31.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 30/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/125

(2019. gada 16. janvāris)

par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai

(Kodificēta redakcija)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 1236/2005 (2) ir vairākas reizes būtiski grozīta (3). Skaidrības un praktisku apsvērumu dēļ minētā regula būtu jākodificē.

(2)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 2. pantu cilvēktiesību respektēšana ir viena no dalībvalstu kopējām vērtībām. 1995. gadā Eiropas Kopiena nolēma cilvēktiesību un pamatbrīvību respektēšanu padarīt par būtisku elementu tās attiecībās ar trešām valstīm. Šajā nolūkā tika nolemts visos jaunajos vispārējos Kopienas tirdzniecības, sadarbības un asociācijas nolīgumos ar trešām valstīm iekļaut attiecīgu klauzulu.

(3)

Vispārējās Cilvēktiesību Deklarācijas 5. pants, 7. pants Starptautiskajā paktā par pilsoņu un politiskajām tiesībām un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3. pants paredz beznosacījumu, visaptverošu spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai sodīšanas aizliegumu. Citi noteikumi, jo īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijas Deklarācija par visu personu aizsardzību pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem (4) un Apvienoto Nāciju Organizācijas 1984. gada Konvencija pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, uzliek valstīm pienākumu novērst spīdzināšanu.

(4)

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (Harta) 2. panta 2. punktā noteikts, ka nevienam nedrīkst piespriest nāvessodu vai to izpildīt. Padome 2013. gada 22. aprīlī apstiprināja “ES pamatnostādnes jautājumā par nāvessodu” un nolēma, ka Savienība darbosies, lai panāktu nāvessoda vispārēju atcelšanu.

(5)

Hartas 4. pantā teikts, ka nevienu nedrīkst pakļaut spīdzināšanai, necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei vai sodiem. 2012. gada 20. martā Padome apstiprināja “ES Politikas pamatnostādnes attiecībā uz trešām valstīm par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību un sodīšanu (atjauninātas pamatnostādnes)”. Saskaņā ar minētajām pamatnostādnēm būtu jāaicina trešās valstis novērst tādu ierīču lietošanu, ražošanu un tirdzniecību, kas ir paredzētas lai spīdzinātu vai citādi nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkotos vai sodītu, kā arī novērst citu ierīču izmantošanu šādiem mērķiem. Turklāt, aizliedzot nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu sodīšanu būtu jāuzliek skaidri ierobežojumi arī nāvessoda izpildei. Līdz ar to nāvessodu nekādos apstākļos nevar uzskatīt par likumīgu sodu.

(6)

Tādēļ ir lietderīgi paredzēt Savienības noteikumus par tādu preču tirdzniecību ar trešām valstīm, ko varētu izmantot, lai izpildītu nāvessodu, spīdzinātu vai citādi nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkotos vai sodītu. Šie noteikumi ir būtiski, lai veicinātu cieņu pret cilvēka dzīvību un pamata cilvēktiesībām un tādējādi palīdz sasniegt sabiedrības morāles aizsardzības mērķi. Šiem noteikumiem būtu jānodrošina, ka Savienības uzņēmēji negūst nekādu labumu no tirdzniecības, kas vai nu veicina vai citādi atvieglina nāvessoda vai spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai sodīšanas politikas īstenošanu, kura nav saderīga ar attiecīgām ES pamatnostādnēm, Hartu un starptautiskajām konvencijām un līgumiem.

(7)

Šajā regulā ir lietderīgi piemērot spīdzināšanas definīcijas, kas ir noteiktas Apvienoto Nāciju Organizācijas 1984. gada Konvencijā pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu un Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas Rezolūcijā Nr. 3452 (XXX). Minētā definīcija būtu jāinterpretē, ņemot vērā judikatūru par attiecīgā termina interpretāciju Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un attiecīgos dokumentos, ko pieņēmusi Savienība vai tās dalībvalstis. “Citādas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai sodīšanas” definīcija, kas nav ietverta minētajā Konvencijā, būtu jāatbilst Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrai. Termina “likumīgas sankcijas” nozīmei definīcijās par to, kas ir “spīdzināšana” un “citāda nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai sodīšana”, būtu jāņem vērā Savienības politiku attiecībā uz nāvessodu.

