27.8.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 223/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1374

(2019. gada 26. augusts),

ar ko atsāk izmeklēšanu pēc Tiesas 2019. gada 3. jūlija sprieduma lietā C-644/17 Eurobolt attiecībā uz Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 723/2011 (2011. gada 18. jūlijs), ar kuru galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Regulu (EK) Nr. 91/2009 noteikts dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu importam, attiecina arī uz dažu dzelzs vai tērauda savienotājelementu importu, ko veic, tos nosūtot no Malaizijas un deklarējot vai nedeklarējot kā Malaizijas izcelsmes ražojumus

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 266. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1), un jo īpaši tās 14. pantu,

tā kā:

1.   PROCEDŪRA

(1)

Komisija 2007. gada 9. novembrī sāka antidempinga procedūru attiecībā uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu importu, (2) saskaņā ar 5. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 384/96 (3) (“pamatregula”).

(2)

Padome ar 2009. gada 31. janvāra Regulu (EK) Nr. 91/2009 (4) noteica galīgo antidempinga maksājumu dažu Ķīnas Tautas Republikas (“ĶTR”) izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu importam.

(3)

Pēc galīgā antidempinga maksājuma piemērošanas Komisija saņēma pierādījumus, ka šie pasākumi tika apieti, veicot pārsūtīšanas darbības caur Malaiziju.

(4)

Šā iemesla dēļ Komisija 2010. gada 28. novembrī ar Regulu (ES) Nr. 966/2010 sāka izmeklēšanu par iespējamo antidempinga pasākumu apiešanu, kas noteikti ar Regulu (EK) Nr. 91/2009 (5).

(5)

2011. gada 26. jūlijā Padome ar Padomes 2011. gada 18. jūlija regulu (ES) 723/2011 (“pretapiešanas regula”) (6) attiecināja antidempinga maksājumu, kas ar Regulu (EK) Nr. 91/2009 noteikts dažiem dzelzs vai tērauda savienotājelementiem, kuri nosūtīti no Malaizijas un kuri deklarēti vai nedeklarēti kā Malaizijas izcelsmes ražojumi.

(6)

Komisija 2016. gada 27. februārī atcēla ar Regulu (EK) Nr. 91/2009 noteikto un ar Regulu (ES) 723/2011 (7) pagarināto galīgo antidempinga maksājumu.

(7)

Nīderlandes Augstākā tiesa 2017. gada 17. novembrī iesniedza lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu saistībā ar iekšzemes tiesvedību, ko ierosināja Nīderlandes savienotājelementu importētājs no Malaizijas Eurobolt BV (Eurobolt). Eurobolt apstrīdēja pretapiešanas pasākumu spēkā esamību, pamatojoties uz to, ka Komisija neiesniedza komitejai visu būtisko informāciju vismaz 10 darbdienas pirms šīs komitejas sanāksmes, kā tas noteikts tobrīd piemērojamā Regulas (EK) 1225/2009 (8) 15. panta 2. punktā.

(8)

Šajā sakarā iesniedzējtiesa Tiesai jautāja, vai Regula (ES) 723/2011 nav spēkā, ņemot vērā Regulas (EK) 1225/2009 15. panta 2. punktu, jo apsvērumi, ko Eurobolt ir sniegusi, atbildot uz Komisijas secinājumiem, nav paziņoti – kā būtiska informācija šīs tiesību normas izpratnē – minētajā tiesību normā paredzētajai Padomdevējai komitejai ne vēlāk kā desmit darbdienas pirms tās sanāksmes (9).

(9)

Savā spriedumā Tiesa atzīmēja, ka aplūkojamos apsvērumus Eurobolt ir sniegusi kā ieinteresētā persona saistībā ar izmeklēšanu, ko Komisija uzsāka saskaņā ar Regulas (EK) 1225/2009 13. panta 3. punktu. Šo apsvērumu mērķis ir bijis atbildēt uz Komisijas izdarītajiem provizoriskajiem secinājumiem (10). Attiecīgi būtu jāuzskata, ka tie ietver būtisku informāciju Regulas (EK) 1225/2009 (11) 15. panta 2. punkta nozīmē, tādējādi šī tiesību norma ir pārkāpta, jo minētie apsvērumi nav paziņoti dalībvalstīm ne vēlāk kā desmit darbdienas pirms Padomdevējas komitejas sanāksmes (12).

(10)

Pēc Tiesas ieskatiem Regulas (EK) 1225/2009 15. panta 2. punktā noteiktā prasība paziņot Padomdevējai komitejai visu būtisko informāciju ne vēlāk kā desmit darbdienas pirms šīs komitejas sanāksmes ir procedūras likumības būtisku procesuālo noteikumu sastāvdaļa, kuru pārkāpums izraisa attiecīgā tiesību akta spēkā neesamību (13).

