29.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/1933

(2019. gada 6. novembris),

ar ko izveido Padomes Regulā (EEK) Nr. 3924/91 paredzēto rūpniecisko ražojumu Prodcom sarakstu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 19. decembra Regulu (EEK) Nr. 3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi (1) un jo īpaši tās 2. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3924/91 dalībvalstīm būtu jāveic statistisks apsekojums attiecībā uz rūpniecisko ražošanu.

(2)

Apsekojumam vajadzētu būt balstītam uz to ražojumu sarakstu, ar kuriem identificē attiecīgo rūpniecisko ražošanu.

(3)

Ražojumu saraksts ir vajadzīgs, lai tuvinātu ražošanas statistiku un ārējās tirdzniecības statistiku un lai varētu veikt salīdzinājumu ar Savienības ražojumu nomenklatūru CPA (preču klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm).

(4)

Ražojumu saraksts, kas prasīts Regulā (EEK) Nr. 3924/91 (“Prodcom saraksts”), ir visām dalībvalstīm kopējs un ir vajadzīgs datu salīdzināmībai visās dalībvalstīs.

(5)

Lai atspoguļotu rūpnieciskās ražošanas tehnoloģisko attīstību un strukturālās pārmaiņas, ir jāizveido atjaunināts Prodcom saraksts.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Prodcom saraksts ir iekļauts pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 6. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 374, 31.12.1991., 1. lpp.


PIELIKUMS

PRODCOM

Apraksts

Apjoms

P

Norāde uz piezīmēm

NACE: 07.10

Dzelzsrūdu ieguve

CPA: 07.10.10

Dzelzs rūdas

07.10.10.10 *

Dzelzs rūdas un koncentrāti. Neaglomerēti (izņemot apdedzinātos dzelzs pirītus)

kg

S

 

07.10.10.20 *

Dzelzs rūdas un koncentrāti. Aglomerēti (izņemot apdedzinātos dzelzs pirītus)

kg

S

 

NACE: 07.29

Citu krāsaino metālu rūdu ieguve

CPA: 07.29.11

Vara rūdas un to koncentrāti

07.29.11.00

Vara rūdas un koncentrāti

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Niķeļa rūdas un to koncentrāti

07.29.12.00

Niķeļa rūdas un concentrate

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Alumīnija rūdas un to koncentrāti

07.29.13.00

Alumīnija rūdas un koncentrāti

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Dārgmetālu rūdas un to koncentrāti

07.29.14.10 *

Sudraba rūdas un koncentrāti

kg

S

 

07.29.14.20 *

Citas dārgmetālu rūdas un koncentrāti (izņemot sudraba rūdas un koncentrātus)

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Svina, cinka un alvas rūdas un to koncentrāti

07.29.15.10 *

Svina rūdas un koncentrāti

kg

S

 

07.29.15.20 *

Cinka rūdas un koncentrāti

kg

S

 

07.29.15.30 *

Alvas rūdas un koncentrāti

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Pārējās citur neklasificētas krāsaino metālu rūdas un rūdu koncentrāti

07.29.19.05 *

Kobalta rūdas un koncentrāti

kg

S

 

07.29.19.10 *

Hroma rūdas un koncentrāti

kg

S

 

07.29.19.15 *

Mangāna rūdas un koncentrāti, ieskaitot dzelzi saturošas mangāna rūdas un koncentrātus, kas sausnā satur 20 % no svara vai vairāk mangānu

kg

S

 

07.29.19.20 *

Volframa rūdas un koncentrāti

kg

S

 

07.29.19.25 *

Molibdēna rūdas un koncentrāti. Apdedzināti

kg

S

 

07.29.19.26 *

Molibdēna rūdas un koncentrāti. Izņemot apdedzinātus

kg

S

 

07.29.19.30 *

Titāna rūdas un koncentrāti

kg

S

 

07.29.19.35 *

Cirkonija rūdas un koncentrāti

kg

S

 

07.29.19.40 *

Niobija, tantala vai vanādija rūdas un koncentrāti

kg

S

 

07.29.19.45 *

Antimona rūdas un koncentrāti

kg

S

 

07.29.19.90 *

Citādas citur neklasificētas rūdas un koncentrāti

kg

S

 

NACE: 08.11

Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve

CPA: 08.11.11

Marmors un citi kaļķa ieži dekoratīviem izstrādājumiem vai būvniecībai

08.11.11.33

Marmors un travertīns, neapstrādāts vai rupji apstrādāts

kg

T

 

08.11.11.36

Marmors un travertīns, tikai sazāģēts taisnstūrveida vai kvadrātveida blokos vai plāksnēs

kg

T

 

08.11.11.50

Ekausīns un citi kaļķa ieži pieminekļiem vai būvniecībai ar īpatsvaru ≥ 2,5 kg

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Granīts, smilšakmens un citu veidu akmens dekoratīviem izstrādājumiem vai būvniecībai

08.11.12.20 *

Kvarcīts (neapstrādāts, rupji apstrādāts vai tikai sazāgēts)

kg

T

 

08.11.12.33

Granīts, neapstrādāts vai rupji apstrādāts

kg

T

 

08.11.12.36

Granīts, tikai sazāģēts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plāksnēs

kg

T

 

08.11.12.50

Smilšakmens

kg

T

 

08.11.12.60 *

Citādi akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Kaļķakmens un ģipšakmens

08.11.20.30

Ģipšakmens un anhidrīts

kg

T

 

08.11.20.50

Kaļķakmens kušņi; kaļķakmens un citi kaļķa ieži, ko izmanto kaļķu vai cementa ražošanā (izņemot sasmalcinātu kaļķakmeni un noteikta izmēra kaļķakmeni)

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Krīts un nekalcinēts dolomīts

08.11.30.10

Krīts

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomīts, neapstrādāts, rupji apstrādāts vai sadalīts taisnstūra vai kvadrātveida blokos vai plātnēs (izņemot karsētu vai dedzinātu, aglomerētu vai sasmalcinātu dolomītu betona masām, šoseju klājumiem, dzelzceļa vai citam balastam)

kg

T

 

CPA: 08.11.40

 

08.11.40.00

Slāneklis, neapstrādāts, rupji apstrādāts vai sadalīts taisnstūra vai kvadrātveida blokos vai plāksnēs

kg

T

 

NACE: 08.12

Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve

CPA: 08.12.11

Dabiskās smiltis

08.12.11.50

Silīcija dioksīds – silīcijsmilts (kvarca smiltis vai rūpniecībā izmantojamas smiltis)

kg

S

 

08.12.11.90

Smiltis, piem., māla smiltis, kaolīna smiltis, laukšpats (izņemot silīcijsmiltis, metālsaturošas smiltis)

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Akmens granulas, šķembas un pulveris; oļi, grants

08.12.12.10

Grants, oļi, šķembas un krams, ko izmanto betona masām – šoseju klājumiem, dzelzceļa vai citam balastam

kg

S

 

08.12.12.35 *

Kaļķakmens, dolomīts un citādi kaļķa ieži, lauzti vai drupināti

kg

S

 

08.12.12.40 *

Citādi lauzti vai drupināti ieži, ko parasti izmanto betona masām, šoseju klājumiem, dzelzceļa vai citam balastam (izņemot oļus, granti, šķembas, kramu, kaļķakmeni, dolomītu un citādus kaļķa iežus)

kg

S

 

08.12.12.50

Marmora granulas, šķembas un pulveris

kg

S

 

08.12.12.90

Travertīna, ekausīna, granīta, porfīra, bazalta, smilšakmens un citu pieminekļu akmeņu granulas, šķembas un pulveris

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Būvniecībai paredzēti izdedžu, sārņu vai tamlīdzīgu rūpniecības atkritumu maisījumi, kas satur vai nesatur oļus, granti, šķembas un drupinātus akmeņus

08.12.13.00

Būvniecībai paredzēti izdedžu, sārņu un tamlīdzīgu rūpniecības atkritumu maisījumi, segumi, kas satur vai nesatur oļus, granti, šķembas un kramu

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Kaolīns un citi kaolīnu saturoši māli

08.12.21.40 z

Nekalcinēts kaolīns

kg

T

 

08.12.21.60

Kaolīna māli (lodveida gabalos un viendabīgi māli)

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Citi māli, andaluzīts, kianīts un silimanīts; mulīts; šamots vai dinasmāls

08.12.22.10

Bentonīts

kg

T

 

08.12.22.30

Ugunsizturīgais māls

kg

T

 

08.12.22.55 *

Citādi māli

kg

T

 

08.12.22.60 *

Andaluzīts, kianīts un silimanīts

kg

T

 

08.12.22.70 *

Mulīts

kg

T

 

08.12.22.80 *

Šamots vai dinasmāls

kg

T

 

NACE: 08.91

Ķimikāliju un minerālmēslu ražošanā izmantojamo minerālu ieguve

CPA: 08.91.11

Dabiskā kalcija vai alumīnija–kalcija fosfāti

08.91.11.00

Dabiskie kalcija fosfāti, dabiskie alumīnija kalcija fosfāti un fosfātkrīts

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Neapdedzināts dzelzs pirīts (kolčedāns); neapstrādāts vai neattīrīts sērs

08.91.12.20 *

Neapdedzināti dzelzs pirīti

kg

T

 

08.91.12.30 *

Neapstrādāts, neattīrīts vai nerafinēts sērs (ieskaitot reģenerētu sēru)

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Citi ķīmiskie minerāli un minerālmēsli

08.91.19.00

Citas minerālvielas, kas sastopamas ķīmiskajās vielās un minerālmēslos

kg

T

 

NACE: 08.93

Sāls ieguve

CPA: 08.93.10

Sāls un tīrais nātrija hlorīds; jūras ūdens

08.93.10.00

Sāls (ieskaitot denaturēto sāli) (izņemot pārtikas sāli) un tīrs nātrija hlorīds, šķīdināts vai ne, ar vai bez pievienotām pretsacietēšanas un birstamību nodrošināšanas vielām

kg

T

 

NACE: 08.99

Citur neklasificēta pārējā ieguves rūpniecība

CPA: 08.99.10

Dabiskais bitumens un asfalts; asfaltīti un asfalta ieži

08.99.10.00

Dabiskais bitumens un dabiskais asfalts; asfaltīti un asfalta ieži

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi (izņemot rūpnieciskos dimantus), neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, vai rupji sašķelti

08.99.21.10 *

Dimanti, neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, vai rupji sašķelti

c/k

T

 

08.99.21.20 *

Dārgakmeņi (izņemot dimantus) un pusdārgakmeņi, neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, vai rupji sašķelti

c/k

T

 

CPA: 08.99.22

Rūpnieciskie dimanti, neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, sašķelti vai rupji apstrādāti; pumeks; smirģelis; dabiskais korunds, dabiskais granāts un citi dabiskie abrazīvie materiāli

08.99.22.10 *

Rūpnieciskie dimanti. Neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, sašķelti vai rupji apstrādāti, bet neiedarināti un nenostiprināti

kg

T

 

08.99.22.20 *

Pumeks

kg

T

 

08.99.22.30 *

Smirģelis, dabiskais korunds, dabiskais granāts un citādi dabiskie abrazīvie materiāli, termiski apstrādāti vai neapstrādāti

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Citas minerālvielas

08.99.29.00

Citi minerāli

kg

T

 

NACE: 10.11

Gaļas pārstrāde un konservēšana

CPA: 10.11.11

Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa

10.11.11.40

Svaigi vai atdzesēti liellopu gaļas neatkauloti liemeņi, pusliemeņi un ceturtdaļas

kg

S

 

10.11.11.90

Svaigi vai atdzesēti liellopu gaļas izcirtņi

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Svaiga vai atdzesēta cūkgaļa

10.11.12.30

Svaigi vai atdzesēti cūkgaļas liemeņi un pusliemeņi (ieskaitot svaigu gaļu ar sāli kā īslaicīgu konservantu)

kg

S

 

10.11.12.50

Svaigi vai atdzesēti cūkgaļas šķiņķi, pleci un to izcirtņi ar kauliem (ieskaitot svaigu gaļu ar sāli kā īslaicīgu konservantu)

kg

S

 

10.11.12.90

Svaiga vai atdzesēta cūkgaļa (ieskaitot svaigu gaļu ar sāli kā īslaicīgu konservantu, bet izņemot liemeņus un pusliemeņus, šķiņķus, plecus un to izcirtņus ar kauliem)

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Svaiga vai atdzesēta aitu gaļa

10.11.13.00

Svaigi vai atdzesēti jēra vai aitas gaļas liemeņi, pusliemeņi un izcirtņi

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Svaiga vai atdzesēta kazu gaļa

10.11.14.00

Svaiga vai atdzesēta kazas gaļa

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Svaiga vai atdzesēta zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa

10.11.15.00

Svaiga vai atdzesēta zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Svaigi vai atdzesēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku pārtikas subprodukti

10.11.20.00

Svaigi vai atdzesēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku subprodukti

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Saldēta liellopu gaļa

10.11.31.00

Saldēti liellopu gaļas liemeņi, pusliemeņi, ceturtdaļas un izcirtņi

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Saldēta cūkgaļa

10.11.32.30

Saldēti cūkgaļas liemeņi un pusliemeņi

kg

S

 

10.11.32.50

Saldēti cūkgaļas šķiņķi, pleci un to izcirtņi ar kauliem

kg

S

 

10.11.32.90

Saldēta cūkgaļa (izņemot liemeņus un pusliemeņus, šķiņķus, plecus un to izcirtņus ar kauliem)

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Saldēta aitu gaļa

10.11.33.00

Saldēti jēra vai aitas gaļas liemeņi, pusliemeņi un izcirtņi

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Saldēta kazu gaļa

10.11.34.00

Saldēta kazu gaļa

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Saldēta zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa

10.11.35.00

Saldēta zirgu un zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Cita svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un pārtikas subprodukti

10.11.39.10

Saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku subprodukti

kg

S

 

10.11.39.30

Svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un gaļas subprodukti (ieskaitot trušu un zaķu, un medījumu gaļu un subproduktus; izņemot mājputnu, liellopu, zirgu, cūku, aitu un kazu gaļu un subproduktus; varžu kājiņas)

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Plūkta vilna, nemazgāta vai mazgāta pirms cirpšanas vai noņemšanas no ādas

10.11.41.00

Taukaina vilna, nekārsta vai neķemmēta (ieskaitot pirms cirpšanas mazgāto) (izņemot cirptu vilnu)

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Veselas liellopu un zirgu dzimtas dzīvnieku jēlādas

10.11.42.00

Liellopu vai zirgu dzimtas dzīvnieku jēlādas, veselas (izņemot tās, kas saistītas ar HS pozīciju 4101 90 )

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Citas liellopu un zirgu dzimtas dzīvnieku jēlādas

10.11.43.00

Citas liellopu un zirgu dzimtas dzīvnieku jēlādas

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Aitu un jēru jēlādas

10.11.44.00

Aitu vai jēru ādas

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Kazu un kazlēnu jēlādas

10.11.45.00

Kazu vai kazlēnu jēlādas, bet nemiecētas, svaigas vai konservētas

p/st

S

 

CPA: 10.11.50

Liellopu, aitu, kazu un cūku tauki

10.11.50.40

Cūku tauki bez liesuma; svaigi; atdzesēti; saldēti; sālīti; sālījumā vai žāvēti (izņemot kausēti)

kg

S

 

10.11.50.60

Cūku tauki vai cūku speķis; kausēts

kg

S

 

10.11.50.70

Liellopu, aitu vai kazu tauki; neapstrādāti vai kausēti

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Pārtikai nederīgi neapstrādāti subprodukti

10.11.60.30

Dzīvnieku zarnas, dzīvnieku pūšļi un kuņģi; veseli vai gabalos (izņemot zivju)

kg

S

 

10.11.60.90

Cilvēku uzturā nederīgas dzīvnieku iekšas (izņemot zivju; zarnas, pūšļus un kuņģus)

kg

S

 

NACE: 10.12

Mājputnu gaļas pārstrāde un konservēšana

CPA: 10.12.10

Svaiga vai dzesēta mājputnu gaļa

10.12.10.10

Svaigi vai atdzesēti cāļi, veseli

kg

S

 

10.12.10.20

Svaigi vai atdzesēti tītari, veseli

kg

S

 

10.12.10.30 z

Svaigas vai atdzesētas zosis, pīles un pērļu vistiņas, veselas

kg

S

 

10.12.10.50

Svaigi vai atdzesēti cāļu izcirtņi

kg

S

 

10.12.10.60

Svaigi vai atdzesēti tītaru izcirtņi

kg

S

 

10.12.10.70 z

Svaigi vai atdzesēti zosu, pīļu un pērļu vistiņu izcirtņi

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Saldēta mājputnu gaļa

10.12.20.13

Saldēti cāļi, veseli

kg

S

 

10.12.20.15

Saldēti tītari, veseli

kg

S

 

10.12.20.17 z

Saldētas zosis, pīles un pērļu vistiņas, veselas

kg

S

 

10.12.20.53

Saldēti cāļu izcirtņi

kg

S

 

10.12.20.55

Saldēti tītaru izcirtņi

kg

S

 

10.12.20.57 z

Saldēti pīļu, zosu un pērļu vistiņu izcirtņi

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Mājputnu tauki

10.12.30.00

Mājputnu tauki

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Mājputnu pārtikas subprodukti

10.12.40.00

Mājputnu pārtikas subprodukti

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Putnu spalvas un ādas ar spalvām

10.12.50.00

Sagatavotas putnu ādas, ar spalvām vai noplūktas, putnu spalvas utt.

kg

S

 

NACE: 10.13

Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana

CPA: 10.13.11

Sālīta, žāvēta vai kūpināta cūkgaļa un izcirtņi (speķis un šķiņķis)

10.13.11.20

Cūkgaļas šķiņķi, pleci un to izcirtņi, ar kauliem, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti, vītināti

kg

S

 

10.13.11.50

Cūkgaļas vēderdaļa un tās izcirtņi, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti, vītināti

kg

S

 

10.13.11.80

Cūkgaļa: sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta, vītināta (ieskaitot bekonu, ¾ pusliemeņus/vidučus, priekšējās daļas, filejas un to gabalus, izņemot šķiņķi, plecus un to izcirtņus ar kauliem, vēderdaļas un to izcirtņus)

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Sālīta, žāvēta vai kūpināta liellopu gaļa

10.13.12.00

Liellopu gaļa, sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta, vītināta

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Cita sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta gaļa vai gaļas pārtikas subprodukti (izņemot cūku un liellopu gaļu); gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas milti un rupja maluma milti

10.13.13.00

Sālīta gaļa; gaļa sālījumā, žāvēta, kūpināta, vītināta; gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas milti un rupja maluma milti (izņemot cūkgaļu un liellopu gaļu, sālītu, sālījumā, žāvētu, kūpinātu, vītinātu)

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas pārtikas subproduktiem vai asinīm

10.13.14.30 z

Aknu desas un tamlīdzīgi produkti; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes (izņemot sagatavotus produktus un gatavus ēdienus)

kg

S

 

10.13.14.60 z

Desas un tamlīdzīgi produkti no gaļas, subproduktiem vai asinīm un sagatavota pārtika uz to bāzes (izņemot aknu desu un no aknām sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Citi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm

10.13.15.05 z

Sagatavotas vai konservētas zosu vai pīļu aknas (izņemot desas, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

 

10.13.15.15 z

Sagatavotas vai konservētas citu dzīvnieku aknas (izņemot desas, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

 

10.13.15.25 z

Tītara gaļa vai to pārtikas subprodukti gatavu izstrādājumu vai konservu veidā (izņemot desas, aknu izstrādājumus, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

 

10.13.15.35 z

Cita sagatavota vai konservēta putnu gaļa (izņemot desas, aknu izstrādājumus, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

 

10.13.15.45 z

Gatavi vai konservēti cūkgaļas šķiņķi un to izcirtņi (izņemot sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

 

10.13.15.55 z

Gatavi vai konservēti cūkgaļas pleci un to izcirtņi (izņemot sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

 

10.13.15.65 z

Gatava vai konservēta cūkgaļa, tās subprodukti un maisījumi, ieskaitot maisījumus, kas satur < 40 % gaļas vai jebkura veida subproduktus un jebkura veida taukus (izņemot desas un tamlīdzīgus produktus, homogenizētus izstrādājumus, aknu izstrādājumus, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

 

10.13.15.75 z

Cita gatava vai konservēta cūkgaļa, tās subprodukti un maisījumi, ieskaitot maisījumus (izņemot desas un tamlīdzīgus produktus, homogenizētus izstrādājumus, aknu izstrādājumus, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

 

10.13.15.85 z

Gatava vai konservēta liellopu un teļa gaļa vai tās subprodukti (izņemot desas un tamlīdzīgus produktus, homogenizētus izstrādājumus, aknu izstrādājumus, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

 

10.13.15.95 z

Cita gatava vai konservēta gaļa vai subprodukti, ieskaitot asinis (izņemot desas un tamlīdzīgus produktus, homogenizētus izstrādājumus, aknu izstrādājumus, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Pārtikai nederīgi gaļas milti un granulas; dradži

10.13.16.00

Gaļas vai gaļas subproduktu milti, rupja maluma milti un granulas, kas nav piemērotas cilvēku pārtikai; dradži

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Ēdienu gatavošana un līdzīgi pakalpojumi gaļas produktu ražošanai

10.13.91.00

Termiska gaļas apstrāde un citi gaļas produktu sagatavošanas pakalpojumi

 

I

 

NACE: 10.20

Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana

CPA: 10.20.11

Svaiga vai atdzesēta zivju fileja un cita veida zivju gaļa (sasmalcināta vai nesasmalcināta)

10.20.11.10 *

Svaiga vai atdzesēta zivju fileja un zivju gaļa (ieskaitot haizivju spuras), sasmalcināta vai nesasmalcināta

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Svaigas vai atdzesētas zivju aknas un ikri

10.20.12.00

Svaigas vai atdzesētas zivju aknas un ikri

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Saldētas zivis

10.20.13.30

Saldētas sālsūdens zivis, veselas

kg

S

 

10.20.13.60

Saldētas saldūdens zivis, veselas

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Saldētas zivju filejas

10.20.14.00

Saldēta zivju fileja

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Saldēta zivju gaļa (sasmalcināta vai nesasmalcināta)

