14.10.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 261/37


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1715

(2019. gada 30. septembris),

ar ko nosaka noteikumus par oficiālo kontroļu informācijas pārvaldības sistēmas un tās sistēmas komponentu darbību (“IMSOC regula”)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 13. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (2), un jo īpaši tās 51. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulu (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (3) (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”), jo īpaši tās 23. panta pirmās daļas c) punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulu (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (4), jo īpaši tās 104. panta pirmās daļas a), b) un c) punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (5) (“Oficiālo kontroļu regula”), jo īpaši 58. panta pirmās daļas a) punktu, 75. panta 2. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktu, 90. panta pirmās daļas f) punktu, 102. panta 6. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktu, 103. panta 6. punktu un 134. panta pirmās daļas a) līdz g) punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2017/625 cita starpā paredz noteikumus, kā dalībvalstīm oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības attiecībā uz dzīvniekiem un precēm, ko ieved Savienībā, veikt tā, lai nodrošinātu Savienības lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību aktu pareizu piemērošanu.

(2)

Tā nosaka, ka Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm jāizveido un jāpārvalda datorizēta oficiālo kontroļu informācijas pārvaldības sistēma (IMSOC), kas dotu iespēju pārvaldīt un apstrādāt ar oficiālajām kontrolēm saistītus datus, informāciju un dokumentus, kā arī automātiski ar tiem apmainīties. Sistēmā IMSOC būtu jāintegrē un pēc vajadzības jājaunina noteiktas informācijas sistēmas, ko pārvalda Komisija, un tai būtu jādarbojas kā sadarbspējas shēmai, kas savieno minētās sistēmas un dažos gadījumos arī esošas dalībvalstu nacionālās sistēmas un trešo valstu un starptautisku organizāciju informācijas sistēmas (“citas sistēmas”).

(3)

Pie Komisijas pārvaldītām informācijas sistēmām, kas integrējamas sistēmā IMSOC, jāmin ar Regulu (EK) Nr. 178/2002 izveidotā un ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 183/2005 (6) paplašinātā ātrās brīdināšanas sistēma pārtikas un barības jomā (RASFF) paziņošanai par tādu tiešu vai netiešu risku cilvēka veselībai, kas izriet no pārtikas, pārtikas kontaktmateriāla vai barības, saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429 izveidojamā sistēma, kurā paziņotu un ziņotu informāciju par dzīvnieku slimībām (ADIS), saskaņā ar Regulu (ES) 2016/2031 izveidojamā sistēma, kurā paziņotu un ziņotu par kaitīgo organismu klātbūtni augos un augu produktos (EUROPHYT), administratīvās palīdzības un sadarbības (APS) tehniskie rīki un Regulā (ES) 2017/625 minētā sistēma TRACES.

(4)

Komisijas pārvaldītās informācijas sistēmas ir izveidotas dažādos laikos un kopš izveidošanas juridisku un operacionālu iemeslu dēļ ir grozītas. Tāpēc, lai tās jauninātu un integrētu, kā prasa Regula (ES) 2017/625, ir lietderīgi visus noteikumus, kas attiecas uz IMSOC un tās sistēmas komponentu darbību, apkopot vienā tiesību aktā un izveidot noteikumus datu, informācijas un dokumentu apmaiņai ar citām sistēmām, izmantojot pilnvaras, kas Komisijai piešķirtas ar regulām (EK) Nr. 178/2002, (ES) 2016/429, (ES) 2016/2031 un (ES) 2017/625, un esošos īstenošanas aktus atcelt.

(5)

Regula (ES) 2017/625 nosaka, ka dalībvalstīm un Komisijai ar sistēmu IMSOC un tās komponentiem persondati [“personas dati”] jāapstrādā tikai tādu oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību vajadzībām, kuras veic, lai pārliecinātos par atbilstību relevantajiem Savienības noteikumiem minētās regulas 1. panta 2. punktā uzskaitītajās jomās, arī operatoru līdzšinējo sniegumu minēto noteikumu izpildē.

(6)

Attiecībā uz operatoriem oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības veic visu to darbības laiku, un noteiktos gadījumos – piemēram, dzīvnieku labturības kontrolpārbaudes vai oficiālās kontroles ilgi glabājamiem produktiem, tādiem kā pārtikas konservi vai pārtikas kontaktmateriāli – tās attiecībā uz vieniem un tiem pašiem dzīvniekiem un precēm veic dažādos laika punktos. Tādēļ, lai varētu pienācīgi izsekot operatoru līdzšinējam sniegumam, ir lietderīgi noteikt, ka maksimālais persondatu glabāšanas periods ir desmit gadi; ar to vajadzētu pietikt izsekojamībai pārtikas izraisītu uzliesmojumu, dzīvnieku slimību uzliesmojumu, dzīvnieku labturības kontrolpārbaužu un augu kaitēkļu uzliesmojumu gadījumos.

(7)

Lai īstenotu pasākumus, kas atbilst integrētas datu aizsardzības principam, kurš noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (7) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/1725 (8), IMSOC komponentiem būtu jāpiešķir ierobežota kapacitāte uzņemt nestrukturētu informāciju. Šī kapacitāte būtu jāizmanto tikai tad, ja šī informācija ir nepieciešama un to efektīvi sniegt strukturētā veidā nav iespējams. Turklāt, pat ja uz tiem nav skaidru atsauču, persondatu aizsardzības principi ir iestrādāti katrā šīs regulas noteikumā, jo īpaši attiecībā uz datu pārziņu identifikāciju, persondatu glabāšanas periodiem, piekļuvi persondatiem, persondatu nosūtīšanu un pārsūtīšanu un datu drošību.

(8)

Lai nodrošinātu, ka IMSOC piemērojamo vispārīgo risinājumu izstrāde tiek virzīta vienveidīgi un ka sistēmas komponenti tiek izstrādāti un izmantoti saskanīgi, tā ierobežojot administratīvo slogu un nepieļaujot, ka bez vajadzības tiek noteiktas atšķirīgas procedūras, Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm jāīsteno IMSOC daudzlīmeņu pārvaldība.

(9)

Šajā nolūkā ir lietderīgi attiecībā uz katru IMSOC sistēmas komponentu izveidot dalībnieku tīklu, kurā ietilpst arī Komisija un attiecīgā gadījumā ES aģentūras, un ir lietderīgi, ka Komisija izveido pārvaldības struktūras, lai pastāvīgi vāktu dalībvalstu atsauksmes par plānotajām izmaiņām un jauniem elementiem IMSOC un tās komponentu izstrādes virzīšanai.

(10)

Lai gan katram IMSOC komponentam ir sava specifika, šajā regulā būtu jānosaka vispārīgi visiem komponentiem piemērojami principi attiecībā uz īpašumtiesībām un atbildību par datiem, informāciju un dokumentiem un apmaiņu ar citām sistēmām. Tai turklāt būt jānosaka Komisijas pienākumi un tiesības attiecībā uz IMSOC un persondatu aizsardzības noteikumiem Regulā (ES) 2016/679, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/680 (9) un Regulā (ES) 2018/1725.

(11)

Tā kā Regula (ES) 2017/625 paredz, ka sistēmā IMSOC ir jāintegrē RASFF, ar šo regulu būtu jānosaka īstenošanas pasākumi RASFF efektīvai darbībai sistēmā IMSOC, balstoties uz paziņojumu nosūtīšanai piemērojamajiem nosacījumiem un procedūrām, ko pašlaik nosaka Komisijas Regula (ES) Nr. 16/2011 (10), kura nosaka arī pēc riskiem klasificēto dažādo paziņojumu veidu definīcijas.

(12)

Tā kā noteikumi par administratīvo palīdzību un sadarbību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 (11) IV sadaļā un īstenošanas pasākumi Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2015/1918 (12), ar ko izveido Administratīvās palīdzības un sadarbības sistēmu (APS sistēmu), tagad ir iekļauti Regulas (ES) 2017/625 IV sadaļā, tad atbilstoši pilnvarām, ko Komisijai piešķir Regula (ES) 2017/625, šajā regulā būtu jāparedz darbības noteikumi un standarta formāts informācijas apmaiņai par pārrobežu neatbilstības gadījumiem sistēmā IMSOC.

(13)

Ņemot vērā, cik sarežģīti ir daži neatbilstības gadījumi, kuros riski var netikt konstatēti tūliņ, un lai nodrošinātu ātru un pienācīgu dažādo kompetento iestāžu koordināciju ar pareizo procedūru, šajā regulā būtu jāietver noteikumi, kas ļautu neatbilstības, kuras rada riskus, nošķirt no citām neatbilstībām nolūkā RASFF vai APS procedūras izvēli racionalizēt un atvieglot.

(14)

Turklāt šai regulai, ciktāl iespējams, būtu arī jāsaskaņo, ar kāda veida informāciju notiek apmaiņa RASFF vai APS procedūrās, lai procedūru varētu ātri mainīt, ja faktiskie pierādījumi liecina par risku vai tā neesību.

(15)

Pēc incidenta, kurā konstatēta kontaminācija ar fipronilu, Komisija un dalībvalstis 2017. gada 26. septembra ministru konferencē (13) vienojās par konkrētiem pasākumiem un koordinētu rīcību, kas ļaus pastiprināti apkarot pārtikas jomas krāpniecību. Kā vienu pasākumu, kas nodrošinātu, ka informācijas apmaiņa norit pēc iespējas efektīvi, tās norādīja iespēju novērst RASFF un APS sistēmu nošķirtību, ieviešot kombinētu platformu. Šajā nolūkā ar šo regulu būtu jāizveido kopīgs elektronisks rīks (iRASFF), kas integrējams IMSOC un apvienotu RASFF un APS, Regulā (EK) Nr. 178/2002 un Regulā (ES) 2017/625 prasītajai informācijas apmaiņai.

(16)

Lai nodrošinātu, ka iRASFF darbojas pareizi un efektīvi, dalībvalstu RASFF un APS tīklu kontaktpunktiem būtu jābūt pārstāvētiem struktūrā, ko dēvē par vienoto kontaktpunktu. Šim vienotajam kontaktpunktam būtu jāsastāv no personām, kas pārvalda abus tīklus (neatkarīgi no tā, vai tās fiziski ir vienā administratīvajā vienībā), jānodod informācija attiecīgajai kompetentajai iestādei valstī un parasti jābūt pirmajam Komisijas kontaktpunktam.

(17)

Turklāt, ņemot vērā to, ka pārtikas un barības ķēdē notiek noziedzīgas darbības un ka šīs darbības vienlaikus ir relevantas kompetentajām iestādēm un policijai vai tiesu iestādēm, pārtikas jomas krāpniecības apkarošanas tīklā būtu jāiesaistās arī Eiropas Savienības Aģentūrai tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols) un attiecīgā gadījumā jāinformē Eiropas Savienības Tiesu sadarbības vienība (Eurojust).

(18)

Ar šo regulu būtu arī jāparedz kopīgi noteikumi iRASFF kontaktpunktiem un Komisijas koordinējošajai lomai paziņojumu verificēšanā un tādu apdraudējumu un iesaistīto operatoru apzināšanā, kuri atkārtojas.

(19)

Turklāt, tā kā Regula (EK) Nr. 178/2002 prasa, lai valsts iestādes sabiedrību informētu par riskiem cilvēka veselībai (cita starpā) un par noteiktiem paziņojumiem informētu trešās valstis, ar šo regulu būtu jānosaka noteikumi, kā sabiedrība un trešās valstis informējamas, līdzsvarojot vajadzību tās informēt un vajadzību nekaitēt uzņēmumu operatoriem.

(20)

Regula (ES) 2016/429 nosaka noteikumus par dzīvnieku slimībām, kas ir pārnēsājamas uz dzīvniekiem vai cilvēkiem, tostarp prasības attiecībā uz paziņošanu par slimībām un ziņošanu par tām. Tā nosaka, ka Komisijai jāizveido un jāpārvalda tāda datorizēta informācijas sistēma šo prasību mehānismu un instrumentu darbības nodrošināšanai (ADIS), kas būtu jāintegrē IMSOC.

(21)

Tā kā Regula (ES) 2016/429 kļūst piemērojama 2021. gada 21. aprīlī, šajā regulā būtu jāparedz atlikti noteikumi par ADIS darbībai nepieciešamā tīkla izveidi.

(22)

Regula (ES) 2016/2031 nosaka pasākumus, kuru mērķis ir novērst augiem kaitīgu organismu iekļūšanu vai izplatīšanos ES teritorijā, tostarp prasības paziņot par kaitīgo organismu klātbūtni un veiktajiem fitosanitārajiem pasākumiem. Tā nosaka, ka Komisijai jāizveido elektroniska sistēma, kurā dalībvalstis iesniegtu paziņojumus un kurai vajadzētu būt savienotai un saderīgai ar IMSOC.

(23)

Lai to varētu panākt, regula Komisiju pilnvaro noteikt īpašus noteikumus par paziņojumiem, it sevišķi iekļaujamajām ziņām, veidlapu un kā to aizpildīt un konkrētu ziņu sniegšanas termiņiem.

(24)

EUROPHYT aizturēšanas pasākumu tīmekļa paziņojumu sistēma (14) ir sistēma, ko Komisija kopā ar dalībvalstīm izstrādājusi paziņošanai par tādu no citām dalībvalstīm vai trešām valstīm sūtītu augu un augu produktu sūtījumu aizturēšanu, kuri rada tūlītējas briesmas, ka tiks introducēti vai izplatīsies kaitīgi organismi. Tas, kāda procedūra un standarta veidlapa jāizmanto, lai paziņotu par šādu no trešās valsts sūtītu sūtījumu pārtveršanu, ir noteikts Komisijas Direktīvā 94/3/EK (15).

(25)

Lai dalībvalstīm palīdzētu paziņot par to, ka to teritorijā oficiāli apstiprināta kaitīgo organismu klātbūtne, un par kaitīgo organismu izskaušanas un izplatīšanās novēršanas pasākumiem (neatkarīgi no tā, vai organismi reglamentēti kā kaitīgi ES līmenī), tika izstrādāta paralēla EUROPHYT uzliesmojumu tīmekļa paziņojumu sistēma. To, kāda informācija iekļaujama šajos paziņojumos un kāds ir to iesniegšanas termiņš, nosaka Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/917/ES (16). Tā turklāt nosaka, ka paziņotājai dalībvalstij, ja tā saņem jaunu relevantu informāciju vai veic jaunus relevantus pasākumus, iespējami drīz jāsniedz atjaunināta informācija.

(26)

Lai dalībvalstis varētu paziņot par aizturēšanu un uzliesmojumiem, kā prasa Regula (ES) 2016/2031, šajā regulā būtu jānosaka noteikumi, kā paziņot par aizturēšanu un uzliesmojumiem saskaņā ar procedūrām, kas līdzīgas tām, kuras saskaņā ar Direktīvu 94/3/EK izmanto attiecībā uz aizturēšanu un saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2014/917/ES izmanto attiecībā uz uzliesmojumiem.

(27)

Tā kā EUROPHYT aizturēšanas pasākumu sistēmā iesniegtie paziņojumi līdzinās datiem un informācijai, ko par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importu un iekšējo tirdzniecību Savienībā iesniedz sistēmā TRACES, EUROPHYT aizturēšanas pasākumu sistēmas funkcijas attiecībā uz precēm, kas aizturētas uz robežas un Savienībā, būtu jānodrošina nevis sistēmā EUROPHYT, bet gan sistēmā TRACES.

(28)

Regula (ES) 2017/625 turklāt paredz, ka sistēmā IMSOC vajadzētu būt iespējai sagatavot, apstrādāt un nosūtīt vienotos sanitāros ievešanas dokumentus (VSID) un oficiālos sertifikātus, un Komisiju pilnvaro pieņemt noteikumus par VSID formātu, iesniegšanas un izmantošanas norādījumus un noteikumus par elektronisko sertifikātu izdošanu un elektronisko parakstu izmantošanu.

(29)

Lai panāktu pienācīgu elektronisko identifikācijas līdzekļu un elektroniskās sertifikācijas drošības līmeni, digitalizētu un saskaņotu sertifikācijas procesu, elektronisko oficiālo sertifikātu un VSID izdošanai būtu jānorit, ievērojot elektronisko parakstu, elektronisko zīmogu un elektronisko laika zīmogu standartus dažādos identitātes uzticamības līmeņos, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (17) un Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1506 (18), kurš pieņemts saskaņā ar minēto regulu, un tiem par pamatu jāņem esošie noteikumi par elektronisko fitosanitāro sertifikāciju, kuri izklāstīti Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2018/1553 (19).

(30)

Tomēr, tā kā Regula (ES) 2016/2031 paredz, ka elektroniskos fitosanitāros sertifikātus augu, augu produktu un citu objektu ievešanai Savienības teritorijā pieņem tikai tad, ja tie iesniegti, izmantojot IMSOC vai veicot elektronisku datu apmaiņu ar IMSOC, šajā regulā būtu jānosaka noteikumi šādu sertifikātu izdošanai saskaņā ar minētajiem noteikumiem.

(31)

Turklāt, lai nodrošinātu pašreizējās operacionālās prakses nepārtrauktību, šajā regulā nosakot, kādas ziņas attiecībā uz attiecīgo kategoriju dzīvniekiem un precēm sniedzamas VSID, par pamatu jāņem ieraksti produktu kopējā veterinārajā ievešanas dokumentā (KVID), kas noteikts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 136/2004 (20), dzīvnieku KVID, kas noteikts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 282/2004 (21) un kopējā ievešanas dokumentā, kas noteikts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 669/2009 (22).

(32)

Attiecībā uz tādu no trešām valstīm ievestu augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem, kam ir vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, šajā regulā būtu jānosaka arī veidne VSID ar ierakstiem, kas ir relevanti augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kuri minēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta c) līdz f) apakšpunktā un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/66 (23). Turklāt šie ieraksti būtu jāsaskaņo ar ierakstiem, kas iekļaujami EUROPHYT aizturēšanas pasākumu sistēmas paziņojumos.

(33)

Tā kā operatoriem VSID būtu jāizmanto, lai kompetentajām iestādēm iepriekš paziņotu par sūtījumu pienākšanu, bet šīm iestādēm – lai reģistrētu oficiālo kontroļu iznākumu un par sūtījumu pieņemto lēmumu, VSID būtu jāizdala trīs daļas, no kurām vienu aizpilda par sūtījumu atbildīgā persona, vienu – kompetentā iestāde, kas pieņem lēmumu par sūtījumu, un vienu – kompetentā iestāde, kas attiecībā uz sūtījumu veic sekojumpasākumus. Šajā regulā būtu jāizklāsta katras VSID daļas aizpildīšanas noteikumi, arī valodas prasības.

(34)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 70/2008/EK (24) prasa, lai Komisija un dalībvalstis izveidotu drošas, integrētas, sadarbspējīgas un piekļūstamas elektroniskās muitas sistēmas, kas nodrošinātu vienloga pakalpojumus raitai datu plūsmai starp ekonomikas dalībniekiem un muitas dienestiem, starp muitas dienestiem un Komisiju un starp muitas dienestiem un citām administratīvajām iestādēm vai aģentūrām. Tā kā šie mērķi ir līdzīgi Regulas (ES) 2017/625 mērķiem, šajā regulā būtu jāparedz līdzīgi mehānismi sadarbībai starp iestādēm, kas nodarbojas ar Savienībā ievestiem dzīvniekiem un precēm un darbojas sistēmā TRACES.

(35)

Lai nodrošinātu konsekventu informācijas apkopošanu un izvairītos no dalībvalstu un Komisijas datubāzu piesārņošanas, datu apmaiņai starp TRACES un dalībvalstu nacionālajām sistēmām būtu jāizmanto references dati, ko sistēmā TRACES nodrošina Komisija.

