstiprināšanā pārbaudītu ārpuscikla emisijas.

(3)

Lieljaudas transportlīdzekļu emisiju veiktspēja periodā pēc auksta motora iedarbināšanas šobrīd tipa apstiprināšanas demonstrējuma testā vai testā par atbilstību ekspluatācijā netiek novērtēta. Pēc uzraudzības pasākuma, kurā tika vākti un analizēti dati no tipa apstiprināšanas testiem un testiem par atbilstību ekspluatācijā, tika konstatēts, ka ievērojama daļa no kopējā emitētā NOx analīzē netiek ņemta vērā, jo netiek novērtēts auksta motora iedarbināšanas periods. Lai labāk atainotu emisijas reālos apstākļos, mērīšanas procedūra būtu jāpārskata, lai ņemtu vērā piesārņotāju emisiju mērījumus auksta motora iedarbināšanas periodā.

(4)

Daļiņu skaita mērījumi ar PEMS ir veiksmīgi ieviesti emisiju tipa apstiprināšanas noteikumos vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (4). Pēc izmēģinājuma projekta Komisijas Kopīgajā pētniecības centrā, kurā tika analizēta pārnēsājama daļiņu skaita mērīšanas iekārta lieljaudas transportlīdzekļiem, tiek uzskatīts, ka būtu lietderīgi līdzīgu prasību ieviest arī lieljaudas transportlīdzekļu emisiju tipa apstiprināšanas noteikumos. Komisijai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 595/2009 būs pienākums pārskatīt daļiņu skaita emisiju galīgo atbilstības koeficientu, ņemot vērā tehnikas attīstību.

(5)

Komisija atzīst, ka transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes motoru vai duālās degvielas motoru, kurus darbina ar saspiestu dabasgāzi (CNG), sašķidrinātu dabasgāzi (LNG) vai sašķidrinātu naftas gāzi (LPG), var būt vajadzīgi tehniski pielāgojumi, lai tie atbilstu daļiņu skaita atbilstības koeficientam. Lai ar gāzi darbināmu motoru ražotājiem nodrošinātu pietiekamu sagatavošanās laiku, kurā pārveidot savus ražojumus atbilstoši šajā regulā noteiktajām prasībām, būtu jāatļauj pārejas periods, lai transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar šādiem motoriem, atbilstu maksimāli pieļaujamam atbilstības koeficientam.

(6)

Ar šo regulu ieviestās prasības attiecībā uz testēšanu par atbilstību ekspluatācijā nebūtu ar atpakaļejošu spēku jāpiemēro motoriem un transportlīdzekļiem, kuriem tipa apstiprināšana veikta pirms minēto prasību ieviešanas. Tāpēc šīs regulas I, II un III pielikumā izklāstītie grozījumi būtu jāpiemēro tikai motoru vai transportlīdzekļu jaunu tipu testēšanai par atbilstību ekspluatācijā, proti, motoriem vai transportlīdzekļiem, kuru tipa apstiprināšana notiek saskaņā ar grozījumiem, kas ieviesti ar šo regulu.

(7)

Noteikumi par piekļuvi transportlīdzekļu OBD informācijai un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai ir iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/858 (5), ko piemēro no 2020. gada 1. septembra. Tāpēc Regulas (ES) Nr. 582/2011 noteikumi, kas saistīti ar šādu informāciju, būtu jāsvītro, sākot ar minēto datumu.

(8)

Tādējādi Regula (ES) Nr. 582/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tehniskās komitejas mehānisko transportlīdzekļu jautājumos atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 582/2011 groza šādi:

1)

regulas 2. pantu groza šādi:

a)

5) punktā svītro vārdus “un remonta un tehniskās apkopes informāciju”;

b)

43) punktu svītro;

c)

pievieno šādu punktu:

“57)

“cieto daļiņu skaits” (PM skaits) ir no izpūtēja emitēto cieto daļiņu kopskaits, kas kvantificēts atbilstoši atšķaidīšanas, paraugu ņemšanas un mērīšanas metodēm, kā noteikts ANO EEK Noteikumu Nr. 49 4. pielikumā (*1)

(*1)  Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumi Nr. 49 – Vienoti noteikumi par pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņojošo vielu emisiju, ko izraisa kompresijas aizdedzes motoru un dzirksteļaizdedzes motoru izmantošana transportlīdzekļos (OV L 171, 24.6.2013., 1. lpp.).”;"

2)

regulas 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g un 2.h pantu svītro;

3)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Lai saņemtu ES tipa apstiprinājumu motora sistēmai vai motoru saimei kā atsevišķai tehniskai vienībai, ES tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim ar apstiprinātu motora sistēmu attiecībā uz emisijām vai ES tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim attiecībā uz emisijām, izgatavotājs saskaņā ar I pielikuma noteikumiem uzskatāmi pierāda, ka transportlīdzekļi vai motora sistēmas, vai motoru saimes ir testētas un atbilst 4. un 14. pantā un III līdz VIII, X, XIII un XIV pielikumā noteiktajām prasībām. Izgatavotājs arī nodrošina atbilstību IX pielikumā noteiktajām etalondegvielu specifikācijām. Duālās degvielas motoru un duālās degvielas transportlīdzekļu gadījumā izgatavotājs ievēro arī XVIII pielikumā izklāstītās prasības.

Lai saņemtu ES tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim ar apstiprinātu motora sistēmu attiecībā uz emisijām vai ES tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim attiecībā uz emisijām, izgatavotājs pierāda arī to, ka Komisijas Regulas (ES) 2017/2400 (*2) 6. panta un II pielikuma prasības ir izpildītas attiecībā uz konkrēto transportlīdzekļu grupu. Tomēr šo prasību nepiemēro, ja ražotājs norāda, ka apstiprināmā tipa jaunos transportlīdzekļus nereģistrēs, nelaidīs tirgū vai nesāks ekspluatēt Savienībā datumos vai pēc datumiem, kas attiecībā uz konkrēto transportlīdzekļu grupu noteikti Regulas (ES) 2017/2400 24. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā.

(*2)  Komisijas 2017. gada 12. decembra Regula (ES) 2017/2400, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 īsteno attiecībā uz lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 (OV L 349, 29.12.2017., 1. lpp.).”;"

b)

1.a, 1.b un 1.c punktu svītro;

c)

2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Lai saņemtu ES tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim ar apstiprinātu motora sistēmu attiecībā uz emisijām vai ES tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim attiecībā uz emisijām, izgatavotājs nodrošina atbilstību I pielikuma 4. iedaļā noteiktajām uzstādīšanas prasībām, bet duālās degvielas transportlīdzekļu gadījumā – XVIII pielikuma 6. iedaļā noteiktajām papildu uzstādīšanas prasībām.”;

d)

3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Lai saņemtu paplašinājumu ES tipa apstiprinājumam tādam transportlīdzeklim attiecībā uz emisijām, kura tips apstiprināts atbilstīgi šai regulai un kura standartmasa pārsniedz 2 380 kg, bet nepārsniedz 2 610 kg, izgatavotājs nodrošina atbilstību VIII pielikuma 5. iedaļā noteiktajām prasībām.”

e)

6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Lai saņemtu ES tipa apstiprinājumu motora sistēmai vai motoru saimei kā atsevišķai tehniskai vienībai vai ES tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim attiecībā uz emisijām, universāla diapazona degvielas tipa apstiprinājuma saņemšanai, ierobežota diapazona degvielas tipa apstiprinājuma saņemšanai vai konkrētai degvielai atbilstoša tipa apstiprinājuma saņemšanai izgatavotājs nodrošina atbilstību attiecīgajām I pielikuma 1. iedaļā noteiktajām prasībām.”;

4)

regulas 5. pantu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

ES tipa apstiprinājuma pieteikums motora sistēmai vai motoru saimei kā atsevišķai tehniskai vienībai attiecībā uz emisijām”;

b)

3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Kopā ar pieteikumu izgatavotājs iesniedz dokumentācijas paketi, kas pilnībā izskaidro visus konstrukcijas elementus, kas ietekmē emisiju, motora sistēmas emisijas kontroles stratēģiju, līdzekļus, ar kādiem motora sistēma kontrolē izvades mainīgos, kuriem ir ietekme uz emisiju, neatkarīgi no tā, vai šī kontrole ir tieša vai netieša, pasākumus, ar kuriem nepieļauj neatļautu iejaukšanos, un pilnībā izskaidro XIII pielikumā 4. un 5. iedaļā pieprasīto brīdināšanas sistēmu un sistēmu, kas prasa vadītāja reakciju. Tipa apstiprinātāja iestāde identificē un datē dokumentācijas paketi, un glabā to vismaz 10 gadus pēc apstiprinājuma piešķiršanas.

Dokumentācijas paketei ir šādas daļas:

informācija, kas noteikta I pielikuma 8. iedaļā,

AES dokumentācijas pakete, kā aprakstīts šīs regulas I pielikuma 11. papildinājumā, lai apstiprinātāja iestāde varētu novērtēt AES pareizu izmantošanu.

Pēc ražotāja lūguma apstiprinātāja iestāde veic AES priekšnovērtējumu jauniem transportlīdzekļu tipiem. Tādā gadījumā divus līdz 12 mēnešus pirms tipa apstiprināšanas procesa sākšanas izgatavotājs iesniedz tipa apstiprinātājai iestādei AES dokumentācijas paketes projektu.