10.20.15.10 *

Saldēta zivju gaļa, sasmalcināta vai nesasmalcināta (izņemot fileju un surimi)

kg

S

 

10.20.15.20 *

Saldēti neapstrādāti surimi

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Saldētas zivju aknas un ikri

10.20.16.00

Saldētas zivju aknas un ikri

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Kaltēta, sālīta zivju fileja vai zivju fileja sālījumā, bet ne kūpināta

10.20.21.00

Zivju fileja, kaltēta, sālīta vai sālījumā, izņemot kūpinātu

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Kaltētas, kūpinātas, sālītas vai sālījumā zivju aknas, ikri, spuras, galvas, astes, peldpūšļi un citi ēdami subprodukti; zivju milti, rupja maluma milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

10.20.22.50

Kaltētas, kūpinātas, sālītas vai sālījumā zivju aknas, ikri, spuras, galvas, astes, peldpūšļi un citi ēdami subprodukti; zivju milti, rupja maluma milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Kaltētas zivis, sālītas vai nesālītas, vai sālījumā

10.20.23.50

Kaltētas zivis, sālītas vai nesālītas; sālītas, bet nekaltētas zivis; zivis sālījumā (izņemot fileju, kūpinātās, galvas, astes un peldpūšļus)

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Kūpinātas zivis, ietverot fileju

10.20.24.25

Kūpināti Klusā okeāna, Atlantijas un Donavas laši (ieskaitot fileju, izņemot galvas, astes un peldpūšļus)

kg

S

 

10.20.24.55

Kūpinātas siļķes (ieskaitot fileju, izņemot galvas, astes un peldpūšļus)

kg

S

 

10.20.24.70 *

Kūpinātas foreles (ieskaitot fileju, izņemot galvas, astes un peldpūšļus)

kg

S

 

10.20.24.75 *

Kūpinātas zivis (izņemot siļķes, foreles, Klusā okeāna, Atlantijas un Donavas lašus)

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Citādi sagatavotas vai konservētas zivis, izņemot gatavus zivju ēdienus

10.20.25.10

Sagatavots vai konservēts lasis, vesels vai gabalos (izņemot maltu, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

 

10.20.25.20

Sagatavotas vai konservētas siļķes, veselas vai gabalos (izņemot maltas, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

 

10.20.25.30

Sagatavotas vai konservētas sardīnes, sardinellas, brētliņas, šprotes, veselas vai gabalos (izņemot maltas, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

 

10.20.25.40

Sagatavotas vai konservētas tunzivis, svītrainās vai bonito, veselas vai gabalos (izņemot maltas, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

 

10.20.25.50

Sagatavotas vai konservētas skumbrijas (makreles), veselas vai gabalos (izņemot maltas, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

 

10.20.25.60

Sagatavoti vai konservēti anšovi, veseli vai gabalos (izņemot maltus, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

 

10.20.25.70

Zivju filejas mīklā vai rīvmaizē, ieskaitot zivju pirkstiņus (izņemot sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

 

10.20.25.80

Citas sagatavotas vai konservētas zivis, veselas vai gabalos (izņemot maltas, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

 

10.20.25.90

Sagatavotas vai konservētas zivis, (izņemot veselas vai gabalos, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Kaviārs un kaviāra aizstājēji

10.20.26.30

Kaviārs (storu ikri)

kg

S

 

10.20.26.60

Kaviāra aizstājēji

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā vēžveidīgie

10.20.31.00 z

Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā vēžveidīgie

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā mīkstmieši

10.20.32.50 z

Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā mīkstmieši (ķemmīšgliemenes, ēdamgliemenes, sēpijas, kalmāri un astoņkāji)

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Citi ūdens bezmugurkaulnieki un jūras aļģes, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā

10.20.33.50 * z

Citi saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā ūdens bezmugurkaulnieki (svītrotās veneras, medūzas utt.); saldētu, kaltētu, sālītu vai sālījumā ūdens bezmugurkaulnieku, kas nav vēžveidīgie, milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Citādi sagatavoti vai konservēti vēžveidīgie, mīkstmieši, jūras aļģes un citi ūdens bezmugurkaulnieki

10.20.34.00 * z

Citādi sagatavoti vai konservēti vēžveidīgie, mīkstmieši, jūras aļģes un citi ūdens bezmugurkaulnieki

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Pārtikai nederīgi milti, rupja maluma milti un granulas no zivīm, vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem, vai jūras aļģēm

10.20.41.00

Zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku milti un granulas, pārtikai nederīgi

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Citi pārtikai nederīgi zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku, vai jūras aļģu produkti

10.20.42.00

Citi pārtikai nederīgi zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku, vai jūras aļģu produkti (ieskaitot zivju atkritumus; izņemot vaļa bārdu un tās matus, koraļļus vai tamlīdzīgas vielas, gliemežvākus un tinteszivs bārdu, neapstrādātus vai vienkārši sagatavotus/dabiskus sūkļus)

kg

S

 

NACE: 10.31

Kartupeļu pārstrāde

CPA: 10.31.11

Saldēti kartupeļi

10.31.11.10

Saldēti kartupeļi, nevārīti, tvaicēti vai vārīti ūdenī

kg

S

 

10.31.11.30

Saldēti sagatavoti vai konservēti kartupeļi (ieskaitot ceptus vai eļļā apceptus un tad sasaldētus kartupeļus) (izņemot sagatavotus ar etiķi vai etiķskābi)

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Kaltēti kartupeļi, gabaliņos vai šķēlēs sagriezti vai nesagriezti, tālāk neapstrādāti

10.31.12.00

Žāvēti (kaltēti) kartupeļi, šķēlēs vai citādi sagriezti vai nesagriezti, bet tālāk neapstrādāti

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Kaltēti kartupeļi miltu, rupja maluma miltu, pārslu un granulu veidā

10.31.13.00

Žāvēti (kaltēti) kartupeļi miltu, rupja maluma miltu, pārslu, granulu un lodīšu veidā

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Sagatavoti vai konservēti kartupeļi

10.31.14.30

Kartupeļi, kas sagatavoti vai konservēti miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā (izņemot saldētus, kraukšķīgus, kas sagatavoti ar etiķi vai etiķskābi)

kg

S

 

10.31.14.60

Sagatavoti vai konservēti kartupeļi (ieskaitot kraukšķīgos) (izņemot saldētus, žāvētus, sagatavotus ar etiķi vai etiķskābi, miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā)

kg

S

 

NACE: 10.32

Augļu un dārzeņu sulas ražošana

CPA: 10.32.11

Tomātu sula

10.32.11.00

Tomātu sula

l

S

 

CPA: 10.32.12

Apelsīnu sula

10.32.12.10

Saldēta nekoncentrēta apelsīnu sula

kg

S

 

10.32.12.20

Nekoncentrēta apelsīnu sula (izņemot saldētu)

l

S

 

10.32.12.30

Apelsīnu sula, citur neklasificēta

l

S

 

CPA: 10.32.13

Greipfrūtu sula

10.32.13.00

Greipfrūtu sula

l

S

 

CPA: 10.32.14

Ananāsu sula

10.32.14.00

Ananasu sula

l

S

 

CPA: 10.32.15

Vīnogu sula

10.32.15.00

Vīnogu sula (ieskaitot vīnogu misu)

l

S

 

CPA: 10.32.16

Ābolu sula

10.32.16.00

Ābolu sula

l

S

 

CPA: 10.32.17

Augļu un dārzeņu sulu maisījumi

10.32.17.00

Augļu un dārzeņu sulu maisījumi

l

S

 

CPA: 10.32.19

Citu augļu un dārzeņu sulas

10.32.19.10

Nekoncentrēta jebkuru atsevišķu citrusaugļu sula (izņemot apelsīnu un greipfrūtu)

l

S

 

10.32.19.20

Nekoncentrēta jebkuru atsevišķu augļu/dārzeņu sula, nefermentēta un bez spirta piedevas (izņemot apelsīnu, greipfrūtu, ananasu, vīnogu un ābolu sulas)

l

S

 

10.32.19.30

Augļu un dārzeņu sulas, citur neklasificētas

l

S

 

NACE: 10.39

Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana

CPA: 10.39.11

Saldēti dārzeņi

10.39.11.00

Saldēti dārzeņi un dārzeņu maisījumi; nevārīti vai pagatavoti, tvaicējot vai vārot ūdenī (izņemot kartupeļus)

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Īslaicīgai glabāšanai konservēti dārzeņi

10.39.12.00

Īslaicīgai glabāšanai ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citos konservējošos šķīdumos konservēti dārzeņi, bet kas nav pagatavoti tūlītējai lietošanai

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Kaltēti dārzeņi

10.39.13.30

Žāvēti, kaltēti sīpoli, veseli, šķēlēs vai citādi sagriezti, sasmalcināti vai pulverveidā, bet tālāk neapstrādāti

kg

S

 

10.39.13.50

Žāvētas, kaltētas sēnes un trifeles, veselas, šķēlēs vai citādi sagrieztas, sasmalcinātas vai pulverveidā, bet tālāk neapstrādātas

kg

S

 

10.39.13.90

Žāvēti, kaltēti dārzeņi (izņemot kartupeļus, sīpolus, sēnes un trifeles) un dārzeņu maisījumi, veseli, šķēlēs vai citādi sagriezti, sasmalcināti vai pulverveidā, bet tālāk neapstrādāti

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Konservētas pupas, kas nav sagatavotas etiķī vai etiķskābē, izņemot gatavus dārzeņu ēdienus

10.39.15.00 z

Konservētas pupas (izņemot konservētus pupas, kas sagatavotas etiķī vai etiķskābē, un gatavus dārzeņu ēdienus)

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Konservēti zirņi, kas nav sagatavoti etiķī vai etiķskābē, izņemot gatavus dārzeņu ēdienus

10.39.16.00 z

Konservēti zirņi (izņemot konservētus zirņus, kas sagatavoti etiķī vai etiķskābē, un gatavus dārzeņu ēdienus)

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Citi konservēti dārzeņi (izņemot kartupeļus), kas nav sagatavoti etiķī vai etiķskābē, izņemot gatavus dārzeņu ēdienus

10.39.17.10 z

Konservēti tomāti, veseli vai gabalos (izņemot konservētus tomātus, kas sagatavoti etiķī vai etiķskābē, un gatavus dārzeņu ēdienus)

kg

S

 

10.39.17.21

Nekoncentrēts tomātu biezenis un pasta

kg

S

 

10.39.17.25

Koncentrēts tomātu biezenis un pasta

kg

S

 

10.39.17.30 z

Sagatavotas vai konservētas sēnes un trifeles (izņemot žāvētas, kaltētas, saldētas vai konservētas sēnes un trifeles, kas sagatavotas etiķī vai etiķskābē, un gatavus dārzeņu ēdienus)

kg

S

 

10.39.17.40 z

Saldēti dārzeņi un dārzeņu maisījumi (izņemot gatavus dārzeņu ēdienus, saldētus dārzeņus un dārzeņu maisījumus, kas ir termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, vai konservēti etiķī vai etiķskābē)

kg

S

 

10.39.17.50 z

Skābie kāposti (izņemot gatavus dārzeņu ēdienus un žāvētus (kaltētus), saldētus vai etiķī vai etiķskābē konservētus skābos kāpostus)

kg

S

 

10.39.17.60 z

Konservēti sparģeļi (izņemot žāvētus, saldētus vai etiķī vai etiķskābē konservētus sparģeļus un gatavus dārzeņu ēdienus)

kg

S

 

10.39.17.70 z

Sagatavotas vai konservētas olīvas (izņemot žāvētas, saldētas vai etiķī vai etiķskābē konservētas olīvas un gatavus dārzeņu ēdienus)

kg

S

 

10.39.17.80 z

Sagatavota vai konservēta saldā kukurūza (izņemot gatavus dārzeņu ēdienus un žāvētu, saldētu vai etiķī vai etiķskābē konservētu saldo kukurūzu)

kg

S

 

10.39.17.90 z

Dārzeņi un dārzeņu maisījumi, citur neminēti (izņemot gatavus dārzeņu ēdienus un saldētus dārzeņus un dārzeņu maisījumus)

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi (izņemot kartupeļus), augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas

10.39.18.00

Dārzeņi (izņemot kartupeļus), augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, sagatavotas vai konservētas etiķī vai etiķskābē

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Saldēti, ēšanai sagatavoti vai nesagatavoti augļi un rieksti

10.39.21.00

Saldēti augļi un rieksti, nevārīti vai sagatavoti, tvaicējot vai vārot ūdenī

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Augļu un riekstu biezeņi un pastas, augļu džemi un želejas

10.39.22.30

Citrusaugļu džemi, marmelādes, želejas, biezeņi vai pastas; termiski apstrādāti izstrādājumi (izņemot homogenizētos izstrādājumus)

kg

S

 

10.39.22.90

Džemi, marmelādes, augļu želejas, augļu vai riekstu biezeņi un pastas; termiski apstrādāti izstrādājumi (izņemot citrusaugļus, homogenizētos izstrādājumus)

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Rieksti un zemesrieksti, grauzdēti, sālīti vai citādi sagatavoti

10.39.23.30

Sagatavoti vai konservēti zemesrieksti (ieskaitot zemesriekstu sviestu) (izņemot ar etiķi vai etiķskābi gatavotus, saldētus biezeņus un pastas)

kg

S

 

10.39.23.90

Sagatavoti vai konservēti rieksti (izņemot zemesriekstus) un citas sēklas un maisījumi (izņemot ar etiķi vai etiķskābi gatavotus, ar cukuru konservētus saldētus biezeņus un pastas)

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Īslaicīgai glabāšanai konservēti augļi un rieksti, kas nav paredzēti tūlītējai lietošanai

10.39.24.10

Citrusaugļu vai meloņu miza, svaiga, saldēta, žāvēta vai konservēta īslaicīgai glabāšanai sālījumā, sērūdenī vai citos konservējošos šķīdumos

kg

S

 

10.39.24.30

Citi īslaicīgai glabāšanai konservēti augļi un rieksti ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā, bet nav paredzēti tūlītējam patēriņam

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Lobīti zemesrieksti un rieksti

10.39.25.00

Lobīti zemesrieksti un rieksti un lobītas saulespuķu sēklas

kg

S

 

CPA: 10.39.29

Citi pārstrādāti, kaltēti vai konservēti augļi un rieksti

10.39.29.10

Rozīnes

kg

S

 

10.39.29.30 *

Kaltēti augļi (izņemot rozīnes); kaltētu riekstu un/vai kaltētu augļu maisījumi

kg

S

 

10.39.29.50

Sagatavoti vai konservēti augļi, citur neklasificēti (izņemot Müsli)

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Augu materiāls un augu atkritumi, augu atliekas un blakusprodukti

10.39.30.00

Dārzeņu blakusprodukti un atkritumi lopbarībai, citur neklasificēti

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Termiska apstrāde un citi pakalpojumi augļu un dārzeņu konservēšanai

10.39.91.00

Termiskā apstrāde un pārējie sagatavošanas pakalpojumi (sabiezināšana u. c.) dārzeņu konservēšanai

 

I

 

NACE: 10.41

Eļļu un tauku ražošana

CPA: 10.41.11

Cūku tauku stearīns, cūku tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta vai nemaisīta, vai citādi nesagatavota

10.41.11.00

Cūku tauku stearīns, eļļa; oleostearīns, oleoeļļa un sveču tauku eļļa (izņemot emuļģētu, sajauktu vai citādi sagatavotu)

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Jūras dzīvnieku un zivju tauki un eļļas, un to frakcijas

10.41.12.00

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Citi dzīvnieku tauki un eļļas, un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.19.00

Citi dzīvnieku tauki un eļļas, un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Neattīrīta zemesriekstu eļļa

10.41.21.10

Neattīrīta zemesriekstu eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Neattīrīta olīveļļa

10.41.22.10

Neattīrīta olīveļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

 

10.41.22.20

Eļļas un to frakcijas, kas iegūtas tikai no olīvām, neapstrādāta eļļa (ieskaitot tās, kas sajauktas ar neapstrādātu olīveļļu, rafinētas) (izņemot neapstrādātu olīveļļu un eļļas ar ķīmiskā sastāva izmaiņām)

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Neattīrīta saulespuķu eļļa

10.41.23.00

Neattīrīta saulespuķu sēklu eļļa un saflora eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Neattīrīta rapšu un sinepju eļļa

10.41.24.10

Neattīrīta rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Neattīrīta palmu eļļa

10.41.25.10

Neattīrīta palmu eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Citas neattīrītas augu eļļas

10.41.29.10

Citas neattīrītas augu eļļas (izņemot ķīmiski pārveidotās eļļas)

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Jēlkokvilnas produkti

10.41.30.00

Jēlkokvilnas produkti

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Eļļas rauši un citi augu tauku un eļļu spiešanas cietie atlikumi

10.41.41.30

Lopbarības rauši un citi cietie pārpalikumi, izspiežot sojas pupiņu eļļu

kg

S

 

10.41.41.50

Lopbarības rauši un citi cietie pārpalikumi, izspiežot saulespuķu sēklu taukus vai eļļas

kg

S

 

10.41.41.70

Lopbarības rauši un citi cietie pārpalikumi, izspiežot rapšu vai ripšu sēklu taukus vai eļļas

kg

S

 

10.41.41.90

Lopbarības rauši un citi cietie pārpalikumi, izspiežot augu taukus/eļļas (ieskaitot kokvilnas sēklu, linsēklu, kokosriekstu, kopras un palmu riekstu vai kodolu eļļas) (izņemot sojas pupiņu, saulespuķu, rapšu vai ripšu sēklu eļļas)

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Eļļas augu sēklu un eļļas augu augļu, izņemot sinepju, milti

10.41.42.00

Eļļas sēklu vai eļļas augļu milti un rupja maluma milti (izņemot sinepju)

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Rafinēta sojas pupiņu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.51.00

Rafinēta sojas pupu eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Rafinēta zemesriekstu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.52.00

Rafinēta zemesriekstu eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Rafinēta olīveļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.53.10

Rafinēta olīveļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

 

10.41.53.30

Eļļas un to frakcijas, kas iegūtas tikai no olīvām (ieskaitot tās, kas sajauktas ar neapstrādātu olīveļļu, rafinētas) (izņemot neapstrādātas eļļas, neapstrādātu olīveļļu un eļļas ar ķīmiskā sastāva izmaiņām)

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Rafinēta saulespuķu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.54.00

Rafinēta saulespuķu sēklu un saflora eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Rafinēta kokvilnas eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.55.00

Rafinēta kokvilnas sēklu eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Rafinētas rapšu un sinepju eļļas un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.56.00

Rafinēta rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Rafinēta palmu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.57.00

Rafinēta palmu eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Rafinēta kokosriekstu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.58.00

Rafinēta kokosriekstu (kopras) eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Citas rafinētas eļļas un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām; negaistošie augu tauki un pārējās citur neklasificētas augu eļļas (izņemot kukurūzas eļļu) un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.59.00

Citas rafinētas eļļas un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām; negaistošie augu tauki un pārējās citur neklasificētas augu eļļas (izņemot kukurūzas eļļu) un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Tālāk nesagatavoti hidrogenēti vai esterificēti dzīvnieku un augu tauki vai eļļas un to frakcijas

10.41.60.30

Dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, daļēji vai pilnīgi hidrogenizētas, savstarpēji esterificētas, pāresterificētas vai elaidinizētas, bet tālāk neapstrādātas (ieskaitot rafinēšanu)

kg

S

 

10.41.60.50

Augu tauki un eļļas un to frakcijas, daļēji vai pilnīgi hidrogenizētas, savstarpēji esterificētas, pāresterificētas vai elaidinizētas, bet tālāk neapstrādātas (ieskaitot rafinēšanu)

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Augu vaski (izņemot triglicerīdus)

10.41.71.00

Augu vaski (ieskaitot rafinētos) (izņemot triglicerīdus)

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Trāns; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi

10.41.72.00

Trāns, taukvielu un augu vai dzīvnieku vasku apstrādes atlikumi

kg

S

 

NACE: 10.42

Margarīna un līdzīgu pārtikas tauku ražošana

CPA: 10.42.10

Margarīns un līdzīgi pārtikas tauki

10.42.10.30

Margarīns un samazināta un zema tauku satura pārtikas pastas (izņemot šķidro margarīnu)

kg

S

 

10.42.10.50

Citi tauku un eļļu pārtikas produkti, ieskaitot šķidro margarīnu

kg

S

 

NACE: 10.51

Piena pārstrāde un siera ražošana

CPA: 10.51.11

Pārstrādāts šķidrs piens

10.51.11.33

Piens un krējums ar tauku saturu ≤ 1 % no svara, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.11.37

Piens un krējums ar tauku saturu ≤ 1 % no svara, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu > 2 l

kg

S

 

10.51.11.42

Piens un krējums ar tauku saturu > 1 %, bet ≤ 6 % no svara, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.11.48

Piens un krējums ar tauku saturu > 1 %, bet ≤ 6 % no svara, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu > 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Piens un saldais krējums ar tauku saturu > 6 %, neiebiezināts un nesaldināts

10.51.12.10

Piens un krējums ar tauku saturu > 6 %, bet ≤ 21 % no svara, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar tilpumu ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.12.20

Piens un krējums ar tauku saturu > 6 %, bet ≤ 21 % no svara, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar tilpumu > 2 l

kg

S

 

10.51.12.30

Piens un krējums ar tauku saturu > 21 % no svara, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar tilpumu ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.12.40

Piens un krējums ar tauku saturu > 21 % no svara, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, iepakojumā, ar tilpumu > 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Sausais vājpiens un saldā krējuma pulveris

10.51.21.30

Sausā vājpiena pulveris (piens un krējums cietā veidā, ar tauku saturu ≤ 1,5 % no svara), tiešajā iepakojumā, ar svaru ≤ 2,5 kg

kg

S

 

10.51.21.60

Sausā vājpiena pulveris (piens un krējums cietā veidā, ar tauku saturu ≤ 1,5 % no svara), tiešajā iepakojumā, ar svaru > 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Pilnpiena un saldā krējuma pulveris

10.51.22.30

Pilnpiena pulveris vai nekrejota saldā krējuma pulveris (piens un saldais krējums cietā veidā, ar tauku saturu > 1,5 % no svara), tiešajā iepakojumā, ar svaru ≤ 2,5 kg

kg

S

 