(36)

Šajā nolūkā dalībvalstīm būtu Komisijai jāsniedz informācija, kas vajadzīga sistēmas TRACES darbībai, piemēram, saraksti ar robežkontroles punktiem un kontrolpunktiem, kas nozīmēti saskaņā ar Regulu (ES) 2017/625, saraksti ar kontroles vienībām, kas nozīmētas TRACES vajadzībām, saraksti ar pārtikas uzņēmumu objektiem [“uzņēmumiem”], kas apstiprināti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 852/2004 (25), un saraksti ar objektiem [“uzņēmumiem”], iekārtām un operatoriem [“uzņēmējiem”], kas rīkojas ar dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem vai atvasinātajiem produktiem un kas apstiprināti vai reģistrēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009 (26).

(37)

Direktīvas 94/3/EK, Regulas (ES) Nr. 16/2011 un Īstenošanas lēmumu 2014/917/ES, (ES) 2015/1918 un (ES) 2018/1553 noteikumi ir pārskatīti un tagad ir iekļauti šajā regulā. Skaidrības un konsekvences labad minētie akti no Regulas (ES) 2017/625 piemērošanas dienas būtu jāatceļ.

(38)

Komisijas lēmumi 92/486/EEK (27), 2003/24/EK (28), 2003/623/EK (29), 2004/292/EK (30), 2004/675/EK (31) un 2005/123/EK (32), kas attiecībā uz sistēmu TRACES pieņemti saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/425/EEK (33) un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (34), ir novecojuši. Skaidrības un konsekvences labad arī šie lēmumi no Regulas (ES) 2017/625 piemērošanas dienas būtu jāatceļ.

(39)

Šī regula ir apspriesta ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

(40)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. nodaļa

2. Priekšmets, darbības joma un definīcijas

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šī regula nosaka:

a)

konkrētus paziņojumu un papildu informācijas nosūtīšanas nosacījumus un procedūras ātrās brīdināšanas sistēmai pārtikas un barības jomā (RASFF), kas izveidojama saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 178/2002;

b)

procedūras, kas reglamentē, kā izveidojama un izmantojama datorizētā sistēma, kura paredzēta paziņošanai un ziņošanai par slimībām Savienībā un kuru izveido un pārvalda Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 22. pantu;

c)

konkrētus paziņojumu iesniegšanas noteikumus, arī termiņus, kuri nosakāmi saskaņā ar Regulu (ES) 2016/2031;

d)

noteikumus, kā oficiālo kontroļu informācijas pārvaldības sistēmā (IMSOC) datorizēti jānotiek informācijas, datu un dokumentu apstrādei un apmaiņai, kura vajadzīga, lai varētu veikt Regulā (ES) 2017/625 paredzētās oficiālās kontroles; tie skar šādus aspektus:

i)

Regulas (ES) 2017/625 56. pantā minētā vienotā sanitārā ievešanas dokumenta (VSID), arī tā elektroniskā ekvivalenta, formāts, kā arī norādījumi par tā iesniegšanu un izmantošanu;

ii)

vienota kārtība, kādā sadarbojas muitas dienesti, kompetentās iestādes un citas iestādes un kas minēta Regulas (ES) 2017/625 75. pantā;

iii)

elektronisko sertifikātu izdošana un elektronisko parakstu izmantošana oficiālajos sertifikātos, kas minēti Regulas (ES) 2017/625 87. pantā;

iv)

standartformāti informācijas apmaiņai Regulas (ES) 2017/625 IV sadaļā minētās administratīvās palīdzības un sadarbības satvarā attiecībā uz:

palīdzības pieprasījumiem,

parastiem un atkārtotiem paziņojumiem un atbildēm;

v)

tehnisko rīku specifikācijas un procedūras saziņai starp koordinācijas institūcijām, kas nozīmētas saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 103. panta 1. punktu;

vi)

Regulas (ES) 2017/625 VI sadaļas IV nodaļā minētās IMSOC pienācīga darbība.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“komponents” ir elektroniska sistēma, kas integrēta IMSOC;

2)

“tīkls” ir tādu dalībnieku grupa, kam ir piekļuve konkrētam komponentam;

3)

“tīkla dalībnieks” ir dalībvalsts kompetentā iestāde, Komisija, ES aģentūra, trešās valsts kompetentā iestāde vai starptautiska organizācija, kam ir piekļuve vismaz vienam komponentam;

4)

“kontaktpunkts” ir kontaktpunkts, ko tīkla dalībnieks nozīmējis sevi pārstāvēt;

5)

“dalībvalsts nacionālā sistēma” ir datorizēta informācijas sistēma, kura pieder dalībvalstij, kas to izveidojusi pirms Regulas (ES) 2017/625 spēkā stāšanās dienas nolūkā pārvaldīt un apstrādāt oficiālo kontroļu datus, informāciju un dokumentus un ar tiem apmainīties, un kura spēj elektroniski apmainīties ar datiem ar relevanto komponentu;

6)

“starptautiska organizācija” ir jebkura starptautiski atzīta institūcija, kas minēta Regulas (ES) 2017/625 121. panta g) punktā, vai līdzīga starpvaldību organizācija;

7)

iRASFF” ir elektroniskā sistēma, ar kuru tiek īstenotas RASFF un APS procedūras, kas aprakstītas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. pantā un Regulas (ES) 2017/625 102. līdz 108. pantā;

8)

“risks” ir jebkāds tiešs vai netiešs pārtikas, pārtikas kontaktmateriāla vai barības radīts risks cilvēka veselībai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. pantu vai nopietns risks dzīvnieku veselībai vai videi, kas ir saistīts ar barību, arī barību dzīvniekiem, kurus netur pārtikas ražošanas vajadzībām, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 183/2005 29. pantu;

9)

RASFF tīkls” ir 8. punktā definēto risku paziņošanai paredzēta ātrās brīdināšanas sistēma, kas kā tīkls izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. pantu;

10)

“APS tīkls” ir tīkls, kurā ietilpst Komisija un koordinācijas institūcijas, ko dalībvalstis saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 103. panta 1. punktu nozīmējušas, lai veicinātu informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm;

11)

“pārtikas jomas krāpniecības apkarošanas tīkls” ir tīkls, kurā ietilpst Komisija, Eiropols un koordinācijas institūcijas, ko dalībvalstis saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 103. panta 1. punktu nozīmējušas īpaši tam, lai veicinātu informācijas apmaiņu par 21) punktā definētajiem paziņojumiem par pārtikas jomas krāpniecību;

12)

“brīdināšanas un sadarbības tīkls” ir tīkls, kurā ietilpst RASFF tīkls, APS tīkls un pārtikas jomas krāpniecības apkarošanas tīkls;

13)

“vienotais kontaktpunkts” ir kontaktpunkts, kurā ietilpst RASFF un APS kontaktpunkti katrā dalībvalstī neatkarīgi no tā, vai tie fiziski atrodas vienā un tajā pašā administratīvajā vienībā;

14)

“paziņojums par neatbilstību” ir iRASFF paziņojums par neatbilstību, kas nerada risku Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. panta un Regulas (ES) 2017/625 106. panta 1. punkta nozīmē, izņemot maznozīmīgus riskus dzīvnieku veselībai un riskus augu veselībai vai dzīvnieku labklājībai;

15)

“brīdinājuma paziņojums” ir iRASFF paziņojums, kas attiecas uz nopietnu tiešu vai netiešu pārtikas, pārtikas kontaktmateriāla vai barības radītu risku (Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. panta un Regulas (EK) Nr. 183/2005 29. panta nozīmē) un kas prasa vai varētu prasīt ātru cita RASFF tīkla dalībnieka rīcību;

16)

“informatīvs paziņojums” ir iRASFF paziņojums, kas attiecas uz tiešu vai netiešu pārtikas, pārtikas kontaktmateriāla vai barības radītu risku (Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. panta un Regulas (EK) Nr. 183/2005 29. panta nozīmē) un kas neprasa ātru cita RASFF tīkla dalībnieka rīcību;

17)

“informatīvs paziņojums sekojumpasākumu veikšanai” ir informatīvs paziņojums, kas attiecas uz produktu, kurš ir laists tirgū vai varētu tikt laists tirgū cita RASFF tīkla dalībnieka valstī;

18)

“informatīvs paziņojums saņēmēja ievērībai” ir informatīvs paziņojums, kas attiecas uz produktu, kurš:

i)

vai nu ir sastopams tikai paziņotāja tīkla dalībnieka valstī; vai

ii)

tirgū nav laists; vai

iii)

ir no tirgus izņemts;

19)

“paziņojums par jaunumiem” ir tāds iRASFF paziņojums, kas attiecas uz pārtikas, pārtikas kontaktmateriāla vai barības radītu risku (Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. panta un Regulas (EK) Nr. 183/2005 29. panta nozīmē), kam nav oficiāla avota, kas satur nepārbaudītu informāciju vai attiecas uz vēl neidentificētu produktu;

20)

“paziņojums par noraidīšanu uz robežas” ir iRASFF paziņojums par Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. panta 3. punkta c) apakšpunktā minēto pārtikas, pārtikas kontaktmateriāla vai barības partijas, konteinera vai kravas noraidīšanu sakarā ar 8) punktā definēto risku;

21)

“paziņojums par pārtikas jomas krāpniecību” ir iRASFF paziņojums par uzņēmumu vai privātpersonu tīšu rīcību, par kuru ir aizdomas, ka tās nolūks ir maldināt pircējus un tā iegūt nepienācīgu priekšrocību, pārkāpjot Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punktā minētos noteikumus;

22)

“sākotnējais paziņojums” ir paziņojums par neatbilstību, brīdinājuma paziņojums, informatīvs paziņojums, paziņojums par jaunumiem, paziņojums par pārtikas jomas krāpniecību vai paziņojums par noraidīšanu uz robežas;

23)

“sekojumpaziņojums” ir iRASFF paziņojums, kurā iekļauta papildu informācija, kas attiecas uz sākotnējo paziņojumu;

24)

“pieprasījums” ir sistēmā iRASFF izveidots administratīvās palīdzības pieprasījums, kam pamatā ir sākotnējais paziņojums vai sekojumpaziņojums un kas dod iespēju apmainīties ar informāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 104. līdz 108. pantu;

25)

“atbilde” ir atbilde uz sistēmā iRASFF izveidotu administratīvās palīdzības pieprasījumu, kam pamatā ir sākotnējais paziņojums vai sekojumpaziņojums un kas dod iespēju apmainīties ar informāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 104. līdz 108. pantu;

26)

“paziņotājs tīkla dalībnieks vai kontaktpunkts” ir tīkla dalībnieks vai kontaktpunkts, kas adresē paziņojumu citam tīkla dalībniekam vai kontaktpunktam;

27)

“paziņojuma saņēmējs tīkla dalībnieks vai kontaktpunkts” ir tīkla dalībnieks vai kontaktpunkts, kam cits tīkla dalībnieks vai kontaktpunkts paziņojumu adresējis;

28)

“pieprasījuma saņēmējs tīkla dalībnieks vai kontaktpunkts” ir tīkla dalībnieks vai kontaktpunkts, kam cits tīkla dalībnieks vai kontaktpunkts adresējis paziņojumu nolūkā saņemt atbildi;

29)

ADIS” ir paziņošanai un ziņošanai par slimībām paredzēta datorizēta informācijas sistēma, kuru izveido un pārvalda Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 22. pantu;

30)

ADIS tīkls” ir tīkls, kurā ietilpst Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes un kura mērķis ir nodrošināt ADIS darbību;

31)

EUROPHYT” ir elektroniskās paziņošanas sistēma, ko izveido Komisija, kas ir savienota un saderīga ar IMSOC un kas paredzēta tam, lai dalībvalstis tajā saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 103. pantu varētu iesniegt EUROPHYT paziņojumus par uzliesmojumiem;

32)

EUROPHYT paziņojums par uzliesmojumu” ir paziņojums, kas iesniedzams sistēmā EUROPHYT šādos gadījumos:

a)

Savienības karantīnas organisma tāda oficiāli apstiprināta klātbūtne Savienības teritorijā, kas minēta Regulas (ES) 2016/2031 11. panta pirmās daļas a) un b) punktā;

b)

Savienības karantīnas organismu sarakstā neiekļauta kaitīgā organisma oficiāli apstiprināta klātbūtne, kas minēta Regulas (ES) 2016/2031 29. panta 1. punktā;

c)

Savienības karantīnas organismu sarakstā neiekļauta kaitīgā organisma klātbūtne vai tūlītēji tā iekļūšanas vai izplatīšanās draudi, kas minēti Regulas (ES) 2016/2031 30. panta 1. punktā;

d)

aizsargājamās zonas karantīnas organisma oficiāli apstiprināta klātbūtne, kas minēta Regulas (ES) 2016/2031 33. panta 1. punktā;

33)

EUROPHYT paziņojums par aizturēšanu” ir paziņojums, kas sistēmā TRACES jāiesniedz katrā no situācijām, kas aprakstītas Regulas (ES) 2016/2031 11. panta pirmās daļas c) punktā, 40. panta 4. punktā, 41. panta 4. punktā, 46. panta 4. punktā, 49. panta 6. punkta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā, 53. panta 4. punktā, 54. panta 4. punktā, 77. panta 2. punktā un 95. panta 5. punktā;

34)

EUROPHYT aizturēšanas tīkls” ir tīkls, kurā ietilpst Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes un kuru izmanto EUROPHYT paziņojumiem par aizturēšanu;

35)

EUROPHYT uzliesmojumu tīkls” ir tīkls, kurā ietilpst Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes un kura mērķis ir nodrošināt EUROPHYT darbību;

36)

TRACES” ir Regulas (ES) 2017/625 133. panta 4. punktā minētā datorizētā sistēma, kas paredzēta apmaiņai ar datiem, informāciju un dokumentiem;

37)

TRACES tīkls” ir tīkls, kurā ietilpst Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes un kura mērķis ir nodrošināt TRACES darbību;

38)

“elektroniskais paraksts” ir Regulas (ES) Nr. 910/2014 3. panta 10) punktā definētais elektroniskais paraksts;

39)

“uzlabots elektroniskais paraksts” ir elektroniskais paraksts, kas atbilst Īstenošanas lēmuma (ES) 2015/1506 pielikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām;

40)

“kvalificēts elektroniskais paraksts” ir Regulas (ES) Nr. 910/2014 3. panta 12) punktā definētais elektroniskais paraksts;

41)

“uzlabots elektroniskais zīmogs” ir elektroniskais zīmogs, kas atbilst Īstenošanas lēmuma (ES) 2015/1506 pielikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām;

42)

“kvalificēts elektroniskais zīmogs” ir Regulas (ES) Nr. 910/2014 3. panta 27) punktā definētais elektroniskais zīmogs;

43)

“kvalificēts elektroniskais laika zīmogs” ir Regulas (ES) Nr. 910/2014 3. panta 34) punktā definētais elektroniskais laika zīmogs;

44)

“kontrolpunkts” ir Regulas (ES) 2017/625 53. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētais kontrolpunkts;

45)

“kontroles vienība” ir vienība, kuras rīcībā ir tehnoloģija un aprīkojums, kas nepieciešami attiecīgā komponenta efektīvai darbībai, un kura nozīmēta šai vajadzībai šādi:

a)

dalībvalsts centrālā kompetentā iestāde – “centrālā kontroles vienība”;

b)

jebkura dalībvalsts reģionālā kompetentā iestāde – “reģionālā kontroles vienība”;

c)

jebkura dalībvalsts vietējā kompetentā iestāde – “vietējā kontroles vienība”.

2. nodaļa

Vispārīgie principi un datu aizsardzība

3. pants

IMSOC komponenti

1.   IMSOC ir šādi komponenti:

a)

iRASFF;

b)

ADIS;

c)

EUROPHYT;

d)

TRACES.

2.   Šā panta 1. punktā minētie komponenti darbojas saskaņā ar vispārīgajiem principiem un datu aizsardzības noteikumiem, kas noteikti šajā nodaļā.

4. pants

Komponenti, tīkli un kontaktpunkti

1.   Katram komponentam ir tīkls, kurā ietilpst Komisija.

2.   Katrs tīkla dalībnieks nozīmē vismaz vienu kontaktpunktu un ziņas par nozīmējumu un šā kontaktpunkta kontaktinformāciju nodod Komisijas kontaktpunktam. Tīkla dalībnieki Komisijas kontaktpunktu nekavējoties informē par jebkādām attiecīgām izmaiņām.

3.   Komisijas kontaktpunkts uztur un pastāvīgi atjaunina kontaktpunktu sarakstu un dara to pieejamu visiem tīkla dalībniekiem.

4.   Komisija izveido pārvaldības struktūru nolūkā virzīt IMSOC izstrādi, tai noteikt prioritātes un sekot līdzi, lai tā tiktu pareizi ieviesta. Pārvaldes struktūra sastāv no šādiem elementiem:

a)

operacionālās pārvaldības padome, kas sadarbībā ar dalībvalstīm vismaz reizi gadā apspriež katra komponenta prioritātes un izstrādi;

b)

operacionālās pārvaldības padomes apakšgrupas, kas regulāri apspriež katra komponenta konkrēto funkciju prioritātes un izstrādi.

5. pants

Datu, informācijas un dokumentu piederība un atbildība par tiem

1.   Katram tīkla dalībniekam pieder dati, informācija un dokumenti, ko attiecīgajā komponentā ievietojis vai sagatavojis tā kontaktpunkts vai lietotāji, kuri darbojas dalībnieka atbildībā, un šis dalībnieks par šiem datiem, informāciju un dokumentiem ir atbildīgs.

2.   Katram parakstītājam, kompetentajai iestādei, pie kuras parakstītājs pieder, vai kompetentajai iestādei, kas izveido elektronisku zīmogu, pieder tā dokumentu daļa, kuru tie paraksta vai apzīmogo sistēmā TRACES, un tie par šo daļu ir atbildīgi.

3.   Ja sistēmā TRACES kādu dokumentu paraksta vairāk nekā viens parakstītājs, katram parakstītājam pieder tā dokumenta daļa, kuru tas paraksta, un tas par šo daļu ir atbildīgs.

6. pants

Komponentu sasaistījumi

1.   Komponentu sasaistījumiem ir šādi mērķi:

a)

viena vai vairāku komponentu datus, informāciju vai dokumentus papildināt ar datiem, informāciju vai dokumentiem, kas jau pieejami citā komponentā; un

b)

nodrošināt katram tīkla dalībniekam relevantu un aktuālu informāciju, lai tas varētu pildīt savus uzdevumus saskaņā ar katram komponentam šajā regulā noteiktajiem noteikumiem; un

c)

atbalstīt un nodrošināt procedūras, kuru nolūks ir:

i)

noteikt un mainīt Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumu identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežumu;

ii)

minētā panta punkta d), e) un f) apakšpunktā minēto kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumiem piemērot identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežumu;

iii)

koordinēt kompetento iestāžu veiktās pastiprinātās oficiālās kontroles, kas veicamas tad, ja radušās aizdomas par neatbilstību, kā minēts tās pašas regulas 65. panta 6. punktā.

2.   Šā panta 1. punktā minētie sasaistījumi ir šādi:

a)

iRASFF un TRACES sasaistījums, kas dod iespēju apmainīties ar datiem par paziņojumiem par noraidīšanu uz robežas un vienotajiem sanitārajiem ievešanas dokumentiem;

b)

EUROPHYT un TRACES sasaistījums, kas dod iespēju apmainīties ar datiem par EUROPHYT paziņojumiem par uzliesmojumiem un aizturēšanu;

c)

iRASFF, EUROPHYT un TRACES sasaistījums, kas dod iespēju apmainīties ar datiem par operatoru līdzšinējo sniegumu Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punktā minēto noteikumu izpildē.

