29.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 143/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/815

(2018. gada 17. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vienotā elektroniskās ziņošanas formāta specifikāciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK (1), un jo īpaši tās 4. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2004/109/EK ir prasība emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, publiskot savus gada finanšu pārskatus.

(2)

Emitentiem visi gada finanšu pārskati būtu jāsagatavo paplašināmās hiperteksta iezīmēšanas valodas (XHTML) formātā. XHTML nav vajadzīgi īpaši mehānismi, lai to nodrošinātu cilvēklasāmā formātā. XHTML kā nepatentēts elektroniskās ziņošanas formāts ir brīvi izmantojams.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1606/2002 (2) ir noteikts, ka sabiedrībām, kuru darbību reglamentē tās dalībvalsts tiesību akti, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū jebkurā dalībvalstī, ir jāsagatavo konsolidētie finanšu pārskati saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kurus parasti dēvē par starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (“SFPS”), kas pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002. Komisijas Lēmumā 2008/961/EK (3) ir paredzēts, ka trešās valsts emitents, kas ir iekļauts sarakstā Savienībā, var arī sagatavot konsolidētos finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, ko izdevusi Starptautisko grāmatvedības standartu padome (“IASB”).

(4)

SFPS pieņemšanas un izmantošanas mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa pārredzamību un finanšu pārskatu salīdzināmību. Lai vēl vairāk atvieglotu to pieejamību, analīzi un salīdzināmību, konsolidētie finanšu pārskati gada finanšu pārskatos, kas sagatavoti vai nu saskaņā ar SFPS, kuri pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, vai ar IASB izdotajiem SFPS (abi turpmāk – saskaņā ar SFPS sagatavotie konsolidētie finanšu pārskati), būtu jāiezīmē, izmantojot paplašināmo komerciālo pārskatu valodu (XBRL). XBRL ir mašīnlasāma un nodrošina liela informācijas daudzuma automatizētu patēriņu. XBRL ir labi iedibināta un tiek izmantota vairākās jurisdikcijās, un tā pašlaik ir vienīgā atbilstošā iezīmēšanas valoda, lai iezīmētu finanšu pārskatus.

(5)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) veiktā izmaksu un ieguvumu analīze atbalstīja Inline XBRL izmantošanu XBRL iezīmējumu iegulšanai XHTML dokumentos. Līdz ar to būtu jāizmanto Inline XBRL tehnoloģija.

(6)

XBRL iezīmēšanas valodas izmantošana ietver taksonomijas piemērošanu, lai cilvēklasāmo tekstu pārveidotu mašīnlasāmā informācijā. SFPS taksonomija, ko darījis pieejams SFPS fonds, ir vispāratzīta taksonomija, kas izstrādāta, lai iezīmētu SFPS noteikto atklājamo informāciju. SFPS taksonomijas izmantošana veicina saskaņā ar SFPS sagatavotu finanšu pārskatu iezīmējumu salīdzināmību pasaules mērogā. Tādējādi pamata taksonomija, kas jāizmanto vienotajam elektroniskajam ziņošanas formātam, būtu jābalsta uz SFPS taksonomiju, un tai jābūt tās paplašinājumam.

(7)

Lai ņemtu vērā SFPS turpmāku pieņemšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, izmaiņas XBRL specifikācijās vai citas tehniskas norises vai attiecinātu tiesību aktos noteiktās prasības uz informācijas iezīmēšanu gada finanšu pārskatā, šīs regulas noteikumi būtu periodiski jāatjaunina, pamatojoties uz EVTI sagatavoto regulatīvo tehnisko standartu projektu.

(8)

Taksonomija XBRL iezīmēšanas valodas izmantošanai ir pieejama elektronisku XBRL datņu (“XBRL taksonomijas datnes”) kopuma veidā, kas nodrošina pamata taksonomiju patstāvīgi veidojošo elementu strukturētu attēlojumu. Šajā regulā emitentiem būtu jādara pieejama elementu hierarhija un to atbilstošais datu tips vienkāršā cilvēklasāmā veidā. Lai veicinātu gada finanšu pārskatu pieejamību, analīzi un salīdzināmību praksē, ir ļoti svarīgi, lai emitenti izmantotu XBRL taksonomijas datnes, kas atbilst visām attiecīgajām tehniskajām un juridiskajām prasībām. Lai atvieglotu šā mērķa sasniegšanu, EVTI būtu jāpublicē XBRL taksonomijas datnes savā tīmekļa vietnē mašīnlasāmā un brīvi lejupielādējamā formātā.

(9)

Pārredzamības, pieejamības, analīzes un salīdzināmības nolūkā, ja dalībvalstu tiesību akti pieļauj vai pieprasa gada finanšu pārskatu daļu iezīmēšanu, kas nav saskaņā ar SFPS sagatavotie konsolidētie finanšu pārskati, emitentiem, iezīmējot šīs daļas, būtu jāizmanto XBRL iezīmēšanas valoda un piemērota taksonomija, ko šim nolūkam paredzējusi dalībvalsts, kurā tie reģistrēti.

(10)

Pārredzamības, pieejamības, analīzes un salīdzināmības nolūkā emitentiem vajadzētu būt iespējai saskaņā ar SFPS sagatavotajos konsolidētajos finanšu pārskatos iezīmēt informāciju tik sīki, cik vien tas var būt tehniski iespējams. Tajā pašā nolūkā būtu jānosaka arī obligātie standarti attiecībā uz iezīmējumu minimālo granularitāti. Attiecībā uz primārajiem finanšu pārskatiem saskaņā ar SFPS sagatavotajos konsolidētajos finanšu pārskatos būtu jāpiemēro sīki izstrādātas marķēšanas standarts, ar kuru šie primārie finanšu pārskati tiek pilnībā iezīmēti. Attiecībā uz piezīmēm par saskaņā ar SFPS sagatavotajiem konsolidētajiem finanšu pārskatiem būtu jāpiemēro blokveida marķēšanas standarts, ja visas šo piezīmju iedaļas katra ir jāiezīmē, izmantojot vienotus taksonomijas elementus. Prasība attiecībā uz blokveida marķēšanu tomēr nedrīkstētu ierobežot emitentu izvēli ar augstāku granularitātes līmeni iezīmēt piezīmes par saskaņā ar SFPS sagatavotajiem konsolidētajiem finanšu pārskatiem.

(11)

Lai veicinātu vienota elektroniskā ziņošanas formāta efektīvu īstenošanu, būtu jāparedz sīki izstrādāti noteikumi par Inline XBRL tehnoloģijas izmantošanu. Lai palīdzētu emitentiem un programmatūras uzņēmumiem izstrādāt programmatūru gada finanšu pārskatu sagatavošanai saskaņā ar šajā regulā noteiktajām prasībām, EVTI būtu jāsniedz norādījumi par kopīgiem jautājumiem, kas rodas, sagatavojot Inline XBRL dokumentus.

(12)

Kā noteikts Direktīvas 2004/109/EK 4. panta 7. punktā, šī regula būtu jāpiemēro gada finanšu pārskatiem, kas ietver finanšu pārskatus par finanšu gadiem, kuri sākas 2020. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Lai veicinātu finanšu ziņošanas raitu īstenošanu mašīnlasāmā formātā un jo īpaši lai emitentiem dotu pietiekamu laiku pielāgoties XBRL tehnoloģijas izmantošanai, finanšu pārskatu piezīmju obligātā iezīmēšana būtu jāpiemēro tikai attiecībā uz gada finanšu pārskatiem par finanšu gadiem, kuri sākas 2022. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma.

(13)

Šī regula balstās uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijai.

(14)

Izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, EVTI regulāri un cieši sadarbojās ar Eiropas Banku iestādi un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi, lai ņemtu vērā banku, finanšu starpniecības un apdrošināšanas nozares īpatnības, tādējādi nodrošinot darba konsekvenci starp nozarēm un kopējo nostāju panākšanu.

(15)

EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus, lūgusi ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (4) 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu un veikusi pārbaudes uz vietas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka vienoto elektronisko ziņošanas formātu, kas minēts Direktīvas 2004/109/EK 4. panta 7. punktā un paredzēts, lai emitenti sagatavotu gada finanšu pārskatus.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“pamata taksonomija” ir VI pielikumā izklāstīto taksonomijas elementu apvienots kopums un šāds saišu apkopojums:

a)

izklāsta saitbāze, kas apvieno taksonomijas elementus;

b)

aprēķina saitbāze, kas izsaka aritmētiskas attiecības starp taksonomijas elementiem;

c)

apzīmējuma saitbāze, kurā aprakstīta katra taksonomijas elementa nozīme;

d)

definīcijas saitbāze, kas atspoguļo pamata taksonomijas elementu dimensijas attiecības;

2)

“paplašinājuma taksonomija” ir taksonomijas elementu apvienots kopums un šāds saišu apkopojums, kurus abus izveidojis emitents:

a)

izklāsta saitbāze, kas apvieno taksonomijas elementus;

b)

aprēķina saitbāze, kas izsaka aritmētiskas attiecības starp taksonomijas elementiem;

c)

apzīmējuma saitbāze, kurā aprakstīta katra taksonomijas elementa nozīme;

d)

definīcijas saitbāze, kas nodrošina rezultātā sagatavotā XBRL dokumenta dimensijas derīgumu pret paplašinājuma taksonomiju;

3)

“saskaņā ar SFPS sagatavotie konsolidētie finanšu pārskati” ir konsolidētie finanšu pārskati, kas sagatavoti vai nu saskaņā ar SFPS, kuri pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, vai ar SFPS, kā minēts Lēmuma 2008/961/EK 1. panta pirmās daļas a) punktā.

3. pants

Vienots elektroniskais ziņošanas formāts

Emitenti sagatavo visus gada finanšu pārskatus XHTML formātā.

4. pants

Saskaņā ar SFPS sagatavoto konsolidēto finanšu pārskatu iezīmēšana

1.   Ja gada finanšu pārskatos iekļauj saskaņā ar SFPS sagatavotos konsolidētos finanšu pārskatus, emitenti iezīmē šos konsolidētos finanšu pārskatus.

2.   Emitenti iezīmē vismaz to informāciju, kas norādīta II pielikumā, ja šī informācija ir sniegta saskaņā ar SFPS sagatavotajos konsolidētajos finanšu pārskatos.

3.   Emitenti var iezīmēt informāciju, kas sniegta saskaņā ar SFPS sagatavotajos konsolidētajos finanšu pārskatos, izņemot 2. punktā minēto.

4.   Attiecībā uz iezīmējumiem, kas izklāstīti 1., 2. un 3. punktā, emitenti izmanto XBRL iezīmēšanas valodu un izmanto taksonomiju, kurā elementi ir tie, kas noteikti pamata taksonomijā. Ja saskaņā ar IV pielikuma 4. punktu pamata taksonomijas izmantošana nav piemērota, emitenti izveido paplašinājuma taksonomijas elementus, kā paredzēts IV pielikumā.

5. pants

Gada finanšu pārskatu citu daļu iezīmēšana

1.   Emitenti, kas reģistrēti dalībvalstīs, var iezīmēt visas gada finanšu pārskatu daļas, kas nav minētas 4. pantā, ja tie izmanto XBRL iezīmēšanas valodu un šīm daļām raksturīgo taksonomiju un šo taksonomiju nodrošina dalībvalsts, kurā tie reģistrēti.

2.   Emitenti, kas reģistrēti trešās valstīs, neiezīmē to gada finanšu pārskatu daļas, kas nav saskaņā ar SFPS sagatavotie konsolidētie finanšu pārskati.

6. pants

Kopīgie noteikumi par iezīmējumiem

Attiecībā uz iezīmējumiem, kas veikti saskaņā ar 4. un 5. pantu, emitenti ievēro:

a)

iezīmējumu iegulšanu emitentu gada finanšu pārskatos XHTML formātā, izmantojot III pielikumā noteiktās Inline XBRL specifikācijas;

b)

prasības par iezīmēšanu un iesniegšanas noteikumus, kas izklāstīti IV pielikumā.

7. pants

XBRL taksonomijas datnes

EVTI var publicēt mašīnlasāmas un lejupielādējamas XBRL taksonomijas datnes, pamatojoties uz pamata taksonomiju. Šīs datnes atbilst V pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro gada finanšu pārskatiem, kas ietver finanšu pārskatus par finanšu gadiem, kuri sākas 2020. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regula (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2008. gada 12. decembra Lēmums 2008/961/EK par noteiktu trešo valstu grāmatvedības standartiem un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, ko izmanto trešo valstu vērtspapīru emitenti, lai sagatavotu konsolidētos finanšu pārskatus (OV L 340, 19.12.2008., 112. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


I PIELIKUMS

Apzīmējumi II pielikuma 1. un 2. tabulai un IV un VI pielikuma tabulām

DATI / ATRIBŪTA TIPS / PREFIKSS

DEFINĪCIJA

text block

norāda, ka elementa tips ir teksta bloks; to izmanto, lai iezīmētu lielākas informācijas vienības, piemēram, piezīmes, grāmatvedības politiku vai tabulas; teksta bloki ir rindas posteņi, kas nav cipari

text

norāda, ka elementa tips ir teksts (burtciparzīmju virkne); to izmanto, lai iezīmētu īsas stāstījuma informācijas vienības; teksta elementi ir rindas posteņi, kas nav cipari

yyyy-mm-dd

norāda, ka elementa tips ir datums; šie elementi ir rindas posteņi un tie nav cipari

X

norāda, ka elementa tips ir monetārs (skaitlis deklarētā valūtā); šie elementi ir rindas posteņi, kas ir cipari

X.XX

norāda, ka elementa tips ir decimāldaļskaitlī pārvērsta vērtība (piemēram, procentuālā attiecība vai akcijas vērtība); šie elementi ir rindas posteņi, kas ir cipari

shares

norāda, ka elementa tips ir akciju skaits; šie elementi ir rindas posteņi, kas ir cipari

table

norāda sākumu struktūrai, kas atspoguļota tabulā, kuras rindas un slejas to krustpunktā palīdz definēt finanšu jēdzienu

axis

norāda dimensionālu īpašību tabulas veida struktūrā

member

norāda dimensijas locekli asī

guidance

norāda elementu, kas palīdz pārlūkot taksonomijas saturu

role

norāda elementu, kas atbilst taksonomijas segmentam, piemēram, finanšu stāvokļa pārskats, ienākumu pārskats, katra atsevišķā piezīme utt.

abstract

norāda grupēšanas elementu vai galveni

instant or duration

norāda, ka monetārā vērtība atspoguļo uzkrāto lielumu (ja tas ir brīdis) vai plūsmu (ja tas ir intervāls)

credit or debit

norāda atklātās informācijas “dabisko” līdzsvaru

esef_cor

prefikss, ko piemēro IV un VI pielikuma tabulās attiecībā uz elementiem, kas definēti nosaukumvietā “http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_cor”

esef_all

prefikss, ko piemēro VI pielikuma tabulā attiecībā uz elementiem, kas definēti nosaukumvietā “http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_all”

esma_technical

prefikss, ko piemēro VI pielikuma tabulā attiecībā uz elementiem, kas definēti nosaukumvietā “http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical”

ifrs-full

prefikss, ko piemēro IV un VI pielikuma tabulās attiecībā uz elementiem, kas definēti nosaukumvietā “http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2017.3.9/ifrs-full”


II PIELIKUMS

Obligātie iezīmējumi

1.

Emitenti iezīmē visus skaitļus deklarētā valūtā, kas atklāti finanšu stāvokļa pārskatā, peļņas vai zaudējumu un pārējo apvienoto ienākumu pārskatā, pašu kapitāla izmaiņu pārskatā un naudas plūsmu pārskatā saskaņā ar SFPS sagatavotajos konsolidētajos finanšu pārskatos.

2.

Emitenti iezīmē visu šā pielikuma 1. tabulas elementiem atbilstošo informāciju, kas atklāta saskaņā ar SFPS sagatavotajos konsolidētajos finanšu pārskatos vai kas atklāta ar tajos izdarītu savstarpēju norādi uz citām gada finanšu pārskatu daļām par finanšu gadiem, kuri sākas 2020. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma.

3.

Emitenti iezīmē visu šā pielikuma 2. tabulas elementiem atbilstošo informāciju, kas atklāta saskaņā ar SFPS sagatavotajos konsolidētajos finanšu pārskatos vai kas atklāta ar tajos izdarītu savstarpēju norādi uz citām gada finanšu pārskatu daļām par finanšu gadiem, kuri sākas 2022. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma.

1. tabula

Pamata taksonomijas obligātie elementi, kas jāiezīmē par finanšu gadiem, kuri sākas 2020. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma

Apzīmējums

Datu tips un citi atribūti

Atsauces uz SFPS

Pārskatu sniedzēja uzņēmuma nosaukums vai citi rekvizīti

text

1. SGS 51. punkta a) apakšpunkts

Paskaidrojums par izmaiņām pārskatu sniedzēja uzņēmuma nosaukumā vai citos rekvizītos kopš iepriekšējā pārskata perioda beigām

text

1. SGS 51. punkta a) apakšpunkts

Uzņēmuma atrašanās vieta

text

1. SGS 138. punkta a) apakšpunkts

Uzņēmuma juridiskā forma

text

1. SGS 138. punkta a) apakšpunkts

Reģistrācijas (inkorporācijas) valsts

text

1. SGS 138. punkta a) apakšpunkts

Uzņēmuma juridiskā adrese

text

1. SGS 138. punkta a) apakšpunkts

Galvenā uzņēmējdarbības vieta

text

1. SGS 138. punkta a) apakšpunkts

Uzņēmuma darbības veida un tā galvenās darbības apraksts

text

1. SGS 138. punkta b) apakšpunkts

Mātesuzņēmuma nosaukums

text

1. SGS 138. punkta c) apakšpunkts, 24. SGS 13. punkts

Koncerna galīgā mātesuzņēmuma nosaukums

text

24. SGS 13. punkts, 1. SGS 138. punkta c) apakšpunkts

2. tabula

Pamata taksonomijas obligātie elementi, kas jāiezīmē par finanšu gadiem, kuri sākas 2022. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma

Apzīmējums

Tips

Atsauces uz SFPS

Pārskatu sniedzēja uzņēmuma nosaukums vai citi rekvizīti

text

1. SGS 51. punkta a) apakšpunkts

Paskaidrojums par izmaiņām pārskatu sniedzēja uzņēmuma nosaukumā vai citos rekvizītos kopš iepriekšējā pārskata perioda beigām

text

1. SGS 51. punkta a) apakšpunkts

Uzņēmuma atrašanās vieta

text

1. SGS 138. punkta a) apakšpunkts

Uzņēmuma juridiskā forma

text

1. SGS 138. punkta a) apakšpunkts

Reģistrācijas (inkorporācijas) valsts

text

1. SGS 138. punkta a) apakšpunkts

Uzņēmuma juridiskā adrese

text

1. SGS 138. punkta a) apakšpunkts

Galvenā uzņēmējdarbības vieta

text

1. SGS 138. punkta a) apakšpunkts

Uzņēmuma darbības veida un tā galvenās darbības apraksts

text

1. SGS 138. punkta b) apakšpunkts

Mātesuzņēmuma nosaukums

text

1. SGS 138. punkta c) apakšpunkts, 24. SGS 13. punkts

Koncerna galīgā mātesuzņēmuma nosaukums

text

24. SGS 13. punkts, 1. SGS 138. punkta c) apakšpunkts

Darbības termiņš uzņēmumam ar ierobežotu darbības termiņu

text

1. SGS 138. punkta d) apakšpunkts

Paziņojums par atbilstību SFPS [text block]

text block

1. SGS 16. punkts

Paskaidrojums par novirzi no SFPS

text

1. SGS 20. punkta b) apakšpunkts, 1. SGS 20. punkta c) apakšpunkts

Paskaidrojums par finanšu ietekmi, ko rada novirze no SFPS

text

1. SGS 20. punkta d) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par nenoteiktībām saistībā ar uzņēmuma spēju turpināt darbību [text block]

text block

1. SGS 25. punkts

Paskaidrojums par faktu, ka finanšu pārskati sagatavoti, pamatojoties uz darbības neturpināšanas pieņēmumu, un par principu, kurš ievērots, tos sagatavojot

text

1. SGS 25. punkts

Paskaidrojums par to, kāpēc netiek uzskatīts, ka uzņēmums turpinās darbību

text

1. SGS 25. punkts

Apraksts par iemeslu, kādēļ izmantots garāks vai īsāks pārskata periods

text

1. SGS 36. punkta a) apakšpunkts

Apraksts par faktu, ka finanšu pārskatos norādītā skaitliskā informācija nav pilnīgi salīdzināma

text

1. SGS 36. punkta b) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par pārklasifikāciju vai izmaiņām pārskatu sniegšanā [text block]

text block

1. SGS 41. punkts

Paskaidrojums par aplēšu nenoteiktības cēloņiem, kas izraisa nozīmīgu risku, ka var rasties būtiskas korekcijas

text

14. SFPIK 10. punkts, 1. SGS 125. punkts

Informācijas atklāšana par aktīviem un saistībām, kam ir nozīmīgs būtisku korekciju risks [text block]

text block

1. SGS 125. punkts

Dividendes, kuras atzīst par peļņas sadali īpašniekiem par akciju

X, duration

1. SGS 107. punkts

Dividendes, kuras ieteiktas vai izsludinātas pirms finanšu pārskatu apstiprināšanas publiskošanai, bet nav atzītas par peļņas sadali īpašniekiem

X duration

10. SGS 13. punkts, 1. SGS 137. punkts

Dividendes, kuras ieteiktas vai izsludinātas pirms finanšu pārskatu apstiprināšanas publiskošanai, bet nav atzītas par peļņas sadali īpašniekiem par akciju

X.XX duration

1. SGS 137. punkta a) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par grāmatvedības vērtējumiem un aplēsēm [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par uzkrātajiem izdevumiem un citām saistībām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par atskaitījumiem attiecībā uz kredītzaudējumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par asociētajiem uzņēmumiem [text block]

text block

12. SFPS B4. punkta d) apakšpunkts, 27. SGS 17. punkta b) apakšpunkts, 27. SGS 16. punkta b) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par revidentu atalgojumu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par finanšu pārskatu apstiprināšanu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par konsolidācijas pamatu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par finanšu pārskatu sagatavošanas pamatu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par bioloģiskiem aktīviem, lauksaimniecības produktiem ražas novākšanas brīdī un valsts dotācijām saistībā ar bioloģiskiem aktīviem [text block]

text block

41. SGS — informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par aizņēmumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par uzņēmējdarbības apvienošanām [text block]

text block

3. SFPS — informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par naudas līdzekļu un banku atlikumiem centrālajās bankās [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par naudu un naudas ekvivalentiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par naudas plūsmas pārskatu [text block]

text block

7. SGS — naudas plūsmu pārskata sniegšana

Informācijas atklāšana par izmaiņām grāmatvedības politikā [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par izmaiņām grāmatvedības politikā, grāmatvedības aplēsēs un par kļūdām [text block]

text block

8. SGS — grāmatvedības politika

Informācijas atklāšana par nodrošinājumu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par izmaksātajiem prasījumiem un pabalstiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par apņemšanos [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par apņemšanos un iespējamām saistībām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par iespējamām saistībām [text block]

text block

37. SGS 86. punkts

Informācijas atklāšana par pārdošanas izmaksām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par kredītrisku [text block]

text block

Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, 7. SFPS — kredītrisks, 1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par parāda instrumentiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par atliktajām iegādes izmaksām, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par atliktajiem ienākumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par atliktajiem nodokļiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par banku noguldījumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par klientu noguldījumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par nolietojuma un amortizācijas izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par atvasinātiem finanšu instrumentiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par pārtrauktajām darbībām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par dividendēm [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana attiecībā uz peļņu par akciju [text block]

text block

33. SGS — informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekmi [text block]

text block

21. SGS — informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par darbinieku pabalstiem [text block]

text block

19. SGS — darbības joma

Informācijas atklāšana par uzņēmuma uzņēmējdarbības segmentiem [text block]

text block

8. SFPS — informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par notikumiem pēc pārskata perioda beigām [text block]

text block

10. SGS — informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par izdevumiem pēc veida [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par izpētes un novērtēšanas aktīviem [text block]

text block

6. SFPS — informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par patiesās vērtības novērtējumu [text block]

text block

13. SFPS — informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par finanšu instrumentu patieso vērtību [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par maksu un komisijas naudas ienākumiem (izdevumiem) [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par finanšu izmaksām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par finanšu ienākumiem (izmaksām) [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par finanšu ienākumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par tirdzniecības nolūkā turētiem finanšu aktīviem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par finanšu instrumentiem [text block]

text block

7. SFPS — darbības joma

Informācijas atklāšana par finanšu instrumentiem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par finanšu instrumentiem, kas noteikti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par tirdzniecības nolūkā turētiem finanšu instrumentiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par tirdzniecības nolūkā turētām finanšu saistībām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par finanšu riska pārvaldību [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par pirmreizēju piemērošanu [text block]

text block

1. SFPS — informācijas (pārskatu) sniegšana un atklāšana

Informācijas atklāšana par vispārējiem un administratīviem izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Vispārīgas informācijas atklāšana par finanšu pārskatiem [text block]

text block

1. SGS 51. punkts

Informācijas atklāšana par darbības turpināšanu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par nemateriālo vērtību [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par valsts dotācijām [text block]

text block

20. SGS — informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par aktīvu vērtības samazināšanos [text block]

text block

36. SGS — informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par ienākuma nodokli [text block]

text block

12. SGS — informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par darbiniekiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par uzņēmuma galveno vadību [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par apdrošināšanas līgumiem [text block]

text block

4. SFPS — informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par apdrošināšanas prēmiju ieņēmumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par nemateriāliem aktīviem [text block]

text block

38. SGS — informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par nemateriāliem aktīviem un nemateriālo vērtību [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par procentu izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par procentu ienākumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par procentu ienākumiem (izdevumiem) [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par krājumiem [text block]

text block

2. SGS — informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par ieguldījumu līgumu saistībām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par ieguldījuma īpašumu [text block]

text block

40. SGS — informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par ieguldījumiem, kas uzskaitīti saskaņā ar pašu kapitāla metodi [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par ieguldījumiem, kuri nav ieguldījumi, kas uzskaitīti saskaņā ar pašu kapitāla metodi [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par emitēto kapitālu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par kopuzņēmumiem [text block]

text block

27. SGS 17. punkta b) apakšpunkts, 12. SFPS B4. punkta b) apakšpunkts, 27. SGS 16. punkta b) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par nomas priekšapmaksu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par nomām [text block]

text block

Spēkā no 2019. gada 1. janvāra, 16. SFPS – pārskatu sniegšana, Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī, 17. SGS – noma iznomātāju finanšu pārskatos, Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī, 17. SGS – noma nomnieku finanšu pārskatos, Spēkā no 2019. gada 1. janvāra, 16. SFPS – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par likviditātes risku [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par aizdevumiem un avansiem bankām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par aizdevumiem un avansiem klientiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par tirgus risku [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par uz daļu īpašniekiem attiecināmo neto aktīvu vērtību [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par nekontrolējošo līdzdalību [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par pārdošanai turētiem ilgtermiņa aktīviem un pārtrauktām darbībām [text block]

text block

5. SFPS — uzrādīšana un informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par ilgtermiņa aktīviem vai atsavināšanas grupām, kas klasificētas kā pārdošanai turētas [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par mērķiem, politiku un procesiem kapitāla pārvaldībai [text block]

text block

1. SGS 134. punkts

Informācijas atklāšana par citiem aktīviem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par citiem īstermiņa aktīviem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par citām īstermiņa saistībām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par citām saistībām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par citiem ilgtermiņa aktīviem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par citām ilgtermiņa saistībām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) pakšpunkts