10.51.22.60

Pilnpiena pulveris vai nekrejota saldā krējuma pulveris (piens un saldais krējums cietā veidā, ar tauku saturu > 1,5 % no svara), tiešajā iepakojumā, ar svaru > 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Sviests un sviesta pastas

10.51.30.30

Sviests ar tauku saturu pēc svara ≤ 85 %

kg

S

 

10.51.30.50

Sviests ar tauku saturu pēc svara > 85 % un citi piena tauki un pastas (izņemot sviesta pastas ar tauku saturu pēc svara < 80 %)

kg

S

 

10.51.30.70

Sviesta pastas ar tauku saturu pēc svara < 80 %

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Siers un biezpiens

10.51.40.30

Nenogatavināts vai negatavs siers (svaigs siers) (ieskaitot sieru no sūkalām un biezpienu)

kg

S

 

10.51.40.50

Rīvēts, pulverveida, zilais (zilo dzīslu) un cits nekausētais siers (izņemot svaigu sieru, sieru no sūkalām un biezpienu)

kg

S

 

10.51.40.70

Kausētais siers (izņemot rīvētu vai pulverveida sieru)

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Piens un saldais krējums, kas ir iebiezināts vai satur cukuru vai citu saldinātāju, izņemot pienu un saldo krējumu cietās formās

10.51.51.04

Iebiezināts vai iztvaicēts piens, nesaldināts

kg

S

 

10.51.51.08

Iebiezināts vai iztvaicēts piens, saldināts

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Jogurts un citi fermentētie paskābināta piena vai krējuma produkti

10.51.52.41

Rūgušpiens, skābais krējums, jogurts un citi fermentētie (raudzētie) produkti

kg

S

 

10.51.52.45

Aromatizēts šķidrs jogurts vai paskābināts piens (rūgušpiens, skābais krējums, jogurts un citi fermentētie produkti, aromatizēti vai ar augļu, riekstu vai kokosriekstu piedevu)

kg

S

 

10.51.52.63

Paniņu pulveris

kg

S

 

10.51.52.65

Paniņas

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Kazeīns

10.51.53.00

Kazeīns un kazeināti

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Laktoze un laktozes sīrups

10.51.54.00

Laktoze un laktozes sīrups (ieskaitot ķīmiski tīru laktozi)

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Sūkalas

10.51.55.30

Sūkalas un modificētas sūkalas pulverī, granulās vai citā cietā veidā; iebiezinātas vai neiebiezinātas, ar vai bez saldinātājvielām

kg

S

 

10.51.55.60

Sūkalas un modificētas sūkalas šķidrā vai pastas veidā; iebiezinātas vai neiebiezinātas, ar vai bez saldinātājvielām

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Citur neklasificēti piena produkti

10.51.56.00

Produkti, kas sastāv no dabiska piena sastāvdaļām, citur neklasificēti

kg

S

 

NACE: 10.52

Saldējuma ražošana

CPA: 10.52.10

Saldējums un cits pārtikas ledus

10.52.10.00

Saldējums un cits pārtikā izmantojamais ledus (ieskaitot šerbetu, augļu saldējumus, saldumus uz kociņa) (izņemot maisījumus un izejvielas saldējumam)

l

S

 

NACE: 10.61

Graudu malšanas produktu ražošana

CPA: 10.61.11

Lobīti rīsi

10.61.11.00

Lobīti (brūnie) rīsi

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti, vai drupināti rīsi

10.61.12.30

Daļēji drupināti vai pilnīgi samalti (balinātie) rīsi, arī pulēti vai glazēti

kg

S

 

10.61.12.50

Drupinātie rīsi

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma milti

10.61.21.00

Kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma (meslin) milti

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Citu graudaugu milti

10.61.22.00

Graudaugu milti (izņemot kviešu vai kviešu un rudzu maisījumu (meslin) miltus)

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Augu milti un rupja maluma milti

10.61.23.00

Milti un rupja maluma milti no žāvētiem zirņiem, pupām, lēcām, sāgo, manioka, saknēm, no kurām ražo cieti, salepa, topinambūriem, batātēm vai tamlīdzīgām saknēm/gumiem; ēdamu augļu, riekstu milti, rupja maluma milti, pulveris

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Miltu maisījumi maizes izstrādājumu ražošanai

10.61.24.00

Maisījumi un mīklas maizes, kūku, konditorejas izstrādājumu, sausmaizīšu, biskvītu, vafeļu, vafeļu plātņu, sausiņu, grauzdiņu un tamlīdzīgu apceptu produktu un citu konditorejas izstrādājumu gatavošanai

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Kviešu putraimi un rupja maluma milti

10.61.31.33

Putraimi un rupja maluma milti no cietajiem kviešiem

kg

S

 

10.61.31.35

Putraimi un rupja maluma milti no parastajiem un plēkšņu kviešiem

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Citur neklasificēti graudaugu putraimi, rupja maluma milti, pārslas un granulas

10.61.32.30

Putraimi un rupja maluma milti no auzām, kukurūzas, rīsiem, rudziem, miežiem un citiem graudaugiem (izņemot kviešus)

kg

S

 

10.61.32.40

Kviešu granulas

kg

S

 

10.61.32.50

Auzu, kukurūzas, rīsu, rudzu, miežu un pārējo graudaugu granulas (izņemot kviešus)

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Brokastu pārslas un citi graudaugu pārtikas produkti

10.61.33.33

Graudaugu graudi, sasmalcināti, pārslu veidā, lobīti, slīpēti, sadalīti vai daļēji sadalīti (izņemot rīsus)

kg

S

 

10.61.33.35

Graudaugu dīgļi, veseli, sasmalcināti, pārslu veidā vai samalti (izņemot rīsus)

kg

S

 

10.61.33.51

Müsli veida izstrādājumi uz neapgrauzdēto graudu pārslu bāzes

kg

S

 

10.61.33.53

Citi gatavie pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudaugus

kg

S

 

10.61.33.55

Graudaugi graudu veidā, iepriekš vārīti vai citādi sagatavoti (izņemot kukurūzu)

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Klijas, atsijas un citi labības pārstrādes atlikumi

10.61.40.10

Klijas, atsijas un citi pārpalikumi pēc kukurūzas sijāšanas, malšanas vai citas apstrādes

kg

S

 

10.61.40.30

Klijas, atsijas un citi pārpalikumi pēc rīsu sijāšanas, malšanas vai citas apstrādes

kg

S

 

10.61.40.50

Klijas, atsijas un citi pārpalikumi pēc kviešu sijāšanas, malšanas vai citas apstrādes

kg

S

 

10.61.40.90

Klijas, atsijas un citi pārpalikumi pēc graudaugu sijāšanas, malšanas vai citas apstrādes (izņemot kukurūzu, rīsus, kviešus)

kg

S

 

NACE: 10.62

Cietes un cietes produktu ražošana

CPA: 10.62.11

Cietes; inulīns; kviešu lipeklis; dekstrīni un citādi modificēta ciete

10.62.11.11

Kviešu ciete

kg

S

 

10.62.11.13

Kukurūzas ciete

kg

S

 

10.62.11.15

Kartupeļu ciete

kg

S

 

10.62.11.19

Cietes (ieskaitot rīsu, manioka, sakņaugu un sāgo palmas serdes cieti) (izņemot kviešu, kukurūzas un kartupeļu cieti)

kg

S

 

10.62.11.30

Inulīns

kg

S

 

10.62.11.50

Kviešu lipeklis (izņemot kviešu lipekli, kas paredzēts līmēšanai vai pārklājumiem tekstilrūpniecībā)

kg

S

 

10.62.11.70

Dekstrīni un citas modificētās cietes (ieskaitot esterus/ēterus, šķīstošo cieti, uzbriedinātu cieti, atūdeņotu cieti, cieti, kas bagātināta ar formaldehīdu/epihlorhidrīnu)

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu u. c. veidā

10.62.12.00

Tapioka un tās aizstājēji – pārslas, graudi, granulas, klijas vai tamlīdzīgi veidojumi, kas gatavoti no cietes

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Glikoze un glikozes sīrups; fruktoze un fruktozes sīrups; invertcukurs; citur neklasificēti cukuri un cukura sīrupi

10.62.13.10

Glikoze un glikozes sīrups (izņemot ar aromātiskām vai krāsvielu piedevām)

kg

S

 

10.62.13.20

Ķīmiski tīra fruktoze cietā veidā; fruktoze un fruktozes sīrups, kas sausā veidā sastāv no > 50 % fruktozes; izoglikoze, izņemot ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevām

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodekstrīns un maltodekstrīna sīrups (izņemot ar aromātiskām vai krāsvielu piedevām)

kg

S

 

10.62.13.90

Citur neminēti cukuri, ieskaitot invertcukuru

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Kukurūzas eļļa

10.62.14.30

Neattīrīta kukurūzas eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

 

10.62.14.60

Rafinēta kukurūzas eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Cietes ražošanas atlikumi un līdzīgi atlikumi

10.62.20.00

Cietes ražošanas atlikumi un tamlīdzīgas atliekas

kg

S

 

NACE: 10.71

Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana

CPA: 10.71.11

Svaiga maize

10.71.11.00

Svaiga maize, kas sausā veidā satur ≤ 5 % cukura un ≤ 5 % tauku (izņemot medus, olu, siera vai augļu piedevas)

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Svaigi mīklas izstrādājumi un kūkas

10.71.12.00

Kūkas un mīklas izstrādājumi; citi konditorejas izstrādājumi ar pievienotām saldinātājvielām

kg

S

 

NACE: 10.72

Sausiņu un cepumu ražošana; ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana

CPA: 10.72.11

Sausmaizītes, sausiņi, grauzdēta maize un līdzīgi grauzdēti produkti

10.72.11.30

Sausmaizītes

kg

S

 

10.72.11.50

Sausiņi, grauzdiņi un tamlīdzīgi grauzdēti produkti

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Piparkūkas un līdzīgi izstrādājumi; saldie cepumi; vafeles un oblātas

10.72.12.30

Piparkūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi

kg

S

 

10.72.12.53

Saldie cepumi, vafeles un vafeļu plātnes, kas pilnīgi vai daļēji glazētas ar šokolādi vai ar citiem kakao saturošiem izstrādājumiem

kg

S

 

10.72.12.55

Saldie cepumi (sviestmaižu cepumus) (izņemot tos, kas pilnīgi vai daļēji glazēti ar šokolādi vai ar citiem šokolādi un kakao saturošiem izstrādājumiem)

kg

S

 

10.72.12.57

Vafeles un vafeļu plātnes ar ūdens saturu > 10 % no gatava produkta (izņemot saldējuma vafeles, brokastu vafeles, citus tamlīdzīgus izstrādājumus)

kg

S

 

10.72.12.59

Vafeles un vafeļu plātnes (ieskaitot sāļās) (izņemot tās, kas pilnīgi vai daļēji glazētas ar šokolādi vai ar citiem šokolādi un kakao saturošiem izstrādājumiem)

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Citi sausi vai ilgi uzglabājami maizes un konditorejas izstrādājumi

10.72.19.10

Maces

kg

S

 

10.72.19.20

Dievmaizītes, komūnijas oblātas, tukšas kapsulas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi izstrādājumi

kg

S

 

10.72.19.40

Cepumi (izņemot tādus, kas pilnīgi vai daļēji glazēti ar šokolādi vai ar citiem kakao saturošiem izstrādājumiem, saldos cepumus, vafeles un vafeļu plātnes)

kg

S

 

10.72.19.50

Pikanti vai sālīti izspiesti vai uzpūsti produkti

kg

S

 

10.72.19.90

Maizes izstrādājumi bez saldinātājvielām (ieskaitot krepus/vafeles, pankūkas, pīrāgus, picas) (izņemot sviestmaizes, sausmaizītes, vafeles, vafeļu plātnes, sausiņus, grauzdētus, pikantus vai sālītus izspiestus/uzpūstus produktus)

kg

S

 

NACE: 10.73

Makaronu, nūdeļu, kuskusa un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana

CPA: 10.73.11

Makaroni, nūdeles un līdzīgi miltu izstrādājumi

10.73.11.30

Nevārīti makaronu, pastas izstrādājumi ar olu piedevu (izņemot pildītos vai citādi sagatavotos)

kg

S

 

10.73.11.50

Nevārīti makaronu, pastas izstrādājumi (izņemot ar olu piedevu, pildītos vai citādi sagatavotos)

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Kuskuss

10.73.12.00

Kuskuss

kg

S

 

NACE: 10.81

Cukura ražošana

CPA: 10.81.11

Cukurniedru vai cukurbiešu jēlcukurs cietā formā

10.81.11.00

Cukurniedru un cukurbiešu jēlcukurs cietā veidā, bez aromātiskām vai krāsvielu piedevām

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Rafinēts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā formā, kas nesatur aromatizējošas vielas vai krāsvielas

10.81.12.30

Rafinēts balts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs cietā veidā

kg

S

 

10.81.12.90

Rafinēts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs cietā veidā (izņemot balto cukuru)

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Rafinēts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs ar aromatizējošu vielu vai krāsvielu piedevām; kļavu cukurs un kļavu sīrups

10.81.13.00

Rafinēts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs ar aromatizējošu vielu vai krāsvielu piedevām; kļavu cukurs un kļavu sīrups

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Melase

10.81.14.30

Cukurniedru melase

kg

S

 

10.81.14.50

Melases, kas iegūtas, cukuru ekstrahējot vai rafinējot (izņemot cukurniedru melasi)

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Cukurbiešu graizījumi, izspaidas un citi cukura ražošanas atlikumi

10.81.20.00

Cukurbiešu pulpa (izspaidas), rauši un citi cukura ražošanas atlikumi (ieskaitot attīrīšanas sārņus un atliekas preses filtrā)

kg

S

 

NACE: 10.82

Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrādājumu ražošana

CPA: 10.82.11

Attaukota vai neattaukota kakao pasta

10.82.11.00

Kakao pasta (izņemot ar cukura vai citu saldinātāju piedevu)

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Kakao sviests, tauki un eļļa

10.82.12.00

Kakao sviests, tauki un eļļa

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Kakao pulveris bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

10.82.13.00

Kakao pulveris (izņemot ar cukura vai citu saldinātāju piedevu)

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

10.82.14.00

Kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Šokolāde un pārtikas produkti, kas satur kakao (izņemot saldinātu kakao pulveri), neiesaiņoti

10.82.21.30

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu, briketēs, plāksnītēs vai tāfelītēs ar svaru > 2 kg vai šķidrā pastas, pulvera, granulu veidā vai citādā nefasētā veidā konteineros vai tiešā iepakojumā ar ietilpību > 2 kg un kas satur ≥ 18 % no svara kakao sviesta

kg

S

 

10.82.21.50

Šokolādes piena skaidiņas, kuru svarā ir ≥ 18 % kakao sviesta, iepakojumos ar svaru > 2 kg

kg

S

 

10.82.21.70

Aromatizēta šokolādes glazūra, kuras svarā ir ≥ 18 % kakao sviesta, iepakojumos ar svaru > 2 kg

kg

S

 

10.82.21.90

Pārtikas produkti, kas satur < 18 % kakao sviesta, iepakojumos ar svaru > 2 kg (izņemot aromatizētu šokolādes glazūru, šokolādes piena skaidiņas)

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Šokolāde un pārtikas produkti, kas satur kakao (izņemot saldinātu kakao pulveri), iesaiņoti

10.82.22.33

Pildīti šokolādes bloki, plātnes vai stieņi, kam vidū ir krēms, liķieris vai augļu pasta (izņemot šokolādes cepumus)

kg

S

 

10.82.22.35

Šokolādes bloki, plātnes vai stieņi ar graudaugu, augļu vai riekstu piedevu (izņemot pildītus šokolādes cepumus)

kg

S

 

10.82.22.39

Šokolādes bloki, plātnes vai stieņi (izņemot pildītus šokolādes cepumus ar graudaugu, augļu vai riekstu piedevu)

kg

S

 

10.82.22.43

Šokolādes konfektes, kas satur alkoholu (izņemot blokos, plātnēs, stieņos)

kg

S

 

10.82.22.45

Šokolādes konfektes (izņemot tādas, kas satur alkoholu; blokos, plātnēs vai stieņos)

kg

S

 

10.82.22.53

Pildīti šokolādes konditorejas izstrādājumi (izņemot blokos, plātnēs vai stieņos, šokolādes cepumus, šokolādes konfektes)

kg

S

 

10.82.22.55

Šokolādes konditorejas izstrādājumi (izņemot pildītos; blokos, plātnēs vai stieņos; šokolādes cepumus, šokolādes konfektes)

kg

S

 

10.82.22.60

Cukura konditorejas izstrādājumi un to aizstājēji, kas izgatavoti no cukura aizstājējiem, ar kakao piedevu (ieskaitot šokolādes riekstu pastu) (izņemot balto šokolādi)

kg

S

 

10.82.22.70

Šokolādes pārtikas pastas

kg

S

 

10.82.22.80

Izstrādājumi dzērienu ražošanai ar kakao piedevu

kg

S

 

10.82.22.90

Pārtikas produkti ar kakao piedevu (izņemot kakao pastu, sviestu, pulveri, klučus, plātnes, stieņus, šķidrās pastas, šķīdināmos pulverus, granulas, citas apjoma formas > 2 kg iesaiņojumā, kas paredzētas dzērienu, šokolādes ēdienu gatavošanai)

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Cukura konditorejas izstrādājumi (ietverot balto šokolādi) bez kakao piedevas

10.82.23.10

Košļājamā gumija

kg

S

 

10.82.23.20

Lakricas gabali, bloki, stieņi un tabletes, kuru svarā ir > 10 % saharozes, bet nav citu vielu

kg

S

 

10.82.23.30

Baltā šokolāde

kg

S

 

10.82.23.53

Cukura konditorejas pastas tiešā iepakojumā ar neto svaru ≥ 1 kg (ieskaitot marcipānu, karameli, pomādi, riekstu un mandeļu pastas)

kg

S

 

10.82.23.55

Pastilas pret kakla sāpēm un pretklepus dražejas, kas pamatā sastāv no cukura un aromātiskām piedevām (izņemot pastilas vai dražejas ar aromātiskām piedevām, kam piemīt farmaceitiskas īpašības)

kg

S

 

10.82.23.63

Apcukurotas (apgrauzdētas) preces (ieskaitot cukurotas mandeles)

kg

S

 

10.82.23.65

Gumijas, augļu želejas un augļu pastas cukura konditorejas izstrādājumu veidā (izņemot košļājamo gumiju)

kg

S

 

10.82.23.73

Vārītas konfektes

kg

S

 

10.82.23.75

Īrisi, mīkstās karameles un tamlīdzīgas konfektes

kg

S

 

10.82.23.83

Cukura konditorejas izstrādājumi presētu tablešu veidā (ieskaitot elpas atsvaidzinātājus)

kg

S

 

10.82.23.90

Cukura konditorejas izstrādājumi, citur neklasificēti

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Augļi, rieksti, augļu mizas un citas augu daļas, konservētas cukurā

10.82.24.00

Augļi, rieksti, augļu mizas un citas augu daļas, konservētas cukurā

kg

S

 

NACE: 10.83

Tējas un kafijas pārstrāde

CPA: 10.83.11

Kafija ar samazinātu kofeīna daudzumu vai grauzdēta

10.83.11.30

Negrauzdēta kafija bez kofeīna

kg

S

 

10.83.11.50

Grauzdēta kafija ar kofeīnu

kg

S

 

10.83.11.70

Grauzdēta kafija bez kofeīna

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Kafijas aizstājēji; kafijas vai kafijas aizstājēju ekstrakti, esences un koncentrāti; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki

10.83.12.10

Kafijas aizstājēji, kas satur kafiju

kg

S

 

10.83.12.40

Kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču un koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes

kg

S

 

10.83.12.70

Grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Zaļā tēja (nefermentēta), melnā tēja (fermentēta) un daļēji fermentēta tēja tiešajā iesaiņojumā ar svaru, kas nepārsniedz 3 kg

10.83.13.00

Iepakota tēja tiešajā iepakojumā ar svaru ≤ 3 kg

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Tējas vai mate ekstrakti, esences un koncentrāti

10.83.14.00

Tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti; izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču un koncentrātu bāzes vai uz tējas vai mates bāzes

kg

S

 

CPA: 10.83.15

Augu uzlējumi

10.83.15.00 z

Augu uzlējumi

kg

S

 

NACE: 10.84

Garšvielu un piedevu ražošana

CPA: 10.84.11

Etiķis un etiķa aizstājēji, kas iegūti no etiķskābes

10.84.11.30

Vīna etiķis

l

S

 

10.84.11.90

Etiķis un etiķa aizstājēji (izņemot tos, kas iegūti no vīna)

l

S

 

CPA: 10.84.12

Mērces; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris, maltas sinepes un lietošanai gatavas sinepes

10.84.12.10

Sojas mērce

kg

S

 

10.84.12.30

Tomātu kečups un citas tomātu mērces

kg

S

 

10.84.12.53

Rupja un smalka maluma sinepju pulveris

kg

S

 

10.84.12.55

Gatavas sinepes

kg

S

 

10.84.12.70

Mērces un to izstrādājumi, jauktas piedevas un jauktas garšvielas (izņemot sojas mērci, tomātu kečupu un citas tomātu mērces, rupja un smalka maluma sinepju pulveri un gatavas sinepes)

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Pārtikas sāls

10.84.30.00

Pārtikas sāls

kg

T

 

NACE: 10.85

Gatavu ēdienu ražošana

CPA: 10.85.11

Gatavi ēdieni no gaļas, gaļas pārtikas subproduktiem vai asinīm

10.85.11.00 z

Sagatavoti produkti vai gatavi ēdieni uz gaļas, gaļas subproduktu vai asins bāzes

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Gatavi ēdieni no zivīm, vēžveidīgajiem un mīkstmiešiem

10.85.12.00 z

Sagatavoti produkti vai gatavi ēdieni uz zivju, ūdens mīkstmiešu un molusku bāzes

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Gatavi ēdieni no dārzeņiem

10.85.13.00 z

Sagatavoti produkti vai gatavi ēdieni uz dārzeņu bāzes

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Gatavi ēdieni no makaroniem

10.85.14.10

Vārīti vai nevārīti makaronu (pastas) izstrādājumi, pildīti ar gaļu, zivīm, sieru vai citiem produktiem jebkurās proporcijās

kg

S

 