(8)

Ir nepieciešams aizliegt tādu preču eksportu un importu, kurām nav cita praktiska izmantojuma, kā vien nāvessoda izpilde vai spīdzināšana un cita nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai sodīšana un aizliegt ar šīm precēm saistītās tehniskās palīdzības sniegšanu.

(9)

Ja šādas preces atrodas trešās valstīs, ir nepieciešams aizliegt starpniekiem Savienībā sniegt starpniecības pakalpojumus saistībā ar šādām precēm, kuras ir aizliegts eksportēt un importēt.

(10)

Lai veicinātu nāvessoda atcelšanu trešās valstīs un novērstu spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, uzskata par vajadzīgu aizliegt tādas tehniskās palīdzības sniegšanu trešām valstīm, kas attiecas uz precēm, kurām nav cita praktiska izmantojuma, kā vien nāvessoda izpilde vai spīdzināšana un cita nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai sodīšana.

(11)

Ir lietderīgi arī aizliegt starpniekiem un tehniskās palīdzības sniedzējiem sniegt trešām valstīm apmācību šādu preču lietošanā, aizliegt reklamēt šādas preces Savienībā rīkotos tirdzniecības gadatirgos vai izstādēs, kā arī aizliegt pārdot vai iegādāties ar šādām precēm saistītu reklāmas laukumu drukātos plašsaziņas līdzekļos vai internetā vai reklāmas raidlaiku televīzijā vai radio.

(12)

Lai nepieļautu, ka ekonomikas dalībnieki gūst labumu no to preču pārvadāšanas, kas ir paredzētas nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai un kas šķērso Savienības muitas teritoriju ceļā uz trešo valsti, ir jāaizliedz Savienībā pārvadāt šādas preces, ja tās ir uzskaitītas šīs Regulas II pielikumā.

(13)

Dalībvalstīm būtu jābūt iespējai, atbilstīgi piemērojamām Savienības normām, piemērot pasākumus, lai ierobežotu ar precēm, kurām nav cita praktiska izmantojuma, kā vien nāvessoda izpilde vai spīdzināšana un cita nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai sodīšana, saistītu konkrētu pakalpojumu sniegšanu.

(14)

Šī Regula ievieš eksporta atļauju sistēmu, kas ir izstrādāta, lai nepieļautu, ka noteiktas preces tiek izmantotas nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai.

(15)

Tādēļ ir nepieciešams kontrolēt dažu tādu preču eksportu, ko varētu izmantot ne tikai, lai spīdzinātu un nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkotos vai sodītu, bet arī likumīgiem mērķiem. Šāda kontrole būtu jāpiemēro tādiem precēm, ko galvenokārt izmanto tiesībaizsardzības jomā, un, ja vien šāda kontrole nav nesamērīga, jebkurām citām ierīcēm vai ražojumiem, ko varētu ļaunprātīgi izmantot, lai spīdzinātu un citādi nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkotos vai sodītu, ņemot vērā to konstrukciju un tehniskās iezīmes.

(16)

Attiecībā uz tiesībaizsardzības jomā lietotajām ierīcēm būtu jāņem vērā, ka Tiesībsargājošo iestāžu ierēdņu rīcības kodeksa (5) 3. pantā noteikts, ka tiesībsargājošo iestāžu ierēdņi drīkst izmantot spēku vienīgi tad, ja tas ir galēji nepieciešams un tikai tādā mērā, lai pildītu savus pienākumus. Tiesībsargājošo iestāžu ierēdņu spēka un ieroču izmantošanas pamatprincipos, ko 1990. gadā pieņēma Apvienoto Nāciju Organizācijas 8. kongress par noziegumu novēršanu un apiešanos ar likumpārkāpējiem, ir noteikts, ka tiesībsargājošo iestāžu ierēdņiem, pildot savus pienākumus, pēc iespējas būtu jāizmanto nevardarbīgi līdzekļi, pirms lietot spēku un ieročus.