(11)

Saskaņā ar LESD 266. pantu Savienības iestādēm ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai pildītu Eiropas Savienības Tiesas spriedumu.

(12)

No šīs judikatūras izriet, ka gadījumos, kad ar Tiesas spriedumu tiek atcelta regula, ar kuru nosaka antidempinga maksājumus, vai šāda regula tiek pasludināta par spēkā neesošu, iestādei, kurai ir jāveic vajadzīgie pasākumi šāda sprieduma izpildei, ir tiesības atsākt šīs regulas pamatā esošo procedūru, pat ja šādas tiesības nav skaidri paredzētas piemērojamajā tiesiskajā regulējumā (14).

(13)

Turklāt, ja vien konstatētais pārkāpums neietver visas procedūras prettiesiskumu, attiecīgajai iestādei, lai pieņemtu aktu, ar kuru paredzēts aizstāt atcelto vai par spēkā neesošu atzīto aktu, ir tiesības šo procedūru atsākt posmā, kurā šis pārkāpums ir izdarīts (15). Tas jo īpaši nozīmē, ka situācijā, kad tiek atcelts akts, ar kuru tiek izbeidz administratīvu procedūru, šī atcelšana nebūt neietekmē sagatavošanās aktus, piemēram, ar Regulu (ES) 966/2010 uzsāktās pretapiešanas procedūras.

(14)

Šajā lietā Tiesa pasludināja Regulu (ES) 723/2011 par spēkā neesošu, jo tā tika pieņemta, pārkāpjot Regulas (EK) 1225/2009 15. panta 2. punktā paredzēto konsultāciju procedūru. Tādējādi Komisijai ir iespēja labot tos Regulas (ES) 723/2011 aspektus, kuru dēļ tā tika atcelta, vienlaikus atstājot negrozītas tās daļas, kuras Tiesas spriedums neietekmē (16).

(15)

Tāpēc Komisija ir nolēmusi atsākt pretapiešanas izmeklēšanu, lai novērstu Tiesas konstatēto nelikumību.

2.   PROCEDŪRAS ATSĀKŠANA

2.1.   Atsākšana

(16)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija atsāk pretapiešanas izmeklēšanu attiecībā uz dažu dzelzs vai tērauda savienotājelementu importu, ko veic, tos nosūtot no Malaizijas un deklarējot vai nedeklarējot kā Malaizijas izcelsmes ražojumus, kā rezultātā pieņēma Padomes 2011. gada 18. jūlija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 723/2011, ar ko attiecina galīgo antidempinga maksājumu, kas noteikts ar Regulu (EK) Nr. 91/2009.

(17)

Atsākšana attiecas tikai uz Tiesas sprieduma izpildi lietā C-644/17 Eurobolt. Nelikumība, ko Tiesa atzinusi šajā spriedumā, attiecas uz pienākumiem saskaņā ar Padomdevējas komitejas procedūru, kas noteikta tajā laikā spēkā esošās Regulas (EK) Nr. 1225/2009 15. panta 2. punktā. Tagad šī procedūra ir aizstāta ar pārbaudes komitejas procedūru, kas paredzēta Regulas (ES) 182/2011 5. pantā (17) (18).

(18)

Šajā sakarā Komisija norāda, ka principā Eiropas Savienības akti tiek pieņemti saskaņā ar procedūras noteikumiem, kas ir spēkā to pieņemšanas brīdī. Tomēr tieši tāpēc, ka tika atcelts Regulas (EK) 1225/2009 15. panta 2. punkts, kāds tas bija pamatā esošās izmeklēšanas laikā, līdzīga procedūra pašreizējai pretapiešanas izmeklēšanas atsākšanai, kas uzsākta saskaņā ar Regulas (ES) 1225/2009 13. panta 3. punktu, var, sākot no Regulas (EK) 1225/2009 15. panta 2. punkta atcelšanas brīža, formā, kādā tā bija piemērojama Regulas (ES) Nr. 723/2011, pieņemšanas laikā, tikt pabeigta, pamatojoties uz pašreiz spēkā esošo komitejas procedūru pretapiešanas pasākumu noteikšanai (19). Saskaņā ar Regulas (EK) 1225/2009 15. panta 3. punktu, kurā grozījumi izdarīti un kodificēti Regulā (ES) 2016/1036 (20), procedūra, kura jāievēro šādas pretapiešanas izmeklēšanas atsākšanas nolūkā, ir paredzēta Regulas (ES) 182/2011 5. pantā.