10.85.14.30

Kaltēti, nekaltēti un saldēti makaroni un makaronu izstrādājumi (ieskaitot gatavus ēdienus) (izņemot nevārītus makaronu izstrādājumus, pildītus makaronu izstrādājumus)

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Citi gatavi ēdieni

10.85.19.10 z

Citi gatavi ēdieni (ieskaitot saldētas picas, izņemot svaigas picas)

kg

S

 

NACE: 10.86

Homogenizēto un diētisko pārtikas produktu ražošana

CPA: 10.86.10

Homogenizēti pārtikas produkti un diētiskā pārtika

10.86.10.10

Homogenizētie gaļas, gaļas subproduktu vai asins izstrādājumi (izņemot desas un tamlīdzīgus gaļas izstrādājumus; gatavus ēdienus uz šo produktu bāzes)

kg

S

 

10.86.10.30

Homogenizētie dārzeņi (izņemot saldētus, ar etiķi vai etiķskābi konservētus produktus)

kg

S

 

10.86.10.50

Homogenizētie džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas

kg

S

 

10.86.10.60

Homogenizētie jauktie pārtikas izstrādājumi mazbērnu uzturam vai diabētiķiem mazumtirdzniecībai, safasēti iepakojumā ≤ 250 g

kg

S

 

10.86.10.70

Pārtikas izstrādājumi bērnu uzturam, safasēti mazumtirdzniecībai (izņemot homogenizētos jauktos pārtikas izstrādājumus)

kg

S

 

NACE: 10.89

Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana

CPA: 10.89.11

Zupas un buljoni, un izstrādājumi to pagatavošanai

10.89.11.00

Zupas un buljoni, un izstrādājumi to sagatavošanai

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Olas bez čaumalas, svaigi vai konservēti olu dzeltenumi; konservētas vai vārītas olas čaumalās; olu albumīns

10.89.12.30

Olu produkti, svaigi, žāvēti, kaltēti, ūdenī tvaicēti vai vārīti, sakulti, saldēti vai citādi konservēti (izņemot albumīnu, ar čaumalām)

kg

S

 

10.89.12.50

Olu albumīns

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Raugi (aktīvi vai neaktīvi); citi nedzīvi vienšūnas mikroorganismi; gatavs cepamais pulveris

10.89.13.34

Maizes raugs

kg

S

 

10.89.13.39

Aktīvais ieraugs (iznemot maizes raugu)

kg

S

 

10.89.13.50

Neaktīvais raugs un citi neaktīvie, nedzīvie vienšūnas mikroorganismi

kg

S

 

10.89.13.70

Gatavi cepamie pulveri

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Gaļas, zivju un ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas

10.89.14.00

Gaļas, zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas

kg

S

 

CPA: 10.89.16

Gatavi pārtikas produkti tūlītējai lietošanai, piemēram, sviestmaizes un svaigas picas

10.89.16.00 z

Gatavi pārtikas produkti tūlītējai lietošanai, ieskaitot svaigas picas un sviestmaizes

kg

S

 

CPA: 10.89.17

Pārtikā lietojami uztura bagātinātāji

10.89.17.00 z

Diētiskie uztura bagātinātāji (pārtikā lietojami produkti uzturvielu nodrošināšanai)

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Citur neklasificēti dažādi pārtikas produkti

10.89.19.10

Grauzdēts cukurs

kg

S

 

10.89.19.25

Iesala ekstrakts

kg

S

 

10.89.19.30

Miltu, rupja maluma miltu, cietes u. c. pārtikas produkti

kg

S

 

10.89.19.35

Olbaltumvielu koncentrāti un aromatizēti vai krāsoti cukura sīrupi

kg

S

 

10.89.19.50 z

Citi pārtikas produkti, citur neklasificēti

kg

S

 

NACE: 10.91

Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana

CPA: 10.91.10

Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas

10.91.10.10 z

Lopbarības piedevas

kg

S

 

10.91.10.33 z

Sagatavota barība mājlopu barošanai (izņemot piedevas): cūkām

kg

S

 

10.91.10.35 z

Sagatavota barība mājlopu barošanai (izņemot piedevas): liellopiem

kg

S

 

10.91.10.37 z

Sagatavota barība mājlopu barošanai (izņemot piedevas): mājputniem

kg

S

 

10.91.10.39 z

Sagatavota barība mājlopu barošanai (izņemot piedevas): citur neklasificēta

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Lucernas rupja maluma milti un granulas

10.91.20.00

Lucernas rupja maluma milti un granulas

kg

S

 

NACE: 10.92

Mājdzīvnieku barības ražošana

CPA: 10.92.10

Gatavā mājdzīvnieku barība

10.92.10.30

Suņu vai kaķu barība, kas iesaiņota mazumtirdzniecībai

kg

S

 

10.92.10.60 z

Gatavā barība mājdzīvniekiem (izņemot barību suņiem vai kaķiem, iesaiņotu mazumtirdzniecībai)

kg

S

 

NACE: 11.01

Spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana

CPA: 11.01.10

Destilēti alkoholiskie dzērieni

11.01.10.20

Stiprie alkoholiskie dzērieni, kas iegūti, destilējot vīnogu vīnu vai vīnogu čagu (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Viskijs (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Rums un citi alkoholiskie dzērieni, ko iegūst, destilējot raudzētus cukurniedru produktus (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Džins un kadiķu degvīns (Geneva) (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Degvīns ar spirta tilpumkoncentrāciju ≤ 45,4 % (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Destilēti augļu spirti (izņemot liķierus, džinu, kadiķu degvīnu, vīnogu vīnu vai vīnogu čagu uzlējumu) (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Tīri spirti (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Spirti, liķieri un citi spirtoti dzērieni (izņemot spirtus, kas destilēti no vīnogu vīna, vīnogu čagām vai augļiem/viskija, ruma, tafijas, džina un kadiķu degvīna, degvīna ar spirta tilpumkoncentrāciju ≤ 45,4 %, destilētus augļu spirtus) (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Vīnu ražošana no vīnogām

CPA: 11.02.11

Dzirkstošie svaigo vīnogu vīni

11.02.11.30

Šampanietis (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

l

S

 

11.02.11.90

Dzirkstošie svaigu vīnogu vīni (izņemot šampanieti; alkohola nodokli)

l

S

 

CPA: 11.02.12

Svaigu vīnogu vīns, izņemot dzirkstošos vīnus; nenorūdzis vīnogu vīns

11.02.12.11 z

Baltie vīni ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu (ACVN)

l

S

 

11.02.12.15

Vīni/vīnogu misa ar fermentāciju, kas aizkavēta vai apturēta, pievienojot alkoholu, kas iepildīts šķīdumā ar ≥ 1, bet < 3 bāru lielu CO2 spiedienu pie 20 oC (izņemot dzirkstošos vīnus)

l

S

 

11.02.12.17 z

Augstākā labuma vīni/vīnogu misa ar fermentāciju, kas aizkavēta vai apturēta, pievienojot alkoholu, ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu (ACVN); ar alkohola stiprumu ≤ 15 % (izņemot baltos vīnus un dzirkstošos vīnus)

l

S

 

11.02.12.20

Vīni/vīnogu misa ar fermentāciju, kas aizkavēta vai apturēta, pievienojot alkoholu, ar alkohola stiprumu ≤ 15 %, (izņemot dzirkstošos vīnus un vīnus ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu (ACVN))

l

S

 

11.02.12.31

Portvīns, madeira, heress un citi deserta vīni ar spirta koncentrāciju > 15 %

l

S

 

11.02.12.50

Vīnogu misa (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

l

S

 

NACE: 11.03

Sidra un citu augļu vīnu ražošana

CPA: 11.03.10

Citi raudzēti dzērieni (piemēram, sidrs, bumbieru sidrs, medalus); jaukti, alkoholu saturoši dzērieni

11.03.10.00

Raudzētie dzērieni un to maisījumi (ieskaitot bezalkoholiskos dzērienus, sidru, bumbieru sidru un medalu) (izņemot iesala alu, vīnogu vīnu, kam pievienoti augi vai aromatizētāji)

l

S

 

NACE: 11.04

Citu nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētām izejvielām

CPA: 11.04.10

Vermuts un citi aromatizēti svaigu vīnogu vīni

11.04.10.00

Vermuts un citi svaigu vīnogu vīni, aromatizēti ar augu vai aromātisko vielu piedevām (izņemot alkohola nodokli)

l

S

 

NACE: 11.05

Alus ražošana

CPA: 11.05.10

Alus, izņemot drabiņas

11.05.10.00

No iesala ražots alus (izņemot bezalkoholisko alu, alu ar alkohola saturu ≤ 0,5 % tilpuma) (izņemot alkohola nodokli)

l

S

 

11.05.10.10

Bezalkoholiskais alus un alus ar alkohola saturu ≤ 0,5 % tilpuma

l

S

 

CPA: 11.05.20

Drabiņas vai šķiedenis

11.05.20.00

Raudzēšanas vai destilēšanas atlikumi (mieles) un atkritumi (izņemot alkohola nodokli)

kg

S

 

NACE: 11.06

Iesala ražošana

CPA: 11.06.10

Iesals

11.06.10.30

Negrauzdēts iesals (izņemot alkohola nodokli)

kg

S

 

11.06.10.50

Grauzdēts iesals (izņemot alkohola nodokli) (izņemot produktus, kas tālāk apstrādāti, grauzdētu iesalu kā kafijas aizstājēju)

kg

S

 

NACE: 11.07

Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana

CPA: 11.07.11

Nesaldināti un nearomatizēti minerālūdeņi un gāzēti ūdeņi

11.07.11.30

Minerālūdeņi un gāzētie ūdeņi, nesaldināti

l

S

 

11.07.11.50

Nesaldināti un nearomatizēti ūdeņi, ledus un sniegs (izņemot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus)

l

S

 

CPA: 11.07.19

Citi bezalkoholiskie dzērieni

11.07.19.30

Ūdeņi ar cukura piedevu, ar citu saldinātāju vai aromatizēti, piemēram, bezalkoholiskie dzērieni (ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus)

l

S

 

11.07.19.50

Bezalkoholiskie dzērieni, kas nesatur piena taukus (izņemot saldinātus vai nesaldinātus minerālūdeņus, gāzētos ūdeņus vai aromatizētus ūdeņus)

l

S

 

11.07.19.70

Bezalkoholiskie dzērieni, kas satur piena taukus

l

S

 

NACE: 12.00

Tabakas izstrādājumu ražošana

CPA: 12.00.11

Cigāri, Manilas cigāri, cigarellas un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem

12.00.11.30

Cigāri, Manilas cigāri un cigarilli, kas satur tabaku vai tabakas maisījumus un tabakas aizstājējus (izņemot tabakas nodokli)

p/st

S

 

12.00.11.50

Cigaretes, kas satur tabaku vai tabakas maisījumus un tabakas aizstājējus (izņemot tabakas nodokli)

p/st

S

 

12.00.11.70

Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes, kas satur tikai tabakas aizstājējus (izņemot tabakas nodokli)

kg

S

 

CPA: 12.00.12

Kaltētas tabakas lapas ar izgrieztu vidējo dzīslu

12.00.12.00

Kaltētas tabakas lapas ar izgrieztu vidējo dzīslu

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Citādi pārstrādāta tabaka un tabakas aizstājēji; homogenizēta vai atjaunota tabaka; tabakas ekstrakti un esences

12.00.19.30

Smēķējamā tabaka (izņemot tabakas nodokli)

kg

S

 

12.00.19.90

Rūpnieciski apstrādāta tabaka, ekstrakti un esences, citāda homogenizētā vai atjaunotā tabaka, citur neklasificēta

kg

S

 

NACE: 13.10

Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana

CPA: 13.10.10

Vilnas tauki (ietverot lanolīnu)

13.10.10.00

Vilnas tauki un no tiem iegūtas taukvielas, ieskaitot lanolīnu

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Jēlzīds (nešķeterēts)

13.10.21.00

Jēlzīds (nešķeterēts)

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Attaukota vai attīrīta, nekārsta un neķemmēta vilna

13.10.22.00

Attaukota vai karbonizēta, nekārsta vai neķemmēta vilna

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Vilnas vai dzīvnieku smalko spalvu izsukas

13.10.23.00

Vilnas vai smalkvilnas izsukas

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Vilna un smalka vai rupja dzīvnieku spalva, kārsta vai ķemmēta

13.10.24.00

Kārsta vai ķemmēta vilna vai smalkvilna (ieskaitot vilnas atgriezumus)

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Kārsta vai ķemmēta kokvilna

13.10.25.00

Kārsta vai ķemmēta kokvilna

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Džuta un citas tekstilšķiedras (izņemot linšķiedru, kaņepājus un rāmiju), apstrādātas, bet nevērptas

13.10.26.00

Džuta un citas tekstilšķiedras (izņemot lina, šķiedru kaņepju, rāmijas), apstrādātas, bet nevērptas

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Citas augu tekstilšķiedras, apstrādātas, bet nevērptas

13.10.29.00

Citas augu tekstilšķiedras, apstrādātas, bet nevērptas

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Sintētiskās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai

13.10.31.00

Kārstas, ķemmētas vai citādi vērpšanai sagatavotas sintētiskās štāpeļšķiedras

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Mākslīgās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai

13.10.32.00

Kārstas, ķemmētas vai citādi vērpšanai sagatavotas mākslīgās štāpeļšķiedras

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Zīda dzija un dzija no zīda atkritumiem

13.10.40.10

Zīda dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai (izņemot no zīda atlikām vērptu dziju)

kg

T

 

13.10.40.30

No zīda atlikām vērpta dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

 

13.10.40.50

Zīda un zīda atliku dzija, sagatavota mazumtirdzniecībai; zīdtārpiņu pavedieni

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Vilnas dzija, sagatavota vai nesagatavota mazumtirdzniecībai; dzija no rupjas dzīvnieku spalvas vai astriem

13.10.50.10

Kārstas vilnas vai smalkvilnas dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

 

13.10.50.30

Ķemmētas vilnas vai smalkvilnas dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

 

13.10.50.50

Vilnas vai smalkvilnas dzija, sagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Kokvilnas dzija (izņemot diegus šūšanai)

13.10.61.32 z

Neķemmētu kokvilnas šķiedru dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai, austiem audumiem (izņemot dziju paklājiem un grīdu segumiem)

kg

T

 

13.10.61.33 z

Neķemmētu kokvilnas šķiedru dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai, adītiem audumiem un trikotāžas izstrādājumiem

kg

T

 

13.10.61.35 z

Neķemmētu kokvilnas šķiedru dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai, citām vajadzībām (ieskaitot paklājiem un grīdu segumiem)

kg

T

 

13.10.61.52 z

Ķemmētu kokvilnas šķiedru dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai, austiem audumiem (izņemot dziju paklājiem un grīdu segumiem)

kg

T

 

13.10.61.53 z

Ķemmētu kokvilnas šķiedru dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai, adītiem audumiem un trikotāžas izstrādājumiem

kg

T

 

13.10.61.55 z

Ķemmētu kokvilnas šķiedru dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai, citām vajadzībām (ieskaitot paklājiem un grīdu segumiem)

kg

T

 

13.10.61.60

Kokvilnas dzija, sagatavota mazumtirdzniecībai (izņemot šujamos diegus)

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Kokvilnas diegi šūšanai

13.10.62.00

Kokvilnas šujamie diegi

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Linšķiedras dzija

13.10.71.10

Linšķiedras dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

 

13.10.71.20

Linšķiedras dzija, sagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Džutas vai citas lūksnes tekstilšķiedras; dzija no citām augu tekstilšķiedrām; papīra pavedieni

13.10.72.00

Augu vai lūksnes šķiedru dzija (izņemot lina); papīra dzija

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Mazumtirdzniecībai nesagatavota daudzkārtu vai šķeterēta ķīmisko štāpeļšķiedru dzija (izņemot diegus, augstas stiprības poliestera pavedienus no poliamīdiem vai no viskozes dzijas); mazumtirdzniecībai sagatavota ķīmisko pavedienu dzija (izņemot diegus)

13.10.81.10

Daudzkārtu vai otrreizēji šķeterētu sintētisko pavedienu dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

 

13.10.81.30

Daudzkārtu vai otrreizēji šķeterētu mākslīgo pavedienu dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai (izņemot šujamos diegus)

kg

T

 

13.10.81.50

Sintētisko un mākslīgo pavedienu dzija, sagatavota mazumtirdzniecībai (izņemot šujamos diegus)

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Dzija ar sintētisko štāpeļšķiedru, izņemot diegus šūšanai, kas pēc masas satur ≥ 85 % šādas šķiedras

13.10.82.10

Dzija (izņemot šujamos diegus) ar sintētisko štāpeļšķiedru saturu ≥ 85 % no svara, nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

 

13.10.82.50

Dzija (izņemot šujamos diegus), kas satur ≥ 85 % no svara sintētisko štāpeļšķiedru, sagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Dzija ar sintētisko štāpeļšķiedru, izņemot diegus šūšanai, kas pēc masas satur < 85 % šādas šķiedras

13.10.83.20

Dzija (izņemot šujamos diegus), kas satur < 85 % no svara poliestera štāpeļšķiedru vai kam piejauktas mākslīgās šķiedras, nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

 

13.10.83.33 z

Dzija (izņemot šujamos diegus) ar sintētisko štāpeļšķiedru saturu < 85 % no svara, ar kārstas vilnas vai smalkvilnas piejaukumu, nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

 

13.10.83.36 z

Dzija ar sintētisko štāpeļšķiedru saturu < 85 % no svara, ar ķemmētas vilnas vai smalkvilnas piejaukumu, nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

 

13.10.83.40

Dzija (izņemot šujamos diegus), kas satur < 85 % no svara sintētisko štāpeļšķiedru, ar kokvilnas piejaukumu, nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

 

13.10.83.80

Citas dzijas (izņemot šujamos diegus), kas satur < 85 % no svara sintētisko štāpeļšķiedru, nav citur minēta un nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

 

13.10.83.90

Dzija (izņemot šujamos diegus), kas satur < 85 % no svara sintētisko štāpeļšķiedru, sagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Dzija ar mākslīgo štāpeļšķiedru, izņemot diegus šūšanai

13.10.84.10

Mākslīgo štāpeļšiedru dzija (izņemot šujamos diegus), nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

 

13.10.84.30

Mākslīgo štāpeļšiedru dzija (izņemot šujamos diegus), sagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Diegi un pavedieni šūšanai no mākslīgajām un sintētiskajām šķiedrām

13.10.85.10

Sintētisko vai mākslīgo pavedienu šujamie diegi

kg

T

 

13.10.85.50

Sintētisko vai mākslīgo štāpeļšķiedru šujamie diegi

kg

T

 

NACE: 13.20

Tekstilmateriālu aušana

CPA: 13.20.11

Audumi no zīda vai zīda atlikām

13.20.11.00

Austie zīda vai zīda atliku audumi

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Audumi no kārstas vai ķemmētas vilnas, vai no smalkas vai rupjas dzīvnieku spalvas, vai no astriem

13.20.12.30

Austie kārstas vilnas vai smalkvilnas audumi

m2

T

 

13.20.12.60

Austie audumi no vilnas vai smalkvilnas ķemdzijas; austi audumi no rupjas dzīvnieku vilnas

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Linu audumi

13.20.13.30

Austie lina audumi, kur linu saturs ir ≥ 85 % no svara

m2

T

 

13.20.13.60

Austie lina audumi, kur linu saturs ir < 85 % no svara

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Audumi no džutas un citām lūksnes tekstilšķiedrām (izņemot linus, kaņepājus un rāmiju)

13.20.14.00

Austie džutas vai citu tekstila lūksnes šķiedru audumi (izņemot linus, šķiedru kaņepājus, rāmiju)

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Audumi no citām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra pavedieniem

13.20.19.00

Austie audumi no šķiedru kaņepāju, rāmijas, citām augu valsts šķiedrām (izņemot linu, džutas, citu tekstila lūksnes šķiedras); audumi no papīra dzijas

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Austie kokvilnas audumi

13.20.20.14 z

Austie kokvilnas audumi no vienkrāsainas dzijas, ar virsmas blīvumu ≤ 200 g/m2, apģērbiem

m2

T

 

13.20.20.17 z

Austie kokvilnas audumi no vienkrāsainas dzijas, ar virsmas blīvumu ≤ 200 g/m2, mājsaimniecībā izmantojamai veļai vai mēbeļu apdares tekstilmateriāliem

m2

T

 

13.20.20.19 z

Austie kokvilnas audumi no vienkrāsainas dzijas, ar virsmas blīvumu ≤ 200 g/m2, tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām (izņemot marli, medicīnas marli)

m2

T

 

13.20.20.20

Austie kokvilnas audumi ar virsmas blīvumu ≤ 100 g/m2, medicīnas marlēm, bandāžām un pārsienamajiem materiāliem

m2

S

 

13.20.20.31 z

Austie kokvilnas audumi no dažādu krāsu dzijām, ar virsmas blīvumu ≤ 200 g/m2, virskrekliem un blūzēm

m2

T

 

13.20.20.42 z

Austie kokvilnas audumi no vienkrāsainas dzijas, ar virsmas blīvumu > 200 g/m2, apģērbiem

m2

T

 

13.20.20.44 z

Austie kokvilnas audumi no vienkrāsainas dzijas, ar virsmas blīvumu > 200 g/m2, mājsaimniecībā izmantojamai veļai vai mēbeļu apdares tekstilmateriāliem

m2

T

 

13.20.20.49 z

Austie kokvilnas audumi no vienkrāsainas dzijas, ar virsmas blīvumu > 200 g/m2, tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām

m2

T

 

13.20.20.60

Austie kokvilnas džinsa audumi (Denim) ar virsmas blīvumu > 200 g/m2 (ieskaitot džinsa audumu citā, nevis zilā krāsā)

m2

S

 

13.20.20.72 z

Austie kokvilnas audumi no dažādu krāsu dzijām, citiem apģērbiem

m2

T

 

13.20.20.74 z

Austie kokvilnas audumi no dažādu krāsu dzijām, mājsaimniecībā izmantojamai veļai vai mēbeļu apdares tekstilmateriāliem

m2

T

 