7. pants

Elektroniska datu apmaiņa starp komponentiem un citām elektroniskām sistēmām

1.   Datu apmaiņā starp IMSOC un citām elektroniskām sistēmām, arī dalībvalstu nacionālajām sistēmām,

a)

par pamatu ņem komponentam relevantus starptautiskos standartus un izmanto XML, CMS vai PDF formātu;

b)

izmanto attiecīgā komponenta konkrētās datu vārdnīcas un darbības noteikumus.

2.   Komisija dalībvalstīm nodrošina

a)

6. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) punktā minēto identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežumu;

b)

6. panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) punktā minēto kompetento iestāžu koordinēti veikto pastiprināto oficiālo kontroļu biežumu un iznākumu;

c)

šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās datu vārdnīcas un darbības noteikumus.

3.   Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm sagatavo pakalpojumu līmeņa vienošanos, kas reglamentē to, kā tiek uzturēta elektroniskā datu apmaiņa starp attiecīgo komponentu un citām elektroniskām sistēmām, arī dalībvalstu nacionālajām sistēmām.

8. pants

Komisijas pienākumi un tiesības

1.   Komisija nodrošina komponentu programmatūras un IT infrastruktūras darbību, uzturēšanu, atbalstu un visu nepieciešamo atjaunināšanu vai izstrādi.

2.   Komisijai ir piekļuve visiem datiem, informācijai un dokumentiem katrā komponentā, lai tā varētu sekot līdzi apmaiņai ar katrā komponentā ievietotajiem vai sagatavotajiem datiem, informāciju un dokumentiem nolūkā konstatēt darbības, kuras neatbilst vai šķiet neatbilstam Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punktā minētajiem noteikumiem un

a)

kuras rada vai varētu radīt sekas vairāk nekā vienā dalībvalstī; vai

b)

kuras notiek vai šķiet notiekam vairāk nekā vienā dalībvalstī.

9. pants

Nosacījumi, ar kuriem daļēju piekļuvi IMSOC piešķir trešām valstīm un starptautiskām organizācijām

1.   Pēc pienācīgi pamatota pieteikuma saņemšanas Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm var trešās valsts kompetentajai iestādei vai starptautiskai organizācijai piešķirt daļēju piekļuvi viena vai vairāku komponentu funkcijām un konkrētiem tajā ievietotiem vai sagatavotiem datiem, informācijai un dokumentiem, ja pieteikuma iesniedzējs attiecībā uz šo komponentu vai komponentiem pierāda, ka atbilst šādām prasībām:

a)

tam ir pietiekama tiesībspēja un darbībspēja, lai tas bez liekas kavēšanās varētu nodrošināt palīdzību, kas vajadzīga, lai komponents, attiecībā uz kuru lūgta daļēja piekļuve, varētu pienācīgi darboties;

b)

tas šim nolūkam ir nozīmējis kontaktpunktu.

2.   Šā panta 1. punktā minētā daļējā piekļuve neietver piekļuvi attiecīgajā komponentā vai komponentos apstrādātajiem persondatiem.

3.   Atkāpjoties no 2. punkta, daļēja piekļuve tomēr var ietvert piekļuvi arī persondatiem, ja pieteikuma iesniedzēja trešā valsts vai starptautiskā organizācija izpilda likumīgas persondatu pārsūtīšanas nosacījumus, kas noteikti ar Regulu (ES) 2016/679 un (ES) 2018/1725.

10. pants

Persondatu apstrāde

1.   Katrā komponentā, lai varētu veikt oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības, tiek apstrādāti persondati. Konkrētāk, persondati pieder pie vienas no šīm kategorijām:

a)

kontaktpunktu, operatoru, importētāju, eksportētāju, pārvadātāju un laboratoriju tehniķu persondati, kad tos prasa Savienības tiesību akti;

b)

katra komponenta lietotāju persondati.

2.   Apstrādājot persondatus saskaņā ar šo regulu, dalībvalstis ievēro Regulu (ES) 2016/679 un Direktīvu (ES) 2016/680 un Komisija – Regulu (ES) 2018/1725.

11. pants

Datu pārziņi un kopīga pārziņa

1.   Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes katrā komponentā ir kopīgas datu apstrādes operāciju pārzines.

2.   Komisija atbild par šādiem aspektiem:

a)

noteikt un ieviest tehniskos līdzekļus, kas datu subjektiem dod iespēju izmantot savas tiesības, un nodrošināt, ka šīs tiesības tiek izmantotas saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725;

b)

katrā komponentā nodrošināt datu apstrādes drošību saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 33. pantu;

c)

noteikt, kādu tās personāla un ārēju pakalpojumu sniedzēju kategoriju darbiniekiem var piešķirt piekļuvi komponentiem;

d)

par komponentu persondatu aizsardzības pārkāpumiem paziņot Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un ar to sazināties saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 34. pantu un paziņot datu subjektam un ar to sazināties saskaņā ar minētās regulas 35. pantu;

e)

nodrošināt, ka tās personāls un ārējie pakalpojumu sniedzēji ir pienācīgi apmācīti veikt savus uzdevumus saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725.

3.   Dalībvalstu kompetentās iestādes atbild par šādiem aspektiem:

a)

nodrošināt, ka datu subjektu tiesības tiek izmantotas saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un šo regulu;

b)

nodrošināt persondatu drošību un konfidencialitāti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 IV nodaļas 2. iedaļu;

c)

nozīmēt personālu, kam piešķirama piekļuve katram komponentam;

d)

nodrošināt, ka personāls, kas piekļūst katram komponentam, ir pienācīgi apmācīts veikt savus uzdevumus saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un attiecīgā gadījumā Direktīvu (ES) 2016/680.

4.   Dalībvalstu kompetentās iestādes viena vai vairāku 3. punktā minēto pienākumu izpildei vienā un tajā pašā dalībvalstī var nozīmēt dažādus kopīgos pārziņus.

3. nodaļa

Komponenti, tīkli un kontaktpunkti

1. iedaļa

2. iRASFF

12. pants

Par apmaiņu ar noteiktu veidu informāciju atbildīgās koordinācijas institūcijas

Dalībvalstis norāda, kuras koordinācijas institūcijas, kas nozīmētas saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 103. panta 1. punktu, atbild par apmaiņu ar informāciju par paziņojumiem par pārtikas jomas krāpniecību.

13. pants

Vienotais kontaktpunkts

1.   Katras dalībvalsts vienotais kontaktpunkts atbild par šādiem aspektiem:

a)

izveidot efektīvu kārtību, kā raiti apmainīties ar relevantu informāciju ar visām attiecīgajām kompetentajām iestādēm tā jurisdikcijā, lai būtu iespējams kompetentajām iestādēm nekavējoties nosūtīt paziņojumus, pieprasījumus vai atbildes pienācīgai rīcībai, kā arī paziņojumus, pieprasījumus vai atbildes uzturēt labā kārtībā;

b)

noteikt paša kontaktpunkta un tā jurisdikcijā esošo relevanto kompetento iestāžu lomu un atbildību paziņojumu, pieprasījumu un atbilžu sagatavošanā un nosūtīšanā un citu brīdināšanas un sadarbības tīkla dalībnieku paziņojumu, pieprasījumu un atbilžu novērtēšanā un izplatīšanā.

2.   Dalībvalstis savā vienotajā kontaktpunktā var ietvert savu pārtikas jomas krāpniecības apkarošanas tīkla kontaktpunktu.

3.   Saziņa RASFF tīklā notiek ar vienotā kontaktpunkta starpniecību.

14. pants

Brīdināšanas un sadarbības tīkla dalībnieku pienākumi

1.   Brīdināšanas un sadarbības tīkla dalībnieki nodrošina, ka to jurisdikcijā esošie tīkli darbojas efektīvi.

2.   Katrs nozīmētais brīdināšanas un sadarbības tīkla kontaktpunkts paziņo Komisijas kontaktpunktam detalizētu informāciju par personām, kas nodrošina tā funkcionēšanu, un to kontaktinformāciju. Tas šim nolūkam izmanto Komisijas sagatavoto kontaktpunkta informācijas veidni.

3.   RASFF tīkla kontaktpunkti nodrošina, ka ārkārtas saziņai visu diennakti un katrā nedēļas dienā ir pieejams dežurants.

15. pants

Informācijas apmaiņa sistēmā iRASFF

1.   Informācijas apmaiņa starp brīdināšanas un sadarbības tīkla kontaktpunktiem Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. panta un Regulas (ES) 2017/625 IV sadaļas izpildei notiek tikai sistēmā iRASSF un tikai paziņojumu, pieprasījumu un atbilžu veidā.

2.   Brīdināšanas un sadarbības tīkla kontaktpunkti aizpilda relevantos paziņojuma laukus, lai būtu iespējams skaidri identificēt produktu, risku vai riskus, attiecīgos neatbilstības un domājamas krāpniecības gadījumus, nodrošina izsekojamības informāciju, kad tas iespējams, un norāda, kuri kontaktpunkti ir atbildīgi par paziņojuma sekojumpasākumu vai atbildi uz pieprasījumu.

3.   Paziņojumus nosūta vai nu kā sākotnējos paziņojumus, vai kā sekojumpaziņojumus.

4.   Pieprasījumos un atbildēs norāda, kuram vai kuriem brīdināšanas un sadarbības tīkla kontaktpunktiem pieprasījums vai atbilde adresēta.

16. pants

Paziņojumi par neatbilstību

1.   Brīdināšanas un sadarbības tīkla kontaktpunkti apmainās ar paziņojumiem par neatbilstību bez liekas kavēšanās, sniedzot vismaz šādas ziņas:

a)

tās kompetentās iestādes nosaukums, kura nodarbojas ar paziņojumu, ja tā nav pats kontaktpunkts;

b)

iespējamās neatbilstības apraksts;

c)

ar iespējamo neatbilstību saistīto operatoru identifikācija, ja tā iespējama;

d)

ziņas par iesaistītajiem dzīvniekiem vai precēm;

e)

jebkāda informācija par domājamiem riskiem;

f)

norāde, vai paziņojums ir saistīts ar iespējamu gadījumu, kad neatbilstības iemesls ir krāpnieciska prakse.

2.   Komisijas kontaktpunkts katru paziņojumu par neatbilstību, kad ar tādu notikusi apmaiņa, bez liekas kavēšanās verificē.

17. pants

Brīdinājuma paziņojumi

1.   RASFF tīkla kontaktpunkti brīdinājuma paziņojumus bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā 48 h laikā no brīža, kad tiem ziņots par risku, nosūta Komisijas kontaktpunktam.

2.   Brīdinājuma paziņojumos ietver visu pieejamo informāciju, ko prasa 16. panta 1. punkts, un jebkādu informāciju par risku un produktu, no kura tas izriet. Tomēr apstāklis, ka ne visa relevantā informācija ir savākta, nepienācīgi neaizkavē brīdinājuma paziņojumu nosūtīšanu.

3.   Komisijas kontaktpunkts brīdinājuma paziņojumus verificē un tos 24 h laikā no saņemšanas pārsūta brīdināšanas un sadarbības tīkla kontaktpunktiem.

4.   Ārpus Komisijas darbalaika RASFF tīkla kontaktpunkti par brīdinājuma paziņojuma vai brīdinājuma paziņojuma sekojumpaziņojuma nosūtīšanu paziņo, piezvanot uz Komisijas kontaktpunkta ārkārtas tālruņa numuru, un norāda, uz kuru RASFF tīkla dalībnieku valstīm lieta attiecas. Komisijas kontaktpunkts informē attiecīgos RASFF tīkla kontaktpunktus, piezvanot uz to ārkārtas tālruņa numuriem.

18. pants

Informatīvie paziņojumi

1.   RASFF tīkla kontaktpunkti nosūta informatīvos paziņojumus Komisijas kontaktpunktam bez liekas kavēšanās.

2.   Informatīvajos paziņojumos ietver visu pieejamo informāciju, ko prasa 16. panta 1. punkts, un jebkādu informāciju par risku un produktu, no kura tas izriet.

3.   Komisijas kontaktpunkts informatīvos paziņojumus verificē un tos bez liekas kavēšanās pēc saņemšanas pārsūta brīdināšanas un sadarbības tīkla kontaktpunktiem.

19. pants

Paziņojumi par jaunumiem

1.   Brīdināšanas un sadarbības tīkla kontaktpunkti var paziņojumus par jaunumiem nosūtīt Komisijas kontaktpunktam.

2.   Paziņojumos par jaunumiem ietver visu informāciju, ko prasa 16. panta 1. punkts, ja tā pieejama.

3.   Komisijas kontaktpunkts paziņojumus par jaunumiem verificē un tos bez liekas kavēšanās pēc saņemšanas pārsūta brīdināšanas un sadarbības tīkla kontaktpunktiem.

20. pants

Paziņojumi par noraidīšanu uz robežas

1.   RASFF tīkla kontaktpunkti paziņojumus par noraidīšanu uz robežas bez liekas kavēšanās pārsūta brīdināšanas un sadarbības tīkla kontaktpunktiem.

2.   Paziņojumos par noraidīšanu uz robežas ietver visu informāciju, ko prasa 16. panta 1. punkts, un jebkādu informāciju par risku un produktu, no kura tas izriet.

3.   Šā panta 2. punktā norādīto informāciju sistēmā TRACES nosūta visiem robežkontroles punktiem.

4.   Komisijas kontaktpunkts katru paziņojumu par noraidīšanu uz robežas, kad tāds pārsūtīts, verificē.

21. pants

Paziņojumi par pārtikas jomas krāpniecību

1.   Pārtikas jomas krāpniecības apkarošanas tīkla kontaktpunkti apmainās ar paziņojumiem par pārtikas jomas krāpniecību, šajos paziņojumos ietverot vismaz šādas ziņas:

a)

visa informācija, kas prasīta 16. panta 1. punktā;

b)

domājamās krāpnieciskās prakses apraksts;

c)

iesaistīto operatoru identifikācija, ja tā iespējama;

d)

informācija par to, vai attiecībā uz domājamo krāpniecisko praksi norit policijas vai tiesas izmeklēšana;

e)

informācija par jebkādiem norādījumiem no policijas vai tiesu iestādes, tiklīdz tā ir pieejama un to drīkst izpaust.

2.   Pārtikas jomas krāpniecības apkarošanas tīkla kontaktpunkti jebkādu informāciju par riskiem veselībai bez liekas kavēšanās paziņo savam RASFF tīkla kontaktpunktam.

3.   Komisijas kontaktpunkts katru paziņojumu par pārtikas jomas krāpniecību, kad ar tādu notikusi apmaiņa, bez liekas kavēšanās verificē.

22. pants

Sekojumpaziņojumi

1.   Ja brīdināšanas un sadarbības tīkla dalībniekam ir ar kādu sākotnēju paziņojumu saistīta papildu informācija, attiecīgais kontaktpunkts vai kontaktpunkti minētajam tīklam nekavējoties nosūta sekojumpaziņojumu.

2.   Ja kāds 1. punktā minētais kontaktpunkts attiecībā uz kādu sākotnēju paziņojumu ir pieprasījis sekojuminformāciju, brīdināšanas un sadarbības tīklam šo informāciju iespēju robežās un bez liekas kavēšanās sniedz.

3.   Ja kāds RASFF tīkla dalībnieks pēc kāda sākotnēja paziņojuma saņemšanas veic darbības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. panta 5. punktu, tā kontaktpunkts brīdināšanas un sadarbības tīklam nekavējoties nosūta detalizētu sekojumpaziņojumu.

4.   Ja 3. punktā minētās darbības ietver produkta aizturēšanu un atpakaļnosūtīšanu nosūtītājam citā RASFF tīkla dalībnieka valstī:

a)

tīkla dalībnieks, kurš veic darbības, sekojumpaziņojumā sniedz attiecīgu informāciju par atpakaļnosūtīto produktu, ja vien šī informācija pilnā apjomā nav jau iekļauta sākotnējā paziņojumā;

b)

otrs tīkla dalībnieks sekojumpaziņojumā sniedz informāciju par darbībām attiecībā uz atpakaļnosūtīto produktu.

5.   Atkāpjoties no 1. punkta, ja sekojumpaziņojums maina sākotnējā paziņojuma klasifikāciju tā, ka tas kļūst par brīdinājuma paziņojumu vai informatīvu paziņojumu, brīdināšanas un sadarbības tīkla dalībnieks to pārsūta Komisijas kontaktpunktam verificēšanai un nosūtīšanai brīdināšanas un sadarbības tīkla kontaktpunktiem 17. vai 18. pantā noteiktajos termiņos.

23. pants

Piekļuve iRASFF paziņojumiem

1.   Piekļuve brīdinājuma paziņojumiem, informatīviem paziņojumiem, paziņojumiem par jaunumiem vai paziņojumiem par noraidīšanu uz robežas ir visiem brīdināšanas un sadarbības tīkla dalībniekiem.

2.   Neskarot piekļuves tiesības, kas saskaņā ar 8. panta 2. punktu ir Komisijai, piekļuve paziņojumiem par neatbilstību ir tikai paziņotājiem, paziņojumu saņēmējiem un pieprasījumu saņēmējiem brīdināšanas un sadarbības tīkla dalībniekiem. Tomēr citiem tīkla dalībniekiem ir piekļuve 16. panta 1. punkta a), b) un e) apakšpunktā minētajai informācijai.

3.   Neskarot piekļuves tiesības, kas saskaņā ar 8. panta 2. punktu ir Komisijai, piekļuve paziņojumiem par pārtikas jomas krāpniecību ir tikai paziņotājiem, paziņojumu saņēmējiem un pieprasījumu saņēmējiem pārtikas jomas krāpniecības apkarošanas tīkla kontaktpunktiem.

24. pants

Paziņojumu verificēšana un publicēšana

1.   Komisijas kontaktpunkta veiktā paziņojumu verifikācijā pārbauda:

a)

paziņojuma pilnīgumu un lasāmību;

b)

paziņojuma juridiskā pamata pareizību; tomēr konstatēta riska gadījumā paziņojumu nosūta arī tad, ja juridiskais pamats nav pareizs;

c)

to, vai paziņojums ietilpst RASFF tīkla tvērumā;

d)

to, vai paziņojumā ietvertā būtiskā informācija ir sniegta valodā, ko brīdināšanas un sadarbības tīkla kontaktpunkta darbiniekiem būs viegli saprast;

e)

atbilstību šai regulai;

f)

viena un tā paša operatora un/vai apdraudējuma, un/vai izcelsmes valsts iespējamu atkārtošanos.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, tad, ja paziņojums ir paziņojums par neatbilstību, paziņojums par pārtikas jomas krāpšanu vai paziņojums par noraidīšanu uz robežas, verifikācija aptver minētā punkta b), c) un e) apakšpunktu.

3.   Kad Komisijas kontaktpunkts ir paziņojumu verificējis saskaņā ar 1. vai 2. punktu, tas var par brīdinājuma paziņojumiem, informatīvajiem paziņojumiem, paziņojumiem par noraidīšanu uz robežas un paziņojumiem par neatbilstību publicēt kopsavilkumu, sniedzot informāciju par paziņojuma klasifikāciju un statusu, par produktu un konstatētajiem riskiem, izcelsmes valsti, valstīm, kurās produkts ticis izplatīts, paziņotāju tīkla dalībnieku, paziņojuma pamatu un veiktajiem pasākumiem.