(17)

Ņemot to vērā, minētie pamatprincipi atbalsta dzīvību neapdraudošu, paralizējošu ieroču izstrādi, lai tos izmantotu atbilstīgās situācijās, atzīstot, ka šādu ieroču izmantošana ir rūpīgi jākontrolē. Šajā sakarā tāds ekipējums, ko policija tradicionāli lieto pašaizsardzībai un nekārtību novēršanai, ir pārveidots tā, lai personas padarītu pretoties nespējīgas, izmantojot elektrošoku vai ķīmiskas vielas. Ir pazīmes, kas liecina, ka vairākās valstīs šādi ieroči tiek lietoti, lai spīdzinātu vai citādi nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkotos vai sodītu.

(18)

Pamatprincipos ir uzsvērts, ka tiesībsargājošu iestāžu ierēdņiem vajadzētu būt nodrošinātiem ar pašaizsardzības ekipējumu. Tādēļ šī regula nebūtu jāattiecina uz tradicionālo pašaizsardzības līdzekļu, piemēram, vairogu, tirdzniecību.

(19)

Šī regula būtu jāattiecina uz dažu tādu īpašu ķīmisku vielu tirdzniecību, kuras lieto, lai personas padarītu pretoties nespējīgas.

(20)

Attiecībā uz kāju dzelžiem, vairāku personu ķēdēm, važām un saslēdzošiem dzelžiem būtu jāņem vērā, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Ieslodzīto režīma standarta obligāto noteikumu (6) 33. pantā ir paredzēts, ka ierobežojošos līdzekļus aizliegts piemērot kā sodu. Turklāt ķēdes un dzelžus ir aizliegts lietot kā piespiedu līdzekli. Būtu arī jāņem vērā, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Ieslodzīto režīma standarta obligātajos noteikumos ir paredzēts, ka citus ierobežojošus līdzekļus var lietot vienīgi tam, lai pārvietošanas laikā novērstu bēgšanu, medicīnisku apsvērumu dēļ pēc medicīnas darbinieka norādījuma vai tad, ja citas kontroles metodes izrādījušās neveiksmīgas, lai atturētu ieslodzīto no miesas bojājumu nodarīšanas sev vai citiem, vai īpašuma bojāšanas.

(21)

Lai personālu un citas personas aizsargātu no spļāvieniem, ieslodzītajiem dažkārt liek valkāt tā dēvēto spļāvēju kapuci. Tā kā šāda kapuce nosedz muti un bieži vien arī degunu, tā objektīvi rada nosmakšanas risku. Ja to lieto kopā ar kustību ierobežošanas rīkiem, piemēram, rokudzelžiem, pastāv arī kakla savainošanas risks. Tādēļ spļāvēju kapuču eksports būtu jākontrolē.

(22)

Papildus pārnēsājamiem ieročiem eksporta kontroles jomai būtu jāiekļauj stacionārie un piemontējamie elektriskās izlādes ieroči, kuriem ir plaša darbības zona un kuri apdraud daudzas personas. Šādi ieroči bieži tiek dēvēti par nenāvējošiem ieročiem, taču tie ir saistīti ar vismaz tādu pašu risku (radīt stipras sāpes vai ciešanas), kā tas ir pārnēsājamo elektriskās izlādes ieroču gadījumā.

(23)

Tā kā tiek tirgotas stacionāras ierīces kairinošu ķīmisko vielu izsmidzināšanai ēkās un šādu vielu izmantošana iekštelpās ir saistīta ar risku radīt stipras sāpes vai ciešanas, kādas nav raksturīgas tradicionālai izmantošanai ārpus telpām, šādu ierīču eksports būtu jākontrolē.

(24)

Eksporta kontrole būtu jāpiemēro arī tādām stacionārām vai piemontējamām ierīcēm, kas paredzētas paralizējošu vai kairinošu vielu izsmidzināšanai plašā rādiusā, ja uz šādām ierīcēm vēl neattiecas Padomes Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP (7) paredzētā eksporta kontrole. Šādas iekārtas bieži tiek dēvētas par nenāvējošu tehnoloģiju, taču tās ir saistītas ar vismaz tādu pašu risku radīt stipras sāpes vai ciešanas, kā tas ir pārnēsājamo ieroču un ierīču gadījumā. Lai gan ūdens nav paralizējoša vai kairinoša ķīmiska viela, ūdensmetējus var izmantot, lai šādas vielas izsmidzinātu šķidrā veidā, un to eksports būtu jākontrolē.