Informācijas atklāšana par citiem pamatdarbības izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par citiem pamatdarbības ienākumiem (izdevumiem) [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par citiem pamatdarbības ienākumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par priekšapmaksu un citiem aktīviem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par peļņu (zaudējumiem) no pamatdarbības [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par pamatlīdzekļiem [text block]

text block

16. SGS — informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par uzkrājumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par finanšu instrumentu pārklasificēšanu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par atzītiem ieņēmumiem no būvlīgumiem [text block]

text block

Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī, 11. SGS — Informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par pārapdrošināšanu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par saistīto pusi [text block]

text block

24. SGS — informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par atpirkšanas līgumiem un līgumiem par pirkšanu ar atpārdošanu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par pētniecības un attīstības izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par kapitālā iekļautajām rezervēm [text block]

text block

1. SGS 79. punkta b) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par naudu un naudas ekvivalentiem, uz ko attiecas izmantošanas ierobežojumi [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par ieņēmumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts, Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī, 18. SGS — Informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana attiecībā uz vienošanos par pakalpojumu koncesiju [text block]

text block

29. PIK — vienprātība

Informācijas atklāšana par pamatkapitālu, rezervēm un citu līdzdalību pašu kapitālā [text block]

text block

1. SGS 79. punkts

Informācijas atklāšana attiecībā uz vienošanos par maksājumu ar akcijām [text block]

text block

2. SFPS 44. punkts

Informācijas atklāšana par subordinētajām saistībām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par meitasuzņēmumiem [text block]

text block

27. SGS 17. punkta b) apakšpunkts, 12. SFPS B4. punkta a) apakšpunkts, 27. SGS 16. punkta b) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par nozīmīgu grāmatvedības politiku [text block]

text block

1. SGS 117. punkts

Informācijas atklāšana par nodokļu pārmaksu un parādiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par parādiem piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citiem kreditoru parādiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par pircēju un pasūtītāju parādiem un citiem debitoru parādiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par tirdzniecības ienākumiem (izdevumiem) [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par pašu akcijām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz bioloģiskiem aktīviem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz aizņēmumu izmaksām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz aizņēmumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz uzņēmējdarbības apvienošanu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz uzņēmējdarbības apvienošanu un nemateriālo vērtību [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz naudas plūsmām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz nodrošinājumu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz nepabeigtu būvniecību [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz iespējamām saistībām un iespējamiem aktīviem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz klientu piesaistīšanas izmaksām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz klientu lojalitātes programmām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz likvidācijas, atjaunošanas un rehabilitācijas uzkrājumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz atliktajām iegādes izmaksām, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz atlikto ienākuma nodokli [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz nolietojuma izmaksām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu instrumentu atzīšanas pārtraukšanu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz atvasinātiem finanšu instrumentiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz atvasinātiem finanšu instrumentiem un riska ierobežošanu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz naudas un naudas ekvivalentu sastāvdaļu noteikšanu [text block]

text block

7. SGS 46. punkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz pārtrauktām darbībām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz atlaidēm un rabatiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz dividendēm [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz peļņu par akciju [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz emisijas tiesībām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz darbinieku pabalstiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ar vidi saistītiem izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ārkārtas posteņiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz izpētes un novērtēšanas izdevumiem [text block]

text block

6. SFPS 24. punkta a) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz patiesās vērtības novērtēšanu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz maksu un komisijas naudas ienākumiem un izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu izmaksām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu ienākumiem un izmaksām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu aktīviem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu garantijām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu instrumentiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu saistībām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ārvalstu valūtas pārrēķināšanu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz franšīzes maksām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz funkcionālo valūtu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz nemateriālo vērtību [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz valsts dotācijām [text block]

text block

20. SGS 39. punkta a) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz riska ierobežošanu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz līdz termiņa beigām turētiem ieguldījumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz aktīvu vērtības samazināšanos [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu aktīvu vērtības samazināšanos [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanos [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ienākuma nodokli [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz apdrošināšanas līgumiem un saistītajiem aktīviem, saistībām, ienākumiem un izdevumiem [text block]

text block

4. SFPS 37. punkta a) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz nemateriāliem aktīviem un nemateriālo vērtību [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz nemateriāliem aktīviem, kas nav nemateriālā vērtība [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz procentu ienākumiem un izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ieguldījumiem asociētajos uzņēmumos [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ieguldījumiem asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ieguldījumiem kopuzņēmumos [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ieguldījuma īpašumu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ieguldījumiem, kuri nav ieguldījumi, kas uzskaitīti saskaņā ar pašu kapitāla metodi [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz emitēto kapitālu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz nomu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz aizdevumiem un debitoru parādiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz krājumu novērtēšanu [text block]

text block

2. SGS 36. punkta a) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz kalnrūpniecības aktīviem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz kalnrūpniecības tiesībām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ilgtermiņa aktīviem vai atsavināšanas grupām, kas klasificētas kā pārdošanai turētas [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ilgtermiņa aktīviem vai atsavināšanas grupām, kas klasificētas kā pārdošanai turētas, un pārtrauktām darbībām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu instrumentu ieskaitu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz naftas un gāzes aktīviem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz programmēšanas aktīviem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz pamatlīdzekļiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz uzkrājumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu instrumentu pārklasificēšanu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz starpības starp patieso vērtību sākotnējās atzīšanas brīdī un darījuma cenu atzīšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā [text block]

text block

7. SFPS 28. punkta a) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ieņēmumu atzīšanu [text block]

text block

Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī, 18. SGS 35. punkta a) apakšpunkts, 1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz regulatora noteiktajiem atliktajiem kontiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz pārapdrošināšanu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz remontu un uzturēšanu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz atpirkšanas līgumiem un līgumiem par pirkšanu ar atpārdošanu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz pētniecības un attīstības izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz naudu un naudas ekvivalentiem, uz ko attiecas izmantošanas ierobežojumi [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz informācijas sniegšanu pa segmentiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz vienošanos par pakalpojumu koncesiju [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz maksājumiem ar akcijām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz segkārtas noņemšanas izmaksām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz meitasuzņēmumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz nodokļiem, kas nav ienākuma nodoklis [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz darba attiecību izbeigšanas pabalstiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz parādiem piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citiem kreditoru parādiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem un citiem debitoru parādiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz tirdzniecības ienākumiem un izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz darījumiem ar nekontrolējošu līdzdalību [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz darījumiem ar saistītām pusēm [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz pašu akcijām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz garantijas līgumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par citu grāmatvedības politiku, kas ir būtiska finanšu pārskatu saprašanai [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts


III PIELIKUMS

Piemērojamās Inline XBRL specifikācijas

1.

Emitenti nodrošina, ka Inline XBRL instances dokuments ir derīgs attiecībā uz Inline XBRL 1.1 specifikāciju un atbilst XBRL Units Registry.

2.

Emitenti nodrošina, ka emitentu XBRL paplašinājuma taksonomijas datnes ir derīgas attiecībā uz XBRL 2.1 un XBRL Dimensions 1.0 specifikācijām.

3.

Emitenti Inline XBRL instances dokumentu un emitenta XBRL paplašinājuma taksonomijas datnes iesniedz kā vienotu pārskata paketi, kurā XBRL taksonomijas datnes ir sapakotas saskaņā ar taksonomijas pakešu specifikācijām.

4.

Emitenti nodrošina, ka gan Inline XBRL instances dokumentā, gan emitenta paplašinājuma taksonomijas datnē ir ievērotas IV pielikumā paredzēto iezīmēšanas un iesniegšanas noteikumu prasības.

IV PIELIKUMS

Iezīmēšanas un iesniegšanas noteikumi

1.

Emitenti nodrošina, ka Inline XBRL instances dokumentā ir ietverti viena emitenta dati, lai visiem uzņēmuma identifikatoriem kontekstos būtu identisks saturs.

2.

Emitenti sevi identificē Inline XBRL instances dokumentā, izmantojot ISO 17442 juridiskās personas identifikatorus attiecībā uz XBRL konteksta uzņēmuma identifikatoriem un shēmām.

3.

Iezīmējot atklāto informāciju, emitenti izmanto pamata taksonomijas elementu, kura grāmatvedības nozīme ir vistuvākā atklātajai informācijai, kura tiek iezīmēta. Ja izrādās, ka pastāv izvēle starp pamata taksonomijas elementiem, emitentiem būtu jāatlasa elements ar visšaurāko grāmatvedības nozīmi un/vai tvērumu.

4.

Ja tuvākais pamata taksonomijas elements nepareizi atspoguļotu tās atklātās informācijas grāmatvedības nozīmi, kas tiek iezīmēta saskaņā ar 3. punktā prasīto, emitenti izveido paplašinājuma taksonomijas elementu un izmanto to, lai iezīmētu attiecīgo atklāto informāciju. Visi izveidotie paplašinājuma taksonomijas elementi:

a)

neduplicē neviena pamata taksonomijas elementa nozīmi un tvērumu;

b)

identificē elementa izveidotāju;

c)

tiek asignēti, izmantojot atbilstīga līdzsvara atribūtu;

d)

izmanto standarta apzīmējumus valodā, kas atbilst gada finanšu pārskata valodai. Tiek ieteikts pievienot apzīmējumus papildu valodās. Visi apzīmējumi atbilst aprakstīto pamatā esošo uzņēmējdarbības jēdzienu grāmatvedības nozīmei un tvērumam.

5.

Emitenti nodrošina, ka katrs paplašinājuma taksonomijas elements, kas izmantots, lai iezīmētu informāciju, kura atklāta finanšu pārskatā, ir ietverts vismaz vienā no paplašinājuma taksonomijas izklāsta saitbāzes un definīcijas saitbāzes hierarhijām.

6.

Emitenti izmanto savu paplašinājuma taksonomiju aprēķina saitbāzes, lai dokumentētu aritmētiskas attiecības starp skaitliskiem pamata un/vai paplašinājuma taksonomijas elementiem, jo īpaši attiecībā uz aritmētiskām attiecībām starp pamata un/vai paplašinājuma taksonomijas elementiem no finanšu stāvokļa pārskata, peļņas vai zaudējumu un pārējo apvienoto ienākumu pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un naudas plūsmu pārskata.

7.

Lai noteiktu, uz kuru finanšu pārskatu daļu iezīmējumi attiecas, emitenti izmanto īpašus saknes taksonomijas elementus kā finanšu pārskatu attiecīgo daļu sākumpunktus viņu paplašinājuma taksonomijas izklāsta saitbāzēs. Elementu nosaukumi, apzīmējumi un šo saknes taksonomijas elementu prefiksi ir noteikti 1. tabulā.

Tabula

Elementu nosaukumi, apzīmējumi un saknes taksonomijas elementu prefiksi

Prefikss

Elementa nosaukums

Apzīmējums

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Finanšu stāvokļa pārskata vietturis – šis postenis JĀIZMANTO kā finanšu stāvokļa pārskata sākumpunkts

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Peļņas vai zaudējumu vietturis – šis postenis JĀIZMANTO kā peļņas vai zaudējumu pārskata sākumpunkts, ja peļņas vai zaudējumu pārskats tiek atklāts atsevišķi

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Apvienoto ienākumu pārskata vietturis – šis postenis JĀIZMANTO kā apvienoto ienākumu pārskata sākumpunkts, ja tas tiek atklāts atsevišķi vai ja peļņas vai zaudējumu un pārējo apvienoto ienākumu pārskati ir apvienoti vienā pārskatā

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Naudas plūsmu pārskata vietturis – šis postenis JĀIZMANTO kā naudas plūsmu pārskata sākumpunkts

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Pašu kapitāla izmaiņu pārskata vietturis – šis postenis JĀIZMANTO kā pašu kapitāla izmaiņu pārskata sākumpunkts

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Piezīmju, grāmatvedības politikas un pamata taksonomijas obligāto elementu vietturis – šis postenis JĀIZMANTO kā sākumpunkts atklātās informācijas iezīmējumiem finanšu pārskatu piezīmēs

Īpašos saknes taksonomijas elementus iekļauj arī EVTI sagatavotajās XBRL taksonomijas datnēs.

8.

Emitenti savās paplašinājuma taksonomijās neaizstāj pamata taksonomijas elementu apzīmējumus vai atsauces. Emitentu specifiskos apzīmējumus var pievienot pamata taksonomijas elementiem.

9.

Emitenti nodrošina, ka emitentu paplašinājuma taksonomijas elementi, ar ko iezīmē SFPS konsolidēto finanšu pārskatu finanšu stāvokļa pārskatu, peļņas vai zaudējumu un pārējo apvienoto ienākumu pārskatu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmu pārskatu, ir piesaistīti vienam vai vairākiem pamata taksonomijas elementiem. Konkrētāk:

a)

emitents savu paplašinājuma taksonomijas elementu piesaista pamata taksonomijas elementam, kam ir emitenta attiecīgajam paplašinājuma taksonomijas elementam vistuvākā plašākā grāmatvedības nozīme un/vai tvērums. Emitents savā paplašinājuma taksonomijas definīcijas saitbāzē identificē attiecīgā paplašinājuma taksonomijas elementa attiecības ar attiecīgo pamata taksonomijas elementu. Paplašinājuma taksonomijas elements parādās kā attiecību mērķis;

b)

emitents paplašinājuma taksonomijas elementu var piesaistīt pamata taksonomijas elementam vai elementiem, kam ir attiecīgajam paplašinājuma taksonomijas elementam vistuvākā grāmatvedības nozīme un/vai tvērums. Emitents savā paplašinājuma taksonomijas definīcijas saitbāzē identificē attiecīgā paplašinājuma taksonomijas elementa attiecības ar attiecīgo pamata taksonomijas elementu vai elementiem. Paplašinājuma taksonomijas elements parādās kā vienu vai vairāku attiecību avots. Ja paplašinājuma taksonomijas elements apvieno vairākus pamata taksonomijas elementus, emitents minēto paplašinājuma taksonomijas elementu piesaista katram no minētajiem pamata taksonomijas elementiem, izņemot jebkuru tādu pamata taksonomijas elementu vai elementus, kurus pamatoti uzskata par nebūtiskiem.

10.

Neraugoties uz 9. punktu, emitentiem nav jāpiesaista citam pamata taksonomijas elementam paplašinājuma taksonomijas elements, kas izmantots, lai iezīmētu informāciju, kura atklāta finanšu stāvokļa pārskatā, peļņas vai zaudējumu un pārējo apvienoto ienākumu pārskatā, pašu kapitāla izmaiņu pārskatā vai naudas plūsmu pārskatā un kura ir citas tajā pašā pārskatā atklātās informācijas starpsumma.

11.

Emitenti nodrošina, ka taksonomijas elementa, kas izmantots, lai iezīmētu atklāto informāciju, datu tips un perioda tips atspoguļo iezīmētās atklātās informācijas grāmatvedības nozīmi. Ja XBRL specifikācijās vai XBRL Data Types Registry (datu tipu reģistrā) jau ir definēts piemērots tips, emitenti nedefinē taksonomijas elementu un tam piemēro pielāgotu tipu.

12.

Iezīmējot atklāto informāciju, emitenti neizmanto skaitliskus taksonomijas elementus, lai iezīmētu dažādas vērtības attiecīgam kontekstam (uzņēmums, periods un dimensionāls sadalījums), ja vien atšķirība neizriet no noapaļošanas saistībā ar tās pašas informācijas izklāstu, izmantojot atšķirīgu mērogu, vairāk nekā vienā vietā tajā pašā gada finanšu pārskatā.

13.

Iezīmējot atklāto informāciju, emitenti neskaitliskus taksonomijas elementus izmanto tādā veidā, ka tiek iezīmēta visa atklātā informācija, kas atbilst attiecīgā elementa definīcijai. Emitenti iezīmējumus nepiemēro daļējā vai selektīvā veidā.

14.

Emitenti nodrošina, ka Inline XBRL instances dokumentā nav ietverts izpildkods.

V PIELIKUMS

XBRL taksonomijas datnes

EVTI publicētās XBRL taksonomijas datnes:

a)

visus pamata taksonomijas elementus identificē kā XBRL elementus;

b)

pamata taksonomijas elementu atribūtus nosaka, vadoties pēc to tipa, kā noteikts I pielikumā;

c)

sniedz cilvēklasāmus apzīmējumus, kā noteikts VI pielikuma tabulā, dokumentējot pamata taksonomijas elementu nozīmi, kā arī atsauces;

d)

definē struktūras, kas atvieglo taksonomijas satura pārlūkošanu un pamata taksonomijas elementa definīcijas sapratni citu pamata taksonomijas elementu kontekstā;

e)

definē attiecības, kas ļauj emitentiem paplašinājuma taksonomijas elementus piesaistīt pamata taksonomijas elementiem;

f)

ir derīgas saskaņā ar XBRL 2.1 specifikācijām un XBRL Dimensions 1.0 specifikācijām un ir sapakotas saskaņā ar III pielikumā noteiktajām taksonomijas pakešu specifikācijām;

g)

ietver tehnisko informāciju, kas nepieciešama, lai izstrādātu IT risinājumus, kuri atbalstītu saskaņotu gada finanšu pārskatu izveidi;

h)

identificē, uz kuriem periodiem tie attiecas.


VI PIELIKUMS

Pamata taksonomijas shēma

Tabula

Pamata taksonomijas shēma, lai iezīmētu SFPS konsolidētos finanšu pārskatus

Prefikss

Elementa nosaukums / lomas URI

Elementa tips un atribūti

Apzīmējums

Dokumentācijas apzīmējums

Atsauces

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Pārmērīgi lielas aktīvu cenu vai ārvalstu valūtas maiņas kursu izmaiņas [member]

Šis elements apzīmē pārmērīgi lielas aktīvu cenu vai ārvalstu valūtas maiņas kursu izmaiņas.

piemērs: 10. SGS 22. punkta g) apakšpunkts

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Grāmatvedības aplēses [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 8. SGS 39. punkts

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Grāmatvedības aplēses [member]

Šis elements apzīmē aktīvu, saistības vai aktīva periodisku patēriņu, kam piemēro korekcijas, kuras izriet no aktīvu un saistību pašreizējā stāvokļa un ar tiem saistīto paredzamo nākotnes ieguvumu un pienākumu novērtējuma. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Grāmatvedības aplēses”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

informācijas atklāšana: 8. SGS 39. punkts

ifrs-full

AccountingProfit

X duration credit

Grāmatvedības peļņa

Peļņas (zaudējumu) summa par periodu pirms nodokļu izdevumu atskaitīšanas. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

informācijas atklāšana: 12. SGS 81. punkta c) apakšpunkta ii) punkts, informācijas atklāšana: 12. SGS 81. punkta c) apakšpunkta i) punkts

ifrs-full

Accruals

X instant credit

Uzkrātie izdevumi

Saistību samaksāt par saņemtām precēm vai sniegtiem pakalpojumiem, par ko nav veikta samaksa, nav izrakstīts rēķins vai nav oficiālas vienošanās ar piegādātāju, summa; to skaitā darbiniekiem izmaksājamās summas.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 78. punkts

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant credit

Uzkrātie izdevumi un atliktie ienākumi

Uzkrāto izdevumu un atlikto ienākumu summa. [Skatīt: Uzkrātie izdevumi; Atliktie ienākumi]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 78. punkts

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Uzkrātie izdevumi un atliktie ienākumi [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant credit

Uzkrātie izdevumi un atliktie ienākumi, kas klasificēti kā īstermiņa

To uzkrāto izdevumu un atlikto ienākumu summa, kas klasificēti kā īstermiņa. [Skatīt: Uzkrātie izdevumi un atliktie ienākumi]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 78. punkts

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Uzkrātie izdevumi un atliktie ienākumi, kas klasificēti kā īstermiņa [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Uzkrātie izdevumi un atliktie ienākumi, kas klasificēti kā ilgtermiņa

To uzkrāto izdevumu un atlikto ienākumu summa, kas klasificēti kā ilgtermiņa. [Skatīt: Uzkrātie izdevumi un atliktie ienākumi]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 78. punkts

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Uzkrātie izdevumi un atliktie ienākumi, kas klasificēti kā ilgtermiņa [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant credit

Uzkrātie izdevumi, kas klasificēti kā īstermiņa

To uzkrāto izdevumu summa, kas klasificēti kā īstermiņa. [Skatīt: Uzkrātie izdevumi]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 78. punkts

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Uzkrātie izdevumi, kas klasificēti kā ilgtermiņa

To uzkrāto izdevumu summa, kas klasificēti kā ilgtermiņa. [Skatīt: Uzkrātie izdevumi]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 78. punkts

ifrs-full

AccruedIncome

X instant debit

Uzkrātie ienākumi

To aktīvu summa, kas atspoguļo ienākumus, kuri ir nopelnīti, bet vēl nav saņemti.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

AccumulatedAllowanceForUncollectibleMinimumLeasePaymentsReceivable

X instant credit

Uzkrātais atskaitījums par neiekasējamiem saņemamiem minimālajiem nomas maksājumiem

Uzkrātā atskaitījuma summa par neiekasējamiem saņemamiem minimālajiem nomas maksājumiem. Minimālie nomas maksājumi ir maksājumi nomas termiņa laikā, kuru veikšanu pieprasa vai var pieprasīt no nomnieka, izņemot mainīgo nomas maksu, pakalpojumu izmaksas un nodokļus, kas jāmaksā iznomātājam un kas ir atmaksājami iznomātājam, kopā ar: a) nomniekam – jebkurām summām, kuras garantējis nomnieks vai ar nomnieku saistīta persona; vai b) iznomātājam – jebkuru atlikušo vērtību, ko iznomātājam garantējis: i) nomnieks; ii) ar nomnieku saistīta persona; vai iii) ar iznomātāju nesaistīta trešā persona, kas ir finansiāli spējīga pildīt pienākumus saskaņā ar garantiju.

informācijas atklāšana: 17. SGS 47. punkta d) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, patiesās vērtības uzkrātais palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz finanšu aktīvu kredītriska izmaiņām

Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, patiesās vērtības uzkrātais palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz aktīvu kredītriska izmaiņām, kas noteiktas vai nu: a) kā to patiesās vērtības tādu izmaiņu summa, kuras nav attiecināmas uz tirgus apstākļu izmaiņām, kas rada tirgus risku; vai b) izmantojot alternatīvu metodi, kura, pēc uzņēmuma uzskata, patiesāk atspoguļo tā patiesās vērtības izmaiņu summu, kuras ir attiecināmas uz aktīva kredītriska izmaiņām. [Skatīt: Kredītrisks [member]; Tirgus risks [member]; Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, patiesās vērtības palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz finanšu aktīvu kredītriska izmaiņām]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 9. punkta c) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Ar finanšu aktīviem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, saistītu kredīta atvasināto instrumentu vai līdzīgu instrumentu patiesās vērtības uzkrātais palielinājums (samazinājums)

Ar finanšu aktīviem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, saistītu kredīta atvasināto instrumentu vai līdzīgu instrumentu patiesās vērtības uzkrātais palielinājums (samazinājums). [Skatīt: Atvasinātie instrumenti [member]; Ar finanšu aktīviem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, saistītu kredīta atvasināto instrumentu vai līdzīgu instrumentu patiesās vērtības palielinājums (samazinājums); Finanšu aktīvi]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 9. punkta d) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant credit

Finanšu saistību patiesās vērtības uzkrātais palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz saistību kredītriska izmaiņām

Finanšu saistību patiesās vērtības uzkrātais palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz saistību kredītriska izmaiņām. [Skatīt: Kredītrisks [member]; Tirgus risks [member]; Finanšu saistību patiesās vērtības palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz saistību kredītriska izmaiņām]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 10. punkta a) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 7. SFPS 10.A punkta a) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Aizdevuma vai debitoru parāda patiesās vērtības uzkrātais palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz finanšu aktīvu kredītriska izmaiņām

Aizdevumu vai debitoru parādu patiesās vērtības uzkrātais palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz aktīvu kredītriska izmaiņām, kas noteiktas vai nu: a) kā to patiesās vērtības tādu izmaiņu summa, kuras nav attiecināmas uz tirgus apstākļu izmaiņām, kas rada tirgus risku; vai b) izmantojot alternatīvu metodi, kura, pēc uzņēmuma uzskata, patiesāk atspoguļo tā patiesās vērtības izmaiņu summu, kuras ir attiecināmas uz aktīva kredītriska izmaiņām. [Skatīt: Tirgus risks [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 9. punkta c) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Ar aizdevumiem vai debitoru parādiem saistītu kredīta atvasināto instrumentu vai līdzīgu instrumentu patiesās vērtības uzkrātais palielinājums (samazinājums)

Ar aizdevumiem vai debitoru parādiem saistītu kredīta atvasināto instrumentu vai līdzīgu instrumentu patiesās vērtības apkopotais palielinājums (samazinājums). [Skatīt: Atvasinātie instrumenti [member]; Ar aizdevumiem vai debitoru parādiem saistītu kredīta atvasināto instrumentu vai līdzīgu instrumentu patiesās vērtības palielinājums (samazinājums)]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 9. punkta d) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Uzkrātais nolietojums, amortizācija un vērtības samazināšanās [member]

Šis elements apzīmē uzkrāto nolietojumu, amortizāciju un vērtības samazināšanos. [Skatīt: Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos; Nolietojuma un amortizācijas izdevumi]

informācijas atklāšana: 16. SGS 73. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 16. SGS 75. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 17. SGS 32. punkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī, informācijas atklāšana: 38. SGS 118. punkta c) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 40. SGS 79. punkta c) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 41. SGS 54. punkta f) apakšpunkts

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Uzkrātais nolietojums un amortizācija [member]

Šis elements apzīmē uzkrāto nolietojumu un amortizāciju. [Skatīt: Nolietojuma un amortizācijas izdevumi]

vispārpieņemta prakse: 16. SGS 73. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 75. SGS 16. punkta b) apakšpunkts, vispārpieņemta prakse: 17. SGS 32. punkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī, vispārpieņemta prakse: 38. SGS 118. punkta c) apakšpunkts, vispārpieņemta prakse: 40. SGS 79. punkta c) apakšpunkts, vispārpieņemta prakse: 41. SGS 54. punkta f) apakšpunkts

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant debit

Uzskaites vērtībā iekļautā patiesās vērtības riska ierobežošanas uzkrātā korekcija attiecībā uz posteni, kura riski tiek ierobežoti — aktīvi

Patiesās vērtības riska ierobežošanas korekcijas attiecībā uz posteni, kura riski tiek ierobežoti, uzkrātā summa, kas iekļauta posteņa, kura riski tiek ierobežoti, uzskaites vērtībā un atzīta finanšu stāvokļa pārskatā kā aktīvs. [Skatīt: Posteņi, kuru riski tiek ierobežoti [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 24.B punkta a) apakšpunkta ii) punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant credit

Uzskaites vērtībā iekļautā patiesās vērtības riska ierobežošanas uzkrātā korekcija attiecībā uz posteni, kura riski tiek ierobežoti — saistības

Patiesās vērtības riska ierobežošanas korekcijas attiecībā uz posteni, kura riski tiek ierobežoti, uzkrātā summa, kas iekļauta posteņa, kura riski tiek ierobežoti, uzskaites vērtībā un atzīta finanšu stāvokļa pārskatā kā saistības. [Skatīt: Posteņi, kuru riski tiek ierobežoti [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 24.B punkta a) apakšpunkta ii) punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant debit

Patiesās vērtības riska ierobežošanas uzkrātā korekcija, kas atlikusi finanšu stāvokļa pārskatā attiecībā uz posteni, kura riski tiek ierobežoti un kurš vairs netiek koriģēts riska ierobežošanas radīto guvumu un zaudējumu dēļ — aktīvi

Patiesās vērtības riska ierobežošanas korekcijas uzkrātā summa, kas atlikusi finanšu stāvokļa pārskatā attiecībā uz posteni, kura riski tiek ierobežoti, kurš ir amortizētajās izmaksās novērtēts finanšu aktīvs un kurš vairs netiek koriģēts riska ierobežošanas radīto guvumu un zaudējumu dēļ. [Skatīt: Amortizētajās izmaksās novērtētie finanšu aktīvi; Posteņi, kuru riski tiek ierobežoti [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 24.B punkta a) apakšpunkta v) punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant credit

Patiesās vērtības riska ierobežošanas uzkrātā korekcija, kas atlikusi finanšu stāvokļa pārskatā attiecībā uz posteni, kura riski tiek ierobežoti un kurš vairs netiek koriģēts riska ierobežošanas radīto guvumu un zaudējumu dēļ — saistības

Patiesās vērtības riska ierobežošanas korekcijas uzkrātā summa, kas atlikusi finanšu stāvokļa pārskatā attiecībā uz posteni, kura riski tiek ierobežoti, kurš ir amortizētajās izmaksās novērtēta finanšu saistība un kurš vairs netiek koriģēts riska ierobežošanas radīto guvumu un zaudējumu dēļ. [Skatīt: Finanšu saistības amortizētajās izmaksās; Posteņi, kuru riski tiek ierobežoti [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 24.B punkta a) apakšpunkta v) punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Uzkrātais vērtības samazinājums [member]

Šis elements apzīmē uzkrāto vērtības samazinājumu. [Skatīt: Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos]

vispārpieņemta prakse: 16. SGS 73. punkta d) apakšpunkts, vispārpieņemta prakse: 17. SGS 32. punkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī, vispārpieņemta prakse: 38. SGS 118. punkta c) apakšpunkts, vispārpieņemta prakse: 40. SGS 79. punkta c) apakšpunkts, vispārpieņemta prakse: 41. SGS, 54. punkta f) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 3. SFPS B67. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 7. SFPS 35.H punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, piemērs: 7. SFPS 35.N punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, piemērs: 7. SFPS IG29. punkta b) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī, piemērs: 7. SFPS 37. punkta b) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant credit