Apstiprinātāja iestāde veic priekšnovērtējumu, pamatojoties uz izgatavotāja iesniegto AES dokumentācijas paketes projektu. Apstiprinātāja iestāde priekšnovētējumu veic atbilstoši VI pielikuma 2. papildinājumā aprakstītajai metodoloģijai. Apstiprinātāja iestāde var atkāpties no minētās metodoloģijas izņēmuma un pienācīgi pamatotos gadījumos.

Jaunu transportlīdzekļu tipu AES priekšnovērtējums tipa apstiprināšanas vajadzībām ir spēkā 18 mēnešus. Šo periodu var pagarināt par 12 mēnešiem, ja izgatavotājs apstiprinātājai iestādei pierāda, ka tirgū nav pieejamas jaunas tehnoloģijas, kas izmainītu AES priekšnovērtējumu.

Ieviešanas informācijas apmaiņas forums ik gadu sagatavo un Komisija dara publiski pieejamu to AES sarakstu, ko apstiprinātājas iestādes uzskata par nepieņemamām.”;

c)

4. punktā svītro d) un g) apakšpunktu;

5)

regulas 6. pantu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

Administratīvie noteikumi ES tipa apstiprinājumam motora sistēmai vai motoru saimei kā atsevišķai tehniskai vienībai attiecībā uz emisijām”;

b)

1. punktā pirmo un otro daļu aizstāj ar šādu:

“Ja visas attiecīgās prasības ir izpildītas, apstiprinātāja iestāde piešķir motora sistēmas vai motoru saimes kā atsevišķas tehniskas vienības ES tipa apstiprinājumu un izdod tipa apstiprinājuma numuru atbilstoši numerācijas sistēmai, kas noteikta piemērojamā īstenošanas aktā, kurš pieņemts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/858 (*3) 28. panta 3. punktu.

Neskarot minētā īstenošanas akta noteikumus, tipa apstiprinājuma numura 3. iedaļu veido atbilstoši šīs regulas I pielikuma 9. papildinājumam.

(*3)  (*) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regula (ES) 2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 14.6.2018., 1. lpp.).”;"

c)

1.a punkta b) apakšpunktu svītro;

6)

regulas 7. pantu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

ES tipa apstiprinājuma pieteikums transportlīdzeklim ar apstiprinātu motora sistēmu attiecībā uz emisijām”;

b)

1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Izgatavotājs iesniedz apstiprinātājai iestādei ES tipa apstiprinājuma pieteikumu transportlīdzeklim ar apstiprinātu motora sistēmu attiecībā uz emisijām.”;

c)

4. punktā svītro c) un d) apakšpunktu;

7)

regulas 8. pantu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

Administratīvie noteikumi ES tipa apstiprinājumam transportlīdzeklim ar apstiprinātu motora sistēmu attiecībā uz emisijām”;

b)

1. punktā pirmo un otro daļu aizstāj ar šādu:

“Ja visas attiecīgās prasības ir izpildītas, apstiprinātāja iestāde piešķir ES tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim ar apstiprinātu motora sistēmu attiecībā uz emisijām un izdod tipa apstiprinājuma numuru atbilstoši numerācijas sistēmai, kas noteikta piemērojamā īstenošanas aktā, kurš pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) 2018/858 28. panta 3. punktu.

Neskarot minētā īstenošanas akta noteikumus, tipa apstiprinājuma numura 3. iedaļu veido atbilstoši šīs regulas I pielikuma 9. papildinājumam.”;

c)

1.a punktu groza šādi:

i)

ievadtekstu aizstāj ar šādu:

“Alternatīvi 1. punktā noteiktajai procedūrai apstiprinātāja iestāde piešķir ES tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim ar apstiprinātu motora sistēmu attiecībā uz emisijām, ja izpildītas visas turpmāk minētās prasības:”;

ii)

b) apakšpunktu svītro;

8)

regulas 9. pantu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

ES tipa apstiprinājuma pieteikums transportlīdzeklim attiecībā uz emisijām”;

b)

1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Izgatavotājs iesniedz apstiprinātājai iestādei ES tipa apstiprinājuma pieteikumu transportlīdzeklim attiecībā uz emisijām.”;

9)

regulas 10. pantu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

Administratīvie noteikumi ES tipa apstiprinājumam transportlīdzeklim attiecībā uz emisijām”;

b)

1. punktā pirmo un otro daļu aizstāj ar šādu:

“Ja visas attiecīgās prasības ir izpildītas, apstiprinātāja iestāde piešķir ES tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim attiecībā uz emisijām un izdod tipa apstiprinājuma numuru atbilstoši numerācijas sistēmai, kas noteikta piemērojamā īstenošanas aktā, kurš pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) 2018/858 28. panta 3. punktu.

Neskarot minētā īstenošanas akta noteikumus, tipa apstiprinājuma numura 3. iedaļu veido atbilstoši šīs regulas I pielikuma 9. papildinājumam.”;

c)

1.a punktu groza šādi:

i)

ievadtekstu aizstāj ar šādu:

“Alternatīvi 1. punktā noteiktajai procedūrai apstiprinātāja iestāde piešķir ES tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim attiecībā uz emisijām, ja izpildītas visas turpmāk minētās prasības:”;

ii)

b) apakšpunktu svītro;

10)

regulas 16. panta 3. punktu svītro.

11)

regulas 17.a pantā pievieno šādus punktus:

“3.   No 2021. gada 1. janvāra valstu iestādes, pamatojoties uz ar emisijām saistītiem jautājumiem, atsaka piešķirt ES tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu jauniem transportlīdzekļu vai motoru tipiem, kuri neatbilst šīs regulas prasībām, kura grozīta ar Komisijas Regulu (ES) 2019/1939 (*4).

Atkāpjoties no pirmās daļas noteikumiem, no 2023. gada 1. janvāra jaunu tipu dzirksteļaizdedzes motoriem, 1.A tipa duālās degvielas motoriem un 1.B tipa duālās degvielas motoriem (duālās degvielas režīmā), un transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar šādiem motoriem, jāatbilst maksimāli pieļaujamam atbilstības koeficientam attiecībā uz PM skaitu atbilstoši II pielikuma 6.3. punktam. Tomēr no 2021. gada 1. janvāra daļiņu skaita darba cikla atbilstības koeficientu un CO2 masas cikla atbilstības koeficientu uzraudzības vajadzībām norāda tipa apstiprinājuma sertifikātā PEMS demonstrējuma testa rezultātos.

4.   No 2022. gada 1. janvāra valstu iestādes gadījumā, kad jauni transportlīdzekļi neatbilst šīs regulas prasībām, kas grozīta ar Regulu (ES) 2019/1939, uzskata, ka atbilstības sertifikāti, kas izdoti šādiem transportlīdzekļiem, vairs nav derīgi Regulas (ES) 2018/858 48. panta vajadzībām, un, pamatojoties uz ar emisijām saistītiem jautājumiem, aizliedz reģistrēt, laist tirgū un nodot ekspluatācijā šādus transportlīdzekļus.

Atkāpjoties no pirmās daļas noteikumiem, no 2024. gada 1. janvāra valstu iestādes gadījumā, kad jauni transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes motoriem, 1.A tipa duālās degvielas motoriem un 1.B tipa duālās degvielas motoriem (duālās degvielas režīmā), kuri neatbilst maksimāli pieļaujamam atbilstības koeficientam attiecībā uz PM skaitu atbilstoši II pielikuma 6.3. punktam un šīs regulas prasībām, kas grozīta ar Regulu (ES) 2019/1939, uzskata, ka atbilstības sertifikāti, kas izdoti šādiem transportlīdzekļiem, vairs nav derīgi Regulas (ES) 2018/858 48. panta vajadzībām, un, pamatojoties uz ar emisijām saistītiem jautājumiem, aizliedz reģistrēt, laist tirgū un nodot ekspluatācijā šādus transportlīdzekļus. Tomēr no 2022. gada 1. janvāra daļiņu skaita darba cikla atbilstības koeficientu un CO2 masas cikla atbilstības koeficientu uzraudzības vajadzībām norāda tipa apstiprinājuma sertifikātā PEMS demonstrējuma testa rezultātos.

No 2022. gada 1. janvāra un tikai attiecībā uz rezerves motoriem, kuri paredzēti ekspluatācijā esošiem transportlīdzekļiem, valstu iestādes, pamatojoties uz ar emisijām saistītiem jautājumiem, aizliedz laist tirgū un nodot ekspluatācijā jaunus motorus, kuri neatbilst šīs regulas prasībām, kas grozīta ar Regulu (ES) 2019/1939.

Atkāpjoties no trešās daļas noteikumiem, no 2024. gada 1. janvāra un tikai attiecībā uz rezerves motoriem, kuri paredzēti ekspluatācijā esošiem transportlīdzekļiem, valstu iestādes, pamatojoties uz ar emisijām saistītiem jautājumiem, aizliedz laist tirgū un nodot ekspluatācijā jaunus dzirksteļaizdedzes motorus, 1.A tipa duālās degvielas motorus un 1.B tipa duālās degvielas motorus (duālās degvielas režīmā), kuri neatbilst šīs regulas prasībām, kas grozīta ar Regulu (ES) 2019/1939.

