9.10.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 258/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1686

(2019. gada 8. oktobris),

ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj kā jaunu pārtikas produktu plašāk lietot govs piena sūkalu pamatproteīnu izolātu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (1), un jo īpaši tās 12. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2015/2283 paredz, ka Savienībā tirgū drīkst laist tikai atļautus jaunos pārtikas produktus, kuri ir iekļauti Savienības sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 8. pantu tika pieņemta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 (2), ar ko izveido atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 12. pantu Komisija lemj par atļaujas piešķiršanu jaunam pārtikas produktam, par tā laišanu Savienības tirgū un par Savienības saraksta atjaunināšanu.

(4)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/1632 (3) atbilstoši Regulai (ES) 2015/2283 tika atļauts kā jaunu pārtikas produktu laist tirgū govs piena sūkalu pamatproteīnu izolātu un tika grozīts atļauto jauno pārtikas produktu Savienības saraksts.

(5)

Uzņēmums Armor Protéines S.A.S2018. gada 10. oktobrī iesniedza Komisijai pieprasījumu paplašināt govs piena sūkalu pamatproteīnu izolāta lietojumu Regulas (ES) 2015/2283 10. panta 1. punkta nozīmē. Pieprasītās izmaiņas attiecas uz govs piena sūkalu pamatproteīnu izolāta lietošanu zīdaiņiem līdz 12 mēnešu vecumam īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtikā, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 609/2013 (4), un uztura bagātinātājos, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/46/EK (5).

(6)

Komisija 2019. gada 24. janvārī konsultējās ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (“Iestāde”), lūdzot tai saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 10. panta 3. punktu papildus novērtēt govs piena sūkalu pamatproteīnu izolāta kā jauna pārtikas produkta plašāku lietojumu.

(7)

Iestāde 2019. gada 14. martā pieņēma zinātnisku atzinumu “Govs piena sūkalu pamatproteīnu izolāta nekaitīgums, to lietojot plašāk īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtikā un uztura bagātinātājos zīdaiņiem saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2283” (Safety of whey basic protein isolate for extended uses in foods for special medical purposes and food supplements for infants pursuant to Regulation (EU) 2015/2283(6). Zinātniskais atzinums ir saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 11. panta prasībām.

(8)

Minētais atzinums bija pietiekams pamats, lai noteiktu, ka ierosinātajos plašākos lietojumos un lietošanas devās govs piena sūkalu pamatproteīnu izolāts, lietots īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtikā un uztura bagātinātājos zīdaiņiem līdz 12 mēnešu vecumam, atbilst Regulas (ES) 2015/2283 12. panta 1. punkta prasībām. Iestāde minētajā atzinumā secināja, ka lietojuma paplašināšana nepalielinās jaunā pārtikas produkta iespējamo devu salīdzinājumā ar to, kas novērtēta tās 2018. gada atzinumā (7). Tādēļ ir lietderīgi grozīt atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu, lai šo plašāko lietojumu iekļautu govs piena sūkalu pamatproteīnu izolāta atļautajos lietojumos.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā, kas izveidots ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470, ierakstu par vielu “govs piena sūkalu pamatproteīnu izolāts” groza, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2.   Ierakstā, kas minēts šā panta 1. punktā minētajā Savienības sarakstā, iekļauj šīs regulas pielikumā noteiktos lietošanas nosacījumus un marķēšanas prasības.

3.   Šajā pantā paredzētā atļauja neskar Regulas (ES) Nr. 609/2013 un Direktīvas 2002/46/EK noteikumus.

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 8. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 327, 11.12.2015., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 20. decembra Īstenošanas regula (ES) 2017/2470, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu (OV L 351, 30.12.2017., 72. lpp.).

(3)  Komisijas 2018. gada 30. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2018/1632, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 kā jaunu pārtikas produktu atļauj laist tirgū govs piena sūkalu pamatproteīnu izolātu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 (OV L 272, 31.10.2018., 23. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regula (ES) Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009 (OV L 181, 29.6.2013., 35. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīva 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.).

(6)  EFSA Journal 2019; 17(4):5659.

(7)  EFSA Journal 2018; 16(7):5360.


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. tabulā (Atļautais jaunais pārtikas produkts) ierakstu par govs piena sūkalu pamatproteīnu izolātu aizstāj ar šādu:

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Jaunā pārtikas produkta lietošanas nosacījumi

Īpašas papildu marķēšanas prasības

Citas prasības

Datu aizsardzība

Govs piena sūkalu pamatproteīnu izolāts

Konkrēta pārtikas kategorija

Maksimālais līmenis

Jaunā pārtikas produkta nosaukums to saturošu pārtikas produktu marķējumā – “piena sūkalu proteīnu izolāts”.

