3.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 179/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1131

(2019. gada 2. jūlijs),

ar ko izveido muitas instrumentu, kas nepieciešams Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 14.a panta un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1037 24.a panta īstenošanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1), un jo īpaši tās 14.a panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (2), un jo īpaši tās 24.a panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2016/1036 un Regula (ES) 2016/1037 ļauj piemērot un iekasēt antidempinga un/vai kompensācijas maksājumu par konkrētām precēm dalībvalsts kontinentālajā šelfā vai ekskluzīvajā ekonomikas zonā, par kuru dalībvalsts paziņojusi, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju (3).

(2)

Ja attiecīgo izstrādājumu ieved uz mākslīgas salas, fiksētā vai peldošā iekārtā vai citā struktūrā kādas dalībvalsts kontinentālajā šelfā vai ekskluzīvajā ekonomikas zonā no Savienības muitas teritorijas, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (4) ir noteikts, ka šādā gadījumā, lai deklarētu šādu izstrādājumu pirms tā nosūtīšanas, izmantojama reeksporta deklarācija, reeksporta paziņojums vai izvešanas kopsavilkuma deklarācija. Lai nodrošinātu, ka muitas dienestiem ir pieejama informācija, kas nepieciešama, lai noteiktu, vai ir maksājams antidempinga un/vai kompensācijas maksājums, vai lai izpildītu reģistrēšanas un ziņošanas pienākumus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 14. panta 5., 5.a un 6. punktu un Regulas (ES) 2016/1037 24. panta 5., 5.a un 6. punktu, būtu jāpieprasa, lai saņēmējs iesniegtu dalībvalsts kompetentajam muitas dienestam saņemšanas deklarāciju, ja reeksporta deklarācija pieņemta vai reeksporta paziņojums vai izvešanas kopsavilkuma deklarācija reģistrēta 30 dienu laikā pēc tam, kad attiecīgais izstrādājums saņemts uz mākslīgas salas, fiksētā vai peldošā iekārtā vai citā struktūrā kontinentālajā šelfā vai ekskluzīvajā ekonomikas zonā.

(3)

Ja attiecīgo izstrādājumu ieved uz mākslīgas salas, fiksētā vai peldošā iekārtā vai citā struktūrā kādas Savienības dalībvalsts kontinentālajā šelfā vai ekskluzīvajā ekonomikas zonā tieši no vietas ārpus Savienības muitas teritorijas, nav iespējams izmantot Regulā (ES) Nr. 952/2013 paredzētos instrumentus. Lai nodrošinātu, ka muitas dienestiem ir pieejama informācija, kas nepieciešama, lai noteiktu, vai ir maksājams antidempinga un/vai kompensācijas maksājums, vai lai izpildītu reģistrēšanas un ziņošanas pienākumus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 14. panta 5., 5.a un 6. punktu un Regulas (ES) 2016/1037 24. panta 5., 5.a un 6. punktu, attiecīgais izstrādājums būtu jādeklarē, izmantojot saņemšanas deklarāciju, ko saņēmējs iesniedzis 30 dienu laikā pēc tam, kad attiecīgais izstrādājums saņemts uz mākslīgas salas, fiksētā vai peldošā iekārtā vai citā struktūrā kontinentālajā šelfā vai ekskluzīvajā ekonomikas zonā. Tā kā dalībvalsts, kurai pieder kontinentālais šelfs vai ekskluzīvā ekonomikas zona, ir vispiemērotākā kontroles veikšanai, deklarācija būtu jāiesniedz šīs dalībvalsts kompetentajam muitas dienestam.

(4)

Lai vienkāršotu kontroli, kas muitas dienestiem jāveic saskaņā ar šo regulu, parādnieka jēdziens principā būtu jāattiecina tikai uz to licenču turētājiem, kas ļauj veikt komercdarbību to dalībvalstu kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomikas zonā, kuras attiecīgos izstrādājumus saņem uz mākslīgas salas, fiksētā vai peldošā iekārtā vai citā struktūrā šādā kontinentālajā šelfā vai šādā ekskluzīvajā ekonomikas zonā neatkarīgi no vietas, no kuras attiecīgo izstrādājumu ieved. Tomēr īpašos gadījumos personas, kas nav licenču turētāji, arī var būt parādnieki.

