25.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/16


Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/981 (2019. gada 8. marts), ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 161, 2019. gada 18. jūnijs )

33. lappusē 1. panta 48. punktā:

tekstu:

“48)

pievieno šādu 199. panta 12. un 13. punktu:

“12.   Neskarot 2. līdz 11. punktu, riska darījumiem, kas minēti 192. panta 3. punktā, saistību neizpildes varbūtība ir vienāda ar 0,002 %.

13.   Neskarot 2. līdz 12. punktu, riska darījumiem, kas minēti 192. panta 3.a punktā, saistību neizpildes varbūtība ir vienāda ar 0,001 %.”;”

lasīt šādi:

“48)

pievieno šādu 199. panta 12. un 13. punktu:

“12.   Neskarot 2. līdz 11. punktu, riska darījumiem, kas minēti 192. panta 3. punktā, saistību neizpildes varbūtība ir vienāda ar 0,002 %.

13.   Neskarot 2. līdz 12. punktu, riska darījumiem, kas minēti 192. panta 3.a punktā, saistību neizpildes varbūtība ir vienāda ar 0,01 %.”;”.