13.20.20.79 z

Austie kokvilnas audumi no dažādu krāsu dzijām, tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Audumi no sintētisko pavedienu dzijas un mākslīgo šķiedru dzijas

13.20.31.30

Austie audumi no sintētisko un mākslīgo pavedienu dzijām, kas gatavoti no augstas stiprības dzijām, lentēm vai līdzīgiem materiāliem (ieskaitot neilonu, citus poliamīdus, poliesterus, mākslīgo viskozes zīdu)

m2

S

 

13.20.31.50

Austie sintētisko pavedienu dziju audumi (izņemot no augstas stiprības dzijas, lentes un līdzīgiem materiāliem)

m2

T

 

13.20.31.70

Austie mākslīgo pavedienu dzijas audumi (izņemot no augstas stiprības dzijas)

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām

13.20.32.10

Austie sintētiskās štāpeļšķiedras audumi, kuru masā ir ≥ 85 % sintētiskās štāpeļšķiedras

m2

T

 

13.20.32.20

Austie sintētiskās štāpeļšķiedras audumi, kuru masā ir ≤ 85 % sintētiskās štāpeļšķiedras, kam ir galvenokārt vai vienīgi vienkrāsainas kokvilnas dzijas piejaukums (izņemot dažādu krāsu dziju audumi)

m2

T

 

13.20.32.30

Austie sintētiskās štāpeļšķiedras audumi, kuru masā ir ≤ 85 % sintētiskās štāpeļšķiedras, kam ir galvenokārt vai vienīgi dažādu krāsu kokvilnas dziju piejaukums

m2

T

 

13.20.32.40

Austie sintētiskās štāpeļšķiedras audumi sajaukumā galvenokārt vai vienīgi ar kārstu vilnu vai smalkvilnu

m2

T

 

13.20.32.50

Austie sintētiskās štāpeļšķiedras audumi sajaukumā galvenokārt vai vienīgi ar vilnas vai smalkvilnas ķemdziju

m2

T

 

13.20.32.90

Austie audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām ar citu šķiedru piejaukumu, izņemot vilnas, smalkvilnas vai kokvilnas

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Audumi no mākslīgajām štāpeļšķiedrām

13.20.33.30

Austie mākslīgo štāpeļšķiedru audumi no vienkrāsainas dzijas

m2

T

 

13.20.33.50

Austie mākslīgo štāpeļšķiedru audumi no dažādu krāsu dzijām

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Austie plūksnotie audumi un šenila audumi (izņemot dvieļu frotē audumus un šaurus audumus)

13.20.41.00

Plūksnotie un uzkārstie audumi, šenila audumi (izņemot frotē dvieļu audumu un tamlīdzīgus kokvilnas frotē audumus ar šūtām plūksnām, šauros audumus)

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Dvieļu frotē audumi un līdzīgi austie frotē audumi no kokvilnas (izņemot šauros audumus)

13.20.42.00

Frotē dvieļu audumi un tamlīdzīgi austie frotē audumi no kokvilnas

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Citi dvieļu frotē audumi un līdzīgi austie frotē audumi (izņemot šauros audumus)

13.20.43.00

Frotē dvieļu audumi un tamlīdzīgi frotē audumi (izņemot kokvilnas audumus)

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Marle (izņemot šauros audumus)

13.20.44.00

Marle (izņemot medicīnas marli, šauros audumus)

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Audumi ar šūtām plūksnām, izņemot paklājus

13.20.45.00

Audumi ar šūtām plūksnām (izņemot plūksnainus paklājus un citus tekstilmateriālu grīdas segumus)

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Stiklšķiedras audumi (ietverot šauros audumus)

13.20.46.00

Austie stikla šķiedras audumi (ieskaitot šauros audumus, stikla vati)

kg

S

 

NACE: 13.30

Tekstilmateriālu apdare

CPA: 13.30.11

Tekstilšķiedru un dziju balināšana un krāsošana

13.30.11.10

Šķiedru krāsošana

 

I

 

13.30.11.21

Zīda dzijas krāsošana

 

I

 

13.30.11.22

Vilnas dzijas, dzīvnieku vilnas vai smalkvilnas un zirgu astru krāsošana

 

I

 

13.30.11.23

Kokvilnas dzijas krāsošana (izņemot šujamos diegus)

 

I

 

13.30.11.24

Lina, džutas, citu tekstila lūksnes šķiedru, augu valsts tekstilšķiedru un papīra dzijas krāsošana

 

I

 

13.30.11.25

Sintētisko pavedienu diegu krāsošana (izņemot šujamos diegus)

 

I

 

13.30.11.26

Mākslīgo pavedienu diegu krāsošana (izņemot šujamos diegus)

 

I

 

13.30.11.27

Sintētisko štāpeļšķiedru dzijas krāsošana (izņemot šujamos diegus)

 

I

 

13.30.11.28

Mākslīgo štāpeļšķiedru dzijas krāsošana (izņemot šujamos diegus)

 

I

 

CPA: 13.30.12

Audumu un tekstilizstrādājumu (to skaitā apģērbu) balināšana

13.30.12.10

Austo zīda audumu balināšana

 

I

 

13.30.12.20

Austo vilnas audumu, vilnas vai smalkvilnas un zirga astru balināšana

 

I

 

13.30.12.30

Austo kokvilnas audumu balināšana

 

I

 

13.30.12.40

Austo linu, džutas, citu tekstila lūksnes šķiedru, augu valsts tekstilšķiedru un papīra dzijas audumu balināšana

 

I

 

13.30.12.50

Austo sintētisko pavedienu dzijas vai sintētisko šķiedru audumu balināšana

 

I

 

13.30.12.60

Austo mākslīgo pavedienu dzijas vai mākslīgo šķiedru audumu balināšana

 

I

 

13.30.12.70

Austo uzkārsto audumu un šenila audumu balināšana (izņemot frotē dvieļu audumu un tamlīdzīgus kokvilnas frotē audumus; šauros audumus)

 

I

 

13.30.12.80

Frotē dvieļu audumu un tamlīdzīgu frotē audumu balināšana (izņemot audumus ar šūtām plūksnām)

 

I

 

13.30.12.90

Trikotāžas (adīto vai tamborēto) audumu balināšana

 

I

 

CPA: 13.30.13

Audumu un tekstilizstrādājumu (to skaitā apģērbu) krāsošana

13.30.13.10

Austo zīda audumu vai zīda atliku krāsošana

 

I

 

13.30.13.20

Austo vilnas audumu, vilnas vai smalkvilnas vai zirgu astru krāsošana

 

I

 

13.30.13.30

Austo kokvilnas audumu krāsošana

 

I

 

13.30.13.40

Austo linu, džutas, citu tekstila lūksnes šķiedru, augu valsts tekstilšķiedru un papīra dzijas audumu krāsošana

 

I

 

13.30.13.50

Austo sintētisko pavedienu dzijas vai sintētisko šķiedru audumu krāsošana

 

I

 

13.30.13.60

Austo mākslīgo pavedienu dzijas vai mākslīgo šķiedru audumu krāsošana

 

I

 

13.30.13.70

Austo uzkārsto audumu un šenila audumu krāsošana (izņemot frotē dvieļu audumu un tamlīdzīgus kokvilnas frotē audumus; šauros audumus)

 

I

 

13.30.13.80

Frotē dvieļu audumu un tamlīdzīgu frotē audumu krāsošana (izņemot audumus ar šūtām plūksnām)

 

I

 

13.30.13.90

Trikotāžas audumu (adītu vai tamborētu) un neausto audumu krāsošana

 

I

 

CPA: 13.30.19

Citi tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu (to skaitā apģērbu) apdares pakalpojumi

13.30.19.10

Austo zīda audumu beigu apdare (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

 

I

 

13.30.19.20

Austo vilnas audumu, vilnas, smalkvilnas vai zirgu astru beigu apdare (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

 

I

 

13.30.19.30

Austo kokvilnas audumu beigu apdare (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

 

I

 

13.30.19.40

Austo linu, džutas, citu tekstila lūksnes šķiedru, augu valsts tekstilšķiedru un papīra dzijas audumu beigu apdare (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

 

I

 

13.30.19.50

Austo sintētisko pavedienu dzijas vai sintētisko šķiedru audumu beigu apdare (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

 

I

 

13.30.19.60

Austo mākslīgo pavedienu dzijas vai mākslīgo šķiedru audumu beigu apdare (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

 

I

 

13.30.19.70

Austo uzkārsto audumu un šenila audumu beigu apdare (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu; frotē dvieļu audumu un tamlīdzīgus kokvilnas frotē audumus; šauros audumus)

 

I

 

13.30.19.80

Frotē dvieļu auduma un tamlīdzīgu frotē audumu (izņemot audumus ar šūtām plūksnām) beigu apdare (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

 

I

 

13.30.19.90

Trikotāžas (adītu vai tamborētu) audumu un neausto drānu beigu apdare (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

 

I

 

13.30.19.95

Apģērba beigu apdare

 

I

 

NACE: 13.91

Adīto un tamborēto audumu ražošana

CPA: 13.91.11

Adītie vai tamborētie plūksnotie audumi un frotē audumi

13.91.11.00

Trikotāžas (adīti vai tamborēti) samta, plūksnotie un frotē audumi

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Citi adītie vai tamborētie audumi, ietverot adītos audumus, kas imitē kažokādu

13.91.19.10

Trikotāžas (adīti vai tamborēti) audumi (izņemot samta un plūksnotos audumus)

kg

T

 

13.91.19.20

Mākslīgās kažokādas un to izstrādājumi

 

S

 

NACE: 13.92

Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu

CPA: 13.92.11

Segas un pledi, izņemot elektrosildītājsegas

13.92.11.30

Vilnas vai smalkvilnas segas un ceļotāju pledi (izņemot elektrosildītājsegas)

p/st

S

 

13.92.11.50

Sintētiskās šķiedras segas un ceļotāju pledi (izņemot elektrosildītājsegas)

p/st

S

 

13.92.11.90

Segas (izņemot elektrosildītājsegas) un ceļotāju pledi no tekstilmateriāliem (izņemot vilnas vai smalkvilnas, sintētiskās šķiedras)

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Gultasveļa

13.92.12.30

Trikotāžas (adīta vai tamborēta) gultas veļa

kg

S

 

13.92.12.53

Kokvilnas gultas veļa (izņemot trikotāžas – adītu vai tamborētu)

kg

S

 

13.92.12.55

Lina vai rāmijas gultas veļa (izņemot trikotāžas – adītu vai tamborētu)

kg

S

 

13.92.12.59

Austa tekstila gultas veļa (izņemot kokvilnas, lina vai rāmijas veļu)

kg

S

 

13.92.12.70

Neausto mākslīgo šķiedru gultas veļa (izņemot trikotāžas – adītu vai tamborētu)

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Galdauti un salvetes

13.92.13.30

Trikotāžas (adīta vai tamborēta) galda veļa

kg

S

 

13.92.13.53

Kokvilnas galda veļa (izņemot trikotāžas – adītu vai tamborētu)

kg

S

 

13.92.13.55

Lina galda veļa (izņemot trikotāžas – adītu vai tamborētu)

kg

S

 

13.92.13.59

Austu mākslīgo vai sintētisko šķiedru un citu austa vai neausta tekstila galda veļa (izņemot kokvilnas, lina veļu)

kg

S

 

13.92.13.70

Neausta mākslīgo vai sintētisko šķiedru galda veļa

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Tualetes un virtuves dvieļi

13.92.14.30

Tualetes un virtuves veļa no frotē dvieļu auduma vai tamlīdzīga kokvilnas frotē auduma

kg

S

 

13.92.14.50

Austā tekstila tualetes veļa un virtuves veļa (izņemot frotē dvieļu audumu vai tamlīdzīgus kokvilnas frotē audumus)

kg

S

 

13.92.14.70

Tualetes un virtuves veļa no neaustām mākslīgām vai sintētiskajām šķiedrām

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Aizkari (ietverot drapērijas) un ritināmās žalūzijas; gultas aizkari vai baldahīni

13.92.15.30

Aizkari un iekštelpu žalūzijas, portjeras, priekškari vai gultu baldahīni no trikotāžas (adītiem vai tamborētiem) materiāliem

m2

S

 

13.92.15.50

Aizkari un iekštelpu žalūzijas, portjeras, priekškari vai gultu baldahīni no austiem materiāliem

m2

S

 

13.92.15.70

Aizkari un iekštelpu žalūzijas, portjeras, priekškari vai gultu baldahīni no neaustiem materiāliem

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Citur neklasificēts mājas aprīkojums; audumu un dzijas komplekti grīdsegu, gobelēnu u. c. tekstilizstrādājumu izgatavošanai

13.92.16.20

Ar rokām darināti gobelēnveida audumi (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais) un izšūti gobelēni, apdarināti vai neapdarināti (ieskaitot sīkdūrienā, krustdūrienā)

 

S

 

13.92.16.40

Gultu pārklāji (izņemot dūnu segas)

p/st

S

 

13.92.16.60

Apdares izstrādājumi, ieskaitot furnitūru un polsterētus pārklājus, kā arī izstrādājumus auto sēdekļiem (izņemot segas, ceļojuma pledus, gultas veļu, galda veļu, virtuves veļu, aizkarus, žalūzijas, portjeras, priekškarus un gultas pārklājus)

 

S

 

13.92.16.80

Austo audumu un dziju komplekti pārsegu, gobelēnu, izšūtu galdautu, salvešu vai tamlīdzīgu tekstilizstrādājumu izgatavošanai, sagatavoti mazumtirdzniecībai

 

S

 

CPA: 13.92.21

Maisi un somas (tašas) preču iesaiņošanai

13.92.21.30

Kokvilnas maisi un somas preču iesaiņošanai

kg

S

 

13.92.21.50

Trikotāžas (adīti vai tamborēti) polietilēna vai polipropilēna slokšņu maisi un somas preču iesaiņošanai

kg

S

 

13.92.21.70

Polietilēna vai polipropilēna slokšņu maisi un somas preču iesaiņošanai (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

kg

S

 

13.92.21.90

Maisi un somas preču iesaiņošanai (izņemot kokvilnas, polietilēna vai polipropilēna slokšņu maisus un somas)

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Nojumes, markīzes un sauljumi; buras laivām, jahtām vai sauszemes burāšanas līdzekļiem; teltis un tūrisma piederumi (ietverot piepūšamos matračus)

13.92.22.10

Brezenta pārsegi, markīzes un sauljumi (izņemot tentus piekabēm)

kg

S

 

13.92.22.30

Teltis (ieskaitot tentus piekabēm)

kg

S

 

13.92.22.50

Buras

kg

S

 

13.92.22.70

Piepūšamie matrači un citi kempinga piederumi (izņemot tentus piekabēm, teltis, guļammaisus)

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Izpletņi (ietverot vadāmus izpletņus) un rotējošie izpletņi; to daļas

13.92.23.00

Izpletņi un rotošūti, daļas un piederumi (ieskaitot vadāmos izpletņus)

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Segas, vatētas segas, dīvāna spilveni, grīdas spilveni, gultas spilveni, guļammaisi un līdzīgi izstrādājumi, ar atsperēm vai polsterēti, vai piebāzti ar kādu materiālu, vai izgatavoti no porainās gumijas vai plastmasas

13.92.24.30

Guļammaisi

p/st

S

 

13.92.24.93

Gultas piederumi no spalvām vai dūnām (ieskaitot vatētas segas un dūnu segas, dīvānspilvenus, pufus, spilvenus) (izņemot matračus, guļammaisus)

p/st

S

 

13.92.24.99

Gultas piederumi, kas nav pildīti ar spalvām un dūnām (ieskaitot segas, dīvānspilvenus, pufus, spilvenus) (izņemot matračus un guļammaisus)

p/st

S

 

CPA: 13.92.29

Citi gatavi tekstilizstrādājumi (ietverot grīdlupatas, trauklupatas, putekļlupatas un tamlīdzīgus izstrādājumus tīrīšanai, glābšanas vestes un glābšanas jostas)

13.92.29.53

Grīdas lupatas, trauku lupatas, putekļu lupatas un tamlīdzīgas tīrāmās lupatas no neausta tekstila

kg

S

 

13.92.29.57

Grīdas lupatas, trauku lupatas, putekļu lupatas un tamlīdzīgas tīrāmās lupatas (izņemot trikotāžas (adītas vai tamborētas) un neausta tekstila)

kg

S

 

13.92.29.99

Grīdas lupatas, trauku lupatas, putekļu lupatas un tamlīdzīgas trikotāžas (adītas vai tamborētas) tīrāmās lupatas; vestes, jostas un citi izstrādājumi (izņemot higiēnas dvieļus, salvetes un tamlīdzīgus izstrādājumus)

kg

S

 

NACE: 13.93

Paklāju un grīdsegu ražošana

CPA: 13.93.11

Paklāji un citas mezglojuma tehnikā darinātas tekstilmateriālu grīdsegas

13.93.11.00

Mezgloti paklāji un citi mezgloti tekstila grīdas segumi

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Austi paklāji un citi tekstilmateriālu grīdas segumi, bez plūksnām un bārkstīm

13.93.12.00

Austi paklāji un citi tekstila grīdas segumi (izņemot bārkšainos un plūksnotos)

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Paklāji un citi tekstilmateriālu grīdas segumi ar šūtām plūksnām

13.93.13.00

Bārkšu paklāji un citi bārkšu tekstilmateriālu grīdas segumi

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Citi paklāji un tekstilmateriālu grīdas segumi (ietverot filca)

13.93.19.30

Šūtie filca paklāji un citi šūtie veltā tekstila grīdas segumi (izņemot bārkšainos vai plūksnotos)

m2

S

 

13.93.19.90

Paklāji un citi tekstilmateriālu grīdas pārklāji (izņemot mezglotos, austos, bārkšainos, šūtos filca)

m2

S

 

NACE: 13.94

Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana

CPA: 13.94.11

Auklas, tauvas, virves un troses no džutas vai citām lūksnes tekstilšķiedrām

13.94.11.30

Auklas, tauvas, virves, troses no sizala vai citām agaves, džutas vai citām lūksnes tekstilšķiedrām un cietlapu šķiedrām (izņemot kūlīšu vai ķīpu siešanas auklas)

kg

S

 

13.94.11.53

Sizala auklas kūlīšu vai ķīpu siešanai (lauksaimniecībā)

kg

S

 

13.94.11.55

Polietilēna vai polipropilēna auklas kūlīšu vai ķīpu siešanai (lauksaimniecībā)

kg

S

 

13.94.11.60

Tauvas, virves, troses no polietilēna, polipropilēna, neilona vai citiem poliamīdiem vai poliesteriem ar lineāro blīvuma rādītāju > 50 000 deciteksu, no citām sintētiskajām šķiedrām (izņemot kūlīšu vai ķīpu siešanas auklas)

kg

S

 

13.94.11.70

Polietilēna vai polipropilēna, neilona vai citu poliamīdu vai poliesteru auklas ar lineāro blīvuma rādītāju ≤ 50 000 deciteksu (5 g/m) (izņemot kūlīšu vai ķīpu siešanas auklas)

kg

S

 

13.94.11.90

Auklas, tauvas, virves un troses no tekstilmateriāliem (izņemot džutas un citas lūksnes tekstilšķiedras, sizala, abakas vai citu cietlapu šķiedras, sintētiskās šķiedras)

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Tīkli, kas pīti no auklas, tauvas, virves, gatavi tīkli no tekstilmateriāliem; citur neklasificēti izstrādājumi no dzijas un sloksnēm

13.94.12.33

Gatavi zvejnieku tīkli no mākslīgo vai sintētisko šķiedru auklām, tauvām vai virvēm (izņemot zivju ķeseles)

kg

S

 

13.94.12.35

Gatavi zvejnieku tīkli no mākslīgo un sintētisko šķiedru dzijas (izņemot zivju ķeseles)

kg

S

 

13.94.12.53

Gatavi tīkli no neilona vai citu poliamīdu auklām, trosēm vai tauvām (izņemot tamborētus tīkla gabalus, matu tīkliņus, sporta un zvejnieku tīklus)

kg

S

 

13.94.12.55

Gatavi tīkli no neilona vai citiem poliamīdiem (izņemot tamborētus tīkla gabalus, matu tīkliņus, sporta un zvejnieku tīklus; tos, kas izgatavoti no auklām, trosēm vai tauvām)

kg

S

 

13.94.12.59

Mezgloti tīkla izstrādājumi no tekstilmateriāliem (izņemot gatavus zvejnieku tīklus no mākslīgiem tekstiliem, citus gatavos tīklus no neilona vai citiem poliamīdiem)

kg

S

 

13.94.12.80

Auklu, tauvu, virvju vai trošu izstrādājumi

kg

S

 

NACE: 13.95

Neaustu drānu un to izstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu

CPA: 13.95.10

Neaustie materiāli un šādu materiālu izstrādājumi, izņemot apģērbu

13.95.10.10

Neaustie materiāli ar virsmas blīvumu ≤ 25 g/m2 (ieskaitot neausto materiālu izstrādājumus) (izņemot apģērbus, pārklātus vai segtus)

kg

S

 

13.95.10.20

Neaustie materiāli ar virsmas blīvumu > 25 g/m2, bet ≤ 70 g/m2 (ieskaitot neausto materiālu izstrādājumus) (izņemot apģērbus, pārklātus vai segtus)

kg

S

 

13.95.10.30

Neaustie materiāli ar virsmas blīvumu > 70 g/m2, bet ≤ 150 g/m2 (ieskaitot neausto materiālu izstrādājumus) (izņemot apģērbus, pārklātus vai segtus)

kg

S

 

13.95.10.50

Neaustie materiāli ar virsmas blīvumu > 150 g/m2 (ieskaitot neausto materiālu izstrādājumus) (izņemot apģērbus, pārklātus vai segtus)

kg

S

 

13.95.10.70

Neaustie materiāli ar pārklājumu vai segumu (ieskaitot neausto materiālu izstrādājumus) (izņemot apģērbus)

kg

S

 

NACE: 13.96

Tehniski un rūpnieciski izmantojamu tekstilmateriālu ražošana

CPA: 13.96.11

Metalizēti pavedieni vai metalizēta pozamenta dzija

13.96.11.00

Metalizēta dzija vai metalizēta pozamenta dzija

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Citur neklasificēti austie audumi ar metāla pavedienu un austie audumi ar metalizētu dziju