(5)

Attiecībā uz gadījumiem, kad attiecīgajam izstrādājumam pirms piegādes uz mākslīgas salas, fiksētā vai peldošā iekārtā vai citā struktūrā kādas Savienības dalībvalsts kontinentālajā šelfā vai ekskluzīvajā ekonomikas zonā ir piemērota ievešanas pārstrādei procedūra, ir nepieciešams īpašs noteikums, lai izvairītos no antidempinga un/vai kompensācijas maksājumu iespējamas apiešanas.

(6)

Lai nodrošinātu šajā regulā izklāstītā satvara efektīvu darbību, ciktāl tās attiecas uz šo regulu, būtu jāpiemēro attiecīgās procedūras, kas jau ir paredzētas Regulā (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz muitas parāda aprēķināšanu, paziņošanu, atgūšanu, atmaksāšanu, atlaišanu un dzēšanu un galvojuma sniegšanu.

(7)

Tā kā Regulā (ES) Nr. 952/2013 ietvertos noteikumus par muitas kontroli nepiemēro ārpus Savienības muitas teritorijas, šajā regulā jāparedz īpaši noteikumi par muitas kontroli.

(8)

Lai sniegtu muitas dienestiem pietiekami daudz laika sagatavoties saņemšanas deklarāciju apstrādei, šīs regulas noteikumu piemērošana būtu jāatliek.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Regulas (ES) 2016/1036 15. panta 1. punktā un Regulas (ES) 2016/1037 25. panta 1. punktā minētā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir paredzēti nosacījumi, ar kādiem iekasē antidempinga un/vai kompensācijas maksājumu par izstrādājumiem, kurus ieved uz mākslīgas salas, fiksētā vai peldošā iekārtā vai citā struktūrā kādas dalībvalsts kontinentālajā šelfā vai ekskluzīvajā ekonomikas zonā, kā arī procedūras, kas saistītas ar šādu izstrādājumu paziņošanu un deklarēšanu un šāda maksājuma samaksu, ja uz šiem izstrādājumiem attiecas kāds no turpmāk minētajiem aktiem:

a)

paziņojums par antidempinga vai antisubsidēšanas izmeklēšanas sākšanu;

b)

Komisijas īstenošanas regula, ar ko nosaka, ka uz importu attiecina reģistrāciju;

c)

Komisijas īstenošanas regula, ar ko nosaka pagaidu vai galīgo antidempinga vai kompensācijas maksājumu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

1)

“muitas dienesti” ir dalībvalstu muitas administrācijas, kas ir atbildīgas par šīs regulas un tiesību aktu muitas jomā piemērošanu, un tie ir definēti Regulas (ES) Nr. 952/2013 5. panta 2. punktā;

2)

“kontinentālais šelfs” ir kontinentālais šelfs, kas ir definēts Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencijā;

3)

“ekskluzīvā ekonomikas zona” ir ekskluzīvā ekonomikas zona, kura ir definēta Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencijā un kuru dalībvalsts ir deklarējusi par ekskluzīvo ekonomikas zonu saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju;

4)

“attiecīgais izstrādājums” ir preces, uz kurām attiecas kāds no turpmāk minētajiem aktiem:

a)

paziņojums par antidempinga vai antisubsidēšanas izmeklēšanas sākšanu;

b)

Komisijas īstenošanas regula, ar ko nosaka, ka uz importu attiecina reģistrāciju;

c)

Komisijas īstenošanas regula, ar ko nosaka pagaidu vai galīgo antidempinga vai kompensācijas maksājumu;

5)

“saņemšanas deklarācija” ir akts, ar ko saņēmējs noteiktā veidā un kārtībā paziņo par attiecīgo izstrādājumu saņemšanu uz mākslīgas salas, fiksētā vai peldošā iekārtā vai citā struktūrā kādas dalībvalsts kontinentālajā šelfā vai ekskluzīvajā ekonomikas zonā un kurā ietverti datu elementi, kas nepieciešami antidempinga un/vai kompensācijas maksājuma maksājamās summas iekasēšanai un/vai reģistrēšanai saskaņā ar aktu, kurš minēts 1. panta a) vai b) punktā;

6)

