17.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 239/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/1559

(2019. gada 16. septembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz ciflufenamīda, fenbukonazola, flukvinkonazola un tembotriona maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 49. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ciflufenamīda, fenbukonazola, flukvinkonazola un tembotriona maksimālie atlieku līmeņi (MAL) ir noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 III pielikuma A daļā.

(2)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 (2) 12. panta 1. punktu iesniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem ciflufenamīda MAL. Iestāde ierosināja attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes precēm grozīt atlieku definīciju. Tā ieteica samazināt MAL pipargurķīšiem un rudziem. Attiecībā uz citiem produktiem tā ieteica palielināt vai saglabāt spēkā esošos MAL. Iestāde secināja, ka attiecībā uz MAL, kas noteikti kukurūzai, prosai, rīsiem, sorgo, kviešiem, mājputniem (muskuļiem, taukiem, aknām) un putnu olām, daļa informācijas nav pieejama un ka riska pārvaldītājiem būtu jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Risks patērētājiem nepastāv, tāpēc minēto produktu spēkā esošie vai Iestādes noteiktie MAL būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Minētie MAL tiks pārskatīti; pārskatīšanā tiks ņemta vērā informācija, kas būs pieejama divu gadu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas.

(3)

Iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 (3) 12. panta 1. punktu iesniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem fenbukonazola MAL. Tā ierosināja mainīt atlieku definīciju. Tā ieteica pazemināt MAL attiecībā uz greipfrūtiem, apelsīniem, mandelēm, Brazīlijas riekstiem, Indijas riekstiem, kastaņiem, kokosriekstiem, lazdu riekstiem, Makadāmijas riekstiem, pekanriekstiem, pīniju riekstiem, pistācijām, valriekstiem un zilenēm. Attiecībā uz citiem produktiem Iestāde ieteica palielināt vai saglabāt spēkā esošos MAL. Iestāde secināja, ka attiecībā uz MAL, kas noteikti aprikozēm, persikiem, plūmēm, gurķiem, pipargurķīšiem, kabačiem, melonēm, ķirbjiem un arbūziem, daļa informācijas nav pieejama un ka riska pārvaldītājiem būtu jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Risks patērētājiem nepastāv, tāpēc minēto produktu spēkā esošie vai Iestādes noteiktie MAL būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Minētie MAL tiks pārskatīti; pārskatīšanā tiks ņemta vērā informācija, kas būs pieejama divu gadu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas.

(4)

Iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 (4) 12. panta 1. punktu iesniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem flukvinkonazola MAL. Iestāde secināja, ka Savienībā attiecībā uz flukvinkonazolu pašlaik nav atļauta nedz izmantošana, nedz importa pielaides un ka attiecībā uz minēto darbīgo vielu nav noteikti Codex maksimālie atlieku līmeņi (CXL). Tāpēc flukvinkonazola atlieku klātbūtne augu izcelsmes precēs vai dzīvnieku izcelsmes produktos nav sagaidāma. Risks patērētājiem nepastāv, tāpēc flukvinkonazolam Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā būtu jānosaka MAL, kas vienādi ar īpatnējo noteikšanas robežu (NR).

(5)

Iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 (5) 12. panta 1. punktu iesniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem tembotriona MAL. Tā ieteica samazināt MAL cūkām (aknām, nierēm), liellopiem (aknām, nierēm) un zirgu dzimtas dzīvniekiem (aknām, nierēm). Attiecībā uz citiem produktiem Iestāde ieteica palielināt vai saglabāt spēkā esošos MAL. Iestāde secināja, ka attiecībā uz MAL, kas noteikti cukurkukurūzai un [garšvielu] augļiem, daļa informācijas nav pieejama un ka riska pārvaldītājiem būtu jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Risks patērētājiem nepastāv, tāpēc minēto produktu spēkā esošie vai Iestādes noteiktie MAL būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Minētie MAL tiks pārskatīti; pārskatīšanā tiks ņemta vērā informācija, kas būs pieejama divu gadu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas.

(6)

Attiecībā uz produktiem, uz kuriem attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa izmantošana nav atļauta un attiecībā uz kuriem nav noteiktas importa pielaides vai CXL, būtu jānosaka MAL, kas vienādi ar īpatnējo NR, vai būtu jāpiemēro sākotnējais MAL, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 396/2005 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

(7)

Par vajadzību koriģēt atsevišķas noteikšanas robežas Komisija apspriedās ar Eiropas Savienības references laboratorijām pesticīdu atlieku noteikšanai. Attiecībā uz vairākām vielām minētās laboratorijas secināja, ka atsevišķām precēm tehnikas attīstība prasa noteikt īpatnējās noteikšanas robežas.