(25)

Eksporta kontrole attiecībā uz Capsicum oleosveķiem (OC) un pelargonskābes vanililamīdu (PAVA) būtu jāpapildina ar eksporta kontroli attiecībā uz konkrētiem šādas vielas saturošiem maisījumiem, kurus var ievadīt kā paralizējošas vai kairinošas vielas vai izmantot šādu vielu izgatavošanai. Vajadzības gadījumā norādēm uz paralizējošām vai kairinošām ķīmiskām vielām būtu jāietver arī Capsicum oleosveķus un attiecīgus, tos saturošus maisījumus.

(26)

Ir lietderīgi eksporta kontrolē paredzēt īpašus izņēmumus, lai neapdraudētu dalībvalstu policijas spēku darbību un miera uzturēšanas vai krīzes vadības operācijas.

(27)

Ņemot vērā faktu, ka dažas dalībvalstis jau ir aizliegušas šādu preču eksportu un importu, ir lietderīgi piešķirt dalībvalstīm tiesības aizliegt kāju dzelžu, vairāku personu ķēžu, važu, pārnēsājamu elektrošoka ierīču, kas nav elektrošoka jostas, eksportu un importu. Tāpat dalībvalstīm vajadzētu būt tiesībām piemērot eksporta kontroli attiecībā uz rokudzelžiem, kuru maksimālais apkārtmērs, ieskaitot ķēdi, aizslēgtā stāvoklī pārsniedz 240 mm.

(28)

Lai eksportētājiem mazinātu administratīvo slogu, kompetentajām iestādēm vajadzētu būt atļautam piešķirt eksportētājam visaptverošu atļauju attiecībā uz šīs Regulas III pielikumā uzskaitītajām precēm, lai nepieļautu, ka attiecīgās preces tiek izmantotas spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai.

(29)

Dažos nesenos gadījumos uz trešām valstīm eksportēti medikamenti tika novirzīti un izmantoti nāvessoda izpildei, tostarp, injicējot nāvējošu devu. Savienība nekādā gadījumā neatbalsta nāvessodu un cenšas panākt tā vispārēju atcelšanu. Eksportētāji iebilda, ka viņi pret pašu gribu tiek asociēti ar tādu produktu izmantošanu, ko tie izstrādājuši medicīniskai lietošanai.

(30)

Tāpēc ir nepieciešams kontrolēt dažu tādu preču eksportu, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, lai novērstu atsevišķu medikamentu izmantošanu minētajā nolūkā un lai nodrošinātu, ka uz visiem medikamentu eksportētājiem Savienībā attiecas vienoti nosacījumi šajā jomā. Attiecīgie medikamenti tika izstrādāti cita starpā kā anestēzijas un nomierinošie līdzekļi.

(31)

Eksporta atļauju sistēmai vajadzētu būt samērīgai. Tādēļ tai nebūtu jāaizliedz to zāļu eksports, kuras paredzēts izmantot likumīgiem ārstnieciskiem mērķiem.

(32)

To preču sarakstā, kuru eksportam ir vajadzīga atļauja, lai novērstu to izmantošanu nāvessoda izpildei, būtu jāiekļauj vienīgi preces, kas ir izmantotas nāvessoda izpildei trešā valstī, kura nav atcēlusi nāvessodu, un preces, kas ir atļautas nāvessoda izpildei šajā trešā valstī, bet kas vēl nav tikušas izmantotas minētajam nolūkam. Šajā sarakstā nebūtu jāiekļauj nenāvējošas preces, kas nav būtiskas notiesātās personas nāvessoda izpildei, piemēram, standarta mēbeles, kas arī var atrasties nāvessoda izpildes kamerā.