(*4)  Komisijas 2019. gada 7. novembra Regula (ES) 2019/1939, ar ko saistībā ar lieljaudas transportlīdzekļiem groza Regulu (ES) Nr. 582/2011 attiecībā uz emisijas palīgstratēģijām (AES), piekļuvi transportlīdzekļa OBD informācijai un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, emisiju mērīšanu auksta motora iedarbināšanas periodos un pārnēsājamu emisiju mērīšanas sistēmu (PEMS) izmantošanu, lai mērītu daļiņu skaitu (OV L 303, 25.11.2019., 1. lpp.)”"

12)

regulas I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

13)

regulas II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu;

14)

regulas VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu;

15)

regulas VIII pielikuma 5.1.2. punktu aizstāj ar šādu:

“5.1.2.

ANO EEK Noteikumu Nr. 49 12. pielikuma 1. papildinājuma A.1.2.1. punktu lasa šādi:

“A.1.2.1.

Lai paplašinātu ES tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim attiecībā uz tā motora tipu, kurš apstiprināts atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 595/2009 un šai regulai, uz transportlīdzekli, kura atsauces masa pārsniedz 2 380 kg, bet nepārsniedz 2 610 kg, izgatavotājs nodrošina atbilstību CO2 emisiju un degvielas patēriņa mērīšanas prasībām, kas noteiktas 1. veida emisiju testēšanas procedūrā, kas noteikta Komisijas Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikuma 6. apakšpielikumā, veicot tikai ātruma līknes un RCB labojumus. CO2 emisijas nosaka atbilstoši A6/2. tabulai, neņemot vērā kritērija emisijas testa rezultātus, ja transportlīdzeklis testēšanas laikā neizmanto AES un to uzskata par VH. Testa ziņojumus, kas minēti Komisijas Regulas (ES) 2017/1151 I pielikuma 8.a papildinājuma I daļā līdz 2.1. punktam un 8.b papildinājumā, iesniedz tipa apstiprinātājai iestādei, ieskaitot piesārņotāja emisiju rezultātus.

Izgatavotājs tipa apstiprinātājai iestādei iesniedz parakstītu deklarāciju par to, ka visi varianti un versijas, kuriem šis paplašinājums pieprasīts, atbilst Regulas (EK) Nr. 595/2009 tipa apstiprināšanas emisijas prasībām un ka 1. veida tests ir veikts atbilstoši iepriekšējam punktam.

Spēkā esošus ES tipa apstiprinājumus transportlīdzeklim, kura atsauces masa pārsniedz 2 380 kg, bet nepārsniedz 2 610 kg, attiecībā uz tā motoru, kura tips apstiprināts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 595/2009, var paplašināt vēlākais līdz šīs regulas piemērošanas datumam.

Lai aprēķinātu degvielas patēriņa vērtības īpašiem kompresijaizdedzes motoriem, kurus darbina ar etanolu (ED95), izmanto fiksētu oglekļa, ogļūdeņraža un skābekļa attiecību – C1H2,92O0,46.””;

16)

regulas X pielikumā pēc 2.4.1.3. punktā iekļauj šādu punktu:

“2.4.1.4.

OBD standartu “Euro 6-2” Komisijas Regulas (ES) 2017/1151 I pielikuma 6. papildinājuma 1. tabulā uzskata par līdzvērtīgu šīs regulas I pielikuma 9. papildinājuma 1. tabulas E rindai.”;

17)

regulas XI pielikuma 1. papildinājuma informācijas dokumenta parauga 2.–2.3. punktu svītro;

18)

regulas XIII pielikuma 12. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šo papildinājumu piemēro, ja transportlīdzekļa izgatavotājs pieprasa ES tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim ar apstiprinātu motoru attiecībā uz emisijām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 595/2009 un šo regulu.”;

19)

regulas XVII pielikumu svītro.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

1. panta 15. punktu piemēro no spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 188, 18.7.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 1. jūnija Regula (ES) 2017/1151, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1230/2012 un atceļ Regulu (EK) Nr. 692/2008 (OV L 175, 7.7.2017., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2011. gada 25. maija Regula (ES) Nr. 582/2011, ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK I un III pielikumu (OV L 167, 25.6.2011., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2008. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 692/2008, ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 199, 28.7.2008., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regula (ES) 2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 14.6.2018., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 582/2011 I pielikumu groza šādi:

1)

3.1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Ja motoram ir piešķirts tipa apstiprinājums kā atsevišķai tehniskai vienībai vai ja transportlīdzeklim ir piešķirts tipa apstiprinājums attiecībā uz emisijām, uz motora norāda:”;

2)

3.4. punktu aizstāj ar šādu:

“3.4.

Iesniedzot ES tipa apstiprinājuma pieteikumu transportlīdzeklim ar apstiprinātu motoru attiecībā uz emisijām vai ES tipa apstiprinājuma pieteikumu transportlīdzeklim attiecībā uz emisijām, degvielas uzpildes atveres tuvumā novieto arī 3.3. iedaļā norādīto etiķeti.”;

3)

8. iedaļu aizstāj ar šādu:

“8.

DOKUMENTĀCIJA

8.1.

Šīs regulas 5., 7. un 9. pantā prasītajā dokumentācijas paketē, kas ļauj apstiprinātājai iestādei novērtēt emisijas kontroles stratēģijas un transportlīdzeklī un motorā iebūvētās sistēmas, kuras nodrošina pareizu NOx kontroles pasākumu darbību, kā arī VI pielikumā (ārpuscikla emisijas), X pielikumā (OBD) un XVIII pielikumā (duālās degvielas motori) prasītās dokumentācijas paketēs ir šāda informācija:

a)

pilns XIII pielikumā noteiktās sistēmas, kas prasa vadītāja reakciju, apraksts, ieskaitot ar to saistītās pārraudzības stratēģijas;

b)

apraksts par pasākumiem, ar kuriem nepieļauj neatļautu iejaukšanos, kā izklāstīts 5. panta 4. punkta b) apakšpunktā un 7. panta 4. punkta a) apakšpunktā.”;

4)

4. papildinājumu groza šādi:

a)

pirmo daļu aizstāj ar šādu:

 

“kas attiecas uz:

 

ES tipa apstiprinājumu motoram vai motoru saimei kā atsevišķai tehniskai vienībai,

 

ES tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim ar apstiprinātu motoru attiecībā uz emisijām,

 

ES tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim attiecībā uz emisijām.”;

b)

ceturto, piekto un sesto daļu zem virsraksta “Paskaidrojumi (par tabulas aizpildīšanu)” aizstāj ar šādām:

“Iesniedzot pieteikumu ES tipa apstiprinājumam motoram vai motoru saimei kā atsevišķai tehniskai vienībai, aizpilda vispārīgo daļu un 1. daļu.

Iesniedzot pieteikumu ES tipa apstiprinājumam transportlīdzeklim ar apstiprinātu motoru attiecībā uz emisijām, aizpilda vispārīgo daļu un 2. daļu.

Iesniedzot pieteikumu ES tipa apstiprinājumam transportlīdzeklim attiecībā uz emisijām, aizpilda 1. un 2. daļu.”;

c)

tabulas “vispārīgajā daļā” piekto rindu aizstāj ar šādu:

“0.2.0.3.

Motora tips kā atsevišķa tehniska vienība / motoru saime kā atsevišķa tehniska vienība / transportlīdzeklis ar apstiprinātu motoru attiecībā uz emisijām / transportlīdzeklis attiecībā uz emisijām (1)”;

 

d)

aiz tabulas “vispārīgās daļas” tekstu “3. daļa: PIEKĻUVE TRANSPORTLĪDZEKĻA REMONTA UN TEHNISKĀS APKOPES INFORMĀCIJAI” svītro;

e)

tabulas 3. daļu svītro;

5)

5. papildinājuma ES tipa apstiprinājuma sertifikāta papildpielikuma 1.4.4. punkta 6.a tabulā (PEMS demostrēšanas tests) rindas “Atbilst/neatbilst rezultāti”, “Darba cikla atbilstības koeficients” un “CO2 masas cikla atbilstības koeficients” aizstāj ar šādām:

Atbilst/neatbilst rezultāti (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

PM skaits

“Darba cikla atbilstības koeficients (11)

 

 

 

 

 

 

CO2 masas cikla atbilstības koeficients (11)”;

 

 

 

 

 

 

6)

7. papildinājuma ES tipa apstiprinājuma sertifikāta papildpielikuma 1.4.4. punkta 6.a tabulā (PEMS demostrēšanas tests) rindas “Atbilst/neatbilst rezultāti”, “Darba cikla atbilstības koeficients” un “CO2 masas cikla atbilstības koeficients” aizstāj ar šādām:

Atbilst/neatbilst rezultāti (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

PM skaits

“Darba cikla atbilstības koeficients (11)

 

 

 

 

 

 

CO2 masas cikla atbilstības koeficients (11)”;

 

 

 

 

 

 

7)

9. papildinājumā 1. tabulu un tās skaidrojumu aizstāj ar šādu:

1. tabula

Burts

NOx OTL  (1)

PM OTL (2)

CO OTL  (3)

IUPR (4)