(8)

Balstoties uz Iestādes sniegtajiem pamatotajiem atzinumiem un ņemot vērā ar izskatāmo jautājumu saistītos faktorus, attiecīgie MAL grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punkta prasībām.

(9)

Ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas starpniecību par jaunajiem MAL notika apspriedes ar Savienības tirdzniecības partneriem, un to komentāri ir ņemti vērā.

(10)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 396/2005 būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

Lai nodrošinātu produktu normālu tirdzniecību, pārstrādi un patēriņu, šajā regulā būtu jāparedz pārejas pasākumi attiecībā uz produktiem, kuri ir ražoti pirms MAL grozījumiem un par kuriem informācija liecina, ka tiek saglabāts augsts patērētāju aizsardzības līmenis.

(12)

Pirms grozīto MAL piemērošanas būtu jāparedz pietiekami ilgs laiks, lai dalībvalstis, trešās valstis un pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji varētu sagatavoties no MAL grozījumiem izrietošo jauno prasību izpildei.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Regula (EK) Nr. 396/2005 tās redakcijā pirms grozījumiem, kas izdarīti ar šo regulu, joprojām tiks piemērota produktiem, kuri Savienībā ražoti vai tajā importēti pirms 2020. gada 7. aprīļa.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 7. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 16. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018; 16(10):5416.

(3)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenbuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018; 16(8):5399.

(4)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018; 16(9):5409.

(5)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018; 16(9):5417.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza šādi:

1)

regulas II pielikumā iekļauj šādas slejas par ciflufenamīdu, fenbukonazolu, flukvinkonazolu un tembotrionu:

Pesticīdu atliekas un maksimālie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL (1)

Ciflufenamīds (ciflufenamīda (Z-izomēra) un tā E-izomēra summa, izteikta kā ciflufenamīds) (A) (R)

Fenbukonazols (veidojošo enantiomēru summa)

Flukvinkonazols (F)

Tembotrions (tembotriona sākumsavienojuma (AE 0172747) un tā metabolīta M5 (4,6-dihidroksitembotrions) summa, izteikta kā tembotrions) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; KOKU RIEKSTI

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0110000

Citrusaugļi

0,01  (*1)

 

 

 

0110010

Greipfrūti

 

0,7 (+)

 

 

0110020

Apelsīni

 

0,9 (+)

 

 

0110030

Citroni

 

1 (+)

 

 

0110040

Laimi

 

1 (+)

 

 

0110050

Mandarīni

 

0,5 (+)

 

 

0110990

Citi (2)

 

0,5

 

 

0120000

Koku rieksti

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0120010

Mandeles

 

(+)

 

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

(+)

 

 

0120030

Indijas rieksti

 

(+)

 

 

0120040

Kastaņi

 

(+)

 

 

0120050

Kokosrieksti

 

(+)

 

 

0120060

Lazdu rieksti

 

(+)

 

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

(+)

 

 

0120080

Pekanrieksti

 

(+)

 

 

0120090

Pīniju rieksti

 

(+)

 

 

0120100

Pistācijas

 

(+)

 

 

0120110

Valrieksti

 

(+)

 

 

0120990

Citi (2)

 

 

 

 

0130000

Sēkleņi

0,06

0,5

 

 

0130010

Āboli

 

(+)

 

 

0130020

Bumbieri

 

(+)

 

 

0130030

Cidonijas

 

(+)

 

 

0130040

Mespili

 

(+)

 

 

0130050

Lokvas/Japānas mespili

 

(+)

 

 

0130990

Citi (2)

 

 

 

 

0140000

Kauleņi

 

 

 

 

0140010

Aprikozes

0,06

0,6 (+)

 

 

0140020

Ķirši (saldie)

0,1

1 (+)

 

 

0140030

Persiki

0,06

0,6 (+)

 

 

0140040

Plūmes

0,07

0,6 (+)

 

 

0140990

Citi (2)

0,06

0,6

 

 

0150000

Ogas un sīkie augļi

 

 

 

 

0151000

a)

vīnogas

0,2

1,5

 

