21.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/4


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/1012

(2019. gada 12. marts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina, atkāpjoties no noteikumiem par kontroles punktu nozīmēšanu un no minimālajām prasībām, kas izvirzītas robežkontroles punktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (1), un jo īpaši tās 62. panta 3. punktu un 64. panta 2. un 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm (OKR) inter alia ir izveidots oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību veikšanas tiesiskais regulējums attiecībā uz dzīvnieku un preču, ko Savienībā ieved no trešām valstīm, atbilstības pārbaudi Savienības tiesību aktiem, lai aizsargātu dzīvnieku, cilvēka un augu veselību, dzīvnieku labturību un – attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) un augu aizsardzības līdzekļiem – arī vidi. Tā paredz, ka konkrētiem dzīvnieku un preču sūtījumiem oficiālās kontroles jāveic robežkontroles punktos, kur notiek pirmā atvešana uz Savienību. Šai nolūkā dalībvalstīm ir jānozīmē robežkontroles punkti.

(2)

Regula (ES) 2017/625 paredz, ka pirms robežkontroles punkta nozīmēšanas dalībvalstis par to paziņo Komisijai, lai Komisija var verificēt un, ja nepieciešams, veikt kontroles, kurās pārbauda, vai robežkontroles punkti atbilst minimālajām nozīmēšanas prasībām, kas tajā noteiktas. Ar Regulu (ES) 2017/625 Komisija tiek pilnvarota noteikt konkrētus sīki izstrādātus noteikumus par šīm minimālajām prasībām. Minētie sīki izstrādātie noteikumi ir noteikti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/1014 (2) (turpmāk kopā sauktas par “minimālajām prasībām”). Regulā (ES) 2017/625 paredzēts arī dalībvalstu pienākums robežkontroles punkta nozīmējumu atsaukt, ja robežkontroles punkts vairs neatbilst prasībām, kas izvirzītas nozīmēšanai attiecībā uz visām vai noteiktām dzīvnieku un preču kategorijām, attiecībā uz kurām robežkontroles punkts tika nozīmēts.

(3)

Taču, ja nozīmējums daļēji atsaukts tāpēc, ka tas attiecās uz konkrētu dzīvnieku kategoriju vai konkrētu preču kategoriju, vai uz visām dzīvnieku vai visām preču kategorijām – ja robežkontroles punkts bija nozīmēts attiecībā uz dzīvnieku un preču kategorijām –, tad vajadzētu būt tā, ka dalībvalstīm ir atļauts attiecībā uz tām dzīvnieku un preču kategorijām, attiecībā uz kurām nozīmējums ticis atsaukts, robežkontroles punktu nozīmēt atkārtoti, neprasot, lai tās Komisijai dotu iespēju pirms nozīmēšanas veikt kontroles, kurās pārbauda atbilstību minimālajām prasībām. Šādos gadījumos neatbilstības novēršanai nevajadzētu būt nepieciešamas darbības, kas būtu tāda paša apmēra kā tās, kuras vajadzīgas, lai robežkontroles punktu nozīmētu pirmo reizi. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt noteikumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstīm ir atļauts robežkontroles punktu nozīmēt atkārtoti attiecībā uz minētajām dzīvnieku vai preču kategorijām un saskaņā ar kuriem netiek prasīts, lai tās Komisijai dotu iespēju pirms nozīmēšanas veikt kontroles, kurās pārbauda atbilstību minimālajām prasībām.

(4)

Lai Komisija varētu veikt rūpīgu to pasākumu novērtējumu, ko dalībvalsts īstenojusi, lai novērstu neatbilstību, kuras dēļ nozīmējums tika daļēji atsaukts, dalībvalstīm šie pasākumi būtu jāpaziņo Komisijai. Atkārtoti nozīmējums būtu jāpiešķir tikai tad, ja Komisija uzskata, ka īstenotie pasākumi ir pietiekami, lai novērstu neatbilstību.

