25.10.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 272/140


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1787

(2019. gada 24. oktobris),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/6, ar ko pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādas barības un pārtikas importu, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu,

tā kā:

(1)

Lai aizsargātu sabiedrības veselību, dzīvnieku veselību vai vidi gadījumā, kad attiecīgu risku nevar apmierinoši novērst ar pasākumiem, ko dalībvalstis veic atsevišķi, Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. pantā ir paredzēta iespēja pieņemt atbilstošus Savienības ārkārtas pasākumus attiecībā uz pārtiku un barību, kas importēta no trešās valsts.

(2)

Pēc avārijas, kas 2011. gada 11. martā notika Fukušimas atomelektrostacijā, Komisija tika informēta, ka radionuklīdu līmenis noteiktos Japānas izcelsmes pārtikas produktos pārsniedz Japānā piemērojamos rīcības līmeņus attiecībā uz pārtiku. Šāda kontaminācija var apdraudēt sabiedrības veselību un dzīvnieku veselību Savienībā, tāpēc tika pieņemta Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 297/2011 (2). Minētā regula tika aizstāta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 961/2011 (3), kas vēlāk tika aizstāta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 284/2012 (4). Pēdējā minētā regula tika aizstāta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 996/2012 (5), kas vēlāk tika aizstāta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 322/2014 (6), kas savukārt tika aizstāta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/6 (7).

(3)

Tā kā Īstenošanas regulā (ES) 2016/6, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2058 (8), ir noteikts, ka tajā paredzētie pasākumi ir jāpārskata līdz 2019. gada 30. jūnijam, un lai ņemtu vērā situācijas turpmāko attīstību un 2017. un 2018. gada datus par radioaktivitātes sastopamību barībā un pārtikā, Īstenošanas regulu (ES) 2016/6 ir lietderīgi grozīt.

(4)

Līdzšinējie pasākumi ir pārskatīti, ņemot vērā datus, ko par septīto un astoto veģetācijas periodu (no 2017. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim) pēc avārijas sniegušas Japānas iestādes, – vairāk nekā 100 000 analīžu datus par radioaktivitātes sastopamību barībā un pārtikā, izņemot liellopu gaļu, un vairāk nekā 534 000 analīžu datus par radioaktivitātes sastopamību liellopu gaļā.

(5)

Japānas iestāžu iesniegtie dati par 2017. un 2018. gadu liecina, ka astotajā veģetācijas periodā pēc avārijas barībā un pārtikā, kuras izcelsme ir Čibā, Točigi un Ivatē, maksimālo radioaktivitātes līmeņu pārsniegums nav novērots, un, pirms barību un pārtiku, kuras izcelsme ir Čibas, Točigi un Ivates prefektūrās, eksportē uz Savienību, paraugu ņemšana un analīzes attiecībā uz radioaktivitātes klātbūtni vairs nav jāpieprasa.

(6)

Ņemot vērā Japānas iestāžu sniegtos 2017. un 2018. gada datus par sastopamību, attiecībā uz Fukušimas prefektūras izcelsmes barību un pārtikas produktiem ir lietderīgi atcelt prasību, ka pirms eksportēšanas uz Savienību jāņem un jāanalizē paraugi no sojas pupiņām, Japānas tūsklapes, parastās ērgļpapardes, Japānas osmundas un parastās strauspapardes (un no tām atvasinātajiem produktiem). Attiecībā uz citu šīs prefektūras izcelsmes barību un pārtiku ir lietderīgi saglabāt prasību, ka pirms eksportēšanas uz Savienību jāņem un jāanalizē paraugi.

(7)