4.   Komisija ik gadu publicē ziņojumu par sistēmā iRASFF nosūtītajiem paziņojumiem.

25. pants

Paziņojumu atsaukšana un grozīšana

1.   Ja izrādās, ka veicamās darbības pamatā ir nepamatota informācija vai paziņojums ir nosūtīts kļūdaini, jebkurš brīdināšanas un sadarbības tīkla kontaktpunkts var:

a)

paziņotājam kontaktpunktam lūgt atsaukt paziņojumu par neatbilstību, paziņojumu par pārtikas jomas krāpniecību vai sekojumpaziņojumu;

b)

Komisijas kontaktpunktam ar paziņotāja kontaktpunkta piekrišanu lūgt atsaukt brīdinājuma paziņojumu, informatīvu paziņojumu, paziņojumu par noraidīšanu uz robežas vai paziņojumu par jaunumiem.

2.   Jebkurš brīdināšanas un sadarbības tīkla kontaktpunkts, ja paziņotājs kontaktpunkts tam piekrīt, var pieprasīt paziņojuma grozījumus.

3.   Sekojumpaziņojumu par paziņojuma grozījumu neuzskata, tāpēc to var nosūtīt bez citu tīkla dalībnieku piekrišanas, ja vien šāds sekojumpaziņojums nemaina paziņojuma klasifikāciju.

26. pants

Paziņojuma slēgšana un persondatu glabāšanas periods

1.   Sistēmā iRASFF paziņojums tiek automātiski slēgts, ja:

a)

nav nekādu neizskatītu sekojumpieprasījumu; vai

b)

uz visiem pieprasījumiem ir saņemta atbilde; vai

c)

sešu mēnešu laikā no pēdējā pieprasījuma nosūtīšanas uz to nav sniegta atbilde.

2.   Ar slēgtiem paziņojumiem saistītos persondatus glabā ne ilgāk kā 10 gadus.

27. pants

Informācijas apmaiņa ar trešām valstīm

1.   Ja brīdinājuma paziņojums, informatīvs paziņojums vai paziņojums par noraidīšanu uz robežas attiecas uz produktu, kura izcelsme ir trešā valsts vai kurš izplatīts trešā valstī, kam nav piekļuves iRASFF vai TRACES, Komisija šo trešo valsti bez liekas kavēšanās informē.

2.   Ja uz produktu, kura izcelsme ir trešā valsts vai kurš izplatīts trešā valstī, kam nav piekļuves iRASFF vai TRACES, attiecas paziņojums par neatbilstību vai paziņojums par pārtikas jomas krāpniecību, Komisija šo trešo valsti var informēt.

28. pants

Sistēmai iRASFF piemērojamie ārkārtas pasākumi

1.   Ja sistēma iRASFF nav pieejama:

a)

RASFF tīkla kontaktpunkti par tāda e-pasta nosūtīšanu, kas attiecas uz brīdinājuma paziņojumu vai brīdinājuma paziņojuma sekojumpaziņojumu, paziņo, piezvanot uz Komisijas kontaktpunkta ārkārtas tālruņa numuru. Komisijas kontaktpunkts RASFF tīkla kontaktpunktus, kam jāveic sekojumpasākumi, par to informē, piezvanot uz to ārkārtas tālruņa numuriem;

b)

APS tīkla kontaktpunkti ar informāciju apmainās pa e-pastu;

c)

pārtikas jomas krāpniecības apkarošanas tīkla kontaktpunkti ar informāciju par paziņojumiem par pārtikas jomas krāpniecību apmainās pa e-pastu;

d)

šā punkta b) un c) apakšpunktā minētā informācijas apmaiņa pieprasījumu un atbilžu mehānismu neiedarbina.

2.   Kad sistēma iRASFF atkal kļuvusi pieejama, brīdināšanas un sadarbības tīkla kontaktpunkti informāciju, ar kuru tie apmainījušies ārpus sistēmas, ievieto sistēmā.

2. iedaļa

ADIS

29. pants

ADIS tīkls

1.   Katrs ADIS tīkla dalībnieks var nozīmēt vairāk nekā vienu kontaktpunktu, kas sistēmā ADIS iesniegtu:

a)

paziņojumus par uzliesmojumiem saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 19. pantu;

b)

ziņojumus, kas paredzēti Regulas (ES) 2016/429 20. pantā.

2.   Katrs ADIS tīkla kontaktpunkts sistēmā ADIS uztur un pastāvīgi atjaunina sarakstu ar paziņošanas un ziņošanas reģioniem, ko tā dalībvalsts izveidojusi Regulas (ES) 2016/429 19. un 20. pantā paredzētās paziņošanas un ziņošanas vajadzībām.

3. iedaļa

EUROPHYT

30. pants

EUROPHYT tīkls

Katrs EUROPHYT tīkla dalībnieks nozīmē:

a)

kontaktpunktu, kas ir atbildīgs par to, lai EUROPHYT uzliesmojumu tīklā tiktu iesniegti EUROPHYT paziņojumi par uzliesmojumiem;

b)

kontaktpunktu, kura atbildībā ir:

i)

uzraudzīt to, kā EUROPHYT aizturēšanas tīklā saskaņā ar 33. pantu tiek iesniegti EUROPHYT paziņojumi par aizturēšanu attiecībā uz augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem, kas tiek ievesti Savienībā;

ii)

EUROPHYT paziņojumus par aizturēšanu attiecībā uz augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem, kas tiek ievesti Savienībā, iesniegt attiecīgajām trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām;

iii)

EUROPHYT aizturēšanas tīklā iesniegt EUROPHYT paziņojumus par aizturēšanu attiecībā uz tādu augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem, kas Savienībā tiek tirgoti.

31. pants

Piekļuve EUROPHYT paziņojumiem par uzliesmojumiem un paziņojumiem par aizturēšanu

Neskarot piekļuves tiesības, kas saskaņā ar 8. panta 2. punktu ir Komisijai, piekļuve EUROPHYT paziņojumiem par uzliesmojumiem vai paziņojumiem par aizturēšanu ir tikai attiecīgajam EUROPHYT tīklam.

32. pants

EUROPHYT paziņojumu par uzliesmojumiem iesniegšana EUROPHYT uzliesmojumu tīklā

1.   EUROPHYT tīkla kontaktpunkti sistēmā EUROPHYT iesniedz paziņojumu par uzliesmojumu, kurā ir vismaz informācija, kas norādīta šīs regulas I pielikuma 1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 6.4. un 8. punktā, ne vēlāk kā astoņas darbdienas pēc dienas, kad atbildīgā oficiālā iestāde ir oficiāli apstiprinājusi kaitīgā organisma klātbūtni, kas minēta Regulas (ES) 2016/2031 11. panta pirmās daļas a) un b) punktā, 29. panta 1. punktā, 30. panta 1. punktā un 33. panta 1. punktā.

2.   Ja kaitīgā organisma klātbūtne ir oficiāli apstiprināta saskaņā ar 1. punktu, paziņojumā iekļauj arī I pielikuma 5.6. punktā norādīto informāciju.

3.   Tīkla kontaktpunkti sistēmā EUROPHYT iesniedz paziņojumu, kurā ir informācija, kas norādīta I pielikuma 1.2., 3.2., 4.2., 4.3., 4.4., 5.3. līdz 5.6., 6.1., 6.2., 6.3., 6.5., 6.6., 6.7., 7.1. līdz 7.6., 9. un 10. punktā, ne vēlāk kā trīsdesmit dienas pēc relevantā 1. punktā minētā datuma.

4.   Tiklīdz EUROPHYT tīkla kontaktpunkti verificējuši visu relevanto jauno informāciju, kas tiem darīta pieejama, vai kompetentā iestāde ir veikusi kādus jaunus pasākumus, kontaktpunkti 1. un 3. punktā minētos paziņojumus atjaunina.

33. pants

Sistēmas TRACES izmantošana EUROPHYT paziņojumu par aizturēšanu iesniegšanai EUROPHYT aizturēšanas tīklā

1.   Oficiālā fitosanitārijas amatpersona, kas pieņem lēmumu par Savienībā ievesto augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 55. panta 2. punkta b) apakšpunktu, sistēmā TRACES EUROPHYT paziņojumus par aizturēšanu attiecībā uz šiem sūtījumiem iesniedz divu darbdienu laikā no aizturēšanas.

2.   Šā panta 1. punktā minētajos paziņojumos ietver šādu informāciju:

a)

40. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajā VSID reģistrējamā informācija;

b)

papildu informācija par pasākumiem, kas veikti attiecībā uz sūtījumu;

c)

informācija par noteikto karantīnu;

d)

jebkāda cita informācija par aizturēšanu, ja tāda pieejama.

3.   EUROPHYT tīkla kontaktpunkti EUROPHYT paziņojumus par aizturēšanu attiecībā uz augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem, kuri tiek tirgoti Savienībā, sistēmā TRACES iesniedz divu darbdienu laikā no to aizturēšanas. Minētajos paziņojumos iekļauj 2. punktā minēto informāciju.

34. pants

Ar EUROPHYT paziņojumiem par uzliesmojumiem saistīto persondatu glabāšanas periods

Ar EUROPHYT paziņojumiem par uzliesmojumiem saistītos persondatus sistēmā EUROPHYT glabā ne ilgāk kā 10 gadus.

3. iedaļa

4. TRACES

35. pants

TRACES tīkls

1.   Neskarot 4. panta 2. punktu, katrs TRACES tīkla dalībnieks nozīmē vienu vai vairākus kontaktpunktus to funkciju izpildei, kas paredzētas Regulas (ES) 2017/625 132. panta d) punktā un 133. pantā un citos Savienības tiesību aktos, kuros ir atsauce uz TRACES.

2.   Par kontaktpunktiem attiecīgās funkcijas izpildei sistēmā TRACES uzskata arī kontaktpunktus, kas nozīmēti iesniegt EUROPHYT paziņojumus par aizturēšanu.

36. pants

Piekļuve datiem, informācijai un dokumentiem sistēmā TRACES

1.   Katram operatoram ir piekļuve datiem, informācijai vai dokumentiem, ko tas sistēmā TRACES apstrādā, sagatavo vai nosūta.

2.   Katrai kompetentajai iestādei ir piekļuve datiem, informācijai vai dokumentiem, kas sistēmā TRACES tiek apstrādāti, sagatavoti vai nosūtīti tās atbildības jomā, neatkarīgi no tā, vai to dara šīs iestādes personāls vai operatori, ko iestāde sistēmā TRACES pārvalda.

3.   Ja sistēmā TRACES datus, informāciju vai dokumentus apstrādā, sagatavo vai nosūta vairāk nekā viena kompetentā iestāde, tām ir piekļuve visiem šādiem datiem, informācijai un dokumentiem.

4.   Neskarot piekļuves tiesības, kas saskaņā ar 8. panta 2. punktu ir Komisijai, subjektiem, kas datu, informācijas vai dokumentu apstrādē, radīšanā vai nosūtīšanā sistēmā TRACES nav piedalījušies vai kas laišanā tirgū vai attiecīgajā pārvietošanā nav iesaistīti, piekļuves šādiem datiem, informācijai vai dokumentiem nav.

5.   Atkāpjoties no šā panta 4. punkta, kompetentajām iestādēm ir piekļuve datiem, informācijai un dokumentiem par tādu lēmumu atteikt sūtījuma ievešanu vai par tādu rīkojumu veikt darbību, kurš sistēmā TRACES reģistrēts saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 66. panta 5. punktu.

37. pants

Datu apmaiņa starp TRACES un citām elektroniskām sistēmām

1.   Datu apmaiņa starp TRACES un citām elektroniskām sistēmām, arī dalībvalstu nacionālajām sistēmām, ir sinhrona, abpusēja un balstīta uz ANO/TAEDC, IPPC un OIE standartiem.

2.   Datu apmaiņā starp TRACES un dalībvalstu nacionālajām sistēmām izmanto sistēmas TRACES references datus.

38. pants

Dalībvalstu iestāžu sadarbība attiecībā uz sūtījumiem, ko ieved Savienībā

1.   Regulas (ES) 2017/625 75. panta 1. punktā paredzētās sadarbības nolūkā dalībvalstu muitas dienestiem ir piekļuve datiem, informācijai un dokumentiem, kas saistīti ar dzīvniekiem un precēm, kuri Savienībā tiek ievesti no trešām valstīm, un lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz oficiālajām kontrolēm, kuras veiktas saskaņā ar minētās regulas II sadaļas V nodaļu, un šī piekļuve tiek nodrošināta:

a)

sistēmā TRACES vai dalībvalstu nacionālajās sistēmās; vai

b)

ES vienloga sistēmas vidē muitas jomā, kuras pamatā ir Lēmumā Nr. 70/2008/EK minētās elektroniskās muitas sistēmas un kura savienota ar sistēmu TRACES.

2.   Ja 1. punktā minētās piekļuves nav, dalībvalstis nodrošina, ka to muitas dienesti un kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās un savlaicīgi savā starpā apmainās ar attiecīgajiem datiem, informāciju un dokumentiem.

39. pants

Elektronisko oficiālo sertifikātu izdošana un elektronisko parakstu izmantošana

1.   Elektroniskie oficiālie sertifikāti tādu dzīvnieku un preču sūtījumiem, kurus ieved Savienībā, atbilst visām šīm prasībām:

a)

tos izdod vienā no šīm sistēmām:

i)

TRACES;

ii)

nacionālā dalībvalsts sistēmā;

iii)

tādā trešās valsts vai starptautiskas organizācijas elektroniskās sertifikācijas sistēmā, kas spēj apmainīties ar datiem ar TRACES;

iv)

tādā trešās valsts vai starptautiskas organizācijas elektroniskās sertifikācijas sistēmā, kas spēj apmainīties ar datiem ar kādas dalībvalsts nacionālo sistēmu;

b)

tos ar uzlabotu vai kvalificētu elektronisko parakstu paraksta pilnvarotā amatpersona;

c)

to apzīmogo ar uzlaboto vai kvalificēto izdevējas kompetentās iestādes elektronisko zīmogu vai uzlaboto vai kvalificēto tās juridiskā pārstāvja elektronisko parakstu;

d)

tiem izmanto kvalificētu elektronisko laika zīmogu.

2.   Ja saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunkta iii) vai iv) punktu tiek izdoti elektroniski oficiālie sertifikāti, TRACES vai dalībvalsts nacionālā sistēma datu apmaiņu apliecina, izmantojot uzlaboto vai kvalificēto izdevējas trešās valsts kompetentās iestādes elektronisko zīmogu vai uzlaboto vai kvalificēto tās juridiskā pārstāvja elektronisko parakstu.

Šādos gadījumos 1. punkta b) apakšpunktā minētais pilnvarotās amatpersonas paraksts nav vajadzīgs.

3.   Par elektroniska oficiālā sertifikāta izdošanu saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunkta iv) punktu Komisijai paziņo jau iepriekš.

4.   Kompetentā iestāde elektroniskus fitosanitāros sertifikātus, kas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 VI nodaļas 1. iedaļu nepieciešami augu, augu produktu un citu objektu ievešanai Savienības teritorijā, pieņem tikai tad, ja tie ir izdoti saskaņā ar šā panta 1. punkta a) apakšpunkta i) vai iii) punktu.

40. pants

VSID formāts un tā iesniegšanas un izmantošanas norādījumi

1.   VSID satur ierakstus, kuros atspoguļota šīs regulas II pielikuma 1. daļā paredzētā informācija, un operators un kompetentās iestādes to saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 56. panta 3. punktu izmanto vienā no šiem formātiem (atkarībā no tā, pie kuras no minētās regulas 47. panta 1. punktā noteiktajām kategorijām sūtījums pieder):

a)

VSID-DZ, kas sagatavots saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. daļas A iedaļā doto veidni, attiecībā uz tādu dzīvnieku sūtījumiem:

i)

kuri minēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta a) apakšpunktā; vai

ii)

kuriem pie ievešanas Savienībā piemērojami Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktā paredzētie pasākumi;

b)

VSID-P, kas sagatavots saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. daļas B iedaļā doto veidni, attiecībā uz tādu produktu sūtījumiem:

i)

kuri minēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta b) apakšpunktā; vai

ii)

kuriem pie ievešanas Savienībā piemērojami Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta d), e) vai f) apakšpunktā paredzētie pasākumi;

c)

VSID-AP, kas sagatavots saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. daļas C iedaļā doto veidni, attiecībā uz:

i)

tādu augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem, kuri minēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta c) apakšpunktā; vai

ii)

tādu augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem, kuriem pie ievešanas Savienībā piemērojams kāds no Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta d), e) vai f) apakšpunktā paredzētajiem pasākumiem vai nosacījumiem; vai

iii)

tādu konkrētu noteiktas izcelsmes vai proveniences augu, augu produktu vai citu objektu sūtījumiem, kuriem Īstenošanas regulā (ES) 2019/66 noteikts oficiālo kontroļu minimums, lai varētu reaģēt uz atzītiem vienveidīgiem augu veselības apdraudējumiem un riskiem augu veselībai;

d)

VSID-D, kas sagatavots saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. daļas D iedaļā doto veidni, attiecībā uz tādas barības un pārtikas sūtījumiem, kura nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, ja šiem sūtījumiem pie ievešanas Savienībā piemērojami kādi no Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta d), e) vai f) apakšpunktā paredzētajiem pasākumiem vai nosacījumiem.

2.   Šā panta 1. punktā minēto VSID:

a)

sagatavo vismaz vienā no ievešanas dalībvalsts oficiālajām valodām;

b)

pienācīgi aizpilda vismaz vienā no ievešanas dalībvalsts oficiālajām valodām atbilstoši skaidrojošajām piezīmēm, kas dotas šīs regulas II pielikuma 1. daļā, un to:

i)

attiecībā uz ziņām par sūtījumu dara par sūtījumu atbildīgais operators tā, kā aprakstīts minētā pielikuma 2. daļas A līdz D iedaļas veidņu I daļā;

ii)

attiecībā uz informāciju par lēmumu, ko pieņem par sūtījumu, robežkontroles punktā vai kontrolpunktā dara kompetentā iestāde tā, kā aprakstīts minētā pielikuma 2. daļas A līdz D iedaļas veidņu II daļā;

iii)

attiecībā uz informāciju par sekojumpasākumiem, ko attiecībā uz sūtījumiem veic pēc tam, kad pieņemts lēmums, izvešanas vai galīgā galamērķa robežkontroles punktā dara kompetentā iestāde tā, kā aprakstīts minētā pielikuma 2. daļas A līdz D iedaļas veidņu III daļā.

3.   Atkāpjoties no 2. punkta a) apakšpunkta, dalībvalsts var piekrist, ka VSID tiek sagatavots kādā ES oficiālajā valodā, kas nav ievešanas dalībvalsts oficiālā valoda.

41. pants

Elektroniska VSID izmantošana

1.   Operators vai kompetentā iestāde elektroniskā formātā sagatavotu VSID izmanto vienā no šīm sistēmām:

a)

TRACES – ar nosacījumu, ka VSID atbilst visām šīm prasībām:

i)

to ar savu elektronisko parakstu parakstījis par sūtījumu atbildīgais operators;

ii)

sertificējošā amatpersona to robežkontroles punktā vai kontrolpunktā parakstījusi ar savu uzlaboto vai kvalificēto elektronisko parakstu;

iii)

uz tā ir uzlabots vai kvalificēts izdevējas kompetentās iestādes elektroniskais zīmogs;

iv)

tas ar uzlabotu vai kvalificētu elektronisko zīmogu ir apzīmogots sistēmā TRACES;

b)

dalībvalsts nacionālajā sistēmā – ar nosacījumu, ka VSID atbilst visām šīm prasībām:

i)

to ar savu elektronisko parakstu parakstījis par sūtījumu atbildīgais operators;

ii)

sertificējošā amatpersona to robežkontroles punktā vai kontrolpunktā parakstījusi ar savu uzlaboto vai kvalificēto elektronisko parakstu;

iii)

uz tā ir uzlabots vai kvalificēts izdevējas kompetentās iestādes elektroniskais zīmogs;

iv)

tas uz TRACES nosūtīts vēlākais tad, kad ir pieņemts lēmums, kura pamatā ir oficiālās kontroles, un nosūtījums ir apzīmogots ar uzlabotu vai kvalificētu izdevējas kompetentās iestādes elektronisko zīmogu.