 

0151010

Galda vīnogas

 

(+)

 

 

0151020

Vīna vīnogas

 

(+)

 

 

0152000

b)

zemenes

0,04

0,01  (*1)

 

 

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0153010

Kazenes

 

 

 

 

0153020

Ziemeļu kaulenes

 

 

 

 

0153030

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

 

 

 

 

0153990

Citi (2)

 

 

 

 

0154000

d)

citi sīkie augļi un ogas

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Zilenes

 

0,5 (+)

 

 

0154020

Dzērvenes

 

1 (+)

 

 

0154030

Jāņogas (baltās un sarkanās) un upenes

 

0,01  (*1)

 

 

0154040

Ērkšķogas (dzeltenās, sarkanās un zaļās)

 

0,01  (*1)

 

 

0154050

Mežrožu paaugļi

 

0,01  (*1)

 

 

0154060

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

 

0,01  (*1)

 

 

0154070

Vilkābeles ogas

 

0,01  (*1)

 

 

0154080

Plūškoka ogas

 

0,01  (*1)

 

 

0154990

Citi (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0160000

Dažādi augļi

0,01  (*1)

 

 

 

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

0,01  (*1)

 

 

0161010

Dateles

 

 

 

 

0161020

Vīģes

 

 

 

 

0161030

Galda olīvas

 

 

 

 

0161040

Kumkvati

 

 

 

 

0161050

Karambolas

 

 

 

 

0161060

Hurmas

 

 

 

 

0161070

Javas salas plūmes

 

 

 

 

0161990

Citi (2)

 

 

 

 

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

0,01  (*1)

 

 

0162010

Kivi augļi (dzelteni, sarkani un zaļi)

 

 

 

 

0162020

Ličī

 

 

 

 

0162030

Pasifloru augļi

 

 

 

 

0162040

Opuncijas

 

 

 

 

0162050

Hrizofilas

 

 

 

 

0162060

Amerikas hurmas

 

 

 

 

0162990

Citi (2)

 

 

 

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

0,01  (*1)

 

 

0163020

Banāni

 

0,05 (+)

 

 

0163030

Mango

 

0,01  (*1)

 

 

0163040

Papaijas

 

0,01  (*1)

 

 

0163050

Granātāboli

 

0,01  (*1)

 

 

0163060

Čerimojas

 

0,01  (*1)

 

 

0163070

Gvajaves

 

0,01  (*1)

 

 

0163080

Ananasi

 

0,01  (*1)

 

 

0163090

Maizeskoka augļi

 

0,01  (*1)

 

 

0163100

Duriāni

 

0,01  (*1)

 

 

0163110

Guanabanas

 

0,01  (*1)

 

 

0163990

Citi (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0200000

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

 

 

0210000

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0211000

a)

kartupeļi

 

 

 

 

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

 

 

 

0212010

Manioki

 

 

 

 

0212020

Batātes

 

 

 

 

0212030

Jamsi

 

 

 

 

0212040

Marantas

 

 

 

 

0212990

Citi (2)

 

 

 

 

0213000

c)

citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

 

 

 

0213010

Galda bietes

 

 

 

 

0213020

Burkāni

 

 

 

 

0213030

Sakņu selerijas

 

 

 

 

0213040

Mārrutki

 

 

 

 

0213050

Topinambūri

 

 

 

 

0213060

Pastinaki

 

 

 

 

0213070

Sakņu pētersīļi

 

 

 

 

0213080

Redīsi

 

 

 

 

0213090

Puravlapu plostbārži

 

 

 

 

0213100

Kāļi

 

 

 

 

0213110

Rāceņi

 

 

 

 

0213990

Citi (2)

 

 

 

 

0220000

Sīpolu dārzeņi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0220010

Ķiploki

 

 

 

 

0220020

Sīpoli

 

 

 

 

0220030

Šalotes

 

 

 

 

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

 

 

 

 

0220990

Citi (2)

 

 

 

 

0230000

Augļu dārzeņi

 

 

0,01  (*1)

 

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi un malvu dzimtas augi

 

 

 

0,02 (*1)

0231010

Tomāti

0,04

0,01  (*1)

 

 

0231020

Dārzeņpipari/paprika

0,06

0,6 (+)

 

 

0231030

Baklažāni

0,02 (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231040

Okra/“Dāmu pirkstiņi”

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231990

Citi (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0232010

Gurķi

 