Reaģenta kvalitāte

Papildu OBD monitori (5)

Jaudas sliekšņa prasības (6)

Aukstā piestrāde un PM skaits

Īstenošanas datumi: jauni tipi

Īstenošanas datumi: visi transportlīdzekļi

Reģistrācijas pēdējais datums

A (7)  (8)

B (8)

1. vai 2. tabulas rinda “pakāpeniskās ieviešanas periods”

Veiktspēja pārraudzība (9)

 (Neattiecas)

Pakāpeniskā ieviešana (10)

Pakāpeniskā ieviešana (11)

 (Neattiecas)

20 %

 (Neattiecas)

31.12.2012

31.12.2013

31.8.2015 (7)

30.12.2016 (8)

B (12)

1. un 2. tabulas rinda “pakāpeniskās ieviešanas periods”

 (Neattiecas)

2. tabulas rinda “pakāpeniskās ieviešanas periods”

 (Neattiecas)

Pakāpeniskā ieviešana (11)

 (Neattiecas)

20 %

 (Neattiecas)

1.9.2014

1.9.2015

30.12.2016

C

1. vai 2. tabulas rinda “vispārīgās prasības”

1. tabulas rinda “vispārīgās prasības”

2. tabulas rinda “vispārīgās prasības”

Vispārīga (13)

Vispārīga (14)

20 %

 (Neattiecas)

31.12.2015

31.12.2016

31.8.2019

D

1. vai 2. tabulas rinda “vispārīgās prasības”

1. tabulas rinda “vispārīgās prasības”

2. tabulas rinda “vispārīgās prasības”

Vispārīga (13)

Vispārīga (14)

10 %

 (Neattiecas)

1.9.2018

1.9.2019

31.12.2021

E

1. vai 2. tabulas rinda “vispārīgās prasības”

1. tabulas rinda “vispārīgās prasības”

2. tabulas rinda “vispārīgās prasības”

Vispārīga (13)

Vispārīga (14)

10 %

1.1.2021 (15)

1.1.2022 (15)

 

8)

10. papildinājumā iekļauj šādu paskaidrojumu:

11)

Attiecīgā gadījumā jānorāda CFfinal.”;

9)

pievieno šādu papildinājumu:

“‘11. papildinājums

AES dokumentācijas pakete

AES dokumentācijas paketē iekļauj šādu informāciju:

informāciju par visām AES:

a)

izgatavotāja deklarāciju par to, ka motora sistēma vai motoru saime, kuras tips apstiprināts kā atsevišķai tehniskai vienībai, vai transportlīdzeklis ar apstiprinātu motora sistēmu attiecībā uz emisijām, vai transportlīdzeklis, kura tips apstiprināts attiecībā uz emisijām, neizmanto izslēgšanas stratēģiju;

b)

motora un emisijas kontroles stratēģijas un izmantoto ierīču, programmatūras vai aparatūras, un jebkādu(-us) nosacījumu(-us), kad stratēģijas un ierīces nedarbosies kā testēšanas laikā tipa apstiprinājuma iegūšanai;

c)

deklarāciju par programmatūras versijām, ko izmanto AES/BES kontrolei, ieskaitot attiecīgas šo programmatūras versiju kontrolsummas un norādījumus iestādei, kā kontrolsummas nolasāmas; deklarāciju atjaunina un nosūta tipa apstiprinātājai iestādei, kura glabā šo dokumentācijas paketi, ikreiz, iznākot jaunai programmatūras versijai, kas ietekmē AES/BES;

d)

jebkuras AES sīki izstrādātu tehnisko pamatojumu, tostarp riska novērtējumu, kurā izvērtēti ar riski ar un bez AES, un šādu informāciju:

i)

informāciju par aparatūru, kas jāaizsargā ar AES (attiecīgā gadījumā);

ii)

apliecinājumu par pēkšņu un nelabojamu motora kaitējumu, ko nevar novērst ar regulārām apkopēm un kas var rasties, ja nav AES (attiecīgā gadījumā);

iii)

pamatotu skaidrojumu, kāpēc ir jāizmanto AES, iedarbinot vai sildot motoru (attiecīgā gadījumā);

e)

degvielas padeves sistēmas vadības loģikas, laikiestates stratēģijas un pārslēgšanas punktu aprakstu par visiem ekspluatācijas režīmiem;

f)

hierarhiskās saiknes starp AES aprakstu (t. i., kad vienlaicīgi var būt aktīva vairāk nekā viena AES), norādi par to, kura AES uzsāk darbību pirmā, stratēģiju mijiedarbības metodi, ieskaitot datu plūsmas diagrammas un lēmuma pieņemšanas loģiku un kā hierarhija nodrošina to, ka emisijas no visām AES tiek uzturētas viszemākajā iespējamajā līmenī;

g)

to parametru sarakstu, ko AES mēra un/vai aprēķina, līdz ar katra izmērītā un/vai aprēķinātā parametra mērķi, un kā ikkatrs no šiem parametriem saistās ar motora bojājumu; ieskaitot aprēķina metodi un to, cik labi šie aprēķinātie parametri atbilst katra konkrētā parametra faktiskajam, kontrolētajam lielumam, un ikvienu rezultējošo pielaidi vai drošības koeficientu, kas ietverts analīzē;

h)

motora/emisiju kontroles to parametru sarakstu, ko modulē atkarībā no izmērītā(-ajiem) vai aprēķinātā(-ajiem) parametra(-iem), un katra motora/emisiju vadības parametra modulācijas diapazonu; līdz ar saistību starp motora/emisiju kontroles parametriem un izmērītajiem vai aprēķinātajiem parametriem;

i)

izvērtējumu, kā AES uzturēs emisijas reālos braukšanas apstākļos viszemākajā iespējamajā līmenī, ieskaitot detalizētu analīzi par gaidāmo kopējo regulēto piesārņotāju un CO2 emisijas, izmantojot AES salīdzinājumā ar BES.

AES dokumentācijas pakete nav lielāka kā 100 lappuses, un tajā iekļauj visus svarīgākos elementus, ar kuriem apstiprinātāja iestāde var novērtēt AES (atbilstoši VI pielikuma 2. papildinājuma prasībām), to, cik efektīva ir sistēma, kas prasa vadītāja reakciju, un pasākumus, ar kuriem nepieļauj neatļautu iejaukšanos. Paketei var pievienot pielikumus un citus pievienotos dokumentus, kas vajadzības gadījumā satur papildu un papildinošus elementus. Izgatavotājs apstiprinātājai iestādei nosūta jaunu AES dokumentācijas paketes versiju ik reizi, kad AES tiek ieviestas izmaiņas. Jaunajā versijā norāda tikai izmaiņas un to ietekmi. Apstiprinātāja iestāde novērtē un apstiprina AES jauno versiju.

AES dokumentācijas pakete ir strukturēta šādi:

AES dokumentācijas pakete Nr. YYY/OEM

Daļas

Punkts

Apakšpunkts

Paskaidrojums

Ievaddokumenti

 

Ievadvēstule tipa apstiprinātājai iestādei

Atsauce uz dokumentu un tā versiju, dokumenta izdošanas datums, izgatavotāja organizācijas attiecīgās personas paraksts

 

Versiju tabula

Katras versijas grozījumu saturs, norādot grozīto daļu

 

Attiecīgo (emisijas) tipu apraksts

 

 

Pievienoto dokumentu tabula

Visu pievienoto dokumentu saraksts

 

Savstarpējās norādes

Saite uz 11. papildinājuma a)–i) punktu (kur atrast katru šīs regulas prasību)

 

Deklarācija par pārveidošanas ierīces neesību

+ Paraksts

Pamatdokuments

0.

Akronīmi/saīsinājumi

 

1.

VISPĀRĪGS APRAKSTS

 

1.1.

Vispārīgs motora apraksts

Galveno raksturlielumu apraksts: darba tilpums, pēcapstrāde, ...

1.2.

Vispārīgā sistēmas arhitektūra

Sistēmas blokshēma: sensoru un piedziņas mehānismu saraksts, motora vispārīgo funkciju skaidrojums

1.3.

Programmatūras un kalibrēšanas versijas formulējums

Piem., skenēšanas rīka skaidrojums

2.

Bāzes emisijas stratēģijas

 

2.x

BES x

x stratēģijas apraksts

2.y

BES y

y stratēģijas apraksts

3.

Emisijas papildstratēģijas

 

3.0.

AES attēlojums

AES hierarhiskā struktūra: apraksts un pamatojums (piem., drošība, uzticamība utt.)

3.x

AES x

3.x.1. AES pamatojums

3.x.2. izmērītie un/vai modelētie parametri, kurus izmanto AES raksturošanai

3.x.3. AES darbības režīms – Izmantotie parametri

3.x.4. AES ietekme uz piesārņotājiem un CO2

3.y

AES y

3.y.1.

3.y.2.

u. c.

4.

Sistēmas, kas prasa vadītāja reakciju, apraksts, tostarp ar to saistītās pārraudzības stratēģijas

 

5.

Apraksts par pasākumiem, ko veic, lai novērstu neatļautu iejaukšanos

 

Nepārsniegt 100 lpp.