Mijagi, Ibaraki, un Gunmas prefektūrām pašlaik ir noteikta prasība, ka pirms eksportēšanas uz Savienību jāņem un jāanalizē paraugi no sēnēm, zivsaimniecības produktiem un noteiktiem ēdamajiem savvaļas augiem (un no tiem atvasinātajiem produktiem). Dati par sastopamību astotajā veģetācijas periodā liecina, ka ir lietderīgi vairs neprasīt, lai pirms eksportēšanas uz Savienību tiktu ņemti un analizēti paraugi no Mijagi, Ibaraki un Gunmas prefektūras izcelsmes zivīm un zivsaimniecības produktiem un dažiem ēdamajiem savvaļas augiem (un no tiem atvasinātajiem produktiem), kā arī no sēnēm no Ibaraki prefektūras. Kas attiecas uz ēdamajiem savvaļas augiem un no tiem atvasinātajiem produktiem, paraugu ņemšanas un analizēšanas prasība attiecībā uz bambusa dzinumiem vairs nebūtu jānosaka Ibaraki un Gunmas prefektūrām, bet tā būtu jāsaglabā Mijagi prefektūrai; un paraugu ņemšanas un analizēšanas prasība attiecībā uz parasto strauspapardi un Japānas osmundu būtu jāatceļ Mijagi prefektūrai. Savukārt astotajā veģetācijas periodā ir konstatētas neatbilstības saistībā ar Aralia spp. no Gunmas prefektūras, un tāpēc ir lietderīgi noteikt, ka pirms eksportēšanas uz Savienību jāņem un jāanalizē Aralia spp. un no tās atvasināto produktu paraugi no Gunmas prefektūras.

(8)

Nagano un Ņiigatas prefektūrām pašlaik ir noteikta prasība, ka pirms eksportēšanas uz Savienību jāņem un jāanalizē paraugi no sēnēm un noteiktiem ēdamajiem savvaļas augiem un to pārstrādes un atvasinātajiem produktiem. Astotā veģetācijas perioda dati par sastopamību liecina, ka ir lietderīgi vairs neprasīt, lai pirms eksportēšanas uz Savienību tiktu ņemti un analizēti paraugi no abu minēto prefektūru izcelsmes sēnēm, kā arī no ēdamajiem savvaļas augiem – parastās strauspapardes, Japānas osmundas un Aralia spp. (un no tiem atvasinātajiem produktiem) – no Nagano prefektūras.

(9)

Septītā un astotā veģetācijas perioda dati par sastopamību liecina, ka ir lietderīgi saglabāt prasību, ka pirms eksportēšanas uz Savienību jāņem un jāanalizē paraugi no sēnēm un košiaburas (un no tiem atvasinātajiem produktiem), kuru izcelsme ir Šidzuokas, Jamanaši un Jamagatas prefektūrā.

(10)

Ņemot vērā septītā un astotā veģetācijas perioda datus par sastopamību, ir lietderīgi Īstenošanas regulas (ES) 2016/6 noteikumus strukturēt tā, lai tās prefektūras, kuru izcelsmes barībai un pārtikai pirms eksportēšanas uz Savienību jāņem paraugi un jāanalizē, būtu sagrupētas kopā.

(11)

Importēšanas laikā veiktās kontroles liecina, ka Savienības tiesību aktu īpašos nosacījumus Japānas iestādes īsteno pareizi un ka jau ilgāk nekā septiņus gadus importa kontrolēs neatbilstība nav konstatēta. Tāpēc ir lietderīgi importa kontroļu biežumu nepalielināt.

(12)

Ir lietderīgi paredzēt Īstenošanas regulas (ES) 2016/6 noteikumu pārskatīšanu, kad būs pieejami paraugu ņemšanas un analīžu rezultāti par radioaktivitātes klātbūtni barībā un pārtikā devītajā un desmitajā veģetācijas periodā (2019. un 2020. gadā) pēc avārijas, tas ir, līdz 2021. gada 30. jūnijam.

(13)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2016/6 būtu attiecīgi jāgroza.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2016/6 groza šādi:

1)

regulas 5. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

II pielikumā minētajām zivīm un zivsaimniecības produktiem, kas nozvejoti vai ievākti Fukušimas prefektūras piekrastes ūdeņos, neatkarīgi no tā, kur šos produktus izkrauj, pievieno 1. punktā minēto deklarāciju un analītisko ziņojumu ar paraugu ņemšanas un analīžu rezultātiem.”;

2)

regulas 14. pantu aizstāj ar šādu:

14. pants

Pārskatīšana

Šo regulu pārskata pirms 2021. gada 30. jūnija.”;

3)

II pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;

4)

III pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

2. pants

Pārejas noteikums

Barības un pārtikas sūtījumus, uz kuriem attiecas Īstenošanas regulas (ES) 2016/6 darbības joma un kas izvesti no Japānas pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas, iekams šī regula vēl nav stājusies spēkā, Savienībā drīkst importēt atbilstīgi nosacījumiem, kas noteikti Īstenošanas regulā (ES) 2016/6.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 24. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 25. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 297/2011, ar ko pēc avārijas Fukusimas atomelektrostacijā paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Japānas izcelsmes pārtikas un barības importu un pārtikas un barības sūtījumus no Japānas (OV L 80, 26.3.2011., 5. lpp.).