(5)

Atkāpe no Regulas (ES) 2017/625 noteikumiem par robežkontroles punktu nozīmēšanu būtu jāpiemēro tikai tad, ja atkārtota nozīmēšana notiek divu gadu laikā no dienas, kurā nozīmējums tika daļēji atsaukts. Ja atkārtota nozīmēšana notiek vēlāk nekā divus gadus no dienas, kurā notikusi daļēja atsaukšana, tad, lai novērtētu robežkontroles punktos notikušās izmaiņas, Komisijai būtu jāsaglabā iespēja veikt kontroles, kurās pārbauda, vai robežkontroles punkts atbilst minimālajām prasībām.

(6)

Noteiktos gadījumos Regula (ES) 2017/625 ļauj oficiālās kontroles veikt kontroles punktos, kas nav robežkontroles punkti, un tajā paredzēta prasība, ka minētajiem kontroles punktiem ir jāatbilst minimālajām prasībām, kā arī prasībām, kas izvirzītas robežkontroles punktu nozīmēšanai un nozīmējuma atsaukšanai. Tāpēc ir lietderīgi šīs regulas noteikumus par robežkontroles punktu atkārtotu nozīmēšanu piemērot arī kontroles punktiem.

(7)

Regulā (ES) 2017/625 ir noteikts, ka robežkontroles punktiem jāatrodas tiešā tuvumā ievešanas vietai Savienībā. Taču, lai oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības varētu organizēt rezultatīvi un lai tās būtu rezultatīvas, būtu jānosaka noteikumi, ar ko nosaka īpašu ģeogrāfisko ierobežojumu gadījumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem robežkontroles punkti var atrasties citā attālumā no ievešanas vietas Savienībā, nevis tās tiešā tuvumā. Ģeogrāfiskajiem ierobežojumiem būtu jābūt tādiem, kas izriet no ievešanas vietas dabiskajām īpašībām un apvidus, un attālumam no ievešanas vietas nebūtu jāpārsniedz attālums, kas noteikti nepieciešams, lai pārvarētu ģeogrāfisko ierobežojumu radītās grūtības. Turklāt minētajam attālumam kā tādam nevajadzētu radīt risku cilvēka, dzīvnieku un augu veselībai, dzīvnieku labturībai un videi. Īpašiem ģeogrāfiskiem ierobežojumiem būtu jāietver ierobežojumi, kas rada ievērojamus transporta ierobežojumus, piemēram, kalnu pārejas, kuru ceļi ir nepiemēroti dzīvnieku un preču pārvietošanai, vai ierobežojumi, kas izraisa ievērojamu to pārvietošanas kavēšanos.

(8)

Neapstrādātu apaļkoku un sazāģētu un šķeldotu kokmateriālu importa robežkontroles punkti bieži vien darbojas ģeogrāfiski ierobežotos apstākļos, kuru cēlonis ir garas piekrastes līnijas vai garas robežas ar dažām dalībvalstīm. Iepriekš minēto ģeogrāfisko ierobežojumu dēļ tie parasti darbojas tikai oficiālo kontroļu veikšanas laikā. Tādēļ attiecībā uz nozīmēšanu būtu jānosaka daži izņēmumi no Regulas (ES) 2017/625 64. panta 3. punkta minimālajām prasībām, kas izvirzītas robežkontroles punktiem. Tomēr, lai nodrošinātu oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību rezultativitāti, robežkontroles punkta kompetentās iestādes mobilajai oficiālās kontroles grupai minēto kontroļu un darbību veikšanas laikā būtu jāizpilda īpaši nosacījumi. Konkrētāk, mobilajai oficiālās kontroles grupai būtu jāspēj nodrošināt pietiekami un pienācīgi kvalificētus darbiniekus un piekļuvi pie nepieciešamajām iekārtām oficiālo kontroļu vai citu oficiālo darbību laikā.