Uzkrātie pārējie apvienotie ienākumi

Ienākumu un izdevumu uzkrāto posteņu summa (iekļaujot pārklasifikācijas korekcijas), kas netiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kā pieprasa vai pieļauj citi SFPS. [Skatīt: SFPS [member]; Pārējie apvienotie ienākumi]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Uzkrātie pārējie apvienotie ienākumi [member]

Šis elements apzīmē uzkrātos pārējos apvienotos ienākumus. [Skatīt: Pārējie apvienotie ienākumi]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 108. punkts

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration debit

Iegādes un administrācijas izdevumi saistībā ar apdrošināšanas līgumiem

Iegādes un administrācijas izdevumu summa saistībā ar apdrošināšanas līgumiem. [Skatīt: Apdrošināšanas līgumu veidi [member]]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 85. punkts

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant credit

Tieši pirms iegādes datuma pircēja turējumā esošās līdzdalības iegādātā uzņēmuma pašu kapitālā patiesā vērtība iegādes datumā

Tieši pirms iegādes datuma pircēja turējumā esošās līdzdalības iegādātā uzņēmuma pašu kapitālā patiesā vērtība iegādes datumā pakāpeniski veiktā uzņēmējdarbības apvienošanā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkta p) apakšpunkta i) punkts

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant credit

Nodotā atlīdzība — patiesā vērtība iegādes datumā

Uzņēmējdarbības apvienošanā nodotās atlīdzības patiesā vērtība iegādes datumā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkta f) apakšpunkts

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Kopējās nodotās atlīdzības patiesā vērtība iegādes datumā [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Ar iegādi saistītas izmaksas par darījumu, kas atzīts atsevišķi no aktīvu iegādes un saistību uzņemšanās uzņēmējdarbības apvienošanā

Ar iegādi saistītu izmaksu summa par darījumiem, kas atzīti atsevišķi no aktīvu iegādes un saistību uzņemšanās uzņēmējdarbības apvienošanā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkta m) apakšpunkts

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Ar iegādi saistītas izmaksas, kuras atzītas kā izdevumi par darījumu, kas atzīts atsevišķi no aktīvu iegādes un saistību uzņemšanās uzņēmējdarbības apvienošanā

To ar iegādi saistīto izmaksu summa, kuras atzītas kā izdevumi par darījumiem, kas atzīti atsevišķi no aktīvu iegādes un saistību uzņemšanās uzņēmējdarbības apvienošanā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkta m) apakšpunkts

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Iegādes uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā — bioloģiskie aktīvi

Bioloģisko aktīvu palielinājums, kas izriet no iegādēm uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Bioloģiskie aktīvi]

informācijas atklāšana: 41. SGS 50. punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Iegādes uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā – atliktās iegādes izmaksas, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem

Atlikto iegādes izmaksu, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem, pieaugums, kurš izriet no iegādes uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Atliktās iegādes izmaksas, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem]

vispārpieņemta prakse: 4. SFPS 37. punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration debit

Iegādes uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā — nemateriālie aktīvi un nemateriālā vērtība

Nemateriālo aktīvu un nemateriālās vērtības palielinājums, kas izriet no iegādēm uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Nemateriālie aktīvi un nemateriālā vērtība]

vispārpieņemta prakse: 38. SGS 118. punkta e) apakšpunkta i) punkts

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Iegādes uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā — nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriālā vērtība

Nemateriālo aktīvu, kas nav nemateriālā vērtība, palielinājums, kas izriet no iegādēm uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriālā vērtība]

informācijas atklāšana: 38. SGS 118. punkta e) apakšpunkta i) punkts

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Iegādes uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā — ieguldījuma īpašums

Ieguldījuma īpašuma palielinājums, kas izriet no iegādēm uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Ieguldījuma īpašums]

informācijas atklāšana: 40. SGS 76. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 40. SGS 79. punkta d) apakšpunkta ii) punkts

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Iegādes uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā — saistības saskaņā ar izdotiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem

Saistību saskaņā ar izdotiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem pieaugums, kurš izriet no iegādēm uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Saistības saskaņā ar izdotiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem]

vispārpieņemta prakse: 4. SFPS 37. punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration credit

Iegādes uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā — citi uzkrājumi

Citu uzkrājumu palielinājums, kas izriet no iegādēm uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Citi uzkrājumi]

vispārpieņemta prakse: 37. SGS 84. punkts

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Iegādes uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā — pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu palielinājums, kas izriet no iegādēm uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Pamatlīdzekļi]

informācijas atklāšana: 16. SGS 73. punkta e) apakšpunkta iii) punkts

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Iegādes uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā — pārapdrošināšanas aktīvi

Pārapdrošināšanas aktīvu palielinājums, kas izriet no iegādēm uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Pārapdrošināšanas aktīvi]

vispārpieņemta prakse: 4. SFPS 37. punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Aktuāra pieņēmums: diskonta likmes

Diskonta likme, kas izmantota kā nozīmīgs aktuāra pieņēmums, lai noteiktu definēto pabalstu pienākuma pašreizējo vērtību. [Skatīt: Definētā pabalsta pienākums — pašreizējā vērtībā; Aktuāra pieņēmumi [member]]

vispārpieņemta prakse: 19. SGS 144. punkts

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Aktuāra pieņēmums: diskonta likmes [member]

Šis elements apzīmē diskonta likmes, kas izmantotas kā aktuāra pieņēmumi. [Skatīt: Aktuāra pieņēmumi [member]]

vispārpieņemta prakse: 19. SGS 145. punkts

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Aktuāra pieņēmums: paredzamais inflācijas līmenis

Paredzamais inflācijas līmenis, kas izmantots kā nozīmīgs aktuāra pieņēmums, lai noteiktu definēto pabalstu pienākuma pašreizējo vērtību. [Skatīt: Definētu pabalstu plāni [member]; Definētā pabalsta pienākums — pašreizējā vērtībā; Aktuāra pieņēmumi [member]]

vispārpieņemta prakse: 19. SGS 144. punkts

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Aktuāra pieņēmums: paredzamais inflācijas līmenis [member]

Šis elements apzīmē paredzamo inflācijas līmeni, kas izmantots kā aktuāra pieņēmumi. [Skatīt: Aktuāra pieņēmumi [member]]

vispārpieņemta prakse: 19. SGS 145. punkts

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Aktuāra pieņēmums: paredzamais pensiju palielinājuma līmenis

Paredzamais pensiju palielinājuma līmenis, kas izmantots kā nozīmīgs aktuāra pieņēmums, lai noteiktu definēto pabalstu pienākuma pašreizējo vērtību. [Skatīt: Definētu pabalstu plāni [member]; Definētā pabalsta pienākums — pašreizējā vērtībā; Aktuāra pieņēmumi [member]]

vispārpieņemta prakse: 19. SGS 144. punkts

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Aktuāra pieņēmums: paredzamais pensiju palielinājuma līmenis [member]

Šis elements apzīmē paredzamo pensiju palielinājuma līmeni, kas izmantots kā aktuāra pieņēmumi. [Skatīt: Aktuāra pieņēmumi [member]]

vispārpieņemta prakse: 19. SGS 145. punkts

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Aktuāra pieņēmums: paredzamais algu palielinājuma līmenis

Paredzamais algu palielinājuma līmenis, kas izmantots kā nozīmīgs aktuāra pieņēmums, lai noteiktu definēto pabalstu pienākuma pašreizējo vērtību. [Skatīt: Definētu pabalstu plāni [member]; Definētā pabalsta pienākums — pašreizējā vērtībā; Aktuāra pieņēmumi [member]]

vispārpieņemta prakse: 19. SGS 144. punkts

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Aktuāra pieņēmums: paredzamais algu palielinājuma līmenis [member]

Šis elements apzīmē paredzamo algu palielinājuma līmeni, kas izmantots kā aktuāra pieņēmumi. [Skatīt: Aktuāra pieņēmumi [member]]

vispārpieņemta prakse: 19. SGS 145. punkts

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement

 

Aktuāra pieņēmums: paredzamais mūža ilgums pēc pensionēšanās

Paredzamais mūža ilgums pēc pensionēšanās, kas izmantots kā nozīmīgs aktuāra pieņēmums, lai noteiktu definēto pabalstu pienākuma pašreizējo vērtību. [Skatīt: Definētā pabalsta pienākums — pašreizējā vērtībā; Aktuāra pieņēmumi [member]]

vispārpieņemta prakse: 19. SGS 144. punkts

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Aktuāra pieņēmums: paredzamais mūža ilgums pēc pensionēšanās [member]

Šis elements apzīmē paredzamo mūža ilgumu pēc pensionēšanās, kas izmantots kā aktuāra pieņēmumi. [Skatīt: Aktuāra pieņēmumi [member]]

vispārpieņemta prakse: 19. SGS 145. punkts

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Aktuāra pieņēmums: medicīnisko izmaksu tendenču līmenis

Medicīnisko izmaksu tendenču līmenis, kas izmantots kā nozīmīgs aktuāra pieņēmums, lai noteiktu definēto pabalstu pienākuma pašreizējo vērtību. [Skatīt: Definētā pabalsta pienākums — pašreizējā vērtībā; Aktuāra pieņēmumi [member]]

vispārpieņemta prakse: 19. SGS 144. punkts

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Aktuāra pieņēmums: medicīnisko izmaksu tendenču līmenis [member]

Šis elements apzīmē medicīnisko izmaksu tendenču līmeni, kas izmantots kā aktuāra pieņēmumi. [Skatīt: Aktuāra pieņēmumi [member]]

vispārpieņemta prakse: 19. SGS 145. punkts

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

 

Aktuāra pieņēmums: mirstības līmenis

Mirstības līmenis, kas izmantots kā nozīmīgs aktuāra pieņēmums, lai noteiktu definēto pabalstu pienākuma pašreizējo vērtību. [Skatīt: Definētā pabalsta pienākums — pašreizējā vērtībā; Aktuāra pieņēmumi [member]]

vispārpieņemta prakse: 19. SGS 144. punkts

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Aktuāra pieņēmums: mirstības līmenis [member]

Šis elements apzīmē mirstības līmeni, kas izmantots kā aktuāra pieņēmumi. [Skatīt: Aktuāra pieņēmumi [member]]

vispārpieņemta prakse: 19. SGS 145. punkts

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge

 

Aktuāra pieņēmums: pensijas vecums

Pensijas vecums, kas izmantots kā nozīmīgs aktuāra pieņēmums, lai noteiktu definēto pabalstu pienākuma pašreizējo vērtību. [Skatīt: Definētā pabalsta pienākums — pašreizējā vērtībā; Aktuāra pieņēmumi [member]]

vispārpieņemta prakse: 19. SGS 144. punkts

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Aktuāra pieņēmums: pensijas vecums [member]

Šis elements apzīmē pensijas vecumu, kas izmantots kā aktuāra pieņēmumi. [Skatīt: Aktuāra pieņēmumi [member]]

vispārpieņemta prakse: 19. SGS 145. punkts

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Aktuāra pieņēmumi [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 19. SGS 145. punkts

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Aktuāra pieņēmumi [member]

Šis elements apzīmē visus aktuāra pieņēmumus. Aktuāra pieņēmumi ir uzņēmuma objektīvas un savstarpēji savietojamas precīzākās aplēses par demogrāfiskajiem un finanšu mainīgajiem lielumiem, kas noteiks pēcnodarbinātības pabalstu galīgās izmaksas. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Aktuāra pieņēmumi”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

informācijas atklāšana: 19. SGS 145. punkts

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuārie guvumi (zaudējumi), kas izriet no demogrāfisko pieņēmumu izmaiņām — definēto neto pabalstu saistības (aktīvi)

Definēto neto pabalstu saistību (aktīvu) samazinājums (palielinājums), kas rodas no aktuāriem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no demogrāfisko pieņēmumu izmaiņām, kuras rezultējas definēto neto pabalstu saistību (aktīvu) atkārtotā novērtējumā. Demogrāfiskajos pieņēmumos aplūko, piemēram, šādus aspektus: a) mirstība; b) kadru mainība, invaliditāte un pirmstermiņa pensionēšanās; c) plāna dalībnieku īpatsvars, kuriem ir apgādājamie, kam pienāksies pabalsti; d) plāna dalībnieku īpatsvars, kas izvēlēsies katru no maksājumu iespējām, kuras ir pieejamas saskaņā ar plāna noteikumiem; un e) prasījumu likmes saskaņā ar medicīniskajiem plāniem. [Skatīt: Definētu neto pabalstu saistības (aktīvi)]

informācijas atklāšana: 19. SGS 141. punkta c) apakšpunkta ii) punkts

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuārie guvumi (zaudējumi), kas izriet no finanšu pieņēmumu izmaiņām — definēto neto pabalstu saistības (aktīvi)

Definēto neto pabalstu saistību (aktīvu) samazinājums (palielinājums), kas rodas no aktuāriem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no finanšu pieņēmumu izmaiņām, kuras rezultējas definēto neto pabalstu saistību (aktīvu) atkārtotā novērtējumā. Finanšu pieņēmumos aplūko, piemēram, šādus aspektus: a) diskonta likme; b) pabalstu līmeņi, izņemot pabalstu izmaksas, kas jāsedz darbiniekiem, un algas nākotnē; c) medicīnisko pabalstu gadījumā — medicīniskās izmaksas nākotnē, tajā skaitā apstrādes izmaksas (t. i., izmaksas, kas izriet no prasījumu apstrādes un nokārtošanas, ietverot juridiskās un apdrošināšanas inspektoru maksas); un d) saskaņā ar plānu maksājamie nodokļi par iemaksām, kas saistītas ar darbu pirms pārskata datuma, vai par pabalstiem, kuri izriet no šī darba. [Skatīt: Definētu neto pabalstu saistības (aktīvi)]

informācijas atklāšana: 19. SGS 141. punkta c) apakšpunkta iii) punkts

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuārie guvumi (zaudējumi), kas izriet no uz pieredzi balstītām korekcijām — definēto neto pabalstu saistības (aktīvi)

Definēto neto pabalstu saistību (aktīvu) samazinājums (palielinājums), kas rodas no aktuāriem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no uz pieredzi balstītām korekcijām, kuras rezultējas definēto neto pabalstu saistību (aktīvu) atkārtotā novērtējumā. Uz pieredzi balstītas korekcijas aplūko ietekmi, ko radījusi starpība starp iepriekšējiem aktuāra pieņēmumiem un to, kas noticis patiesībā. [Skatīt: Definētu neto pabalstu saistības (aktīvi)]

vispārpieņemta prakse: 19. SGS 141. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant credit

Solīto pensijas pabalstu pašreizējā aktuārā vērtība

To pensijas pabalsta plāna paredzamo maksājumu esošajiem un bijušajiem darbiniekiem pašreizējā vērtība, kuri attiecināmi uz jau veikto darbu.

informācijas atklāšana: 26. SGS 35. punkta d) apakšpunkts

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Papildu atskaitījums, kas atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā — vērtības korekcijas (atskaitījumu) konts finanšu aktīvu kredītzaudējumiem

Papildu atskaitījuma summa finanšu aktīvu kredītzaudējumiem, kas atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. [Skatīt: Vērtības korekcijas (atskaitījumu) konts finanšu aktīvu kredītzaudējumiem]

vispārpieņemta prakse: 7. SFPS 16. punkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Papildu informācijas atklāšana par katras galvenās iegādāto aktīvu un pārņemto saistību klases atzītajām vērtībām no iegādes datuma [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Papildu informācijas atklāšana saistībā ar regulatora noteiktajiem atliktajiem kontiem [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Papildu informācija par uzņēmuma pakļautību riskam

Papildu informācija par uzņēmuma pakļautību riskam, ja atklātie kvantitatīvie dati nav reprezentatīvi.

informācijas atklāšana: 7. SFPS 35. punkts

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Papildu informācija par uzņēmējdarbības apvienošanas veidu un finanšu ietekmi

Tāda papildu informācija par uzņēmējdarbības apvienošanas veidu un finanšu ietekmi, kas nepieciešama, lai sasniegtu 3. SFPS mērķus. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

informācijas atklāšana: 3. SFPS 63. punkts

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Papildu informācija par to risku veidu, kuri saistīti ar uzņēmuma līdzdalību strukturētos uzņēmumos, kā arī par izmaiņām tajos [text block]

Papildu informācijas atklāšana par to risku veidu, kuri saistīti ar uzņēmuma līdzdalību strukturētos uzņēmumos, kā arī par izmaiņām tajos.

informācijas atklāšana: 12. SFPS B25. punkts

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Papildu informācija par vienošanos par maksājumu ar akcijām [text block]

Tāda papildu informācija par vienošanos par maksājumu ar akcijām, kas nepieciešama, lai izpildītu 2. SFPS informācijas atklāšanas prasības. [Skatīt: Vienošanās par maksājumu ar akcijām [member]]

informācijas atklāšana: 2. SFPS 52. punkts

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Papildu informācija [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration credit

Papildu saistības — uzņēmējdarbības apvienošanā atzītās iespējamās saistības

Uzņēmējdarbības apvienošanā atzīto papildu iespējamo saistību summa. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošanā atzītās iespējamās saistības; Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Iespējamās saistības [member]]

informācijas atklāšana: 3. SFPS B67. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Papildu saistības — uzņēmējdarbības apvienošanā atzītās iespējamās saistības [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant credit

Akciju emisijas uzcenojums

No uzņēmuma akciju emisijas, kas pārsniedz nominālvērtību, saņemtā vai saņemamā summa un no citiem darījumiem ar uzņēmuma akcijām vai akcionāriem saņemtās summas.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Akciju emisijas uzcenojums [member]

Šis elements apzīmē no uzņēmuma akciju emisijas, kas pārsniedz nominālvērtību, saņemtās summas un no citiem darījumiem ar uzņēmuma akcijām vai akcionāriem saņemtās summas.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 108. punkts

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration credit

Papildu uzkrājumi — citi uzkrājumi

Citu papildu uzkrājumu summa. [Skatīt: Citi uzkrājumi]

informācijas atklāšana: 37. SGS 84. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Papildu uzkrājumi — citi uzkrājumi [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration debit

Papildu atzīšana — nemateriālā vērtība

Atzītās papildu nemateriālās vērtības summa, izņemot nemateriālo vērtību, kura iekļauta atsavināšanas grupā, kas iegādes brīdī atbilst kritērijiem, lai tiktu klasificēta kā pārdošanai turēta saskaņā ar 5. SFPS. [Skatīt: Nemateriālā vērtība; Atsavināšanas grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas [member]]

informācijas atklāšana: 3. SFPS B67. punkta d) apakšpunkta ii) punkts

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration debit

Papildinājumi no iegādēm — ieguldījuma īpašums

Ieguldījuma īpašuma papildinājumu summa, kas izriet no iegādēm. [Skatīt: Ieguldījuma īpašums]

informācijas atklāšana: 40. SGS 76. punkta a) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 40. SGS 79. punkta d) apakšpunkta i) punkts

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration debit

Papildinājumi no pirkumiem — bioloģiskie aktīvi

Bioloģisko aktīvu papildinājumu summa, kas izriet no pirkumiem. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi]

informācijas atklāšana: 41. SGS 50. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration debit

Papildinājumi no turpmākiem izdevumiem, kas atzīti par aktīvu — bioloģiskie aktīvi

Bioloģisko aktīvu papildinājumu summa, kura radusies no turpmākiem izdevumiem, kas atzīti par aktīvu. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi]

vispārpieņemta prakse: 41. SGS 50. punkts

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration debit

Papildinājumi no turpmākiem izdevumiem, kas atzīti par aktīvu — ieguldījuma īpašums

Ieguldījuma īpašuma papildinājumu summa, kas radusies no turpmākiem izdevumiem, kas atzīti par aktīvu. [Skatīt: Ieguldījuma īpašums]

informācijas atklāšana: 40. SGS 76. punkta a) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 40. SGS 79. punkta d) apakšpunkta i) punkts

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Papildinājumi — ieguldījuma īpašums [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Papildinājumi, kas nav radušies uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā — saistības saskaņā ar izdotiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem

Saistību saskaņā ar izdotiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem pieaugums, kurš izriet no papildinājumiem, kas nav uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Saistības saskaņā ar izdotiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem; Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

piemērs: 4. SFPS IG37. punkta b) apakšpunkts, piemērs: 4. SFPS 37. punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Papildinājumi, kas nav uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā — bioloģiskie aktīvi

Bioloģisko aktīvu papildinājumu summa, kas nav iegādāti uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Bioloģiskie aktīvi]

vispārpieņemta prakse: 41. SGS 50. punkts

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Papildinājumi, kas nav uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā — bioloģiskie aktīvi [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Papildinājumi, kas nav uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā — nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriālā vērtība

Nemateriālo aktīvu, kas nav nemateriālā vērtība, papildinājumu summa, kas nav iegādāti uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriālā vērtība]

informācijas atklāšana: 38. SGS 118. punkta e) apakšpunkta i) punkts

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Papildinājumi, kas nav uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā — ieguldījuma īpašums

Ieguldījuma īpašuma papildinājumu summa, kas nav iegādāti uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Ieguldījuma īpašums]

informācijas atklāšana: 40. SGS 76. punkta a) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 40. SGS 79. punkta d) apakšpunkta i) punkts

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Papildinājumi, kas nav uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā — pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu papildinājumu summa, kas nav iegādāti uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Pamatlīdzekļi]

informācijas atklāšana: 16. SGS 73. punkta e) apakšpunkta i) punkts

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Papildinājumi, kas nav uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā — pārapdrošināšanas aktīvi

Pārapdrošināšanas aktīvu papildinājumu summa, kas nav iegādāti uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Pārapdrošināšanas aktīvi]

vispārpieņemta prakse: 4. SFPS 37. punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration debit

Ilgtermiņa aktīvu papildinājumi, izņemot finanšu instrumentus, atlikto nodokļu aktīvus, definētu neto pabalstu aktīvus un tiesības, kas rodas saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem

Ilgtermiņa aktīvu papildinājumu summa, izņemot finanšu instrumentus, atlikto nodokļu aktīvus, definētu neto pabalstu aktīvus un tiesības, kas rodas saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem. [Skatīt: Atliktā nodokļa aktīvi; Finanšu instrumenti, klase [member]; Ilgtermiņa aktīvi; Apdrošināšanas līgumu veidi [member]]

informācijas atklāšana: 8. SFPS 24. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 8. SFPS 28. punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration debit

Papildinājumi lietošanas tiesību aktīviem

Papildinājumu summa lietošanas tiesību aktīviem. [Skatīt: Lietošanas tiesību aktīvi]

informācijas atklāšana: 16. SFPS 53. punkta h) apakšpunkts – Spēkā no 2019. gada 1. janvāra

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Uzņēmuma juridiskā adrese

Adrese, kur reģistrēts uzņēmuma birojs.

informācijas atklāšana: 1. SGS 138. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Adrese, kur iegūstami konsolidētie finanšu pārskati

Adrese, kur iegūstami uzņēmuma galīgā mātesuzņēmuma vai jebkura starpposma mātesuzņēmuma konsolidētie finanšu pārskati, kas atbilst SFPS. [Skatīt: Konsolidēti [member]; SFPS [member]]

informācijas atklāšana: 27. SGS 16. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Koriģēts vidējais svērtais apgrozībā esošais parasto akciju skaits

Apgrozībā esošo parasto akciju vidējais svērtais skaits plus tādu parasto akciju vidējais svērtais skaits, kas tiktu emitētas, kad visas peļņu mazinošās potenciālās parastās akcijas tiktu konvertētas parastajās akcijās. [Skatīt: Parastās akcijas [member]; Vidējais svērtais [member]]

informācijas atklāšana: 33. SGS 70. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration debit

Amortizācijas izdevumu korekcijas

Amortizācijas izdevumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi); Nolietojuma un amortizācijas izdevumi]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration debit

Summas, kas izslēgtas no pašu kapitāla un iekļautas tāda nefinanšu aktīva (saistību) uzskaites vērtībā, kura iegāde vai rašanās bija nodrošināts, ļoti ticami prognozēts darījums — pēc nodokļiem

Summas, kas izslēgtas no pašu kapitāla un iekļautas tāda nefinanšu aktīva (saistību) sākotnējā vērtībā vai citā uzskaites vērtībā, kura iegāde vai rašanās bija nodrošināts, ļoti ticami prognozēts darījums — pēc nodokļiem. [Skatīt: Uzskaites vērtība [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 23. punkta e) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration debit

Iepriekšējo periodu pārskata perioda nodokļu korekcijas

Nodokļu izdevumu (ienākumu) korekcijas, kuras attiecīgajā periodā atzītas par iepriekšējo periodu pārskata perioda nodokļiem.

piemērs: 12. SGS 80. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration debit

Bioloģisko aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Bioloģisko aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration debit

Atvasināto finanšu aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Atvasināto finanšu aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Atvasinātie finanšu aktīvi; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration debit

Tirdzniecības nolūkā turētu finanšu aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Tirdzniecības nolūkā turētu finanšu aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Finanšu aktīvi; Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā — klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turēti; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration debit

Krājumu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Krājumu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Krājumi; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration debit

Aizdevumu un avansu bankām samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Aizdevumu un avansu bankām samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Aizdevumi un avansi bankām; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration debit

Aizdevumu un avansu klientiem samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Aizdevumu un avansu klientiem samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Aizdevumi un avansi klientiem; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration debit

Citu aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Citu aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Citi aktīvi; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration debit

Citu īstermiņa aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Citu īstermiņa aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Citi īstermiņa aktīvi; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration debit

Citu pamatdarbības debitoru parādu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Citu pamatdarbības debitoru parādu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration debit

Līgumu par pirkšanu ar atpārdošanu un aizņemto vērtspapīru naudas nodrošinājuma samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Līgumu par pirkšanu ar atpārdošanu un vērtspapīru, kas aizņemti, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām, naudas nodrošinājuma samazinājuma (palielinājuma) korekcijas. [Skatīt: Līgumi par pirkšanu ar atpārdošanu un aizņemto vērtspapīru naudas nodrošinājums; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration debit

Pircēju un pasūtītāju parādu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Pircēju un pasūtītāju parādu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Pircēju un pasūtītāju parādu un citu debitoru parādu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Pircēju un pasūtītāju parādu un citu debitoru parādu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitoru parādi; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration debit

Atliktā nodokļa izdevumu korekcijas

Atliktā nodokļa izdevumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Atliktā nodokļa izdevumi (ienākumi); Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration debit

Iepriekšējo periodu atliktā nodokļa korekcijas

Atliktā nodokļa izdevumu (ienākumu) korekcijas, kuras attiecīgajā periodā atzītas par iepriekšējo periodu pārskata perioda nodokļiem.

vispārpieņemta prakse: 12. SGS 80. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration debit

Nolietojuma un amortizācijas izdevumu korekcijas

Nolietojuma un amortizācijas izdevumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Nolietojuma un amortizācijas izdevumi; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Tādu nolietojuma un amortizācijas izdevumu un zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas, kas atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Nolietojuma un amortizācijas izdevumu un zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos; Nolietojuma un amortizācijas izdevumi; Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērse), kas atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration debit

Nolietojuma izdevumu korekcijas

Nolietojuma izdevumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration credit

Dividenžu ienākumu korekcijas

Dividenžu ienākumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Dividenžu ienākumi; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration debit

Patiesās vērtības zaudējumu (guvumu) korekcijas

Patiesās vērtības zaudējumu (guvumu) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration debit

Finanšu izmaksu korekcijas

Finanšu izmaksu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Finanšu izmaksas; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration credit

Finanšu ienākumu korekcijas

Finanšu ienākumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Finanšu ienākumi; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration credit

Finanšu ienākumu (izmaksu) korekcijas

Neto finanšu ienākumu vai izmaksu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Finanšu ienākumi (izmaksas); Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration credit

Ieguldījumu meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos atsavināšanas guvumu (zaudējumu) korekcijas

Ieguldījumu meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos atsavināšanas guvumu (zaudējumu) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Asociētie uzņēmumi [member]; Kopuzņēmumi [member]; Meitasuzņēmumi [member]; Ieguldījumi meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētos uzņēmumos; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Pamatlīdzekļu atsavināšanas guvumu (zaudējumu) korekcijas

Pamatlīdzekļu atsavināšanas guvumu (zaudējumu) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi); Pamatlīdzekļi; Pamatlīdzekļu atsavināšana]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration credit

Patiesās vērtības izmaiņu guvumu (zaudējumu) korekcijas, atskaitot pārdošanas izmaksas — bioloģiskie aktīvi

Bioloģisko aktīvu patiesās vērtības izmaiņu guvumu (zaudējumu) korekcijas, izņemot pārdošanas izmaksas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration credit

