11.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 234/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1395

(2019. gada 10. septembris),

ar ko Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu groza attiecībā uz ierakstiem par Bosniju un Hercegovinu un Izraēlu un attiecībā uz Ziemeļmaķedonijas Republikas nosaukumu to trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstā, no kurām atļauts importēt Savienībā vai tranzītā caur to pārvadāt noteiktas mājputnu izcelsmes preces, un groza olu produktu veterinārā sertifikāta paraugu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (1), un jo īpaši tās 8. panta ievadfrāzi, 8. panta 1. punkta pirmo daļu, 8. panta 4. punktu un 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvu 2009/158/EK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 23. panta 1. punktu, 24. panta 2. punktu, 25. panta 2. punktu un 26. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 798/2008 (3) ir izklāstītas veterinārās sertifikācijas prasības mājputnu un mājputnu produktu (“preces”) importam Savienībā un pārvadāšanai tranzītā caur to, arī uzglabāšanai tranzīta laikā. Tajā noteikts, ka preces importēt Savienībā un pārvadāt tranzītā caur to atļauts vienīgi no tām trešām valstīm, teritorijām, zonām vai nodalījumiem, kas norādīti minētās regulas I pielikuma 1. daļas tabulas 1. un 3. slejā.

(2)

Regulā (EK) Nr. 798/2008 paredzēti arī nosacījumi, kas jāizpilda, lai trešo valsti, teritoriju, zonu vai nodalījumu varētu uzskatīt par brīvu no augsti patogēnās putnu gripas (APPG).

(3)

Bosnija un Hercegovina ir iekļauta Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas sarakstā kā trešā valsts, no kuras visas teritorijas ir atļauts importēt Savienībā un pārvadāt tranzītā caur to mājputnu gaļu.

(4)

Bosnija un Hercegovina ir lūgusi atļaut arī olu un olu produktu importu Savienībā un tranzītu caur to. Pamatojoties uz informāciju, kas savākta revīzijā, ko Komisija veica Bosnijā un Hercegovinā, lai izvērtētu dzīvnieku veselības kontroles, kas ieviestas mājputnu gaļai, ko paredzēts eksportēt uz Savienību, un ņemot vērā minētās revīzijas labvēlīgo iznākumu, Komisija ir secinājusi, ka Bosnija un Hercegovina izpilda Regulā (EK) Nr. 798/2008 noteiktās dzīvnieku veselības prasības olu un olu produktu importēšanai Savienībā un pārvadāšanai tranzītā caur to. Tādēļ ir lietderīgi Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas tabulā iekļauto ierakstu par Bosniju un Hercegovinu grozīt, lai atļautu no minētās trešās valsts importēt Savienībā un pārvadāt tranzītā caur to olas un olu produktus.

(5)

Turklāt Bosnija un Hercegovina ir iesniegusi Komisijai valsts programmu Salmonella kontrolei Gallus gallus sugas dējējvistu saimēs. Tomēr minētā programma netika atzīta par tādu, kas nodrošina garantijas, kuras ir līdzvērtīgas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2160/2003 (4) noteiktajām garantijām, un šīs programmas apstiprināšana nav pabeigta. Tāpēc no Bosnijas un Hercegovinas ir atļauts importēt tikai tādas Gallus gallus olas, kādas norādītas Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 2. daļā paredzētajā kategorijā “S4”.

(6)

Izraēla ir iekļauta Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas sarakstā kā trešā valsts, no kuras teritorijas konkrētām daļām atkarībā no izkaušanas politikas īstenošanas attiecībā uz Ņūkāslas slimību ir atļauts importēt Savienībā un pārvadāt tranzītā caur to noteiktas mājputnu izcelsmes preces. Minētā reģionalizācija tika noteikta Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļā.

(7)

2019. gada 24. aprīlī Izraēla apstiprināja augsti patogēnās H5N8 apakštipa putnu gripas klātbūtni kādā mājputnu saimniecībā tās teritorijā. Šā apstiprinātā APPG uzliesmojuma dēļ Izraēlas teritoriju kopš 2019. gada aprīļa vairs nevar uzskatīt par brīvu no minētās slimības, un Izraēlas veterinārās iestādes vairs nevar lietošanai pārtikā paredzētas mājputnu gaļas sūtījumus sertificēt importēšanai Savienībā vai pārvadāšanai tranzītā caur to.

(8)

Izraēlas veterinārās iestādes ir iesniegušas Komisijai provizorisku informāciju par APPG uzliesmojumu un apstiprinājušas, ka kopš APPG uzliesmojuma apstiprināšanas dienas tās ir apturējušas veterināro sertifikātu izsniegšanu mājputnu gaļas sūtījumiem, ko paredzēts importēt Savienībā vai pārvadāt tranzītā caur to.

(9)

Tāpēc šādu Izraēlas izcelsmes produktu sūtījumi kopš minētā datuma nav ievesti Savienībā. Skaidrības un juridiskās noteiktības labad ir lietderīgi dokumentēt šo situāciju un Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas tabulā norādīt attiecīgo noslēguma datumu. Tas arī nodrošina to, ka gadījumā, ja Izraēla atgūst no APPG brīvas valsts statusu un tiek noteikts sākuma datums, Savienībā nedrīkstēs ievest tādu produktu sūtījumus, kas ražoti pēc noslēguma datuma un pirms minētā sākuma datuma.