(+)

 

 

0232020

Pipargurķīši

 

(+)

 

 

0232030

Tumšzaļie kabači

 

(+)

 

 

0232990

Citi (2)

 

 

 

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0233010

Melones

 

(+)

 

 

0233020

Ķirbji

 

(+)

 

 

0233030

Arbūzi

 

(+)

 

 

0233990

Citi (2)

 

 

 

 

0234000

d)

cukurkukurūza

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05 (+)

0239000

e)

citi augļu dārzeņi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,02 (*1)

0240000

Krustziežu dārzeņi (izņemot krustziežu dzimtas augu saknes un jaunās lapiņas)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0241000

a)

ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

 

 

 

 

0241010

Brokoļi

 

 

 

 

0241020

Ziedkāposti

 

 

 

 

0241990

Citi (2)

 

 

 

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

 

 

 

0242010

Briseles kāposti

 

 

 

 

0242020

Galviņkāposti

 

 

 

 

0242990

Citi (2)

 

 

 

 

0243000

c)

lapu krustzieži

 

 

 

 

0243010

Ķīnas kāposti

 

 

 

 

0243020

Lapu kāposti

 

 

 

 

0243990

Citi (2)

 

 

 

 

0244000

d)

kolrābji

 

 

 

 

0250000

Lapu dārzeņi, garšaugi un ēdami ziedi

 

 

 

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0251010

Salātu baldriņi

 

 

 

 

0251020

Salāti

 

 

 

 

0251030

Platlapu cigoriņi/endīvijas

 

 

 

 

0251040

Kressalāti un citi dīgsti un dzinumi

 

 

 

 

0251050

Barbarejas

 

 

 

 

0251060

Sējas pazvērītes/rukolas salāti

 

 

 

 

0251070

Brūnās sinepes

 

 

 

 

0251080

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

 

 

 

 

0251990

Citi (2)

 

 

 

 

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgu augu lapas

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0252010

Spināti

 

 

 

 

0252020

Anakampseras

 

 

 

 

0252030

Mangoldi/lapu bietes

 

 

 

 

0252990

Citi (2)

 

 

 

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0254000

d)

ūdenskreses

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0256000

f)

garšaugi un ēdami ziedi

0,02 (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,04  (*1)

0256010

Kārvele

 

 

 

 

0256020

Maurloki

 

 

 

 

0256030

Lapu selerijas

 

 

 

 

0256040

Pētersīļi

 

 

 

 

0256050

Salvija

 

 

 

 

0256060

Rozmarīns

 

 

 

 

0256070

Timiāns

 

 

 

 

0256080

Baziliks un ēdamie ziedi

 

 

 

 

0256090

Lauru lapas

 

 

 

 

0256100

Estragons

 

 

 

 

0256990

Citi (2)

 

 

 

 

0260000

Pākšaugi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0260010

Pupas (ar pākstīm)

 

 

 

 

0260020

Pupas (bez pākstīm)

 

 

 

 

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

 

 

 

 

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

 

 

 

 

0260050

Lēcas

 

 

 

 

0260990

Citi (2)

 

 

 

 

0270000

Stublāju dārzeņi

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0270010

Sparģeļi

0,01  (*1)

 

 

 

0270020

Lapu artišoki

0,01  (*1)

 

 

 

0270030

Selerijas

0,01  (*1)

 

 

 

0270040

Fenheļi

0,01  (*1)

 

 

 

0270050

Artišoki

0,04

 

 

 

0270060

Puravi

0,01  (*1)

 

 

 

0270070

Rabarberi

0,01  (*1)

 

 

 

0270080

Bambusa dzinumi

0,01  (*1)

 

 

 

0270090

Palmu serdes

0,01  (*1)

 

 

 

0270990

Citi (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0280000

Sēnes, sūnas un ķērpji

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0280010

Kultivētās sēnes

 

 

 

 

0280020

Savvaļas sēnes

 

 

 

 

0280990

Sūnas un ķērpji

 

 

 

 

0290000

Aļģes un prokarioti

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300000

PĀKŠAUGI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300010

Pupas

 

 

 

 

0300020

Lēcas

 

 

 

 

0300030

Zirņi

 

 

 

 

0300040

Lupīnas

 

 

 

 

0300990

Citi (2)

 

 

 

 

0400000

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0401000

Eļļas augu sēklas

 

 