Atvasināto instrumentu patiesās vērtības izmaiņu guvumu (zaudējumu) korekcijas

Atvasināto instrumentu patiesās vērtības izmaiņu guvumu (zaudējumu) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Patiesajā vērtībā [member]; Atvasinātie instrumenti [member]; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration credit

Patiesās vērtības guvumu (zaudējumu) korekcijas — ieguldījuma īpašums

No ieguldījuma īpašuma patiesās vērtības izmaiņām izrietošo guvumu (zaudējumu) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Ieguldījuma īpašums; Patiesās vērtības guvumu (zaudējumu) korekcijas — ieguldījuma īpašums; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration debit

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos korekcijas — nemateriālā vērtība

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar nemateriālās vērtības samazināšanos korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Nemateriālā vērtība; Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos; Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzīti zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzīti zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērse)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration debit

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas — izpētes un novērtēšanas aktīvi

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar izpētes un novērtēšanas aktīvu vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Izpētes un novērtēšanas aktīvi [member]; Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos; Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas; Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzīti zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērse)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration debit

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas — krājumi

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar krājumu vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Krājumi; Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos; Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas; Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzīti zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērse)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration debit

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas — aizdevumi un avansi

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar aizdevumu un avansu vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas — pamatlīdzekļi

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar pamatlīdzekļu vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas; Pamatlīdzekļi]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas — pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitoru parādi

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar pircēju un pasūtītāju parādu un citu debitoru parādu vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitoru parādi; Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos; Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas; Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzīti zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērse)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration debit

Ienākuma nodokļa izdevumu korekcijas

Ienākuma nodokļa izdevumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

informācijas atklāšana: 7. SGS 35. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration debit

Atlikto ienākumu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Atlikto ienākumu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Atliktie ienākumi; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration debit

Banku noguldījumu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Banku noguldījumu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Banku noguldījumi; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration debit

Klientu noguldījumu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Klientu noguldījumu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Klientu noguldījumi; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration debit

Atvasināto finanšu saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Atvasināto finanšu saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Atvasinātās finanšu saistības; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration debit

Darbinieku pabalstu saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Darbinieku pabalstu saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration debit

Tirdzniecības nolūkā turētu finanšu saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Tirdzniecības nolūkā turētu finanšu saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Finanšu saistības; Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā un kas atbilst tirdzniecības nolūkā turētu saistību definīcijai; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration debit

Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un ieguldījumu līgumu saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un ieguldījumu līgumu saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Ieguldījumu līgumu saistības; Saistības saskaņā ar izdotiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration debit

Citu īstermiņa saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Citu īstermiņa saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Citas īstermiņa saistības; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration debit

Citu saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Citu saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Citas saistības; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration debit

Citu pamatdarbības kreditoru parādu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Citu pamatdarbības kreditoru parādu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration debit

Līgumu par atpirkšanu un aizdoto vērtspapīru naudas nodrošinājuma palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Līgumu par atpirkšanu un vērtspapīru, kas aizdoti, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām, naudas nodrošinājuma palielinājuma (samazinājuma) korekcijas. [Skatīt: Līgumi par atpirkšanu un aizdoto vērtspapīru naudas nodrošinājums; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration debit

Parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration debit

Parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citu kreditoru parādu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citu kreditoru parādu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citi kreditoru parādi; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration debit

Pagājušā laika dēļ radušos citu uzkrājumu palielinājumu korekcijas

Pagājušā laika dēļ radušos citu uzkrājumu palielinājumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi); Citi uzkrājumi [member]]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration debit

Procentu izdevumu korekcijas

Procentu izdevumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Procentu izdevumi; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration credit

Procentu ienākumu korekcijas

Procentu ienākumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Procentu ienākumi; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration debit

Ilgtermiņa aktīvu atsavināšanas zaudējumu (guvumu) korekcijas

Ilgtermiņa aktīvu atsavināšanas zaudējumu (guvumu) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Ilgtermiņa aktīvi; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 14. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration debit

Uzkrājumu korekcijas

Uzkrājumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Uzkrājumi; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration debit

Korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus)

Korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

informācijas atklāšana: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration debit

Maksājumu ar akcijām korekcijas

Maksājumu ar akcijām korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration credit

Asociēto uzņēmumu nesadalītās peļņas korekcijas

Asociēto uzņēmumu nesadalītās peļņas korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Asociētie uzņēmumi [member]; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration credit

Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitīto ieguldījumu nesadalītās peļņas korekcijas

Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitīto ieguldījumu nesadalītās peļņas korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitīti ieguldījumi; Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration debit

Ārvalstu valūtas maiņas nerealizēto zaudējumu (guvumu) korekcijas

Ārvalstu valūtas maiņas nerealizēto zaudējumu (guvumu) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration debit

Korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus), kas nav izmaiņas apgrozāmajā kapitālā

Korekcijas, kas nav izmaiņas apgrozāmajā kapitālā, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant debit

Ieguldījumu uzskaites vērtību, kas uzrādītas saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, kopējā korekcija

Uzņēmuma pirmajos saskaņā ar SFPS sagatavotajos finanšu pārskatos uzrādīto ieguldījumu meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos vai asociētajos uzņēmumos uzskaites vērtību, kas uzrādītas saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, kopējo korekciju summa. [Skatīt: Asociētie uzņēmumi [member]; Uzskaites vērtība [member]; Kopuzņēmumi [member]; Iepriekšējie vispārpieņemtie grāmatvedības principi [member]; Meitasuzņēmumi [member]; Ieguldījumi meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētos uzņēmumos; SFPS [member]]

informācijas atklāšana: 1. SFPS 31. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Vidējās tirgus konsensa cenas korekcija — svarīgi nenovērojami dati, aktīvi

Vidējās tirgus konsensa (nesaistošās) cenas korekcija, kas izmantota kā svarīgi trešā līmeņa nenovērojami dati par aktīviem. [Skatīt: Patiesās vērtības hierarhijas trešais līmenis [member]]

piemērs: 13. SFPS B36. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Vidējās tirgus konsensa cenas korekcija — svarīgi nenovērojami dati, uzņēmuma pašu kapitāla instrumenti

Vidējās tirgus konsensa (nesaistošās) cenas korekcija, kas izmantota kā svarīgi trešā līmeņa nenovērojami dati par uzņēmuma pašu kapitāla instrumentiem. [Skatīt: Patiesās vērtības hierarhijas trešais līmenis [member]; Uzņēmuma pašu kapitāla instrumenti [member]]

piemērs: 13. SFPS B36. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Vidējās tirgus konsensa cenas korekcija — svarīgi nenovērojami dati, saistības

Vidējās tirgus konsensa (nesaistošās) cenas korekcija, kas izmantota kā svarīgi trešā līmeņa nenovērojami dati par saistībām. [Skatīt: Patiesās vērtības hierarhijas trešais līmenis [member]]

piemērs: 13. SFPS B36. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration debit

Priekšrocību akciju dividenžu peļņas (zaudējumu) korekcija

Priekšrocību akciju dividenžu peļņas (zaudējumu) korekcija, lai aprēķinātu uz mātesuzņēmuma parasto akciju turētājiem attiecināmo peļņu (zaudējumus). [Skatīt: Priekšrocību akcijas [member]; Peļņa (zaudējumi)]

piemērs: 33. SGS 12. piemērs Pamatpeļņas par akciju un mazinātās peļņas par akciju aprēķins un uzrādīšana (visaptverošs piemērs), piemērs: 33. SGS 70. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration debit

Administratīvie izdevumi

Izdevumu summa, ko uzņēmums klasificē kā administratīvus izdevumus.

piemērs: 1. SGS 103. punkts, informācijas atklāšana: 1. SGS 99. punkts, informācijas atklāšana: 26. SGS 35. punkta b) apakšpunkta vi) punkts

ifrs-full

Advances

X instant credit

Saņemtie avansa maksājumi

Saņemto maksājumu summa par precēm vai pakalpojumiem, kas tiks nodrošināti nākotnē.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts

ifrs-full

AdvancesReceivedForContractsInProgress

X instant credit

Saņemtie avansa maksājumi par nepabeigtiem līgumiem

Uzņēmuma saņemto avansa maksājumu summa pirms attiecīgā būvlīgumu darba izpildes.

informācijas atklāšana: 15. SFPIK 21. punkta b) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī, informācijas atklāšana: 11. SGS 40. punkta b) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration debit

Reklāmas izdevumi

No reklāmas izrietošo izdevumu summa.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Uzskaites vērtību, kas uzrādītas saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, kopējā korekcija [member]

Šis elements apzīmē uzskaites vērtību, kas uzrādītas saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, kopējo korekciju. [Skatīt: Uzskaites vērtība [member]; Iepriekšējie vispārpieņemtie grāmatvedības principi [member]]

informācijas atklāšana: 1. SFPS 30. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Kopējās turpināmās un pārtrauktās darbības [member]

Šis elements apzīmē kopējās turpināmās un pārtrauktās darbības. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Turpināmās un pārtrauktās darbības”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Pārtrauktās darbības [member]; Turpināmās darbības [member]]

informācijas atklāšana: 5. SFPS — uzrādīšana un informācijas atklāšana

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Apkopotā atšķirība starp patieso vērtību sākotnējās atzīšanas brīdī un darījuma cenu, kas vēl jāatzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Apkopotā atšķirība starp patieso vērtību sākotnējās atzīšanas brīdī un darījuma cenu par finanšu instrumentiem, kas vēl jāatzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā. [Skatīt: Finanšu instrumenti, klase [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 28. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Apkopotā veidā — asociētie uzņēmumi, kuri vieni paši nav nozīmīgi [member]

Šis elements apzīmē tādu asociēto uzņēmumu apkopojumu, kuri vieni paši nav nozīmīgi. [Skatīt: Asociētie uzņēmumi [member]]

informācijas atklāšana: 12. SFPS 21. punkta c) apakšpunkta ii) punkts, informācijas atklāšana: 4. SFPS 39.M punkta b) apakšpunkts – Spēkā no pirmās 9. SFPS piemērošanas reizes

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Apkopoti — uzņēmējdarbības apvienošanas, kuras vienas pašas nav nozīmīgas [member]

Šis elements apzīmē tādu uzņēmējdarbības apvienošanu apkopojumu, kuras vienas pašas nav nozīmīgas. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

informācijas atklāšana: 3. SFPS B65. punkts

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Apkopoti — kopuzņēmumi, kuri vieni paši nav nozīmīgi [member]

Šis elements apzīmē tādu kopuzņēmumu apkopojumu, kuri vieni paši nav nozīmīgi. [Skatīt: Kopuzņēmumi [member]]

informācijas atklāšana: 12. SFPS 21. punkta c) apakšpunkta i) punkts, informācijas atklāšana: 4. SFPS 39.M punkta b) apakšpunkts – Spēkā no pirmās 9. SFPS piemērošanas reizes

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Apkopotais novērtējums [member]

Šis elements apzīmē visu veidu novērtējumus. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Novērtējums”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

informācijas atklāšana: 40. SGS 32.A punkts, informācijas atklāšana: 41. SGS 50. punkts, informācijas atklāšana: 13. SFPS 93. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Apkopotie laika diapazoni [member]

Šis elements apzīmē apkopotos laika diapazonus. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Termiņš”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

informācijas atklāšana: 1. SGS 61. punkts, informācijas atklāšana: 17. SGS 31. punkta b) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī, informācijas atklāšana: 17. SGS 35. punkta a) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī, informācijas atklāšana: 17. SGS 47. punkta a) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī, informācijas atklāšana: 17. SGS 56. punkta a) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī, informācijas atklāšana: 15. SFPS 120. punkta b) apakšpunkta i) punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 16. SFPS 97. punkts – Spēkā no 2019. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 16. SFPS 94. punkts – Spēkā no 2019. gada 1. janvāra, piemērs: 7. SFPS B11. punkts, piemērs: 7. SFPS B35. punkts, informācijas atklāšana: 7. SFPS 23.B punkta a) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Apkopotas naudu ienesošas vienības, kurām nemateriālās vērības vai nemateriālo aktīvu ar nenoteiktu lietošanas laiku summa nav ievērojama [member]

Šis elements apzīmē apkopotas naudu ienesošas vienības, kurām nemateriālās vērības vai nemateriālo aktīvu ar nenoteiktu lietošanas laiku summa nav ievērojama. [Skatīt: Naudu ienesošas vienības [member]; Nemateriālā vērtība; Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība]

informācijas atklāšana: 36. SGS 135. punkts

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Apkopotas patiesās vērtības [member]

Šis elements apzīmē apkopotās patiesās vērības. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Patiesā vērtība kā domātās izmaksas”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

informācijas atklāšana: 1. SFPS 30. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Lauksaimniecības produkti pa grupām [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

vispārpieņemta prakse: 41. SGS 46. punkta b) apakšpunkta ii) punkts

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Lauksaimniecības produkti, grupa [member]

Šis elements apzīmē visus lauksaimniecības produktus, kas sadalīti pa grupām. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Lauksaimniecības produkti pa grupām”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Apgrozāmie lauksaimniecības produkti]

vispārpieņemta prakse: 41. SGS 46. punkta b) apakšpunkta ii) punkts

ifrs-full

Aircraft

X instant debit

Gaisa kuģis

Pamatlīdzekļu summa, kas atspoguļo gaisa kuģi, kuru izmanto uzņēmuma darbībā.

piemērs: 16. SGS 37. punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

AircraftMember

member

Gaisa kuģis [member]

Šis elements apzīmē pamatlīdzekļu klasi, kas atspoguļo gaisa kuģi, kuru izmanto uzņēmuma darbībā. [Skatīt: Pamatlīdzekļi]

piemērs: 16. SGS 37. punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

AircraftUnderFinanceLeaseMember

member

Gaisa kuģis finanšu nomā [member]

Šis elements apzīmē gaisa kuģi, kuru uzņēmums tur finanšu nomā. [Skatīt: Gaisa kuģis [member]]

vispārpieņemta prakse: 16. SGS 37. punkta e) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Nosēšanās tiesības lidostā [member]

Šis elements apzīmē nosēšanās tiesības lidostā.

vispārpieņemta prakse: 38. SGS 119. punkts

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Visi patiesās vērtības hierarhijas līmeņi [member]

Šis elements apzīmē visus patiesās vērības hierarhijas līmeņus. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Patiesās vērtības hierarhijas līmeņi”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

informācijas atklāšana: 19. SGS 142. punkts, informācijas atklāšana: 13. SFPS 93. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Visi pārējie segmenti [member]

Šis elements apzīmē uzņēmējdarbības aktivitātes un uzņēmējdarbības segmentus, kas nav uzrādāmi.

informācijas atklāšana: 15. SFPS 115. punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 8. SFPS 16. punkts

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant credit

Vērtības korekcijas (atskaitījumu) konts finanšu aktīvu kredītzaudējumiem

Vērtības korekcijas (atskaitījumu) konta summa, ko izmanto, lai uzskaitītu finanšu aktīvu vērtības samazināšanos kredītzaudējumu dēļ. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 16. punkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Atskaitījumi attiecībā uz kredītzaudējumiem [member]

Šis elements apzīmē vērtības korekcijas (atskaitījumu) kontu, ko izmanto, lai uzskaitītu finanšu aktīvu vērtības samazināšanos kredītzaudējumu dēļ.

vispārpieņemta prakse: 12. SGS 81. punkta g) apakšpunkts

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration debit

Amortizācija — aktīvi, kas atzīti no izmaksām, kas radušās, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem

Aktīvu, kuri atzīti no izmaksām, kas radušās, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem, amortizācijas summa. [Skatīt: Aktīvi, kas atzīti no izmaksām, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem; Amortizācijas izdevumi]

informācijas atklāšana: 15. SFPS 128. punkta b) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration credit

Amortizācija — atliktās iegādes izmaksas, kas radušās no apdrošināšanas līgumiem

Atlikto iegādes izmaksu, kas radušās no apdrošināšanas līgumiem, amortizācijas summa. [Skatīt: Atliktās iegādes izmaksas, kas radušās no apdrošināšanas līgumiem; Nolietojuma un amortizācijas izdevumi; Apdrošināšanas līgumu veidi [member]]

piemērs: 4. SFPS IG39. punkta c) apakšpunkts, piemērs: 4. SFPS 37. punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration debit

Amortizācijas izdevumi

Amortizācijas izdevumu summa. Amortizācija ir nemateriālo aktīvu amortizējamo summu sistemātiska sadalīšana to lietderīgās lietošanas laikā.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Amortizācija — nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība

Nemateriālo aktīvu, kas nav nemateriāla vērtība, amortizācijas summa. [Skatīt: Nolietojuma un amortizācijas izdevumi; Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība]

informācijas atklāšana: 38. SGS 118. punkta e) apakšpunkta vi) punkts

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Amortizācijas metode — nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība

Amortizācijas metode, kas izmantota nemateriāliem aktīviem, kuri nav nemateriālā vērtība, ar noteiktu lietderīgās lietošanas laiku. [Skatīt: Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība; Nolietojuma un amortizācijas izdevumi]

informācijas atklāšana: 38. SGS 118. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration debit

Zaudējumu (guvumu), kas radušies, pērkot pārapdrošināšanu, amortizācija

Atlikto zaudējumu (guvumu), kas radušies, pērkot pārapdrošināšanu, amortizācijas summa. [Skatīt: Nolietojuma un amortizācijas izdevumi; Guvumi (zaudējumi), kas atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pērkot pārapdrošināšanu]

informācijas atklāšana: 4. SFPS 37. punkta b) apakšpunkta ii) punkts

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Summa, par kādu ar finanšu aktīviem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, saistīti kredīta atvasinātie instrumenti vai līdzīgi instrumenti samazina maksimālo pakļautību kredītriskam

Summa, par kādu ar finanšu aktīviem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, saistīti kredīta atvasinātie instrumenti vai līdzīgi instrumenti samazina maksimālo pakļautību kredītriskam. [Skatīt: Aizdevumi un debitoru parādi; Kredītrisks [member]; Atvasinātie instrumenti [member]; Maksimālā pakļautība kredītriskam; Finanšu aktīvi]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 9. punkta b) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Summa, par kādu ar aizdevumiem vai debitoru parādiem saistītie kredīta atvasinātie instrumenti vai līdzīgi instrumenti samazina maksimālo pakļautību kredītriskam

Summa, par kādu ar aizdevumiem vai debitoru parādiem saistītie kredīta atvasinātie instrumenti vai līdzīgi instrumenti samazina maksimālo pakļautību kredītriskam. [Skatīt: Aizdevumi un debitoru parādi; Kredītrisks [member]; Maksimālā pakļautība kredītriskam; Atvasinātie instrumenti [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 9. punkta b) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant debit

Summa, par kādu ir samazināts regulatora noteiktā atliktā konta kredīta atlikums, jo tas vairs nav pilnībā apvēršams

Summa, par kādu ir samazināts regulatora noteiktā atliktā konta kredīta atlikums, jo tas vairs nav pilnībā apvēršams. [Skatīt: Regulatora noteiktā atliktā konta kredīta atlikumi]

informācijas atklāšana: 14. SFPS 36. punkts

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant credit

Summa, par kādu ir samazināts regulatora noteiktā atliktā debeta atlikums, jo tas vairs nav pilnībā atgūstams

Summa, par kādu ir samazināts regulatora noteiktā atliktā konta debeta atlikums, jo tas vairs nav pilnībā atgūstams. [Skatīt: Regulatora noteiktā atliktā konta debeta atlikumi]

informācijas atklāšana: 14. SFPS 36. punkts

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant debit

Summa, par kuru vienības atgūstamā summa pārsniedz tās uzskaites vērtību

Summa, par kuru naudu ienesošas vienības (vienību grupas) atgūstamā summa pārsniedz tās uzskaites vērtību. [Skatīt: Uzskaites vērtība [member]; Naudu ienesošas vienības [member]]

informācijas atklāšana: 36. SGS 134. punkta f) apakšpunkta i) punkts, informācijas atklāšana: 36. SGS 135. punkta e) apakšpunkta i) punkts

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Summa, par kuru jāmainās galvenajam pieņēmumam piešķirtajai vērtībai, lai vienības atgūstamā summa būtu vienāda ar uzskaites vērtību

Summa, par kuru jāmainās galvenajam pieņēmumam piešķirtajai vērtībai, lai vienības atgūstamā summa būtu vienāda ar uzskaites vērtību. [Skatīt: Uzskaites vērtība [member]]

informācijas atklāšana: 36. SGS 134. punkta f) apakšpunkta iii) punkts, informācijas atklāšana: 36. SGS 135. punkta e) apakšpunkta iii) punkts

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration debit

Summa, kas radusies uzņēmumam par galvenā vadošā personāla pakalpojumiem, ko sniedz atsevišķs vadības uzņēmums

Summa, kas radusies uzņēmumam par galvenā vadošā personāla pakalpojumiem, ko sniedz atsevišķs vadības uzņēmums. [Skatīt: Uzņēmuma vai tā mātesuzņēmuma galvenais vadošais personāls [member]; Atsevišķi vadības uzņēmumi [member]]

informācijas atklāšana: 24. SGS 18.A punkts

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Pārklasifikācijas vai izmaiņu summa izklāstā

Summa, ko pārklasificē, kad uzņēmums maina klasifikāciju vai izklāstu savos finanšu pārskatos.

informācijas atklāšana: 1. SGS 41. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Pārējos apvienotajos ienākumos atspoguļotā summa, kas tika realizēta finanšu saistības atzīšanas pārtraukšanas brīdī

Pārējos apvienotajos ienākumos atspoguļotā summa, kas tika realizēta finanšu saistību, kuras novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, atzīšanas pārtraukšanas brīdī. [Skatīt: Pārējie apvienotie ienākumi]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 10. punkta d) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration debit

Summa, kas pārklasificēta no peļņas vai zaudējumiem uz pārējiem apvienotajiem ienākumiem, piemērojot pārklājuma pieeju

Summa, kas pārklasificēta no peļņas vai zaudējumiem uz pārējiem apvienotajiem ienākumiem, piemērojot pārklājuma pieeju, un kas peļņas vai zaudējumu aprēķinā uzrādīta kā atsevišķs rindas postenis.

informācijas atklāšana: 4. SFPS 35.D punkta a) apakšpunkts – Spēkā no pirmās 9. SFPS piemērošanas reizes

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration debit

Summa, kas pārklasificēta no peļņas vai zaudējumiem uz pārējiem apvienotajiem ienākumiem, piemērojot pārklājuma pieeju — no jauna noteikti finanšu aktīvi

Summa, kas pārklasificēta no peļņas vai zaudējumiem uz pārējiem apvienotajiem ienākumiem attiecībā uz no jauna noteiktiem finanšu aktīviem, piemērojot pārklājuma pieeju.

informācijas atklāšana: 4. SFPS 39.L punkta f) apakšpunkta i) punkts – Spēkā no pirmās 9. SFPS piemērošanas reizes

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration credit

Summa, kas no peļņas vai zaudējumiem pārklasificēta uz pārējiem apvienotajiem ienākumiem, piemērojot pārklājuma pieeju — pirms nodokļiem

Summa, kas atzīta pārējos apvienotajos ienākumos, kad tā pārklasificēta no peļņas vai zaudējumiem, piemērojot pārklājuma pieeju — pirms nodokļiem. [Skatīt: Pārējie apvienotie ienākumi]

informācijas atklāšana: 4. SFPS 35.D punkta b) apakšpunkts – Spēkā no pirmās 9. SFPS piemērošanas reizes

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration credit

Summa, kas no peļņas vai zaudējumiem pārklasificēta uz pārējiem apvienotajiem ienākumiem, piemērojot pārklājuma pieeju — pēc nodokļiem

Summa, kas atzīta pārējos apvienotajos ienākumos, kad tā pārklasificēta no peļņas vai zaudējumiem, piemērojot pārklājuma pieeju — pēc nodokļiem. [Skatīt: Pārējie apvienotie ienākumi]

informācijas atklāšana: 4. SFPS 35.D punkta b) apakšpunkts – Spēkā no pirmās 9. SFPS piemērošanas reizes

ifrs-full

AmountRecognisedAsIncomeFromArrangementInvolvingLegalFormOfLease

X duration credit

Summa, kas atzīta kā ienākumi no vienošanās, kura ietver nomas juridisko formu

Summa, kas atzīta kā ienākumi no vienošanās, kura ietver nomas juridisko formu.

informācijas atklāšana: 27. PIK 10. punkta b) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant credit

Summa, kas atzīta pārējos apvienotajos ienākumos un uzkrāta pašu kapitālā, un kas saistīta ar ilgtermiņa aktīviem vai atsavināšanas grupām, kuras turētas pārdošanai

Summa, kas atzīta pārējos apvienotajos ienākumos un uzkrāta pašu kapitālā, un kas saistīta ar ilgtermiņa aktīviem vai atsavināšanas grupām, kuras turētas pārdošanai. [Skatīt: Ilgtermiņa aktīvi vai atsavināšanas grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas; Pārējās rezerves; Pārējie apvienotie ienākumi; Atsavināšanas grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas [member]]

informācijas atklāšana: 5. SFPS 38. punkts, piemērs: 5. SFPS 12. piemērs

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Summa, kas atzīta pārējos apvienotajos ienākumos un uzkrāta pašu kapitālā, un kas saistīta ar ilgtermiņa aktīviem vai atsavināšanas grupām, kuras turētas pārdošanai [member]

Šis elements apzīmē pašu kapitāla sastāvdaļu, kas izriet no pārējos apvienotajos ienākumos atzītām un pašu kapitālā uzkrātām summām, kas attiecas uz ilgtermiņa aktīviem vai atsavināšanas grupām, kuras turētas pārdošanai. [Skatīt: Ilgtermiņa aktīvi vai atsavināšanas grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas; Pārējie apvienotie ienākumi]

informācijas atklāšana: 5. SFPS 38. punkts, piemērs: 5. SFPS 12. piemērs

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Summa, kas izslēgta no naudas plūsmu riska ierobežošanas rezerves un iekļauta nefinanšu aktīva (saistības) vai stingras apņemšanās sākotnējās izmaksās vai citā uzskaites vērtībā, kam piemēro patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti

Summa, kas izslēgta no naudas plūsmu riska ierobežošanas rezerves un iekļauta nefinanšu aktīva (saistības) vai stingras apņemšanās sākotnējās izmaksās vai citā uzskaites vērtībā, kam piemēro patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti. [Skatīt: Naudas plūsmas riska ierobežošanas rezerve]

informācijas atklāšana: 9. SFPS 6.5.11. punkta d) apakšpunkta i) punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 7. SFPS 24.E punkta a) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Summa, kas izslēgta no valūtas kursu bāzes starpības vērtības izmaiņu rezerves un iekļauta nefinanšu aktīva (saistības) vai stingras apņemšanās sākotnējās izmaksās vai citā uzskaites vērtībā, kam piemēro patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti

Summa, kas izslēgta no valūtas kursu bāzes starpības vērtības izmaiņu rezerves un iekļauta nefinanšu aktīva (saistības) vai stingras apņemšanās sākotnējās izmaksās vai citā uzskaites vērtībā, kam piemēro patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti. [Skatīt: Valūtas kursu bāzes starpības vērtības izmaiņu rezerve]

informācijas atklāšana: 9. SFPS 6.5.16. punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Summa, kas izslēgta no regulētā tirgū netirgotu nākotnes elementu vērtības izmaiņu rezerves un iekļauta nefinanšu aktīva (saistības) vai stingras apņemšanās sākotnējās izmaksās vai citā uzskaites vērtībā, kam piemēro patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti

Summa, kas izslēgta no regulētā tirgū netirgotu nākotnes elementu vērtības izmaiņu rezerves un iekļauta nefinanšu aktīva (saistības) vai stingras apņemšanās sākotnējās izmaksās vai citā uzskaites vērtībā, kam piemēro patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti. [Skatīt: Regulētā tirgū netirgotu nākotnes elementu vērtības izmaiņu rezerve]

informācijas atklāšana: 9. SFPS 6.5.16. punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Summa, kas izslēgta no rezerves vērtības izmaiņām iespējas līgumu laikvērtībā un iekļauta nefinanšu aktīva (saistības) vai stingras apņemšanās sākotnējās izmaksās vai citā uzskaites vērtībā, kam piemēro patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti

Summa, kas izslēgta no rezerves vērtības izmaiņām iespējas līgumu laikvērtībā un iekļauta nefinanšu aktīva (saistības) vai stingras apņemšanās sākotnējās izmaksās vai citā uzskaites vērtībā, kam piemēro patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti. [Skatīt: Rezerve vērtības izmaiņām iespējas līguma laikvērtībā]

informācijas atklāšana: 9. SFPS 6.5.15. punkta b) apakšpunkta i) punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Summa, kas uzrādīta pelņas vai zaudējumu aprēķinā, piemērojot 9. SFPS — finanšu aktīvi, kam piemērota pārklājuma pieeja