Pielikums

 

Šajā BES-AES aplūkoto tipu saraksts, ieskaitot tipa apstiprinājuma norādi, programmatūras norādi, kalibrēšanas numuru, katras versijas un katra elektroniskās vadības bloka kontrolsumma (motors un/vai pēcapstrāde, attiecīgā gadījumā)

Pievienotie dokumenti

 

Tehniskā piezīme par AES pamatojumu Nr. xxx

Riska novērtējums vai pamatojums testējot, vai pēkšņa bojājuma piemērs (attiecīgā gadījumā)

 

Tehniskā piezīme par AES pamatojumu Nr. yyy

 

 

Testa ziņojums par konkrēto AES ietekmes kvantitatīvo noteikšanu

Testa ziņojums par visiem konkrētiem testiem, kas veikti AES pamatošanai, ziņas par testa apstākļiem, transportlīdzekļa apraksts / testu veikšanas datums ietekme uz emisijām/CO2 ar/bez AES aktivizēšanas’”


(1)  “NOx OTL” pārraudzības prasības, kas kompresijaizdedzes motoriem un duālās degvielas motoriem un transportlīdzekļiem noteiktas X pielikuma 1. tabulā un dzirksteļaizdedzes motoriem un transportlīdzekļiem noteiktas X pielikuma 2. tabulā.

(2)  “PM OTL” pārraudzības prasības, kas kompresijaizdedzes motoriem un duālās degvielas motoriem un transportlīdzekļiem noteiktas X pielikuma 1. tabulā.

(3)  “CO OTL” pārraudzības prasības, kas dzirksteļaizdedzes motoriem un transportlīdzekļiem noteiktas X pielikuma 2. tabulā.

(4)  IUPR specifikācijas ir noteiktas X pielikumā. IUPR neattiecas uz dzirksteļaizdedzes motoriem un transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar šādiem motoriem.

(5)  Papildu prasības, kas attiecas uz pārraudzības prasībām, kā noteikts ANO EEK Noteikumu Nr. 49 9.A pielikuma 2.3.1.2. punktā.

(6)  ISC prasība, kas noteikta II pielikuma 1. papildinājumā.

(7)  Dzirksteļaizdedzes motoriem un transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar šādu motoru.

(8)  Kompresijaizdedzes un duālās degvielas motoriem un transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar šādu motoru.

(9)  “Veiktspējas pārraudzības” prasības, kas noteiktas X pielikuma 2.1.1. punktā.

(10)  IUPR“pakāpeniskās ieviešanas” prasības, kas noteiktas X pielikuma 6. iedaļā.

(11)  Reaģenta kvalitātes “pakāpeniskās ieviešanas” prasības, kas noteiktas XIII pielikuma 7.1. punktā.

(12)  Piemēro tikai dzirksteļaizdedzes motoriem un transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar šādu motoru.

(13)  IUPR“vispārīgās” prasības, kas noteiktas X pielikuma 6. iedaļā.

(14)  Reaģenta kvalitātes “vispārīgās” prasības, kas noteiktas XIII pielikuma 7.1.1. punktā.

(15)  Piemēro 17.a pantā noteiktos pārejas pasākumus.”;

(Neattiecas)  Neattiecas.”;


II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 582/2011 II pielikumu groza šādi:

1)

4.1. punktā starp otro un trešo daļu iekļauj šādu tekstu:

“Ja juridiski pieļaujamā transportlīdzekļa maksimālā masa ir zemāka nekā tehniski pieļaujamā transportlīdzekļa pilnā masa, lai noteiktu transportlīdzekļa kravu testa braucienam, ir atļauts izmantot juridiski pieļaujamo transportlīdzekļa maksimālo masu.”;

2)

4.6.2. punktu aizstāj ar šādu:

“4.6.2.

Paraugu ņemšanu, lai novērtētu emisiju un citus datus, sāk pirms motora iedarbināšanas. Aukstās piestrādes emisijas iekļauj emisijas novērtējumā saskaņā ar 1. papildinājuma 2.6.1. punktu.”;

3)

6.3. punktu, ieskaitot 2. tabulu, aizstāj ar šādu:

“6.3.

Katra piesārņotāja testa (CFfinal) galīgais atbilstības koeficients, kas aprēķināts atbilstoši 1. papildinājumam, nepārsniedz maksimālo atbilstības koeficientu, kurš attiecīgajam piesārņotājam noteikts 2. tabulā.

2. tabula

Maksimāli pieļaujamie atbilstības koeficienti emisijas atbilstības testēšanai ekspluatācijas laikā

Piesārņotājs

Maksimāli pieļaujamais atbilstības koeficients

CO

1,50

THC (1)

1,50

NMHC (2)

1,50

CH4  (2)

1,50

NOx

1,50

PM skaits

1,63 (3)

4)

pēc 10.1.8.5. punkta iekļauj šādu punktu:

“10.1.8.5.a

PM skaita koncentrācija (#/cm3)”;

5)

pēc 10.1.9.5. punkta iekļauj šādu punktu:

“10.1.9.5.a

PM skaita plūsma (#/s)”;

6)

pēc 10.1.9.10. punkta iekļauj šādu punktu:

“10.1.9.10.a

PM skaits (#)”;

7)

pēc 10.1.9.19. punkta iekļauj šādu punktu:

“10.1.9.19.a

Darba cikla PM skaita atbilstības koeficients (-)”;

8)

pēc 10.1.9.24. punkta iekļauj šādu punktu:

“10.1.9.24.a

CO2 masas cikla PM skaita atbilstības koeficients (-)”;

9)

pēc 10.1.10.12. punkta iekļauj šādu punktu:

“10.1.10.12.a

PM skaits (#).”;

10)

pēc 10.1.11.5. punkta iekļauj šādu punktu:

“10.1.11.5.a

Darba cikla PM skaita atbilstības koeficients (-).”;

11)

pēc 10.1.11.9. punkta iekļauj šādu punktu:

“10.1.11.9.a

CO2 masas cikla PM skaita atbilstības koeficients (-).”;

12)

pēc 10.1.12.4. punkta iekļauj šādu punktu:

“10.1.12.4.a

PM skaita analizatora nulles rezultāti pirms un pēc testa.”;

13)

1. papildinājumu groza šādi:

a)

1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Šajā papildinājumā ir aprakstīta procedūra ekspluatācijā esoša transportlīdzekļa piesārņotāja emisiju noteikšanai, izmantojot pārnēsājamu emisiju mērīšanas sistēmu (turpmāk “PEMS”). Piesārņotāju emisijas, ko mēra no motora izplūdes gāzēm, ietver šādas sastāvdaļas: oglekļa monoksīdu, visus ogļūdeņražus, slāpekļa oksīdus un PM skaitu kompresijaizdedzes motoriem un oglekļa monoksīdu, nemetāna ogļūdeņražus, metānu, slāpekļa oksīdus un PM skaitu dzirksteļaizdedzes motoriem. Papildus mēra oglekļa dioksīda emisijas, lai varētu veikt 4. iedaļā aprakstītās aprēķinu procedūras.”;

b)

2.1.1. punktu aizstāj ar šādu:

“2.1.1.

gāzes analizatoriem un PM skaita analizatoriem reglamentēto gāzveida piesārņotāju koncentrācijas mērīšanai izplūdes gāzēs;”;

c)

2.2. punktā 1. tabulu aizstāj ar šādu:

“1. tabula

Testa parametri

Parametrs

Mērvienība

Avots

THC koncentrācija (4)

ppm

Gāzu analizators

CO koncentrācija (4)

ppm

Gāzu analizators

NOx koncentrācija (4)

ppm

Gāzu analizators

CO2 koncentrācija (4)

ppm

Gāzu analizators

CH4 koncentrācija (4)  (5)

ppm

Gāzu analizators

PM skaita koncentrācija

#/cm3

PM skaita analizators

Atšķaidīšanas iestatījums (ja piemērojams)

PM skaita analizators

Izplūdes gāzu plūsma

kg/h

Izplūdes gāzu plūsmas mērītājs (turpmāk “EFM”)

Izplūdes temperatūra

K

EFM

Apkārtējās vides temperatūra (6)

K

Devējs

Apkārtējais spiediens

kPa

Devējs

Motora griezes moments (6)

Nm

ECU vai devējs

Motora apgriezieni

apgr./min

ECU vai devējs

Motora degvielas plūsma

g/s

ECU vai devējs

Motora dzesētāja temperatūra

K

ECU vai devējs

Motora ieplūdes gaisa temperatūra (5)

K

Devējs

Ātrums uz ceļa

km/h

ECU un GPS

Transportlīdzekļa platums

grāds

GPS

Transportlīdzekļa garums

grāds

GPS

d)

2.4. iedaļā pievieno šādus punktus:

“2.4.6.

PM skaita analizatora uzstādīšana

PEMS uzstāda un izmanto tā, lai tā būtu hermētiska un ar minimāliem siltuma zudumiem. Lai novērstu daļiņu radīšanu, savienotāji ir termiski stabili testa laikā paredzamajās izplūdes gāzu temperatūrās. Ja transportlīdzekļa izplūdes caurules un savienojošās caurules savienošanai izmanto elastomēra savienojumus, tie nedrīkst nonākt saskarē ar izplūdes gāzi, lai izvairītos no artefaktiem pie lielas motora slodzes.

2.4.7.