13.96.12.00

Austi metāla diega vai metalizētas dzijas materiāli izmantošanai apģērbos, auduma apdarei vai tamlīdzīgiem mērķiem

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Gumijas pavedieni un kordi ar tekstilmateriālu pārklājumu; tekstildzija un sloksnes, impregnētas vai pārklātas ar gumiju vai plastikātu

13.96.13.00

Gumijas diegi un kords ar tekstilmateriāla pārklājumu; tekstila dzija un sloksnes, piesūcinātas, apklātas, pārklātas vai apšūtas ar gumiju vai plastmasu

kg

S

 

CPA: 13.96.14

Citur neklasificēti tekstilmateriāli, impregnēti, ar pārklājumu vai uzklājumu

13.96.14.00

Tekstilmateriāli ar pārklājumu, piesūcināti, citur neklasificēti

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Riepu korda audumi no augstas stiprības neilona vai citu poliamīdu, poliesteru vai viskozes mākslīgā zīda dzijas

13.96.15.00

Augstizturīgu neilona, citu poliamīdu, poliesteru vai mākslīgā viskozes zīda pavedienu korda audums riepām

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Tekstilizstrādājumi un preces tehniskām vajadzībām (ietverot daktis, gāzes degļu apvalkus, cauruļu oderējumu, transmisijas siksnas vai transportiera lentes, sietaudumus un filtraudumus)

13.96.16.20

Tekstilmateriāla šļūtenes un tamlīdzīgas tekstilmateriāla caurules, piesūcinātas vai nepiesūcinātas, ar oderējumu vai bez tā, ar stiegrojumu vai bez tā vai citu materiālu piederumiem vai bez tiem

kg

S

 

13.96.16.50

Tekstilmateriāla daktis, konveijeru lentes, tekstilmateriāla caurules (ieskaitot pastiprinātas ar metālu vai citiem materiāliem)

kg

S

 

13.96.16.80

Tekstilmateriāli un filcs papīrmašīnām vai tamlīdzīgām mašīnām (ieskaitot celulozes vai azbestcementa vajadzībām)

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Šaurie austie audumi; šaurie audumi no līmētiem pavedieniem bez šķiedrām; apdares materiāli un tiem līdzīgi

13.96.17.30

Šaurie austie audumi, izņemot etiķetes, emblēmas un tamlīdzīgus izstrādājumus

 

S

 

13.96.17.50

No tekstilmateriāliem ražotas etiķetes, emblēmas un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot izšūtos)

 

S

 

13.96.17.70

Pīnes, treses gabalos; pušķi un bumbuļi, dekoratīvi rotājumi (izņemot trikotāžas – adītos vai tamborētos)

 

S

 

NACE: 13.99

Citur neklasificētu tekstilizstrādājumu ražošana

CPA: 13.99.11

Tills un citi tīklveida audumi, izņemot austus, adītus un tamborētus audumus; mežģīnes gabalos, lentēs vai atsevišķu izstrādājumu veidā

13.99.11.30

Tills un citi tīkla audumi (izņemot austos, trikotāžas – adītos vai tamborētos)

 

S

 

13.99.11.50

Rūpnieciski ražotas mežģīnes gabalos, sloksnēs vai motīvos (atsevišķu izstrādājumu veidā)

 

S

 

13.99.11.70

Rokām darinātas mežģīnes gabalos, lentēs, sloksnēs vai motīvos (atsevišķu izstrādājumu veidā)

 

S

 

CPA: 13.99.12

Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu izšuvumu veidā

13.99.12.30

Izšuvumi (bez redzamas pamatnes) gabalos, sloksnēs vai motīvos (atsevišķu izstrādājumu veidā)

 

S

 

13.99.12.50

Kokvilnas izšuvumi gabalos, sloksnēs vai motīvos (atsevišķu izstrādājumu veidā) (izņemot izšuvumus bez redzamas pamatnes)

 

S

 

13.99.12.70

Tekstilmateriālu izšuvumi gabalos, sloksnēs vai motīvos (atsevišķu izstrādājumu veidā) (izņemot izšuvumus bez redzamas pamatnes, kokvilnas)

 

S

 

CPA: 13.99.13

Filcs un tūba, apretēta, impregnēta vai laminēta

13.99.13.00

Filcs, piesūcināts vai nepiesūcināts, apklāts, pārklāts vai laminēts, citur neklasificēts

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Tekstilšķiedras, kuru garums ir ≤ 5 mm (pūkas), tekstilputekļi un mezgliņi

13.99.14.00

Tekstila izsukas, atkritumi un saveltie mezgliņi

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Pozamenta dzija un lente; šenilpavedieni; cilpainie pavedieni

13.99.15.00

Zeltīta vai sudrabota (pozamenta) dzija un zeltīta vai sudrabota (pozamenta) lente, un tamlīdzīgi izstrādājumi no mākslīgiem vai sintētiskiem tekstilmateriāliem ar platumu ≤ 5 mm, šenildzija, buklē rievdzija

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Vatēti tekstilizstrādājumi gabalos

13.99.16.00

Vatēti tekstilizstrādājumi gabalos (izņemot izšuvumus)

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Pārējās citur neklasificētas tekstilpreces un tekstilizstrādājumi

13.99.19.00

Pūderslotiņas un spilventiņi kosmētikas vai personiskās higiēnas līdzekļu lietošanai

p/st

S

 

NACE: 14.11

Ādas apģērbu ražošana

CPA: 14.11.10

Apģērbi no ādas vai kompozītādas

14.11.10.00

Ādas vai mākslīgās ādas apģērbi (ieskaitot ādas žaketes un mēteļus) (izņemot apģērba piederumus, galvassegas, apavus)

p/st

S

 

NACE: 14.12

Darba apģērbu ražošana

CPA: 14.12.11

Vīriešu apģērba komplekti, žaketes un vējjakas, darba apģērbiem un aizsargtērpiem

14.12.11.20

Vīriešu vai zēnu komplekti no kokvilnas vai sintētiskām, vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

p/st

S

 

14.12.11.30

Vīriešu vai zēnu žaketes un bleizeri no kokvilnas vai sintētiskām, vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Vīriešu garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm un īsās bikses, darba apģērbiem un aizsargtērpiem

14.12.12.40

Vīriešu vai zēnu garās bikses un pusgarās bikses no kokvilnas vai sintētiskām, vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

p/st

S

 

14.12.12.50

Vīriešu vai zēnu kombinezonbikses ar lencēm (dungriņi) no kokvilnas vai sintētiskām, vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Sieviešu apģērba komplekti, žaketes un vējjakas, darba apģērbiem un aizsargtērpiem

14.12.21.20

Sieviešu un meiteņu komplekti no kokvilnas vai sintētiskām, vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

p/st

S

 

14.12.21.30

Sieviešu un meiteņu žaketes un bleizeri no kokvilnas vai sintētiskām, vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Sieviešu garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm un īsās bikses, darba apģērbiem un aizsargtērpiem

14.12.22.40

Sieviešu un meiteņu garās bikses un pusgarās bikses no kokvilnas vai sintētiskām, vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

p/st

S

 

14.12.22.50

Sieviešu un meiteņu kombinezonbikses ar lencēm (dungriņi) no kokvilnas vai sintētiskām, vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Citi darba apģērbi

14.12.30.13

Citi vīriešu vai zēnu apģērbi no kokvilnas vai sintētiskām, vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

p/st

S

 

14.12.30.23

Citi sieviešu vai meiteņu apģērbi no kokvilnas vai sintētiskām, vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

p/st

S

 

NACE: 14.13

Pārējo virsdrēbju ražošana

CPA: 14.13.11

Vīriešu vai zēnu mēteļi, virsjakas, apmetņi, lietusmēteļi, vējjakas un līdzīgi apģērbi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.13.11.10

Vīriešu un zēnu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, mantijas un tamlīdzīgi trikotāžas tekstilizstrādājumi (izņemot žaketes un bleizerus, siltās vējjakas ar kapuci; dažāda veida vējjakas)

p/st

S

 

14.13.11.20

Vīriešu un zēnu siltās vējjakas ar kapuci, slēpotāju virsjakas, dažāda veida vējjakas un tamlīdzīgi trikotāžas tekstilizstrādājumi (izņemot žaketes un bleizerus)

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Vīriešu vai zēnu uzvalki, komplekti, žaketes, bleizeri, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm, pusgarās bikses un šorti no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.13.12.30

Vīriešu un zēnu žaketes un bleizeri no trikotāžas

p/st

S

 

14.13.12.60

Vīriešu vai zēnu uzvalki un kostīmi no trikotāžas

p/st

S

 

14.13.12.70

Vīriešu vai zēnu bikses, pusgarās bikses, īsās bikses – šorti, kombinezonbikses ar lencēm (dungriņi) no trikotāžas

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, virsjakas, apmetņi, lietusmēteļi, vējjakas un līdzīgi apģērbi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.13.13.10

Sieviešu un meiteņu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, mantijas un tamlīdzīgi trikotāžas tekstilizstrādājumi (izņemot žaketes un bleizerus)

p/st

S

 

14.13.13.20

Sieviešu un meiteņu siltās vējjakas ar kapuci; slēpotāju jakas; dažāda veida vējjakas un tamlīdzīgi trikotāžas tekstilizstrādājumi (izņemot žaketes un bleizerus)

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Sieviešu vai meiteņu kostīmi, komplekti, žaketes, bleizeri, kleitas, svārki, bikšusvārki, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm, pusgarās bikses un šorti no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.13.14.30

Sieviešu un meiteņu žaketes vai bleizeri no trikotāžas

p/st

S

 

14.13.14.60

Sieviešu vai meiteņu kostīmi un komplekti no trikotāžas

p/st

S

 

14.13.14.70

Sieviešu vai meiteņu kleitas no trikotāžas

p/st

S

 

14.13.14.80

Sieviešu vai meiteņu svārki un bikšusvārki no trikotāžas

p/st

S

 

14.13.14.90

Sieviešu vai meiteņu bikses, pusgarās bikses, īsās bikses – šorti, kombinezonbikses ar lencēm (dungriņi) no trikotāžas

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Vīriešu vai zēnu mēteļi, lietusmēteļi, virsjakas, apmetņi, siltās virsjakas, vējjakas un līdzīgi apģērbi no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.21.15

Vīriešu un zēnu lietusmēteļi, mēteļi, pusmēteļi, apmetņi utt.

p/st

S

 

14.13.21.30

Vīriešu vai zēnu siltās virsjakas, slēpotāju jakas, vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot žaketes un bleizerus, adītus vai tamborētus, impregnētus, ar pārklājumu, pārklātus, laminētus vai gumijotus)

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Vīriešu vai zēnu uzvalki un komplekti no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.22.00

Vīriešu un zēnu uzvalki un komplekti (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Vīriešu vai zēnu jakas un bleizeri no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.23.00

Vīriešu un zēnu žaketes un bleizeri (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Vīriešu vai zēnu garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm, pusgarās bikses un šorti no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.24.42

Vīriešu vai zēnu džinsa bikses un pusgarās bikses (izņemot darba un ražošanas apģērbus)

p/st

S

 

14.13.24.44

Vīriešu un zēnu vilnas vai smalkvilnas bikses, pusgarās bikses un īsās bikses – šorti (izņemot trikotāžas – adītas vai tamborētas; darba un ražošanas apģērbus)

p/st

S

 

14.13.24.45

Vīriešu un zēnu sintētisko vai mākslīgo šķiedru bikses, pusgarās bikses un īsās bikses – šorti (izņemot trikotāžas – adītas vai tamborētas; darba un ražošanas apģērbus)

p/st

S

 

14.13.24.48

Vīriešu un zēnu kokvilnas garās un pusgarās bikses (izņemot džinsa, trikotāžas – adītas vai tamborētas)

p/st

S

 

14.13.24.49

Vīriešu vai zēnu bikses, pusgarās bikses, īsās bikses – šorti, kombinezonbikses ar lencēm (dungriņi) (izņemot vilnas, kokvilnas, sintētisko vai mākslīgo šķiedru, trikotāžas – adītas vai tamborētas)

p/st

S

 

14.13.24.55

Vīriešu vai zēnu kombinezonbikses ar lencēm (dungriņi) (izņemot trikotāžas – adītas vai tamborētas; darba vai ražošanas apģērbus)

p/st

S

 

14.13.24.60

Vīriešu vai zēnu īsās bikses – šorti no kokvilnas, sintētiskām vai mākslīgām šķiedrām (izņemot trikotāžas – adītas vai tamborētas)

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, virsjakas, apmetņi, lietusmēteļi, vējjakas un līdzīgi apģērbi no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.31.15

Sieviešu un meiteņu lietusmēteļi un mēteļi utt.

p/st

S

 

14.13.31.30

Sieviešu un meiteņu siltās vējjakas ar kapuci (anoraki), slēpošanas jakas, vējjakas un tamlīdzīgi trikotāžas izstrādājumi (izņemot žaketes un bleizerus, adītus vai tamborētus, impregnētus, ar pārklājumu, pārklātus, laminētus vai gumijotus)

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Sieviešu vai meiteņu kostīmi un komplekti no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.32.00

Sieviešu un meiteņu kostīmi un komplekti (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Sieviešu vai meiteņu jakas un bleizeri no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.33.30

Sieviešu un meiteņu žaketes un bleizeri (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Sieviešu vai meiteņu kleitas, svārki un bikšusvārki no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.34.70

Sieviešu un meiteņu kleitas (izņemot trikotāžas – adītas vai tamborētas)

p/st

S

 

14.13.34.80

Sieviešu un meiteņu svārki un bikšusvārki (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Sieviešu vai meiteņu bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm, pusgarās bikses un šorti no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.35.42

Sieviešu vai meiteņu bikses un pusgarās bikses no džinsa (Denim) auduma (izņemot darba un ražošanas apģērbus)

p/st

S

 

14.13.35.48

Sieviešu un meiteņu garās bikses un pusgarās bikses no kokvilnas (izņemot džinsa (Denim); darba un ražošanas apģērbus)

p/st

S

 

14.13.35.49

Sieviešu un meiteņu garās bikses un pusgarās bikses no vilnas, smalkvilnas, sintētiskajām vai mākslīgajām šķiedrām (izņemot trikotāžas – adītas vai tamborētas; darba un ražošanas apģērbus)

p/st

S

 

14.13.35.51

Sieviešu vai meiteņu kokvilnas kombinezonbikses ar lencēm (dungriņi) (izņemot trikotāžas – adītas vai tamborētas; darba un ražošanas apģērbus)

p/st

S

 

14.13.35.61

Sieviešu vai meiteņu kokvilnas īsās bikses – šorti (izņemot trikotāžas – adītas un tamborētas)

p/st

S

 

14.13.35.63

Sieviešu un meiteņu kombinezonbikses ar lencēm no vilnas vai smalkvilnas un sintētiskajām vai mākslīgajām šķiedrām (izņemot kokvilnas, adītas vai tamborētas; darba un ražošanas apģērbus) un sieviešu un meiteņu īsās bikses – šorti no vilnas vai smalkvilnas (izņemot adītas vai tamborētas)

p/st

S

 

14.13.35.65

Sieviešu vai meiteņu sintētisko un mākslīgo šķiedru īsās bikses – šorti (izņemot trikotāžas – adītas un tamborētas)

p/st

S

 

14.13.35.69

Sieviešu vai meiteņu bikses, pusgarās bikses, kombinzonbikses ar lencēm (izņemot kokvilnas, vilnas vai smalkvilnas, sintētisko un mākslīgo šķiedru, trikotāžas – adītas vai tamborētas)

p/st

S

 

NACE: 14.14

Apakšveļas ražošana

CPA: 14.14.11

Vīriešu vai zēnu trikotāžas virskrekli

14.14.11.00

Vīriešu vai zēnu trikotāžas virskrekli

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Vīriešu vai zēnu garās un īsās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un līdzīgi izstrādājumi no trikotāžas

14.14.12.20

Vīriešu vai zēnu garās un īsās apakšbikses no trikotāžas (ieskaitot pusgarās sporta bikses – bokseršortus)

p/st

S

 

14.14.12.30

Vīriešu vai zēnu naktskrekli un pidžamas no trikotāžas drānas

p/st

S

 

14.14.12.40

Vīriešu vai zēnu mājas halāti, peldmēteļi un tamlīdzīgi izstrādājumi no trikotāžas drānas

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes no trikotāžas

14.14.13.10

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes no trikotāžas drānas

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Sieviešu vai meiteņu kombinē, apakšsvārki, apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, rītasvārki, peņuāri, peldmēteļi un līdzīgi izstrādājumi no trikotāžas

14.14.14.20

Sieviešu vai meiteņu biksītes un stilbbikses no trikotāžas drānas (ieskaitot pusgarās sporta bikses – bokseršortus)

p/st

S

 

14.14.14.30

Sieviešu vai meiteņu naktskrekli un pidžamas no trikotāžas drānas

p/st

S

 

14.14.14.40

Sieviešu vai meiteņu peldmēteļi, peņuāri, rītakleitas un tamlīdzīgi izstrādājumi no trikotāžas drānas

p/st

S

 

14.14.14.50

Sieviešu vai meiteņu kombinē un apakšsvārki no trikotāžas drānas

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Vīriešu vai zēnu krekli no austajiem audumiem

14.14.21.00

Vīriešu un zēnu krekli (izņemot adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Vīriešu vai zēnu sporta krekliņi un citi apakškrekli, garās un īsās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki no austajiem audumiem

14.14.22.20

Vīriešu un zēnu garās un īsās apakšbikses (ieskaitot bokseršortus) (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

14.14.22.30

Vīriešu un zēnu naktskrekli un pidžamas (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

14.14.22.40

Vīriešu un zēnu sporta krekli bez piedurknēm – U krekliņi, apakškrekli, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

CPA: 14.14.23

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes no austa auduma

14.14.23.00

Sieviešu un meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Sieviešu vai meiteņu krekliņi un līdzīgi izstrādājumi, kombinē, apakšsvārki, apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, rītasvārki un līdzīgi izstrādājumi no austajiem audumiem

14.14.24.30

Sieviešu un meiteņu naktskrekli un pidžamas (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

14.14.24.50

Sieviešu un meiteņu kombinē un apakšsvārki (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

14.14.24.60

Sieviešu un meiteņu kokvilnas sporta krekliņi bez piedurknēm – U krekliņi un citi apakškrekli, biksītes, stilbbikses, peņuāri, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

14.14.24.80

Sieviešu vai meiteņu peņuāri, peldmēteļi, rītakleitas, sporta krekli, apakškrekli, biksītes un stilbbikses (ieskaitot pusgarās sporta bikses – bokseršortus) no sintētiskām vai mākslīgām šķiedrām (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

14.14.24.89

Sieviešu vai meiteņu sporta krekli bez piedurknēm, apakškrekli, biksītes, stilbbikses, peņuāri, peldmēteļi, rītakleitas un tamlīdzīgi izstrādājumi no tekstilmateriāliem (izņemot kokvilnas, sintētisko vai mākslīgo šķiedru, trikotāžas – adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

CPA: 14.14.25

Krūšturi, zeķturi, grācijas, bikšturi, zeķu prievītes un līdzīgi izstrādājumi un to daļas no auduma vai trikotāžas

14.14.25.30

Krūšturi

p/st

S

 

14.14.25.50

Zeķturi, zeķturbiksītes un korsetes (ieskaitot torsatriko tipa (body) ar regulējamām lencēm)

p/st

S

 

14.14.25.70

Bikšturi, vīriešu zeķturi, zeķu prievītes un tamlīdzīgi izstrādājumi un to daļas

 

S

 

CPA: 14.14.30

T-krekli, sporta krekli un citi apakškrekli no trikotāžas

14.14.30.00

T krekliņi, sporta krekli bez piedurknēm – U krekliņi un citi apakškrekli, no trikotāžas – adīti vai tamborēti

p/st

S

 

NACE: 14.19

Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana

CPA: 14.19.11

Mazu bērnu apģērbi un apģērbu piederumi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.19.11.00

Zīdaiņu apģērbi un to aksesuāri no trikotāžas, ieskaitot apakškreklus, kombinezonus, apakšbikses, elastīgos lācīšus, autiņus, cimdus, pirkstaiņus vai dūraiņus, virsdrēbes (bērniem augumā ≤ 86 cm)

 

S

 

CPA: 14.19.12

Treniņtērpi, slēpošanas kostīmi, peldkostīmi, peldbikses un citi apģērbi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.19.12.10

Siltie treniņtērpi no trikotāžas (adītiem vai tamborētiem) materiāliem

p/st

S

 

14.19.12.30

Slēpošanas apģērbi (kostīmi) no trikotāžas (adītiem vai tamborētiem) materiāliem

p/st

S

 

14.19.12.40

Vīriešu vai zēnu peldbikses no trikotāžas (adītiem vai tamborētiem) materiāliem

p/st

S

 

14.19.12.50

Sieviešu vai meiteņu peldkostīmi no trikotāžas (adītiem vai tamborētiem) materiāliem

p/st

S

 

14.19.12.90

Citi trikotāžas (adīti vai tamborēti) apģērbi, (ieskaitot torsatriko tipa (body) ar atbilstošām piedurknēm)

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Trikotāžas cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)

14.19.13.00

Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi, no trikotāžas (adītiem vai tamborētiem) materiāliem

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Citi gatavi apģērba piederumi un apģērba daļas vai piederumi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.19.19.30

Šalles, lakatiņi, silti kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi no trikotāžas (adītiem vai tamborētiem) materiāliem

p/st

S

 

14.19.19.60

Apģērba piederumi un to daļas no trikotāžas drānas (izņemot cimdus, dūraiņus, šalles, kaklautus un siltos kaklautus un mantiļas)

 

S

 

CPA: 14.19.21

Mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi no austa auduma

14.19.21.50

Zīdaiņu apģērbi un to aksesuāri no auduma, bet ne trikotāžas, ieskaitot apakškreklus, kombinezonus, apakšbikses, elastīgos lācīšus, autiņus, cimdus, pirkstaiņus vai dūraiņus, virsdrēbes (izņemot higiēnas dvieļus, salvetes un tamlīdzīgus izstrādājumus) (bērniem augumā ≤ 86 cm)

 

S

 

CPA: 14.19.22

Treniņtērpi, slēpošanas kostīmi, peldkostīmi un peldbikses; citi apģērbi no austa auduma

