3.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 144/36


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/900

(2019. gada 29. maijs)

par atļauju izmantot 8-merkapto-p-mentān-3-onu un p-ment-1-ēn-8-tiolu par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu izmantošanai dzīvnieku ēdināšanā ir jāsaņem atļauja, un tajā paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Tās 10. pantā noteikts, ka piedevas, kuru izmantošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK (2), ir jāizvērtē atkārtoti.

(2)

Saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK 8-merkapto-p-mentān-3-onu un p-ment-1-ēn-8-tiolu atļāva bez termiņa ierobežojuma izmantot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem. Pēc tam šīs piedevas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu kā esošus lopbarības līdzekļus iekļāva Lopbarības piedevu reģistrā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu un saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegts pieteikums 8-merkapto-p-mentān-3-onu un p-ment-1-ēn-8-tiolu atkārtoti izvērtēt par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem. Pieteikuma iesniedzējs lūdza šīs piedevas klasificēt piedevu kategorijā “organoleptiskās piedevas”. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2018. gada 27. novembra atzinumā (3) secināja, ka, ievērojot ierosinātos lietošanas nosacījumus, 8-merkapto-p-mentān-3-ona un p-ment-1-ēn-8-tiola izmantošana barībā kaitīgi neietekmē ne dzīvnieku veselību, ne patērētāju drošību, ne vidi. Tā arī secināja, ka abi šie savienojumi kairina elpceļus, un nav iespējams izdarīt secinājumus par ādas jutīguma potenciālu. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāveic atbilstoši aizsargpasākumi, lai nepieļautu, ka minētie savienojumi kaitīgi ietekmē cilvēku, jo īpaši piedevas lietotāju, veselību. Iestāde arī secināja, ka abas šīs vielas tiek lietotas pārtikā, un barībā tās būtībā darbojas tāpat kā pārtikā, tāpēc papildu pierādījumi par to iedarbīgumu barībā nav nepieciešami.

(5)

Lai panāktu labāku kontroli, būtu jānosaka ierobežojumi un nosacījumi. 8-merkapto-p-mentān-3-ona un p-ment-1-ēn-8-tiola ieteicamais saturs būtu jānorāda uz piedevas etiķetes. Ja šāds saturs tiek pārsniegts, šāda informācija būtu konkrēti jānorāda uz premiksu etiķetes un barības maisījumu un barības sastāvdaļu marķējumā.

(6)

Iestāde uzskata, ka nav vajadzības noteikt īpašas prasības uzraudzībai pēc piedevu laišanas tirgū. Turklāt tā verificēja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošo barības piedevu analīzes metodi.

(7)

Attiecīgo vielu novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc minētās vielas būtu jāatļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(8)

Nekaitīguma apsvērumi neliek attiecīgo vielu atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificētās vielas, kuras klasificētas piedevu kategorijā “organoleptiskās piedevas”, funkcionālajā grupā “aromatizējošas sastāvdaļas”, ir atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot minētajā pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Pārejas pasākumi

1.   Tādas pielikumā specificētās vielas un tās saturošos premiksus, kas ražoti un marķēti pirms 2019. gada 23. decembra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2019. gada 23. jūnija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

2.   Tādus pielikumā specificētās vielas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuras paredzētas produktīviem dzīvniekiem un ir ražotas un marķētas pirms 2020. gada 23. jūnija saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2019. gada 23. jūnija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

3.   Tādus pielikumā specificētās vielas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuras paredzētas neproduktīviem dzīvniekiem un ir ražotas un marķētas pirms 2021. gada 23. jūnija saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2019. gada 23. jūnija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 29. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīva 70/524/EEK par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.).

(3)  EFSA Journal 2019; 17(1):5530.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas termiņa beigas

mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija “organoleptiskās piedevas”. Funkcionālā grupa “aromatizējošas sastāvdaļas”

2b12038

8-merkapto-p-mentān-3-ons

Piedevas sastāvs

8-merkapto-p-mentān-3-ons

Aktīvās vielas raksturojums

8-merkapto-p-mentān-3-ons

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: vismaz 97 %

Ķīmiskā formula: C10H18OS

CAS Nr.: 38462-22-5

FLAVIS 12.038

Analīzes metode  (1)

Lai noteiktu 8-merkapto-p-mentān-3-onu barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos,

izmanto gāzhromatogrāfiju/masspektrometriju ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir 0,05 mg/kg”.

4.

Uz premiksu etiķetes un barības maisījumu un barības sastāvdaļu marķējumā funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, aktīvās vielas nosaukumu un pievienoto daudzumu norāda tad, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 0,05 mg/kg.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana, saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.

2029. gada 23. jūnijs

2b12085

p-ment-1-ēn-8-tiols

Piedevas sastāvs

p-ment-1-ēn-8-tiols

Aktīvās vielas raksturojums

p-ment-1-ēn-8-tiols

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: vismaz 98 %

Ķīmiskā formula: C10H18OS

CAS Nr.: 71159-90-5

FLAVIS 12.085

Analīzes metode  (1)

Lai noteiktu p-ment-1-ēn-8-tiolu barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos,

izmanto gāzhromatogrāfiju/masspektrometriju ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir 0,05 mg/kg”.

4.

Uz premiksu etiķetes un barības maisījumu un barības sastāvdaļu marķējumā funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, aktīvās vielas nosaukumu un pievienoto daudzumu norāda tad, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 0,05 mg/kg.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana, saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.

2029. gada 23. jūnijs


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.