2.   TRACES 1. punkta b) apakšpunkta iv) punktā minēto nosūtījumu apliecina ar savu uzlaboto vai kvalificēto elektronisko zīmogu.

3.   Katra no 1. un 2. punktā minētajām darbībām ir apstiprināta ar kvalificētu elektronisko laika zīmogu.

42. pants

Elektronisko sertifikātu un VSID un ar tiem saistīto persondatu glabāšanas periodi

1.

Lai saglabātu to sertifikātu un VSID integritāti, kas izdoti saskaņā ar attiecīgi 39. pantu un 41. pantu, relevantos datus, kas attiecas uz elektroniskajiem parakstiem, elektroniskajiem zīmogiem, laika zīmogiem un elektronisko datu apmaiņu, sistēmā TRACES un dalībvalstu nacionālajās sistēmās glabā vismaz 3 gadus.

2.

Persondatus no 1. punktā minētajiem sertifikātiem un no VSID sistēmā TRACES un dalībvalstu nacionālajās sistēmās glabā ne ilgāk kā 10 gadus.

3.

Persondatus no 33. panta 2. punktā minētajiem EUROPHYT paziņojumiem par aizturēšanu sistēmā TRACES glabā ne ilgāk kā 10 gadus.

43. pants

Kontroles vienību saraksts

Katrs TRACES tīkla kontaktpunkts sistēmā TRACES uztur un pastāvīgi atjaunina to kontroles vienību sarakstu, ko dalībvalsts nozīmējusi sistēmas TRACES vajadzībām.

44. pants

Robežkontroles punktu un kontrolpunktu saraksts

1.   Katrs TRACES tīkla kontaktpunkts sistēmā TRACES uztur un pastāvīgi atjaunina to robežkontroles punktu un kontrolpunktu sarakstu, ko tā dalībvalsts saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 59. panta 1. punktu un 53. panta 2. punktu (attiecīgi) nozīmējusi oficiālo kontroļu veikšanai attiecībā uz vienu vai vairāku minētās regulas 47. panta 1. punktā minēto kategoriju dzīvniekiem un precēm.

2.   Šā panta 1. punktā minētais kontaktpunkts informāciju par katru nozīmēto robežkontroles punktu un kontrolpunktu ievieto sistēmā TRACES:

a)

Regulas (ES) 2017/625 60. panta 1. punktā minētās informācijas sniegšanai izmantojot formātu, kas noteikts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/1014 (35) I pielikumā;

b)

izmantojot minētās īstenošanas regulas II pielikumā minētos saīsinājumus un specifikācijas.

45. pants

Objektu saraksts

1.   Katrs TRACES tīkla kontaktpunkts sistēmā TRACES uztur un pastāvīgi atjaunina šādus objektu sarakstus:

a)

saraksts ar pārtikas uzņēmumu objektiem [“uzņēmumiem”], ko tā dalībvalsts apstiprinājusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 852/2004 6. panta 3. punktu;

b)

saraksts ar objektiem [“uzņēmumiem”], iekārtām un operatoriem [“uzņēmējiem”], kurus dalībvalsts apstiprinājusi vai reģistrējusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 47. pantu.

2.   Šā panta 1. punktā minētais kontaktpunkts sistēmā TRACES ievieto informāciju par katru minētajā punktā minēto objektu, izmantojot Komisijas sagatavotās objektu sarakstu formāta tehniskās specifikācijas.

3.   Komisija dalībvalstīm palīdz 1. punktā minētos sarakstus darīt pieejamus sabiedrībai tās interneta vietnē vai sistēmā TRACES.

46. pants

Ārkārtas pasākumi neplānotiem vai plānotiem sistēmas TRACES un dalībvalstu nacionālo sistēmu nepieejamības gadījumiem

1.   TRACES tīkla kontaktpunkti internetā uztur publisku repozitoriju, kurā ir aizpildīšanai gatavas visu to dokumentu veidnes, kurus saskaņā ar šo regulu var izdot sistēmā TRACES vai dalībvalsts nacionālajā sistēmā.

2.   Ja dalībvalsts nacionālā sistēma, TRACES vai kāda minēto sistēmu funkcija nav pieejama ilgāk par stundu, to lietotāji informācijas ierakstīšanai un apmaiņai var izmantot 1. punktā minēto aizpildīšanai gatavo veidni izdrukātā vai elektroniskā formā.

3.   Kad 2. punktā minētās sistēmas vai funkcijas atkal kļuvušas pieejamas, to lietotāji, izmantojot saskaņā ar 2. punktu ierakstīto informāciju, šajā regulā prasītos dokumentos sagatavo elektroniski.

4.   Ja TRACES, dalībvalsts nacionālā sistēma vai kāda minēto sistēmu funkcija nav pieejama, dalībvalstis var pagaidu kārtā visus vajadzīgos dokumentus sagatavot un elektroniski ar tiem apmainīties sistēmā, kas ir pieejama, un ar TRACES funkcijām saistītie noteikumi nav piemērojami. Tiklīdz pieejamība tikusi atjaunota, Komisija un nacionālo sistēmu īpašnieces veic ad hoc masveida apmaiņu ar šiem dokumentiem.

5.   Uz dokumentiem, kas sagatavoti saskaņā ar 2. un 4. punktu, ir norāde “Sagatavots ārkārtas situācijā”.

6.   Par jebkādu plānotu nepieejamību, tās ilgumu un iemeslu Komisija lietotājus sistēmā TRACES informē divas nedēļas iepriekš.

4. nodaļa

Nobeiguma noteikumi

47. pants

Atcelšana

1.   Direktīva 94/3/EK, lēmumi 92/486/EEK, 2003/24/EK, 2003/623/EK, 2004/292/EK, 2004/675/EK un 2005/123/EK, Regula (ES) Nr. 16/2011 un Īstenošanas lēmumi 2014/917/ES, (ES) 2015/1918 un (ES) 2018/1553 no 2019. gada 14. decembra ir atcelti.

2.   Atsauces uz šiem atceltajiem tiesību aktiem uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu III pielikumā.

48. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 14. decembra, izņemot 3. nodaļas 2. iedaļu, ko piemēro no 2021. gada 21. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 30. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(3)  OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(4)  OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.

(5)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 12. janvāra Regula (EK) Nr. 183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības (OV L 35, 8.2.2005., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

(10)  Komisijas 2011. gada 10. janvāra Regula (ES) Nr. 16/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus ātrās reaģēšanas sistēmai pārtikas un barības jomā (OV L 6, 11.1.2011., 7. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.).

(12)  Komisijas 2015. gada 22. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1918, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem izveido Administratīvās palīdzības un sadarbības sistēmu (APS sistēmu) (OV L 280, 24.10.2015., 31. lpp.).

(13)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3486_en.htm

(14)  Sistēma sākotnēji izveidota ar Padomes 1976. gada 21. decembra Direktīvu 77/93/EEK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu dalībvalstīs, kuri ir kaitīgi augiem vai augu produktiem (OV L 26, 31.1.1977., 20. lpp.). Minētā direktīva tika atcelta ar Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.), kas savukārt no 2019. gada 14. decembra ir atcelta ar Regulu (ES) 2016/2031.

(15)  Komisijas 1994. gada 21. janvāra Direktīva 94/3/EK, ar ko nosaka procedūru paziņošanai par sūtījuma vai kaitīga organisma aizturēšanu no trešām valstīm, ja tie rada tiešus fitosanitārus draudus (OV L 32, 5.2.1994., 37. lpp.).

(16)  Komisijas 2014. gada 15. decembra Īstenošanas lēmums 2014/917/ES, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 2000/29/EK īstenošanai attiecībā uz paziņojumiem par kaitīgo organismu klātbūtni un pasākumiem, ko dalībvalstis veikušas vai paredzējušas veikt (OV L 360, 17.12.2014., 59. lpp.).

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

(18)  Komisijas 2015. gada 8. septembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1506, kurā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū 27. panta 5. punktu un 37. panta 5. punktu izklāstītas specifikācijas, kas attiecas uz uzlabotu elektronisko parakstu formātiem un uzlabotiem zīmogiem, kas jāatzīst publiskā sektora struktūrām (OV L 235, 9.9.2015., 37. lpp.).

(19)  Komisijas 2018. gada 15. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1553 par trešo valstu nacionālo augu aizsardzības organizāciju izsniegto elektronisko fitosanitāro sertifikātu atzīšanas nosacījumiem (OV L 260, 17.10.2018., 22. lpp.

(20)  Komisijas 2004. gada 22. janvāra Regula (EK) Nr. 136/2004, ar ko nosaka procedūras veterinārajām pārbaudēm Kopienas robežkontroles punktos attiecībā uz produktiem, ko importē no trešām valstīm (OV L 21, 28.1.2004., 11. lpp.).

(21)  Komisijas 2004. gada 18. februāra Regula (EK) Nr. 282/2004, ar ko ievieš no trešām valstīm Kopienā ievestu dzīvnieku deklarēšanas un veterinārās kontroles dokumentu (OV L 49, 19.2.2004., 11. lpp.).

(22)  Komisijas 2009. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza Lēmumu 2006/504/EK (OV L 194, 25.7.2009., 11. lpp.).

(23)  Komisijas 2019. gada 16. janvāra Īstenošanas regula (ES) 2019/66 par noteikumiem par vienotu praktisko kārtību, kādā veicamas oficiālās kontroles augiem, augu produktiem un citiem objektiem, lai pārbaudītu atbilstību minētajām precēm piemērojamajiem Savienības noteikumiem par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem (OV L 15, 17.1.2019., 1. lpp.).

(24)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Lēmums Nr. 70/2008/EK par elektronisku muitas un tirdzniecības vidi (OV L 23, 26.1.2008., 21. lpp.).

(25)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.).

(26)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.).

(27)  Komisijas 1992. gada 25. septembra Lēmums 92/486/EEK, ar ko izveido sadarbības formu starp Animo servercentru un dalībvalstīm (OV L 291, 7.10.1992., 20. lpp.).

(28)  Komisijas 2002. gada 30. decembra Lēmums 2003/24/EK par integrētas datorizētas veterinārās sistēmas izveidi (OV L 8, 14.1.2003., 44. lpp.).

(29)  Komisijas 2003. gada 19. augusta Lēmums 2003/623/EK par integrētas datorizētas veterinārās sistēmas Traces attīstību (OV L 216, 28.8.2003., 58. lpp.).

(30)  Komisijas 2004. gada 30. marta Lēmums 2004/292/EK par TRACES sistēmas ieviešanu, ar ko groza Lēmumu 92/486/EEK (OV L 94, 31.3.2004., 63. lpp.).

(31)  Komisijas 2004. gada 29. septembra Lēmums 2004/675/EK par materiāli tehniskā atbalsta izveidi Traces sistēmai (OV L 309, 6.10.2004., 26. lpp.).

(32)  Komisijas 2005. gada 9. februāra Lēmums 2005/123/EK, ar ko groza Lēmumu 2004/292/EK par TRACES sistēmas ieviešanu, ar ko groza Lēmumu 92/486/EEK (OV L 39, 11.2.2005., 53. lpp.).

(33)  Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīva 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.).

(34)  Padomes 1992. gada 13. jūlija Lēmums 92/438/EEK par veterinārās robežkontroles procedūru datorizāciju (Shift projekts), par Direktīvas 90/675/EEK, 91/496/EEK, 91/628/EEK un Lēmuma 90/424/EEK grozīšanu un Lēmuma 88/192/EEK atcelšanu (OV L 243, 25.8.1992., 27. lpp.).

(35)  Komisijas 2019. gada 12. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2019/1014, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par minimālajām prasībām robežkontroles punktiem, ieskaitot pārbaudes centrus, un par to, kāds formāts, kategorijas un saīsinājumi jāizmanto robežkontroles punktu un kontroles punktu sarakstos (OV L 165, 21.6.2019., 10. lpp.).


I PIELIKUMS

32. pantā minēto paziņojumu saturs

1.   

Vispārīga informācija

1.1.

Nosaukums: ieraksta attiecīgā Regulas (ES) 2016/2031 11. panta pirmās daļas a) un b) punktā, 29. panta 1. punktā, 30. panta 1. punktā un 33. panta 1. punktā minētā kaitīgā organisma zinātnisko nosaukumu, tā atrašanās vietu un to, vai tas ir pirmais klātbūtnes konstatējums. Zinātniskajam nosaukumam jābūt vienam no šiem:

1)

kaitīgā organisma zinātniskais nosaukums, attiecīgā gadījumā arī tā patovārs, vai

2)

ja 1) punkts nav piemērojams, zinātniskais nosaukums, ko apstiprinājusi starptautiska organizācija, arī patovārs un attiecīgās organizācijas nosaukums, vai

3)

ja nav piemērojams ne 1), ne 2) punkts, zinātniskais nosaukums no visdrošākā informācijas avota ar atsauci uz šo avotu.

Var iesniegt skaidrojošas piezīmes.

1.2.

Kopsavilkums: 3. līdz 7. punktā sniegtās informācijas kopsavilkums.

1.3.

Norāda vienu no šiem:

1)

daļējs paziņojums saskaņā ar 32. panta 1. un 2. punktu;

2)

paziņojums saskaņā ar 32. panta 3. punktu;

3)

paziņojuma atjauninājums saskaņā ar 32. panta 4. punktu;

4)

noslēguma piezīme par pasākumu izbeigšanu un izbeigšanas iemeslu.

2.   

Vienotā atbildīgā iestāde un atbildīgās personas

2.1.

Paziņojuma iesniedzējas vienotās atbildīgās iestādes nosaukums: ieraksta vārdus “Paziņojums no”, kam seko vienotās atbildīgās iestādes un tās dalībvalsts nosaukums.

2.2.

Vienotās atbildīgās iestādes oficiālā kontaktpersona: norāda tās personas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, ko vienotā atbildīgā iestāde izraudzījusi par paziņojuma oficiālo kontaktpersonu. Ja norāda vairāk nekā vienu personu, paskaidro iemeslus.

3.   

Kaitīgā organisma klātbūtnes vieta

3.1.

Iespējami precīzi norāda kaitīgā organisma klātbūtnes vietu, norādot vismaz administratīvo apgabalu (piem., pašvaldību, pilsētu, provinci).

3.2.

Pievieno vienu vai vairākas vietas kartes.

4.   

Paziņošanas iemesls, teritorijas statuss attiecībā uz kaitīgo organismu un attiecīgā dalībvalsts

4.1.

Norāda vienu no šiem:

1)

pirmoreiz apstiprināta kaitīgā organisma klātbūtne vai radušās aizdomas par tā klātbūtni attiecīgās dalībvalsts teritorijā;

2)

apstiprināta kaitīgā organisma klātbūtne vai radušās aizdomas par tā klātbūtni attiecīgās dalībvalsts teritorijas daļā, kurā tā klātbūtne iepriekš nav bijusi konstatēta. (Attiecīgā gadījumā norāda, ka kaitīgais organisms ir parādījies teritorijas daļā, kurā tas iepriekš bijis sastopams, bet ticis izskausts.)

4.2.

Tās teritorijas statuss attiecībā uz kaitīgo organismu (1), kurā kaitīgais organisms ir konstatēts, pēc oficiāla apstiprinājuma saņemšanas: kopā ar skaidrojošu piezīmi norāda vienu vai vairākas šādas ziņas:

1)

sastopams visās teritorijas daļās;

2)

sastopams tikai dažās konkrētās teritorijas daļās;

3)

sastopams dažās konkrētās teritorijas daļās, kurās netiek audzēti saimniekaugi;

4)

sastopams: tiek izskausts;

5)

sastopams: izplatība ir tikusi ierobežota;

6)

sastopams: maz izplatīts;

7)

nav sastopams: kaitīgais organisms ir konstatēts, bet izskausts;

8)

nav sastopams: kaitīgais organisms ir konstatēts, bet vairs nav sastopams, lai gan izskaušana nav veikta;

9)

provizoriski sastopams (lai gan konstatēta kaitīgā organisma klātbūtne, nav gaidāms, ka tas ieviesīsies): pasākumi nav nepieciešami;

10)

provizoriski sastopams: pasākumi nepieciešami, tiek veikta uzraudzība;

11)

provizoriski sastopams: pasākumi nepieciešami, tiek veikta izskaušana;

12)

cits variants.

4.3.

Attiecīgās dalībvalsts statuss attiecībā uz kaitīgo organismu, pirms oficiāli apstiprināta kaitīgā organisma klātbūtne vai aizdomas par tā klātbūtni: kopā ar skaidrojošu piezīmi norāda vienu vai vairākus šos variantus:

1)

sastopams visās dalībvalsts daļās;

2)

sastopams tikai dažās dalībvalsts daļās;

3)

sastopams konkrētās attiecīgās dalībvalsts daļās, kurās netiek audzētas saimniekkultūras;

4)

sastopams: sezonāli;

5)

sastopams: tiek izskausts;

6)

sastopams: izplatība ir tikusi ierobežota (ja izskaušana nav iespējama);

7)

sastopams: maz izplatīts;

8)

nav sastopams: reģistrētu ziņu par kaitīgo organismu nav;

9)

nav sastopams: kaitīgais organisms izskausts;

10)

nav sastopams: kaitīgais organisms vairs nav sastopams, lai gan izskaušana nav veikta;

11)

nav sastopams: reģistrētās ziņas par kaitīgo organismu nav derīgas;

12)

nav sastopams: ieraksti par kaitīgo organismu nav uzticami;

13)

nav sastopams: tikai aizturēts;

14)

provizoriski sastopams: pasākumi nav nepieciešami;

15)

provizoriski sastopams: pasākumi nepieciešami, tiek veikta uzraudzība;

16)

provizoriski sastopams: pasākumi nepieciešami, tiek veikta izskaušana;

17)

cits variants.

4.4.

Attiecīgās dalībvalsts statuss attiecībā uz kaitīgo organismu pēc tam, kad kaitīgā organisma klātbūtne oficiāli apstiprināta: kopā ar skaidrojošu piezīmi norāda vienu vai vairākus šos variantus:

1)

sastopams visās dalībvalsts daļās;

2)

sastopams tikai dažās dalībvalsts daļās;

3)

sastopams konkrētās attiecīgās dalībvalsts daļās, kurās netiek audzētas saimniekkultūras;

4)

sastopams: sezonāli;

5)

sastopams: tiek izskausts;

6)

sastopams: izplatība ir tikusi ierobežota (ja izskaušana nav iespējama);

7)

sastopams: maz izplatīts;

8)

nav sastopams: kaitīgais organisms izskausts;

9)

nav sastopams: kaitīgais organisms vairs nav sastopams, lai gan izskaušana nav veikta;

10)

nav sastopams: reģistrētās ziņas par kaitīgo organismu nav derīgas;

11)

nav sastopams: ieraksti par kaitīgo organismu nav uzticami;

12)

nav sastopams: tikai aizturēts;

13)

provizoriski sastopams: pasākumi nav nepieciešami;

14)

provizoriski sastopams: pasākumi nepieciešami, tiek veikta uzraudzība;

15)

provizoriski sastopams: pasākumi nepieciešami, tiek veikta izskaušana;

16)

cits variants.

5.   

Kaitīgā organisma konstatēšana, paraugu ņemšana, testēšana un apstiprināšana

5.1.

