14.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/760

(2019. gada 13. maijs),

ar ko uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/2283 pamata kā jaunu pārtikas produktu atļauj laist tirgū Yarrowia lipolytica rauga biomasu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (1), un jo īpaši tās 12. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2015/2283 paredz, ka Savienībā tirgū drīkst laist tikai atļautus jaunos pārtikas produktus, kuri ir iekļauti Savienības sarakstā.

(2)

Uz Regulas (ES) 2015/2283 8. panta pamata tika pieņemta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 (2), ar ko izveido atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu.

(3)

Uz Regulas (ES) 2015/2283 12. panta pamata Komisija iesniedz projektu īstenošanas aktam, kas jaunu pārtikas produktu atļauj laist Savienības tirgū un kas atjaunina Savienības sarakstu.

(4)

2017. gada 10. aprīlī uzņēmums Skotan S.A. (“pieteikuma iesniedzējs”) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 258/97 (3) 4. pantu Polijas kompetentajai iestādei iesniedza pieprasījumu, kurā lūdza Savienības tirgū laist Yarrowia lipolytica rauga biomasu kā jaunu pārtikas produktu minētās regulas 1. panta 2. punkta d) apakšpunkta nozīmē. Pieteikumā tika lūgta atļauja Yarrowia lipolytica rauga biomasu izmantot uztura bagātinātājos. Pieteikuma iesniedzēja piedāvātie maksimālie lietošanas līmeņi ir 3 grami dienā bērniem no 3 līdz 9 gadu vecumam un 6 grami dienā no 10 gadu vecuma.

(5)

2017. gada 15. novembrī Polijas kompetentā iestāde sniedza sākotnējo novērtējuma ziņojumu. Šajā ziņojumā tā secināja, ka Yarrowia lipolytica rauga biomasa atbilst kritērijiem, kas attiecībā uz jauniem pārtikas produktiem noteikti Regulas (EK) Nr. 258/97 3. panta 1. punktā.

(6)

Regulas (ES) 2015/2283 35. panta 1. punkts nosaka, ka pieprasījumu Savienības tirgū laist jaunus pārtikas produktus, kurš dalībvalstīm iesniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 258/97 4. pantu un par kuru līdz 2018. gada 1. janvārim galīgais lēmums vēl nebija pieņemts, traktē kā pieteikumu, kas iesniegts uz Regulas (ES) 2015/2283 pamata.

(7)

Lai gan pieprasījums atļaut laist Savienības tirgū Yarrowia lipolytica rauga biomasu kā jaunu pārtikas produktu dalībvalstij tika iesniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 258/97 4. pantu, pieteikums atbilst arī Regulas (ES) 2015/2283 prasībām.

(8)

2018. gada 22. jūnijā Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 10. panta 3. punktu konsultējās ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (“Iestāde”) un lūdza to sniegt zinātnisku atzinumu, kurā Yarrowia lipolytica rauga biomasa būtu novērtēta kā jauns pārtikas produkts.

(9)

2019. gada 17. janvārī Iestāde uz Regulas (ES) 2015/2283 (4) pamata pieņēma zinātnisku atzinumu par Yarrowia lipolytica rauga biomasas kā jauna pārtikas produkta nekaitīgumu. Minētais atzinums atbilst Regulas (ES) 2015/2283 11. panta prasībām.

(10)

Iestādes atzinums ir pietiekams pamats atzīt, ka piedāvātajā lietošanas veidā un līmeņos uztura bagātinātājos Yarrowia lipolytica rauga biomasa atbilst Regulas (ES) 2015/2283 12. panta 1. punktam.

(11)

Uztura bagātinātājiem piemērojamās prasības nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/46/EK (5). Yarrowia lipolytica rauga biomasas lietošana būtu jāatļauj, neskarot minētās direktīvas prasības.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Yarrowia lipolytica rauga biomasu, kuras specifikācija sniegta šīs regulas pielikumā, iekļauj atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā, kas izveidots ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470.

2.   Ierakstā, ko izdara šā panta 1. punktā minētajā Savienības sarakstā, iekļauj šīs regulas pielikumā noteiktos lietošanas nosacījumus un marķēšanas prasības.

3.   Šajā pantā paredzētā atļauja neskar Direktīvas 2002/46/EK noteikumus.

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 13. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 327, 11.12.2015., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 20. decembra Īstenošanas regula (ES) 2017/2470, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu (OV L 351, 30.12.2017., 72. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 27. janvāra Regula (EK) Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām (OV L 43, 14.2.1997., 1. lpp.).

(4)  EFSA Journal 2019; 17(2):5594.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīva 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. tabulā (“Atļautie jaunie pārtikas produkti”) alfabētiskā secībā iekļauj šādu ierakstu:

“Atļautais jaunais pārtikas produkts

Jaunā pārtikas produkta lietošanas nosacījumi

Īpašas papildu marķēšanas prasības

Citas prasības

Yarrowia lipolytica rauga biomasa

Konkrēta pārtikas kategorija

Maksimālais līmenis

Jaunā pārtikas produkta nosaukums to saturošu pārtikas produktu marķējumā – “karstumnonāvēta rauga Yarrowia lipolytica biomasa””;

 

Uztura bagātinātāji, kas definēti Direktīvā 2002/46/EK, izņemot uztura bagātinātājus zīdaiņiem un maziem bērniem

6 g dienā bērniem no 10 gadu vecuma, pusaudžiem un visām pieaugušo lietotāju grupām

3 g dienā bērniem no 3 līdz 9 gadu vecumam

2)

pielikuma 2. tabulā (“Specifikācijas”) alfabētiskā secībā iekļauj šādu ierakstu:

“Atļautais jaunais pārtikas produkts

Specifikācija

Yarrowia lipolytica rauga biomasa

Apraksts/definīcija

Jaunais pārtikas produkts ir kaltēta un karstumnonāvēta rauga Yarrowia lipolytica biomasa.

Parametri/sastāvs

Olbaltumvielas: 45–55 g/100 g

Diētiskās šķiedrvielas: 24–30 g/100 g

Cukuri: < 1,0 g/100 g

Tauki: 7–10 g/100 g

Kopējais pelnu saturs: ≤ 12 %

Ūdens saturs: ≤ 5 %

Sausnas saturs: ≥ 95 %

Mikrobioloģiskie kritēriji

Kopējais aerobo mikroorganismu skaits: ≤ 5 × 103 KVV/g

Kopējais rauga un pelējuma sēnīšu skaits: ≤ 102 KVV/g

Dzīvotspējīgas Yarrowia lipolytica šūnas (1): < 10 KVV/g (t. i., noteikšanas robeža)

Koliformas baktērijas: ≤ 10 KVV/g

Salmonella spp.: 25 g paraugā nekonstatē


(1)  Jātestē uzreiz pēc karstumapstrādes. Jāveic pasākumi, kas jaunā pārtikas produkta iepakošanas un/vai uzglabāšanas laikā nepieļauj šķērskontamināciju ar dzīvotspējīgām Yarrowia lipolytica šūnām.”