(9)

Noteikumi, kas Komisijai jāpieņem saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 62. panta 3. punktu, 64. panta 2. un 5. punktu, ir cieši saistīti, jo tie visi attiecas uz atkāpēm vai izņēmumiem no noteiktām robežkontroles punktiem piemērojamām prasībām. Lai veicinātu minēto noteikumu – kas būtu jāpiemēro no tās pašas dienas – pareizu un visaptverošu piemērošanu, ir lietderīgi tos noteikt vienā tiesību aktā.

(10)

Regulā (ES) 2017/625 noteiktos īpašos Komisijai piešķirtos pilnvarojumus sāk piemērot no 2019. gada 14. decembra, tāpēc šī regula arī būtu jāpiemēro no tā paša datuma,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā noteikti noteikumi, kas attiecas uz:

a)

robežkontroles punkta vai kontroles punkta, kas nav robežkontroles punkts, atkārtotu nozīmēšanu, ja nozīmējums ticis daļēji atsaukts;

b)

robežkontroles punktiem, kas īpašu ģeogrāfisku ierobežojumu dēļ neatrodas tiešā tuvumā ievešanas vietai Savienībā;

c)

robežkontroles punktu nozīmēšanu neapstrādātu apaļkoku un sazāģētu un šķeldotu kokmateriālu importam, lai ņemtu vērā īpašus ģeogrāfiskos ierobežojumus.

2. pants

Robežkontroles punkta vai kontroles punkta, kas nav robežkontroles punkts, atkārtota nozīmēšana pēc daļējas tā nozīmējuma atsaukšanas

1.   Atkāpjoties no Regulas (ES) 2017/625 59. panta 3., 4. un 5. punkta, ja dalībvalsts, reaģējot uz neatbilstību minimālajām minētās regulas 64. panta 3. punkta prasībām vai Īstenošanas regulā (ES) 2019/1014 noteiktajiem sīki izstrādātajiem noteikumiem par minimālajām prasībām, ir atsaukusi robežkontroles punkta vai kontroles punkta, kas nav minētās regulas 53. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētais kontroles punkts, nozīmējumu attiecībā uz dažām dzīvnieku vai preču kategorijām, tad dalībvalsts minēto robežkontroles punktu vai minēto kontroles punktu var nozīmēt atkārtoti saskaņā ar šā panta 2. līdz 5. punktu.

2.   Dalībvalsts pirms 1. punktā minētās atkārtotās nozīmēšanas paziņo Komisijai par pasākumiem, ko tā īstenojusi, lai novērstu neatbilstību 1. punktā minētajām minimālajām prasībām.

3.   Komisija viena mēneša laikā, sākot no dienas, kurā paziņojums saņemts, novērtē, vai īstenotie pasākumi ir pietiekami, lai nodrošinātu atbilstību minimālajām prasībām, un šajā pašā laikposmā informē dalībvalsti par novērtējuma rezultātu.

4.   Dalībvalsts atkārtotu nozīmēšanu veic tikai tad, ja Komisija saskaņā ar 3. punktu to informējusi, ka dalībvalsts īstenotie pasākumi ir pietiekami, lai nodrošinātu atbilstību minimālajām prasībām.

5.   Atkārtoti nozīmēt saskaņā ar 4. punktu var tikai divu gadu laikā, sākot no dienas, kurā daļēji atsaukts 1. punktā minētais nozīmējums.

Pēc minēto divu gadu laikposma atkārtoti nozīmēt var tikai saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 59. pantu.

3. pants

Robežkontroles punkti, kas ģeogrāfisku ierobežojumu dēļ neatrodas tiešā tuvumā ievešanas vietai Savienībā

1.   Atkāpjoties no Regulas (ES) 2017/625 64. panta 1. punkta, robežkontroles punkti var neatrasties tiešā tuvumā ievešanas vietai Savienībā, ja

a)

tas nepieciešams īpašu ģeogrāfisku ierobežojumu dēļ atbilstoši 2. punktam; un

b)

ir izpildīti 3. punktā noteiktie nosacījumi.

2.   Šā panta 1. punktā minētie ģeogrāfiskie ierobežojumi ir tādi, kuru dēļ oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības nav iespējams veikt rezultatīvi vai to rezultativitāte ir ierobežota.

