30.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 250/10


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/1603

(2019. gada 18. jūlijs)

ar ko attiecībā uz pasākumiem, kurus Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija noteikusi aviācijas emisiju monitoringa, ziņošanas un verifikācijas nolūkā, lai īstenotu globālu tirgus pasākumu, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 28.c pantu,

tā kā:

(1)

Ar Direktīvas 2003/87/EK 28.c pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt noteikumus attiecībā uz emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) globālā tirgus pasākuma īstenošanas vajadzībām visos maršrutos, uz kuriem minētais pasākums attiecas. Juridiskās noteiktības un skaidrības labad ir jāprecizē, uz kuriem lidojumiem minētie noteikumi attiecas, norādot attiecīgos maršrutus un gaisa kuģu ekspluatantus.

(2)

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas vajadzībām piemēro emisiju monitoringa un ziņošanas kārtību, kā arī emisiju ziņojumu verifikācijas kārtību saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 601/2012 (2) un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2067 (3). Minētā kārtība attiecībā uz emisiju monitoringu un ziņošanu ir atjaunināta un pilnveidota ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2066 (4), kas būs piemērojama no 2021. gada 1. janvāra. Īstenošanas regulās (ES) 2018/2066 un (ES) 2018/2067 ir ņemts vērā ICAO2018. gada 27. jūnijā pieņemto starptautisko standartu un ieteicamās prakses pirmais izdevums. Administratīvās efektivitātes nolūkā, kā arī lai mazinātu atbilstības nodrošināšanas izmaksas ekspluatantiem, ir lietderīgi ICAO globālā tirgus pasākuma īstenošanas noteikumus salāgot ar noteikumiem, kuri paredzēti Regulā (ES) Nr. 601/2012 un minētajās īstenošanas regulās.

(3)

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 601/2012 dalībvalstis var noteikt, ka aviācijas darbību radīto emisiju ziņošanai saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK ir jāizmanto elektroniskas veidnes un īpaši datņu formāti. Lai nodrošinātu, ka gaisa kuģu ekspluatanti var izpildīt šīs prasības arī tad, kad tie ziņo emisijas ICAO globālā tirgus pasākuma vajadzībām, Komisijai būtu jāpublicē konkrēts elektroniskās datu apmaiņas formāts.

(4)

Uzskata, ka monitoringa, ziņošanas un verifikācijas prasību piemērošana konkrētiem lidojumiem, kurus veic tikai Eiropas Ekonomikas zonai piederīgie gaisa kuģu ekspluatanti, neizraisīs konkurences izkropļojumus. Tāpēc šādas prasības var pieņemt, pamatojoties uz Direktīvas 2003/87/EK 28.c pantu.

(5)

Pamatojoties uz Komisijas un Eirokontroles sadarbības nolīgumu, Komisija ir tiesīga vērsties pie Eirokontroles pēc palīdzības, lai nodrošinātu emisijas datu kvalitāti. Nolūkā iegūt pilnīgus un precīzus emisiju datus, kuru pārsūtīšana ICAO gaidītajā formātā ir dalībvalstu pienākums, dalībvalstīm jābūt iespējai lūgt Komisiju vērsties pēc attiecīgas palīdzības pie Eirokontroles.

(6)

Verificētie emisiju dati dalībvalstīm būtu jāpārsūta ICAO sekretariātam un jānodrošina visu attiecīgo lidojumu emisiju datu pilnīga un savlaicīga paziņošana.

(7)

Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 28.b panta 2. punktu ziņojumā, kas paredzēts minētajā pantā, apsver, vai šī regula ir jāpārstrādā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Šīs regulas 2. pantā paredzētie ziņošanas pienākumi attiecas tikai uz gaisa kuģu ekspluatantiem, kas atbilst visiem šiem nosacījumiem:

(a)

tiem ir dalībvalsts izdota gaisa kuģa ekspluatanta apliecība vai tie ir reģistrēti dalībvalstī, ieskaitot tās tālākos reģionus, atkarīgās teritorijas un citas teritorijas;

(b)

emisiju apjoms gadā, ko tie rada, lidojumu veikšanai starp lidlaukiem, kas atrodas dažādās valstīs Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), vai 2. panta 1. punktā minēto lidojumu veikšanai izmantojot lidmašīnas, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa pārsniedz 5 700 kg, no 2019. gada 1. janvāra pārsniedz 10 000 tonnu.

2.   Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta vajadzībām neņem vērā emisijas, kas rodas šādu veidu lidojumos:

(a)

valsts lidojumi;

(b)

humānās palīdzības lidojumi;

(c)

medicīniskās palīdzības lidojumi;

(d)

militārie lidojumi;

(e)

ugunsdzēsības lidojumi.

2. pants

1.   Gaisa kuģu ekspluatanti ziņo par emisijām, kas rodas šādos lidojumos:

(a)

lidojumi starp lidlaukiem, kas atrodas dalībvalstīs, un lidlaukiem, kas atrodas trešās valstīs;

(b)

lidojumi starp lidlaukiem, kas atrodas dalībvalstīs, un lidlaukiem, kas atrodas citu dalībvalstu tālākajos reģionos, atkarīgajās teritorijās vai citās teritorijās;

(c)

lidojumi starp lidlaukiem, kas atrodas dalībvalstu tālākajos reģionos, atkarīgajās teritorijās vai citās teritorijās, un lidlaukiem, kas atrodas trešās valstīs vai citu dalībvalstu atkarīgajās vai citās teritorijās.