(33)

Ņemot vērā atšķirību starp nāvessodu, no vienas puses, un spīdzināšanu un citādu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodīšanu, no otras puses, ir lietderīgi ieviest īpašu eksporta atļauju sistēmu, lai nepieļautu, ka konkrētas preces tiktu izmantotas nāvessoda izpildei. Šādai sistēmai būtu jāņem vērā, ka vairākas valstis ir atcēlušas nāvessodu attiecībā uz visiem noziegumiem un šajā saistībā ir uzņēmušās starptautiskas saistības. Tā kā pastāv risks, ka preces tiks reeksportētas uz valstīm, kuras šādas saistības nav uzņēmušās, piešķirot atļauju eksportēt uz valstīm, kuras ir atcēlušas nāvessodu, būtu jāpiemēro konkrēti nosacījumi un prasības. Tādēļ ir lietderīgi piešķirt vispārējā eksporta atļauju eksportam uz valstīm, kuras ir atcēlušas nāvessodu attiecībā uz visiem noziegumiem un minēto atcelšanu apstiprinājušas ar starptautiskām saistībām.

(34)

Ja valsts nāvessodu nav atcēlusi attiecībā uz visiem noziegumiem un nav minēto atcelšanu apstiprinājusi ar starptautiskām saistībām, kompetentajām iestādēm, izskatot lūgumu piešķirt eksporta atļauju, būtu jāpārbauda, vai pastāv risks, ka tiešais lietotājs galamērķa valstī eksportētās preces izmantos šāda soda izpildei. Būtu jāievieš atbilstīgi nosacījumi un prasības, lai kontrolētu tiešo lietotāju veiktu pārdošanu vai nodošanu trešām personām. Vairākkārtēju sūtījumu gadījumā starp vienu un to pašu eksportētāju un tiešo lietotāju kompetentajām iestādēm vajadzētu būt tiesīgām regulāri pārskatīt tiešā lietotāja statusu, piemēram, reizi sešos mēnešos, bet ne katru reizi, kad pārvadājumam tiek piešķirta eksporta atļauja, neskarot kompetento iestāžu tiesības anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt eksporta atļauju, ja tas ir pamatoti.

(35)

Lai eksportētājiem mazinātu administratīvo slogu, kompetentajām iestādēm vajadzētu būt tiesīgām eksportētājam uz noteiktu laikposmu piešķirt visaptverošu atļauju visiem zāļu pārvadājumiem konkrētam tiešajam lietotājam, nepieciešamības gadījumā atļaujā norādot daudzumu, kas atbilst šādu produktu daudzumam, ko tiešais lietotājs parasti izmanto. Šādai atļaujai būtu jābūt derīgai uz laiku no viena līdz trim gadiem ar iespēju to pagarināt uz laiku līdz diviem gadiem.

(36)

Piešķirt visaptverošu atļauju būtu lietderīgi arī gadījumā, kad ražotājs šīs Regulas darbības jomā ietilpstošas zāles vēlas eksportēt izplatītājam valstī, kas nav atcēlusi nāvessodu, ar noteikumu, ka eksportētājs un izplatītājs ir noslēguši juridiski saistošu nolīgumu, saskaņā ar kuru izplatītājam jāpiemēro atbilstošs pasākumu kopums, kas nodrošina, ka zāles netiks izmantotas nāvessoda izpildei.

(37)

Attiecībā uz zālēm, kas ietilpst šīs Regulas darbības jomā, var veikt kontroli saskaņā ar starptautiskajām konvencijām par narkotiskajām un psihotropajām vielām, piemēram, 1971. gada Konvenciju par psihotropām vielām. Tā kā šādas kontroles piemēro, nevis lai nepieļautu attiecīgo zāļu izmantošanu nāvessoda izpildei, bet gan, lai nepieļautu narkotisko vielu nelikumīgu tirdzniecību, papildus minētajām starptautiskajām kontrolēm būtu jāpiemēro šajā Regulā paredzētā eksporta kontrole. Tomēr dalībvalstis būtu jāiedrošina abām kontroles sistēmām izmantot vienotu procedūru.

(38)

Eksporta kontroli saskaņā ar šo Regulu nebūtu jāpiemēro attiecībā uz precēm, kuru eksports tiek kontrolēts saskaņā ar Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP, Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009 (8) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 258/2012 (9).

(39)

Pirms starpniecības pakalpojumu sniegšanas un tehniskās palīdzības sniegšanas attiecībā uz šīs Regulas III vai IV pielikumā uzskaitītajām precēm būtu jāsaņem iepriekšēja atļauja, lai nepieļautu to, ka starpniecības pakalpojumi vai tehniskā palīdzība sekmē ar tiem saistīto preču izmantošanu nāvessoda izpildei vai spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai.