Finanšu aktīvu, kam piemērota pārklājuma pieeja, summa, kas uzrādīta pelņas vai zaudējumu aprēķinā, piemērojot 9. SFPS.

informācijas atklāšana: 4. SFPS 39.L punkta d) apakšpunkta i) punkts – Spēkā no pirmās 9. SFPS piemērošanas reizes

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Summas, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

vispārpieņemta prakse: 4. SFPS — informācijas atklāšana

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Summas, kas radušās — atliktās iegādes izmaksas, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem

Atlikto iegādes izmaksu, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem, pieaugums, kurš izriet no šo radušos izmaksu summām. [Skatīt: Atliktās iegādes izmaksas, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem]

piemērs: 4. SFPS IG39. punkta b) apakšpunkts, piemērs: 4. SFPS 37. punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant credit

Maksājamās summas — saistīto pušu darījumi

Maksājamās summas, kas rodas no saistīto pušu darījumiem. [Skatīt: Saistītās puses [member]]

informācijas atklāšana: 24. SGS 20. punkts, informācijas atklāšana: 24. SGS 18. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant credit

Citas summas, kas uzņēmumam, kuram tiek nodots aktīvs, maksājamas saistībā ar nodotajiem aktīviem

Summas, kas uzņēmumam, kuram tiek nodots aktīvs, maksājamas saistībā ar nodotajiem finanšu aktīviem, kas nav nediskontētās izejošās naudas plūsmas, kas varētu būt vajadzīgas, lai atpirktu finanšu aktīvus, kuru atzīšana ir pārtraukta (piemēram, bāzes cena iespēju līgumā). [Skatīt: Finanšu aktīvi]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 42E. punkta d) apakšpunkts

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant debit

Saņemamās summas — saistīto pušu darījumi

Saņemamās summas, kas rodas no saistīto pušu darījumiem. [Skatīt: Saistītās puses [member]]

informācijas atklāšana: 24. SGS 20. punkts, informācijas atklāšana: 24. SGS 18. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Katras galvenās iegādāto aktīvu un uzņemto saistību klases atzītās vērtības no iegādes datuma [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Par tādu darījumu atzītās summas, kuru atzīst atsevišķi no aktīvu iegādes un saistību uzņemšanās uzņēmējdarbības apvienošanā

Par tādu darījumu atzītās summas, kuru atzīst atsevišķi no aktīvu iegādes un saistību uzņemšanās uzņēmējdarbības apvienošanā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkta l) apakšpunkta iii) punkts

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration debit

Summas, kas izslēgtas no pašu kapitāla un koriģētas atbilstoši finanšu aktīvu patiesajai vērtībai brīdī, kad notiek pārklasificēšana no kategorijas, kurā novērtē pēc patiesās vērtības ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos — pirms nodokļiem

Summas, kas izslēgtas no pašu kapitāla un koriģētas atbilstoši finanšu aktīvu patiesajai vērtībai brīdī, kad notiek pārklasificēšana no kategorijas, kurā novērtē pēc patiesās vērtības ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos — pirms nodokļiem. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

informācijas atklāšana: 9. SFPS 5.6.5. punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration debit

Summas, kas izslēgtas no pašu kapitāla un koriģētas atbilstoši finanšu aktīvu patiesajai vērtībai brīdī, kad notiek pārklasificēšana no kategorijas, kurā novērtē pēc patiesās vērtības ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos — pēc nodokļiem

Summas, kas izslēgtas no pašu kapitāla un koriģētas atbilstoši finanšu aktīvu patiesajai vērtībai brīdī, kad notiek pārklasificēšana no kategorijas, kurā novērtē pēc patiesās vērtības ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos — pēc nodokļiem. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

informācijas atklāšana: 9. SFPS 5.6.5. punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration debit

Summas, kas izslēgtas no pašu kapitāla un iekļautas tāda nefinanšu aktīva (saistību) uzskaites vērtībā, kura iegāde vai kura rašanās bija nodrošināts, ļoti ticami prognozēts darījums — pirms nodokļiem

Summas, kas izslēgtas no pašu kapitāla un iekļautas tāda nefinanšu aktīva (saistību) sākotnējā vērtībā vai citā uzskaites vērtībā, kura iegāde vai kura rašanās bija nodrošināts, ļoti ticami prognozēts darījums — pirms nodokļiem. [Skatīt: Uzskaites vērtība [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 23. punkta e) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Summas, uz kurām attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kurām nav veikts ieskaits pret finanšu aktīviem

Summas, uz kurām attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kurām nav veikts ieskaits pret finanšu aktīviem. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 13.C punkta d) apakšpunkts

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Summas, uz kurām attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kurām nav veikts ieskaits pret finanšu aktīviem [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Summas, uz kurām attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kurām nav veikts ieskaits pret finanšu saistībām

Summas, uz kurām attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kurām nav veikts ieskaits pret finanšu saistībām. [Skatīt: Finanšu saistības]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 13.C punkta d) apakšpunkts

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Summas, uz kurām attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kurām nav veikts ieskaits pret finanšu saistībām [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration debit

Summa, kas būtu tikusi pārklasificēta no peļņas vai zaudējumiem uz pārējiem apvienotajiem ienākumiem, piemērojot pārklājuma pieeju, ja finanšu aktīviem nebūtu pārtraukta noteikšana

Summa, kas būtu tikusi pārklasificēta no peļņas vai zaudējumiem uz pārējiem apvienotajiem ienākumiem, ja finanšu aktīviem nebūtu pārtraukta noteikšana.

informācijas atklāšana: 4. SFPS 39.L punkta f) apakšpunkta ii) punkts – Spēkā no pirmās 9. SFPS piemērošanas reizes

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Summa, kas būtu tikusi uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ja tiktu piemērots 39. SGS — finanšu aktīvi, kam piemērota pārklājuma pieeja

Summa, kas būtu tikusi uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā attiecībā uz finanšu aktīviem, kam piemēro pārklājuma pieeju, ja tiktu piemērots 39. SGS.

informācijas atklāšana: 4. SFPS 39.L punkta d) apakšpunkta ii) punkts – Spēkā no pirmās 9. SFPS piemērošanas reizes

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Analīze par to finanšu aktīvu vecumu, kuru termiņš ir nokavēts, bet kuru vērtība nav mazinājusies [text block]

Analīze par to finanšu aktīvu vecumu, kuru termiņš ir nokavēts, bet kuru vērtība nav mazinājusies. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 37. punkta a) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analīze par kredītriska darījumiem, kuros izmantota ārēja kredīta novērtēšanas sistēma [text block]

Informācijas atklāšana attiecībā uz analīzi par kredītriska darījumiem, kuros izmantota ārēja kredīta novērtēšanas sistēma. [Skatīt: Kredītriska darījumi; Ārēja kredīta novērtēšana [member]]

piemērs: 7. SFPS IG23. punkta a) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī, piemērs: 7. SFPS 36. punkta c) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analīze par kredītriska darījumiem, kuros izmantota iekšēja kredīta novērtēšanas sistēma [text block]

Informācijas atklāšana attiecībā uz analīzi par kredītriska darījumiem, kuros izmantota iekšēja kredīta novērtēšanas sistēma. [Skatīt: Kredītriska darījumi; Iekšēja kredīta novērtēšana [member]]

piemērs: 7. SFPS IG23. punkta a) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī, piemērs: 7. SFPS 36. punkta c) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Analīze par finanšu aktīviem, kuri atsevišķi noteikti kā tādi, kuru vērtība ir samazinājusies [text block]

Analīze par finanšu aktīviem, kuri atsevišķi noteikti kā tādi, kuru vērtība ir samazinājusies, ieskaitot faktorus, ko uzņēmums ņēma vērā, nosakot, ka to vērtība ir samazinājusies. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 37. punkta b) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Analīze par ienākumiem un izdevumiem [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Paziņojums par plānu pārtraukt darbību [member]

Šis elements apzīmē paziņojumu par plānu pārtraukt darbību.

piemērs: 10. SGS 22. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Lielas pārstrukturēšanas izziņošana vai tās īstenošanas uzsākšana [member]

Šis elements apzīmē lielas pārstrukturēšanas izziņošanu vai tās īstenošanas uzsākšanu.

piemērs: 10. SGS 22. punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Piemērojamā nodokļa likme

Piemērojamā ienākuma nodokļa likme.

informācijas atklāšana: 12. SGS 81. punkta c) apakšpunkta ii) punkts

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

Lauksaimniecībā izmantotās zemes platība

Uzņēmuma lauksaimniecībā izmantotās zemes platība.

vispārpieņemta prakse: 41. SGS 46. punkta b) apakšpunkta i) punkts

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseAxis

axis

Vienošanās, kura ietver nomas juridisko formu [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 27. PIK 10. punkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseMember

member

Vienošanās, kura ietver nomas juridisko formu [member]

Šis elements apzīmē visas vienošanās, kuras ietver nomas juridisko formu. Piemēram, uzņēmums var iznomāt aktīvus ieguldītājam un saņemt atpakaļ nomā tos pašus aktīvus vai arī juridiski pārdot aktīvus un saņemt atpakaļ nomā tos pašus aktīvus. Katras vienošanās veids un tās noteikumi var ievērojami atšķirties. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Vienošanās, kuras ietver nomas juridisko formu”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

informācijas atklāšana: 27. PIK 10. punkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Turēti ar aktīviem nodrošināti parāda instrumenti

Tādu turētu parāda instrumentu summa, kuri nodrošināti ar pamatā esošajiem aktīviem. [Skatīt: Turēti parāda instrumenti]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Ar aktīviem nodrošināta finansējuma uzņēmumi [member]

Šis elements apzīmē ar aktīviem nodrošināta finansējuma uzņēmumus.

piemērs: 12. SFPS B23. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri — summa, kas iemaksāta plāna aktīvu patiesajā vērtībā

Summa, ko ar pamatā esošiem aktīviem nodrošināti vērtspapīri veido no definētu pabalstu plānu aktīvu patiesās vērtības. [Skatīt: Plāna aktīvi — patiesajā vērtībā; Definētu pabalstu plāni [member]]

piemērs: 19. SGS 142. punkta g) apakšpunkts

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant debit

Aktīvi, kas atzīti paredzamai atlīdzināšanai — iespējamās saistības uzņēmējdarbības apvienošanā

Tādu aktīvu summa, kas atzīti paredzamajai iespējamo saistību, kuras atzītas uzņēmējdarbības apvienošanā, atlīdzināšanai. [Skatīt: Iespējamās saistības [member]; Paredzama atlīdzināšana — iespējamās saistības uzņēmējdarbības apvienošanā; Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

informācijas atklāšana: 3. SFPS B67. punkta c) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkta j) apakšpunkts

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant debit

Aktīvs, kas atzīts paredzamai atlīdzināšanai — citi uzkrājumi

Tādu aktīvu summa, kas atzīti paredzamajai citu uzkrājumu atlīdzināšanai. [Skatīt: Paredzama atlīdzināšana — citi uzkrājumi; Citi uzkrājumi]

informācijas atklāšana: 37. SGS 85. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

Assets

X instant debit

Aktīvi

Tādu resursu summa: a) kuru uzņēmums kontrolē pagātnes notikumu rezultātā; un b) no kuriem sagaidāma nākotnes saimniecisko labumu ieplūde uzņēmumā.

informācijas atklāšana: 1. SGS 55. punkts, informācijas atklāšana: 13. SFPS 93. punkta a) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 13. SFPS 93. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 13. SFPS 93. punkta e) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 8. SFPS 28. punkta c) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 8. SFPS 23. punkts

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Aktīvi [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Aktīvi un saistības [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 1. SGS 125. punkts

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Aktīvi un saistības, kas klasificētas kā pārdošanai turētas [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 5. SFPS 38. punkts

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Aktīvi un saistības, kas klasificētas kā pārdošanai turētas [member]

Šis elements apzīmē aktīvus un saistības, kas klasificētas kā pārdošanai turētas. [Skatīt: Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi [member]; Saistības, kuras iekļautas atsavināšanas grupās, kas klasificētas kā pārdošanai turētas; Atsavināšanas grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas [member]]

informācijas atklāšana: 5. SFPS 38. punkts

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Aktīvi un saistības [member]

Šis elements apzīmē aktīvus un saistības. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Aktīvi un saistības”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Aktīvi; Saistības]

informācijas atklāšana: 1. SGS 125. punkts

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Aktīvi un saistības, kas nav klasificētas kā pārdošanai turētas [member]

Šis elements apzīmē aktīvus un saistības, kas nav klasificētas kā pārdošanai turētas. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Aktīvi un saistības, kas klasificētas kā pārdošanai turētas”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi [member]; Saistības, kuras iekļautas atsavināšanas grupās, kas klasificētas kā pārdošanai turētas; Atsavināšanas grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas [member]]

informācijas atklāšana: 5. SFPS 38. punkts

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant debit

Aktīvi un regulatora noteiktā atliktā konta debeta atlikumi

Aktīvu un regulatora noteiktā atliktā konta debeta atlikumu summa. [Skatīt: Aktīvi; Regulatora noteiktā atliktā konta debeta atlikumi]

informācijas atklāšana: 14. SFPS 21. punkts

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant debit

Aktīvi, kas rodas no minerālresursu izpētes un novērtēšanas

Aktīvu summa, kas rodas no minerālresursu, tai skaitā minerālu, naftas, dabas gāzes un līdzīgu nereģeneratīvu krājumu meklēšanas pēc tam, kad uzņēmums ir ieguvis juridiskas tiesības veikt pētījumus konkrētajā rajonā, kā arī minerālresursu tehniskās izmantojamības un komerciālās dzīvotspējas noteikšanas.

informācijas atklāšana: 6. SFPS 24. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant debit

Aktīvi, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem

Tādu atzīto aktīvu summa, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem. [Skatīt: Apdrošināšanas līgumu veidi [member]]

informācijas atklāšana: 4. SFPS 37. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant debit

Turētais nodrošinājums, kuru drīkst pārdot vai pārķīlāt nodrošinājuma īpašnieka saistību neizpildes neesamības gadījumā — patiesajā vērtībā

Turētā nodrošinājuma, kuru drīkst pārdot vai pārķīlāt nodrošinājuma īpašnieka saistību neizpildes neesamības gadījumā, patiesā vērtība. [Skatīt: Patiesajā vērtībā [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 15. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Aktīvi, kas turēti, lai ierobežotu tādu saistību risku, kas izriet no finansēšanas darbībām [member]

Šis elements apzīmē aktīvus, kas turēti, lai ierobežotu tādu saistību risku, kas izriet no finansēšanas darbībām. [Skatīt: Aktīvi; Saistības, kas izriet no finansēšanas darbībām]

piemērs: 7. SGS C punkts Saistību, kas izriet no finansēšanas darbībām, saskaņošana, piemērs: 7. SGS 44.C punkts

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant debit

Aktīvi mīnus īstermiņa saistības

Aktīvu summa mīnus īstermiņa saistību summa.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Aktīvi mīnus īstermiņa saistības [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant credit

Pabalstu plāna aktīvi (saistības)

Pensijas pabalsta plāna aktīvu summa mīnus saistības, kas nav solīto pensijas pabalstu pašreizējā aktuārā vērtība.

informācijas atklāšana: 26. SGS 35. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

AssetsObtained

X instant debit

Aktīvi, kas saņemti, iegūstot nodrošinājumu vai izmantojot citus kredīta nodrošinājumus (kredītkvalitātes uzlabojumus)

Aktīvu summa, ko uzņēmums saņēmis, iegūstot nodrošinājumu, ko tas tur kā ķīlu, vai izmantojot citus kredīta nodrošinājumus (kredītkvalitātes uzlabojumus) (piemēram, garantijas). [Skatīt: Garantijas [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 38. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant debit

Pabalstu plāna aktīvi

Pensijas pabalsta plānu turēto aktīvu summa. [Skatīt: Definētu pabalstu plāni [member]]

informācijas atklāšana: 26. SGS 35. punkta a) apakšpunkta i) punkts

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Aktīvi, kas nav nauda vai naudas ekvivalenti, meitasuzņēmumos vai citos uzņēmumos, kuri iegādāti vai atsavināti

Aktīvu summa, kas nav nauda vai naudas ekvivalenti, meitasuzņēmumos vai citos uzņēmumos, pār kuriem iegūta vai zaudēta kontrole. [Skatīt: Meitasuzņēmumi [member]]

informācijas atklāšana: 7. SGS 40. punkta d) apakšpunkts

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant debit

Aktīvi, kas atzīti no izmaksām, kas radušās, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem

Aktīvu summa, kuri atzīti no izmaksām, kas radušās, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem. Izmaksas, kas radušās, lai iegūtu līgumu ar klientu, ir tādas papildu izmaksas par līguma iegūšanu, kuras uzņēmumam nebūtu radušās, ja līgums netiktu iegūts. Izmaksas, kas radušās, lai izpildītu līgumu ar klientu, ir tādas izmaksas, kuras attiecas tieši uz līgumu vai uz paredzamo līgumu, ko uzņēmums var konkrēti noteikt.

informācijas atklāšana: 15. SFPS 128. punkta a) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant debit

Aktīvi, kas uzņēmuma finanšu pārskatos atzīti saistībā ar strukturētiem uzņēmumiem

Tādu uzņēmuma finanšu pārskatos atzīto aktīvu summa, kuri attiecas uz tā līdzdalību strukturētos uzņēmumos. [Skatīt: Aktīvi; Nekonsolidēti strukturētie uzņēmumi [member]]

informācijas atklāšana: 12. SFPS 29. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant debit

Pārdots vai pārķīlāts nodrošinājums nodrošinājuma īpašnieka saistību neizpildes neesamības gadījumā — patiesajā vērtībā

Pārdots vai pārķīlāts nodrošinājums, kuru drīkstēja pārdot vai pārķīlāt nodrošinājuma īpašnieka saistību neizpildes neesamības gadījumā. [Skatīt: Patiesajā vērtībā [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 15. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant debit

Aktīvi, kurus uzņēmums turpina atzīt

Tādu nodoto finanšu aktīvu summa, kuru uzņēmums turpina pilnībā atzīt. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 42.D punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant debit

Aktīvi, kurus uzņēmums turpina atzīt turpmākas iesaistīšanās apmērā

Tādu nodoto finanšu aktīvu summa, kuru uzņēmums turpina atzīt turpmākas iesaistīšanās apmērā. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 42.D punkta f) apakšpunkts

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant debit

Aktīvi, uz kuriem attiecas būtiski ierobežojumi

Tādu grupas aktīvu summa konsolidētajos finanšu pārskatos, uz kuriem attiecas būtiski ierobežojumi (piemēram, statūtos, līgumā un regulējumā noteikti ierobežojumi) saistībā ar uzņēmuma spēju piekļūt vai izmantot attiecīgos aktīvus.

informācijas atklāšana: 12. SFPS 13. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration credit

Strukturētiem uzņēmumiem nodoti aktīvi — nodošanas laikā

Visu to aktīvu summa (nodošanas laikā), kuri nodoti strukturētiem uzņēmumiem. [Skatīt: Nekonsolidēti strukturētie uzņēmumi [member]]

informācijas atklāšana: 12. SFPS 27. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant debit

Aktīvi saskaņā ar izdotiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem

Aktīvu summa saskaņā ar izdotiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem. [Skatīt: Apdrošināšanas līgumu veidi [member]]

piemērs: 1. SGS 55. punkts, piemērs: 4. SFPS IG20. punkta b) apakšpunkts, piemērs: 4. SFPS 37. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant debit

Aktīvi saskaņā ar cedētiem pārapdrošināšanas līgumiem

Aktīvu summa saskaņā ar pārapdrošināšanas līgumiem, kuros uzņēmums ir apdrošinājuma ņēmējs.

piemērs: 1. SGS 55. punkts, piemērs: 4. SFPS IG20. punkta c) apakšpunkts, piemērs: 4. SFPS 37. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant debit

Aktīvi ar būtisku izmaiņu (korekciju) nozīmīgu risku nākamajā finanšu gadā

Tādu aktīvu summa, uz kuriem attiecas pieņēmumi un kuri nākamajā finanšu gadā rada būtisku izmaiņu (korekciju) nozīmīgu risku šo aktīvu summās.

informācijas atklāšana: 1. SGS 125. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant credit

Saistītās saistības, kuras uzņēmums turpina atzīt

Tāda ar nodotajiem finanšu aktīviem saistīto saistību summa, kuru uzņēmums turpina pilnībā atzīt. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 42.D punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant credit

Saistītās saistības, kuras uzņēmums turpina atzīt turpmākas iesaistīšanās apmērā

Tādu ar nodotajiem finanšu aktīviem saistīto saistību summa, kuru uzņēmums turpina atzīt turpmākas iesaistīšanās apmērā. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 42.D punkta f) apakšpunkts

ifrs-full

AssociatesMember

member

Asociētie uzņēmumi [member]

Šis elements apzīmē uzņēmumus, kas atrodas ieguldītāja būtiskā ietekmē.

informācijas atklāšana: 24. SGS 19. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 27. SGS 17. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 27. SGS 16. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 12. SFPS B4. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 4. SFPS 39.M punkta a) apakšpunkts – Spēkā no pirmās 9. SFPS piemērošanas reizes

ifrs-full

AtCostMember

member

Izmaksu vērtībā [member]

Šis elements apzīmē novērtējumus, kas pamatojas uz izmaksām. Izmaksas ir samaksātās naudas vai naudas ekvivalentu summa, vai izlietotās atlīdzības patiesā vērtība, lai iegādātos aktīvu, tā iegādes vai būvniecības brīdī, vai, kur piemērojams, summa, kuru attiecina uz šo aktīvu, sākotnēji atzīstot saskaņā ar citu SFPS konkrētām prasībām.

informācijas atklāšana: 40. SGS 32.A punkts, informācijas atklāšana: 41. SGS 50. punkts, informācijas atklāšana: 41. SGS 55. punkts

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

Izmaksu vērtībā vai saskaņā ar 16. SFPS patiesās vērtības modelī [member]

Šis elements apzīmē novērtējumu, kas pamatojas uz izmaksām vai uz 16. SFPS, ja uzņēmums parasti izmanto patiesās vērtības modeli, lai novērtētu aktīvu klasi. [Skatīt: Izmaksu vērtībā [member]

informācijas atklāšana: 40. SGS 78. punkts – Spēkā no 2019. gada 1. janvāra

ifrs-full

AtCostWithinFairValueModelMember

member

Izmaksu vērtībā patiesās vērtības modelī [member]

Šis elements apzīmē novērtējumu, kas pamatojas uz izmaksām, ja uzņēmums parasti izmanto patiesās vērtības modeli, lai novērtētu aktīvu klasi. [Skatīt: Izmaksu vērtībā [member]

informācijas atklāšana: 40. SGS 78. punkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Patiesajā vērtībā [member]

Šis elements apzīmē novērtējumus, kas pamatojas uz patieso vērtību. Patiesā vērtība ir cena, kādu saņemtu, pārdodot aktīvu, vai maksātu, nododot saistību, ierindas darījumā starp tirgus dalībniekiem novērtēšanas datumā.

informācijas atklāšana: 40. SGS 32.A punkts, informācijas atklāšana: 41. SGS 50. punkts, informācijas atklāšana: 13. SFPS 93. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration debit

Revidenta atalgojums

Uzņēmuma revidentiem samaksāto vai maksājamo maksu summa.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Revidenta atalgojums [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration debit

Revidenta atalgojums par revīzijas pakalpojumiem

Uzņēmuma revidentiem par revīzijas pakalpojumiem samaksāto vai maksājamo maksu summa.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration debit

Revidenta atalgojums par citiem pakalpojumiem

Uzņēmuma revidentiem par tādiem pakalpojumiem samaksāto vai maksājamo maksu summa, kurus uzņēmums neatklāj atsevišķi tajā pašā pārskatā vai piezīmē.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration debit

Revidenta atalgojums par nodokļu pakalpojumiem

Uzņēmuma revidentiem par nodokļu pakalpojumiem samaksāto vai maksājamo maksu summa.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant credit

Kapitāla saistības, kuras ir apstiprinātas, bet par kurām nav noslēgts līgums

Tādu kapitāla saistību summa, kuras uzņēmums ir apstiprinājis, bet attiecībā uz kurām uzņēmums nav noslēdzis līgumu. [Skatīt: Kapitāla saistības]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

Vidējā faktiskā nodokļa likme

Nodokļa izdevumi (ienākumi), kas dalīti ar grāmatvedības peļņu. [Skatīt: Grāmatvedības peļņa]

informācijas atklāšana: 12. SGS 81. punkta c) apakšpunkta ii) punkts

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Vidējais valūtas kurss

Uzņēmuma izmantotais vidējais valūtas kurss. Valūtas kurss ir divu valūtu maiņas attiecība.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Vidējais darbinieku skaits

Uzņēmuma kādā periodā nodarbinātā personāla vidējais skaits.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Riska ierobežošanas instrumenta vidējā cena

Riska ierobežošanas instrumenta vidējā cena. [Skatīt: Riska ierobežošanas instrumenti [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 23.B punkta b) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Riska ierobežošanas instrumenta vidējā likme

Riska ierobežošanas instrumenta vidējā likme. [Skatīt: Riska ierobežošanas instrumenti [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 23.B punkta b) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant credit

Klientu norēķinu kontu atlikumi

Uzņēmuma turēto klientu norēķinu kontu atlikumu summa.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant credit

Klientu pieprasījuma noguldījumu atlikumi

Uzņēmuma turēto klientu pieprasījuma noguldījumu atlikumu summa.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant credit

Klientu citu noguldījumu atlikumi

Uzņēmuma turēto klientu noguldījumu kontu atlikumi, kurus uzņēmums neatklāj atsevišķi tajā pašā pārskatā vai piezīmē.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant credit

Klientu termiņnoguldījumu atlikumi

Uzņēmuma turēto klientu termiņnoguldījumu atlikumu summa.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant debit

Atlikumi bankās

Bankās turētās naudas atlikumu summa.