2.   Šā panta 1. punkts ir piemērojams arī attiecībā uz komerciālajiem gaisa pārvadātājiem, kas trīs secīgus četru mēnešu periodus katrā periodā veic mazāk nekā 243 lidojumus no lidlauka vai uz lidlauku, kurš atrodas dalībvalsts teritorijā.

3.   Gaisa kuģu ekspluatantiem ir ieteicams arī verificēt un ziņot emisijas, kas rodas to lidojumos starp lidlaukiem, kuri atrodas divās dažādās trešās valstīs.

4.   Izņemot 1. panta 2. punktā minētos lidojumu veidus, šā panta 1. un 3. punktu piemēro attiecībā uz emisijām, kas rodas jebkāda veida lidojumos, to vidū šādos:

(a)

lidojumi, ko veic apmācības vai meklēšanas un glābšanas vajadzībām;

(b)

lidojumi, ko veic atbilstoši vizuālo lidojumu noteikumiem;

(c)

lidojumi, ko veic zinātnisku pētījumu un testēšanas vajadzībām;

(d)

lidojumi, ko veic, izpildot sabiedrisko pakalpojumu saistības.

3. pants

1.   Gaisa kuģu ekspluatantiem to emisiju ziņošanā saskaņā ar šīs regulas 2. pantu piemēro tādas pašas prasības, kādas noteiktas Direktīvas 2003/87/EK 14. pantā un Regulā (ES) Nr. 601/2012. No 2021. gada 1. janvāra tiem piemēro tādas pašas prasības, kādas noteiktas Īstenošanas regulā (ES) 2018/2066.

2.   Komisija publicē elektroniskās datu apmaiņas formātu, kas izmantojams emisiju ziņošanai par 2. pantā minētajiem lidojumiem. Gaisa kuģu ekspluatanti izmanto minēto elektroniskās datu apmaiņas formātu.

4. pants

To emisiju datu verifikācijai, kuri jāziņo atbilstoši šīs regulas 2. pantam, un datu verificētāju akreditācijai piemēro tādas pašas prasības, kādas noteiktas Direktīvas 2003/87/EK 15. pantā un minētās direktīvas V pielikuma B daļā, kā arī Īstenošanas regulā (ES) 2018/2067.

5. pants

Gaisa kuģu ekspluatanti, kuri ir uzskaitīti Komisijas Regulas (EK) Nr. 748/2009 (5) pielikumā, par savām emisijām ziņo minētajā pielikumā norādītajai administrējošajai dalībvalstij.

Gaisa kuģu ekspluatants, kurš nav norādīts Regulas (EK) Nr. 748/2009 pielikumā, par savām emisijām ziņo dalībvalstij, kas tam izdevusi gaisa kuģa ekspluatanta apliecību, vai — ja dalībvalsts nav izdevusi šādu apliecību, — dalībvalstij, kurā ir reģistrēta tā juridiskā adrese.

6. pants

Pēc dalībvalstu pieprasījuma Komisija var lūgt Eirokontroles palīdzību, lai iegūtu precīzākus emisiju datus, kurus tā plānojusi pārsūtīt saskaņā ar 7. pantu.

7. pants

Neskarot Direktīvas 2003/87/EK pārskatīšanu Eiropas Parlamentā un Padomē, dalībvalstis pārsūta Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas sekretariātam attiecīgos emisiju datus, kas ziņoti saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 14. pantu un šo regulu. Pirms minētās pārsūtīšanas kompetentās iestādes veic pārsūtāmo datu apjoma pārbaudes. Tāpat dalībvalstis šos emisiju datus pārsūta Komisijai.

Emisiju datu pārsūtīšanai saskaņā ar šā panta pirmo daļu izmanto emisijas faktoru, kas attiecībā uz reaktīvo dzinēju petroleju (Jet A1 vai Jet A) norādīts 1944. gada 7. decembrī parakstītās Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (Čikāgas konvencija) IV sējuma 16. pielikumā.

8. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 18. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 275, 25.10.2003, 32. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 21. jūnija Regula (ES) Nr. 601/2012 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L 181, 12.7.2012., 30. lpp.).

(3)  Komisijas 2018. gada 19. decembra Īstenošanas regula (ES) 2018/2067 par datu verifikāciju un verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L 334, 31.12.2018., 94. lpp.).

(4)  Komisijas 2018. gada 19. decembra Īstenošanas regula (ES) 2018/2066 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 601/2012 (OV L 334, 31.12.2018., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2009. gada 5. augusta Regula (EK) Nr. 748/2009 par to gaisakuģu operatoru sarakstu, kuri 2006. gada 1. janvārī vai pēc minētā datuma ir veikuši Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības, katram gaisakuģa operatoram norādot administrējošo dalībvalsti (OV L 219, 22.8.2009., 1. lpp.).