11.4.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 100/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/589

(2019. gada 11. aprīlis),

ar ko attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un noteiktu tās atkarīgo teritoriju iekļaušanu to trešo valstu, teritoriju, zonu vai iecirkņu sarakstā, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest akvakultūras dzīvnieku sūtījumus, groza Regulas (EK) Nr. 1251/2008 III pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

Ņemot vērā Padomes 2006. gada 24. oktobra Direktīvu 2006/88/EK par akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem izvirzītajām dzīvnieku veselības prasībām, kā arī par konkrētu ūdensdzīvnieku slimību profilaksi un kontroli (1), un jo īpaši tās 22. pantu un 61. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. panta pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. 2019. gada 22. martā Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, pieņēma Lēmumu (ES) 2019/476 (2), ar ko pagarina laikposmu saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu. Saskaņā ar minēto lēmumu, ja Pārstāvju palāta vēlākais līdz 2019. gada 29. martam Izstāšanās līgumu neapstiprina, LES 50. panta 3. punktā paredzētais laikposms tiek pagarināts līdz 2019. gada 12. aprīlim. Tā kā Izstāšanās līgums līdz 2019. gada 29. martam nav apstiprināts, Savienības tiesības Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā vairs nebūs piemērojamas no 2019. gada 13. aprīļa (“izstāšanās dienas”).

(2)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1251/2008 (3) III pielikumā ir izveidots to trešo valstu, teritoriju, zonu vai iecirkņu saraksts, no kuriem Savienībā atļauts ievest akvakultūras dzīvniekus.

(3)

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste ir sniegusi nepieciešamās garantijas, ka minētā valsts un noteiktas tās atkarīgās teritorijas, sākot no izstāšanās dienas, ievēros Regulā (EK) Nr. 1251/2008 paredzētos nosacījumus attiecībā uz akvakultūras dzīvnieku sūtījumu ievešanu Savienībā, vismaz deviņus mēnešus ilgu sākotnējo periodu turpinot pildīt Savienības tiesību aktu prasības.

(4)

Tāpēc, ņemot vērā šīs īpašās garantijas, ko nodrošina Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, un lai izvairītos no nevajadzīgiem tirdzniecības traucējumiem pēc izstāšanās dienas, Apvienotā Karaliste un noteiktas tās atkarīgās teritorijas būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 1251/2008 III pielikuma sarakstā, kur minētas tās trešās valstis, teritorijas, zonas vai iecirkņi, no kuriem Savienībā atļauts ievest akvakultūras dzīvnieku sūtījumus.

(5)

Tādēļ Regulas (EK) Nr. 1251/2008 III pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Šī regula būtu jāpiemēro no 2019. gada 13. aprīļa, ja vien minētajā dienā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā neturpina piemērot Savienības tiesības.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1251/2008 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 13. aprīļa.

Tomēr, ja minētajā dienā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā turpina piemērot Savienības tiesības, šo regulu nepiemēro.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 11. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 328, 24.11.2006., 14. lpp.

(2)  Eiropadomes 2019. gada 22. marta Lēmums (ES) 2019/476, kas pieņemts, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, ar ko pagarina laikposmu saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu (OV L 80 I, 22.3.2019., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2008. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 1251/2008, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2006/88/EK attiecībā uz nosacījumiem un sertifikācijas prasībām par akvakultūras dzīvnieku un to produktu laišanu tirgū un importu Kopienā un nosaka pārnēsātājsugu sarakstu (OV L 337, 16.12.2008., 41. lpp.).


PIELIKUMS

Tabulu Regulas (EK) Nr. 1251/2008 III pielikumā groza šādi:

a)

aiz ieraksta par Kuka Salām iekļauj šādas rindas:

“GB

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

X

X

X

 

Visa valsts

GG

Gērnsija

X

X

X

 

Visa valsts”

b)

aiz ieraksta par Izraēlu iekļauj šādas rindas:

“JE

Džērsija

X

X

X

 

Visa valsts”