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 45. punkts

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant debit

Bankas akceptu aktīvi

Tādu bankas akceptu summa, kas atzīti par aktīviem.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant credit

Bankas akceptu saistības

Tādu bankas akceptu summa, kas atzīti kā saistības.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration debit

Maksājumi par banku pakalpojumiem un tamlīdzīgi maksājumi

Maksājumu par banku pakalpojumiem un tamlīdzīgu maksājumu, kurus uzņēmums atzinis kā izdevumus, summa.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant debit

Tādi banku atlikumi centrālajās bankās, kas nav obligātie rezervju noguldījumi

Tādu banku atlikumu summa, kas turēti centrālajās bankās un kas nav obligātie rezervju noguldījumi. [Skatīt: Obligātie rezervju noguldījumi centrālajās bankās]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant credit

Aizņēmumi no bankām — nediskontētas naudas plūsmas

Līgumisku nediskontēto naudas plūsmu summa saistībā ar aizņēmumiem no bankām. [Skatīt: Aizņēmumi]

piemērs: 7. SFPS IG31.A punkts – Spēkā no 2019. gada 1. janvāra, piemērs: 7. SFPS B11.D punkts

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Turēti banku parāda instrumenti

Tādu uzņēmuma turētu parāda instrumentu summa, kurus emitējusi banka. [Skatīt: Turēti parāda instrumenti]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant debit

Citas banku vienošanās, kas klasificētas kā naudas ekvivalenti

Tādu banku vienošanās atspoguļojošu naudas ekvivalentu klasifikācija, kurus uzņēmums neatklāj atsevišķi tajā pašā pārskatā vai piezīmē. [Skatīt: Naudas ekvivalenti]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 45. punkts

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant credit

Bankas kredītu pārtēriņi

Summa, kas noņemta no konta, pārsniedzot esošos naudas atlikumus. Šo uzskata par bankas kredīta īstermiņa pagarinājumu. [Skatīt: Nauda un naudas ekvivalenti]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 45. punkts

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Pamatpeļņa un mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju

Peļņas par akciju summa, ja pamatpeļņas un mazinātās peļņas novērtējumi ir vienādi. [Skatīt: Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju; Mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 85. punkts

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Pamatpeļņa un mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju no turpināmās darbības

Pamatpeļņa un mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju no turpināmās darbības. [Skatīt: Pamatpeļņa un mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 85. punkts

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Pamatpeļņa un mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju no turpināmās darbības, tostarp neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto pārmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī

Pamatpeļņa un mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju no turpināmās darbības, kas ietver neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto pārmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī. [Skatīt: Pamatpeļņa un mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju; Neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos saistībā ar peļņu vai zaudējumiem un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī; Turpināmās darbības [member]]

informācijas atklāšana: 14. SFPS 26. punkts

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Pamatpeļņa un mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju no pārtrauktajām darbībām

Pamatpeļņa un mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju no pārtrauktajām darbībām. [Skatīt: Pamatpeļņa un mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 85. punkts

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Pamatpeļņa un mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju no pārtrauktajām darbībām, tostarp neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī

Pamatpeļņa un mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju no pārtrauktajām darbībām, kas ietver neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī. [Skatīt: Pamatpeļņa un mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju; Neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos saistībā ar peļņu vai zaudējumiem un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī; Pārtrauktās darbības [member]]

informācijas atklāšana: 14. SFPS 26. punkts

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Pamatpeļņa un mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju, tostarp neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī

Pamatpeļņa un mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju, kas ietver neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī. [Skatīt: Pamatpeļņa un mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju; Neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos saistībā ar peļņu vai zaudējumiem un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī]

informācijas atklāšana: 14. SFPS 26. punkts

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Pamatpeļņa un mazinātā peļņa par akciju [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju

Peļņas (zaudējumu) summa, kas attiecināma uz mātesuzņēmuma parasto akciju turētājiem (skaitītājs), dalīta ar periodā apgrozībā esošo parasto akciju vidējo svērto skaitu (saucējs).

informācijas atklāšana: 33. SGS 66. punkts

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju no turpināmās darbības

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju no turpināmās darbības. [Skatīt: Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju; Turpināmās darbības [member]]

informācijas atklāšana: 33. SGS 66. punkts

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju no turpināmās darbības, tostarp neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju no turpināmās darbības, kas ietver neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī. [Skatīt: Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju; Neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos saistībā ar peļņu vai zaudējumiem un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī; Turpināmās darbības [member]]

informācijas atklāšana: 14. SFPS 26. punkts

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju no pārtrauktajām darbībām

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju no pārtrauktajām darbībām. [Skatīt: Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju; Pārtrauktās darbības [member]]

informācijas atklāšana: 33. SGS 68. punkts

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju no pārtrauktajām darbībām, tostarp neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju no pārtrauktajām darbībām, kas ietver neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī. [Skatīt: Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju; Neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos saistībā ar peļņu vai zaudējumiem un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī; Pārtrauktās darbības [member]]

informācijas atklāšana: 14. SFPS 26. punkts

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju, tostarp neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju, kas ietver neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī. [Skatīt: Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju; Neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos saistībā ar peļņu vai zaudējumiem un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī]

informācijas atklāšana: 14. SFPS 26. punkts

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Pamatpeļņa par akciju [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Apraksts par pamatojumu, saskaņā ar kuru ieņēmumi no ārējiem klientiem tiek attiecināti uz atsevišķām valstīm

Apraksts par pamatojumu, saskaņā ar kuru ieņēmumi no ārējiem klientiem tiek attiecināti uz atsevišķām valstīm. [Skatīt: Ieņēmumi]

informācijas atklāšana: 8. SFPS 33. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Ražojoši bioloģiskie aktīvi [member]

Šis elements apzīmē ražojošus bioloģiskos aktīvus. Ražojoši bioloģiskie aktīvi ir tādi, kas nav patērējami bioloģiskie aktīvi. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi; Patērējami bioloģiskie aktīvi [member]]

piemērs: 41. SGS 43. punkts

ifrs-full

BearerPlants

X instant debit

Ražojoši augi

Pamatlīdzekļu summa, kas atspoguļo ražojošos augus. Ražojošs augs ir dzīvs augs: a) kuru izmanto lauksaimniecības produktu ražošanā vai piegādē; b) par kuru ir sagaidāms, ka tas ražos vairāk nekā vienu periodu; un c) kuram ir neliela iespēja tikt pārdotam kā lauksaimniecības produktam, izņemot neparedzētu atlieku pārdošanu. [Skatīt: Pamatlīdzekļi]

piemērs: 16. SGS 37. punkta i) apakšpunkts

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Ražojoši augi [member]

Šis elements apzīmē pamatlīdzekļu klasi, kas atspoguļo ražojošus augus. Ražojošs augs ir dzīvs augs: a) kuru izmanto lauksaimniecības produktu ražošanā vai piegādē; b) par kuru ir sagaidāms, ka tas ražos vairāk nekā vienu periodu; un c) kuram ir neliela iespēja tikt pārdotam kā lauksaimniecības produktam, izņemot neparedzētu atlieku pārdošanu. [Skatīt: Pamatlīdzekļi]

piemērs: 16. SGS 37. punkta i) apakšpunkts

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration debit

Pabalsti, kas samaksāti vai maksājami

Tādu pabalstu summa, kas samaksāti vai maksājami, pensijas pabalsta plāniem.

informācijas atklāšana: 26. SGS 35. punkta b) apakšpunkta v) punkts

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant debit

To līgumos paredzēto naudas plūsmu, kuru iekasēšana nav paredzama par iegādātajiem debitoru parādiem, labākā aplēse iegādes datumā

To līgumos paredzēto naudas plūsmu, kuru iekasēšana nav paredzama par uzņēmējdarbības apvienošanā iegādātajiem debitoru parādiem, labākā aplēse iegādes datumā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkta h) apakšpunkta iii) punkts

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant debit

Bioloģiskie aktīvi

Dzīvu dzīvnieku vai augu, kas atzīti par aktīviem, summa.

informācijas atklāšana: 1. SGS 54. punkta f) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 41. SGS 50. punkts, piemērs: 41. SGS 43. punkts

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Bioloģiskie aktīvi — vecums [member]

Šis elements apzīmē visus bioloģiskos aktīvus, kad tie sadalīti pēc vecuma. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Bioloģiskie aktīvi pēc vecuma”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi]

piemērs: 41. SGS 43. punkts

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Bioloģiskie aktīvi [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

vispārpieņemta prakse: 41. SGS 50. punkts

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Bioloģiskie aktīvi pēc vecuma [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

piemērs: 41. SGS 43. punkts

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Bioloģiskie aktīvi pa grupām [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 41. SGS 41. punkts

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Bioloģiskie aktīvi pēc veida [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

piemērs: 41. SGS 43. punkts

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Bioloģiskie aktīvi — grupa [member]

Šis elements apzīmē visus bioloģiskos aktīvus, kad tie sadalīti pa grupām. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Bioloģiskie aktīvi pa grupām”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi]

informācijas atklāšana: 41. SGS 41. punkts

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Bioloģiskie aktīvi [member]

Šis elements apzīmē dzīvus dzīvniekus vai augus. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Bioloģiskie aktīvi”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

informācijas atklāšana: 17. SGS 31. punkta a) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī, vispārpieņemta prakse: 41. SGS 50. punkts

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant debit

Bioloģiskie aktīvi, kuri ieķīlāti kā saistību nodrošinājums

Tādu bioloģisko aktīvu summa, kuri ieķīlāti kā saistību nodrošinājums. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi]

informācijas atklāšana: 41. SGS 49. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Bioloģiskie aktīvi — veids [member]

Šis elements apzīmē visus bioloģiskos aktīvus, kad tie sadalīti pēc veida. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Bioloģiskie aktīvi pēc veida”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi]

piemērs: 41. SGS 43. punkts

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant debit

Bioloģiskie aktīvi, kuriem ir ierobežotas īpašuma tiesības

Tādu bioloģisko aktīvu summa, kuriem ir ierobežotas īpašuma tiesības. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi]

informācijas atklāšana: 41. SGS 49. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

BondsIssued

X instant credit

Emitētas obligācijas

Uzņēmuma emitēto obligāciju summa.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant credit

Emitētas obligācijas — nediskontētas naudas plūsmas

Līgumisku nediskontēto naudas plūsmu summa saistībā ar emitētām obligācijām. [Skatīt: Emitētas obligācijas]

piemērs: 7. SFPS IG31.A punkts – Spēkā no 2019. gada 1. janvāra, piemērs: 7. SFPS B11.D punkts

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Aizņēmumu izmaksas [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Kapitalizētas aizņēmumu izmaksas

Tādu procentu un citu izmaksu summa, kuras uzņēmumam radušās saistībā ar līdzekļu aizņemšanos un kuras ir tieši attiecināmas uz kritērijiem atbilstoša aktīva iegādi, būvniecību vai ražošanu, kā šā aktīva izmaksu daļu.

informācijas atklāšana: 23. SGS 26. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Radušās aizņēmumu izmaksas

Tādu procentu un citu izmaksu summa, kuras uzņēmumam radušās saistībā ar līdzekļu aizņemšanos.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration debit

Aizņēmumu izmaksas, kas atzītas kā izdevumi

Tādu procentu un citu izmaksu summa, kuras uzņēmumam radušās saistībā ar līdzekļu aizņemšanos un kuras atzītas kā izdevumi.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

Borrowings

X instant credit

Aizņēmumi

Neizmantoto līdzekļu summa, kuru uzņēmumam ir pienākums atmaksāt.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Aizņēmumi [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Aizņēmumi — procentu likmes bāzes korekcija

Aizņēmumu procentu likmes aprēķināšanai izmantotās bāzes (atsauces likmes) korekcija. [Skatīt: Aizņēmumi]

vispārpieņemta prakse: 7. SFPS 7. punkts

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Aizņēmumi pēc nosaukuma [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

vispārpieņemta prakse: 7. SFPS 7. punkts

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Aizņēmumi pēc nosaukuma [member]

Šis elements apzīmē visus aizņēmumus, kad tie sadalīti pēc nosaukuma. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Aizņēmumi pēc nosaukuma”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Aizņēmumi]

vispārpieņemta prakse: 7. SFPS 7. punkts

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Aizņēmumi — pēc veida [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Aizņēmumi — procentu likme

Aizņēmumu procentu likme. [Skatīt: Aizņēmumi]

vispārpieņemta prakse: 7. SFPS 7. punkts

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Aizņēmumi — procentu likmes bāze

Aizņēmumu procentu likmes aprēķināšanai izmantotā bāze (atsauces likme). [Skatīt: Aizņēmumi]

vispārpieņemta prakse: 7. SFPS 7. punkts

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Aizņēmumi — termiņš

Aizņēmumu termiņš. [Skatīt: Aizņēmumi]

vispārpieņemta prakse: 7. SFPS 7. punkts

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Aizņēmumi — sākotnējā valūta

Valūta, kurā denominēti aizņēmumi. [Skatīt: Aizņēmumi]

vispārpieņemta prakse: 7. SFPS 7. punkts

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Aizņēmumi, kas atzīti no iegādes datuma

Attiecībā uz aizņēmumiem, kas pārņemti uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā, iegādes datumā atzītā summa. [Skatīt: Aizņēmumi; Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

vispārpieņemta prakse: 3. SFPS B64. punkta i) apakšpunkts

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Diapazona apakšējā robeža [member]

Šis elements apzīmē diapazona apakšējo robežu.

piemērs: 13. SFPS IE63. punkts, piemērs: 13. SFPS B6. punkts, informācijas atklāšana: 14. SFPS 33. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 2. SFPS 45. punkta d) apakšpunkts, vispārpieņemta prakse: 7. SFPS 7. punkts

ifrs-full

BrandNames

X instant debit

Zīmolu nosaukumi

Nemateriālo aktīvu summa, kas apzīmē tiesības uz tādu savstarpēji papildinošu aktīvu grupu kā preču zīme (vai pakalpojuma zīmols), un ar to saistītie firmas nosaukumi, formulas, receptes un tehnoloģiskā ekspertīze. [Skatīt: Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība]

piemērs: 38. SGS 119. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Zīmolu nosaukumi [member]

Šis elements apzīmē nemateriālo aktīvu summu, kas apzīmē tiesības uz tādu savstarpēji papildinošu aktīvu grupu kā preču zīme (vai pakalpojuma zīmols), un ar to saistītie firmas nosaukumi, formulas, receptes un tehnoloģiskā ekspertīze. [Skatīt: Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība]

piemērs: 38. SGS 119. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Translācijas tiesības [member]

Šis elements apzīmē translācijas tiesības.

vispārpieņemta prakse: 38. SGS 119. punkts

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration debit

Starpniecības maksu izdevumi

Tādu izdevumu summa, kas atzīti attiecībā uz starpniecības maksām, kuras iekasētas no uzņēmuma.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration credit

Starpniecības maksu ienākumi

Tādu ienākumu summa, kas atzīti attiecībā uz starpniecības maksām, kuras iekasējis uzņēmums.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

Buildings

X instant debit

Ēkas

Pamatlīdzekļu summa, kas atspoguļo norakstāmas ēkas un līdzīgas struktūras, kuras izmanto darbībā. [Skatīt: Pamatlīdzekļi]

vispārpieņemta prakse: 16. SGS 37. punkts

ifrs-full

BuildingsMember

member

Ēkas [member]

Šis elements apzīmē pamatlīdzekļu klasi, kas atspoguļo norakstāmas ēkas un līdzīgas struktūras, kuras izmanto darbībā. [Skatīt: Pamatlīdzekļi]

vispārpieņemta prakse: 16. SGS 37. punkts

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Uzņēmējdarbības apvienošana [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkts

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Uzņēmējdarbības apvienošana [member]

Šis elements apzīmē darījumus vai citus notikumus, kuros pircējs iegūst kontroli pār vienu vai vairākām uzņēmējdarbībām. Arī darījumi, ko dažkārt sauc par “faktisku sapludināšanu” vai “vienlīdzīgu uzņēmumu sapludināšanu”, ir uzņēmējdarbības apvienošana saskaņā ar šī termina lietojumu 3. SFPS.

informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkts

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration credit

Pašu akciju anulēšana

Tādu pašu akciju summa, kas anulētas attiecīgajā periodā. [Skatīt: Pašu akcijas]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 106. punkta d) apakšpunkts

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant credit

Kapitāla saistības

Tādu nākotnes kapitālizdevumu summa, kurus uzņēmums ir apņēmies veikt.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Kapitāla saistības [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Tādu aizņēmumu izmaksu kapitalizācijas likme, kuras drīkst kapitalizēt

Vidējās svērtās procentu un citas izmaksas, kuras uzņēmumam radušās saistībā ar līdzekļu aizņemšanos un kuras attiecina uz uzņēmuma aizņēmumiem, kas attiecīgajā periodā nav atmaksāti, neiekļaujot aizņēmumus, kas ņemti speciāli, lai iegūtu kritērijiem atbilstošu aktīvu. [Skatīt: Vidējais svērtais [member]; Aizņēmumi]

informācijas atklāšana: 23. SGS 26. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Kapitalizēti attīstības izdevumi [member]

Šis elements apzīmē tādu nemateriālo aktīvu klasi, kas radušies no attīstības izdevumiem, kuri kapitalizēti pirms komerciālas ražošanas vai lietošanas uzsākšanas. Nemateriālu aktīvu atzīst, ja uzņēmums var pierādīt visu minēto: a) tehnisko pamatojumu, ka nemateriālo aktīvu iespējams pabeigt tā, lai tas būtu pieejams lietošanai vai pārdošanai; b) savu nodomu pabeigt nemateriālo aktīvu un to lietot vai pārdot; c) savu spēju lietot vai pārdot nemateriālo aktīvu; d) to, kā nemateriālais aktīvs radīs ticamus nākotnes saimnieciskos labumus. Cita starpā, uzņēmums var pierādīt nemateriālā aktīva produkcijas vai paša nemateriālā aktīva tirgus pastāvēšanu vai, ja tas paredzēts iekšējai lietošanai, – nemateriālā aktīva lietderību; e) nemateriālā aktīva attīstības pabeigšanai un tā lietošanai vai pārdošanai pietiekamu tehnisko, finansiālo un citu resursu pieejamību; un f) savu spēju ticami novērtēt izdevumus, kas attiecināmi uz nemateriālo aktīvu tā attīstības laikā.

vispārpieņemta prakse: 38. SGS 119. punkts

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant credit

Kapitāla izpirkšanas rezerve

Pašu kapitāla sastāvdaļa, kas atspoguļo uzņēmuma pašu akciju izpirkšanas rezervi.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Kapitāla izpirkšanas rezerve [member]

Šis elements apzīmē pašu kapitāla sastāvdaļu, kas atspoguļo uzņēmuma pašu akciju izpirkšanas rezervi.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 108. punkts

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Kapitāla prasības [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 1. SGS 136. punkts

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitāla prasības [member]

Šis elements apzīmē uzņēmumam piemērojamās kapitāla prasības. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Kapitāla prasības”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

informācijas atklāšana: 1. SGS 136. punkts

ifrs-full

CapitalReserve

X instant credit

Kapitāla rezerve

Pašu kapitāla sastāvdaļa, kas atspoguļo kapitāla rezerves.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitāla rezerve [member]

Šis elements apzīmē pašu kapitāla sastāvdaļu, kas atspoguļo kapitāla rezerves.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 108. punkts

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Uzskaites vērtība — uzkrātais nolietojums, amortizācija un vērtības samazināšanās un bruto uzskaites vērtība [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 16. SGS 73. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 16. SGS 73. punkta e) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 17. SGS 32. punkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī, informācijas atklāšana: 38. SGS 118. punkta c) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 38. SGS 118. punkta e) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 40. SGS 76. punkts, informācijas atklāšana: 40. SGS 79. punkta c) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 40. SGS 79. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 41. SGS 50. punkts, informācijas atklāšana: 41. SGS, 54. punkta f) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 3. SFPS B67. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 7. SFPS 35.H punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 7. SFPS 35.I punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, vispārpieņemta prakse: 7. SFPS IG29. punkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī, vispārpieņemta prakse: 7. SFPS 37. punkta b) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī

ifrs-full

CarryingAmountAtTimeOfSaleOfInvestmentPropertyCarriedAtCostWithinFairValueModel

X instant debit

Ieguldījuma īpašums, ko uzrāda izmaksu vērtībā patiesās vērtības modelī — pārdošanas brīdī

Summa, kas ieguldījuma īpašuma pārdošanas brīdī uzrādīta izmaksu vērtībā patiesās vērtības modelī. [Skatīt: Izmaksu vērtībā patiesās vērtības modelī [member]; Uzskaites vērtība [member]; Ieguldījuma īpašums]

informācijas atklāšana: 40. SGS 78. punkta d) apakšpunkta ii) punkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Uzskaites vērtība [member]

Šis elements apzīmē summu, kādā aktīvs tiek atzīts finanšu stāvokļa pārskatā (pēc tam, kad atskaitīti uzkrātais nolietojums vai amortizācija un uzkrātie zaudējumi no vērtības samazināšanās). Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Uzskaites vērtība — uzkrātais nolietojums, amortizācija un vērtības samazināšanās un bruto uzskaites vērtība”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Nolietojuma un amortizācijas izdevumi; Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos]

informācijas atklāšana: 16. SGS 73. punkta e) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 17. SGS 32. punkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī, informācijas atklāšana: 38. SGS 118. punkta e) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 40. SGS 76. punkts, informācijas atklāšana: 40. SGS 79. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 41. SGS 50. punkts, informācijas atklāšana: 3. SFPS B67. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 7. SFPS 35.H punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 7. SFPS 35.I punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, piemērs: 7. SFPS IG29. punkta a) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī, piemērs: 7. SFPS 37. punkta b) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī

ifrs-full

Cash

X instant debit

Nauda

Skaidras naudas un pieprasījuma noguldījumu summa. [Skatīt: Skaidra nauda]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 45. punkts

ifrs-full

CashAbstract

 

Nauda [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration debit

Naudas avansi un aizdevumi no saistītām pusēm

Ienākošā naudas plūsma no avansiem un aizdevumiem no saistītām pusēm. [Skatīt: Saistītās puses [member]; Saņemtie avansa maksājumi]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 17. punkts

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Naudas avansi un aizdevumi, kas izsniegti citām pusēm un kas klasificēti kā ieguldījumu darbības

Tādu naudas avansu un aizdevumu summa, kas izsniegti citām pusēm (kas nav finanšu iestādes izsniegti avansi un aizdevumi) un kas klasificēti kā ieguldījumu darbības.

piemērs: 7. SGS 16. punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration credit

Naudas avansi un aizdevumi, kas izsniegti saistītām pusēm

Izejošā naudas plūsma attiecībā uz aizdevumiem un avansiem, kas izsniegti saistītām pusēm. [Skatīt: Saistītās puses [member]]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 16. punkts

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant debit

Naudas un bankas atlikumi centrālajās bankās

Centrālajās bankās turētās naudas un bankas atlikumu summa.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant debit

Nauda un naudas ekvivalenti

Skaidras naudas un pieprasījuma noguldījumu summa, kā arī īstermiņa ieguldījumi ar augstu likviditāti, kuri ir viegli pārvēršami noteiktās naudas summās un kuru vērtības izmaiņu risks ir neliels. [Skatīt: Nauda; Naudas ekvivalenti]

informācijas atklāšana: 1. SGS 54. punkta i) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 7. SGS 45. punkts, informācijas atklāšana: 12. SFPS B13. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Nauda un naudas ekvivalenti [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Nauda un naudas ekvivalenti — summa, kas iemaksāta plāna aktīvu patiesajā vērtībā

Summa, ko nauda un naudas ekvivalenti veido no definētu pabalstu plānu aktīvu patiesās vērtības. [Skatīt: Nauda un naudas ekvivalenti; Plāna aktīvi — patiesajā vērtībā; Definētu pabalstu plāni [member]]

piemērs: 19. SGS 142. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant debit

Nauda un naudas ekvivalenti, kas klasificēti kā daļa no atsavināšanas grupas, kura turēta pārdošanai

Tādu naudas un naudas ekvivalentu summa, kas klasificēti kā daļa no atsavināšanas grupas, kura turēta pārdošanai. [Skatīt: Nauda un naudas ekvivalenti; Atsavināšanas grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas [member]]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 45. punkts

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant debit

Uzņēmuma turētā nauda un naudas ekvivalenti, kas koncernam nav pieejami lietošanai

Uzņēmuma turētās nozīmīgo naudas un naudas ekvivalentu atlikumu summa, kas koncernam nav pieejami lietošanai. [Skatīt: Nauda un naudas ekvivalenti]

informācijas atklāšana: 7. SGS 48. punkts

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant debit

Nauda un naudas ekvivalenti, ja tie atšķiras no finanšu stāvokļa pārskata

Tādu naudas un naudas ekvivalentu summa naudas plūsmu pārskatā, ja tie atšķiras no naudas un naudas ekvivalentu summas finanšu stāvokļa pārskatā. [Skatīt: Nauda un naudas ekvivalenti]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 45. punkts

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Nauda un naudas ekvivalenti, ja tie atšķiras no finanšu stāvokļa pārskata [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Nauda un naudas ekvivalenti meitasuzņēmumā vai uzņēmumos, kuri iegādāti vai atsavināti

Naudas un naudas ekvivalentu summa meitasuzņēmumos vai citos uzņēmumos, pār kuriem iegūta vai zaudēta kontrole. [Skatīt: Meitasuzņēmumi [member]; Nauda un naudas ekvivalenti]

informācijas atklāšana: 7. SGS 40. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Nauda un naudas ekvivalenti, kas atzīti no iegādes datuma

Attiecībā uz naudu un naudas ekvivalentiem, kas iegādāti uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā, iegādes datumā atzītā summa. [Skatīt: Nauda un naudas ekvivalenti; Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

vispārpieņemta prakse: 3. SFPS B64. punkta i) apakšpunkts

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Ieķīlātais naudas nodrošinājums, uz kuru attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kuram nav veikts ieskaits pret finanšu saistībām

Ieķīlātā naudas nodrošinājuma summa, uz kuru attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kurai nav veikts ieskaits pret finanšu saistībām. [Skatīt: Finanšu saistības]

piemērs: 7. SFPS IG40.D punkts, piemērs: 7. SFPS 13.C punkta d) apakšpunkta ii) punkts

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Saņemtais naudas nodrošinājums, uz kuru attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kuram nav veikts ieskaits pret finanšu aktīviem

Saņemtā naudas nodrošinājuma summa, uz kuru attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kurai nav veikts ieskaits pret finanšu aktīviem. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

piemērs: 7. SFPS IG40.D punkts, piemērs: 7. SFPS 13.C punkta d) apakšpunkta ii) punkts

ifrs-full

CashEquivalents

X instant debit

Naudas ekvivalenti

Tādu īstermiņa ieguldījumu ar augstu likviditāti summa, kuri ir viegli pārvēršami noteiktās naudas summās un kuru vērtības izmaiņu risks ir neliels.

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 45. punkts

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Naudas ekvivalenti [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Naudas plūsmu riska ierobežošana [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Naudas plūsmu riska ierobežošana [member]

Šis elements apzīmē naudas plūsmu mainības riska ierobežošanu, kas a) ir attiecināma uz atsevišķu riska veidu, kas saistīts ar atzītu aktīvu vai saistību posteni (tādu kā visi vai daži mainīgas likmes parādsaistību nākotnes procentu maksājumi) vai ļoti ticami prognozējamu darījumu; un b) var ietekmēt peļņu vai zaudējumus. [Skatīt: Riska ierobežošana [member]]

informācijas atklāšana: 39. SGS 86. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 7. SFPS 24.A punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 7. SFPS 24.B punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 7. SFPS 24.C punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Naudas plūsmas no turpināmām un pārtrauktām darbībām [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Tādas naudas plūsmas no kontroles zaudēšanas meitasuzņēmumos vai citos uzņēmumos, ko klasificē kā ieguldījumu darbības

Apkopotās naudas plūsmas, kas rodas no kontroles zaudēšanas meitasuzņēmumos vai citos uzņēmumos un ko klasificē kā ieguldījumu darbības. [Skatīt: Meitasuzņēmumi [member]]

informācijas atklāšana: 7. SGS 39. punkts

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration debit

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) naudas un naudas ekvivalentu, uz kuriem attiecas izmantošanas ierobežojumi, samazinājuma(-ā) (palielinājuma(-ā))

Ienākošā (izejošā) naudas plūsma sakarā ar naudas un naudas ekvivalentu, uz kuriem attiecas izmantošanas ierobežojumi, samazinājumu (palielinājumu). [Skatīt: Nauda un naudas ekvivalenti, uz ko attiecas izmantošanas ierobežojumi]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 16. punkts

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration debit

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) īstermiņa noguldījumu samazinājuma(-ā) (palielinājuma(-ā))

Ienākošā (izejošā) naudas plūsma sakarā ar īstermiņa noguldījumu un ieguldījumu samazinājumu (palielinājumu).