Uz govs piena sūkalu pamatproteīnu izolātu saturošiem uztura bagātinātājiem jābūt izvietotam šādam paziņojumam:

“Šo uztura bagātinātāju nav ieteicams dot zīdaiņiem/bērniem/pusaudžiem, kas jaunāki par vienu gadu/trim/astoņpadsmit (*) gadiem.”

(*) Atkarībā no vecuma grupas, kurai šis uztura bagātinātājs ir paredzēts.

 

Atļauts 2018. gada 20. novembrī. Šī iekļaušana ir pamatota ar patentētiem zinātniskiem pierādījumiem un zinātniskiem datiem, kas aizsargāti saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 26. pantu. Pieteikuma iesniedzējs: Armor Protéines S.A.S., 19 bis, rue de la Libération 35460 Saint-Brice-en-Coglès, Francija Datu aizsardzības laikposmā jauno pārtikas produktu – govs piena sūkalu pamatproteīnu izolātu – laist Savienības tirgū ir atļauts vienīgi uzņēmumam Armor Protéines S.A.S., ja vien nākamais pieteikuma iesniedzējs nesaņem atļauju attiecībā uz jauno pārtikas produktu bez atsauces uz patentētajiem zinātniskajiem pierādījumiem vai zinātniskajiem datiem, kas aizsargāti saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 26. pantu, vai vienojoties ar Armor Protéines S.A.S. Datu aizsardzības termiņa beigu datums: 2023. gada 20. novembris.”

Zīdaiņiem paredzēti maisījumi, kas definēti Regulā (ES) Nr. 609/2013

Tādi papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, kas definēti Regulā (ES) Nr. 609/2013

Pilnīgi uztura aizstājēji svara kontrolei, kas definēti Regulā (ES) Nr. 609/2013

Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika, kas definēta Regulā (ES) Nr. 609/2013

Uztura bagātinātāji, kas definēti Direktīvā 2002/46/EK

30 mg/100 g (pulverī)

3,9 mg/100 ml (rekonstituētā maisījumā)

30 mg/100 g (pulverī)

4,2 mg/100 ml (rekonstituētā maisījumā)

300 mg dienā

30 mg/100 g (zīdaiņiem paredzēti maisījumi pulverī pirmajos dzīves mēnešos līdz atbilstošas papildu ēdināšanas uzsākšanai)

3,9 mg/100 ml (zīdaiņiem paredzēti rekonstituēti maisījumi pirmajos dzīves mēnešos līdz atbilstošas papildu ēdināšanas uzsākšanai)

30 mg/100 g (zīdaiņiem paredzēti maisījumi pulverī, kad uzsākta atbilstoša papildu ēdināšana)

4,2 mg/100 ml (zīdaiņiem paredzēti rekonstituēti maisījumi, kad uzsākta atbilstoša papildu ēdināšana)

58 mg dienā maziem bērniem

380 mg dienā bērniem un pusaudžiem 3–18 gadu vecumā

610 mg dienā pieaugušajiem

25 mg dienā zīdaiņiem

58 mg dienā maziem bērniem

250 mg dienā bērniem un pusaudžiem 3–18 gadu vecumā

610 mg dienā pieaugušajiem

2)

pielikuma 2. tabulā (Specifikācijas) ierakstu par govs piena sūkalu pamatproteīnu izolātu aizstāj ar šādu:

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Specifikācija

Govs piena sūkalu pamatproteīnu izolāts

Apraksts

Govs piena sūkalu pamatproteīnu izolāts ir iedzelteni pelēks pulveris, kas iegūts no govs vājpiena vairākos izolācijas un attīrīšanas posmos.

Parametri/sastāvs

Kopējais olbaltums (produkta masas procenti): ≥ 90 %

Laktoferīns (produkta masas procenti): 25–75 %

Laktoperoksidāze (produkta masas procenti): 10–40 %

Citi proteīni (produkta masas procenti): ≤ 30 %

TGF-β2: 12–18 mg/100 g

Mitrums: ≤ 6,0 %

pH (5 masas % šķīdums): 5,5–7,6

Laktoze: ≤ 3,0 %

Tauki: ≤ 4,5 %

Pelni: ≤ 3,5 %

Dzelzs: ≤ 25 mg/100 g

Smagie metāli

Svins: < 0,1 mg/kg

Kadmijs: < 0,2 mg/kg

Dzīvsudrabs: < 0,6 mg/kg

Arsēns: < 0,1 mg/kg

Mikrobioloģiskie kritēriji

Aerobo mezofilo baktēriju skaits: ≤ 10 000 KVV/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 KVV/g

Escherichia coli: nekonstatē 1 g

Koagulāzes pozitīvie stafilokoki: nekonstatē 1 g

Salmonella: nekonstatē 25 g

Listeria: nekonstatē 25 g

Cronobacter spp.: nekonstatē 25 g

Pelējuma sēnītes: ≤ 50 KVV/g

Rauga sēnītes: ≤ 50 KVV/g

KVV: kolonijas veidojošas vienības.”