“parāds” ir personas pienākums samaksāt attiecīgajam izstrādājumam piemērotā antidempinga un/vai kompensācijas maksājuma summu;

7)

“saņēmējs” ir persona, kas ir tādas licences vai atļaujas turētājs, kura ļauj veikt darījumdarbību kādas Savienības dalībvalsts kontinentālajā šelfā vai ekskluzīvajā ekonomikas zonā, un kas saņem attiecīgo izstrādājumu vai ir organizējis tā saņemšanu uz mākslīgas salas, fiksētā vai peldošā iekārtā vai citā struktūrā šajā kontinentālajā šelfā vai šajā ekskluzīvajā ekonomikas zonā;

8)

“parādnieks” ir jebkura persona, kas ir atbildīga par parādu.

3. pants

Saņemšanas deklarācijas iesniegšana

1.   Ar saņemšanas deklarāciju saņēmējs deklarē attiecīgā izstrādājuma saņemšanu uz mākslīgas salas, fiksētā vai peldošā iekārtā vai citā struktūrā kādas dalībvalsts kontinentālajā šelfā vai ekskluzīvajā ekonomikas zonā.

2.   Saņemšanas deklarāciju nekavējoties un vēlākais 30 dienu laikā pēc attiecīgā izstrādājuma saņemšanas, izmantojot elektroniskās datu apstrādes metodes, iesniedz šādiem muitas dienestiem:

a)

ja attiecīgo izstrādājumu ieved no Savienības muitas teritorijas, tās dalībvalsts muitas dienestam, kurā pieņem reeksporta deklarāciju vai reģistrē reeksporta paziņojumu vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju;

b)

ja attiecīgo izstrādājumu neieved no Savienības muitas teritorijas, tās dalībvalsts muitas dienestam, kurai pieder kontinentālais šelfs vai ekskluzīvā ekonomikas zona.

3.   Saņemšanas deklarācijā ir pielikuma I daļā norādītie datu elementi, un tai pievieno dokumentus, kas pamato šos datu elementus.

4.   Muitas dienests var atļaut iesniegt saņemšanas deklarāciju, izmantojot līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes. Tādā gadījumā saņēmējs iesniedz papīra veidlapu, kas norādīta pielikuma II daļā, oriģinālā un vienā kopijā kopā ar dokumentiem, kas pamato veidlapā sniegtos datu elementus. Oriģinālu patur muitas dienests. Muitas dienests kopiju atdod saņēmējam pēc tam, kad tas ir reģistrējis saņemšanas deklarāciju un apstiprinājis tās saņemšanu.

5.   Dalībvalstis izmanto informāciju saņemšanas deklarācijā, lai izpildītu savus reģistrēšanas pienākumus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 14. panta 5. un 5.a punktu un Regulas (ES) 2016/1037 24. panta 5. un 5.a punktu, kā arī savus ziņošanas pienākumus Komisijai saskaņā ar Padomes Regulas (ES) 2016/1036 14. panta 6. punktu un Padomes Regulas (ES) 2016/1037 24. panta 6. punktu.

4. pants

Parāds

1.   Parādu rada turpmāk minētais:

a)

reeksporta deklarācijas, reeksporta paziņojuma vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšana par attiecīgo izstrādājumu, tostarp par pārstrādātiem izstrādājumiem, kas iegūti no attiecīgā izstrādājuma saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 952/2013 minēto ievešanas pārstrādei procedūru, lai to ievestu uz mākslīgas salas, fiksētā vai peldošā iekārtā vai citā struktūrā kādas dalībvalsts kontinentālajā šelfā vai ekskluzīvajā ekonomikas zonā no Savienības muitas teritorijas;

b)

tāda attiecīgā izstrādājuma saņemšana, kas no vietas ārpus Savienības muitas teritorijas ievests uz mākslīgas salas, fiksētā vai peldošā iekārtā vai citā struktūrā kādas dalībvalsts kontinentālajā šelfā vai ekskluzīvajā ekonomikas zonā.

2.   Gadījumos, kas minēti 1. punkta a) apakšpunktā, parāds rodas reeksporta deklarācijas pieņemšanas brīdī vai reeksporta paziņojuma vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijas reģistrēšanas brīdī.