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 16. punkts

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) minerālresursu izpētes(-ē) un novērtēšanas(-ā), kas klasificētas kā ieguldījumu darbības

Tādas naudas plūsmas no (kas izmantotas) minerālresursu, tai skaitā minerālu, naftas, dabas gāzes un līdzīgu nereģeneratīvu krājumu meklēšanas(-ā) pēc tam, kad uzņēmums ir ieguvis juridiskas tiesības veikt pētījumus konkrētajā rajonā, kā arī no (kas izmantotas) minerālresursu tehniskās izmantojamības un komerciālās dzīvotspējas noteikšanas(-ā), kuras klasificētas kā ieguldījumu darbības.

informācijas atklāšana: 6. SFPS 24. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration debit

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) minerālresursu izpētes(-ē) un novērtēšanas(-ā), kas klasificētas kā pamatdarbības

Tādas naudas plūsmas no (kas izmantotas) minerālresursu, tai skaitā minerālu, naftas, dabas gāzes un līdzīgu nereģeneratīvu krājumu meklēšanas(-ā) pēc tam, kad uzņēmums ir ieguvis juridiskas tiesības veikt pētījumus konkrētajā rajonā, kā arī no (kas izmantotas) minerālresursu tehniskās izmantojamības un komerciālās dzīvotspējas noteikšanas(-ā), kuras klasificētas kā pamatdarbības.

informācijas atklāšana: 6. SFPS 24. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration debit

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) finansēšanas darbībām

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) finansēšanas darbībām, kas ir darbības, kuras rada uzņēmuma pašu kapitāla un aizņēmumu apjoma un sastāva izmaiņas.

informācijas atklāšana: 7. SGS 10. punkts, informācijas atklāšana: 7. SGS 50. punkta d) apakšpunkts

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) finansēšanas darbībām [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) finansēšanas darbībām — turpināmās darbības

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) uzņēmuma finansēšanas darbībām — saistītas ar turpināmām darbībām. [Skatīt: Turpināmās darbības [member]; Naudas plūsmas no (kas izmantotas) finansēšanas darbībām]

informācijas atklāšana: 5. SFPS 33. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) finansēšanas darbībām — pārtrauktas darbības

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) uzņēmuma finansēšanas darbībām — saistītas ar pārtrauktām darbībām. [Skatīt: Pārtrauktās darbības [member]; Naudas plūsmas no (kas izmantotas) finansēšanas darbībām]

informācijas atklāšana: 5. SFPS 33. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration debit

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) īstermiņa aizņēmumu palielinājuma(-ā) (samazinājuma(-ā))

Ienākošā (izejošā) naudas plūsma sakarā ar īstermiņa aizņēmumu samazinājumu (palielinājumu). [Skatīt: Īstermiņa aizņēmumi]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 17. punkts

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration debit

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbības jaudas palielinājuma(-ā)

Tādu naudas plūsmu apkopotā summa, kas atspoguļo palielinājumu uzņēmuma spējā veikt pamatdarbības (kas, piemēram, novērtēta ar dienā saražoto vienību skaitu).

piemērs: 7. SGS 50. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration debit

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) apdrošināšanas līgumiem

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) apdrošināšanas līgumiem. [Skatīt: Apdrošināšanas līgumu veidi [member]]

informācijas atklāšana: 4. SFPS 37. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration debit

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) ieguldījumu darbībām

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) ieguldījumu darbībām, kas ir ilgtermiņa aktīvu un citu ieguldījumu, kuri nav iekļauti naudas ekvivalentos, iegāde un atsavināšana.

informācijas atklāšana: 7. SGS 10. punkts, informācijas atklāšana: 7. SGS 50. punkta d) apakšpunkts

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) ieguldījumu darbībām [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) ieguldījumu darbībām — turpināmās darbības

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) uzņēmuma ieguldījumu darbībām — saistītas ar turpināmām darbībām. [Skatīt: Turpināmās darbības [member]; Naudas plūsmas no (kas izmantotas) ieguldījumu darbībām]

informācijas atklāšana: 5. SFPS 33. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) ieguldījumu darbībām — pārtrauktas darbības

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) uzņēmuma ieguldījumu darbībām — saistītas ar pārtrauktām darbībām. [Skatīt: Pārtrauktās darbības [member]; Naudas plūsmas no (kas izmantotas) ieguldījumu darbībām]

informācijas atklāšana: 5. SFPS 33. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration debit

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbības jaudas uzturēšanas(-ā)

Tādu naudas plūsmu apkopotā summa, kas vajadzīgas, lai uzturētu uzņēmuma pašreizējo spēju veikt pamatdarbības (kas, piemēram, novērtēta ar dienā saražoto vienību skaitu).

piemērs: 7. SGS 50. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbībām

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbībām, kuras ir uzņēmuma galvenās darbības, kas rada ieņēmumus, un citas darbības, kas nav ieguldījumu vai finansēšanas darbības. [Skatīt: Ieņēmumi]

informācijas atklāšana: 7. SGS 10. punkts, informācijas atklāšana: 7. SGS 50. punkta d) apakšpunkts

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbībām [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbībām — turpināmās darbības

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) uzņēmuma pamatdarbībām — saistītas ar turpināmām darbībām. [Skatīt: Turpināmās darbības [member]; Naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbībām]

informācijas atklāšana: 5. SFPS 33. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbībām — pārtrauktas darbības

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) uzņēmuma pamatdarbībām — saistītas ar pārtrauktām darbībām. [Skatīt: Pārtrauktās darbības [member]; Naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbībām]

informācijas atklāšana: 5. SFPS 33. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) darbībām

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) uzņēmuma darbībām.

piemērs: 7. SGS Naudas plūsmu pārskats uzņēmumam, kas nav finanšu iestāde, piemērs: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) darbībām pirms izmaiņām apgrozāmajā kapitālā

Ienākošā (izejošā) naudas plūsma no uzņēmuma darbībām pirms izmaiņām apgrozāmajā kapitālā.

piemērs: 7. SGS Naudas plūsmu pārskats uzņēmumam, kas nav finanšu iestāde, vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration credit

Naudas plūsmas, kas izmantotas izpētes un attīstības darbībās

Izejošā naudas plūsma izpētes un attīstības darbībām.

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 16. punkts

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Tādas naudas plūsmas no kontroles iegūšanas meitasuzņēmumos vai citos uzņēmumos, ko klasificē kā ieguldījumu darbības

Tādas apkopotās naudas plūsmas no kontroles iegūšanas meitasuzņēmumos vai citos uzņēmumos, ko klasificē kā ieguldījumu darbības. [Skatīt: Meitasuzņēmumi [member]]

informācijas atklāšana: 7. SGS 39. punkts

ifrs-full

CashOnHand

X instant debit

Skaidra nauda

Uzņēmuma turētās naudas summa. Šis neietver pieprasījuma noguldījumus.

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 45. punkts

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration credit

Par nomām izejošā naudas plūsma

Par nomām izejošā naudas plūsma.

informācijas atklāšana: 16. SFPS 53. punkta g) apakšpunkts – Spēkā no 2019. gada 1. janvāra

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration debit

Samaksātā nauda — saistības saskaņā ar izdotiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem

Saistību saskaņā ar izdotiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem samazinājums, kurš izriet no samaksātās naudas. [Skatīt: Saistības saskaņā ar izdotiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem]

piemērs: 4. SFPS IG37. punkta c) apakšpunkts, piemērs: 4. SFPS 37. punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Tādi naudas maksājumi par standartizētiem nākotnes līgumiem (regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem), nestandartizētiem nākotnes līgumiem (regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem), iespējas līgumiem un mijmaiņas līgumiem, kas klasificēti kā ieguldījumu darbības

Izejošā naudas plūsma par standartizētiem nākotnes līgumiem (regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem), nestandartizētiem nākotnes līgumiem (regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem), iespējas līgumiem un mijmaiņas līgumiem, izņemot gadījumus, kad līgumus tur darījumu vai tirdzniecības nolūkā vai samaksāto naudu klasificē par finansēšanas darbību.

piemērs: 7. SGS 16. punkta g) apakšpunkts

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Tādi naudas ieņēmumi no standartizētiem nākotnes līgumiem (regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem), nestandartizētiem nākotnes līgumiem (regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem), iespējas līgumiem un mijmaiņas līgumiem, kas klasificēti kā ieguldījumu darbības

Ienākošā naudas plūsma no standartizētiem nākotnes līgumiem (regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem), nestandartizētiem nākotnes līgumiem (regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem), iespējas līgumiem un mijmaiņas līgumiem, izņemot gadījumus, kad līgumus tur darījumu vai tirdzniecības nolūkā vai saņemto naudu klasificē par finansēšanas darbību.

piemērs: 7. SGS 16. punkta h) apakšpunkts

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Naudas ieņēmumi no atmaksātiem avansiem un aizdevumiem, kas izsniegti citām pusēm un kas klasificēti kā ieguldījumu darbības

Ienākošā naudas plūsma no atmaksātiem avansiem un aizdevumiem, kas izsniegti citām pusēm (kas nav finanšu iestādes izsniegti avansi un aizdevumi) un kas klasificēti kā ieguldījumu darbības.

piemērs: 7. SGS 16. punkta f) apakšpunkts

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration debit

Naudas ieņēmumi no atmaksātiem avansiem un aizdevumiem, kas izsniegti saistītām pusēm

Ienākošā naudas plūsma no uzņēmumam atmaksātiem avansiem un aizdevumiem, kas izsniegti saistītām pusēm. [Skatīt: Saistītās puses [member]]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 16. punkts

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration credit

Naudas atmaksas par avansiem un aizdevumiem no saistītām pusēm

Izejošā naudas plūsma atmaksām par avansiem un aizdevumiem no saistītām pusēm. [Skatīt: Saistītās puses [member]; Saņemtie avansa maksājumi]

vispārpieņemta prakse: 7. SGS 17. punkts

ifrs-full

CashTransferred

X instant credit

Pārskaitītā nauda

Uzņēmējdarbības apvienošanā kā atlīdzības pārskaitītās naudas patiesā vērtība iegādes datumā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkta f) apakšpunkta i) punkts

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Tādu aktīvu kategorijas, kas atzīti no izmaksām, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 15. SFPS 128. punkta a) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Tādu aktīvu kategorijas, kas atzīti no izmaksām, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem [member]

Šis elements apzīmē visas tādu aktīvu kategorijas, kuri atzīti no izmaksām, kas radušās, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Tādu aktīvu kategorijas, kas atzīti no izmaksām, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Aktīvi, kas atzīti no izmaksām, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem]

informācijas atklāšana: 15. SFPS 128. punkta a) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Īstermiņa finanšu aktīvu kategorijas [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Īstermiņa finanšu saistību kategorijas [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Finanšu aktīvu kategorijas [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Finanšu aktīvu kategorijas [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 7. SFPS 8. punkts

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Finanšu saistību kategorijas [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Finanšu saistību kategorijas [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 7. SFPS 8. punkts

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Ilgtermiņa finanšu aktīvu kategorijas [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Ilgtermiņa finanšu saistību kategorijas [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Saistīto pušu kategorijas [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 24. SGS 19. punkts

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration debit

Pirmsiegādes atliktā nodokļa aktīva atzītās summas palielinājums (samazinājums)

Tāds pircēja pirmsiegādes atliktā nodokļa aktīva atzītās summas palielinājums (samazinājums) uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā, kas maina pircēja aktīva realizēšanas iespējamību. [Skatīt: Atliktā nodokļa aktīvi; Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

informācijas atklāšana: 12. SGS 81. punkta j) apakšpunkts

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Valūtas kursu bāzes starpības vērtības izmaiņas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Regulētā tirgū netirgotu nākotnes līgumu regulētā tirgū netirgotu nākotnes elementu vērtības izmaiņas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Vērtības izmaiņas iespējas līguma laikvērtībā [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Izmaiņas apkopotajā atšķirībā starp patieso vērtību sākotnējās atzīšanas brīdī un darījuma cenu, kas vēl jāatzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Izmaiņas vērtības korekcijas (atskaitījumu) kontā finanšu aktīvu kredītzaudējumiem [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration debit

Bioloģisko aktīvu palielinājums (samazinājums)

Bioloģisko aktīvu palielinājums (samazinājums). [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi]

informācijas atklāšana: 41. SGS 50. punkts

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Bioloģisko aktīvu izmaiņas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Uzņēmējdarbības apvienošanā atzīto iespējamo saistību izmaiņas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Izmaiņas atliktajās iegādes izmaksās, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās (aktīvos) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration credit

Pašu kapitāla palielinājums (samazinājums)

Pašu kapitāla palielinājums (samazinājums). [Skatīt: Pašu kapitāls]

informācijas atklāšana: 1. SGS 106. punkta d) apakšpunkts

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Pašu kapitāla izmaiņas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Apraksts par izmaiņām pakļautībā riskam

Apraksts par izmaiņām pakļautībā riskiem, kas izriet no finanšu instrumentiem. [Skatīt: Finanšu instrumenti, klase [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 33. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Izmaiņas patiesās vērtības novērtēšanā — aktīvi [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Izmaiņas patiesās vērtības novērtēšanā — uzņēmuma pašu kapitāla instrumenti [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Izmaiņas patiesās vērtības novērtēšanā — saistības [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Izmaiņas kredīta atvasināto instrumentu patiesajā vērtībā [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, patiesās vērtības palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz finanšu aktīvu kredītriska izmaiņām

Finanšu aktīva (vai finanšu aktīvu grupas), kas novērtēts patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, patiesās vērtības palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz attiecīgā aktīva kredītriska izmaiņām, kas noteiktas vai nu: a) kā tā patiesās vērtības tādu izmaiņu summa, kuras nav attiecināmas uz tirgus apstākļu izmaiņām, kas rada tirgus risku; vai b) izmantojot alternatīvu metodi, kura, pēc uzņēmuma uzskata, patiesāk atspoguļo tā patiesās vērtības izmaiņu summu, kuras ir attiecināmas uz aktīva kredītriska izmaiņām. [Skatīt: Kredītrisks [member]; Finanšu aktīvi]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 9. punkta c) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Ar finanšu aktīviem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, saistītu kredīta atvasināto instrumentu vai līdzīgu instrumentu patiesās vērtības palielinājums (samazinājums)

Ar finanšu aktīviem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, saistītu kredīta atvasināto instrumentu vai līdzīgu instrumentu patiesās vērtības palielinājums (samazinājums). [Skatīt: Atvasinātie instrumenti [member]; Finanšu aktīvi]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 9. punkta d) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration credit

Finanšu saistības patiesās vērtības palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz saistības kredītriska izmaiņām

Finanšu saistības patiesās vērtības palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz attiecīgās saistības kredītriska izmaiņām. [Skatīt: Kredītrisks [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 10. punkta a) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī, informācijas atklāšana: 7. SFPS 10.A punkta a) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Aizdevumu vai debitoru parādu patiesās vērtības palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz finanšu aktīvu kredītriska izmaiņām

Aizdevumu vai debitoru parādu patiesās vērtības palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz aizdevumu un debitoru parādu kredītriska izmaiņām, kas noteiktas vai nu: a) kā to patiesās vērtības tādu izmaiņu summa, kuras nav attiecināmas uz tirgus apstākļu izmaiņām, kas rada tirgus risku; vai b) izmantojot alternatīvu metodi, kura, pēc uzņēmuma uzskata, patiesāk atspoguļo tā patiesās vērtības izmaiņu summu, kuras ir attiecināmas uz aktīva kredītriska izmaiņām. [Skatīt: Kredītrisks [member]; Tirgus risks [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 9. punkta c) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Ar aizdevumiem vai debitoru parādiem saistītu kredīta atvasināto instrumentu vai līdzīgu instrumentu patiesās vērtības palielinājums (samazinājums)

Ar aizdevumiem vai debitoru parādiem saistītu kredīta atvasināto instrumentu vai līdzīgu instrumentu patiesās vērtības palielinājums (samazinājums). [Skatīt: Atvasinātie instrumenti [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 9. punkta d) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration debit

Nemateriālās vērtības palielinājums (samazinājums)

Nemateriālās vērtības palielinājums (samazinājums). [Skatīt: Nemateriālā vērtība]

informācijas atklāšana: 3. SFPS B67. punkta d) apakšpunkts

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Nemateriālās vērtības izmaiņas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Nemateriālo aktīvu un nemateriālās vērtības izmaiņas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Nemateriālo aktīvu, kas nav nemateriāla vērtība, palielinājums (samazinājums)

Nemateriālo aktīvu, kas nav nemateriāla vērtība, palielinājums (samazinājums). [Skatīt: Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība]

informācijas atklāšana: 38. SGS 118. punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Nemateriālo aktīvu, kas nav nemateriāla vērtība, izmaiņas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration debit

Gatavo ražojumu un nepabeigto ražojumu krājumu samazinājums (palielinājums)

Gatavo ražojumu un nepabeigto ražojumu krājumu samazinājums (palielinājums). [Skatīt: Krājumi; Apgrozāmie gatavie ražojumi; Apgrozāmie nepabeigtie ražojumi]

piemērs: 1. SGS 102. punkts, informācijas atklāšana: 1. SGS 99. punkts

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration debit

Ieguldījuma īpašuma palielinājums (samazinājums)

Ieguldījuma īpašuma palielinājums (samazinājums). [Skatīt: Ieguldījuma īpašums]

informācijas atklāšana: 40. SGS 79. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 40. SGS 76. punkts

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Ieguldījuma īpašuma izmaiņas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Izmaiņas saistībās, kas izriet no finansēšanas darbībām [abstact]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Izmaiņas saistībās saskaņā ar izdotiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Apraksts par izmaiņām metodēs un pieņēmumos, kas izmantoti, lai sagatavotu jutīguma analīzi

Apraksts par izmaiņām metodēs un pieņēmumos, kas izmantoti, lai sagatavotu jutīguma analīzi par tirgus riska veidiem, kuriem uzņēmums ir pakļauts. [Skatīt: Tirgus risks [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 40. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Apraksts par izmaiņām riska novērtēšanai izmantotajās metodēs

Apraksts par izmaiņām no finanšu instrumentiem izrietošu risku novērtēšanai izmantotajās metodēs. [Skatīt: Finanšu instrumenti, klase [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 33. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Pabalstiem pieejamo neto aktīvu izmaiņas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Definēto neto pabalstu saistību (aktīvu) izmaiņas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Izmaiņas kredīta atvasināto instrumentu nominālajā summā [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Apgrozībā esošo akciju skaita izmaiņas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Apraksts par izmaiņām riska pārvaldības mērķos, politikā un procesos

Apraksts par izmaiņām no finanšu instrumentiem izrietošu risku pārvaldības mērķos, politikā un procesos. [Skatīt: Finanšu instrumenti, klase [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 33. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration credit

Citu uzkrājumu palielinājums (samazinājums)

Citu uzkrājumu palielinājums (samazinājums). [Skatīt: Citi uzkrājumi]

informācijas atklāšana: 37. SGS 84. punkts

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Citu uzkrājumu izmaiņas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Pamatlīdzekļu palielinājums (samazinājums)

Pamatlīdzekļu palielinājums (samazinājums). [Skatīt: Pamatlīdzekļi]

informācijas atklāšana: 16. SGS 73. punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Pamatlīdzekļu izmaiņas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Regulatora noteiktā atliktā konta kredīta atlikumu izmaiņas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Regulatora noteiktā atliktā konta debeta atlikumu izmaiņas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Atlīdzības tiesību izmaiņas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration debit

Atlīdzības tiesību palielinājums (samazinājums) — patiesajā vērtībā

Atlīdzības tiesību patiesās vērtības palielinājums (samazinājums). [Skatīt: Patiesajā vērtībā [member]; Atlīdzības tiesības — patiesajā vērtībā]

informācijas atklāšana: 19. SGS 141. punkts

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Pārapdrošināšanas aktīvu izmaiņas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Nodokļa likmju vai nodokļa tiesību aktu izmaiņas, kas ieviestas vai izsludinātas [member]

Šis elements apzīmē nodokļa likmju vai nodokļa tiesību aktu izmaiņas, kas ieviestas vai izsludinātas.

piemērs: 10. SGS 22. punkta h) apakšpunkts

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration credit

Tirāžas ieņēmumi

Ieņēmumu summa, kas rodas no laikrakstu, žurnālu, periodisko uzdevumu, kā arī digitālo lietojumprogrammu un formātu pārdošanas. [Skatīt: Ieņēmumi]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts, vispārpieņemta prakse: 18. SGS 35. punkta b) apakšpunkta i) punkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Apraksts par apstākļiem, kas noveduši pie krājumu vērtības norakstījuma apvērses

Apraksts par apstākļiem vai notikumiem, kas noveduši pie krājumu vērtības norakstījuma līdz neto pārdošanas vērtībai apvērses. [Skatīt: Krājumi; Krājuma vērtības norakstījuma apvērse]

informācijas atklāšana: 2. SGS 36. punkta g) apakšpunkts

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration debit

Izmaksātie prasījumi un pabalsti, atskaitot pārapdrošināšanas atgūtās summas

Apdrošinājuma ņēmējiem izmaksāto prasījumu un pabalstu summa, atskaitot pārapdrošināšanas atgūtās summas.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 85. punkts

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant credit

Prasījumi, kas ir radušies, bet nav pieteikti

Saistību summa par apdrošinātiem gadījumiem, kas ir notikuši, bet par kuriem apdrošinājuma ņēmēji vēl nav pieteikuši prasījumus.

piemērs: 4. SFPS IG22. punkta c) apakšpunkts, piemērs: 4. SFPS 37. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant credit

Apdrošinājuma ņēmēju pieteiktie prasījumi

Saistību summa par apdrošinājuma ņēmēju pieteiktajiem prasījumiem apdrošināto gadījumu notikšanas rezultātā. [Skatīt: Apdrošināšanas līgumu veidi [member]]

piemērs: 4. SFPS IG22. punkta b) apakšpunkts, piemērs: 4. SFPS 37. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Iegādāto debitoru parādu klases [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkta h) apakšpunkts

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Iegādāto debitoru parādu klases [member]

Šis elements apzīmē uzņēmējdarbības apvienošanā iegādāto debitoru parādu klases. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Iegādāto debitoru parādu klases”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkta h) apakšpunkts

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Aktīvu klases [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 17. SGS 31. punkta a) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī, informācijas atklāšana: 36. SGS 126. punkts, informācijas atklāšana: 36. SGS 130. punkta d) apakšpunkta ii) punkts, informācijas atklāšana: 13. SFPS 93. punkts, informācijas atklāšana: 16. SFPS 53. punkts – Spēkā no 2019. gada 1. janvāra

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Aktīvi [member]

Šis elements apzīmē resursus: a) kurus uzņēmums kontrolē pagātnes notikumu rezultātā; un b) no kuriem sagaidāma nākotnes saimniecisko labumu ieplūde uzņēmumā. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Aktīvu klases”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

informācijas atklāšana: 17. SGS 31. punkta a) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī, informācijas atklāšana: 36. SGS 126. punkts, informācijas atklāšana: 13. SFPS 93. punkts, informācijas atklāšana: 16. SFPS 53. punkts – Spēkā no 2019. gada 1. janvāra

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Naudas maksājumu no pamatdarbībām klases [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Naudas ieņēmumu no pamatdarbībām klases [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Iespējamo saistību klases [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 37. SGS 86. punkts, informācijas atklāšana: 3. SFPS B67. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Apgrozāmo krājumu klases — alternatīvi [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Darbinieku pabalstu izdevumu klases [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

Uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu klases [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 13. SFPS 93. punkts

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Finanšu aktīvu klases [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 4. SFPS 39.L punkta b) apakšpunkts – Spēkā no pirmās 9. SFPS piemērošanas reizes, informācijas atklāšana: 7. SFPS 6. punkts

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Finanšu instrumentu klases [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 7. SFPS 36. punkts, informācijas atklāšana: 7. SFPS 35.K punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 7. SFPS 35.H punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 7. SFPS 35.M punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member

Finanšu instrumenti, klase [member]]

Šis elements apzīmē apkopotās finanšu instrumentu klases. Finanšu instrumenti ir līgumi, no kuriem veidojas finanšu aktīvs vienam uzņēmumam un finanšu saistības vai pašu kapitāla instruments citam uzņēmumam. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Finanšu instrumentu klases”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Finanšu aktīvi; Finanšu saistības]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 36. punkts, informācijas atklāšana: 7. SFPS 35.K punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 7. SFPS 35.H punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 7. SFPS 35.M punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Finanšu saistību klases [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 7. SFPS 6. punkts

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

Nemateriālo aktīvu un nemateriālās vērtības klases [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

vispārpieņemta prakse: 38. SGS 118. punkts

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

Nemateriālo aktīvu, kas nav nemateriāla vērtība, klases [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 38. SGS 118. punkts

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Apgrozāmo krājumu klases [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Saistību klases [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 13. SFPS 93. punkts

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Parasto akciju klases [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 33. SGS 66. punkts

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Citu uzkrājumu klases [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

Pamatlīdzekļu klases [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 16. SGS 73. punkts

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Citu uzkrājumu klases [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 37. SGS 84. punkts

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

Regulatora noteiktā atliktā konta atlikumu klases [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 14. SFPS 30. punkta c) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 14. SFPS 33. punkts

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member

Regulatora noteiktā atliktā konta atlikumu klases [member]

Šis elements apzīmē visas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumu klases (t. i., izmaksu vai ienākumu veidus). Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Regulatora noteiktā atliktā konta atlikumu klases”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Regulatoru noteiktā atliktā konta atlikumi [member]]

informācijas atklāšana: 14. SFPS 30. punkta c) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 14. SFPS 33. punkts

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Akciju kapitāla klases [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 1. SGS 79. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Akciju kapitāls [member]

Šis elements apzīmē uzņēmuma akciju kapitālu. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Akciju kapitāla klases”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

informācijas atklāšana: 1. SGS 79. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

Aktīvu klasifikācija kā pārdošanai turēti [member]

Šis elements apzīmē aktīvu klasifikāciju kā pārdošanai turēti. [Skatīt: Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi [member]]

piemērs: 10. SGS 22. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Valūtas beigu kurss

Pašreizējais valūtas kurss pārskata perioda beigās. Valūtas kurss ir divu valūtu maiņas attiecība. Pašreizējais valūtas kurss ir valūtas kurss tūlītēju norēķinu veikšanai.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

Lielas tiesas prāvas uzsākšana [member]

Šis elements apzīmē lielas tiesas prāvas uzsākšanu.

piemērs: 10. SGS 22. punkta j) apakšpunkts

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

Vadības piezīmes par uzņēmuma turētiem nozīmīgiem naudas un naudas ekvivalentu atlikumiem, kuri koncernam nav pieejami lietošanai.