(3)  Komisijas 2011. gada 27. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 961/2011, ar kuru pēc avārijas Fukusimas atomelektrostacijā paredz īpašus noteikumus, kas reglamentē Japānas izcelsmes pārtikas un barības importu un pārtikas un barības sūtījumus no Japānas, un ar kuru atceļ Regulu (ES) Nr. 297/2011

(OV L 252, 28.9.2011., 10. lpp.).

(4)  Komisijas 2012. gada 29. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 284/2012, ar ko pēc avārijas Fukusimas atomelektrostacijā paredz īpašus noteikumus, kuri reglamentē Japānas izcelsmes pārtikas un barības importu un pārtikas un barības sūtījumus no Japānas, un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 961/2011 (OV L 92, 30.3.2012., 16. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 26. oktobra Īstenošanas regula (ES) Nr. 996/2012, ar ko pēc avārijas Fukusimas atomelektrostacijā paredz īpašus noteikumus, kuri reglamentē Japānas izcelsmes pārtikas un barības importu un pārtikas un barības sūtījumus no Japānas, un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 284/2012 (OV L 299, 27.10.2012., 31. lpp.).

(6)  Komisijas 2014. gada 28. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 322/2014, ar kuru pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādas barības un pārtikas importu, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas (OV L 95, 29.3.2014., 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula (ES) 2016/6, ar ko pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādas barības un pārtikas importu, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas, un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 322/2014 (OV L 3, 6.1.2016., 5. lpp.).

(8)  Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas regula (ES) 2017/2058, ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/6, ar ko pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādas barības un pārtikas importu, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas (OV L 294, 11.11.2017., 29. lpp.)


I PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2016/6 II pielikumu aizstāj ar šādu:

“II PIELIKUMS

Barība un pārtika, no kuras pirms eksportēšanas uz Savienību ir jāņem paraugi un kurai analīzēs jānosaka cēzija-134 un cēzija-137 klātbūtne

a)   Produkti, kuru izcelsme ir Fukušimas prefektūrā:

sēnes un no tām atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 un ex 2005 99 80,

zivis un zivsaimniecības produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604, izņemot:

Japānas seriola (Seriola quinqueradiata) un dzeltenastes seriola (Seriola lalandi), ko klasificē ar KN kodiem ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 un ex 1604 20 90,

lielā seriola (Seriola dumerili), ko klasificē ar KN kodiem ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 un ex 1604 20 90,

Japānas jūras plaudis (Pagrus major), ko klasificē ar KN kodiem 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 un ex 1604 20 90,

Jaunzēlandes zobaine (Pseudocaranx dentex), ko klasificē ar KN kodiem ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 un ex 1604 20 90,

Klusā okeāna zilā tunzivs (Thunnus orientalis), ko klasificē ar KN kodiem ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 un ex 1604 20 70,

austrumu makrele (Scomber japonicus), ko klasificē ar KN kodiem ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 un ex 1604 20 50,

Aralia spp. un no tām atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 un ex 0712 90,

bambusa dzinumi (Phyllostachys pubescens) un no tiem atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 un 2005 91 00,

košiaburas (Eleutherococcus sciadophylloides dzinumi) un no tām atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 un ex 0712 90,

(Japānas) hurmas (Diospyros sp.) un no tām atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 un ex 0813 50;

b)   produkti, kuru izcelsme ir Mijagi prefektūrā

sēnes un no tām atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 un ex 2005 99 80,

Aralia spp. un no tām atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 un ex 0712 90,

bambusa dzinumi (Phyllostachys pubescens) un no tiem atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 un 2005 91 00,

parastās ērgļpapardes (Pteridium aquilinum) un no tām atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 un ex 0712 90,

košiaburas (Eleutherococcus sciadophylloides dzinumi) un no tām atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 un ex 0712 90;

c)   produkti, kuru izcelsme ir Gunmas prefektūrā

sēnes un no tām atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 un ex 2005 99 80,