(40)

Starpniecības pakalpojumiem un tehniskajai palīdzībai, par kuriem saskaņā ar šo regulu ir jāsaņem iepriekšēja atļauja, vajadzētu būt tiem, ko sniedz no Savienības, proti, no teritorijām, kas atrodas Līgumu teritoriālās darbības jomā, tostarp no gaisa telpas vai visiem gaisa kuģiem vai kuģiem, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā.

(41)

Ja kompetentās iestādes atļauj sniegt ar šīs Regulas III pielikumā uzskaitītajām precēm saistītu tehnisko palīdzību, tām būtu jācenšas nodrošināt, ka tehnisko palīdzību, par kuru ir pieprasīta atļauja, un jebkādu saistībā ar šo tehnisko palīdzību sniegtu vai piedāvātu apmācību šo preču lietošanā sniedz tā, lai tās veicinātu tādus tiesībaizsardzības standartus, ar kuriem ievēro cilvēktiesības un palīdz novērst spīdzināšanu vai citādu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu.

(42)

Lai nepieļautu, ka ekonomikas dalībnieki gūst labumu no to preču pārvadāšanas, kas ir paredzētas nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai un kas šķērso Savienības muitas teritoriju ceļā uz trešo valsti, ir jāaizliedz Savienībā pārvadāt šādas preces, ja tās ir uzskaitītas šīs Regulas III vai IV pielikumā. vai – ar noteikumu, ka uzņēmējam ir zināms to paredzētais izmantojums.

(43)

ES politikas pamatnostādnēs attiecībā uz trešām valstīm saistībā ar spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai sodīšanu, inter alia, noteikts, ka pārstāvniecību vadītāji trešās valstīs periodiskajos ziņojumos iekļauj analīzi par spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai sodīšanas gadījumiem to akreditācijas valstī, un par pasākumiem, kas veikti to apkarošanai. Kompetentajām iestādēm ir lietderīgi ņemt vērā minētos un līdzīgus attiecīgo starptautisko un pilsoniskās sabiedrības organizāciju ziņojumus, pieņemot lēmumus par atļauju pieteikumiem. Šiem ziņojumiem būtu jāapraksta arī ierīces, kas lietotas trešās valstīs, lai izpildītu nāvessodu vai spīdzinātu un citādi nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkotos vai sodītu.

(44)

Muitas iestādēm būtu jāapmainās ar noteiktu informāciju ar citām muitas iestādēm, izmantojot muitas riska pārvaldības sistēmu, saskaņā ar Savienības tiesību aktiem muitas jomā, savukārt šajā Regulā minētajām kompetentajām iestādēm būtu jāapmainās ar noteiktu informāciju ar citām kompetentām iestādēm. Ir lietderīgi prasīt, lai kompetentās iestādes izmantotu drošu un šifrētu sistēmu, apmainoties ar informāciju par aizliegumiem. Šajā nolūkā Komisijai būtu jādara pieejama jauna funkcija jau esošajā sistēmā, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 428/2009 19. panta 4. punktu.

(45)

Ciktāl tas skar personas datus, informācijas apstrādei un apmaiņai jānotiek saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem par personas datu apstrādi un apmaiņu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (10) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1725 (11).

(46)

Lai pieņemtu noteikumus, kas nepieciešami šīs Regulas piemērošanai, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz grozījumu izdarīšanu šīs Regulas I līdz IX pielikumā. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (12). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(47)

Lai Savienība varētu ātri reaģēt gadījumos, kad ir izstrādātas jaunas preces, kas varētu tikt izmantotas nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, un kad pastāv acīmredzams un tūlītējs risks, ka šīs preces varētu izmantot nolūkiem, kas ir saistīti ar šiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ir lietderīgi paredzēt attiecīgā Komisijas akta tūlītēju piemērošanu, ja šīs Regulas II vai III pielikuma grozījumu gadījumā nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ ir nepieciešami šādi grozījumi. Lai Savienība varētu ātri reaģēt gadījumos, kad viena vai vairākas trešās valstis vai nu apstiprina noteiktu preču izmantošanu nāvessoda izpildei, vai arī uzņemas vai pārkāpj starptautiskas saistības par nāvessoda atcelšanu attiecībā uz visiem noziegumiem, ir lietderīgi paredzēt attiecīgā Komisijas akta tūlītēju piemērošanu, ja šīs Regulas IV vai V pielikuma grozījumu gadījumā tas ir nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ. Steidzamības procedūras gadījumā ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī.

