30.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 250/6


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/1602

(2019. gada 23. aprīlis),

ar ko attiecībā uz vienoto sanitāro ievešanas dokumentu, ko pievieno dzīvnieku un preču sūtījumiem līdz to galamērķim, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (1), un jo īpaši tās 50. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/625 paredzēti noteikumi par dalībvalstu kompetento iestāžu īstenotajām oficiālajām kontrolēm, kas Savienībā ievestiem dzīvniekiem un precēm tiek veiktas, lai pārbaudītu atbilstību Savienības lauksaimniecības un pārtikas aprites tiesību aktiem.

(2)

Tā kā noteikumi par to, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem tranzīta sūtījumiem būtu jāpievieno VSID, jānosaka atsevišķā deleģētajā aktā, kas jāpieņem saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 51. panta 1. punktu, šī regula būtu jāpiemēro tikai sūtījumiem, kurus paredzēts laist Savienības tirgū.

(3)

No Regulas (ES) 2017/625 izriet, ka dzīvnieku un preču sūtījumiem, kas Savienībā tiek ievesti caur nozīmētajiem robežkontroles punktiem, jāpievieno vienotais sanitārais ievešanas dokuments (VSID). Pēc oficiālo kontroļu pabeigšanas un VSID sagatavošanas, sūtījumus var sadalīt dažādās daļās atkarībā no operatora komercvajadzībām.

(4)

Lai nodrošinātu izsekojamību un pienācīgu saziņu ar kompetento iestādi galamērķa vietā, būtu jāparedz noteikumi par nosacījumiem un praktiski pasākumi, saskaņā ar kuriem VSID būtu jāpievieno sūtījumiem, kurus paredzēts laist tirgū, līdz to galamērķim. Jo īpaši ir lietderīgi noteikt sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz VSID gadījumos, kad sūtījumi tiek sadalīti.

(5)

Lai nodrošinātu tādu sūtījumu izsekojamību, kuri sadalīti robežkontroles punktā pēc tam, kad kompetentā iestāde ir pabeigusi oficiālās kontroles un sagatavojusi VSID, ir lietderīgi pieprasīt, lai par sūtījumu atbildīgais operators, izmantojot Regulas (ES) 2017/625 131. pantā minēto informācijas pārvaldības sistēmu oficiālo kontroļu vajadzībām (IMSOC), par katru sadalītā sūtījuma daļu iesniedz VSID, kas būtu jāsagatavo robežkontroles punkta kompetentajām iestādēm un kas būtu jāpievieno katrai sadalītā sūtījuma daļai līdz attiecīgajā VSID norādītajam galamērķim.

(6)

Nolūkā novērst VSID krāpniecisku atkārtotu izmantošanu ir lietderīgi pieprasīt, lai muitas dienesti paziņo sistēmai IMSOC informāciju par muitas deklarācijā norādīto daudzumu sūtījumā un tādējādi nodrošina, ka šādā muitas deklarācijā norādītos daudzumus atskaita no kopējā atļautā daudzuma, kas norādīts VSID. Muitas dienestiem ir pienākums apmainīties ar informāciju, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (2) 6. panta 1. punktā minētās muitas elektroniskās datu apstrādes metodes. Šīs regulas vajadzībām būtu jāizmanto minētās elektroniskās datu apstrādes metodes. Lai dotu muitas dienestiem pietiekami daudz laika šādu metožu ieviešanai, ir lietderīgi paredzēt, ka pienākums paziņot sistēmai IMSOC informāciju par daudzumu sūtījumos katrā dalībvalstī ir spēkā no dienas, kad minētās metodes konkrētajā dalībvalstī sāk darboties, vai no 2023. gada 1. marta – atkarībā no tā, kurš termiņš ir agrāk.

(7)

Tā kā Regulu (ES) 2017/625 piemēro no 2019. gada 14. decembra, arī šī regula būtu jāpiemēro no tā paša datuma,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā regulā paredzēts, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem katram Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punktā minēto dzīvnieku un preču kategoriju sūtījumam, ko paredzēts laist tirgū (“sūtījums”), līdz galamērķa vietai jāpievieno Regulas (ES) 2017/625 56. pantā minētajam vienotajam sanitārajam ievešanas dokumentam (VSID).

2.   Šo regulu nepiemēro tranzīta sūtījumiem.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā “galamērķa vieta” ir VSID norādītā vieta, kur sūtījumu nogādā pēdējai izkraušanai.

3. pants

Gadījumi, kad VSID pievieno sūtījumiem līdz to galamērķa vietai

VSID pievieno katram sūtījumam pirms sūtījuma laišanas brīvā apgrozībā saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 57. panta 2. punkta b) apakšpunktu neatkarīgi no tā, vai sūtījums robežkontroles punktā vai pēc izvešanas no robežkontroles punkta ir vai nav ticis sadalīts.

4. pants

Nosacījumi attiecībā uz VSID, ko pievieno nesadalītiem sūtījumiem

Ja pirms sūtījuma laišanas brīvā apgrozībā saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 57. panta 2. punkta b) apakšpunktu sūtījums nav sadalīts, piemēro šādus nosacījumus:

a)

par sūtījumu atbildīgais operators nodrošina, ka sūtījumam pievieno VSID kopiju (papīra vai elektroniskā formā) līdz galamērķa vietai un līdz sūtījuma laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 57. panta 2. punkta b) apakšpunktu;

b)

par sūtījumu atbildīgais operators muitas dienestiem iesniegtajā muitas deklarācijā norāda VSID atsauces numuru un saglabā minētā VSID kopiju muitas dienestu vajadzībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 163. pantu;

c)

muitas dienesti paziņo sistēmai IMSOC informāciju par muitas deklarācijā norādīto daudzumu sūtījumā un ļauj pakļaut sūtījumu muitas procedūrai tikai tad, ja nav pārsniegts VSID norādītais sūtījuma kopējais daudzums. Šo prasību nepiemēro, ja sūtījumam piemēro Regulas (ES) Nr. 952/2013 210. panta a) un b) punktā minētās muitas procedūras.