Kā kaitīgā organisma klātbūtne tikusi konstatēta vai par to radušās aizdomas: norāda vienu no šiem:

1)

oficiāls ar kaitīgajiem organismiem saistīts apsekojums;

2)

apsekojums, kas attiecas uz aktuālu kaitīgā organisma uzliesmojumu vai uzliesmojumu, pēc kura šis organisms izskausts;

3)

jebkādas fitosanitārās inspekcijas;

4)

konkrētas kaitīgā organisma klātbūtnes inspicēšana, kurā izseko tā līdzšinējam un tālākajam ceļam;

5)

oficiāla inspekcija, kas nav veikta fitosanitārā nolūkā;

6)

profesionālu operatoru, laboratoriju vai citu personu sniegta informācija;

7)

zinātniska informācija;

8)

cits variants.

Var sniegt papildu komentārus brīvā tekstā vai pievienot dokumentus.

Ja norāda 8) variantu, to precizē.

Inspekciju gadījumā norāda datumu vai datumus, apraksta metodi (arī sniedz precīzas ziņas par to, kā veiktas vizuālas vai citādas pārbaudes), īsi raksturo inspicēto vietu un konstatējumus, kā arī pievieno vienu vai vairākus attēlus.

Ja norāda 3) vai 4) variantu, norāda inspekciju datumu un apraksta inspicēšanas metodi (arī sniedz precīzas ziņas par to, kā veiktas vizuālas vai citādas pārbaudes). Var īsi aprakstīt inspicēto vietu un konstatējumus un pievienot vienu vai vairākus attēlus.

5.2.

Konstatējuma datums: norāda datumu, kurā atbildīgā oficiālā iestāde konstatējusi kaitīgā organisma klātbūtni, kurā tai par to radušās aizdomas vai kurā tā pirmoreiz informēta par tā konstatējumu. Ja kaitīgo organismu konstatējusi persona, kas nav atbildīgā oficiālā iestāde, norāda datumu, kurā tas konstatēts un kurā minētā persona par to informējusi atbildīgo oficiālo iestādi.

5.3.

Paraugu ņemšana laboratoriskai analīzei: attiecīgā gadījumā sniedz informāciju par paraugu ņemšanu laboratoriskai analīzei, norādot arī datumu, metodi un parauga lielumu. Var pievienot attēlus.

5.4.

Laboratorija: attiecīgā gadījumā norāda to laboratoriju nosaukumu un adresi, kas iesaistītas kaitīgā organisma identificēšanā.

5.5.

Diagnostiskā metode: norāda vienu no šiem variantiem:

1)

saskaņā ar profesionālizvērtētu protokolu (sniedz skaidru atsauci uz protokolu un vajadzības gadījumā norāda atkāpes no tā);

2)

cits variants (norāda metodi).

5.6.

Kaitīgā organisma identitātes oficiālās apstiprināšanas datums.

6.   

Informācija par invadēto teritoriju un uzliesmojuma smaguma pakāpi un avotu

6.1.

Invadētās teritorijas izmērs un robežas: norāda vienas vai vairākas šādas ziņas (var norādīt aptuvenus skaitļus, bet jāpaskaidro, kāpēc norādīt precīzus skaitļus nav iespējams):

1)

invadētā platība (m2, ha, km2);

2)

invadēto augu skaits (gab.);

3)

invadēto augu produktu daudzums (tonnas, m3);

4)

GPS pamatkoordinātas vai cits specifisks apraksts (piem., Eurostat teritoriālās vienības (NUTS), ģeogrāfiskie kodi (Geocodes), aerofotouzņēmumi), kas izsaka teritorijas robežas.

6.2.

Invadētās teritorijas un tās apkārtnes raksturojums: norāda vienas vai vairākas šādas ziņas.

1)

Atklāta audzēšanas platība:

(1.1.)

lauks (aramzeme, ganības);

(1.2.)

augļudārzs/vīnadārzs;

(1.3.)

stādaudzētava;

(1.4.)

mežs.

2)

Cita atklāta platība:

(2.1.)

privāts dārzs;

(2.2.)

publiska vieta;

(2.3.)

aizsargājama teritorija;

(2.4.)

savvaļas augi teritorijās, kas nav aizsargājamas teritorijas;

(2.5.)

cita (precizēt).

3)

Fiziski noslēgti apstākļi:

(3.1.)

siltumnīca;

(3.2.)

cita veida oranžērija;

(3.3.)

privāta teritorija (izņemot siltumnīcas);

(3.4.)

publiska teritorija (izņemot siltumnīcas);

(3.5.)

citi (precizēt).

Attiecībā uz katru variantu jānorāda, vai invāzija attiecas uz vienu vai vairākām šīm kategorijām:

stādāmie augi,

citi augi,

augu produkti vai

citi objekti.

6.3.

Saimniekaugi invadētajā teritorijā un tās apkārtnē: norāda attiecīgās teritorijas saimniekaugu zinātnisko nosaukumu saskaņā ar 6.4. punktu. Var sniegt papildu informāciju par saimniekaugu blīvumu, minot audzēšanas praksi vai dzīvotņu specifiku, vai par šajā teritorijā audzētajiem uzņēmīgajiem augu produktiem.

6.4.

Invadētie augi, augu produkti un citi objekti: norāda invadēto saimniekaugu zinātnisko nosaukumu. Var norādīt šķirni/varietāti un augu produktu gadījumā attiecīgi preču veidu.

6.5.

Teritorijā sastopamie vektori: attiecīgā gadījumā norāda vienu no šiem:

1)

vektoru zinātniskais nosaukums vismaz ģints līmenī vai,

2)

ja 1) punkts nav piemērojams, zinātniskais nosaukums, ko apstiprinājusi starptautiska organizācija, un attiecīgās organizācijas vai organizāciju nosaukums, vai,

3)

ja nav piemērojams ne 1), ne 2) punkts, zinātniskais nosaukums no visdrošākā informācijas avota ar atsauci uz šo avotu. Var sniegt papildu informāciju par vektoru blīvumu vai vektoru aspektā svarīgām augu īpašībām.

6.6.

Uzliesmojuma smagums: raksturo invāzijas pašreizējo pakāpi, simptomus un bojājumus. Attiecīgā gadījumā iekļauj prognozes, tiklīdz tās ir pieejamas.

6.7.

Uzliesmojuma avots: norāda apstiprināto izplatības ceļu, pa kuru kaitīgais organisms iekļuvis teritorijā, vai (attiecīgā gadījumā) līdz apstiprinājumam – domājamo izplatības ceļu. Var sniegt sīkāku informāciju par apstiprināto vai iespējamo kaitīgā organisma izcelsmi.

7.   

Oficiāli fitosanitārie pasākumi

7.1.

Oficiālu fitosanitāro pasākumu pieņemšana: norāda vienu no šiem variantiem un sniedz skaidrojošas piezīmes:

1)

ir veikti oficiāli fitosanitārie pasākumi – ķīmiska, bioloģiska vai fiziska apstrāde;

2)

ir veikti oficiāli fitosanitārie pasākumi, bet ne ķīmiska, bioloģiska vai fiziska apstrāde;

3)

oficiāli fitosanitārie pasākumi tiks veikti;

4)

lēmums par oficiāliem fitosanitārajiem pasākumiem vēl nav pieņemts;

5)

oficiāli fitosanitārie pasākumi veikti netiks (paskaidrot, kāpēc).

Ja ir izveidota norobežota teritorija, pie 1), 2) un 3) varianta norāda, vai pasākumi ir veikti vai tiks veikti šajā teritorijā vai ārpus tās.

7.2.

Oficiālo fitosanitāro pasākumu pieņemšanas datums (pagaidu pasākumu gadījumā norāda paredzamo ilgumu).

7.3.

Oficiālo fitosanitāro pasākumu aptvertās teritorijas identifikācija: norāda, kādu metodi izmanto, lai identificētu, kādai teritorijai oficiālie fitosanitārie pasākumi piemērojami. Norāda veikto apsekojumu rezultātus.

7.4.

Oficiālo fitosanitāro pasākumu mērķis: norāda vienu no šiem variantiem:

1)

izskaušana;

2)

izplatības ierobežošana (ja izskaušana nav iespējama).

7.5.   

Pasākumi, kas skar preču apriti: norāda vienu no šiem variantiem:

1)

pasākumi skar preču importu Savienībā vai preču apriti Savienībā (pasākumus aprakstīt);

2)

pasākumi ne preču importu Savienībā, ne preču apriti Savienībā neskar.

7.6.

Īpaši apsekojumi: ja oficiālo fitosanitāro pasākumu ietvaros veic apsekojumus, apraksta to metodiku, ilgumu un tvērumu.

8.   

Ar kaitīgajiem organismiem saistīto risku novērtējums

Norāda vienu no šiem:

1)

ar kaitīgajiem organismiem saistīto risku novērtējums nav vajadzīgs (tie ir kaitīgie organismi, kas minēti Regulas (ES) 2016/2031 11. panta pirmās daļas a) un b) punktā, vai uz tiem attiecas pasākumi, kas minēti regulas 30. panta 1. punkta otrajā daļā);

2)

ar kaitīgajiem organismiem saistīto risku novērtējums vai provizoriskais ar kaitīgajiem organismiem saistīto risku novērtējums tiek gatavots;

3)

provizoriskais ar kaitīgajiem organismiem saistīto risku novērtējums ir pabeigts: īsi izklāsta galvenos konstatējumus un provizorisko ar kaitīgajiem organismiem saistīto risku novērtējumu pievieno vai norāda, kur tas atrodams;

4)

ar kaitīgajiem organismiem saistīto risku novērtējums ir pabeigts: īsi izklāsta galvenos konstatējumus un ar kaitīgajiem organismiem saistīto risku novērtējumu pievieno vai norāda, kur tas atrodams.

9.   

Pievieno saites uz relevantām vietnēm un citiem informācijas avotiem.

10.   

Norāda, vai informācija, kas sniegta 1.1., 1.3., 3.1., 4.1. līdz 4.4., 5.1. līdz 5.6., 6.1. līdz 6.7., 7.1. līdz 7.6. un 8. punktā, daļēji vai pilnīgi jānosūta Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijai.


(1)  Atbilstoši jēdziena raksturojumam dokumentā International Standards for Phytosanitary Measures, ISPM 8 (1998): Determination of pest status in an area. Rome, IPPC, FAO (https://www.ippc.int/sites/default/files/documents//1323945129_ISPM_08_1998_En_2011-11-29_Refor.pdf).


II PIELIKUMS

Vienotie sanitārie ievešanas dokumenti (VSID)

1. DAĻA

2. VSID ieraksti un skaidrojošās piezīmes

Vispārīgi

1. daļas ieraksti veido datu vārdnīcas VSID elektroniskajai versijai.

Ja vien Savienības tiesību aktos nav precizēts vai noteikts citādi, visi ieraksti vai ailes attiecas uz 2. daļā dotajām VSID veidnēm.

Uz elektroniskā VSID papīra kopijām jābūt unikālam mašīnlasāmam optiskajam marķējumam ar hipersaiti uz elektronisko versiju.

No I.20.–I.26. ailes un no II.9.–II.16. ailes izvēlas pa vienai ailei; katrā ailē izvēlas vienu variantu.

Ja ailē var izvēlēties vienu vai vairākus variantus, VSID elektroniskajā versijā būs attēloti tikai atzīmētie varianti.

Ja aile nav obligāta, tās teksts tiks attēlots pārsvītrots.

2. daļā doto VSID veidņu aiļu secība, lielums un forma ir orientējoši.

Ja ir vajadzīgs zīmogs, tā elektroniskais ekvivalents ir elektroniskais zīmogs.

Apstrādājot VSID iekļautos persondatus, dalībvalstis ievēro Regulu (ES) 2016/679 un Direktīvu (ES) 2016/680 un Komisija – Regulu (ES) 2018/1725.

I DAĻA. SŪTĪJUMA APRAKSTS

Aile

Apraksts

I.1.

Nosūtītājs/eksportētājs

 

Norāda tās fiziskās/juridiskās personas vārdu/nosaukumu un adresi, valsti un valsts ISO kodu (1), kura sūtījumu nosūta. Šī persona veic uzņēmējdarbību trešā valstī, izņemot atsevišķus Savienības tiesību aktos paredzētus gadījumus, kuros šī persona var veikt uzņēmējdarbību dalībvalstī.

I.2.

VSID numurs

 

Šis ir unikālais burtciparu kods, kas piešķirts sistēmā IMSOC (atkārtojas II.2. un III.2. ailē).

I.3.

Vietējais numurs

 

Norāda unikālo burtciparu kodu, ko piešķīrusi kompetentā iestāde.

I.4.

Robežkontroles punkts/kontrolpunkts/kontroles vienība

 

Norāda robežkontroles punkta (RKP) vai attiecīgā gadījumā kontrolpunkta nosaukumu.

Attiecīgā gadījumā norāda inspekcijas vietu.

Ja VSID-P ir prasībām neatbilstoša sūtījuma nākamais VSID-P, norāda tās kontroles vienības nosaukumu, kura atbild par brīvās zonas vai īpaši apstiprinātās muitas noliktavas uzraudzību.

I.5.

Robežkontroles punkta/kontrolpunkta/kontroles vienības kods

 

Šis ir unikālais burtciparu kods, kas RKP, kontrolpunktam vai kontroles vienībai piešķirts sistēmā IMSOC.

I.6.

Saņēmējs/importētājs

 

Norāda tās fiziskās/juridiskās personas vārdu/nosaukumu un adresi, valsti un valsts ISO kodu, kura ir sūtījuma adresāts un kura norādīta, piem., oficiālajos sertifikātos, oficiālajos apliecinājumos vai citos dokumentos, arī trešā valstī izdotos komerciālos dokumentos. Ja šī persona ir tā pati, kas norādīta I.8. ailē, sistēmā IMSOC šī aile, balstoties uz minētajā ailē sniegto informāciju, tiek aizpildīta automātiski.

Pārkraušanas vai tranzīta gadījumā šo aili aizpildīt nav obligāti.

I.7.

Galamērķa vieta

 

Norāda tās vietas nosaukumu un adresi, valsti un valsts ISO kodu, kurā sūtījumu piegādā galīgajai izkraušanai. Ja šī adrese ir tā pati, kas norādīta I.6. ailē, sistēmā IMSOC šī aile, balstoties uz minētajā ailē sniegto informāciju, tiek aizpildīta automātiski.

Šai vietai jāatrodas dalībvalstī, arī tad, ja tas ir Regulas (ES) 2017/625 3. panta 44) punktā definētais tranzīts (ar preču uzglabāšanu). Ja tranzīts notiek bez preču uzglabāšanas, galamērķa trešo valsti norāda I.22. ailē.

Attiecīgā gadījumā norāda arī galamērķa objekta reģistrācijas vai apstiprinājuma numuru.

Ja sūtījumu RKP paredzēts sadalīt, pirmajā VSID kā galamērķa vietu norāda RKP. Nākamajos VSID norāda katras sadalītā sūtījuma daļas galamērķa vietu.

Ja sūtījumu paredzēts novirzīt uz kontrolpunktu, kā galamērķa vietu norāda šo kontrolpunktu. Sistēmā IMSOC šī aile, balstoties uz I.20. ailē sniegto informāciju, var tikt aizpildīta automātiski.

Ja sūtījumus pārvieto uz tālākas transportēšanas kompleksu, galamērķa vieta jānorāda tikai tad, ja tā nav šis tālākas transportēšanas komplekss.

I.8.

Par sūtījumu atbildīgais operators

 

Norāda tās Eiropas Savienībā esošās fiziskās/juridiskās personas vārdu/nosaukumu un adresi, valsti un valsts ISO kodu, kura par sūtījumu atbild brīdī, kad tas tiek uzrādīts RKP, un kura kā importētājs vai importētāja vārdā kompetentajām iestādēm sniedz nepieciešamās deklarācijas. Šis operators var būt tas pats, kas norādīts I.6. ailē, un tas ir tas pats, kas norādīts I.35. ailē.

Sistēmā IMSOC šī aile var tikt aizpildīta automātiski.

Nākamajā VSID norāda tās personas vārdu/nosaukumu un adresi, kura atbild par sūtījuma uzrādīšanu tālākām oficiālajām kontrolēm nākamajā vietā.

Ja VSID-P ir prasībām neatbilstoša sūtījuma nākamais VSID-P, norāda tās personas vārdu/nosaukumu un adresi, kura atbild par procedūrām pēc noliktavas.

I.9.

Pavaddokumenti

 

Izvēlas prasīto pavaddokumentu veidu, piem., oficiālie sertifikāti, oficiālie apliecinājumi, atļaujas, deklarācijas vai citi dokumenti, arī komerciāli dokumenti.

Norāda pavaddokumentu unikālo kodu un izdošanas valsti. Izdošanas datumu norāda fakultatīvi. Ja oficiālais sertifikāts ir izveidots sistēmā IMSOC, norāda oficiālā sertifikāta unikālo burtciparu kodu I.2.a ailē.

Komercdokumentu numuri: norāda, piem., gaisa pārvadājuma pavadzīmes numuru, kravaszīmes numuru vai vilciena vai autotransporta līdzekļa komercnumuru.

I.10.

Iepriekšēja paziņošana

 

Norāda paredzamo datumu un laiku, kad sūtījums nonāks ievešanas punktā, kurā atrodas RKP.

VSID-D/VSID-AP

Ja VSID ir nākamais VSID pārvirzīšanai uz kontrolpunktu, norāda paredzamo datumu un laiku, kad sūtījums varētu pienākt kontrolpunktā.

I.11.

Izcelsmes valsts

 

Sistēmā IMSOC šī aile, balstoties uz I.31. ailē sniegto informāciju, var tikt aizpildīta automātiski.

VSID-DZ

Norāda pievienotajā oficiālajā sertifikātā norādīto uzturēšanās valsti prasītajā uzturēšanās periodā.

Attiecībā uz reģistrētiem zirgiem, kurus ieved atpakaļ Savienībā pēc tam, kad tie uz mazāk nekā 30, 60 vai 90 dienu periodu pagaidu kārtā izvesti uz konkursiem, sacensībām, sacīkstēm vai kultūras pasākumiem dažās trešās valstīs, norāda valsti, no kuras tie pēdējo reizi nosūtīti.

VSID-P

Norāda valsti, kurā produkti ražoti, izgatavoti vai iepakoti (marķēti ar identifikācijas zīmi).

Attiecībā uz produktiem, ko ieved atpakaļ Savienībā saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 77. panta 1. punkta h) apakšpunktu vai ieved atpakaļ Savienībā pēc tranzīta caur trešām valstīm (atbilstoši definīcijai minētās regulas 3. panta 44. punkta b) apakšpunktā), norāda izcelsmes dalībvalsti.

VSID-AP

Norāda izcelsmes valsti, kurā augi, augu produkti vai citi objekti ir audzēti, ražoti, glabāti vai pārstrādāti, kā norādīts fitosanitārajā sertifikātā.

VSID-D

Norāda preču izcelsmes valsti vai to audzēšanas, ievākšanas vai ražošanas valsti.

I.12.

Izcelsmes reģions

 

Ja dzīvniekus vai preces skar saskaņā ar Savienības tiesību aktiem veikti reģionalizācijas pasākumi, norāda apstiprināto reģionu, zonu vai nodalījumu kodus. Sistēmā IMSOC šī aile, balstoties uz I.31. ailē sniegto informāciju, var tikt aizpildīta automātiski.

VSID-AP

Ja izcelsmes valsts ir oficiāli deklarējusi, ka konkrētas teritorijas ir brīvas no kāda konkrēta kaitīgā organisma, norāda augu, augu produktu vai citu objektu izcelsmes teritoriju.

I.13.