(48)

Būtu jāizveido koordinācijas grupa. Tai vajadzētu būt platformai, kur dalībvalstu eksperti un Komisija apmainās ar informāciju par administratīvo praksi un apspriež ar šīs regulas interpretāciju saistītus jautājumus, tehniskas problēmas saistībā ar uzskaitītajām precēm, jaunākos ar šo regulu saistītos notikumus un jebkādus citus iespējamus jautājumus. Šai grupai jo īpaši būtu jāspēj apspriest jautājumus saistībā ar preču būtību un paredzēto iedarbību, preču pieejamību trešās valstīs un to, vai attiecīgās preces ir konkrēti izstrādātas vai pielāgotas nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai. Ja Komisija nolemj deleģēto aktu izstrādē apspriesties ar šo grupu, tas būtu jādara atbilstīgi principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

(49)

Komisija neiegādājas ierīces tiesībaizsardzības nolūkiem, jo tā nav atbildīga par likumības un kārtības uzturēšanu, tiesvedību krimināllietās vai tiesas lēmumu izpildi krimināllietās. Tādēļ būtu jāievieš procedūra, lai nodrošinātu, ka Komisija saņem informāciju par sarakstā neiekļautām ierīcēm un ražojumiem, kuri kalpo tiesībaizsardzības mērķiem un kurus tirgo Savienībā, lai tādējādi nodrošinātu, ka tādu preču saraksti, kuru tirdzniecība ir aizliegta vai tiek kontrolēta, tiek atjaunināti, lai ņemtu vērā jaunos notikumus. Dalībvalstij, iesniedzot pieteikumu Komisijai par preču iekļaušanu šīs Regulas II, III vai IV pielikumā, tas būtu jānosūta arī pārējām dalībvalstīm.

(50)

Šīs regulas pasākumu mērķis ir trešās valstīs novērst gan nāvessodu izpildi, gan spīdzināšanu un citas nežēlīgas, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu. Tie ietver ierobežojumus tādu ierīču un preču tirdzniecībai ar trešām valstīm, ko varētu izmantot, lai izpildītu nāvessodu vai spīdzinātu un citādi nežēlīgi, pazemojoši vai necilvēcīgi rīkoties vai sodīt. Uzskata, ka nav vajadzīgi izveidot līdzīgu kontroli pār Savienības darījumiem, jo dalībvalstīs nāvessods nepastāv un dalībvalstis būs paredzējušas atbilstīgus pasākumus, lai pasludinātu par nelikumīgu un novērstu spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu.

(51)

ES Politikas pamatnostādnes attiecībā uz trešām valstīm par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību un sodīšanu paredzēts, ka – lai sasniegtu mērķi veikt iedarbīgus pasākumus pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu – būtu jāveic pasākumi, lai novērstu tādu ierīču lietošanu, ražošanu un tirdzniecību, kas ir paredzētas, lai spīdzinātu vai nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkotos vai sodītu. Dalībvalstīm ir jāievieš un jāīsteno vajadzīgie ierobežojumi attiecībā uz šādu ierīču lietošanu un ražošanu.

(52)

Komisijai un dalībvalstīm būtu vienai otru jāinformē par saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem un par citu nozīmīgu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu.