Vadības piezīmes par uzņēmuma turētiem nozīmīgiem naudas un naudas ekvivalentu atlikumiem, kuri koncernam nav pieejami lietošanai. [Skatīt: Nauda un naudas ekvivalenti]

informācijas atklāšana: 7. SGS 48. punkts

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant credit

Emitētie komerciālie vērtspapīri

Uzņēmuma emitēto komerciālo vērtspapīru summa.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant credit

Bioloģisko aktīvu izveides vai iegādes apņemšanās

Bioloģisko aktīvu izveides vai iegādes apņemšanos summa. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi]

informācijas atklāšana: 41. SGS 49. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant credit

Apņemšanās saistībā ar kopuzņēmumiem

Uzņēmuma apņemšanās saistībā ar saviem kopuzņēmumiem, kā precizēts 12. SFPS B18.-B20. punktā. [Skatīt: Kopuzņēmumi [member]]

informācijas atklāšana: 12. SFPS 23. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Uzņēmuma apņemšanās — saistīto pušu darījumi

Uzņēmuma attiecībā uz saistītajām pusēm izdarīto apņemšanos summa kaut ko darīt, ja nākotnē notiek vai nenotiek konkrēts notikums, tostarp izpildāmi līgumi (atzīti un neatzīti). [Skatīt: Saistītās puses [member]]

piemērs: 24. SGS 21. punkta i) apakšpunkts

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Uzņēmuma vārdā izdarītās apņemšanās — saistīto pušu darījumi

Uzņēmuma vārdā attiecībā uz saistītajām pusēm izdarīto apņemšanos summa kaut ko darīt, ja nākotnē notiek vai nenotiek konkrēts notikums, tostarp izpildāmi līgumi (atzīti un neatzīti). [Skatīt: Saistītās puses [member]]

piemērs: 24. SGS 21. punkta i) apakšpunkts

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Preces cenas risks [member]

Šis elements apzīmē cita cenas riska sastāvdaļu, kas atspoguļo risku, ka finanšu instrumenta patiesā vērtība vai turpmākās naudas plūsmas svārstīsies preces cenu izmaiņu dēļ. [Skatīt: Finanšu instrumenti, klase [member]]

piemērs: 7. SFPS IG32. punkts, piemērs: 7. SFPS 40. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

Saziņas un tīkla aprīkojums [member]

Šis elements apzīmē pamatlīdzekļu klasi, kas atspoguļo saziņas un tīkla aprīkojumu. [Skatīt: Pamatlīdzekļi]

vispārpieņemta prakse: 16. SGS 37. punkts

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration debit

Saziņas izdevumi

No saziņas izrietošo izdevumu summa.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Kompensācija no trešām pusēm par pamatlīdzekļu objektiem, kuru vērtība ir samazinājusies, tie zaudēti vai atdoti

Tāda kompensācijas summa no trešām personām par pamatlīdzekļu objektiem, kuru vērtība ir samazinājusies, tie zaudēti vai atdoti, kas ir iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi); Pamatlīdzekļi]

informācijas atklāšana: 16. SGS 74. punkta d) apakšpunkts

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Pašu kapitāla komponenti [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 1. SGS 106. punkts

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Pārējo apvienoto ienākumu komponenti, kas tiks pārklasificēti uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu — pirms nodokļiem [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Pārējo apvienoto ienākumu komponenti, kas tiks pārklasificēti uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu — pēc nodokļiem [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Pārējo apvienoto ienākumu komponenti, kas netiks pārklasificēti uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu — pirms nodokļiem [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Pārējo apvienoto ienākumu komponenti, kas netiks pārklasificēti uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu — pēc nodokļiem [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration credit

Apvienotie ienākumi

Tādu izmaiņu summa pašu kapitālā, kas rodas no darījumiem un citiem notikumiem, izņemot izmaiņas, kas radušās no darījumiem ar īpašniekiem, kas darbojas saskaņā ar īpašnieku tiesībām.

informācijas atklāšana: 1. SGS 106. punkta a) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 1. SGS 81.A punkta c) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 1. SFPS 32. punkta a) apakšpunkta ii) punkts, informācijas atklāšana: 1. SFPS 24. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 12. SFPS B12. punkta b) apakšpunkta ix) punkts, piemērs: 12. SFPS B10. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Apvienotie ienākumi [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Apvienotie ienākumi, kas attiecināmi uz [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration credit

Apvienotie ienākumi, kas attiecināmi uz nekontrolējošu līdzdalību

Tādu apvienoto ienākumu summa, kas attiecināmi uz nekontrolējošu līdzdalību. [Skatīt: Apvienotie ienākumi; Nekontrolējoša līdzdalība]

informācijas atklāšana: 1. SGS 106. punkta a) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 1. SGS 81.B punkta b) apakšpunkta i) punkts

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration credit

Apvienotie ienākumi, kas attiecināmi uz mātesuzņēmuma īpašniekiem

Tādu apvienoto ienākumu summa, kas attiecināmi uz mātesuzņēmuma īpašniekiem. [Skatīt: Apvienotie ienākumi]

informācijas atklāšana: 1. SGS 106. punkta a) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 1. SGS 81.B punkta b) apakšpunkta ii) punkts

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Datoriekārtas [member]

Šis elements apzīmē pamatlīdzekļu klasi, kas atspoguļo datoriekārtas. [Skatīt: Pamatlīdzekļi]

vispārpieņemta prakse: 16. SGS 37. punkts

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant debit

Datoru programmatūra

Nemateriālo aktīvu summa, kas apzīmē datoru programmatūru. [Skatīt: Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība]

piemērs: 38. SGS 119. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Datoru programmatūra [member]

Šis elements apzīmē nemateriālo aktīvu klasi, kas atspoguļo datoru programmatūru. [Skatīt: Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība]

piemērs: 38. SGS 119. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Apraksts par risku koncentrāciju

Apraksts par tādu risku koncentrāciju, kas izriet no finanšu instrumentiem. [Skatīt: Finanšu instrumenti, klase [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 34. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Konsensa cenas noteikšana [member]

Šis elements apzīmē īpašu vērtēšanas paņēmienu, kas atbilst tirgus pieejai un kas ietver analīzi par tirgus konsensa cenu ievaddatiem (piemēram, piedāvātās kotācijas, korekcijas salīdzināmības nolūkā). [Skatīt: Tirgus pieeja [member]]

piemērs: 13. SFPS IE63. punkts, piemērs: 13. SFPS B5. punkts

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration credit

Samaksātā (saņemtā) atlīdzība

Saņemtās vai samaksātās atlīdzības summa gan par kontroles iegūšanu, gan par kontroles zaudēšanu pār meitasuzņēmumiem vai citiem uzņēmumiem. [Skatīt: Meitasuzņēmumi [member]]

informācijas atklāšana: 7. SGS 40. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

axis

Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 27. SGS 4. punkts

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Konsolidēti [member]

Šis elements apzīmē koncerna finanšu pārskatus, kuros gan mātesuzņēmuma, gan tā meitasuzņēmumu aktīvu, saistību, pašu kapitāla, ienākumu, izdevumu un naudas plūsmu datus sniedz vienas saimnieciskās vienības finanšu pārskatā. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

informācijas atklāšana: 27. SGS 4. punkts

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesAxis

axis

Konsolidēti strukturētie uzņēmumi [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 12. SFPS To risku veids, kuri saistīti ar uzņēmuma līdzdalību konsolidētos strukturētos uzņēmumos

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesMember

member

Konsolidēti strukturētie uzņēmumi [member]

Šis elements apzīmē konsolidētus strukturētos uzņēmumus. Strukturēts uzņēmums ir uzņēmums, kas veidots tā, ka balsstiesības vai līdzīgas tiesības nav dominējošais faktors, pieņemot lēmumu par to, kas kontrolē uzņēmumu, piemēram, balsstiesības attiecas tikai uz administratīviem uzdevumiem, un nozīmīgas darbības tiek virzītas, sagatavojot vienošanās dokumentu. [Skatīt: Konsolidēti [member]]

informācijas atklāšana: 12. SFPS To risku veids, kuri saistīti ar uzņēmuma līdzdalību konsolidētos strukturētos uzņēmumos

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Nemainīga priekšapmaksas likme — svarīgi nenovērojami dati, aktīvi

Nemainīga priekšapmaksas likme, kas izmantota kā svarīgi trešā līmeņa nenovērojami dati par aktīviem. [Skatīt: Patiesās vērtības hierarhijas trešais līmenis [member]]

piemērs: 13. SFPS IE63. punkts, piemērs: 13. SFPS 93. punkta d) apakšpunkts

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Nemainīga priekšapmaksas likme — svarīgi nenovērojami dati, uzņēmuma pašu kapitāla instrumenti

Nemainīga priekšapmaksas likme, kas izmantota kā svarīgi trešā līmeņa nenovērojami dati par uzņēmuma pašu kapitāla instrumentiem. [Skatīt: Uzņēmuma pašu kapitāla instrumenti [member]; Patiesās vērtības hierarhijas trešais līmenis [member]]

piemērs: 13. SFPS IE63. punkts, piemērs: 13. SFPS 93. punkta d) apakšpunkts

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Nemainīga priekšapmaksas likme — svarīgi nenovērojami dati, saistības

Nemainīga priekšapmaksas likme, kas izmantota kā svarīgi trešā līmeņa nenovērojami dati par saistībām. [Skatīt: Patiesās vērtības hierarhijas trešais līmenis [member]]

piemērs: 13. SFPS IE63. punkts, piemērs: 13. SFPS 93. punkta d) apakšpunkts

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant debit

Nepabeigta būvniecība

Ilgtermiņa aktīvu, kuri vēl nav pieejami lietošanai, būvniecības laikā kapitalizētu izdevumu summa. [Skatīt: Ilgtermiņa aktīvi]

vispārpieņemta prakse: 16. SGS 37. punkts

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Nepabeigta būvniecība [member]

Šis elements apzīmē pamatlīdzekļu objektu, kuri vēl nav pieejami lietošanai (t. i., vēl neatrodas darbībai paredzētajā vietā vai stāvoklī, kas vajadzīgs, lai tie darbotos tā, kā vadība iecerējusi), būvniecības laikā kapitalizētos izdevumus. [Skatīt: Pamatlīdzekļi]

vispārpieņemta prakse: 16. SGS 37. punkts

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssetsMember

member

Patērējami bioloģiskie aktīvi [member]

Šis elements apzīmē patērējamus bioloģiskos aktīvus. Patērējami bioloģiskie aktīvi ir tādi, kuri jānovāc kā lauksaimniecības produkti vai jāpārdod kā bioloģiskie aktīvi. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi]

piemērs: 41. SGS 43. punkts

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant debit

Aizdevumi patērētājiem

Uzņēmuma izsniegto patēriņa aizdevumu summa. [Skatīt: Aizdevumi patērētājiem [member]]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Aizdevumi patērētājiem [member]

Šis elements apzīmē aizdevumus, kas privātpersonām izsniegti personīgai lietošanai.

piemērs: 7. SFPS IG40.B punkts, piemērs: 7. SFPS IG20.C punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, piemērs: 7. SFPS 6. punkts

ifrs-full

ContingentConsiderationArrangementsAndIndemnificationAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Iespējamas atlīdzības vienošanās un zaudējumu atlīdzināšanas aktīvi, kas atzīti no iegādes datuma

Attiecībā uz uzņēmējdarbības apvienošanā panāktām iespējamām atlīdzības vienošanām un iegādātiem zaudējumu atlīdzināšanas aktīviem iegādes datumā atzītā summa. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkta g) apakšpunkta i) punkts

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredByVenturerInRelationToInterestsInJointVentures

X instant credit

Iespējamās saistības, kas radušās saistībā ar līdzdalību kopuzņēmumos

Tādu iespējamo saistību summa, kas radušās saistībā ar līdzdalību kopuzņēmumos. [Skatīt: Iespējamās saistības [member]; Kopuzņēmumi [member]]

informācijas atklāšana: 12. SFPS 23. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredInRelationToInterestsInAssociates

X instant credit

Iespējamās saistības, kas radušās saistībā ar līdzdalību asociētajos uzņēmumos

Tādu iespējamo saistību summa, kas radušās saistībā ar uzņēmuma līdzdalību asociētajos uzņēmumos. [Skatīt: Asociētie uzņēmumi [member]; Iespējamās saistības [member]]

informācijas atklāšana: 12. SFPS 23. punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Iespējamās saistības [member]

Šis elements apzīmē iespējamus pienākumus, kuri izriet no pagātnes notikumiem un kuru pastāvēšana apstiprināsies tikai atkarībā no tā, vai būs vai nebūs noticis viens vai vairāki nenoteikti nākotnes notikumi, kurus uzņēmums pilnībā nevar kontrolēt; vai pašreizējus pienākumus, kuri izriet no pagātnes notikumiem, bet nav atzīti, jo a) ir ticams, ka pienākumu izpildei būs nepieciešama saimnieciskos labumus ietverošu resursu aizplūde; vai b) pienākumu summu nevar pietiekami ticami novērtēt. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Iespējamo saistību klases”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

informācijas atklāšana: 37. SGS 88. punkts, informācijas atklāšana: 3. SFPS B67. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVentureMember

member

Iespējamās saistības, kas saistītas ar kopuzņēmumiem [member]

Šis elements apzīmē iespējamās saistības, kas saistītas ar kopuzņēmumiem. [Skatīt: Iespējamās saistības [member]; Kopuzņēmumi [member]]

piemērs: 37. SGS 88. punkts

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Iespējamās saistības, kas atzītas no iegādes datuma

Tādu iespējamo saistību summa, kas atzītas iegādes datumā uzņēmējdarbības apvienošanā. [Skatīt: Iespējamās saistības [member]; Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

piemērs: 3. SFPS B64. punkta i) apakšpunkts, piemērs: 3. SFPS IE72. punkts

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X instant credit

Uzņēmējdarbības apvienošanā atzītās iespējamās saistības

Uzņēmējdarbības apvienošanā atzīto iespējamo saistību summa. [Skatīt: Iespējamās saistības [member]; Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

informācijas atklāšana: 3. SFPS B67. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFromPostemploymentBenefitObligationsMember

member

Iespējamās saistības, kas izriet no pēcnodarbinātības pabalsta pienākumiem [member]

Šis elements apzīmē iespējamās saistības, kas izriet no pēcnodarbinātības pabalsta pienākumiem. Pēcnodarbinātības pabalsti ir darbinieku pabalsti (kas nav darba attiecību izbeigšanas pabalsti un īstermiņa darbinieku pabalsti), kuri maksājami pēc nodarbinātības beigām. [Skatīt: Iespējamās saistības [member]]

informācijas atklāšana: 19. SGS 152. punkts

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommissioningRestorationAndRehabilitationCostsMember

member

Iespējamās saistības par ekspluatācijas pārtraukšanas, atjaunošanas un rehabilitācijas izmaksām [member]

Šis elements apzīmē iespējamās saistības, kas saistītas ar ekspluatācijas pārtraukšanas, atjaunošanas un rehabilitācijas izmaksām. [Skatīt: Iespējamās saistības [member]]

piemērs: 37. SGS 88. punkts

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaranteesMember

member

Iespējamās saistības par garantijām [member]

Šis elements apzīmē iespējamās saistības par garantijām. [Skatīt: Iespējamās saistības [member]; Garantijas [member]]

vispārpieņemta prakse: 37. SGS 88. punkts

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpense

X duration debit

Mainīgas nomas, kas atzītas kā izdevumi

Nomas maksājumu daļa, kura atzīta kā izdevumi un kura nav nemainīga summa, bet pamatojas uz faktora prognozēto summu, kas mainās citu faktoru ietekmē (piemēram, procenti no prognozētās pārdošanas, prognozētais lietošanas apjoms, prognozētie cenu indeksi, prognozētās tirgus procentu likmes).

informācijas atklāšana: 17. SGS 35. punkta c) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī, informācijas atklāšana: 17. SGS 31. punkta c) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpenseClassifiedAsFinanceLease

X duration debit

Mainīgas nomas, kas atzītas kā izdevumi — klasificētas kā finanšu noma

Tādu mainīgo nomu summa, kas atzītas kā izdevumi par finanšu nomām. [Skatīt: Mainīgas nomas, kas atzītas kā izdevumi]

informācijas atklāšana: 17. SGS 31. punkta c) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpenseClassifiedAsOperatingLease

X duration debit

Mainīgas nomas, kas atzītas kā izdevumi — klasificētas kā operatīvā noma

Tādu mainīgo nomu summa, kas atzītas kā izdevumi par operatīvām nomām. [Skatīt: Mainīgas nomas, kas atzītas kā izdevumi]

informācijas atklāšana: 17. SGS 35. punkta c) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncome

X duration credit

Mainīgas nomas, kas atzītas kā ienākumi

Nomas maksājumu daļa, kura atzīta kā ienākumi un kura nav nemainīga summa, bet pamatojas uz faktora prognozēto summu, kas mainās citu faktoru ietekmē (piemēram, procenti no prognozētās pārdošanas, prognozētais lietošanas apjoms, prognozētie cenu indeksi, prognozētās tirgus procentu likmes).

informācijas atklāšana: 17. SGS 47. punkta e) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī, informācijas atklāšana: 17. SGS 56. punkta b) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeAbstract

 

Mainīgas nomas, kas atzītas kā ienākumi [abstract]

 

 

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeClassifiedAsFinanceLease

X duration credit

Mainīgas nomas, kas atzītas kā ienākumi — klasificētas kā finanšu noma

Tādu mainīgo nomu summa, kas atzītas kā ienākumi par finanšu nomām. [Skatīt: Mainīgas nomas, kas atzītas kā ienākumi]

informācijas atklāšana: 17. SGS 47. punkta e) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeClassifiedAsOperatingLease

X duration credit

Mainīgas nomas, kas atzītas kā ienākumi — klasificētas kā operatīvā noma

Tādu mainīgo nomu summa, kas atzītas kā ienākumi par operatīvām nomām. [Skatīt: Mainīgas nomas, kas atzītas kā ienākumi]

informācijas atklāšana: 17. SGS 56. punkta b) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2019. gada 1. janvārī

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOperationsAxis

axis

Turpināmās un pārtrauktās darbības [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 5. SFPS — uzrādīšana un informācijas atklāšana

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfInstrumentAxis

axis

Turpmāka iesaistīšanās ar finanšu aktīviem, kuru atzīšana ir pārtraukta — pēc instrumenta veida [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

piemērs: 7. SFPS B33. punkts

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfTransferAxis

axis

Turpmāka iesaistīšanās ar finanšu aktīviem, kuru atzīšana ir pārtraukta — pēc nodošanas veida [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

piemērs: 7. SFPS B33. punkts

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Turpināmās darbības [member]

Šis elements apzīmē uzņēmuma komponentus, kas nav pārtrauktas darbības. Uzņēmuma komponents satur darbības un naudas plūsmas, kas darbības ziņā un finanšu pārskatu sniegšanas nolūkā var tikt skaidri atšķirtas no pārējā uzņēmuma. [Skatīt: Pārtrauktās darbības [member]]

informācijas atklāšana: 5. SFPS — uzrādīšana un informācijas atklāšana

ifrs-full

ContractAssets

X instant debit

Līguma aktīvi

Uzņēmuma tiesību uz atlīdzību apmaiņā pret precēm vai pakalpojumiem, ko uzņēmums ir nodevis klientam, summa, ja minētās tiesības ir atkarīgas no nosacījuma, kas nav pagājušais laiks (piemēram, uzņēmuma nākotnes darbības rezultāti).

informācijas atklāšana: 15. SFPS 105. punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 15. SFPS 116. punkta a) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

 

Līguma aktīvi [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Līguma aktīvi [member]

Šis elements apzīmē līguma aktīvus. [Skatīt: Līguma aktīvi]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 35.H punkta b) apakšpunkta iii) punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 7. SFPS 35.M punkta b) apakšpunkta iii) punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, piemērs: 7. SFPS 35.N punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Līguma ilgums [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

piemērs: 15. SFPS B89. punkta e) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Līguma ilgums [member]

Šis elements apzīmē visus līgumu ar klientiem ilgumus. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Līguma ilgums”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

piemērs: 15. SFPS B89. punkta e) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant credit

Līguma saistības

Uzņēmuma pienākuma klientam nodot preces vai pakalpojumus, par kuriem uzņēmums ir saņēmis atlīdzību (vai atlīdzības summa tiks saņemta) no klienta, summa.

informācijas atklāšana: 15. SFPS 105. punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 15. SFPS 116. punkta a) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

 

Līguma saistības [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExchangedInDerivativeFinancialInstrumentForWhichGrossCashFlowsAreExchanged

X instant credit

Līgumā noteiktas summas, ar kurām jāveic apmaiņa atvasinātā finanšu instrumentā, kura ietvaros notiek apmaiņa ar bruto naudas plūsmām.

Līgumā noteiktu nediskontēto naudas plūsmu summa saistībā ar līgumā noteiktām summām, ar kurām jāveic apmaiņa atvasinātā finanšu instrumentā, kura ietvaros notiek apmaiņa ar bruto naudas plūsmām. [Skatīt: Atvasinātie instrumenti [member]]

piemērs: 7. SFPS B11.D punkta d) apakšpunkts

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X instant credit

Līgumā noteiktas kapitāla saistības

Tādu kapitāla saistību summa, attiecībā uz kurām uzņēmums ir noslēdzis līgumu. [Skatīt: Kapitāla saistības]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfIntangibleAssets

X instant credit

Līgumā noteiktas apņemšanās nemateriālo aktīvu iegādei

Līgumā noteiktās apņemšanās summa nemateriālo aktīvu iegādei.

informācijas atklāšana: 38. SGS 122. punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfPropertyPlantAndEquipment

X instant credit

Līgumā noteikta apņemšanās pirkt pamatlīdzekļus

Līgumā noteiktās apņemšanās summa pamatlīdzekļu iegādei. [Skatīt: Pamatlīdzekļi]

informācijas atklāšana: 16. SGS 74. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

ContributionsToPlanByEmployerNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Darba devēja iemaksas plānā — definētu neto pabalstu saistības (aktīvi)

Tāds samazinājums (palielinājums) definēto neto pabalstu saistībās (aktīvos), kas izriet no darba devēja iemaksām definēto pabalstu plānā. [Skatīt: Definētu neto pabalstu saistības (aktīvi); Definētu pabalstu plāni [member]]

informācijas atklāšana: 19. SGS 141. punkta f) apakšpunkts

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanParticipantsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Plāna dalībnieku iemaksas plānā — definētu neto pabalstu saistības (aktīvi)

Tāds samazinājums (palielinājums) definēto neto pabalstu saistībās (aktīvos), kas izriet no plāna dalībnieku iemaksām definēto pabalstu plānā. [Skatīt: Definētu neto pabalstu saistības (aktīvi); Definētu pabalstu plāni [member]]

informācijas atklāšana: 19. SGS 141. punkta f) apakšpunkts

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Iemaksas plānā — definētu neto pabalstu saistības (aktīvi)

Tāds samazinājums (palielinājums) definēto neto pabalstu saistībās (aktīvos), kas izriet no iemaksām definēto pabalstu plānā. [Skatīt: Definētu neto pabalstu saistības (aktīvi); Definētu pabalstu plāni [member]]

informācijas atklāšana: 19. SGS 141. punkta f) apakšpunkts

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Iemaksas plānā — definētu neto pabalstu saistības (aktīvi) [abstract]

 

 

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRights

X instant debit

Autortiesības, patenti un citas rūpnieciskā īpašuma tiesības, apkalpošanas un pārvaldīšanas tiesības

Nemateriālo aktīvu summa, kas atspoguļo autortiesības, patentus un citas rūpnieciskā īpašuma tiesības, apkalpošanas un pārvaldīšanas tiesības. [Skatīt: Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība]

piemērs: 38. SGS 119. punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRightsMember

member

Autortiesības, patenti un citas rūpnieciskā īpašuma tiesības, apkalpošanas un pārvaldīšanas tiesības [member]

Šis elements apzīmē nemateriālo aktīvu klasi, kas atspoguļo autortiesības, patentus un citas rūpnieciskā īpašuma tiesības, apkalpošanas un pārvaldīšanas tiesības. [Skatīt: Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība]

piemērs: 38. SGS 119. punkta e) apakšpunkts

ifrs-full

CorporateDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Turēti uzņēmumu parāda instrumenti

Tādu uzņēmuma turētu parāda instrumentu summa, kurus emitējusi kāda korporatīva struktūra. [Skatīt: Turēti parāda instrumenti]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

CorporateLoans

X instant debit

Aizdevumi korporatīvām struktūrām

Uzņēmuma izsniegto korporatīvo aizdevumu summa. [Skatīt: Aizdevumi korporatīvām struktūrām [member]]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Aizdevumi korporatīvām struktūrām [member]

Šis elements apzīmē aizdevumus, kas izsniegti korporatīvām struktūrām.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts, piemērs: 7. SFPS IG20.C punkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra, piemērs: 7. SFPS 6. punkts

ifrs-full

CostApproachMember

member

Izmaksu pieeja [member]

Šis elements apzīmē vērtēšanas paņēmienu, kas atspoguļo summu, kura būtu nepieciešama noteiktā laikā, lai aizstātu aktīva kalpošanas kapacitāti (bieži sauktu par kārtējām aizstāšanas izmaksām).

piemērs: 13. SFPS 62. punkts

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedAsExpenseDuringPeriod

X duration debit

Krājumu izmaksas, kas atzītas par izdevumiem attiecīgajā periodā

Krājumu summa, kas atzīta par izdevumiem attiecīgajā periodā. [Skatīt: Krājumi]

informācijas atklāšana: 2. SGS 36. punkta d) apakšpunkts

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration debit

Pārdoto preču izmaksas

Tādu preču summa, kas tika pārdotas attiecīgajā periodā un atzītas kā izdevumi.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 85. punkts

ifrs-full

CostOfPurchasedEnergySold

X duration debit

Tādas nopirktās enerģijas izmaksas, kas pārdota

Tādas nopirktās enerģijas summa, kas tika pārdota attiecīgajā periodā un atzīta kā izdevumi.

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

ifrs-full

CostOfSales

X duration debit

Pārdoto preču un sniegto pakalpojumu izmaksas

Izmaksu summa saistībā ar izdevumiem, kas tieši vai netieši attiecināmi uz pārdotajām precēm vai pakalpojumiem, kuri citstarp var ietvert izmaksas, kas iepriekš iekļautas pārdoto krājumu novērtējumā, nesadalītās ražošanas izmaksas un pārmērīgas krājumu ražošanas izmaksu summas.

informācijas atklāšana: 1. SGS 99. punkts, informācijas atklāšana: 1. SGS 103. punkts

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration debit

Pārdoto preču un sniegto pakalpojumu izmaksas — pārtika un dzērieni

Tādu pārdoto preču un sniegto pakalpojumu izmaksu summa, kas attiecināmas uz pārtiku un dzērieniem. [Skatīt: Pārdoto preču un sniegto pakalpojumu izmaksas]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 85. punkts

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration debit

Pārdoto preču un sniegto pakalpojumu izmaksas — viesnīcu darbība

Tādu pārdoto preču un sniegto pakalpojumu izmaksu summa, kas attiecināmas uz viesnīcu darbību. [Skatīt: Pārdoto preču un sniegto pakalpojumu izmaksas]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 85. punkts

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancyServices

X duration debit

Pārdoto preču un sniegto pakalpojumu izmaksas — viesnīcu numuru noslodzes pakalpojumi

Tādu pārdoto preču un sniegto pakalpojumu izmaksu summa, kas attiecināmas uz viesnīcu numuru noslodzes pakalpojumiem. [Skatīt: Pārdoto preču un sniegto pakalpojumu izmaksas]

vispārpieņemta prakse: 1. SGS 85. punkts

ifrs-full

CostsIncurredAndRecognisedProfitsLessRecognisedLosses

X instant

Izmaksas, kas radušās un atzītas peļņā (no kuras atskaitīti zaudējumi)

Līdz šim radušos izmaksu apkopotā summa un atzītā peļņa (no kuras atskaitīti atzītie zaudējumi) gaitā esošos būvlīgumos.

informācijas atklāšana: 15. SFPIK 21. punkta a) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī, informācijas atklāšana: 11. SGS 40. punkta a) apakšpunkts – Darbības termiņa beigas 2018. gada 1. janvārī

ifrs-full

CostsToObtainContractsWithCustomersMember

member

Izmaksas, lai iegūtu līgumus ar klientiem [member]

Šis elements apzīmē tādu aktīvu kategoriju, kuri atzīti no izmaksām, kas radušās, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem, un kuri atspoguļo izmaksas, lai iegūtu līgumus ar klientiem. [Skatīt: Aktīvi, kas atzīti no izmaksām, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem]

piemērs: 15. SFPS 128. punkta a) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

CounterpartiesAxis

axis

Darījumu partneri [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 7. SFPS B52. punkts

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Darījumu partneri [member]

Šis elements apzīmē tās darījuma puses, kas nav uzņēmums. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Darījumu partneri”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

informācijas atklāšana: 7. SFPS B52. punkts

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Mītnes valsts [member]

Šis elements apzīmē valsti, kurā uzņēmums ir reģistrēts un kurā tam ir juridiskā adrese.

informācijas atklāšana: 8. SFPS 33. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 8. SFPS 33. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

CountryOfIncorporation

text

Reģistrācijas (inkorporācijas) valsts

Valsts, kurā uzņēmums ir inkorporēts.

informācijas atklāšana: 1. SGS 138. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEntityWhoseConsolidatedFinancialStatementsHaveBeenProducedForPublicUse

text

Tāda uzņēmuma reģistrācijas (inkorporācijas) valsts, kura konsolidētie finanšu pārskati ir publiski pieejami

Valsts, kurā ir inkorporēts uzņēmuma galīgais vai jebkurš starpposma mātesuzņēmums, kura konsolidētie finanšu pārskati, kas atbilst SFPS, ir publiski pieejami. [Skatīt: Konsolidēti [member]; SFPS [member]]

informācijas atklāšana: 27. SGS 16. punkta a) apakšpunkts

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointOperation

text

Kopīgas darbības reģistrācijas (inkorporācijas) valsts

Valsts, kurā uzņēmuma kopīgā darbība ir inkorporēta. [Skatīt: Kopīgas darbības [member]]

informācijas atklāšana: 12. SFPS 21. punkta a) apakšpunkta iii) punkts

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointVenture

text

Kopuzņēmuma reģistrācijas (inkorporācijas) valsts

Valsts, kurā uzņēmuma kopuzņēmums ir inkorporēts. [Skatīt: Kopuzņēmumi [member]]

informācijas atklāšana: 27. SGS 16. punkta b) apakšpunkta ii) punkts, informācijas atklāšana: 27. SGS 17. punkta b) apakšpunkta ii) punkts, informācijas atklāšana: 12. SFPS 21. punkta a) apakšpunkta iii) punkts

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfAssociate

text

Asociētā uzņēmuma reģistrācijas (inkorporācijas) valsts

Valsts, kurā uzņēmuma asociētais uzņēmums ir inkorporēts. [Skatīt: Asociētie uzņēmumi [member]]

informācijas atklāšana: 27. SGS 16. punkta b) apakšpunkta ii) punkts, informācijas atklāšana: 27. SGS 17. punkta b) apakšpunkta ii) punkts, informācijas atklāšana: 12. SFPS 21. punkta a) apakšpunkta iii) punkts

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfSubsidiary

text

Meitasuzņēmuma reģistrācijas (inkorporācijas) valsts

Valsts, kurā uzņēmuma meitasuzņēmums ir inkorporēts. [Skatīt: Meitasuzņēmumi [member]]

informācijas atklāšana: 27. SGS 16. punkta b) apakšpunkta ii) punkts, informācijas atklāšana: 27. SGS 17. punkta b) apakšpunkta ii) punkts, informācijas atklāšana: 12. SFPS 12. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 12. SFPS 19.B punkta b) apakšpunkts

ifrs-full

CreationDateAxis

axis

Izveides datums [axis]

Tabulas ass definē attiecības starp nozares elementiem vai kategorijām tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

informācijas atklāšana: 8. SGS 28. punkta f) apakšpunkta i) punkts, informācijas atklāšana: 8. SGS 29. punkta c) apakšpunkta i) punkts, informācijas atklāšana: 8. SGS 49. punkta b) apakšpunkta i) punkts

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant debit

Kredīta atvasinātais instruments — patiesā vērtība

Kredīta atvasinātā instrumenta patiesā vērtība. [Skatīt: Patiesajā vērtībā [member]; Atvasinātie instrumenti [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 24.G punkta a) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full

CreditDerivativeNominalAmount

X instant

Kredīta atvasinātais instruments — nominālā summa

Kredīta atvasinātā instrumenta nominālā summa. [Skatīt: Atvasinātie instrumenti [member]]

informācijas atklāšana: 7. SFPS 24.G punkta a) apakšpunkts – Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

ifrs-full