29.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 142/43


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/888

(2019. gada 13. marts),

ar kuru attiecībā uz datiem, kas dalībvalstīm un ražotājiem jāpārrauga un jāziņo par jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/956 I pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 28. jūnija Regulu (ES) 2018/956 par jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitoringu un ziņošanu (1) un jo īpaši tās 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) 2018/956 I pielikuma A daļā norādīts, kādi dati dalībvalstīm jāpārrauga un jāziņo par jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti Savienībā.

(2)

Regulas (ES) 2018/956 I pielikuma B daļas 2. punktā norādīts, kādi dati lielas noslodzes transportlīdzekļu ražotājiem jāpārrauga un jāziņo par katru jaunu lielas noslodzes transportlīdzekli.

(3)

No 2019. gada 1. jūlija transportlīdzekļu ražotāji saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 (2) un tās īstenošanas pasākumiem nosaka un deklarē papildu datus, kuri attiecas uz jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisijām un degvielas patēriņu. Lai CO2 tiesību aktus efektīvi īstenotu attiecībā uz lielas noslodzes transportlīdzekļiem, ir svarīgi nodrošināt visaptverošu, pārredzamu un pienācīgu datu vākšanu par lielas noslodzes transportlīdzekļu parka konfigurāciju Savienībā, tā attīstību laika gaitā un iespējamo ietekmi uz CO2 emisijām. Tāpēc lielas noslodzes transportlīdzekļu ražotājiem būtu šie dati jāpārrauga un jāziņo Komisijai.

(4)

Lai šādus papildu datus varētu pilnībā izanalizēt, jo īpaši attiecībā uz profesionālo transportlīdzekļu identificēšanu, turklāt ir lietderīgi dalībvalstu kompetentajām iestādēm pārraudzīt un ziņot reģistrācijas papildinformāciju.

(5)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2018/956 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2018/956 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 13. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 9.7.2018., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr. 595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu (OV L 188, 18.7.2009., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (ES) 2018/956 I pielikumu groza šādi:

1)

A daļu groza šādi:

a)

daļas d) punktu aizstāj ar šādu:

“d)

transportlīdzekļiem, kas reģistrēti līdz 2019. gada 31. decembrim,– atbilstības sertifikāta 38. ailē norādītais virsbūves kods, ja tāds ir pieejams; transportlīdzekļiem, kas reģistrēti no 2020. gada 1. janvāra, kods jānorāda obligāti; attiecīgā gadījumā kodam jāietver Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma 2. papildinājumā minētie papildu cipari;”;

b)

daļai pievieno šādu f) punktu:

“f)

transportlīdzekļiem, kas reģistrēti no 2020. gada 1. janvāra,– transportlīdzekļa maksimālais ātrums, kā norādīts atbilstības sertifikāta 29. ailē.”;

2)

B daļas 2. punktu groza šādi:

a)

tabulas 5. ierakstu aizstāj ar šādu:

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots: Regulas (ES) 2017/2400 IV pielikuma I daļa, ja nav norādīts citādi

Apraksts

“5.

Ass sertifikācijas numurs

1.7.2.

Ass specifikācijas”;

b)

tabulas 15. ierakstu aizstāj ar šādu:

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots: Regulas (ES) 2017/2400 IV pielikuma I daļa, ja nav norādīts citādi

Apraksts

“15.

Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums)

Transportlīdzekļa specifikācijas”;

c)

tabulas 21. ierakstu aizstāj ar šādu:

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots: Regulas (ES) 2017/2400 IV pielikuma I daļa, ja nav norādīts citādi

Apraksts

“21.

Degvielas veids (dīzeļdegviela CI/CNG PI/LNG PI…)

1.2.7.

Motora specifikācijas”;

d)

tabulas 73. ierakstu aizstāj ar šādu:

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots: Regulas (ES) 2017/2400 IV pielikuma I daļa, ja nav norādīts citādi

Apraksts

“73.

Ražotāja uzskaites datnes kriptogrāfiskā kontrolsumma

3.1.4.

Programmatūras informācija”;

e)

iekļauj šādu 79.–100. ierakstu:

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots: Regulas (ES) 2017/2400 IV pielikuma I daļa, ja nav norādīts citādi

Apraksts

“79.

Transportlīdzekļa modelis

1.1.2.

Transportlīdzekļa specifikācijas

80.

Profesionāls transportlīdzeklis (jā/nē)

1.1.9.

81.

Bezemisijas lielas noslodzes transportlīdzeklis (jā/nē)

1.1.10.

82.

Hibrīdelektrisks lielas noslodzes transportlīdzeklis (jā/nē)

1.1.11.

83.

Duālas degvielas transportlīdzeklis (jā/nē)

1.1.12.

84.

Kabīne ar guļvietu (jā/nē)

1.11.13.

85.

Motora modelis (*1)

1.2.1.

Motora specifikācijas

86.

Pārnesumu kārbas modelis (*1)

1.3.1.

Pārnesumu kārbas specifikācijas

87.

Lēninātāja modelis (*1)

1.4.1.

Lēninātāja specifikācijas

88.

Lēninātāja sertifikācijas numurs

1.4.2.

89.

Sertifikācijas opcija, ko izmanto zudumu kartējuma ģenerēšanai (standartvērtības/mērījums)

1.4.3.

90.

Griezes momenta pārveidotāja modelis (*1)

1.5.1.

Griezes momenta pārveidotāja specifikācijas

91.

Griezes momenta pārveidotāja sertifikācijas numurs

1.5.2.

92.

Sertifikācijas opcija, ko izmanto zudumu kartējuma ģenerēšanai (standartvērtības/mērījums)

1.5.3.

93.

Leņķa pārvada modelis (*1)

1.6.1.

Leņķa pārvada specifikācijas

94.

Leņķa pārvada sertifikācijas numurs

1.6.2.

95.

Ass modelis (*1)

1.7.1.

Ass specifikācijas

96.

Aerodinamiskās pretestības modelis (*1)

1.8.1.

Aerodinamika

97.

Motora stop-starta sistēma, kad transportlīdzeklis apstājas (jā/nē)

1.12.1.

Pilnveidotas vadītājam asistējošas sistēmas (ADAS)

98.

Ekorite bez motora stop-starta sistēmas (jā/nē)

1.12.2.

99.

Ekorite ar motora stop-starta sistēmu (jā/nē)

1.12.3.

100.

Prognozējoša ātrumture (jā/nē)

1.12.4.


(*1)  Lielas noslodzes transportlīdzekļu centrālajā reģistrā nepublisko 85., 86., 87., 90., 93., 95. un 96. ieraksta datus.”