14.19.22.10

Citi citur neklasificēti vīriešu vai zēnu apģērba gabali, ieskaitot vestes, treniņtērpus (izņemot slēpotāju tērpus, adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

14.19.22.20

Citi citur neklasificēti sieviešu vai meiteņu apģērba gabali, ieskaitot vestes, treniņtērpus (izņemot slēpotāju tērpus, adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

14.19.22.30

Slēpošanas kostīmi (izņemot trikotāžas – no adītiem vai tamborētiem materiāliem)

p/st

S

 

14.19.22.40

Vīriešu vai zēnu peldbikses (izņemot trikotāžas – no adītiem vai tamborētiem materiāliem)

p/st

S

 

14.19.22.50

Sieviešu vai meiteņu peldkostīmi (izņemot trikotāžas – no adītiem vai tamborētiem materiāliem)

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Kabatlakatiņi, šalles, lakati, plīvuri, kaklasaites, kravates, cimdi un citi gatavi apģērba piederumi; citur neklasificētas apģērbu vai to piederumu daļas no austajiem audumiem

14.19.23.10

Kabatas lakatiņi, mutautiņi (kabatlakatiņi)

p/st

S

 

14.19.23.33

Šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot izstrādājumus no zīda un zīda atlikumiem, adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

14.19.23.38

Zīda vai zīda atlikuma šalles, lakatiņi, silti kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

14.19.23.53

Kaklasaites, tauriņi un kravates (izņemot izstrādājumus no zīda un zīda atlikumiem, adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

14.19.23.58

Zīda vai zīda atlikuma kaklasaites, tauriņi un kravates (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

p/st

S

 

14.19.23.70

Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

pa

S

 

14.19.23.96

Citur neklasificēti apģērbu piederumi, apģērbu vai to piederumu daļas no tekstilmateriāliem un to daļas (izņemot trikotāžas – adītas, tamborētas šalles, lakatiņus un siltos kaklautus, mantiļas un plīvurus, kaklasaites, tauriņus un kravates, cimdus, pirkstaiņus un dūraiņus, un to daļas; adītus vai tamborētus krūšturus, korsetes, bikšturus, zeķturus un prievītes)

 

S

 

CPA: 14.19.31

Citi apģērba piederumi, kas izgatavoti no ādas vai mākslīgās ādas, izņemot sporta cimdus

14.19.31.75

Ādas vai mākslīgās ādas cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi (izņemot sportam paredzētos, aizsargcimdus dažādiem darbiem)

pa

S

 

14.19.31.80

Ādas vai mākslīgās ādas jostas, siksnas un jostas somas (patronsomas)

p/st

S

 

14.19.31.90

Ādas vai mākslīgās ādas apģērbu aksesuāri (izņemot cimdus, pirkstaiņus un dūraiņus, jostas, siksnas un jostas somas (patronsomas))

 

S

 

CPA: 14.19.32

Apģērbs, kas izgatavots no filca vai neaustajiem tekstilmateriāliem, vai impregnētiem tekstilaudumiem vai audumiem ar pārklājumu

14.19.32.00

Apģērbs, kas izgatavots no filca vai neaustajiem tekstilmateriāliem, vai impregnētiem tekstilaudumiem, vai audumiem ar segumu

p/st

S

 

CPA: 14.19.41

Cepuru pusfabrikāti, veidņi un kapuces no filca; plakanas un cilindriskas sagataves no filca; cepuru pusfabrikāti, pīti vai izgatavoti, savienojot dažādu materiālu sloksnes

14.19.41.30

Filca sagataves, cepuru korpusi un kapuces, plakanas un cilindriskas filca sagataves (ieskaitot sagrieztas sagataves) (izņemot cepuru pusfabrikātus ar ieveidotām malām)

p/st

S

 

14.19.41.50

Cepuru pusfabrikāti; pīti vai veidoti no dažādu materiālu sloksnēm (izņemot no cepuru veidņiem izgatavotos, ar ieveidotām malām, ar oderi vai apdari)

p/st

S

 

CPA: 14.19.42

Cepures un citas galvassegas no filca, pītas vai izgatavotas, savienojot dažādu materiālu sloksnes, vai adītas vai tamborētas, vai izgatavotas no mežģīnēm vai cita tekstilauduma vienā gabalā; tīkliņi matiem

14.19.42.30

Filca cepures un citas filca galvassegas, izgatavotas no filca cepuru korpusiem, sagatavēm, kapucēm

p/st

S

 

14.19.42.50

Cepures un citas galvassegas; pītas vai veidotas no dažādu materiālu sloksnēm

p/st

S

 

14.19.42.70

Cepures un citas galvassegas, trikotāžas vai izgatavotas no mežģīnēm, filca vai citiem tekstilmateriāliem, no viena gabala (bet ne no sloksnēm); jebkura materiāla matu tīkliņi

p/st

S

 

CPA: 14.19.43

Citas galvassegas, izņemot galvassegas no gumijas vai plastmasas, aizsargājošās galvassegas un galvassegas no azbesta; galvassegu starplikas, oderes, pārvalki, cepuru pamatnes, karkasi, nagi un zoda siksnas

14.19.43.00

Citas galvassegas (izņemot galvassegas no gumijas vai plastmasas, aizsargājošās galvassegas un galvassegas no azbesta); galvassegu starplikas, oderes, pārvalki, cepuru pamatnes, karkasi, cepuru nagi un zoda siksnas

 

S

 

NACE: 14.20

Kažokādu izstrādājumu ražošana

CPA: 14.20.10

Apģērbi, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām, izņemot galvassegas

14.20.10.30

Apģērbu kažokādu izstrādājumi un piederumi (izņemot cepures un galvassegas)

 

S

 

14.20.10.90

Kažokādu izstrādājumi (izņemot apģērbu, apģērba piederumus, cepures un galvassegas)

 

S

 

NACE: 14.31

Trikotāžas zeķu ražošana

CPA: 14.31.10

Trikotāžas zeķbikses, garās zeķes, pusgarās zeķes, īsās zeķes un citi zeķu izstrādājumi

14.31.10.33

Zeķbikses un vingrbikses, trikotāžas, no sintētiskajām šķiedrām, ar lineāro blīvumu vienam pavedienam < 67 deciteksi

p/st

S

 

14.31.10.35

Zeķbikses un vingrbikses, trikotāžas, no sintētiskajām šķiedrām, ar lineāro blīvumu vienam pavedienam ≥ 67 deciteksi vai vairāk

p/st

S

 

14.31.10.37

Zeķbikses un vingrbikses no tekstilmateriāliem, trikotāžas (izņemot elastīgās zeķes, zeķes no sintētiskajām šķiedrām un bērnu zeķu izstrādājumus)

p/st

S

 

14.31.10.50

Garās vai pusgarās sieviešu zeķes no trikotāžas ar lineāro blīvumu vienam pavedienam < 67 deciteksi

pa

S

 

14.31.10.90

Trikotāžas – adītas vai tamborētas – zeķes un apavi (ieskaitot zeķes, izņemot sieviešu garās/pusgarās zeķes ar lineāro blīvumu < 67 deciteksi, zeķbikses un vingrbikses, apavus ar pieliktām pazolēm)

pa

S

 

NACE: 14.39

Pārējo trikotāžas izstrādājumu ražošana

CPA: 14.39.10

Svīteri, džemperi, vilnas jakas, vestes un līdzīgi trikotāžas izstrādājumi

14.39.10.31

Vilnas vai smalkvilnas vīriešu un zēnu svīteri, puloveri, sporta krekli, vestes, jakas (izņemot svīterus un puloverus, kuru masā ir ≥ 50 % vilnas un masa ir ≥ 600 g)

p/st

S

 

14.39.10.32

Vilnas vai smalkvilnas sieviešu vai meiteņu svīteri, puloveri, sporta krekli, vestes, jakas (izņemot svīterus un puloverus, kuru masā ir ≥ 50 % vilnas un masa ir ≥ 600 g)

p/st

S

 

14.39.10.33

Svīteri un puloveri, kuru masā ≥ 50 % vilnas un viena gabala masa ir ≥ 600 g

p/st

S

 

14.39.10.53

Viegli smalkadījuma kokvilnas džemperi un puloveri ar ruļļveida, polo vai augstu atlokāmu apkakli

p/st

S

 

14.39.10.55

Viegli smalkadījuma sintētisko vai mākslīgo šķiedru džemperi un puloveri ar ar ruļļveida, polo vai augstu atlokāmu apkakli

p/st

S

 

14.39.10.61

Vīriešu un zēnu kokvilnas svīteri, puloveri, sporta krekli, vestes un jakas (izņemot vieglus smalkadījuma džemperus un puloverus ar ruļļveida, polo vai augstu atlokāmu apkakli)

p/st

S

 

14.39.10.62

Sieviešu un meiteņu kokvilnas svīteri, puloveri, sporta krekli, vestes un jakas (izņemot vieglus smalkadījuma džemperus un puloverus ar ruļļveida, polo vai augstu atlokāmu apkakli)

p/st

S

 

14.39.10.71

Vīriešu un zēnu sintētisko un mākslīgo šķiedru svīteri, puloveri, sporta krekli, vestes un jakas (izņemot vieglus smalkadījuma džemperus un puloverus ar ruļļveida, polo vai augstu atlokāmu apkakli)

p/st

S

 

14.39.10.72

Sieviešu vai meiteņu sintētisko un mākslīgo šķiedru svīteri, puloveri, sporta krekli, vestes un jakas (izņemot vieglus smalkadījuma džemperus un puloverus ar ruļļveida, polo vai augstu atlokāmu apkakli)

p/st

S

 

14.39.10.90

Svīteri, puloveri, sporta krekli, vestes un jakas no tekstilmateriāliem (izņemot vilnas vai smalkvilnas, kokvilnas, sintētisko un mākslīgo šķiedru izstrādājumus)

p/st

S

 

NACE: 15.11

Ādu miecēšana un apstrāde; kažokādu apstrāde un krāsošana

CPA: 15.11.10

Miecētas vai apdarinātas zvērādas

15.11.10.30

Miecētas vai ģērētas veselas trušādas, zaķādas vai jērādas, kopā nesavienotas

p/st

S

 

15.11.10.50

Miecētas vai ģērētas kažokādas vai ādas (izņemot trušādas, zaķādas vai jērādas)

 

S

 

CPA: 15.11.21

Zamšāda

15.11.21.00

Zamšāda un mākslīgā zamšāda

m2

S

 

CPA: 15.11.22

Lakāda un lakādas imitācija; metalizēta āda

15.11.22.00

Lakāda; lakādas imitācija un metalizēta āda

m2

T

 

CPA: 15.11.31

Veselas liellopu ādas bez apmatojuma

15.11.31.00

Veselas liellopu (ragu lopu) ādas bez apmatojuma

kg

T

 

CPA: 15.11.32

Liellopu ādas bez apmatojuma (izņemot veselas)

15.11.32.00

Liellopu (ragu lopu) ādas bez apmatojuma, izņemot veselas

kg

T

 

CPA: 15.11.33

Zirgu dzimtas lopu ādas bez apmatojuma

15.11.33.00

Zirgu dzimtas dzīvnieku ādas bez apmatojuma

kg

T

 

CPA: 15.11.41

Aitu vai jēru ādas bez vilnas

15.11.41.30

Aitāda vai jērāda bez apmatojuma, kas miecēta, bet nav tālāk apstrādāta (izņemot zamšādu)

kg

T

 

15.11.41.50

Aitāda vai jērāda bez apmatojuma; pergamentēta vai pēc miecēšanas tālāk apstrādāta (izņemot zamšādu, lakādu, lakādas pārklājumu un metalizētu ādu)

m2

T

 

CPA: 15.11.42

Kazu un kazlēnu ādas bez apmatojuma

15.11.42.30

Kazu vai kazlēnu ādas bez apmatojuma; miecētas vai izmiecētas, bet tālāk neapstrādātas (izņemot zamšādu)

kg

T

 

15.11.42.50

Kazu vai kazlēnu ādas bez apmatojuma; pergamentētas vai pēc miecēšanas tālāk apstrādātas (izņemot zamšādu, lakādu, lakādas pārklājumu vai metalizētu ādu)

m2

T

 

CPA: 15.11.43

Cūkādas

15.11.43.30

Cūkāda bez apmatojuma, miecēta, bet tālāk neapstrādāta

kg

T

 

15.11.43.50

Cūkāda bez apmatojuma; pergamentēta vai pēc miecēšanas tālāk apstrādāta (izņemot zamšādu, lakādu, lakādas pārklājumu un metalizētu ādu)

m2

T

 

CPA: 15.11.51

Citu dzīvnieku ādas bez apmatojuma

15.11.51.00

Citu dzīvnieku āda bez apmatojuma

kg

T

 

CPA: 15.11.52

Mākslīgā āda ar dabiskās ādas vai ādas šķiedru pamatni

15.11.52.00

Mākslīgā āda ar dabiskās ādas vai ādas šķiedru pamatni gabalos, loksnēs vai sloksnēs

m2

T

 

NACE: 15.12

Ceļojuma piederumu, somu un līdzīgu izstrādājumu, zirglietu piederumu ražošana

CPA: 15.12.11

Zirglietas un iejūga piederumi dažādiem dzīvniekiem no dažādiem materiāliem

15.12.11.10 z

Jebkura materiāla iejūga un seglu piederumi jebkuram dzīvniekam (ieskaitot jātnieku pātagas, pletnes un to daļas, atsaites, pavadas, ceļsargus, uzpurņus, seglu segas, suņu segas)

 

S

 

CPA: 15.12.12

Ceļojuma somas, rokassomas un līdzīgi izstrādājumi no ādas, mākslīgās ādas, plastmasas plēves, tekstilmateriāliem, vulkanizētas šķiedras vai kartona; ceļojuma komplekti ķermeņa kopšanas piederumiem, šūšanai, apģērba vai apavu tīrīšanai

15.12.12.10

Ceļasomas, koferi, rokassomiņas, mapes, skolassomas un tamlīdzīgi izstrādājumi no ādas, ādas gabaliņiem, lakādas, plastmasas, tekstila, alumīnija vai citiem materiāliem

p/st

S

 

15.12.12.20

Rokassomas no ādas, ādas gabaliņiem, lakādas, plastmasas aizsargpārklājuma, drānas vai citiem materiāliem (ieskaitot tādas, kam nav roktura)

p/st

S

 

15.12.12.30

Izstrādājumi, ko parasti nēsā kabatā vai rokassomā

 

S

 

15.12.12.50

Somas un apvalki vai futrāļi, citur neklasificēti

 

S

 

15.12.12.70

Ceļojumu komplekti personiskās higiēnas vajadzībām, šūšanai, apavu vai apģērbu tīrīšanai (izņemot manikīra piederumu komplektus)

p/st

S

 

CPA: 15.12.13

Pulksteņu siksniņas (izņemot metāla), aproces, rokassprādzes un to detaļas

15.12.13.00

Pulksteņu siksniņas, ķēdes, sprādzes un to detaļas gabaliņiem (ieskaitot no ādas, mākslīgās ādas vai plastmasas; izņemot no dārgmetāla, metāla vai parasta metāla, kas apstrādāts/klāts ar dārgmetālu)

p/st

S

 

CPA: 15.12.19

Pārējie citur neklasificēti izstrādājumi no ādas vai mākslīgās ādas (ietverot iekārtās vai mehāniskajās ierīcēs, vai citiem tehniskiem nolūkiem izmantojamos izstrādājumus)

15.12.19.30

Izstrādājumi no dabiskās ādas vai mākslīgās ādas, ko izmanto tehniskās iekārtās un mehāniskās ierīcēs vai citām tehniskām vajadzībām

kg

S

 

15.12.19.60

Ādas vai mākslīgās ādas izstrādājumi, citur neklasificēti

 

S

 

NACE: 15.20

Apavu ražošana

CPA: 15.20.11

Ūdensnecaurlaidīgi apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli un virsu, izņemot apavus ar metāla aizsargplāksnīti purngalā

15.20.11.00

Ūdensnecaurlaidīgi apavi ar gumijas vai plastmasas augšdaļu (izņemot apavus ar metāla aizsargplāksnīti purngalā)

pa

S

 

CPA: 15.20.12

Apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli un virsu, izņemot ūdensnecaurlaidīgus apavus vai sporta apavus

15.20.12.10

Sandales ar gumijas vai plastmasas ārējām zolēm un virsu (ieskaitot sandales ar siksniņām, vaļējās gumijas sandales ar siksniņu pirkststarpā)

pa

S

 

15.20.12.31

Ielas apavi ar gumijas vai plastmasas virsu

pa

S

 

15.20.12.37

Čības un pārējie istabas apavi ar gumijas vai plastmasas ārējām zolēm un plastmasas virsu (ieskaitot guļamistabas un baleta čības, rītakurpes)

pa

S

 

CPA: 15.20.13

Apavi ar ādas virsu, izņemot sporta apavus, apavus ar metāla aizsargplāksnīti purngalā un dažādus speciālos apavus

15.20.13.30

Apavi ar koka pamatni un ar ādas virsu (ieskaitot koka tupeles) (izņemot apavus ar iekšējo zoli vai ar metāla aizsargplāksnīti purngalā)

pa

S

 

15.20.13.51

Vīriešu ielas apavi ar ādas virsu (ieskaitot zābakus un kurpes) (izņemot ūdensizturīgus apavus, apavus ar metāla aizsargplāksnīti purngalā)

pa

S

 

15.20.13.52

Sieviešu ielas apavi ar ādas virsu (ieskaitot zābakus un kurpes) (izņemot ūdensizturīgus apavus, apavus ar metāla aizsargplāksnīti purngalā)

pa

S

 

15.20.13.53

Bērnu ielas apavi ar ādas virsu (ieskaitot zābakus un kurpes) (izņemot ūdensizturīgus apavus, apavus ar metāla aizsargplāksnīti purngalā)

pa

S

 

15.20.13.61

Vīriešu sandales ar ādas virsu (ieskaitot sandales ar siksniņām, vaļējas sandales ar siksniņu pirkststarpā)

pa

S

 

15.20.13.62

Sieviešu sandales ar ādas virsu (ieskaitot sandales ar siksniņām, vaļējas sandales ar siksniņu pirkststarpā)

pa

S

 

15.20.13.63

Bērnu sandales ar ādas virsu (ieskaitot sandales ar siksniņām, vaļējas sandales ar siksniņu pirkststarpā)

pa

S

 

15.20.13.70

Čības un pārējie istabas apavi ar gumijas, plastmasas vai ādas ārējām zolēm un ādas virsu (ieskaitot baleta un guļamistabas čības, rītakurpes)

pa

S

 

15.20.13.80

Apavi ar koka, korķa vai cita materiāla ārējo zoli un ar ādas virsu (izņemot gumijas, plastmasas vai ādas ārējās zoles)

pa

S

 

CPA: 15.20.14

Apavi ar tekstilmateriālu virsu, izņemot sporta apavus

15.20.14.44

Čības un pārējie istabas apavi (ieskaitot baleta un guļamistabas čības, rītakurpes) ar tekstilmateriālu virsu

pa

S

 

15.20.14.45

Apavi ar gumijas, plastmasas vai ādas ārējām zolēm un auduma virsu (izņemot čības un pārējos istabas apavus, sporta apavus)

pa

S

 

15.20.14.46

Apavi ar tekstilmateriāla virsu (izņemot čības un citus telpās valkājamos apavus, kā arī apavus ar gumijas, plastmasas, ādas vai mākslīgās ādas ārējo zoli)

pa

S

 

CPA: 15.20.21

Tenisa, basketbola, vingrošanas apavi, treniņapavi un līdzīgi apavi

15.20.21.00

Sporta apavi ar gumijas vai plastmasas ārējām zolēm un auduma virsu (ieskaitot tenisa kurpes, basketbola kedas, vingrošanas čības, treniņkurpes un tamlīdzīgus apavus)

pa

S

 

CPA: 15.20.29

Citi sporta apavi, izņemot distanču slēpju, slaloma, sniegadēļa zābakus un slidzābakus

15.20.29.00

Citi sporta apavi (izņemot distanču slēpjzābakus, slaloma zābakus, sniegadēļa zābakus un slidzābakus)

pa

S

 

CPA: 15.20.31

Apavi ar iestrādātu metāla aizsargplāksnīti purngalā

15.20.31.20

Apavi (ieskaitot ūdensnecaurlaidīgus apavus) ar metāla aizsargplāksnīti purngalā un plastmasas vai gumijas ārējo zoli un virsu

pa

S

 

15.20.31.50

Apavi ar gumijas, plastmasas vai ādas ārējām zolēm un ādas virsu un ar metāla aizsargplāksnīti purngalā

pa

S

 

CPA: 15.20.32

Citur neklasificēti apavi no koka, dažādi speciālie apavi un citi apavi

15.20.32.00

Citur neklasificēti apavi no koka, dažādi speciālie apavi un citi apavi

pa

S

 

CPA: 15.20.40

Apavu daļas no ādas; izņemamas starpzoles, papēžu spilventiņi un līdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un līdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas

15.20.40.20

Ādas apavu virsdaļas un to daļas (izņemot cietās daļas)

 

S

 

15.20.40.50

Apavu virsas un daļas (izņemot ādas cietās daļas)

 

S

 

15.20.40.80

Cita materiāla apavu daļas (izņemot virsdaļas)

 

S

 

NACE: 16.10

Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

CPA: 16.10.11

Koksne, zāģēta vai plēsta garenvirzienā, šķelta vai lobīta, kuras biezums > 6 mm, skujkoku

16.10.11.34

Egles koksne (Picea abies Karst.), baltegles koksne (Abies alba Mill.), zāģēta vai plēsta garenvirzienā, šķelta vai lobīta, kuras biezums > 6 mm

m3

S

 

16.10.11.36

Priedes koksne (Pinus silvestris L.), zāģēta vai plēsta garenvirzienā, šķelta vai lobīta, kuras biezums > 6 mm

m3

S

 

16.10.11.38

Skujkoku koksne, zāģēta vai plēsta garenvirzienā, šķelta vai lobīta, kuras biezums > 6 mm (izņemot egles koksni “Picea abies Karst.”, baltegles koksni “Abies alba Mill.” un priedes koksni “Pinus Sylvestris L.”)

m3

S

 

CPA: 16.10.12

Koksne, zāģēta vai plēsta garenvirzienā, šķelta vai lobīta, kuras biezums > 6 mm, lapu koku

