27.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 139/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/772

(2019. gada 16. maijs),

ar ko Regulu (ES) Nr. 1300/2014 groza attiecībā uz aktīvu reģistru nolūkā apzināt šķēršļus piekļūstamībai, sniegt informāciju lietotājiem un uzraudzīt un novērtēt progresu piekļūstamības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīvu (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (1) un jo īpaši tās 5. panta 11. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 1300/2014 (2) 7. pantu Regulas (ES) Nr. 1300/2014 pielikuma 7. nodaļa ir jāgroza, lai precizētu aktīvu reģistra iezīmes, tostarp saturu, datu formātu, funkcionālo un tehnisko arhitektūru, ekspluatācijas režīmu, datu ievades un aplūkošanas noteikumus, pašnovērtēšanas noteikumus un noteikumus par to struktūrvienību iecelšanu, kuras atbild par datu sniegšanu.

(2)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/796 (3) 5. panta 1. punktu un Regulas (ES) Nr. 1300/2014 7. panta 2. punktu tika izveidota darba grupa, kuras uzdevums bija izstrādāt ieteikuma priekšlikumu par to datu minimālo struktūru un saturu, kas vācami iekļaušanai aktīvu reģistrā nolūkā apzināt šķēršļus piekļūstamībai, sniegt informāciju lietotājiem un uzraudzīt un novērtēt progresu piekļūstamības jomā. Minētā darba grupa beidza darbu 2017. gada maijā, un tā rezultātā Aģentūra noformulēja ieteikumu ERA-REC-128 par Regulas (ES) Nr. 1300/2014 grozījumiem.

(3)

Aktīvu reģistrs ir statisks rīks, kas norāda uz aprīkojuma esību, un tāpēc nav paredzēts informācijas sniegšanai par aprīkojuma statusu un darbību.

(4)

Ja attiecībā uz staciju vai tās elementiem tiek veikta atjaunošana, modernizēšana vai citi darbi, kas paredzēti valsts īstenošanas plānā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1300/2014 8. pantu, būtu jāvāc informācija, kas saistīta ar šo darbu, stacijas vai tās elementu atbilstību Regulai (ES) Nr. 1300/2014.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Direktīvas (ES) 2016/797 51. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1300/2014 groza šādi:

1)

pēc 7. panta iekļauj šādu 7.a pantu:

“7.a pants

Piekļūstamības datu vākšana, uzturēšana un apmaiņa

1.   Deviņos mēnešos pēc 2019. gada 16. jūnija katra dalībvalsts nolemj, kuras struktūrvienības atbild par piekļūstamības datu vākšanu, uzturēšanu un apmaiņu.

2.   Dalībvalstis var lūgt Komisijai pagarināt šo termiņu. Šis pagarinājums ir izņēmums, tiek pienācīgi pamatots un piešķirts uz ierobežotu laiku. To jo sevišķi uzskata par pamatotu, ja Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra divus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā nav darījusi pieejamus un pilnībā darbotiesspējīgus datu vākšanas rīku un ekspluatācijas režīmus, kas noteikti šīs regulas pielikumā.

3.   Katrai stacijai ir struktūrvienība, kas atbild par piekļūstamības datu apmaiņu.

4.   Datu vākšanu un konversiju pabeidz 36 mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

5.   Kamēr Komisijas Regulas (ES) Nr. 454/2011 (*1) I pielikuma 7.2., 7.3. un 7.4. iedaļā aprakstītā datu apmaiņas arhitektūra vēl nav pilnībā darbotiesspējīga, piekļūstamības datu apmaiņa izpaužas kā minēto datu nosūtīšana Eiropas dzelzceļa staciju piekļūstamības datubāzei (ERSAD), kuru mitina Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra.

(*1)  Komisijas 2011. gada 5. maija Regula (ES) Nr. 454/2011 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu (OV L 123, 12.5.2011., 11. lpp.).”;"

2)

pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 16. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 138, 26.5.2016., 44. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 18. novembra Regula (ES) Nr. 1300/2014 par savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām attiecībā uz Savienības dzelzceļa sistēmas pieejamību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām (OV L 356, 12.12.2014., 110. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/796 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 (OV L 138, 26.5.2016., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1300/2014 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 2. nodaļas 2.3. iedaļā pēc pirmā teikuma iekļauj šādu daļu:

Piekļūstamības dati

Piekļūstamības dati ir ar dzelzceļa pasažieru staciju piekļūstamību saistīta informācija, kas ir jāvāc un jāuztur un ar kuru ir jāapmainās, proti, dzelzceļa pasažieru staciju iezīmju un aprīkojuma apraksts. Minēto aprakstu attiecīgā gadījumā papildina informācija par stacijas atbilstību šīm SITS.”;

2)

pielikuma 7. nodaļas 7.2. iedaļas 7.2.1. apakšiedaļā iekļauj šādas apakšiedaļas:

“7.2.1.1.   Aktīvu reģistrs – infrastruktūra

7.2.1.1.1.   Funkcionālā un tehniskā arhitektūra

Aktīvu reģistra funkcijas ir:

1)

apzināt esošos kavēkļus un šķēršļus, kas traucē piekļūstamībai;

2)

sniegt praktisku informāciju lietotājiem;

3)

uzraudzīt un novērtēt progresu piekļūstamības jomā.

Piekļūstamības datu apmaiņas arhitektūra noteikta Regulā (ES) Nr. 454/2011 (TAP SITS).