Transportlīdzeklis

 

Atzīmē, ar kuru no šiem transportlīdzekļiem dzīvnieki vai preces tiek nogādāti RKP, un to identificē:

lidmašīna (norāda reisa numuru);

kuģis (norāda kuģa vārdu un numuru);

dzelzceļa transportlīdzeklis (norāda vilciena identifikācijas numuru un vagona numuru);

autotransporta līdzeklis (norāda reģistrācijas numuru un attiecīgā gadījumā piekabes numuru).

Prāmja gadījumā atzīmē “kuģis” un ne vien norāda plānotā prāmja vārdu, bet arī identificē autotransporta līdzekļus, norādot reģistrācijas numuru (attiecīgā gadījumā arī piekabes numuru).

VSID-AP

Identificēt transportlīdzekli nav obligāti.

I.14.

Nosūtīšanas valsts

 

VSID-P/VSID-AP/VSID-D

Norāda valsti, kurā preces iekrautas pēdējā transportlīdzeklī to nogādāšanai Savienībā. Dažos gadījumos, kad preces pirms ievešanas Savienībā nonāk vairāk nekā vienā valstī (trīsstūrveida kustība), tā var būt trešā valsts, kurā izdots oficiālais sertifikāts.

Šo aili nepiemēro VSID-DZ.

I.15.

Izcelsmes objekts

 

Ja to prasa Savienības tiesību akti, norāda izcelsmes objektu nosaukumu un adresi, valsti un valsts ISO kodu.

Ja to prasa Savienības tiesību akti, norāda reģistrācijas vai apstiprinājuma numuru.

Sistēmā IMSOC šī aile, balstoties uz I.31. ailē sniegto informāciju, var tikt aizpildīta automātiski.

I.16.

Transportēšanas apstākļi

 

VSID-P/VSID-D

Attiecīgā gadījumā norāda transportēšanas laikā nodrošināmās temperatūras kategoriju (“apkārtējās vides”, “atvēsināts”, “saldēts”). Atzīmē tikai vienu kategoriju.

VSID-DZ un VSID-AP šo aili nepiemēro.

I.17.

Konteinera numurs/plombas numurs

 

Attiecīgā gadījumā norāda konteinera numuru un plombas numuru (to var būt vairāk par vienu).

Oficiālas plombas gadījumā norāda oficiālajā sertifikātā norādīto oficiālās plombas numuru un atzīmē “Oficiāla plomba” vai norāda kāda cita veida plombu, kas minēta pavaddokumentos.

I.18.

Sertifikācijas kategorija

 

Norāda dzīvnieku pārvietošanas nolūku, paredzēto preces lietojumu vai kategoriju, kas uzrādīta oficiālajā sertifikātā (kad tas prasīts) vai komercdokumentā.

VSID-DZ

Audzēšana/ražošana, nobarošana, norobežoti objekti, suņi/kaķi/mājas seski (vai gadījums, kad nekomerciālos nolūkos tiek pārvietoti vairāk nekā pieci suņi/kaķi/mājas seski), dekoratīvie ūdensdzīvnieki, kautuve, karantīna, reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki, pārvietošana (tikai attiecībā uz akvakultūras dzīvniekiem), ceļojošs cirks/dzīvnieku priekšnesumi, izstāde, krājumu atjaunošana vai cits variants.

VSID-P

Lietošana pārtikā, dzīvnieku barība, farmaceitiska izmantošana, tehniska izmantošana, tirdzniecības paraugs, tālāka apstrāde vai cits variants.

VSID-D

Lietošana pārtikā, lietošana pārtikā pēc papildu apstrādes, dzīvnieku barība, paraugs vai izstādes eksponāts vai cits variants.

VSID-AP šo aili nepiemēro.

I.19.

Preču atbilstība prasībām

 

Šī aile attiecas tikai uz VSID-P.

Atzīmē “Prasībām atbilst”, ja preces atbilst noteikumiem, kas minēti Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punkta a) un d) apakšpunktā.

Atzīmē “Prasībām neatbilst”, ja preces

neatbilst noteikumiem, kas minēti Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā, un

atbilst noteikumiem, kas minēti attiecīgā panta punkta d) apakšpunktā, un

nav paredzēts laist tirgū.

I.20.

Pārkraušanai sakarā ar pārvešanu/novirzīšanai/tālākvešanai uz

 

VSID-DZ (tālākvešana)

Ja dzīvnieki paliek tajā pašā kuģī vai lidmašīnā un tos plānots sūtīt tieši uz trešo valsti bez piestāšanas citā Savienības ostā vai lidostā, norāda galamērķa trešās valsts nosaukumu un valsts ISO kodu.

Norāda tā nākamā Savienības RKP nosaukumu, uz kuru dzīvnieki tajā pašā kuģī vai lidmašīnā tiek vesti tālākām oficiālām kontrolēm.

VSID-P (pārkraušana)

Ja dzīvnieki tiek pārkrauti citā kuģī vai lidmašīnā un tos plānots sūtīt tieši uz trešo valsti bez piestāšanas citā Savienības ostā vai lidostā, norāda galamērķa trešās valsts nosaukumu un valsts ISO kodu.

Norāda tā nākamā Savienības RKP nosaukumu, uz kuru produkti pēc pārkraušanas tiks pārvesti tālākām oficiālām kontrolēm.

VSID-AP (pārkraušana/novirzīšana)

Norāda tā nākamā Savienības RKP nosaukumu, uz kuru preces tiks attiecīgi pārvestas pēc pārkraušanas vai novirzītas tālākām oficiālām kontrolēm.

VSID-D (novirzīšana)

Norāda tā Savienības kontrolpunkta nosaukumu, uz kuru preces tiks novirzītas tālākām oficiālām kontrolēm, ja sūtījums ir izraudzīts identitātes kontrolpārbaudei un fiziskajai kontrolpārbaudei.

I.21.

Tālākai transportēšanai

 

VSID-AP/VSID-D

Norāda atļauto tālākas transportēšanas kompleksu, uz kuru sūtījums transportējams, ja tas BKP izraudzīts identitātes kontrolpārbaudei un fiziskajai kontrolpārbaudei.

I.22.

Tranzītam uz

 

Norāda galamērķa trešās valsts nosaukumu un valsts ISO kodu.

Attiecībā uz prasībām neatbilstošiem sūtījumiem, kas šķērso Savienības teritoriju pa autoceļiem, dzelzceļu vai ūdensceļiem (ārējais tranzīts), norāda izvešanas RKP nosaukumu.

Šo aili nepiemēro VSID-D.

I.23.

Iekšējam tirgum

 

Šo aili atzīmē, ja sūtījumus paredzēts laist Savienības tirgū.

I.24.

Prasībām neatbilstošu preču gadījumā

 

Šī aile attiecas tikai uz VSID-P.

Atzīmē tā galamērķa veidu, uz kuru sūtījums tiks nogādāts, un attiecīgā gadījumā norāda reģistrācijas numuru: īpaši apstiprināta muitas noliktava, brīvā zona vai kuģis (arī tā vārds un piegādes osta).

I.25.

Atpakaļievešanai

 

VSID-DZ

Šo aili atzīmē, ja reģistrēti zirgi tiek ievesti atpakaļ Savienībā pēc tam, kad tie uz mazāk nekā 30, 60 vai 90 dienu periodu pagaidu kārtā izvesti uz konkursiem, sacensībām, sacīkstēm vai kultūras pasākumiem dažās trešās valstīs.

Šo aili atzīmē, ja tiek atpakaļ ievesti dzīvnieki, kuru izcelsme ir Savienībā un kuri atgriežas Savienībā pēc tam, kad tiem atteikta ievešana trešā valstī.

VSID-P/VSID-AP

Šo aili atzīmē, ja tiek atpakaļ ievestas preces, kuru izcelsme ir Savienībā un kuras atgriežas Savienībā pēc tam, kad tām atteikta ievešana trešā valstī.

VSID-D šo aili nepiemēro.

I.26.

Pagaidu ievešanai

 

Aile attiecas tikai uz VSID-DZ un tikai uz reģistrētiem zirgiem.

Izvešanas vieta: norāda izvešanas RKP.

Izvešanas datums: norāda izvešanas datumu (kas nedrīkst būt 90 vai vairāk dienas pēc ievešanas).

I.27.

Pēc RKP/glabāšanas izmantotais transportlīdzeklis

 

Šo aili var aizpildīt pēc iepriekšējas paziņošanas, un tā ir obligāta šādos gadījumos:

dzīvnieki, uz kuriem attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 1/2005 (2) (VSID-DZ);

preces, uz kurām attiecas pārkraušana, tiešais tranzīts, pārraudzība, atpakaļievešana vai piegāde uz galamērķiem, kas visi ir kontrolēti, arī tālākas transportēšanas kompleksu vai kontrolpunktu, kur vajadzīgas papildu oficiālās kontroles (VSID-P, VSID-AP, VSID-D);

tranzītā esošas prasībām neatbilstošas preces (VSID-P).

Norāda vienu no šiem transportlīdzekļiem: lidmašīna, kuģis, dzelzceļa transportlīdzeklis vai autotransporta līdzeklis (sk. informatīvo piezīmi I.13. ailē).

VSID-AP

Ja I.17. ailē ir norādīts konteinera numurs, transportlīdzekli norādīt nav obligāti.

I.28.

Pārvadātājs

 

Šī aile ir obligāta tikai VSID-DZ, ja tiek izmantota I.27. aile

Norāda tās fiziskās/juridiskās personas vārdu/nosaukumu un adresi, valsti un valsts ISO kodu, kura atbild par transportēšanu.

Norāda reģistrācijas vai apstiprinājuma numuru (attiecīgā gadījumā).

I.29.

Izbraukšanas datums

 

Šī aile ir obligāta tikai VSID-DZ, ja tiek izmantota I.27. aile

Norāda paredzamo RKP atstāšanas datumu un laiku.

I.30.

Pārvadājuma žurnāls

 

Šī aile ir piemērojama tikai VSID-DZ un attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1/2005 prasībām.

I.31.

Sūtījuma apraksts

 

Aizpilda, balstoties uz, piem., oficiāliem sertifikātiem, oficiāliem apliecinājumiem, deklarācijām vai citiem dokumentiem, arī komerciāliem dokumentiem, tā, lai preces būtu pienācīgi aprakstītas to identificēšanai un nodevu aprēķināšanai (piem., kombinētās nomenklatūras (KN) kods un nosaukums, Taric kods, EPPO kods, suga (taksonomiskā informācija), neto masa (kg).

Norāda kopējo spermas, olšūnu un embriju paješu skaitu.

Kā prasīts, norāda paku veidu un skaitu, iepakojuma veidu (pēc ANO/TAEDC standartiem), partijas numuru, individuālo identifikācijas numuru, pases numuru, produkta veidu.

Ja VSID ir nākamais VSID, norāda iepriekšējā VSID norādīto preču daudzumu.

VSID-P

Ja produkti ir iepakoti galapatērētājiem, atzīmē “Galapatērētājiem”.

I.32.

Kopējais paku skaits

 

Attiecīgā gadījumā norāda sūtījuma kopējo paku skaitu.

I.33.

Kopējais daudzums

 

VSID-DZ

Attiecīgā gadījumā norāda kopējo dzīvnieku skaitu.

VSID-P

Attiecīgā gadījumā norāda kopējo spermas, olšūnu un embriju paješu skaitu.

VSID-AP/VSID-D

Norāda attiecīgi vienību skaitu vai tilpumu.

I.34.

Kopējā neto masa (kg)/kopējā bruto masa (kg)

 

Tā ir kopējā neto masa (t. i., pašu dzīvnieku vai preču masa bez tiešās taras vai iepakojuma), kas sistēmā IMSOC tiek aprēķināta automātiski, balstoties uz I.31. ailē ievadīto informāciju.

Norāda kopējo bruto masu (t. i., dzīvnieku vai preču, tiešās taras un visa iepakojuma kopējo masu, neskaitot transporta konteinerus un pārējo transportēšanas aprīkojumu). VSID-AP gadījumā šo informāciju sniegt nav obligāti.

I.35.

Deklarācija

 

Deklarācija jāparaksta par sūtījumu atbildīgajai fiziskajai personai, un to var pielāgot atkarībā no izmantotā VSID.

Es, apakšā parakstījies par iepriekš aprakstīto sūtījumu atbildīgais operators, apliecinu, ka šā dokumenta I daļā sniegtās ziņas, cik man zināms, ir patiesas un pilnīgas, un apņemos izpildīt prasības, kas noteiktas Regulā (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm, arī maksāt par oficiālajām kontrolēm, par sūtījumu pārsūtīšanu, par dzīvnieku karantīnu vai izolēšanu, kā arī vajadzības gadījumā segt eitanāzijas un likvidācijas izmaksas.

Paraksts (parakstītājs apņemas pieņemt atpakaļ tranzīta sūtījumus, kam atteikta ievešana trešā valstī).

II DAĻA. KONTROLES

Aile

Apraksts

II.1.

Iepriekšējais VSID

 

Šis ir unikālais burtciparu kods, kas sistēmā IMSOC piešķirts VSID, kurš izmantots pirms sūtījuma sadalīšanas vai pārkraušanas (ja tiek veiktas oficiālās kontroles), aizstāšanas, anulēšanas vai novirzīšanas uz kontrolpunktu.

II.2.

VSID numurs

 

Šis ir unikālais burtciparu kods, kas norādīts I.2. ailē.

II.3.

Dokumentu kontrolpārbaude

 

Tās ietvaros cita starpā pārliecinās par tādu dzīvnieku un preču atbilstību valsts prasībām, kuru gadījumā ne visus nosacījumus ievešanai Savienībā reglamentē Savienības tiesību akti.

II.4.

Identitātes kontrolpārbaude

 

Atzīmē attiecīgi “Jā” vai “Nē”.

VSID-DZ

Ja dzīvnieki tiek no viena RKP tālāk vesti uz citu RKP pa jūru vai gaisu tajā pašā kuģī vai gaisa kuģī un oficiālās kontroles ir pabeidzamas nākamajā RKP, atzīmē “Nē”.

VSID-P

Ja preces tiek pārkrautas pārvešanai no viena RKP uz citu RKP, atzīmē “Nē”.

VSID-AP

Ja preces tiek novirzītas uz kontrolpunktu vai pārkrautas pārvešanai no viena RKP uz citu RKP, atzīmē “Nē”.

Ja veicamas atvieglotas pārbaudes vai identitātes kontrolpārbaude nav jāveic, atzīmē “Nē”.

VSID-D

Ja preces tiek novirzītas uz kontrolpunktu, atzīmē “Nē”.

II.5.

Fiziska kontrolpārbaude

 

Atzīmē attiecīgi “Jā” vai “Nē”.

VSID-DZ

Te cita starpā ietilpst klīniskās apskates iznākums un dzīvnieku mirstības un saslimstības rādītāji.

Ja dzīvnieki tiek no viena RKP tālāk vesti uz citu RKP pa jūru vai gaisu tajā pašā kuģī vai gaisa kuģī saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem un oficiālās kontroles ir pabeidzamas nākamajā RKP, atzīmē “Nē”.

VSID-P

Ja saskaņā ar noteikumiem, kuru pieņemšanas pamats ir Regulas (ES) 2017/625 54. panta 3. punkts, sūtījums nav izraudzīts fiziskai kontrolpārbaudei, bet tiek uzskatīts par apmierinoši pārbaudītu tikai pēc dokumentu kontrolpārbaudes un identitātes kontrolpārbaudes, atzīmē “Atvieglotas pārbaudes”.

Ja minētas atpakaļievešanas, pārraudzības vai tranzīta procedūras, atzīmē “Cits variants”. Tas attiecas arī uz dzīvniekiem un precēm, ko pārkrauj pārvešanai no viena RKP uz citu RKP saskaņā ar noteikumiem, kuru pieņemšanas pamats ir Regulas (ES) 2017/625 51. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

VSID-AP

Ja saskaņā ar noteikumiem, kuru pieņemšanas pamats ir Regulas (ES) 2017/625 54. panta 3. punkts, sūtījums nav izraudzīts identitātes kontrolpārbaudei un fiziskai kontrolpārbaudei, bet tiek uzskatīts par apmierinoši pārbaudītu tikai pēc dokumentu kontrolpārbaudes, atzīmē “Atvieglotas pārbaudes”.

Ja minētas atpakaļievešanas, pārraudzības vai tranzīta procedūras, atzīmē “Cits variants”. Tas attiecas arī uz precēm, ko pārkrauj pārvešanai no viena RKP uz citu RKP saskaņā ar noteikumiem, kuru pieņemšanas pamats ir Regulas (ES) 2017/625 51. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

VSID-D

Ja preces tiek novirzītas uz kontrolpunktu, atzīmē “Nē”.

II.6.

Laboratoriskie testi

 

Atzīmē “Jā”, ja ir veikts kāds tests.

Tests: atzīmē tās vielas vai patogēna kategoriju, kura konstatēšanai veikts laboratoriskais tests.

Ja sūtījums līdz testa rezultāta saņemšanai netiek aizturēts RKP, atzīmē “Izlases kārtībā”. Šo variantu neatzīmē, ja no sūtījuma ņem paraugus laboratoriskiem testiem citos šajā ailē aprakstītajos gadījumos.

Ja radušās aizdomas, ka dzīvnieki un preces neatbilst Savienības tiesību aktiem, un tie līdz testa rezultāta saņemšanai tiek aizturēti RKP, atzīmē “Uz aizdomu pamata”.

Ja uz dzīvniekiem un precēm attiecas konkrēti ārkārtas pasākumi un tie līdz testa rezultāta saņemšanai tiek aizturēti RKP (ja vien nav atļauta tālāka transportēšana), atzīmē “Ārkārtas pasākumu ietvaros”.

Testa rezultāts:

Ja sūtījums var RKP atstāt, pirms saņemts testa rezultāts, atzīmē “Rezultāts gaidāms”.

Ja testa rezultāts ir pieejams, atzīmē attiecīgi “Apmierinošs” vai “Neapmierinošs”.

VSID-P

Ja paraugi ir jāņem saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un sūtījums līdz testa rezultāta saņemšanai netiek RKP aizturēts, atzīmē “Obligātā kārtā”.

Ja uz dzīvniekiem un precēm attiecas pastiprināto kontroļu procedūru noteikumi, kuru pieņemšanas pamats ir Regulas (ES) 2017/625 65. panta 6. punkts, un tie līdz testa rezultāta saņemšanai tiek aizturēti RKP, atzīmē “Pastiprinātu kontroļu ietvaros”.

VSID-AP

Ja paraugi ir jāņem saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un sūtījums līdz testa rezultāta saņemšanai netiek aizturēts RKP, atzīmē “Paraugu ņemšana latentas infekcijas noteikšanai”.

VSID-D

Ja uz precēm attiecas kontroļu pagaidu pastiprināšanas pasākumi (Regulas (ES) 2017/625 47. panta 2. punkta b) apakšpunkts) un tās līdz testa rezultāta saņemšanai tiek aizturētas RKP, atzīmē “Īslaicīgi pastiprinātu kontroļu ietvaros”.

II.7.

Labturības kontrolpārbaude

 

Šī aile attiecas tikai uz VSID-DZ.

Ja dzīvus dzīvniekus I.4. ailē norādītajā RKP neizkrauj un nepārkrauj pārvešanai uz citu RKP un nav veikta to labturības kontrolpārbaude, atzīmē “Nē”.

Ja dzīvnieki un transportēšanas apstākļi ir pārbaudīti un ir pieejami kontrolpārbaudes rezultāti, atzīmē attiecīgi aili “Apmierinoša” vai “Neapmierinoša”.

II.8.

Transportēšanas ietekme uz dzīvniekiem

 

Šī aile attiecas tikai uz VSID-DZ.

