27.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 139/103


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/775

(2019. gada 16. maijs),

ar ko Regulu (ES) Nr. 454/2011 groza attiecībā uz izmaiņu kontroles pārvaldību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīvu (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (1) un jo īpaši tās 5. panta 11. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/796 (2) 19. pantā noteikts, ka Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (“Aģentūra”) Komisijai adresē ieteikumus par savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām (“SITS”) un to pārskatīšanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 5. pantu un nodrošina, ka SITS tiek pielāgotas tehnikas attīstībai, tirgus tendencēm un sociālajām prasībām.

(2)

Komisijas Deleģētā lēmuma (ES) 2017/1474 (3) 14. pantā noteikts, ka Komisijas Regulas (ES) Nr. 454/2011 (4) (TAP SITS) I pielikuma 7.5. iedaļa jāgroza, lai precizētu TAP SITS izmaiņu kontroles procedūras grozījumus.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/796 5. pantu tika izveidota darba grupa, kurai dots uzdevums izstrādāt ieteikuma priekšlikumu par TAP SITS 7.5. iedaļas grozījumiem.

(4)

Aģentūra 2018. gada 20. aprīlī Komisijai adresēja ieteikumu par Regulas (ES) Nr. 454/2011 (TAP SITS) 7.5. iedaļas pārskatīšanu.

(5)

Regulas (ES) Nr. 454/2011 I pielikuma 7.5. iedaļa būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

TAP SITS minēto attiecīgo tehnisko dokumentu saraksts būtu jāatjaunina.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvas (ES) 2016/797 51. panta 1. punktu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 454/2011 (TAP SITS) I pielikuma 7.5. iedaļu aizstāj ar tekstu, kas iekļauts šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Regulas (ES) Nr. 454/2011 (TAP SITS) III pielikumu aizstāj ar tekstu, kas iekļauts šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 16. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 138, 26.5.2016., 44. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/796 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 (OV L 138, 26.5.2016., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2017. gada 8. jūnija Deleģētais lēmums (ES) 2017/1474, kas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 papildina attiecībā uz īpašajiem mērķiem savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju izstrādāšanai, pieņemšanai un pārskatīšanai (OV L 210, 15.8.2017., 5. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 5. maija Regula (ES) Nr. 454/2011 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu (OV L 123, 12.5.2011., 11. lpp.).


I PIELIKUMS

Komisijas Regulas (ES) Nr. 454/2011 I pielikuma 7.5. iedaļu aizstāj ar šādu:

“7.5.   Izmaiņu pārvaldība

7.5.1.   Izmaiņu pārvaldības process

Lai nodrošinātu, ka tiek veikta pienācīga izmaiņu izmaksu un ieguvumu analīze un izmaiņas ieviestas kontrolēti, izstrādā izmaiņu pārvaldības procedūras. Šīs procedūras, ko nosaka, ievieš, atbalsta un pārvalda Aģentūra, ir šādas:

to tehnisko ierobežojumu apzināšana, kas nosaka vajadzību pēc izmaiņām,

paziņojums par to, kurš uzņemas atbildību par izmaiņu ieviešanas procedūrām,

ieviešamo izmaiņu validācijas procedūra,

izmaiņu pārvaldības, paziņošanas, migrācijas un izvēršanas politika,

atbildības noteikšana par sīki izstrādāto specifikāciju pārvaldību, kā arī par to kvalitātes nodrošināšanu un konfigurācijas pārvaldību.

Izmaiņu kontroles padomē darbojas Aģentūra, dzelzceļa nozares pārstāvniecības struktūras, biļešu pārdevēju pārstāvniecības struktūra, pasažieru pārstāvniecības struktūra un dalībvalstis. Šāda ieinteresēto personu iesaistīšanās nodrošina izpratni par veicamajām izmaiņām un to nozīmes pilnīgu novērtējumu. Gala rezultātā Izmaiņu kontroles padome nonāks Aģentūras aizgādībā.

7.5.2.   Īpašs izmaiņu pārvaldības process, kas attiecas uz šīs regulas III pielikumā norādītajiem dokumentiem

Izmaiņu kontroles pārvaldības procesu, kas attiecas uz šīs regulas III pielikumā norādītajiem dokumentiem, nosaka Aģentūra saskaņā ar šādiem kritērijiem.

1.