(10)

Tāpēc Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas tabulā ieraksts par Izraēlu būtu jāgroza, lai atspoguļotu pašreizējo epidemioloģisko situāciju minētajā trešā valstī.

(11)

Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) sarunām Atēnas un Skopje 2018. gada jūnijā panāca divpusēju vienošanos (“Prespas nolīgums”) mainīt ANO provizorisko norādi uz bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku. Šo nolīgumu ir ratificējušas abas valstis, un Ziemeļmaķedonijas Republika ir oficiāli paziņojusi Eiropas Savienībai par tā stāšanos spēkā. Tāpēc ir lietderīgi Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas tabulā grozīt minētās trešās valsts nosaukumu.

(12)

Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 2. daļā ir dots olu produktu veterinārā sertifikāta paraugs (EP). Minētā veterinārā sertifikāta parauga piezīmju I daļā ir minēti harmonizētās sistēmas (HS) kodi, kas jānorāda minētā sertifikāta I daļas I.19. ailē.

(13)

No olām atvasinātus fermentus, piemēram, lizocīmu, uzskata par olu produktiem, un HS kodiem, kas jānorāda olu produktu veterinārā sertifikāta parauga I daļas I.19. ailē, būtu jāpievieno attiecīgie šo fermentu HS kodi. Tādēļ ir lietderīgi olu produktu veterinārā sertifikāta paraugu (EP) attiecīgi grozīt.

(14)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikums.

(15)

Lai dalībvalstis un nozare varētu pielāgoties jaunajām prasībām, kas noteiktas grozītajā veterinārā sertifikāta paraugā, būtu jāatvēl saprātīgs pārejas periods (divi mēneši), pirms grozītā veterinārā sertifikāta parauga lietošana kļūst obligāta.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Pārejas periodā līdz 2019. gada 11. novembrim dalībvalstis joprojām atļauj ievest Savienībā tādu preču sūtījumus, ko aptver Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 2. daļā dotais olu produktu veterinārā sertifikāta paraugs (EP) redakcijā pirms grozījumiem, kuri minētajā paraugā izdarīti ar šo regulu, ja vien sertifikāts parakstīts pirms 2019. gada 11. oktobra.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 10. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(2)  OV L 343, 22.12.2009., 74. lpp.

(3)  Komisijas 2008. gada 8. augusta Regula (EK) Nr. 798/2008 par to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksta izveidošanu, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas noteikumiem (OV L 226, 23.8.2008., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Regula (EK) Nr. 2160/2003 par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu izraisītāju kontroli (OV L 325, 12.12.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. daļu groza šādi:

a)

ierakstu par Bosniju un Hercegovinu aizstāj ar šādu:

Trešās valsts vai teritorijas ISO kods un nosaukums

Trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma kods

Trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma apraksts

Veterinārais sertifikāts

Īpaši nosacījumi

Īpaši nosacījumi

Putnu gripas uzraudzības statuss

Putnu gripas vakcinācijas statuss

Salmonellu kontroles statuss (6)

Paraugs(-i)

Papildu garantijas

Noslēguma datums (1)

Sākuma datums (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

“BA – Bosnija un Hercegovina

BA-0

Visa valsts

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4”;

POU

 

 

 

 

 

 

 

b)

ierakstu par Izraēlu aizstāj ar šādu:

Trešās valsts vai teritorijas ISO kods un nosaukums

Trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma kods

Trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma apraksts

Veterinārais sertifikāts

Īpaši nosacījumi

Īpaši nosacījumi

Putnu gripas uzraudzības statuss

Putnu gripas vakcinācijas statuss

Salmonellu kontroles statuss (6)

Paraugs(-i)

Papildu garantijas

Noslēguma datums (1)

Sākuma datums (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

“IL – Izraēla (5)

IL-0

Visa valsts

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017.

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015.

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017.

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015.

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017.

 

 

 

S4”;

IL-1

Apgabals, kas atrodas uz dienvidiem no ceļa Nr. 5

POU

X

N, P2

24.4.2019.

 

 

 

 

IL-2

Apgabals, kas atrodas uz ziemeļiem no ceļa Nr. 5

POU

X

P3

28.1.2017.

 

 

 

 

c)

ierakstu par Ziemeļmaķedonijas Republiku aizstāj ar šādu:

Trešās valsts vai teritorijas ISO kods un nosaukums

Trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma kods

Trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma apraksts

Veterinārais sertifikāts

Īpaši nosacījumi

Īpaši nosacījumi

Putnu gripas uzraudzības statuss

Putnu gripas vakcinācijas statuss

Salmonellu kontroles statuss (6)

Paraugs(-i)

Papildu garantijas

Noslēguma datums (1)

Sākuma datums (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

“MK – Ziemeļmaķedonijas Republika

MK-0

Visa valsts

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017.

1.5.2017.”;

 

 

 

d)

šādu zemsvītras piezīmi svītro:

“(4)

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika: par šīs valsts galīgo nomenklatūru vienosies pēc tam, kad tiks pabeigtas pašlaik notiekošās sarunas Apvienoto Nāciju Organizācijā.”;

2)

pielikuma 2. daļā olu produktiem paredzētā veterinārā sertifikāta paraugu (EP) aizstāj ar šādu:

Olu produktiem paredzētā veterinārā sertifikāta paraugs ( EP )

Image 1 Teksts attēlu Image 2 Teksts attēlu Image 3 Teksts attēlu Image 4 Teksts attēlu