Norāda dzīvnieku nāves gadījumu skaitu, to, cik daudzi dzīvnieki nav pārvadāšanai piemērotā stāvoklī, un dzemdību vai abortu skaitu (t. i., to, cik daudzām mātītēm transportēšanas laikā bijušas dzemdības vai spontānais aborts).

Ja dzīvnieku sūtījumā ir daudz (piem., diennakti veci cāļi, zivis, gliemenes utt.), mirušo vai pārvadāšanai nepiemēroto dzīvnieku skaitu aplēš.

II.9.

Akceptējams pārkraušanai sakarā ar pārvešanu uz/novirzīšanai uz/tālākvešanai uz

 

Šo aili atzīmē, ja sūtījums ir akceptējams pārkraušanai/novirzīšanai/tālākvešanai.

Pārkraušana neattiecas uz VSID-DZ un VSID-D.

II.10.

Akceptējams tālākai transportēšanai

 

VSID-AP/VSID-D

Šo aili atzīmē, ja sūtījums ir akceptējams tālākai transportēšanai.

II.11.

Akceptējams tranzītam

 

Šo aili atzīmē, ja sūtījums ir akceptējams tranzītam.

Šo aili nepiemēro VSID-D.

II.12.

Akceptējams iekšējam tirgum

 

Šo aili atzīmē, ja oficiālo kontroļu iznākums ir labvēlīgs, neatkarīgi no tā, vai muitas procedūru “laišana brīvā apgrozībā” dzīvniekiem vai precēm piemēro uz robežas vai vēlākā posmā Savienībā.

VSID-DZ

Ja dzīvniekus tiek atļauts laist tirgū ar noteiktiem nosacījumiem (kā paredz Savienības vai valsts tiesību akti), norāda kontrolēto galamērķi: kautuve, norobežots objekts, karantīna vai vietēja izmantošana.

VSID-P

Atzīmē produkta izmantojumu.

Ja dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti ir vēl papildus jāapstrādā, bet uz tiem neattiecas transportēšanas pārraudzības nosacījumi, kuru pieņemšanas pamats ir Regulas (ES) 2017/625 77. panta 2. punkts, aizpilda II.18. aili.

VSID-D

Atzīmē produkta izmantojumu: lietošana pārtikā, dzīvnieku barība vai cits variants.

II.13.

Akceptējams pārraudzībai

 

Šī aile ir piemērojama tikai VSID-DZ un VSID-P un attiecas uz sūtījumu, ko pārrauga saskaņā ar nosacījumiem, kuru pieņemšanas pamats ir Regulas (ES) 2017/625 77. panta 2. punkts.

II.14.

Akceptējams kā prasībām neatbilstošas preces

 

Šī aile attiecas tikai uz VSID-P.

Norāda kontrolēto galamērķi: īpaši apstiprināta muitas noliktava, brīvā zona vai kuģis.

II.15.

Akceptējams pagaidu ievešanai

 

Aile attiecas tikai uz VSID-DZ un tikai uz reģistrētiem zirgiem.

Šo aili atzīmē, lai atļautu dzīvniekus pagaidu kārtā ievest Savienības teritorijā līdz I.26. ailē norādītajam datumam.

II.16.

Nav akceptējams

 

Tas attiecas uz sūtījumiem, kuru oficiālo kontroļu iznākums nav labvēlīgs un kuru gadījumā ievešana Savienībā tiek atteikta. Norāda, līdz kādam datumam jāveic pasākums.

VSID-DZ

Ja dzīvnieku gaļu nevar atļaut lietot pārtikā, atzīmē “Eitanazēt”.

Ja dzīvniekus nosūta atpakaļ, atzīmē “Pārsūtīt”.

Ja dzīvnieku gaļu pēc labvēlīga veterinārās ekspertīzes iznākuma varētu lietot pārtikā, atzīmē “Nokaut”.

Ja dzīvnieki RKP pienāk nedzīvi, atzīmē “Iznīcināt”.

VSID-P/VSID-D

Atzīmē, vai sūtījums iznīcināms, pārsūtāms, īpaši apstrādājams vai izmantojams citam nolūkam.

VSID-AP

Atzīmē, vai sūtījums pienācīgi apstrādājams, atsakāma ievešana, nosakāma karantīna, sūtījums iznīcināms, pārsūtāms, rūpnieciski pārstrādājams vai veicams kāds cits pasākums.

II.17.

Atteikuma iemesls

 

VSID-DZ

Ja nav sertifikāta, nav oriģinālā sertifikāta, izmantots nepareizs paraugs, sertifikāts ir krāpniecisks, norādītie datumi nav derīgi, trūkst paraksta vai zīmoga, iestāde nav derīga, trūkst laboratorijas ziņojuma, nav papildu garantiju vai nav ievērota kāda valsts prasība, atzīmē “Dokumentu kontrolpārbaude”.

Ja sūtījums nāk no neatļautas valsts, neatļautas zonas vai neapstiprināta objekta, atzīmē “Izcelsme”.

Ja neatbilst identifikācija vai dokumenti, neatbilst transportlīdzeklis, nav individuālās identifikācijas, nesakrīt individuālās identifikācijas numurs vai neatbilst suga, atzīmē “Identitātes kontrolpārbaude”.

Ja sūtījumā ir viens vai vairāki aizdomas raisoši dzīvnieki, dzīvnieki, kas nav pārvadāšanai piemērotā stāvoklī, vai miruši dzīvnieki, atzīmē “Fiziskā kontrolpārbaude”.

Ja testa rezultāts ir neapmierinošs, atzīmē “Laboratoriskais tests”.

Ja transportlīdzeklis nav piemērots, atzīmē “Dzīvnieku labturība”.

Ja sūtījums neatbilst noteikumiem, kas piemērojami invazīvām svešzemju sugām, kuras rada bažas Savienībai, atzīmē “ISS”.

Ja uz šo gadījumu neattiecas neviens no minētajiem iemesliem, atzīmē “Cits variants”.

VSID-P

Ja nav sertifikāta, nav oriģinālā sertifikāta, izmantots nepareizs paraugs, sertifikāts ir krāpniecisks, norādītie datumi nav derīgi, trūkst paraksta vai zīmoga, iestāde nav derīga, trūkst laboratorijas ziņojuma vai trūkst papildu deklarācijas, atzīmē “Dokumentu kontrolpārbaude”.

Ja sūtījums nāk no neatļautas valsts, neatļauta reģiona vai neapstiprināta objekta, atzīmē “Izcelsme”.

Ja nav marķējuma, marķējums vai dokuments nav atbilstošs, marķējums nav pilnīgs, neatbilst transportlīdzeklis, nesakrīt oficiālās plombas numurs, nesakrīt identifikācijas zīme vai neatbilst suga, atzīmē “identitātes kontrolpārbaude”.

Ja nav ievēroti higiēnas noteikumi, nav pienācīgi uzturēta aukstumķēde, nav pienācīgi uzturēta temperatūra, sūtījums neiztur pārbaudi ar maņām vai ir konstatējami parazīti, atzīmē “Fiziskā kontrolpārbaude”.

Ja konstatēta ķīmiska kontaminācija, mikrobioloģiska kontaminācija, veterināro zāļu atliekas, ekspozīcija starojumam, neatbilstīgas piedevas vai ģenētiski modificētie organismi (ĢMO), atzīmē “Laboratoriskais tests”.

Ja sūtījuma indivīdi pieder pie invazīvām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai, atzīmē “ISS”.

Ja uz šo gadījumu neattiecas neviens no minētajiem iemesliem, atzīmē “Cits variants”.

VSID-AP

Ja sertifikāta, augu pases vai kāda cita dokumenta, kas sniedz garantijas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, nav vai tas nav derīgs, atzīmē “Dokumentu kontrolpārbaude”.

Ja uzņēmuma reģistrācijas numurs (kad tas prasīts) nav zināms, atzīmē “Izcelsme”.

Ja sūtījums neatbilst pavaddokumentiem, atzīmē “Identitātes kontrolpārbaude”.

Ja sūtījumā ir kaitīgi organismi, aizliegti augi, augu produkti vai citi objekti, atzīmē “Fiziskā kontrolpārbaude”.

Ja saņēmējs nav reģistrēts oficiālajā ražotāju/importētāju reģistrā, atzīmē “Cits variants”.

Ja sūtījuma indivīdi pieder pie invazīvām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai, atzīmē “ISS”.

VSID-D

Ja nav sertifikāta vai cita prasīta pavaddokumenta vai tas nav derīgs, atzīmē “Dokumentu kontrolpārbaude”.

Ja sūtījums neatbilst pavaddokumentiem, atzīmē “Identitātes kontrolpārbaude”.

Ķīmiskas vai mikrobioloģiskas kontaminācijas gadījumā atzīmē “Laboratoriskais tests”.

Ja nav ievēroti higiēnas noteikumi, atzīmē “Fiziskā kontrolpārbaude”.

Ja uz šo gadījumu neattiecas neviens no minētajiem iemesliem, atzīmē “Cits variants”.

II.18.

Ziņas par kontrolētajiem galamērķiem

 

Norāda visu II.9. līdz II.16. ailē minēto kontrolēto galamērķu nosaukumu, adresi un reģistrācijas/apstiprinājuma numuru.

VSID-DZ

Ja kompetentā iestāde attiecībā uz kādu objektu lūdz ievērot anonimitāti, norāda tikai piešķirto reģistrācijas/apstiprinājuma numuru.

VSID-AP/VSID-D

Tālākas transportēšanas gadījumā norāda tālākās transportēšanas kompleksa nosaukumu, adresi un attiecīgā gadījumā reģistrācijas numuru.

Ja sūtījums tiek novirzīts uz kontrolpunktu, norāda kontaktinformāciju un unikālo burtciparu kodu, kas kontrolpunktam piešķirts sistēmā IMSOC.

II.19.

Sūtījums noplombēts atkārtoti

 

Norāda tās plombas numuru, kas uzlikta pēc oficiālajām kontrolēm RKP vai pēc glabāšanas īpaši apstiprinātā muitas noliktavā, gadījumos, kad Savienības tiesību akti prasa oficiālu plombu.

II.20.

RKP identifikācija

 

Uzspiež RKP vai attiecīgā gadījumā kontrolpunkta oficiālo zīmogu.

Ja VSID-P ir prasībām neatbilstoša sūtījuma nākamais VSID-P, norāda tās kontroles vienības nosaukumu, kura atbild par brīvās zonas vai īpaši apstiprinātās muitas noliktavas uzraudzību.

II.21.

Sertificējošā amatpersona

 

Šī aile attiecas uz paziņojumu, kuru paraksta sertificējošā amatpersona, kurai ir tiesības parakstīt VSID:

Es, apakšā parakstījusies sertificējošā amatpersona, apliecinu, ka šā sūtījuma kontrolpārbaudes ir veiktas atbilstoši Savienības prasībām un attiecīgā gadījumā atbilstoši arī galamērķa dalībvalsts prasībām.

II.22.

Inspekcijas nodevas

 

Šajā ailē var norādīt inspekcijas nodevas.

II.23.

Muitas dokumenta Nr.

 

Ja sūtījums kādu laiku paliek muitas uzraudzībā, muitas dienests vai – pēc muitas dienesta paziņojuma – par sūtījumu atbildīgā persona šajā ailē var norādīt relevantu informāciju (piem., T1 dokumenta numuru).

II.24.

Nākamais VSID

 

Norāda viena vai vairāku tādu VSID burtciparu kodu, ko izdod gadījumos, kuri nosakāmi saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 51. pantu un 53. panta 1. punkta a) apakšpunktu, vai pēc sūtījuma sadalīšanas RKP.


III DAĻA. SEKOJUMPASĀKUMI

Aile

Apraksts

III.1.

Iepriekšējais VSID

Šis ir unikālais burtciparu kods, kas norādīts II.1. ailē.

III.2.

VSID numurs

Šis ir unikālais burtciparu kods, kas norādīts I.2. ailē.

III.3.

Nākamais VSID

Norāda viena vai vairāku II.24. ailē norādīto VSID burtciparu kodu.

III.4.

Ziņas par pārsūtīšanu

Norāda transportlīdzekli un tā identifikācijas datus, valsti un valsts ISO kodu.

Tiklīdz šīs ziņas ir zināmas, norāda pārsūtīšanas datumu un izvešanas RKP nosaukumu. Noraidījuma lēmumu gadījumā pārsūtīšanas datums nedrīkst būt vēlāks kā 60 dienas no VSID validācijas datuma.

III.5.

Sekojumpasākumu veicējs

Norāda iestādi, kas atbildīga par VSID aptvertā sūtījuma saņemšanas sertificēšanu un atbilstību, – izvešanas RKP, galīgā galamērķa RKP vai kontroles vienību.

VSID-DZ

Norāda galīgo galamērķi un/vai to, kādi ir neatbilstības vai dzīvnieku statusa maiņas iemesli (piem., nederīgs galamērķis, nav sertifikāta vai tas ir nederīgs, neatbilstoši dokumenti, nav identifikācijas vai tā ir nederīga, neapmierinoši testu rezultāti, aizdomas raisoši dzīvnieki, miruši dzīvnieki, pazuduši dzīvnieki vai ievešanas veida pārveide par pastāvīgo ievešanu).

VSID-P

Norāda galīgo galamērķi un/vai to, kādi ir neatbilstības iemesli (piem., nederīgs galamērķis, nav sertifikāta vai tas ir nederīgs, neatbilstoši dokumenti, nav identifikācijas vai tā ir nederīga, neapmierinošs kontroļu iznākums, plombas nav, tā ir bojāta, nesakrīt oficiālās plombas numurs utt.).

VSID-AP

Ja preces transportējamas tālāk vai novirzāmas uz kontrolpunktu, ar “jā” vai “nē” atzīmē, vai sūtījums pienācis.

VSID-D

Ja preces transportējamas tālāk vai novirzāmas uz kontrolpunktu, ar “jā” vai “nē” atzīmē, vai sūtījums pienācis.

III.6.

Sertificējošā amatpersona

Šī aile paredzēta kompetentās iestādes sertificējošās amatpersonas parakstam, ja veicama sūtījuma pārsūtīšana un sekojumpasākumi.

2. DAĻA

Vienotā sanitārā ievešanas dokumenta (VSID) veidnes

A iedaļa

VSID-DZ

(dzīvniekiem, ko aptver Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

B iedaļa

VSID-P

(produktiem, ko aptver Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

C iedaļa

VSID-AP

(augiem, augu produktiem un citiem objektiem, ko aptver Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

D iedaļa

VSID-D

(barībai un pārtikai, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika un ko aptver Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

Image 15

Image 16


(1)  Valsts starptautiskais divburtu kods saskaņā ar divburtu kodu starptautisko standartu ISO 3166; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)  Padomes 2004. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97 (OV L 3, 5.1.2005., 1. lpp.).


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula, kas minēta 47. panta 2. punktā

1.

Direktīva 94/3/EK

Direktīva 94/3/EK

Šī regula

1. pants

2. panta 33) punkts

2. panta 1. un 2. punkts

33. panta 1. punkts

3. pants

33. panta 2. punkts

4. pants

_

5. pants

2. panta 34) punkts

6. pants

I pielikuma 10. punkts

7. pants

_

8. pants

_

2.

Regula (ES) Nr. 16/2011

Regula (ES) Nr. 16/2011

Šī regula

1. panta 1) punkts

2. panta 2) punkts

1. panta 2) punkts

2. panta 3) punkts

1. panta 3) punkts

2. panta 4) punkts

1. panta 4) punkts

2. panta 15) punkts

1. panta 5) punkts

2. panta 16) punkts

1. panta 5) punkta a) apakšpunkts

2. panta 17) punkts

1. panta 5) punkta b) apakšpunkts

2. panta 18) punkts

1. panta 6) punkts

2. panta 20) punkts

1. panta 7) punkts

2. panta 22) punkts

1. panta 8) punkts

2. panta 23) punkts

1. panta 9) punkts

_

2. panta 1. punkts

14. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts

4. panta 2. punkts

2. panta 3. punkts

4. panta 3. punkts

2. panta 4. punkts

14. panta 2. punkts

2. panta 5. punkts

13. pants

2. panta 6. punkts

14. panta 3. punkts

3. panta 1. punkts

17. panta 1. un 2. punkts

3. panta 2. punkts

17. panta 3. punkts

3. panta 3. punkts

17. panta 4. punkts

4. panta 1. punkts

18. panta 1. un 2. punkts

4. panta 2. punkts

18. panta 3. punkts

5. panta 1. punkts

20. panta 1. un 2. punkts

5. panta 2. punkts

20. panta 3. punkts

6. panta 1. punkts

22. panta 1. punkts

6. panta 2. punkts

22. panta 2. punkts

6. panta 3. punkts

22. panta 3. punkts

6. panta 4. punkts

22. panta 4. punkts

6. panta 5. punkts

22. panta 5. punkts

7. panta 1. punkts

15. panta 1. punkts

7. panta 2. punkts

15. panta 2. punkts

7. panta 3. punkts

15. panta 3. punkts

7. panta 4. punkts

15. panta 4. punkts

7. panta 5. punkts

8. panta pirmās daļas a)–f) punkts

24. panta 1. punkta a)–f) punkts

8. panta otrā daļa

9. panta 1. punkts

25. panta 1. punkta b) apakšpunkts

9. panta 2. punkts

25. panta 2. un 3. punkts

10. panta 1. un 2. punkts

27. panta 1. punkts

 

 

11. panta a) punkts

24. panta 3. punkts

11. panta b) punkts

24. panta 4. punkts

12. pants

_

3.

Īstenošanas lēmums 2014/917/ES

Īstenošanas lēmums 2014/917/ES

Šī regula

1. panta 1. un 2. punkts

_

2. panta 1. un 3. punkts

32. panta 1. punkts

2. panta 2. un 4. punkts

32. panta 3. punkts

 

 

2. panta 5. punkts

32. panta 4. punkts

3. pants

_

Pielikums

I pielikums

4.

Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1918

Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1918

Šī regula

1. pants

_

2. pants

_

 

 

 

 

3. panta 1. punkts

_

3. panta 2. punkts

_

3. panta 3. punkts

_

3. panta 4. punkts

_

4. pants

12. pants

5. pants

_

6. pants

26. panta 1. punkts

7. panta a) punkts

8. panta 1. punkts

7. panta b) punkts

8. panta 2. punkts

7. panta c) punkts

_

7. panta d) punkts

15. panta 1. punkts

8. panta 1. punkts

15. panta 1. punkts

8. panta 2. punkta a) apakšpunkts

16. panta 1. punkta a) apakšpunkts

8. panta 2. punkta b) apakšpunkts

16. panta 1. punkta b) apakšpunkts

8. panta 2. punkta c) apakšpunkts

16. panta 1. punkta c) apakšpunkts

8. panta 2. punkta d) apakšpunkts

16. panta 1. punkta d) apakšpunkts

8. panta 2. punkta e) apakšpunkts

_

8. panta 2. punkta f) apakšpunkts

_

8. panta 2. punkta g) apakšpunkts

16. panta 1. punkta f) apakšpunkts

9. panta 1. punkts

10. panta 1. punkts

9. panta 2. punkts

10. panta 1. punkts

10. panta 2. punkts

10. panta 2. un 3. punkts

11. panta 1. punkts

10. panta 4. punkts

11. panta 3. punkts

10. panta 5. punkts

11. panta 2. punkts

11. pants

26. panta 2. punkts

12. pants

11. panta 2. punkta b) apakšpunkts un 3. punkta b) apakšpunkts

13. pants

_

14. pants

_

5.

Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1553

Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1553

Šī regula

1. pants

_

2. panta 1. punkts

39. panta 1., 3. un 4. punkts

2. panta 2. punkts

39. panta 2. punkts

2. panta 3. punkts

_

3. pants

_