Minētie ģeogrāfiskie ierobežojumi ir viens vai vairāki no turpmāk minētajiem:

a)

ievešanas vietas, kuru ģeogrāfiskie apstākļi būtiski ierobežo transportēšanas sistēmu;

b)

ievešanas vietas, ko noteiktos gada periodos atkārtoti skar plūdi;

c)

klinšu aptvertas jūras piestātnes;

d)

kalnu pāreju šķērsojoši robežceļi;

e)

dzīvnieku un preču pārvadāšana pa dzelzceļu, kā dēļ robežkontroles punktu nepieciešams novietot pirmajā apstāšanās stacijā; vai

f)

ievešanas vietas, kurās nav piemērotas zemes, uz kuras robežkontroles punktu un tam piederošos objektus varētu novietot tiešā to tuvumā.

3.   Ja dalībvalstis nolemj nozīmēt vienu vai vairākus 1. punktā minētos robežkontroles punktus, nozīmējumam piemēro šādus nosacījumus:

a)

robežkontroles punkta attālums no ievešanas vietas Savienībā ir samērīgs vajadzībai pārvarēt ģeogrāfiskos ierobežojumus, un tas nav lielāks par minēto vajadzīgo attālumu; un

b)

robežkontroles punkts un ievešanas vieta ir viena muitas dienesta kompetencē, lai sūtījumus no ievešanas vietas uz robežkontroles punktu varētu pārvietot, tiem nepiemērojot un neveicot muitas procedūru.

4.   Robežkontroles punkts atrodas pietiekami tālu no objektiem vai vietām, kurās tiek turēti vai audzēti dzīvnieki, augi, augu produkti vai citi priekšmeti, par kuriem pastāv aizdomas, ka tie ir inficējušies ar pārnēsājamām slimībām vai kaitēkļiem.

4. pants

Izņēmumi, ko attiecina uz robežkontroles punktiem neapstrādātu apaļkoku un sazāģētu un šķeldotu kokmateriālu importam

1.   Šā panta 2. punktā paredzēto izņēmumu piemēro robežkontroles punktiem, kas garu attiecīgās dalībvalsts piekrastes līniju vai robežu dēļ darbojas tikai neapstrādātu apaļkoku un sazāģētu un šķeldotu kokmateriālu sūtījumu kontroles veikšanas laikā (“attiecīgie kontroles punkti”).

2.   Dalībvalstis attiecīgos robežkontroles punktus var nozīmēt un var tos atbrīvot no Regulas (ES) 2017/625 64. panta 3. punkta a), c) un f) apakšpunktā minētajiem pienākumiem, ja vien ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

ir pasākumi, kas nevienā brīdī nepieļauj neapstrādātu apaļkoku un sazāģētu un šķeldotu kokmateriālu sūtījumu nepamanītu ievešanu Savienībā;

b)

attiecīgajam robežkontroles punktam ir piekļuve pietiekamam skaitam pienācīgi kvalificētu darbinieku, kas veido kompetento iestāžu mobilās oficiālās kontroles grupu un kas attiecīgo robežkontroles punktu spēj sasniegt pirms sūtījumu ierašanās, lai veiktu neapstrādātu apaļkoku un sazāģētu un šķeldotu kokmateriālu oficiālās kontroles;

c)

kompetentās iestādes mobilā oficiālā kontroles grupa nodrošina vai tai ir tūlītēja piekļuve:

i)

iekārtām, telpām un citiem kompleksiem, kas minēti Regulas (ES) 2017/625 64. panta 3. punkta c) apakšpunktā; un

ii)

tehnoloģijai un IT iekārtām, kas minētas minētās regulas 64. panta 3. punkta f) apakšpunktā.

5. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 12. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2019. gada 12. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2019/1014, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par minimālajām prasībām robežkontroles punktiem, ieskaitot pārbaudes centrus, un par to, kāds formāts, kategorijas un saīsinājumi jāizmanto robežkontroles punktu un kontroles punktu sarakstos (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 10 lappusi).