Aralia spp. un no tām atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 un ex 0712 90,

košiaburas (Eleutherococcus sciadophylloides dzinumi) un no tām atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 un ex 0712 90;

d)   produkti, kuru izcelsme ir Jamanaši, Jamagatas vai Šidzuokas prefektūrā:

sēnes un no tām atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 un ex 2005 99 80,

košiaburas (Eleutherococcus sciadophylloides dzinumi) un no tām atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 un ex 0712 90;

e)   produkti, kuru izcelsme ir Ibaraki, Nagano vai Ņiigatas prefektūrā:

košiaburas (Eleutherococcus sciadophylloides dzinumi) un no tām atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 un ex 0712 90;

f)   salikta sastāva produkti, kas satur vairāk nekā 50 % produktu, kas minēti šā pielikuma a)–e) punktā.”


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2016/6 III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

Deklarācija importam Savienībā

…(produkts un izcelsmes valsts)

Partijas identifikācijas kods …Deklarācijas Nr …

Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/6, ar ko pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādas barības un pārtikas importu, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas,

…(Īstenošanas regulas (ES) 2016/6 6. panta 2. vai 3. punktā minētais pilnvarotais pārstāvis)

DEKLARĒ, ka ……(Īstenošanas regulas (ES) 2016/6 5. panta 1. punktā minētie produkti) šajā sūtījumā, ko veido ……(sūtījuma, produkta apraksts, iepakojumu skaits un veids, bruto vai neto svars) un ko…(iekraušanas vieta) …(iekraušanas datums) iekrāvis … (pārvadātāja identifikācija), un kas tiek sūtīts uz …(galamērķa vieta un valsts) un nāk no uzņēmuma ……(uzņēmuma nosaukums un adrese),

atbilst Japānā spēkā esošajiem tiesību aktiem attiecībā uz cēzija-134 un cēzija-137 kopējā daudzuma maksimālajiem līmeņiem;

DEKLARĒ, ka sūtījums satur:

produktus, kuri minēti II pielikumā Īstenošanas regulai (ES) 2016/6, kas grozīta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1787, un kuri ir novākti un/vai pārstrādāti pirms 2011. gada 11. marta;

produktus, kuri minēti II pielikumā Īstenošanas regulai (ES) 2016/6, kas grozīta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1787, kuru izcelsme nav un kuri netiek nosūtīti no kādas no Īstenošanas regulas (ES) 2016/6, kas grozīta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1787, II pielikumā uzskaitītajām prefektūrām, kurām noteikta prasība ņemt attiecīgā produkta paraugus un veikt to analīzi;

produktus, kuri minēti II pielikumā Īstenošanas regulai (ES) 2016/6, kas grozīta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1787, kuri nosūtīti, bet kuru izcelsme nav kādā no Īstenošanas regulas (ES) 2016/6, kas grozīta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1787, II pielikumā uzskaitītajām prefektūrām, kurām noteikta prasība ņemt attiecīgā produkta paraugus un veikt to analīzi, un kuri tranzīta laikā nav bijuši eksponēti radioaktivitātei;

produktus, kuri minēti II pielikumā Īstenošanas regulai (ES) 2016/6, kas grozīta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1787, un kuru izcelsme ir kādā no Īstenošanas regulas (ES) 2016/6, kas grozīta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1787, II pielikumā uzskaitītajām prefektūrām, kurām noteikta prasība ņemt attiecīgā produkta paraugus un veikt to analīzi, un kuru paraugi ņemti …(datums) un tiem veiktas laboratorijas analīzes…(datums) …(laboratorijas nosaukums), lai noteiktu radionuklīdu cēzija-134 un cēzija-137 līmeni. Analītiskais ziņojums ir pievienots;

nezināmas izcelsmes produktus, kas minēti II pielikumā Īstenošanas regulai (ES) 2016/6, kas grozīta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1787, vai no tiem atvasinātus produktus, vai barības maisījumu vai pārtiku, kas satur vairāk nekā 50 % šo produktu nezināmas izcelsmes sastāvdaļas(-u) veidā, un kuru paraugi ņemti …(datums) un tiem veiktas laboratorijas analīzes …(datums) …(laboratorijas nosaukums), lai noteiktu radionuklīdu cēzija-134 un cēzija-137 līmeni. Analītiskais ziņojums ir pievienots.

(Vieta) …(datums …

Īstenošanas regulas (ES) 2016/6 6. panta 2. vai 3. punktā minētā pilnvarotā pārstāvja zīmogs un paraksts