27.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 85/16


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/495

(2019. gada 25. marts)

par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 172. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Līgumi Apvienotajai Karalistei vairs nebūs piemērojami no izstāšanās līguma spēkā stāšanās dienas vai, ja tas nestājas spēkā, no dienas, kad no paziņošanas par izstāšanos apritējuši divi gadi, proti, no 2019. gada 30. marta, ja vien Eiropadome, vienojusies ar Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenolems minēto periodu pagarināt.

(2)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1316/2013 (4) tika izveidots Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments, kas ir Savienības finansēšanas pamatinstruments. Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta mērķis ir radīt iespēju sagatavot un īstenot pārrobežu un kopīgu interešu projektus saskaņā ar Eiropas komunikāciju tīklu politiku transporta, telesakaru un enerģētikas nozarē, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību un lai uzlabotu konkurētspēju, kā arī lai sniegtu ieguldījumu ekonomiskajā, sociālajā un teritoriālajā kohēzijā un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

(3)

Regulas (ES) Nr. 1316/2013 I pielikuma I daļā ir deviņu pamattīkla koridoru saraksts. Šie koridori ir instruments, kas atvieglina koordinētu pamattīkla īstenošanu. Tiem būtu jāveicina pamattīkla kohēzija, uzlabojot teritoriālo sadarbību, jātuvina plašāki transporta politikas mērķi un jāatvieglo savstarpēja izmantojamība, transporta veidu integrācija un multimodālie pārvadājumi.

(4)

Apvienotā Karaliste ietilpst pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridorā, kas aptver savienojumus starp Belfāstu, Dublinu un Korku Īrijas salā un savienojumus Lielbritānijas salā no Glāzgovas un Edinburgas ziemeļos līdz Folkstonai un Duvrai dienvidos. Apvienotās Karalistes posmi un mezgli ietilpst Regulas (ES) Nr. 1316/2013 I pielikuma I daļas 2. punktā iekļautajā pamattīkla koridoru tabulā ar nosaukumu “Iepriekš definēti posmi, tostarp projekti”.

(5)

Ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridora salāgotās daļas, kuras saistītas ar Apvienoto Karalisti, un Apvienotās Karalistes posmi un mezgli, kuri iekļauti tabulā “Iepriekš definēti posmi, tostarp projekti”, kļūs novecojuši un vairs neizraisīs juridiskas sekas no nākamās dienas pēc tam, kad Regula (ES) Nr. 1316/2013 Apvienotajai Karalistei vairs nebūs piemērojama.

(6)

Īrijai jūras savienojumi ir svarīgs līdzeklis, ar ko nodrošina tiešu savienojamību ar Eiropas kontinentālo daļu, jo īpaši, ņemot vērā neskaidro notikumu attīstību saistībā ar tirdzniecības plūsmām, kas šķērso Apvienotās Karalistes “zemes tiltu”.

(7)

Lai nepieļautu pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridora sadalīšanu divās atsevišķās un nesavienotās daļās un lai nodrošinātu Īrijas savienojamību ar Eiropas kontinentālo daļu, pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridorā būtu jāiekļauj jauni jūras savienojumi starp Īrijas ostām un Beļģijas, Francijas un Nīderlandes ostām, kuras ir minētā koridora daļa. Turklāt savienojumam starp Ziemeļjūras–Vidusjūras koridoru un Atlantijas koridoru caur Havru, kas atrodas Atlantijas koridorā, būtu jānodrošina labāka savienojamība un iekšējā tirgus integrācija.

(8)

Izstrādājot Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta pēcteci un izvērtējot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1315/2013 (5), ir svarīgi ņemt vērā vidēja termiņa ietekmi, ko uz savienojumiem un satiksmes plūsmām radīs Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības, jo uz īpaši varbūtējo satiksmes plūsmu pārvietošanu. Tādēļ Komisijai līdz 2021. gadam būtu jāveic Regulas (ES) Nr. 1315/2013 agrīna pārskatīšana, lai ņemtu vērā iespējamas preču plūsmu izmaiņas, kad Apvienotā Karaliste būs izstājusies no Savienības.

(9)

Savienojamības nodrošināšana starp Īriju un pārējām dalībvalstīm pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridorā un ierobežotā Atlantijas koridora daļā ir būtiska notiekošajiem un gaidāmajiem ieguldījumiem infrastruktūrā un juridiskās skaidrības un noteiktības nodrošināšanai infrastruktūras plānošanā. Būtiski ir izstrādāt atbilstīgu infrastruktūru, ar kuru tiktu uzturētas un atbalstītas esošās un turpmākās tirdzniecības plūsmas starp Īriju un Eiropas kontinentālo daļu.

(10)

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta pašreizējā plānošanas perioda īstenošanas pēdējā posmā prioritāte būtu jāpiešķir investīcijām iekārtās un infrastruktūrā drošībai un pārbaudēm pie ārējām robežām.

(11)

Lai pievērstos minētajām vajadzībām, Komisijai būtu jānāk klajā ar ierosinājumu par jaunu gada darba programmu.

(12)

Daudzgadu darba programmas pārskatīšanā nolūkā pielāgot to apstāklim, ka Apvienotā Karaliste izstājas no Savienības, īpaši būtu jāņem vērā darbības, kuru mērķis būtu nostiprināt transporta infrastruktūru drošībai un pārbaudēm pie ārējām robežām.

(13)

Šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tā būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc tam, kad Regula (ES) Nr. 1316/2013 Apvienotajai Karalistei vairs nav piemērojama,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1316/2013 groza šādi:

1)

regulas 7. panta 2. punktā pievieno šādu apakšpunktu:

“m)

darbības, ar kurām transporta infrastruktūru pielāgo drošības un pārbaužu mērķiem pie ārējām robežām.”;

2)

regulas 17. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Komisija daudzgadu darba programmas pārskata vismaz termiņa vidusposmā. Transporta nozarē tā pārskata daudzgadu darba programmu, lai to pielāgotu, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības. Ja vajadzīgs, Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem pārstrādā daudzgadu darba programmu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 25. panta 2. punktā.”;

b)

iekļauj šādu punktu:

“5a.   Transporta nozarē 7. panta 2. punkta m) apakšpunktā aprakstītās darbības ir prioritāte gada darba programmā, kas pieņemta 2019. gada 28. martā vai pēc šā datuma.”;

3)

regulas I pielikumu groza tā, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no nākamās dienas pēc tam, kad Regula (ES) Nr. 1316/2013 vairs nav piemērojama Apvienotajai Karalistei.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2019. gada 25. martā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. CIAMBA


(1)  OV C 62, 15.2.2019., 301. lpp.

(2)  OV C 461, 21.12.2018., 173. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. marta nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2019. gada 19. marta lēmums.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1315/2013 (2013. gada 11. decembris) par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES (OV L 348, 20.12.2013., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Grozījums Regulas (ES) Nr. 1316/2013 I pielikumā

I pielikuma I daļas 2) punktā (“Pamattīkla koridori”) nodalījumā “Ziemeļjūra–Vidusjūra”, apakšnodalījumā “Pielāgošana” aiz rindas “Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork” iekļauj šādu rindu:

“Shannon Foynes/Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque/Zeebrugge/Terneuzen/Gent/Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam”.