PM s kaita emisiju paraugu ņemšana

Emisiju paraugu ņemšana ir reprezentatīva, un to veic vietās, kur izplūdes gāzes ir labi sajaukušās un kur aiz paraugu ņemšanas punkta esošā apkārtējā gaisa ietekme ir minimāla. Attiecīgos gadījumos emisiju paraugus ņem lejpus izplūdes gāzu masas plūsmas mērītāja, vismaz 150 mm attālumā no plūsmas noteikšanas elementa. Paraugu ņemšanas zondi uzstāda vismaz triju izplūdes caurules diametru attālumā pirms punkta, kurā izplūdes gāzes nonāk apkārtējā vidē. Izplūdes paraugus ņem no izplūdes plūsmas centra. Ja emisiju paraugu ņemšanai izmanto vairākas zondes, daļiņu emisiju paraugu ņemšanas zondi novieto pirms pārējām paraugu ņemšanas zondēm. Daļiņu paraugu ņemšanas zonde nedrīkst traucēt gāzveida piesārņotāju paraugu ņemšanu. Zondes tipu un specifikācijas, un uzstādīšanu detalizēti dokumentē vai nu tehniskā dienesta testa ziņojumā (ja testēšanu veic tipa apstiprināšanas laikā), vai transportlīdzekļa izgatavotāja dokumentācijā (ja veic testēšanu par atbilstību ekspluatācijā).

Ja daļiņu paraugus ņem un neatšķaida izpūtējā, paraugu ņemšanas līniju no neapstrādātu izplūdes gāzu paraugu ņemšanas punkta līdz atšķaidīšanas punktam vai daļiņu detektoram uzkarsē līdz vismaz 373 K (100 °C).

Visas paraugu ņemšanas sistēmas detaļas no izpūtēja līdz daļiņu detektoram, kuras ir saskarē ar neatšķaidītu vai atšķaidītu izplūdes gāzi, ir konstruētas tā, lai līdz minimumam samazinātu daļiņu nogulsnēšanos. Visas detaļas ir izgatavotas no antistatiska materiāla, lai novērstu elektrostatisku ietekmi.”;

e)

2.5. iedaļai pievieno šādu punktu:

“2.5.5.

PM skaita analizatora pārbaude

PEMS darbojas bez kļūdām un kritiskiem paziņojumiem. PM skaita analizatora nulles līmeni reģistrē, ņemot paraugus no apkārtēja gaisa, kas 12 stundu laikā pirms testa sākuma pie paraugu ņemšanas līnijas ieejas filtrēts ar augstas efektivitātes cieto daļiņu gaisa (HEPA) filtru. Signālu 2 minūtes reģistrē ar pastāvīgu frekvenci, kas vidēji ir vismaz 1,0 Hz. Beigu absolūtā koncentrācija ir izgatavotāja specifikācijas robežās, un papildus tā nedrīkst pārsniegt 5 000 daļiņas kubikcentimetrā.”;

f)

2.6.1. punktu aizstāj ar šādu:

“2.6.1.

Testa sākums

Testa procedūras vajadzībām par “testa sākumu” uzskata iekšdedzes motora pirmo iedarbināšanu.

Emisijas paraugu ņemšanu, izplūdes parametru mērīšanu, kā arī motora un apkārtējās vides datu reģistrēšanu sāk pirms testa sākuma. Transportlīdzekļa emisijas kontroles sistēmu mākslīga uzsildīšana pirms testa sākuma ir aizliegta.

Testa sākumā dzesētāja temperatūra nepārsniedz apkārtējās vides temperatūru par vairāk nekā 5 °C un nepārsniedz 303 K (30 °C). Datu vērtēšana sākas tiklīdz dzesētāja temperatūra pirmo reizi ir sasniegusi 303 K (30 °C) vai tiklīdz dzesētāja temperatūra piecu minūšu periodā ir nostabilizējusies ± 2K robežās atkarībā no tā, kas notiek vispirms, bet ne vēlāk kā 10 minūtes pēc testa sākuma.”;

g)

2.6.3. punktu aizstāj ar šādu:

“2.6.3.

Testa beigas

Tests ir pabeigts, kad transportlīdzeklis ir pabeidzis braucienu un iekšdedzes motors ir izslēgts.

Iekšdedzes motoru izslēdz brauciena beigās tiklīdz tas praktiski iespējams. Datus turpina reģistrēt, līdz ir pagājis paraugu ņemšanas reakcijas laiks.”;

h)

2.7. iedaļā 2.7.4. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

ja rezultāti pirms testa un pēc testa atšķiras par mazāk nekā 2 %, kā noteikts 2.7.2. un 2.7.3. punktā, izmērītās koncentrācijas var izmantot nekoriģētas vai pēc izgatavotāja pieprasījuma koriģē atbilstoši 2.7.5. punktam;”;

i)

2.7. iedaļai pievieno šādu punktu:

“2.7.6.

PM skaita analizatora pārbaude

PM skaita analizatora nulles līmeni pārbauda pirms testa sākuma un pēc testa beigām un reģistrē atbilstoši 2.5.5. punkta prasībām.”;

j)

3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3. punktu aizstāj ar šādiem:

“3.1.1.

Analizatoru dati

Gāzu analizatoru datus izlīdzina, izmantojot ANO EEK Noteikumu Nr. 49 4. pielikuma 9.3.5. punktā aprakstīto procedūru. PM skaita analizatora datus sinhronizē ar tā transformācijas laiku, ievērojot ierīces izgatavotāja norādījumus.

3.1.2.

Analizatoru un izplūdes plūsmas mērītāja (EFM) dati

Gāzu analizatoru un PM skaita analizatoru datus pareizi izlīdzina ar EFM datiem, izmantojot 3.1.4. punktā aprakstīto procedūru.

3.1.3.

PEMS un motoru dati

Datus no PEMS (gāzu analizatoriem, PM analizatoriem un EFM) pareizi saskaņo ar motora ECU datiem, izmantojot 3.1.4. punktā aprakstīto procedūru.”;

k)

3.1.4. punktā tekstu “1: gāzu analizatori (THC, CO, CO2, NOx koncentrācijas);” aizstāj ar šādu:

“1.

:

gāzu analizatori (THC, CO, CO2, NOx koncentrācijas) un PM skaita analizatori;”

l)

3. iedaļai pievieno šādu punktu:

“3.6.

Momentānās PM skaita emisijas aprēķināšana

PM skaita (PNi) momentānās emisijas (#/s) nosaka, reizinot PM skaita momentāno koncentrāciju (#/cm3) ar izplūdes masas plūsmas momentāno ātrumu (kg/s), abas šīs vērtības koriģējot un sinhronizējot ar transformācijas laiku atbilstoši 3. papildinājuma 1.4.3. punktam. Visas negatīvās momentāno emisiju vērtības turpmākajos datu novērtējumos ievada kā nulli. Visus starpposma rezultātu zīmīgos ciparus izmanto momentāno emisiju aprēķinā. PM skaita momentāno emisiju noteikšanai izmanto šādu formulu:

Image 1

kur:

PNi

ir PM skaita momentānās emisijas (#/s);

cPNi

ir izmērītā PM skaita koncentrācija (#/m3), kas normalizēta pie 273 K (0 °C), ieskaitot iekšējo atšķaidīšanos un daļiņu zudumus;

qmewi

ir izmērītais izplūdes masas plūsmas ātrums (kg/s);

ρe

ir izplūdes gāzu blīvums (kg/m3) 273 K (0 °C) temperatūrā.”;

m)

4.2.1. un 4.2.1.1. punktu aizstāj ar šādiem:

“4.2.1.

Īpatnējo emisiju aprēķināšana

Īpatnējās emisijas e ((mg/kWh) vai (#/kWh)) katram ciklam un katram piesārņotājam aprēķina šādi:

Image 2

kur:

m

ir piesārņotāja masas emisija (mg/ciklā) vai PM skaita masas emisija (#/ciklā);

W(t2,i) – W(t1,i)

ir motora darbs vidējošanas intervālā i (kWh).

4.2.1.1.

Deklarētās tirgus degvielas īpatnējo emisiju aprēķins

Ja atbilstoši šim pielikumam ir veikts tests ar tirgus degvielu, kas deklarēta I pielikuma 4. papildinājuma 1. daļas 3.2.2.2.1. punktā, katram ciklam un katram piesārņotājam aprēķina īpatnējās emisijas e ((mg/kWh) vai (#/kWh)), reizinot īpatnējās emisijas, kas noteiktas atbilstoši 4.2.1. punktam, ar jaudas korekcijas koeficientu, kas noteikts atbilstoši I pielikuma 1.1.2. punkta a1) apakšpunktam.”;

n)

4.2.3. punktu aizstāj ar šādu:

“4.2.3.

Atbilstības koeficientu aprēķināšana

Atbilstības koeficientus katram atsevišķam derīgam ciklam un katram atsevišķam piesārņotājam aprēķina šādi:

Image 3

kur:

e

ir gāzveida piesārņotāja īpatnējās emisijas jaudas vienībā, (mg/kWh) vai (#/kWh);

L

piemērojamais ierobežojums, (mg/kWh) vai (#/kWh).”;

o)

4.3.2. punktu aizstāj ar šādu:

“4.3.2.