(19)

Tā kā šajā konkrētajā gadījumā Eurobolt kā ieinteresētās personas sniegtie apsvērumi saistībā ar izmeklēšanu, ko Komisija uzsāka saskaņā ar Regulas (EK) 1225/2009 13. panta 3. punktu, netika pienācīgi paziņoti Padomdevējai komitejai, Komisija plāno analizēt šos apsvērumus (kā arī visu papildu informāciju, ko sniegušas ieinteresētās personas, kā tas paredzēts 2.2. iedaļā), un atspoguļot šīs analīzes rezultātus priekšlikumā, kas iesniedzams komitejai.

(20)

Pēc tam Komisija konsultēsies ar komiteju, pamatojoties uz pārbaudes procedūru, kas noteikta Regulas (ES) 182/2011 5. pantā, kā minēts Regulas (ES) 2016/1036 15. panta 3. punktā, ne vēlāk kā 14 dienas pirms šīs komitejas sanāksmes. Tas ļaus dalībvalstu valdībām iepazīties ar visu būtisko informāciju saistībā ar šiem apsvērumiem, lai šīs valdības, izmantojot iekšējās un ārējās konsultācijas, varētu definēt nostāju ar mērķi nodrošināt, ka katra no tām var aizstāvēt savas intereses šajā komitejā.

2.2.   Rakstiski iesniegtie dokumenti

(21)

Ieinteresētās personas 20 dienu laikā no šīs regulas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tiek aicinātas pieteikties un darīt zināmu savu viedokli, iesniegt informāciju un apstiprinošus pierādījumus par jautājumiem, kas attiecas uz izmeklēšanas atsākšanu.

2.3.   Uzklausīšanas iespēja, ko nodrošina Komisijas izmeklēšanas dienesti

(22)

Ieinteresētās personas var pieprasīt, lai tās uzklausītu Komisijas izmeklēšanas dienesti. Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemeslus. Pieprasījums uzklausīt par jautājumiem, kas skar izmeklēšanas atsākšanu, jāiesniedz 15 dienu laikā no šīs regulas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Vēlāk uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz konkrētā termiņā, ko Komisija norādījusi, sazinoties ar šīm personām.

2.4.   Norādes rakstisku dokumentu iesniegšanai un sarakstes nosūtīšanai

(23)

Uz informāciju, kas tirdzniecības aizsardzības izmeklēšanu vajadzībām iesniegta Komisijai, neattiecas autortiesības. Ieinteresētajām personām, pirms tās iesniedz Komisijai informāciju un/vai datus, uz kuriem attiecas trešās personas autortiesības, no autortiesību īpašnieka ir jāprasa īpaša atļauja, kas nepārprotami ļauj a) Komisijai šīs tirdzniecības aizsardzības procedūras vajadzībām izmantot informāciju un datus un b) sniegt informāciju un/vai datus šīs izmeklēšanas ieinteresētajām personām tādā veidā, kas tām ļauj izmantot tiesības uz aizstāvību.

(24)

Visi rakstiski iesniegtie dokumenti un sarakste, kurai lūgts saglabāt konfidencialitāti, ir ar norādi Limited (21).

(25)

Ieinteresētajām personām, kuras sniedz informāciju ar norādi “Limited”, saskaņā ar 19. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulā (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (22), pieprasa sniegt tās nekonfidenciālu kopsavilkumu ar norādi “For inspection by interested parties”. Šiem kopsavilkumiem jābūt tik detalizētiem, lai no tiem varētu pienācīgi saprast konfidenciāli iesniegtās informācijas būtību. Ja ieinteresētā persona, kas iesniedz konfidenciālu informāciju, nesagatavo tās nekonfidenciālu kopsavilkumu un neiesniedz to noteiktajā formā un kvalitātē, šādu informāciju var neņemt vērā.

(26)

Ieinteresētās personas tiek aicinātas visu informāciju sniegt pa e-pastu vai vietnē TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) (23), tostarp skenētas pilnvaras un izziņas. Ja ieinteresētās personas atbild pa e-pastu vai vietnē TRON.tdi, tās piekrīt noteikumiem, kas piemērojami dokumentu elektroniskai iesniegšanai saskaņā ar noteikumiem dokumentā “SARAKSTE AR EIROPAS KOMISIJU TIRDZNIECĪBAS AIZSARDZĪBAS LIETĀS”, kas publicēts Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Ieinteresētajām personām ir jānorāda savs nosaukums/ vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un derīga e-pasta adrese un ir jānodrošina, ka norādītā e-pasta adrese ir funkcionējoša, oficiāla darba e-pasta adrese un ka e-pasts ik dienu tiek pārbaudīts. Kad būs iesniegta kontaktinformācija, Komisija sazināsies ar ieinteresētajām personām tikai pa e-pastu, ja vien tās nebūs nepārprotami paudušas prasību visus dokumentus no Komisijas saņemt ar citiem saziņas līdzekļiem vai ja nosūtāmā dokumenta veida dēļ tas jāsūta ar ierakstītu vēstuli. Iepriekš minētajos norādījumos ieinteresētajām personām par saziņu ieinteresētās personas var iepazīties ar papildu noteikumiem un informāciju par saraksti ar Komisiju, arī ar principiem, kas piemērojami pa e-pastu sūtāmai informācijai.