16.10.12.50

Koksne, sazāģēta vai cirsta garenvirzienā, šķelta vai lobīta, biezums > 6 mm; izņemot skujkoku un tropisko koku koksni un ozola bluķus, sloksnes un frīzes (lapkoku, izņemot ozolu)

m3

S

 

16.10.12.71

Tropisko koku sugu koksne, sazāģēta vai cirsta garenvirzienā, šķelta vai lobīta, galos savienota vai ēvelēta/slīpēta; biezums > 6 mm

m3

S

 

16.10.12.77

Ozola koksnes sagataves, līstes un apmales parketam vai grīdas blokiem; slīpētas, bet nesamontētas (izņemot nepārtraukta profila)

m2

S

 

CPA: 16.10.13

Neimpregnēti dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka

16.10.13.00

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu koka gulšņi (šķērskoki); nepiesūcināti

m3

S

 

CPA: 16.10.21

Kokmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no šķautnēm vai skaldnēm (ietverot nesamontētus dēlīšus un joslas parketam vai koka grīdas segumam, un seglīstes), skujkoku

16.10.21.10

Skujkoku koksne ar nepārtrauktu profilu (ieskaitot nesamontētus parketa dēlīšus un frīzes – joslas)

kg

S

 

CPA: 16.10.22

Kokmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no šķautnēm vai skaldnēm (ietverot nesamontētus dēlīšus un joslas parketam vai koka grīdas segumam, un seglīstes), no bambusa

16.10.22.10

Bambusa kokmateriāli, ieskaitot nesamontētus parketa dēlīšus un joslas, ar nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumu) kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā

kg

S

 

CPA: 16.10.23

Kokmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no šķautnēm vai skaldnēm (ietverot nesamontētus dēlīšus un joslas parketam vai koka grīdas segumam, un seglīstes), no cita koka

16.10.23.00

Kokmateriāli, ieskaitot nesamontētus parketa dēlīšus un joslas, ar nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumu) kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā (izņemot skujkoku un bambusa kokmateriālus)

kg

S

 

CPA: 16.10.24

Koksnes vilna; koksnes milti

16.10.24.00

Koksnes vilna, koksnes milti

kg

S

 

CPA: 16.10.25

Koksnes šķelda vai skaidas

16.10.25.03

Skujkoku šķeldas vai skaidas

kg

S

 

16.10.25.05

Lapkoku šķeldas vai skaidas

kg

S

 

CPA: 16.10.31

Neapstrādāti kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

16.10.31.16

Neapstrādāti kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

m3

S

 

CPA: 16.10.32

Impregnēti dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka

16.10.32.00

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu koka gulšņi no piesūcinātas koksnes

m3

S

 

CPA: 16.10.39

Citi neapstrādāti kokmateriāli, ietverot šķeltus stabus, kārtis un mietus

16.10.39.00

Citi rupji apstrādāti kokmateriāli, ieskaitot šķeltus stabus, kārtis un mietus

m3

S

 

CPA: 16.10.91

Koksnes žāvēšana, piesūcināšana vai ķīmiskā apstrāde

16.10.91.00

Apstrāde; koksnes piesūcināšana un aizsardzība (ieskaitot izturēšanu un kaltēšanu)

 

I

 

NACE: 16.21

Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana

CPA: 16.21.11

Saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli no bambusa

16.21.11.00

Saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīga līmēta slāņainā koksne no bambusa

m3

S

 

CPA: 16.21.12

Skaidu plātnes

16.21.12.00

Kokskaidu plātnes

m3

S

 

CPA: 16.21.13

Orientētās kokskaidu plātnes (OSB)

16.21.13.16

Orientētas kokskaidu plātnes (OSB)

m3

S

 

CPA: 16.21.14

Citas koka vai citu koksnveida materiālu plātnes

16.21.14.19

Vafeļplātnes un tamlīdzīgas plātnes no koksnes (izņemot skaidu plātni un orientētu skaidu plātni (OSB))

m3

S

 

16.21.14.50

Skaidu plātnes un tamlīdzīgas plātnes no koksnveida materiāliem (izņemot koksni)

m3

S

 

CPA: 16.21.15

Kokšķiedru vai citu koksnveida materiālu plātnes

16.21.15.23

Vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF) no koksnes vai citiem koksnveida materiāliem, kas saistītas vai arī nav saistītas ar sveķiem vai citām organiskām vielām, ne biezākas par 5 mm

m2

S

 

16.21.15.26

Vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF) no koka vai citiem koksnveida materiāliem, kas saistītas vai arī nav saistītas ar sveķiem vai citām organiskām vielām, biezākas par 5 mm, bet ne biezākas par 9 mm

m2

S

 

16.21.15.29

Vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF) no koka vai citiem koksnveida materiāliem, kas saistītas vai arī nav saistītas ar sveķiem vai citām organiskām vielām, biezākas par 9 mm

m2

S

 

16.21.15.43

Kokšķiedru plātnes no koka vai citiem koksnveida materiāliem (izņemot vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF)), kas saistītas vai nav saistītas sveķiem vai citām organiskām vielām, ar blīvumu vairāk nekā 0,8 g/cm3

m2

S

 

16.21.15.46

Kokšķiedru plātnes no koka vai citiem koksnveida materiāliem (izņemot vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF)), kas saistītas vai nav saistītas sveķiem vai citām organiskām vielām, ar blīvumu vairāk nekā 0,5 g/cm3, bet ne vairāk kā 0,8 g/cm3

m2

S

 

16.21.15.49

Kokšķiedru plātnes no koka vai citiem koksnveida materiāliem (izņemot vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF)), kas saistītas vai nav saistītas sveķiem vai citām organiskām vielām, ar blīvumu ne vairāk kā 0,5 g/cm3

m2

S

 

CPA: 16.21.16

Cits saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli no skujkoka

16.21.16.00

Cits saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli no skujkoka

m3

S

 

CPA: 16.21.17

Cits saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli vismaz ar ārējo kārtu no tropu koku koksnes

16.21.17.11

Saplāksnis vienīgi no koksnes loksnēm (izņemot bambusu), katras kārtas biezums ne vairāk kā 6 mm, vismaz ar vienu ārējo kārtu no tropu koku koksnes

m3

S

 

CPA: 16.21.18

Cits saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli no cita koka

16.21.18.00

Cits saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli no cita koka

m3

S

 

CPA: 16.21.21

Blīvināti kokmateriāli kluču, plātņu, līstu vai profilētu izstrādājumu veidā

16.21.21.00

Blīvēta koksne blokos, plātnēs, brusās vai profilētu izstrādājumu veidā

m3

S

 

CPA: 16.21.22

Finiera loksnes un loksnes saplāksnim un citi gareniski zāģēti kokmateriāli, griezti vai lobīti, ≤ 6 mm, no skujkoka

16.21.22.10

Finiera loksnes un loksnes saplāksnim un citi gareniski zāģēti kokmateriāli, griezti vai lobīti, ≤ 6 mm, no skujkoka

m3

S

 

CPA: 16.21.23

Finiera loksnes un loksnes saplāksnim un citi gareniski zāģēti kokmateriāli, griezti vai lobīti, ≤ 6 mm, no tropu koku koksnes

16.21.23.00

Finiera loksnes un loksnes saplāksnim un citi gareniski zāģēti kokmateriāli, griezti vai lobīti, ≤ 6 mm, no tropu koku koksnes

m3

S

 

CPA: 16.21.24

Finiera loksnes un loksnes saplāksnim un citi gareniski zāģēti kokmateriāli, griezti vai lobīti, ≤ 6 mm, no cita koka

16.21.24.00

Finiera loksnes un loksnes saplāksnim un citi gareniski zāģēti kokmateriāli, griezti vai lobīti, ≤ 6 mm, no cita koka, izņemot skujkoku vai tropu koku koksni

m3

S

 

NACE: 16.22

Parketa paneļu ražošana

CPA: 16.22.10

Saliktas parketa plātnes

16.22.10.30

Koka parketa paneļi mozaīkas grīdai

m2

S

 

16.22.10.60

Koka parketa paneļi (izņemot mozaīku grīdām)

m2

S

 

NACE: 16.23

Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana

CPA: 16.23.11

Logi, divviru balkona durvis un to rāmji, durvis un to rāmji un sliekšņi, no koka

16.23.11.10

Logi, franču logi (divviru logi līdz grīdai), stiklotas balkonu durvis un to koka rāmji

p/st

S

 

16.23.11.50

Koka durvis, to rāmji un sliekšņi

p/st

S

 

CPA: 16.23.12

Koka veidņi būvdarbiem, izmantojot betonu, koka jumstiņi un jumta skaidas

16.23.12.00

Koka veidņi betonēšanas būvdarbiem, koka lubiņas, jumstiņi un jumta skaidas

kg

S

 

CPA: 16.23.19

Citur neklasificēti namdaru un galdnieku būvizstrādājumi no koka

16.23.19.00

Ar būvniecību saistīti namdaru un galdniecības izstrādājumi no koka (izņemot logus, divviru logus un durvis, to rāmjus/sliekšņus, parketa plātnes, koka veidņus betonēšanas būvdarbiem, lubiņas, jumstiņus, jumta skaidas)

kg

S

 

CPA: 16.23.20

Saliekamas būvkonstrukcijas

16.23.20.00

Rūpnieciski izgatavotas saliekamās koka būvkonstrukcijas

 

S

 

NACE: 16.24

Koka taras ražošana

CPA: 16.24.11

Paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi no koka

16.24.11.33

Koka plakanie paliktņi un paliktņu apmales

p/st

S

 

16.24.11.35

Koka paliktņi kastēm un kravas stiprināšanas plates (izņemot plakanos paliktņus)

p/st

S

 

CPA: 16.24.12

Koka mucas un mucinieku darinājumi

16.24.12.00

Koka mucas, muciņas, kubli, toveri, mucinieku izstrādājumi un to detaļas (ieskaitot mucu dēlīšus)

kg

S

 

CPA: 16.24.13

Citi koka konteineri un to daļas

16.24.13.20

Koka lādes, kastes, redeļu kastes, koka spoles un tamlīdzīgi iesaiņošanas materiāli (izņemot kabeļu spoles)

kg

S

 

16.24.13.50

Koka kabeļu spoles

kg

S

 

NACE: 16.29

Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana

CPA: 16.29.11

Koka instrumenti, to korpusi un rokturi, slotu un suku koka daļas, koka pirmsagataves pīpju izgatavošanai, koka kurpju liestes un apavu izstiepēji

16.29.11.30

Instrumenti, instrumentu korpusi un rokturi no koka; slotas vai sukas un to rokturi no koka; zābaku vai kurpju liestes un izstiepēji no koka

kg

S

 

16.29.11.80

Rupja koka vai koka saknes sagataves pīpju izgatavošanai

kg

S

 

CPA: 16.29.12

Galda un virtuves piederumi no koka

16.29.12.00

Galda un virtuves piederumi no koka

kg

S

 

CPA: 16.29.13

Koka izstrādājumi ar mozaīku vai inkrustāciju, lādītes un kārbiņas juvelierizstrādājumiem vai griešanas rīkiem un līdzīgi koka izstrādājumi, koka statuetes un citi dekoratīvie izstrādājumi no koka

16.29.13.00

Koka intarsijas, inkrustācijas; šķirstiņi/futrāļi dārglietām, galda piederumiem un tamlīdzīgiem izstrādājumiem, statuetes un citi rotājumi, mēteļu/cepuru statīvi, biroju vēstuļu paplātes, pelnu trauki, spalvu ieliktņi, tintnīcas

 

S

 

CPA: 16.29.14

Koka ietvari gleznām, fotogrāfijām, spoguļiem un līdzīgiem priekšmetiem un citi izstrādājumi no koka

16.29.14.20

Koka ietvari gleznām, fotogrāfijām, spoguļiem un tamlīdzīgiem priekšmetiem

m

S

 

16.29.14.91

Citi koka izstrādājumi (izņemot paliktņu sastāvdaļas un koka zārkus)

 

S

 

CPA: 16.29.15

Granulas un briketes no presētas un aglomerētas koksnes un augu atkritumiem un atgriezumiem

16.29.15.00

Granulas un briketes no presētas un aglomerētas koksnes un koksnes atkritumiem un atgriezumiem

kg

S

 

CPA: 16.29.21

Dabiskais korķis, mizots vai sadalīts kvadrātveida vai taisnstūra blokos, plātnēs, loksnēs vai sloksnēs; sasmalcināts, granulēts vai malts korķis; korķa atkritumi

16.29.21.30

Korķa atlikumi; sasmalcināts, granulēts vai malts korķis (izņemot dabisko korķi neapstrādātā vai vienkārši apstrādātā veidā)

kg

S

 

16.29.21.50

Dabiskais korķis, mizots vai rupji apstrādāts; taisnstūra vai kvadrātveida blokos, plātnēs, loksnēs vai sloksnēs

kg

S

 

CPA: 16.29.22

Dabiskā korķa izstrādājumi

16.29.22.50

Korķi un dabiskā korķa aizbāžņi

kg

S

 

16.29.22.90

Citi dabiskā korķa izstrādājumi

kg

S

 

CPA: 16.29.23

Bloki, plātnes, loksnes un sloksnes, dažādu formu flīzes un viengabala cilindri no aglomerēta korķa

16.29.23.20

Korķi un aizbāžņi, cilindriski, dzirkstošajiem vīniem, no aglomerēta korķa (ieskaitot korķus ar dabiskām korķa ripiņām)

kg

S

 

16.29.23.50

Korķi un aizbāžņi, cilindriski, no aglomerēta korķa (izņemot dzirkstošajiem vīniem)

kg

S

 

16.29.23.80

Aglomerēta korķa izstrādājumi – kluči, plātes, loksnes, sloksnes, dažādas formas plāksnītes, cieti cilindri vai ripas, ieskaitot aglomerētu valcētu korķi vai zīmogotu korķi, izņemot korķus un tapas

kg

S

 

CPA: 16.29.24

Aglomerēts korķis; citur neklasificēti izstrādājumi no aglomerēta korķa

16.29.24.00

Aglomerētais korķis; pārējie aglomerētā korķa izstrādājumi, kas nav klasificēti citur

kg

S

 

CPA: 16.29.25

Izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pinamiem materiāliem; grozi un pinumi

16.29.25.00

Izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pinamiem materiāliem; grozi un pinumi

kg

S

 

NACE: 17.11

Celulozes (papīrmasas) ražošana

CPA: 17.11.11

Ķīmiskā koksnes celuloze, šķīstošās šķirnes

17.11.11.00

Ķīmiskā koksnes masa, šķīstošās šķirnes

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.12

Ķīmiskā koksnes celuloze, natronceluloze vai sulfātceluloze, izņemot šķīstošās šķirnes

17.11.12.00

Ķīmiskā koksnes masa, sodas vai sulfātu, izņemot šķīstošās šķirnes

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.13

Ķīmiskā sulfītceluloze, izņemot šķīstošās šķirnes

17.11.13.00

Ķīmiskā koksnes masa, sulfīta, izņemot šķīstošās šķirnes

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.14

Mehāniskā koksnes celuloze; pusķīmiskā koksnes celuloze; papīra masa no citiem celulozi saturošiem šķiedrmateriāliem, izņemot koksni

17.11.14.00

Mehāniskā koksnes masa; pusķīmiskā koksnes masa; koksnes masa no citiem šķiedru celulozi saturošiem materiāliem, izņemot koksni

kg 90 % sdt

T

 

NACE: 17.12

Papīra un kartona ražošana

CPA: 17.12.11

Avīžpapīrs ruļļos vai loksnēs

17.12.11.00

Avīžpapīrs ruļļos vai loksnēs

kg

S

 

CPA: 17.12.12

Rokas lējuma papīrs un kartons

17.12.12.00

Roklējuma papīrs un kartons

kg

S

 

CPA: 17.12.13

Papīrs un kartons, kas izmantojams kā fotojutīga, termojutīga vai elektrojutīga papīra pamats; kopēšanas papīra pamats; tapešu pamats

17.12.13.00

Papīrs un kartons, kas izmantojams kā fotojutīga, termojutīga vai elektrojutīga papīra pamats; kopējamā papīra pamats; tapešu pamats

kg

S

 

CPA: 17.12.14

Cita veida papīrs un kartons grafiskiem nolūkiem

17.12.14.10

Papīrs, kartons grafikas darbiem; mehāniskās šķiedras ≤ 10 %, masa < 40 g/m2

kg

S

 

17.12.14.35

Papīrs, kartons grafikas darbiem; mehāniskās šķiedras ≤ 10 %, svars ≥ 40 g/m2 bet ≤ 150 g/m2, ruļļos

kg

S

 

17.12.14.39

Papīrs, kartons grafikas darbiem; mehāniskās šķiedras ≤ 10 %, svars ≥ 40 g/m2 bet ≤ 150 g/m2, loksnēs

kg

S

 

17.12.14.50

Papīrs, kartons grafikas darbiem; mehāniskās šķiedras ≤ 10 %, masa > 150 g/m2

kg

S

 

17.12.14.70

Papīrs, kartons grafikas darbiem; mehāniskās šķiedras > 10 %

kg

S

 

CPA: 17.12.20

Tualetes papīra, sejas salvešu, dvieļu un mutautiņu sagataves, celulozes vate un audumi no celulozes šķiedrām

17.12.20.30

Celulozes vate mājsaimniecības vai sanitārās higiēnas vajadzībām ruļļos ar platumu > 36 cm vai taisnstūra loksnēs (ieskaitot kvadrātu), kur vismaz viena nesalocītā mala > 36 cm

kg

S

 

17.12.20.55

Celulozes šķiedras kreppapīrs un plēvpapīrs mājsaimniecības/sanitārās higiēnas vajadzībām ruļļos ar platumu > 36 cm, taisnstūra loksnēs, kur vismaz viena nesalocītā mala > 36 cm, svars ≤ 25 g/m2 slānim

kg

S

 

17.12.20.57

Celulozes šķiedras kreppapīrs un plēvpapīrs mājsaimniecības/sanitārās higiēnas vajadzībām ruļļos ar platumu > 36 cm, taisnstūra loksnēs, kur vismaz viena nesalocītā mala > 36 cm, svars > 25 g/m2 slānim

kg

S

 

17.12.20.90

Citi papīra veidi, kas izgatavoti mājsaimniecības vajadzībām

kg

S

 

CPA: 17.12.31

Nebalināts kraftpapīrs bez pārklājuma

17.12.31.00

Nekrītots, nebalināts saiņpapīrs ruļļos vai loksnēs (izņemot rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem, sagataves perforētām kartēm un perforētām papīra lentēm)

kg

S

 

CPA: 17.12.32

Balināts kraftpapīrs ar pārklājumu

17.12.32.00

Nekrītots saiņpapīrs ruļļos vai loksnēs (izņemot nebalinātu, rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem, sagataves perforētām kartēm un perforētām papīra lentēm)

kg

S

 

CPA: 17.12.33

Pusķīmisko šķiedru gofrētais papīrs

17.12.33.00

Pusķīmisko šķiedru gofrētais papīrs

kg

S

 

CPA: 17.12.34

Pārstrādāts gofrētais papīrs un cits gofrētais papīrs

17.12.34.00

Pārstrādāts gofrētais papīrs un cits gofrētais papīrs

kg

S

 

CPA: 17.12.35

Testlainers (pārstrādāts papīrs gofrētā kartona virsmām)

17.12.35.20

Nekrītots testlainers (makulatūras kartons), masa ≤ 150 g/m2, ruļļos vai loksnēs

kg

S

 

17.12.35.40

Nekrītots testlainers (makulatūras kartons), masa > 150 g/m2, ruļļos vai loksnēs

kg

S

 

CPA: 17.12.41

Kraftpapīrs bez pārklājuma; maisu kraftpapīrs, krepēts vai krokots

17.12.41.20

Nekrītots, nebalināts maispapīrs (izņemot rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem, sagataves perforētām kartēm un perforētām papīra lentēm)

kg

S

 

17.12.41.40

Nekrītots maispapīrs (izņemot nebalinātu, rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem, sagataves perforētām kartēm un perforētām papīra lentēm)

kg

S

 

17.12.41.60

Nekrītots saiņpapīrs un kartons, masa ≤ 150 g/m2 (izņemot saiņpapīru, maispapīru, papīru un kartonu rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem u. c.)

kg

S

 

17.12.41.80 z

Krepēts vai burzīts maispapīrs ruļļos vai loksnēs

kg

S

 

CPA: 17.12.42

Sulfītcelulozes ietinamais papīrs un cits papīrs bez pārklājuma (kas nav lietojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem)

17.12.42.20

Ietinamais sulfītcelulozes papīrs ruļļos vai loksnēs

kg

S

 

17.12.42.40

Cits nekrītots papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, masa ≤ 150 g/m2 (izņemot HS 4802 pozīcijā minētos ražojumus, gofrētu papīru, ietinamo sulfītcelulozes papīru, filtra vai filca papīru un kartonu)

kg

S

 

17.12.42.60

Cits nekrītots papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, masa > 150 g/m2 un < 225 g/m2 (izņemot HS 4802 pozīcijā minētos ražojumus, gofrētu papīru, ietinamo sulfītcelulozes papīru, filtra vai filca papīru un kartonu)

kg

S

 

17.12.42.80

Cits nekrītots papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, masa ≥ 225 g/m2 (izņemot HS 4802 pozīcijā minētos ražojumus, gofrētu papīru, ietinamo sulfītcelulozes papīru, filtra vai filca papīru un kartonu)

kg

S

 

CPA: 17.12.43

Filtrpapīrs un filtrēšanas kartons; pape

17.12.43.30

Nekrītots filtrpapīrs un kartons ruļļos vai loksnēs

kg

S

 

17.12.43.60

Nekrītots filca papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs

kg

S

 

CPA: 17.12.44

Cigarešu papīrs, kas nav sagriezts grāmatiņās vai čaulītēs

17.12.44.00

Cigarešu čaulīšu papīrs (izņemot grāmatiņu veidā vai stobriņos) ruļļos ar platumu > 5 cm

kg

S

 

CPA: 17.12.51

Iekšēji pelēks kartons bez pārklājuma

17.12.51.10

Nekrītots, nepārklāts pelēkais kartons

kg

S

 

CPA: 17.12.59