 

 

0401010

Linsēklas

 

0,01  (*1)

 

 

0401020

Zemesrieksti

 

0,1 (+)

 

 

0401030

Magoņu sēklas

 

0,01  (*1)

 

 

0401040

Sezama sēklas

 

0,01  (*1)

 

 

0401050

Saulespuķu sēklas

 

0,05 (+)

 

 

0401060

Rapšu sēklas

 

0,05 (+)

 

 

0401070

Sojas pupas

 

0,01  (*1)

 

 

0401080

Sinepju sēklas

 

0,01  (*1)

 

 

0401090

Kokvilnas sēklas

 

0,01  (*1)

 

 

0401100

Ķirbju sēklas

 

0,01  (*1)

 

 

0401110

Saflora sēklas

 

0,01  (*1)

 

 

0401120

Gurķenes sēklas

 

0,01  (*1)

 

 

0401130

Sējas idras sēklas

 

0,01  (*1)

 

 

0401140

Kaņepju sēklas

 

0,01  (*1)

 

 

0401150

Rīcinauga sēklas

 

0,01  (*1)

 

 

0401990

Citi (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0402000

Eļļas augu augļi

 

0,01  (*1)

 

 

0402010

Olīvas eļļas ražošanai

 

 

 

 

0402020

Eļļas palmas kodoli

 

 

 

 

0402030

Eļļas palmas augļi

 

 

 

 

0402040

Kapoki

 

 

 

 

0402990

Citi (2)

 

 

 

 

0500000

GRAUDAUGI

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0500010

Mieži

0,1

0,2 (+)

 

 

0500020

Griķi un citi pseidograudaugi

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500030

Kukurūza

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500040

Prosa

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500050

Auzas

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500060

Rīsi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500070

Rudzi

0,04

0,1 (+)

 

 

0500080

Sorgo

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500090

Kvieši

0,04 (+)

0,1 (+)

 

 

0500990

Citi (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0600000

TĒJAS, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS, KAKAO UN CERATONIJAS

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0610000

Tējas

 

 

 

 

0620000

Kafijas pupiņas

 

 

 

 

0630000

Zāļu tējas no

 

 

 

 

0631000

a)

ziediem

 

 

 

 

0631010

Kumelīte

 

 

 

 

0631020

Hibisks

 

 

 

 

0631030

Roze

 

 

 

 

0631040

Jasmīns

 

 

 

 

0631050

Liepa

 

 

 

 

0631990

Citi (2)

 

 

 

 

0632000

b)

lapām un garšaugiem

 

 

 

 

0632010

Zemenes

 

 

 

 

0632020

Roibosa krūms

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

0632990

Citi (2)

 

 

 

 

0633000

c)

saknēm

 

 

 

 

0633010

Baldriāns

 

 

 

 

0633020

Žeņšeņs

 

 

 

 

0633990

Citi (2)

 

 

 

 

0639000

d)

jebkurām citām auga daļām

 

 

 

 

0640000

Kakao pupiņas

 

 

 

 

0650000

Ceratonija/ceratonijas augļi

 

 

 

 

0700000

APIŅI

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0800000

GARŠVIELAS

 

 

 

 

0810000

Sēklas

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0810010

Anīsa sēklas

 

 

 

 

0810020

Sējas melnsēklītes

 

 

 

 

0810030

Selerija

 

 

 

 

0810040

Koriandrs

 

 

 

 

0810050

Ķimenes

 

 

 

 

0810060

Dilles

 

 

 

 

0810070

Fenhelis

 

 

 

 

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 

 

 

 

0810090

Muskatrieksts

 

 

 

 

0810990

Citi (2)

 

 

 

 

0820000

Augļi

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0820010

Jamaikas pipari

 

 

 

 

0820020

Sičuānas pipari

 

 

 

 

0820030

Pļavas ķimenes

 

 

 

 

0820040

Kardamons

 

 

 

 

0820050

Kadiķogas

 

 

 

 

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

 

 

 

 

0820070

Vaniļa

 

 

 

 

0820080

Tamarinda augļi

 

 

 

 

0820990

Citi (2)

 

 

 

 

0830000

Mizas

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0830010

Kanēlis

 

 

 

 

0830990

Citi (2)

 

 

 

 

0840000

Saknes vai sakneņi

 

 

 

 

0840010

Lakricas sakne

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840020

Ingvers (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840030

Kurkuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840040

Mārrutki (11)