Gadījumos, kas minēti 1. punkta b) apakšpunktā, parāds rodas attiecīgo izstrādājumu saņemšanas brīdī.

3.   Parādnieks ir saņēmējs.

Ja 1. punkta a) apakšpunktā minētā reeksporta deklarācija, reeksporta paziņojums vai izvešanas kopsavilkuma deklarācija vai 4. punktā minētā saņemšanas deklarācija ir noformēta, pamatojoties uz informāciju, kuras dēļ pilnībā vai daļēji netiek iekasēts antidempinga un/vai kompensācijas maksājums, persona, kas sniegusi deklarācijas vai paziņojuma noformēšanai vajadzīgo informāciju un kas zinājusi vai kam būtu bijis jāzina, ka šāda informācija ir nepatiesa, arī ir parādnieks.

Ja par vienam parādam atbilstīgās antidempinga un/vai kompensācijas maksājuma summas samaksu atbildīgas ir vairākas personas, tās ir solidāri atbildīgas par minētās summas samaksu.

4.   Saņēmējs nekavējoties un vēlākais 30 dienu laikā pēc attiecīgā izstrādājuma saņemšanas iesniedz saņemšanas deklarāciju. Piemēro 3. panta 2., 3. un 4. punktu.

5.   Lai varētu piemērot 1. punkta a) apakšpunktu, reeksporta deklarācijā, reeksporta paziņojumā vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijā sniedz informāciju par tās dalībvalsts kontinentālo šelfu vai ekskluzīvo ekonomikas zonu, kurā attiecīgais izstrādājums tiks ievests, izmantojot attiecīgo papildu atsauces kodu, kas definēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 (5) B pielikuma II sadaļas 2. punkta datu elementā 2/3.

6.   Parāds rodas vietā, kur iesniedz saņemšanas deklarāciju vai, ja tā nav iesniegta saskaņā ar 3. panta 2. punktu vai 4. panta 4. punktu, vietā, kur to būtu vajadzējis iesniegt.

5. pants

Antidempinga un/vai kompensācijas maksājuma summas aprēķināšana

1.   Maksājamo antidempinga un/vai kompensācijas maksājuma summu nosaka mutatis mutandis, pamatojoties uz tiem Regulas (ES) Nr. 952/2013 noteikumiem par maksājamā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanu, kas attiecīgajam izstrādājumam bija piemērojami brīdī, kad attiecībā uz šo attiecīgo izstrādājumu radās parāds.

2.   Ja attiecīgajam izstrādājumam ir piemērota Regulā (ES) Nr. 952/2013 minētā ievešanas pārstrādei procedūra, parāda aprēķinu attiecībā uz pārstrādātiem izstrādājumiem, kuri iegūti no attiecīgā izstrādājuma un kurus reeksportē ar galamērķi kādas dalībvalsts kontinentālajā šelfā vai ekskluzīvajā ekonomikas zonā, nosaka, pamatojoties uz to tarifa klasifikāciju, muitas vērtību, daudzumu, veidu un izcelsmi, kas attiecīgajam izstrādājumam, kuram piemērota ievešanas pārstrādei procedūra, bija brīdī, kad tika pieņemta muitas deklarācija attiecībā uz attiecīgo izstrādājumu.

6. pants

Parāda paziņošana, atgūšana, maksāšana, atmaksāšana, atlaišana un dzēšana un galvojuma sniegšana

Parāda paziņošanai, atgūšanai, maksāšanai, atmaksāšanai, atlaišanai un dzēšanai un galvojuma sniegšanai mutatis mutandis piemēro attiecīgos Regulas (ES) Nr. 952/2013 III sadaļas 2., 3. un 4. nodaļas noteikumus.

7. pants

Muitas dienestu veikta kontrole

1.   Muitas dienesti var pārbaudīt attiecīgo izstrādājumu un/vai ņemt paraugus, ja tas vēl ir iespējams, pārbaudīt reeksporta deklarācijā, reeksporta paziņojumā, izvešanas kopsavilkuma deklarācijā vai saņemšanas deklarācijā ietvertās informācijas pareizību un pilnību un pārbaudīt ikviena apstiprinoša dokumenta esību, īstumu, pareizību un derīgumu.