Atbilstības koeficientu aprēķināšana

Atbilstības koeficientus katram atsevišķam derīgam ciklam un katram atsevišķam piesārņotājam aprēķina šādi:

Image 4

kur:

Image 5

kur:

m

ir gāzveida piesārņotāja masas emisija (mg/ciklā) vai PM skaita masas emisija (#/ciklā);

mCO2(t2,i) – mCO2(t1,i)

ir CO2 masa i vidējošanasintervālā (kg);

mCO2,ref

ir motora CO2 masa, kas noteikta WHTC (kg);

mL

ir gāzveida piesārņotāja vai PM skaita masas emisijas atbilstoši piemērojamam WHTC ierobežojumam, attiecīgi (mg) vai (#).”;

p)

4. iedaļā pievieno šādus punktus:

“4.4.

Testa galīgā atbilstības koeficienta aprēķināšana

4.4.1.

Katra piesārņotāja testa (CFfinal) galīgo atbilstības koeficientu aprēķina šādi:

Image 6

kur:

CFcold

ir testa aukstās darbības atbilstības koeficients, kas, sākot no dzesētāja temperatūras zem 343 K (70 °C), ir vienāds ar slīdošā vidējošanas intervāla lielāko atbilstības koeficientu, kas attiecīgajam piesārņotājam noteikts atbilstoši aprēķināšanas procedūrām, kuras noteiktas 4.1. punktā un attiecīgi vai nu 4.2. punktā, vai 4.3. punktā;

CFwarm

ir testa siltās darbības perioda atbilstības koeficients, kas ir vienāds ar atbilstības koeficienta 90. kopējo procentīli, kas attiecīgajam piesārņotājam noteikta atbilstoši aprēķināšanas procedūrām, kuras noteiktas 4.1. punktā un attiecīgi vai nu 4.2. punktā, vai 4.3. punktā, datu novērtēšanu sākot pēc tam, kad dzesētāja temperatūra pirmo reizi ir 343 K (70 °C).”;

14)

2. papildinājumu groza šādi:

a)

1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Gāzveida emisiju un PM skaitu mēra saskaņā ar 1. papildinājumā izklāstīto procedūru. Šajā papildinājumā aprakstīti šajos mērīšanas testos izmantojamo pārnēsājamo mērīšanas iekārtu galvenie parametri.”;

b)

2. iedaļā pievieno šādus punktus:

“2.5.

PM skaita analizatori

2.5.1.

Vispārīgi

2.5.1.1.

PM skaita analizatoru veido iepriekšējas sagatavošanas mezgls un daļiņu detektors (sk. 1. attēlu). Daļiņu detektors var iepriekš sagatavot aerosolu. Analizatora jutībai uz triecieniem, vibrācijām, novecošanu, temperatūras un gaisa spiediena svārstībām, elektromagnētiskajiem traucējumiem un citām lietām, kas var ietekmēt transportlīdzekļa vai analizatora darbību, jābūt pēc iespējas mazākai un tai jābūt norādītai instrumenta izgatavotāja pievienotajā dokumentācijā. PM skaita analizators atbilst šīs regulas prasībām un instrumenta izgatavotāja specifikācijām.

1. attēls

PM skaita analizatora pieslēguma piemērs

(punktotās līnijas attēlo neobligātās daļas)

EFM: izplūdes masas plūsmas mērītājs

d: iekšējais diametrs

PND: PM skaita atšķaidītājs

Image 7

2.5.1.2.

PM skaita analizators ir savienots ar paraugu ņemšanas punktu, izmantojot paraugu ņemšanas zondi, kas iegūst paraugu no izpūtēja caurules centrālās ass. Ja daļiņas netiek atšķaidītas izpūtēja caurulē, paraugu ņemšanas līniju uzsilda vismaz līdz 373 K (100 °C) līdz PM skaita analizatora vai analizatora daļiņu detektora pirmās atšķaidīšanas punktam. Parauga atrašanās laiks daļiņu paraugu ņemšanas līnijā līdz pirmās atšķaidīšanas punktam vai daļiņu detektoram ir mazāks nekā 3 sekundes.

2.5.1.3.

Visas detaļas, kas saskaras ar izplūdes gāzes paraugu, vienmēr uztur temperatūrā, kas nepieļauj neviena savienojuma kondensēšanos ierīcē. To var panākt, piem., sildot augstākā temperatūrā un atšķaidot paraugu vai oksidējot vāji gaistošus savienojumus.

2.5.1.4.

PM skaita analizators satur apsildāmu daļu, kur sienu temperatūra ir ≥ 573 K (300 °C). Iepriekšējas sagatavošanas mezgls kontrolē apsildāmos posmus, noturot nemainīgu nominālo darba temperatūru ar pielaidi ± 10 K, un norāda par to, vai apsildāmajos posmos ir pareiza darba temperatūra. Zemāka temperatūra ir pieļaujama, ja gaistošo daļiņu atdalītāja efektivitāte atbilst 2.5.4. punkta specifikācijām.

2.5.1.5.

Spiediena, temperatūras un citi sensori uzrauga instrumenta darbību ekspluatācijas laikā un kļūmes gadījumā ieslēdz brīdinājumu vai paziņojumu.

2.5.1.6.

Kavēšanās laiks PM skaita analizatorā ir < 5 s. Kavēšanās laiks ir laika starpība starp izmaiņām koncentrācijā atsauces punktā un brīdi, kad sistēmas reakcija galīgajā nolasījumā sasniedz 10 %.

2.5.1.7.

PM skaita analizatora (un/vai daļiņu detektora) kāpumlaiks ir ≤ 3,5 s.

2.5.1.8.

Daļiņu koncentrācijas mērījumus ziņo normalizētus līdz 273 K (0 °C) un 101,3 kPa. Ja, pamatojoties uz labākajiem inženiertehniskiem apsvērumiem, uzskata, ka tas nepieciešams, spiedienu un/vai temperatūru detektora ieejā mēra un ziņo daļiņu koncentrācijas normalizēšanas vajadzībām.

2.5.1.9.

PM skaita analizatorus, kas atbilst ANO EEK Noteikumu Nr. 83 vai 49 vai VTN 15 kalibrācijas prasībām, uzskata par tādiem, kas atbilst šā pielikuma kalibrācijas prasībām.

2.5.2.

Efektivitātes prasības

2.5.2.1.

Nokomplektēta PM skaita analizatora sistēma un paraugu ņemšanas līnija atbilst 1. tabulā dotajām efektivitātes prasībām.

1. tabula

PM skaita analizatora sistēmas (un paraugu ņemšanas līnijas) efektivitātes prasības

dp (nm)

mazāk nekā 23

23

30

50

70

100

200

E(dp)

--  (*1)

0,2–0,6

0,3–1,2

0,6–1,3

0,7–1,3

0,7–1,3

0,5–2,0

2.5.2.2.

Efektivitāte E(dp) ir PM skaita analizatora sistēmas rādījumu attiecība pret standarta kondensācijas daļiņu skaitītāja (CPC) (d50 = 10nm vai mazāks, ar pārbaudītu linearitāti un kalibrētu ar elektrometru) vai elektrometra koncentrācijas rādījumu, kas paralēli veic monodispersa aerosola ar mobilitātes diametru dp mērījumus, un normalizēta līdz tādiem pašiem temperatūras un spiediena apstākļiem. Materiāls ir termiski stabils un līdzīgs kvēpiem (piem., dzirksteļizlādes grafīts vai difūzijas liesmas kvēpi ar termisku priekšapstrādi). Ja efektivitātes līkni mēra ar citu aerosolu (piem., NaCl), korelāciju ar kvēpiem līdzīga materiāla līkni nodrošina ar diagrammu, kur salīdzinātas ar abiem testa aerosoliem iegūtās efektivitātes. Skaitīšanas efektivitāšu atšķirības ņem vērā, veicot izmērītās efektivitātes korekcijas uz dotās salīdzinošās diagrammas pamata, lai atspoguļotu kvēpiem līdzīga aerosola efektivitāti. Piemēro un dokumentē korekciju attiecībā uz daļiņām, kas daudzkārt apstrādātas ar dzirksteļizlādi, taču tā nedrīkst pārsniegt 10 %. Galīgā efektivitāte (piem., kas koriģēta uz atšķirīgu materiālu un daudzkārt apstrādātām daļiņām) attiecas uz PM skaita analizatoru un paraugu ņemšanas līniju. PM skaita analizatoru alternatīvi var kalibrēt pa daļām (piem., iepriekšējas sagatavošanas mezglu atsevišķi no daļiņu detektora), ja tiek pierādīts, ka PM skaita analizators kopā ar paraugu ņemšanas līniju atbilst 1. tabulas prasībām. Izmērītais detektora izejas signāls ir lielāks nekā detektēšanas robeža, reizināta ar 2 (šeit definēta kā nulles līmenis plus 3 standartnovirzes).

2.5.3.

Linearitātes prasības

2.5.3.1.

Linearitātes prasības verificē, kad tiek novērots bojājums, kā noteikts iekšējās revīzijas procedūrās vai kā noteicis instrumenta izgatavotājs, vismaz vienu reizi 12 mēnešu periodā pirms testa.

2.5.3.2.