 

 

 

 

0840990

Citi (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850000

Pumpuri

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850010

Krustnagliņas

 

 

 

 

0850020

Kaperi

 

 

 

 

0850990

Citi (2)

 

 

 

 

0860000

Ziedu drīksnas

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0860010

Safrāns

 

 

 

 

0860990

Citi (2)

 

 

 

 

0870000

Sēklsedzes

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0870010

Muskatrieksta miza

 

 

 

 

0870990

Citi (2)

 

 

 

 

0900000

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0900010

Cukurbiešu saknes

 

 

 

 

0900020

Cukurniedres

 

 

 

 

0900030

Cigoriņu saknes

 

 

 

 

0900990

Citi (2)

 

 

 

 

1000000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

 

 

 

1010000

Audi

0,02 (*1)

 

0,01  (*1)

 

1011000

a)

cūku

 

 

 

 

1011010

Muskuļi

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011020

Taukaudi

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011030

Aknas

 

0,1 (+)

 

0,015

1011040

Nieres

 

0,1 (+)

 

0,015

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

0,1 (+)

 

0,015

1011990

Citi (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012000

b)

liellopu

 

 

 

 

1012010

Muskuļi

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012020

Taukaudi

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012030

Aknas

 

0,1 (+)

 

0,05

1012040

Nieres

 

0,1 (+)

 

0,02

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

0,1 (+)

 

0,05

1012990

Citi (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1013000

c)

aitu

 

 

 

0,01  (*1)

1013010

Muskuļi

 

0,05 (*1)

 

 

1013020

Taukaudi

 

0,05 (*1)

 

 

1013030

Aknas

 

0,1 (+)

 

 

1013040

Nieres

 

0,1 (+)

 

 

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

0,1 (+)

 

 

1013990

Citi (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1014000

d)

kazu

 

 

 

0,01  (*1)

1014010

Muskuļi

 

0,05 (*1)

 

 

1014020

Taukaudi

 

0,05 (*1)

 

 

1014030

Aknas

 

0,1 (+)

 

 

1014040

Nieres

 

0,1 (+)

 

 

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

0,1 (+)

 

 

1014990

Citi (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1015000

e)

zirgu

 

 

 

 

1015010

Muskuļi

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015020

Taukaudi

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015030

Aknas

 

0,1 (+)

 

0,05

1015040

Nieres

 

0,1 (+)

 

0,02

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

0,1 (+)

 

0,05

1015990

Citi (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016000

f)

mājputnu

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016010

Muskuļi

 

 

 

 

1016020

Taukaudi

 

 

 

 

1016030

Aknas

 

 

 

 

1016040

Nieres

 

 

 

 

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

 

 

1016990

Citi (2)

 

 

 

 

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

 

 

 

0,01  (*1)

1017010

Muskuļi

 

0,05 (*1)

 

 

1017020

Taukaudi

 

0,05 (*1)

 

 

1017030

Aknas

 

0,1 (+)

 

 

1017040

Nieres

 

0,1 (+)

 

 

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

0,1 (+)

 

 

1017990

Citi (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1020000

Piens

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Liellopi

 

 

 

 

1020020

Aitas

 

 

 

 

1020030

Kazas

 

 

 

 

1020040

Zirgi

 

 

 

 

1020990

Citi (2)

 

 

 

 

1030000

Putnu olas

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1030010

Vistas

 

 

 

 

1030020

Pīles

 

 

 

 

1030030

Zosis

 

 

 

 

1030040

Paipalas

 

 

 

 

1030990

Citi (2)

 

 

 

 

1040000

Medus un pārējie biškopības produkti (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

1050000

Abinieki un rāpuļi

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1060000

Sauszemes bezmugurkaulnieki

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1070000

Sauszemes savvaļas mugurkaulnieki

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1100000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI — ZIVIS, ZIVJU PRODUKTI UN CITI JŪRAS UN SALDŪDENS PĀRTIKAS PRODUKTI (8)

 

 

 

 

1200000

KULTŪRAUGI VAI KULTŪRAUGU DAĻAS, KO IZMANTO VIENĪGI DZĪVNIEKU BARĪBAI (8)

 

 

 

 

1300000

APSTRĀDĀTI PĀRTIKAS PRODUKTI (9)

 

 

 

 

(F)

=

Šķīst taukos.