Izmaiņu pieprasījumus, kas ietekmē dokumentus, iesniedz ar dalībvalstu vai šādu struktūru starpniecību: Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/796 (*1) 38. panta 4. punktā minētās dzelzceļa nozares pārstāvniecības struktūras, kas darbojas Eiropas mērogā, vai biļešu pārdevēju pārstāvniecības struktūra, vai Starptautiskā dzelzceļu savienība (UIC) kļūdu labojumiem, kas attiecas uz specifikācijām, kuras sākotnēji izstrādājusi UIC, vai TAP SITS koordinācijas komiteja.

2.

Aģentūra pieņem un glabā izmaiņu pieprasījumus.

3.

Aģentūra ar izmaiņu pieprasījumiem iepazīstina attiecīgo ERA darba grupu, kas tos izvērtē un sagatavo priekšlikumu, kuram vajadzības gadījumā pievieno ekonomisko izvērtējumu.

4.

Tad Aģentūra ar katru izmaiņu pieprasījumu un saistīto priekšlikumu iepazīstina Izmaiņu kontroles padomi, kas izmaiņu pieprasījumu vai nu apstiprina, vai neapstiprina, vai atliek.

5.

Ja izmaiņu pieprasījumu neapstiprina, Aģentūra paziņo pieprasījuma iesniedzējam noraidījuma iemeslu vai pieprasa papildinformāciju par izmaiņu pieprasījuma projektu.

6.

Ja izmaiņu pieprasījumu apstiprina, veic grozījumus tehniskajā dokumentā.

7.

Ja neizdodas panākt vienprātību par izmaiņu pieprasījuma apstiprināšanu, Aģentūra sniedz Komisijai ieteikumu atjaunināt III pielikumā norādītos dokumentus un tam pievieno dokumenta jaunās versijas projektu, izmaiņu pieprasījumus un to ekonomisko izvērtējumu, un dara šos dokumentus pieejamus savā tīmekļa vietnē.

8.

Tehniskā dokumenta jauno versiju ar apstiprinātajiem izmaiņu pieprasījumiem dara pieejamu Aģentūras tīmekļa vietnē. Aģentūra informē dalībvalstis ar tās komitejas starpniecību, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 29. panta 1. punktu.

9.

Ja izmaiņu pieprasījuma dēļ vajadzīgi TAP SITS juridiskā teksta grozījumi, Aģentūra nosūta Eiropas Komisijai pieprasījumu, kurā lūdz pieprasīt TAP SITS pārskatīšanu un/vai Aģentūras tehnisko atzinumu.

Ja izmaiņu kontroles pārvaldība ietekmē elementus, ko izmanto kopīgi ar TAF SITS, nolūkā panākt optimālu sinerģiju izmaiņas ievieš tā, lai saglabātu atbilstību īstenotajai TAF SITS.


(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/796 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 (OV L 138, 26.5.2016., 1. lpp.).””


II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 454/2011 III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

Tehnisko dokumentu saraksts

Nr.

Atsauce

Nosaukums

1.

B.1.

Starptautiskai un ārvalstu tirdzniecībai paredzētu tarifu datu datorizēta ģenerēšana un apmaiņa – NRT biļetes

2.

B.2.

Starptautiskai un ārvalstu tirdzniecībai paredzētu tarifu datu datorizēta ģenerēšana un apmaiņa – Integrētas rezervēšanas biļetes (IRT)

3.

B.3.

Starptautiskai un ārvalstu tirdzniecībai paredzētu datu datorizēta ģenerēšana un apmaiņa – Īpaši piedāvājumi

4.

B.4.

Piemērošanas rokasgrāmata EDIFACT ziņojumiem, kas attiecas uz kustības grafiku datu apmaiņu

5.

B.5.

Elektroniska sēdvietu/guļvietu rezervēšana un elektroniska ceļojuma dokumentu sagatavošana – Ziņojumu apmaiņa

6.

B.6.

Elektroniska sēdvietu/guļvietu rezervēšana un elektroniska transporta dokumentu sagatavošana (RCT2 standarti)

7.

B.7.

Mājās izdrukājamas starptautiskas dzelzceļa biļetes

8.

B.8.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, infrastruktūras pārvaldītāju un citu dzelzceļa transporta ķēdēs iesaistītu uzņēmumu standartizēti skaitliskie kodi

9.

B.9.

Atrašanās vietu standartizēti skaitliskie kodi

10.

B.10.

Elektroniska palīdzības rezervēšana personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām – Ziņojumu apmaiņa

12.

B.30.

Shēma – DPU/IP saziņai saskaņā ar TAP SITS vajadzīgo ziņojumu/datu kopu katalogs