5.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 146/57


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/913

(2019. gada 29. maijs),

ar ko atjauno atļauju lantāna karbonāta oktahidrātu izmantot par barības piedevām kaķiem un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 163/2008 (atļaujas turētājs – Bayer HealthCare AG)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojums un kārtība.

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 163/2008 (2) lantāna karbonāta oktahidrātu tika atļauts 10 gadus izmantot par barības piedevu kaķiem.

(3)

Minētās atļaujas turētājs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. pantu iesniedza pieteikumu atjaunot atļauju izmantot lantāna karbonāta oktahidrātu par barības piedevu kaķiem un lūdza šo piedevu klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 2. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2018. gada 29. novembra (3) atzinumā secināja, ka pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis datus, kas apliecina, ka piedeva atbilst atļaujas piešķiršanas nosacījumiem.

(5)

Lantāna karbonāta oktahidrāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tātad minētās piedevas atļauja būtu jāatjauno, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6)

No tā, ka – ar šīs regulas pielikumā noteiktajiem nosacījumiem – atļauja lantāna karbonāta oktahidrātu izmantot par barības piedevu ir atjaunota, izriet, ka Regula (EK) Nr. 163/2008 būtu jāatceļ.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja attiecībā uz pielikumā aprakstīto piedevu, kas iekļauta piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “citas zootehniskās piedevas”, tiek atjaunota, ievērojot minētajā pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 163/2008 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 29. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 22. februāra Regula (EK) Nr. 163/2008 par atļauju jaunā veidā lietot preparātu lantāna karbonāta oktahidrāts (Lantharenol) kā barības piedevu (OV L 50, 23.2.2008., 3. lpp.).

(3)  EFSA Journal 2018; 16(12):5542.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: citas zootehniskās piedevas (samazina fosfora ekskrēciju ar urīnu)

4d1

Bayer HealthCare AG

Lantāna karbonāta oktahidrāts

Piedevas sastāvs

Lantāna karbonāta oktahidrāta preparāts

Vismaz 85 % lantāna karbonāta oktahidrāta kā aktīvās vielas

Aktīvās vielas raksturojums

Lantāna karbonāta oktahidrāts

La2(CO3)3*8H2O

CAS numurs: 6487-39-4

Analītiskā metode  (1)

Karbonāta kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā:

Kopienas metode (Reg. (EK) Nr. 152/2009, III pielikuma O daļa)

Lantāna kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā un barībā:

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (ICP-AES)

Kaķi

1 500

7 500

1.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.

2.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus.

3.

Piedevas lietošanas norādījumos jābūt šādai norādei:

“nelietot vienlaikus ar barību, kurā ir augsts fosfora saturs.”

2029. gada 25. jūnijs


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.