2.   Muitas dienesti var pārbaudīt parādnieka grāmatvedības un citus uzskaites datus, kas attiecas uz darījumiem saistībā ar attiecīgo izstrādājumu vai uz iepriekšējiem vai turpmākiem tirdzniecības darījumiem, kuri saistīti ar šiem izstrādājumiem.

3.   Ja ir pierādījumi tam, ka persona nav izpildījusi kādu no šajā regulā noteiktajiem pienākumiem, muitas dienesti var pārbaudīt šīs personas grāmatvedības un citus uzskaites datus, kas attiecas uz darījumiem saistībā ar attiecīgo izstrādājumu vai uz iepriekšējiem vai turpmākiem tirdzniecības darījumiem, kuri saistīti ar šiem izstrādājumiem.

4.   1., 2. un 3. punktā minētās kontroles un pārbaudes var veikt preču valdītāja vai preču valdītāja pārstāvja vai jebkuras citas tādas personas telpās, kura savā darījumdarbībā tieši vai netieši ir iesaistīta minētajos darījumos, vai jebkuras citas personas telpās, pie kuras darījumdarbības vajadzībām atrodas minētie dokumenti un dati.

8. pants

Dokumentu un citas informācijas glabāšana un maksājumi un izmaksas

Attiecībā uz dokumentu un citas informācijas glabāšanu mutatis mutandis piemēro Regulas (ES) Nr. 952/2013 51. pantu.

Attiecībā uz maksājumiem un izmaksām mutatis mutandis piemēro Regulas (ES) Nr. 952/2013 52. pantu.

9. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu sāk piemērot, kad pagājuši četri mēneši no tās publicēšanas dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 2. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  OV L 176, 30.6.2016., 55. lpp.

(3)  OV L 179, 23.6.1998., 3. lpp.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).


PIELIKUMS

SAŅEMŠANAS DEKLARĀCIJA

I DAĻA

Datu elementi

Saņēmējs elektroniski iesniedz saņemšanas deklarāciju, kurā ir šādi datu elementi:

1.

Saņēmēja vārds un uzvārds/nosaukums, adrese un EORI numurs

2.

Deklarētā attiecīgā izstrādājuma apraksts, preces kods – Taric kods un Taric papildu kods (attiecīgā gadījumā), bruto un neto masa, daudzums, kas izteikts papildu mērvienībās (attiecīgā gadījumā), izcelsmes valsts kods un/vai attiecīgā gadījumā nosūtīšanas valsts kods (1)

3.

Kompetentā dalībvalsts (sk. 3. panta 2. punktu un 4. panta 4. punktu)

4.

Šai deklarācijai piemērojamās(-o) regulas(-u) numurs(-i) vai paziņojuma(-u) par procedūras sākšanu numurs(-i)

Piemērojamais pasākums:

Antidempinga/kompensācijas statistika

Paziņojums par procedūras sākšanu

Reģistrācija

Pagaidu antidempinga maksājums

Pagaidu kompensācijas maksājums

Galīgais antidempinga maksājums

Galīgais kompensācijas maksājums

5.

Neto cena ar piegādi līdz kontinentālā šelfa vai ekskluzīvās ekonomikas zonas robežai

6.

Pagaidu un/vai galīgā antidempinga un/vai kompensācijas maksājuma summas aprēķins (attiecīgā gadījumā)

7.

Datums, kad saņemts attiecīgais izstrādājums, un attiecīgā gadījumā – MRN

8.

Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, papildu norādes (attiecīgā izstrādājuma pārdošanas gadījumā pievieno rēķinu)

9.

Datums, saņēmēja vārds un uzvārds/nosaukums un paraksts

Muitas dienesti var atļaut sniegt šos datu elementus, neizmantojot elektroniskās datu apstrādes metodes. Šādā gadījumā saņēmējs izmanto šādu papīra veidlapu “Saņemšanas deklarācija”.

II DAĻA

Veidlapa

Image 1 Teksts attēlu Image 2 Teksts attēlu

Piezīme:

Saņemšanas deklarācijas kopijā norāda tekstu:

“Kopija,

paredzēta saņēmējam”


(1)  Ja antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumi pēc pretapiešanas izmeklēšanas ir attiecināti arī uz izstrādājumiem, kas nosūtīti no valsts, kura nav attiecīgā valsts.