Komisijas adrese sarakstei:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

E-pasts: TRADE-AD-FASTENERS-MALAYSIA@ec.europa.eu

2.5.   Nesadarbošanās

(27)

Ja ieinteresētā persona liedz piekļuvi nepieciešamajai informācijai, nesniedz to noteiktajā termiņā vai ievērojami kavē izmeklēšanu, tad saskaņā ar pamatregulas 18. pantu apstiprinošus vai noraidošus konstatējumus var sagatavot, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

(28)

Ja tiek konstatēts, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, šo informāciju var neņemt vērā un izmantot pieejamos faktus.

(29)

Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tāpēc konstatējumi saskaņā ar pamatregulas 18. pantu ir pamatoti ar pieejamajiem faktiem, rezultāts šai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

(30)

Ja atbilde netiek sniegta elektroniskā veidā, to neuzskata par nesadarbošanos, ja ieinteresētā persona pierāda, ka atbildes sniegšana prasītajā veidā sagādātu nesamērīgu papildu apgrūtinājumu vai nesamērīgus papildu izdevumus. Ieinteresētajai personai nekavējoties jāsazinās ar Komisiju.

2.6.   Uzklausīšanas amatpersona

(31)

Ieinteresētās personas var lūgt tirdzniecības procedūru uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanos. Uzklausīšanas amatpersona darbojas kā vidutājs starp ieinteresētajām personām un Komisijas izmeklēšanas dienestiem. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumus par piekļuvi lietai, strīdus par dokumentu konfidencialitāti, pieprasījumus pagarināt termiņu un trešo personu uzklausīšanas pieprasījumus. Uzklausīšanas amatpersona var rīkot uzklausīšanu atsevišķai ieinteresētajai personai un darboties kā vidutājs, lai pilnībā tiktu īstenotas ieinteresētās personas tiesības uz aizstāvību.

(32)

Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz uzklausīšanas amatpersonai rakstiski, norādot konkrētā pieprasījuma iemeslus. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumu pamatojumu. Šādai uzklausīšanai būtu jānotiek tikai tad, ja pienācīgā laikā jautājumi nav atrisināti ar Komisijas dienestiem.

(33)

Lai neapdraudētu pareizu procedūras norisi, pieprasījumi jāiesniedz laikus un bez kavēšanās. Tālab ieinteresētajām personām uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanās būtu jāpieprasa iespējami drīz pēc notikuma, kura dēļ vajadzīga šāda iesaistīšanās. Ja uzklausīšanas pieprasījumi ir iesniegti, neievērojot noteikto laikposmu, uzklausīšanas amatpersona, pienācīgi ņemot vērā labas pārvaldības intereses un izmeklēšanas savlaicīgu pabeigšanu, izskatīs arī šādu novēlotu pieprasījumu iemeslus, izvirzīto jautājumu raksturu un šo jautājumu ietekmi uz aizstāvības tiesībām.

(34)

Papildu informācija un kontaktinformācija pieejama uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

2.7.   Personas datu apstrāde

(35)

Šajā izmeklēšanā savāktos persondatus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (24).

(36)

Paziņojums par datu aizsardzību, kurā visas fiziskās personas tiek informētas par persondatu apstrādi Komisijas tirdzniecības aizsardzības darbībās, ir pieejams Tirdzniecības ĢD tīmekļa vietnē: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.

2.8.   Norādījumi muitas dienestiem

(37)

Pirms tiek pieņems lēmums par maksājumu atmaksu vai atlaišanu, uz kuriem attiecas šī regula, valstu muitas dienestiem tiek doti norādījumi gaidīt atsāktās izmeklēšanas rezultātu publicēšanu. Šāda publicēšana parasti notiek deviņu mēnešu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas.

