9.10.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 258/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1685

(2019. gada 4. oktobris),

ar ko nozīmē Eiropas Savienības mājputnu un citu sīku dzīvnieku labturības references centru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (1), un jo īpaši tās 95. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Par Eiropas Savienības dzīvnieku labturības references centru, kas atbalsta Komisijas un dalībvalstu horizontālās darbības dzīvnieku labturības prasību jomā, kas norādīta Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punkta f) apakšpunktā, ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/329 (2) tika nozīmēts Wageningen Livestock Research vadītais konsorcijs, kura sastāvā ir arī Orhūsas Universitāte un Frīdriha Leflera institūts. Atbilstoši uzdevumiem, kuri izklāstīti Eiropas Savienības references centru daudzgadu darba programmā, šā Eiropas Savienības dzīvnieku labturības references centra darbība ir vērsta uz cūku labturību.

(2)

Līdz ar to saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 95. pantu Komisija rīkoja atklātu uzaicinājumu, lai izraudzītos un nozīmētu otru Eiropas Savienības dzīvnieku labturības references centru, kam būtu jāatbalsta Komisijas un dalībvalstu horizontālās darbības saistībā ar noteikumu piemērošanu attiecībā uz dzīvnieku labturības prasībām mājputniem un citiem sīkiem lauksaimniecības dzīvniekiem.

(3)

Minētajam atklātajam uzaicinājumam nozīmētā novērtēšanas un atlases komiteja secināja, ka konsorcijs, ko vada Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Francija) un kura sastāvā ir arī Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Spānija), Orhūsas Universitāte un Institut for Husdyrvidenskab (Dānija), kā arī Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Itālija), atbilst Regulas (ES) 2017/625 95. panta 3. punkta prasībām un varētu uzņemties minētās regulas 96. pantā izklāstītos uzdevumus, kas attiecas uz mājputniem un citiem sīkiem lauksaimniecības dzīvniekiem.

(4)

Tāpēc šis konsorcijs būtu jānozīmē par Eiropas Savienības mājputnu un citu sīku dzīvnieku labturības references centru, kura pienākums būtu palīdzēt pildīt tos uzdevumus, kas iekļauti references centra ikgadējās vai daudzgadu darba programmās. Ikgadējās vai daudzgadu darba programmām jābūt izveidotām atbilstoši to attiecīgo darba programmu mērķiem un prioritātēm, kuras Komisija ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 652/2014 (3) 36. pantu.

(5)

Regulas (ES) 2017/625 95. pants nosaka, ka Eiropas Savienības dzīvnieku labturības references centru nozīmē uz ierobežotu laiku vai šo norīkojumu regulāri pārskata. Tāpēc Eiropas Savienības mājputnu un citu sīku dzīvnieku labturības references centra norīkojums būtu ik pēc pieciem gadiem jāpārskata.

(6)

Nozīmētajam Eiropas Savienības mājputnu un citu sīku dzīvnieku labturības references centram būtu jādod pietiekams laiks, kurā tas varētu sagatavot darba programmu nākamajam budžeta periodam. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro no 2020. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Par Eiropas Savienības dzīvnieku labturības references centru, kas atbalsta Komisijas un dalībvalstu horizontālās darbības mājputnu un citu sīku lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasību jomā, nozīmē šo konsorciju:

nosaukums:

:

konsorcijs, kuru vada Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Francija) un kura sastāvā ir arī Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Spānija), Orhūsas Universitāte un Institut for Husdyrvidenskab (Dānija), kā arī Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Itālija)

Adrese:

:

14 rue Pierre et Marie Curie

94701 Maisons-Alfort Cedex

FRANCE

2.   Šo norīkojumu pārskata ik pēc pieciem gadiem, sākot no šīs regulas piemērošanas dienas.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 4. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2018. gada 5. marta Īstenošanas regula (ES) 2018/329, ar ko nozīmē Eiropas Savienības dzīvnieku labturības references centru (OV L 63, 6.3.2018., 13. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 652/2014, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, un ar ko groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002, (EK) Nr. 882/2004 un (EK) Nr. 396/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Padomes Lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK (OV L 189, 27.6.2014., 1. lpp.).