PM skaita analizators un paraugu ņemšanas līnija atbilst 2. tabulā dotajām linearitātes prasībām.

2. tabula

PM skaita analizatora (un paraugu ņemšanas līnijas) linearitātes prasības

Mērījumu parametrs/instruments

min× (a1 – 1) + a0|

Slīpums a1

Standartkļūda SEE

Determinācijas koeficients r2

PM skaita analizators

≤ 5 % maks.

0,85–1,15

≤ 10 % maks.

≥ 0,950

2.5.3.3.

PM skaita analizatora sistēma un paraugu ņemšanas līnija atbilst 2. tabulas linearitātes prasībām, izmantojot monodispersas vai polidispersas kvēpiem līdzīgas daļiņas. Daļiņu lielums (mobilitātes diametrs vai skaitīšanas mediānas diametrs) ir lielākam nekā 45 nm. Standartinstruments ir elektrometrs vai kondensācijas daļiņu skaitītājs (CPC) ar d50 = 10 nm vai mazāku, verificēts attiecībā uz linearitāti. Alternatīvi kā standartinstrumentu var izmantot daļiņu skaita sistēmu, kas atbilst ANO EEK Noteikumu Nr. 49 prasībām.

2.5.3.4.

Turklāt atšķirība starp PM skaita analizatoru un standartinstrumentu pārbaudītajos punktos (izņemot nulles punktu) nepārsniedz 15 % no vidējās vērtības. Pārbauda vismaz piecus vienādi sadalītus punktus (un nulles punktu). Maksimālā pārbaudītā koncentrācija ir maksimāli pieļaujamā PM skaita analizatora koncentrācija.

Ja PM skaita analizatoru kalibrē pa daļām, var pārbaudīt tikai detektora linearitāti, bet citu daļu un paraugu ņemšanas līnijas efektivitātes izvērtē ar slīpuma aprēķinu.

2.5.4.

Gaistošo daļiņu atdalīšanas efektivitāte

2.5.4.1.

PM skaita analizatora sistēma sasniedz ≥ 30 nm tetrakontāna (CH3(CH2)38CH3) daļiņu ar koncentrāciju ieejā ≥ 10 000. daļiņas kubikcentimetrā atdalīšanu > 99 %.

2.5.4.2.

Turklāt PM skaita analizatora sistēma sasniedz > 99 % atdalīšanas efektivitāti attiecībā uz polidispersu alkānu (dekānu vai augstāku) vai abrazīvās eļļas ar mediānas diametru > 50 nm un ar koncentrāciju ieejā ≥ 5 × 106 daļiņas kubikcentimetrā pie minimālās atšķaidīšanas (ekvivalentā masa > 1 mg/m3)

2.5.4.3.

Gaistošās atdalīšanas efektivitāti ar tetrakontānu un/vai polidispersu alkānu, vai eļļu PEMS saimei pierāda tikai vienu reizi. PEMS saime ir instrumentu grupa ar tādiem pašiem analizatoriem, paraugu un termisko kondicionēšanu un programmatūras kompensējošajiem algoritmiem. Instrumenta izgatavotājs nosaka apkopes vai nomaiņas intervālu, kas nodrošina atdalīšanas efektivitātes iekļaušanos tehnisko prasību robežās. Ja instrumenta izgatavotājs šādu informāciju nav sniedzis, gaistošās atdalīšanas efektivitāti katram instrumentam pārbauda reizi gadā.”;

15)

3. papildinājumam pievieno šādu punktu:

“1.4.

PM skaita analizatora kalibrācija un verifikācija

1.4.1.

PEMS noplūdes testu veic atbilstoši vai nu prasībām, kas noteiktas ANO EEK Noteikumu Nr. 49 4. pielikuma 9.3.4. punktā, vai atbilstoši instrumenta izgatavotāja norādījumiem.

1.4.2.

PM skaita analizatora reakcijas laika pārbaudi veic atbilstoši prasībām, kas noteiktas ANO EEK Noteikumu Nr. 49 4. pielikuma 9.3.5. punktā, izmantojot daļiņas, ja nevar izmantot gāzes.

1.4.3.

PM skaita analizatora sistēmas un paraugu ņemšanas līnijas transformācijas laiku nosaka atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr. 49 4. pielikuma 8. papildinājuma A.8.1.3.7. punktam. “Transformācijas laiks” ir laika starpība starp izmaiņām koncentrācijā atsauces punktā un brīdi, kad sistēmas reakcija galīgajā nolasījumā sasniedz 50 %.”

(1)  Kompresijaizdedzes motoriem.

(2)  Dzirksteļaizdedzes motoriem.

(3)  Piemēro 17.a pantā noteiktos pārejas pasākumus.”;

(4)  Izmērīts vai koriģēts atbilstoši mitram stāvoklim.

(5)  Tikai gāzmotoriem.

(6)  Izmanto apkārtējās vides temperatūras devēju vai ieplūdes gaisa temperatūras devēju.

(7)  Reģistrētā vērtība ir: a) motora lietderīgais griezes moments bremzēšanas laikā atbilstoši šā papildinājuma 2.4.4. punktam vai b) motora lietderīgais griezes moments bremzēšanas laikā, kas aprēķināts, balstoties uz griezes momenta rādītājiem, atbilstoši šā papildinājuma 2.4.4. punktam.”;

(*1)  Tiks noteiks vēlāk.


III PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 582/2011 VI pielikumu groza šādi:

1)

8. iedaļā pievieno šādu punktu:

AES novērtēšanas metodoloģija ir aprakstīta šā pielikuma 2. papildinājumā.”;

2)

1. papildinājumā 3.1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Transportlīdzekļa krava ir 50–60 % no transportlīdzekļa maksimālās kravnesības. Ar apstiprinātāju iestādi var vienoties par novirzi no minētā diapazona. Šādas novirzes iemeslu norāda testa ziņojumā. Piemēro papildu prasības, kas noteiktas II pielikumā.”;

3)

pievieno šādu papildinājumu:

“2.papildinājums

AES novērtēšanas metodoloģija

Lai novērtētu AES, apstiprinātāja iestāde pārbauda vismaz to, vai ir izpildītas šajā papildinājumā noteiktās prasības.

1.

Ar AES izraisīto emisiju pieaugums ir jānotur iespējami zemākā līmenī:

a)

kad izmanto AES, summāro emisiju pieaugums ir jānotur iespējami zemākā līmenī visā transportlīdzekļu normālas lietošanas un kalpošanas laikā;

b)

ja AES iepriekšējas novērtēšanas laikā tirgū ir pieejama tehnoloģija vai konstrukcija, kas varētu ļaut labāk kontrolēt emisijas, tā ir jāizmanto bez nepamatotas modulācijas.

2.

Ja AES tiek pamatota ar pēkšņa un nelabojama bojājuma risku, tas ir pienācīgi jāpierāda un jādokumentē, tostarp jāsniedz šāda informācija:

a)

izgatavotājs sniedz pierādījumu par katastrofisku (t. i., pēkšņu un nelabojamu) motora bojājumu, kā arī riska novērtējumu, kurā izvērtēta riska rašanās iespējamība un iespējamo seku smaguma pakāpe, tostarp šajā saistībā veikto testu rezultātus;

b)

ja AES pieteikuma iesniegšanas laikā tirgū ir pieejama tehnoloģija vai konstrukcija, kas novērš vai mazina šo risku, tā ir jāizmanto iespējami lielākā apmērā, cik vien tas tehniski iespējams (t. i., bez nepamatotas modulācijas);

c)

motora vai emisiju kontroles sistēmas sastāvdaļu ilgizturība un ilgtermiņa aizsardzība pret nodilumu un nepareizu darbību nav uzskatāma par pieņemamu iemeslu AES apstiprināšanai.

3.

Pienācīgā tehniskajā aprakstā dokumentē, kāpēc ir nepieciešams izmantot AES transportlīdzekļa drošai ekspluatācijai:

a)

izgatavotājs sniedz pierādījumu par transportlīdzekļa drošas ekspluatācijas paaugstinātu risku, kā arī riska novērtējumu, kurā izvērtēta riska rašanās iespējamība un iespējamo seku smaguma pakāpe, tostarp šajā saistībā veikto testu rezultātus;

b)

ja AES pieteikuma iesniegšanas laikā tirgū ir pieejama cita tehnoloģija vai konstrukcija, kas varētu ļaut mazināt šo drošības risku, tā ir jāizmanto iespējami lielākā apmērā, cik vien tas tehniski iespējams (t. i., bez nepamatotas modulācijas).

4.

Pienācīgā tehniskajā aprakstā dokumentē, kāpēc ir nepieciešams izmantot AES motora iedarbināšanas vai uzsildīšanas laikā:

a)

izgatavotājs sniedz pierādījumu par vajadzību izmantot AES motora iedarbināšanas laikā, kā arī riska novērtējumu, kurā izvērtēta riska rašanās iespējamība un iespējamo seku smaguma pakāpe, tostarp šajā saistībā veikto testu rezultātus;

b)

ja AES pieteikuma iesniegšanas laikā tirgū ir pieejama cita tehnoloģija vai konstrukcija, kas varētu ļaut uzlabot emisiju kontroli motora iedarbināšanas laikā, tā ir jāizmanto iespējami lielākā apmērā, cik vien tas tehniski iespējams.