10.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/711

(2019. gada 17. aprīlis),

ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 177. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (3) paredz kopīgus un vispārīgus noteikumus, kas piemērojami Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem.

(2)

Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžetā (4) tika grozīts kopējais Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (“JNI”) resursu apjoms, palielinot saistību apropriācijas JNI paredzētajam īpašajam piešķīrumam 2019. gadā par 116,7 miljoniem EUR pašreizējās cenās un palielinot kopējo saistību apropriāciju summu JNI paredzētajam īpašajam piešķīrumam visam plānošanas periodam līdz EUR 4 527 882 072 pašreizējās cenās.

(3)

2019. gadā papildu resursi EUR 99 573 877 apmērā 2011. gada cenās 2014. –2020. gada daudzgadu finanšu shēmas ietvaros tiek finansēti no vispārējās rezerves saistībām.

(4)

2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmu ieviešana ir progresējusi, tāpēc ir lietderīgi paredzēt īpašus JNI īstenošanu veicinošus pasākumus.

(5)

Ņemot vērā grozījumu steidzamību programmās, ar kurām atbalsta JNI, lai papildu resursus īpašajam piešķīrumam JNI ietvertu vēl pirms 2019. gada beigām, šai regulai spēkā būtu jāstājas nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(6)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 1303/2013 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza šādi:

1)

regulas 91. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Resursi ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, kas pieejami budžeta saistībām 2014.–2020. gadam, ir EUR 330 081 919 243 2011. gada cenās saskaņā ar VI pielikumā doto sadalījumu pa gadiem, un EUR 325 938 694 233 no šīs summas ir kopējie resursi, kas piešķirti ERAF, ESF un Kohēzijas fondam, un EUR 4 143 225 010 ir īpašs piešķīrums JNI. Veicot plānošanu un vēlāku iekļaušanu Savienības budžetā, ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai atvēlēto resursu summu indeksē par 2 % gadā.”;

2)

regulas 92. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   JNI atvēlētie resursi ir EUR 4 143 225 010 no īpašā piešķīruma JNI, no kuriem EUR 99 573 877 ir papildu resursi 2019. gadam. Minētie resursi tiek papildināti ar ESF mērķinvestīciju saskaņā ar ESF Regulas 22. pantu.

Dalībvalstis, kuras saskaņā ar pirmo daļu saņem papildu resursus no īpašā piešķīruma JNI 2019. gadam, var pieprasīt līdz 50 % no papildu resursiem īpašajam piešķīrumam JNI pārvirzīt uz ESF, lai izveidotu attiecīgā ESF mērķinvestīciju, kā prasīts ESF Regulas 22. pantā. Šāda pārvirzīšana notiek uz to reģionu kategorizācijai atbilstoša reģiona attiecīgajām kategorijām, kas ir tiesīgi uz JNI paredzēta īpašā piešķīruma palielinājumu. Dalībvalstis pārvirzījumu pieprasa, iesniedzot programmas grozījumu prasību saskaņā ar šīs regulas 30. panta 1. punktu. Iepriekšējos gados piešķirtos resursus pārvirzīt nav iespējams.

Šā punkta otro daļu piemēro jebkādiem papildu resursiem īpašajam piešķīrumam JNI, kas resursus palielina virs EUR 4 043 651 133.”;

3)

VI pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2019. gada 17. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. CIAMBA


(1)  2019. gada 22. marta atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 27. marta nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2019. gada 9. aprīļa lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

(4)  OV L 67, 7.3.2019., 1. lpp.


PIELIKUMS

“VI PIELIKUMS

SAISTĪBU APROPRIĀCIJU SADALĪJUMS PA GADIEM – NO 2014. GADA LĪDZ 2020. GADAM

Koriģēti gada dati (ieskaitot papildu piešķīrumu JNI)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kopā

EUR, 2011. gada cenas

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 341 984 652

48 811 933 191

49 022 528 894

330 081 919 243