Piekļūstamības datu formatēšanai un apmaiņai piemēro šādus standartus:

1)

CEN/TS 16614-1:2014 Sabiedriskais transports. Tīkla un laika grafika datu apmaiņa (NeTEx). 1. daļa. Sabiedriskā transporta tīkla topoloģijas apmaiņas formāts 2014-05-14

2)

EN 12896-1:2016 Sabiedriskais transports. Datu paraugmodelis. Kopējās koncepcijas (Transmodel)

Harmonizēts īpašs Transmodel profils paredzētajam konkrētajam lietojumam noteikts O papildinājuma 1. punktā minētajos tehniskajos dokumentos.

7.2.1.1.2.   Piekļūstamības datu ievades un pašnovērtēšanas noteikumi

Piekļūstamības datu ievades un pašnovērtēšanas noteikumi ir šādi:

1)

struktūrvienībām, kas vāc ar aktīviem saistītos piekļūstamības datus, nav jābūt neatkarīgām no struktūrvienībām, kas veic konkrēto aktīvu pārvaldību ikdienā;

2)

pirmo reizi vācot piekļūstamības datus pēc tam, kad stājusies spēkā Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/772 (*1), staciju atbilstību šīm SITS var reģistrēt kā nenovērtētu;

3)

ja attiecībā uz staciju vai tās elementiem tiek veikta atjaunošana, modernizēšana vai citi darbi, kas paredzēti valsts īstenošanas plānā attiecībā uz šīm SITS, attiecīgos piekļūstamības datus atjaunina, attiecīgā gadījumā norādot informāciju par atbilstību šīm SITS;

4)

informāciju par atbilstību šīm SITS var atjaunināt, pamatojoties uz šo SITS 6.2.4. punktā aprakstīto SVA;

5)

nav jāreģistrē, vai iekārtas ir darba kārtībā.

Komisija dara pieejamu datu vākšanas rīku, kura ekspluatācijas režīmi aprakstīti O papildinājuma 2. punktā minētajos tehniskajos dokumentos.

Ja jau ir strukturēti piekļūstamības dati, kurus ir iespējams konvertēt atbilstīgi harmonizētajam profilam, kā alternatīvu var nosūtīt šos datus pēc to konversijas. Esošo piekļūstamības datu konversijas metode un saziņas protokols ir noteikti O papildinājuma 3. punktā minētajos tehniskajos dokumentos.

7.2.1.1.3.   Aplūkošanas noteikumi

No ERSAD:

1)

interesentiem ir iespējams piekļūt informācijai publiskā tīmekļvietnē, kuru mitina Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra;

2)

reģistrētām valsts iestādēm ir iespējams izgūt visus piekļūstamības datus, kas attiecas uz konkrēto dalībvalsti;

3)

Komisijai un Aģentūrai ir iespējams izgūt visus piekļūstamības datus.

ERSAD datubāze, kuru mitina Aģentūra, nav saistīta ar citu(-ām) datubāzi(-ēm).

7.2.1.1.4.   Lietotāju atsauksmju pārvaldības noteikumi

Lietotāju atsauksmes var būt šādu veidu:

1)

organizāciju atsauksmes no lietotāju apvienībām, tostarp no organizācijām, kuras pārstāv personas ar invaliditāti: var izmantot esošās struktūras, ja tajās ir iekļauti pārstāvji no organizācijām, kuras apvieno personas ar invaliditāti un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un ja situācija ir atspoguļota atbilstīgā līmenī, kam nav obligāti jābūt valsts līmenim. Lietotāju atsauksmju sniegšanas procedūru organizē tā, lai šīs organizācijas varētu piedalīties ar vienlīdzīgām iespējām;

2)

individuālas atsauksmes: tīmekļvietnes apmeklētājiem nodrošina iespēju ziņot par nepareizu informāciju gadījumā, ja piekļūstamības dati, kas attiecas uz konkrētu staciju, ir kļūdaini, un saņemt apstiprinājumu par atsauksmes saņemšanu.

Abos gadījumos struktūrvienība(-as), kas atbild par datu vākšanu, uzturēšanu un apmaiņu, pienācīgi ņem vērā lietotāju atsauksmes.

(*1)  Komisijas 2019. gada 16. maija Īstenošanas regula (ES) 2019/772, ar ko Regulu (ES) Nr. 1300/2014 groza attiecībā uz aktīvu reģistru nolūkā apzināt šķēršļus piekļūstamībai, sniegt informāciju lietotājiem un uzraudzīt un novērtēt progresu piekļūstamības jomā (OV L 139 I, 27.5.2019., 1. lpp.)].”;"

3)

pievieno šādu papildinājumu:

“O papildinājums

Tehnisko dokumentu saraksts

Kārtas numurs

Nosaukums

1.

Harmonizēts īpašs tīkla un laika grafika datu apmaiņas (NeTEx) profils, ko izmanto staciju aprakstam

2.

Datu vākšanas rīka ekspluatācijas režīmi

3.

Esošo piekļūstamības datu konversijas metode, tostarp ārējās saskarnes un saziņas protokola apraksts


(*1)  Komisijas 2019. gada 16. maija Īstenošanas regula (ES) 2019/772, ar ko Regulu (ES) Nr. 1300/2014 groza attiecībā uz aktīvu reģistru nolūkā apzināt šķēršļus piekļūstamībai, sniegt informāciju lietotājiem un uzraudzīt un novērtēt progresu piekļūstamības jomā (OV L 139 I, 27.5.2019., 1. lpp.)].”;”