Ciflufenamīds (ciflufenamīda (Z-izomēra) un tā E-izomēra summa, izteikta kā ciflufenamīds) (A) (R)

(A) ES references laboratorijas konstatēja, ka references standarti attiecībā uz E-izomēru un metabolītu 149-F1 nav komerciāli pieejami. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto references standartu komerciālo pieejamību līdz 2020. gada 17. septembrim vai minētā references standarta nepieejamību, ja tas līdz norādītajam datumam nebūs komerciāli pieejams.

(R)

=

Atlieku definīcija atšķiras šādām pesticīda un koda kombinācijām:

ciflufenamīds - kods 1000000 , izņemot 1040000 : ciflufenamīda (Z-izomēra), tā E-izomēra un metabolīta 149-F1 summa, izteikta kā ciflufenamīds.

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par barošanas pētījumiem, kas veikti attiecībā uz mājputniem, nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2021. gada 17. septembrim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0500090

Kvieši

Fenbukonazols (veidojošo enantiomēru summa)

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par triazola metabolītu atvasinājumiem (TDM) nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2021. gada 17. septembrim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0110010

Greipfrūti

0110020

Apelsīni

0110030

Citroni

0110040

Laimi

0110050

Mandarīni

0120010

Mandeles

0120020

Brazīlijas rieksti

0120030

Indijas rieksti

0120040

Kastaņi

0120050

Kokosrieksti

0120060

Lazdu rieksti

0120070

Makadāmijas rieksti

0120080

Pekanrieksti

0120090

Pīniju rieksti

0120100

Pistācijas

0120110

Valrieksti

0130010

Āboli

0130020

Bumbieri

0130030

Cidonijas

0130040

Mespili

0130050

Lokvas/Japānas mespili

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par atlieku noteikšanas izmēģinājumiem, tostarp dati par triazola metabolītu atvasinājumiem (TDM), nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2021. gada 17. septembrim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0140010

Aprikozes

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par triazola metabolītu atvasinājumiem (TDM) nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2021. gada 17. septembrim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0140020

Ķirši (saldie)

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par atlieku noteikšanas izmēģinājumiem, tostarp dati par triazola metabolītu atvasinājumiem (TDM), nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2021. gada 17. septembrim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0140030

Persiki

0140040

Plūmes

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par triazola metabolītu atvasinājumiem (TDM) nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2021. gada 17. septembrim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0151010

Galda vīnogas

0151020

Vīna vīnogas

0154010

Zilenes

0154020

Dzērvenes

0163020

Banāni

0231020

Dārzeņpipari/paprika

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par atlieku noteikšanas izmēģinājumiem, tostarp dati par triazola metabolītu atvasinājumiem (TDM), nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2021. gada 17. septembrim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0232010

Gurķi

0232020

Pipargurķīši

0232030

Kabači

0233010

Melones

0233020

Ķirbji

0233030

Arbūzi

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par triazola metabolītu atvasinājumiem (TDM) nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2021. gada 17. septembrim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0401020

Zemesrieksti

0401050

Saulespuķu sēklas

0401060

Rapšu sēklas

0500010

Mieži

0500070

Rudzi

0500090

Kvieši

1011030

Aknas

1011040

Nieres

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

1012030

Aknas

1012040

Nieres

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

1013030

Aknas

1013040

Nieres

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

1014030

Aknas

1014040

Nieres

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

1015030

Aknas

1015040

Nieres

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

1017030

Aknas

1017040

Nieres

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

Tembotrions (tembotriona sākumsavienojuma (AE 0172747) un tā metabolīta M5 (4,6-dihidroksitembotrions) summa, izteikta kā tembotrions) (R)

(R)

=

Atlieku definīcija atšķiras šādām pesticīdu un kodu kombinācijām:

tembotrions - kods 1000000 , izņemot 1040000 : metabolīts M5 (dihidroksitembotrions).

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par atlieku noteikšanas izmēģinājumiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2021. gada 17. septembrim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0234000

d)

cukurkukurūza

2)

regulas III pielikuma A daļā svītro slejas par ciflufenamīdu, fenbukonazolu, flukvinazolu un tembotrionu.


(*1)  Analītiski nosakāmais daudzums.

(1)  Jāiekļauj atsauce uz I pielikumu, kurā redzams pilnīgs to augu un dzīvnieku izcelsmes produktu saraksts, kam piemēro MAL.