2.9.   Informācijas izpaušana

(38)

Ieinteresētās personas pēc tam tiks informētas par būtiskajiem faktiem un apsvērumiem, uz kuru pamata ir paredzēts izpildīt spriedumu, un tām būs iespēja sniegt piezīmes,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Komisija atsāk pretapiešanas izmeklēšanu attiecībā uz dažu dzelzs vai tērauda savienotājelementu importu, ko veic, tos nosūtot no Malaizijas un deklarējot vai nedeklarējot kā Malaizijas izcelsmes ražojumus, kā rezultātā pieņēma Padomes 2011. gada 18. jūlija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 723/2011, ar ko attiecina galīgo antidempinga maksājumu, kas noteikts ar Regulu (EK) Nr. 91/2009.

2. pants

Pirms tiek pieņems lēmums par maksājumu atmaksu vai atlaišanu, uz kuriem attiecas šī regula, valstu muitas dienesti gaida atsāktās izmeklēšanas rezultātu publicēšanu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 26. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  Paziņojums par antidempinga procedūras sākšanu attiecībā uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu importu (OV C 267, 9.11.2007., p. 31.lpp.).

(3)  Padomes Regula (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris), par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp.) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, jaunākā konsolidētā versija (OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.).

(4)  Padomes Regula (EK) Nr. 91/2009 (2009. gada 26. janvāris), ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu importam (OV L 29, 31.1.2009., 1. lpp.).

(5)  Komisijas Regula (ES) Nr. 966/2010 (2010. gada 27. oktobris),ar ko sāk izmeklēšanu par tādu antidempinga pasākumu iespējamo apiešanu, kuri ar Padomes Regulu (EK) Nr. 91/2009 noteikti dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu veidu importam, ko veic, tos nosūtot no Malaizijas un deklarējot vai nedeklarējot kā Malaizijas izcelsmes ražojumus, un par šāda importa reģistrāciju (OV L 282, 28.10.2010., 29. lpp.).

(6)  Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 723/2011 ( 2011. gada 18. jūlijs), ar kuru galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Regulu (EK) Nr. 91/2009 noteikts dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu importam, attiecina arī uz dažu dzelzs vai tērauda savienotājelementu importu, ko veic, tos nosūtot no Malaizijas un deklarējot vai nedeklarējot kā Malaizijas izcelsmes ražojumus (OV L 194, 26.7.2011., 6. lpp.).

(7)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/278 (2016. gada 26. februāris), ar ko atceļ galīgo antidempinga maksājumu, kas noteikts dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu importam un attiecināts arī uz dažu dzelzs vai tērauda savienotājelementu importu, ko veic, tos nosūtot no Malaizijas un deklarējot vai nedeklarējot kā Malaizijas izcelsmes ražojumus (OV L 52, 27.2.2016., 24. lpp.).

(8)  Padomes Regula (EK) Nr. 1225/2009 (2009. gada 30. novembris), par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.)

(9)  2019. gada 3. jūlija spriedums lietā C-644/17 Eurobolt, ECLI:EU:C:2019:555, 33. punkts.

(10)  Ibid, 40. punkts.

(11)  Ibid, 42. punkts.

(12)  Ibid, 43. punkts.

(13)  Ibid, 51. punkts.

(14)  Tiesas 2018. gada 15. marta spriedums lietā C-256/16 Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, 73. punkts; sk. arī Tiesas 2019. gada 19. jūnija spriedumu lietā C-612/16 P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, 43. punkts.

(15)  Ibid, 74. punkts. sk. arī Tiesas 2019. gada 19. jūnija spriedumu lietā C-612/16 P&J Clark International, EU:C:2019:508, 43. punkts.

(16)  2000. gada 3. oktobra spriedums lietā C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques v Council, ECLI:EU:C:2000:531, 80.- 85. punkts.

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(18)  Šajā sakarā sk. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 37/2014 (2014. gada 15. janvāris ), ar ko attiecībā uz konkrētu pasākumu pieņemšanas procedūrām groza konkrētas regulas saistībā ar kopējo tirdzniecības politiku (OV L 18, 21.1.2014., 1. lpp.).

(19)  Tiesas 2018. gada 15. marta spriedums lietā C-256/16 Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, 44.-55. punkts.

(20)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.).

(21)  Dokumentu ar norādi Limited uzskata par konfidenciālu saskaņā ar 19. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/1036 (OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.) un 6. pantu PTO Nolīgumā par 1994. gada GATT VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums). Tas ir aizsargāts arī atbilstoši 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

(22)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(23)  Lai varētu autorizēties elektroniskajā platformā TRON.tdi, ieinteresētajām personām ir vajadzīgs “EU Login” konts. Pilnīgas instrukcijas par to, kā reģistrēties un lietot TRON.tdi, ir pieejamas tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf

(24)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).