5. pants

Nosacījumi attiecībā uz VSID, ko pievieno robežkontroles punktā sadalītiem sūtījumiem

1.   Ja sūtījumu sadala robežkontroles punktā, piemēro šādus nosacījumus:

a)

nodrošinot iepriekšēju paziņošanu saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 56. panta 3. punktu, par sūtījumu atbildīgais operators vienotajā sanitārajā ievešanas dokumentā deklarē robežkontroles punktu, kas ir visa sūtījuma galamērķa vieta;

b)

pēc tam, kad saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 56. panta 5. punktu robežkontroles punkta kompetentās iestādes pabeigušas VSID sagatavošanu visam sūtījumam, par sūtījumu atbildīgais operators lūdz sūtījumu sadalīt un, izmantojot IMSOC, par katru sadalītā sūtījuma daļu iesniedz VSID, kurā norāda daudzumu, transportlīdzekli un galamērķa vietu katrai sadalītā sūtījuma attiecīgajai daļai;

c)

robežkontroles punkta kompetentās iestādes saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 56. panta 5. punktu pabeidz VSID par katru sadalītā sūtījuma atsevišķo daļu ar nosacījumu, ka minētajos VSID norādīto daudzumu summa nepārsniedz kopējo daudzumu, kas norādīts visa sūtījuma VSID.

d)

par sūtījumu atbildīgais operators nodrošina, ka katrai sadalītā sūtījuma attiecīgajai daļai ir pievienota sadalītā sūtījuma daļas VSID kopija (papīra vai elektroniskā formā) līdz tajā norādītajai galamērķa vietai un līdz sūtījuma laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 57. panta 2. punkta b) apakšpunktu;

e)

par sūtījumu atbildīgais operators muitas dienestiem iesniegtajā muitas deklarācijā par katru sadalītā sūtījuma daļu norāda VSID atsauces numuru un saglabā minētā VSID kopiju muitas dienestu rīcībā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 163. pantu;

f)

muitas dienesti paziņo sistēmai IMSOC informāciju par muitas deklarācijā norādīto daudzumu attiecīgajā sadalītā sūtījuma daļā un ļauj nodot minēto sūtījuma daļu muitas procedūrai tikai tad, ja VSID norādītais sadalītā sūtījuma daļas kopējais daudzums nav pārsniegts. Šo prasību nepiemēro, ja sūtījums jānodod Regulas (ES) Nr. 952/2013 210. panta a) un b) punktā minētajām muitas procedūrām.

2.   Gadījumos, kad robežpunktā sadalāmais sūtījums neatbilst prasībām un ja kompetentā iestāde robežkontroles punktā pieprasa operatoram veikt vienu vai vairākas darbības, kas minētas Regulas (ES) 2017/625 66. panta 4. punktā attiecībā uz daļu sūtījuma, piemēro šādas prasības:

a)

pēc VSID sagatavošanas visam sūtījumam par sūtījumu atbildīgais operators iesniedz VSID par katru sadalītā sūtījuma daļu un norāda tajā daudzumu, transportlīdzekli un galamērķa vietu minētajai daļai;

b)

robežkontroles punkta kompetentās iestādes saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 56. panta 5. punktu pabeidz VSID par katru sadalītā sūtījuma atsevišķo daļu, ņemot vērā par katru sadalītā sūtījuma daļu pieņemto lēmumu;

c)

1. punkta d), e) un f) apakšpunktu piemēro katrai sadalītā sūtījuma daļai.

6. pants

Nosacījumi attiecībā uz VSID, ko pievieno muitas uzraudzībā esošiem sūtījumiem, kas sadalīti pēc izvešanas no robežkontroles punkta

Ja pēc izvešanas no robežkontroles punkta sūtījums jāsadala pirms tā laišanas brīvā apgrozībā saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 57. panta 2. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādus nosacījumus:

a)

par sūtījumu atbildīgais operators nodrošina, ka katrai sadalītā sūtījuma daļai pievieno VSID kopiju (papīra vai elektroniskā formā) līdz sūtījuma daļas laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 57. panta 2. punkta b) apakšpunktu;

b)

par sūtījumu atbildīgais operators muitas dienestiem iesniegtajā muitas deklarācijā par katru sadalītā sūtījuma daļu norāda VSID atsauces numuru un saglabā minētā VSID kopiju muitas dienestu vajadzībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 163. pantu;

c)

muitas dienesti paziņo sistēmai IMSOC informāciju par muitas deklarācijā norādīto daudzumu katrā sadalītā sūtījuma daļā un piemēro muitas procedūras minētajai sūtījuma daļai tikai tad, ja VSID norādītais sūtījuma daļas kopējais daudzums nav pārsniegts. Šo prasību nepiemēro, ja sūtījums jānodod Regulas (ES) Nr. 952/2013 210. panta a) un b) punktā minētajām muitas procedūrām.

7. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Taču šos noteikumus katrā dalībvalstī piemēro no dienas, kad Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punktā minētās muitas elektroniskās datu apstrādes metodes sāk darboties, vai no 2023. gada 1. marta – atkarībā no tā, kurš termiņš ir agrāk:

a)

4. panta c) punkts;

b)

5. panta 1. punkta f) apakšpunkts;

c)

6. panta c) punkts.

Dalībvalstis informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par datumu, kad tajās sāk darboties elektroniskās datu apstrādes metodes.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).