20.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/61


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/444

(2019. gada 19. marts),

ar ko, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 attiecībā uz galvinieka saistību veidlapām un aviopārvadājumu izmaksu iekļaušanu muitas vērtībā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 6. panta 3. punkta b) apakšpunktu, 76. panta a) punktu un 100. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā iesniedza paziņojumu par tās nodomu izstāties no Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu. No izstāšanās līguma spēkā stāšanās datuma vai – gadījumā, ja tāds līgums netiks noslēgts, – divus gadus pēc paziņošanas, t. i., no 2019. gada 30. marta, Apvienotajai Karalistei Līgumus vairs nepiemēros, ja vien Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenolems šo termiņu pagarināt.

(2)

Ja Līgumus Apvienotajai Karalistei un tajā vairs nepiemēro, precēm, kas no Apvienotās Karalistes tiks ievestas Savienības muitas teritorijā, būs piemērojami muitas nodokļi. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 71. pantu importēto preču muitas vērtībā iekļaujamas izmaksas par pārvadājumiem līdz vietai, kur preces tiek ievestas Savienības muitas teritorijā. Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 (2) 23-01. pielikumā noteikta kopējo aviopārvadājumu izmaksu procentuālā daļa, kas iekļaujama muitas vērtībā. Pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības Apvienotā Karaliste būtu jāpievieno minētā pielikuma attiecīgo trešo valstu sarakstā.

(3)

Galvinieka saistību veidlapas sniegtas 32-01., 32-02. un 32-03. pielikumā un 72-04. pielikuma VI un VII nodaļā. Minētajās veidlapās uzskaitītas Savienības dalībvalstis un pārējās līgumslēdzējas puses Konvencijai par kopīgu tranzīta procedūru (3), kas grozīta ar ES un EBTA Kopīga tranzīta apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 1/2017 (4) (“konvencija”). Kad Līgumus Apvienotajai Karalistei vairs nepiemēros, Apvienotā Karaliste vairs nebūtu iekļaujama šajās veidlapās minēto dalībvalstu sarakstā. Tomēr Apvienotā Karaliste ir paudusi vēlmi pievienoties konvencijai kā atsevišķa līgumslēdzēja puse, sākot no nākamās dienas pēc tam, kad Līgumus vairs nepiemēro Apvienotajai Karalistei un tajā, un ir izpildījusi pievienošanās nosacījumus. Ja minētā pievienošanās notiks, tad Apvienotā Karaliste būtu jāiekļauj konvencijas galvinieka saistību veidlapās norādīto pārējo līgumslēdzēju pušu sarakstā.

(4)

Šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā. Šīs regulas noteikumi par to, ka no Apvienotās Karalistes veiktu aviopārvadājumu izmaksas iekļauj muitas vērtībā un dalībvalstīm paredzētajā galvinieka saistību veidlapu daļā svītro atsauces uz Apvienoto Karalisti, būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc tam, kad Līgumus vairs nepiemēro Apvienotajai Karalistei un tajā, ja vien līdz minētajai dienai nav stājies spēkā izstāšanās līgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti. Noteikumi par atsauču uz Apvienoto Karalisti iekļaušanu konvencijas pārējo līgumslēdzēju pušu sarakstā galvinieka saistību veidlapās būtu jāpiemēro no dienas, kad Apvienotā Karaliste pievienojas konvencijai kā atsevišķa līgumslēdzēja puse, ja vien līdz nākamajai dienai pēc tam, kad Līgumus vairs nepiemēro Apvienotajai Karalistei un tajā, nav stājies spēkā izstāšanās līgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 groza šādi:

1)

regulas 23-01. pielikumā tabulas pirmās slejas pēdējā rindā (“Q zona”) pievieno šādu tekstu:

“, Apvienotā Karaliste”;

2)

32-01. pielikumā 1. punktu groza šādi:

a)

pēc vārdiem “Zviedrijas Karaliste” svītro vārdus “un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste”;

b)

pēc vārdiem “Turcijas Republikai” iekļauj vārdus “Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei”;

3)

32-02. pielikumā 1. punktu groza šādi:

a)

pēc vārdiem “Zviedrijas Karaliste” svītro vārdus “un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste”;

b)

pēc vārdiem “Turcijas Republikai” iekļauj vārdus “Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei”;

4)

32-03. pielikumā 1. punktu groza šādi:

a)

pēc vārdiem “Zviedrijas Karaliste” svītro vārdus “un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste”;

b)

pēc vārdiem “Turcijas Republikai” iekļauj vārdus “Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei”;

5)

72-04. pielikuma II daļu groza šādi:

a)

VI nodaļā 7. ailē pēc vārdiem “Turcija –” iekļauj vārdus “Apvienotā Karaliste –”;

b)

VII nodaļā 6. ailē pēc vārdiem “Turcija –” iekļauj vārdus “Apvienotā Karaliste –”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1. panta 1. punktu, 1. panta 2. punkta a) apakšpunktu, 1. panta 3. punkta a) apakšpunktu un 1. panta 4. punkta a) apakšpunktu piemēro no dienas, kad saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Līgumus vairs nepiemēro Apvienotajai Karalistei un tajā.

1. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 1. panta 3. punkta b) apakšpunktu, 1. panta 4. punkta b) apakšpunktu un 1. panta 5. punktu piemēro no dienas, kad Apvienotā Karaliste pievienojas Konvencijai par kopīgu tranzīta procedūru.

Tomēr šo regulu nepiemēro, ja līdz nākamajai dienai pēc tam, kad saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Līgumus vairs nepiemēro Apvienotajai Karalistei un tajā, ir stājies spēkā izstāšanās līgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 2. punktu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 19. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.

(3)  OV L 226, 13.8.1987., 2. lpp.

(4)  EK un EBTA Kopīgā tranzīta apvienotās komitejas 2017. gada 5. decembra Lēmums Nr. 1/2017, ar ko groza 1987. gada 20. maija Konvenciju par kopīgu tranzīta procedūru (OV L 8, 12.1.2018., 1. lpp.).