(53)

Dalībvalstīm būtu jāparedz noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un jānodrošina to īstenošana. Šīm sankcijām vajadzētu būt efektīvām, samērīgām un preventīvām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka Savienības noteikumus, kas reglamentē tādu preču tirdzniecību ar trešām valstīm, ko varētu izmantot, lai izpildītu nāvessodu vai spīdzinātu, vai citādi nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkotos vai sodītu, kā arī noteikumus, kas reglamentē ar šīm precēm saistīto starpniecības pakalpojumu un tehniskās palīdzības sniegšanu, apmācību un reklamēšanu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

a)

“spīdzināšana” ir jebkura rīcība, ar kuru kādai personai tīši nodara stipras fiziskas vai garīgas sāpes, ar nolūku no viņas vai trešās personas iegūt informāciju vai atzīšanos, sodot viņu par darbību, kuru izdarījusi viņa vai trešā persona, vai tiek turēta aizdomās par tās izdarīšanu, vai, iebiedējot vai piespiežot viņu vai trešo personu, vai ar jebkuru nolūku, kas balstās uz jebkāda veida diskrimināciju, ja šādas sāpes vai ciešanas nodarītas ar valsts amatpersonas vai citu personu, kas pilda dienesta pienākumus, kūdīšanu vai piekrišanu vai klusējošu piekrišanu. Taču šis termins neietver sāpes vai ciešanas, kuras ir vienīgi likumīgu sankciju izraisītas, kuras ir šādām sankcijām raksturīgas vai ir ar tām saistītas. Nāvessodu nekādos apstākļos neuzskata par likumīgu sodu;

b)

“cita nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai sodīšana” ir rīcība, ar kuru kādai personai tiek tīši nodarītas fiziskas vai garīgas sāpes vai ciešanas, kas sasniedz minimālu smaguma apmēru, ja šādas sāpes vai ciešanas ir nodarītas ar valsts amatpersonu vai citu personu, kas pilda dienesta pienākumus, kūdīšanu vai piekrišanu vai klusējošu piekrišanu. Taču šis termins neietver sāpes vai ciešanas, kuras ir vienīgi likumīgu sankciju izraisītas, kuras ir šādām sankcijām raksturīgas vai ir ar tām saistītas. Nāvessodu nekādos apstākļos neuzskata par likumīgu sodu;

c)

“tiesībaizsardzības iestāde” ir jebkura iestāde, kas ir atbildīga par noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu, izmeklēšanu, apkarošanu un sodīšanu, tostarp, bet ne tikai, policija, prokurori, tiesu iestādes, visas valsts vai privātās ieslodzījuma vietas un vajadzības gadījumā visi valsts drošības spēki un militārās iestādes;

d)

“eksports” ir preču izvešana no Savienības muitas teritorijas, tostarp tādu preču izvešana, kam vajadzīga muitas deklarācija, kā arī preču izvešana pēc to uzglabāšanas brīvajā zonā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (13) nozīmē;

e)

“imports” ir preču ievešana Savienības muitas teritorijā, tostarp pagaidu uzglabāšana, novietošana brīvajā zonā, īpašas procedūras piemērošana un laišana brīvā apgrozībā Regulas (ES) Nr. 952/2013 nozīmē;

f)

“tehniskā palīdzība” ir tehniskais atbalsts, kas saistīts ar labošanu, izstrādāšanu, ražošanu, testēšanu, uzturēšanu, montāžu vai jebkuru citu tehnisku pakalpojumu un var izpausties kā instruktāžas, padomdevēju, mācību, darba zināšanu vai prasmju nodošanas vai konsultāciju pakalpojums. Tehniskā palīdzība ietver palīdzības mutiskās formas;

g)

“muzejs” ir bezpeļņas pastāvīga iestāde, kas kalpo sabiedrībai un tās attīstībai un kas ir publiski pieejama, un kas studiju, izglītības un izklaides nolūkos iegādājas, uzglabā, pēta, popularizē un izstāda materiāla rakstura liecības par cilvēkiem un to vidi;

h)

“kompetentā iestāde” ir dalībvalsts iestāde, kā uzskaitīts I pielikumā, kas saskaņā ar 20. pantu ir tiesīga pieņemt lēmumu par atļaujas pieteikumu vai aizliegt eksportētājam izmantot Savienības vispārējo eksporta atļauju;

i)

“pieteikuma iesniedzējs” ir:

1)

eksportētājs – attiecībā uz 3., 11. vai 16. pantā minēto eksportu;

2)

fiziska vai juridiska persona, struktūra vai organizācija, kas pārvadā preces Savienības muitas teritorijā – attiecībā uz 5. pantā minēto tranzītu;

3)

tehniskās palīdzības sniedzējs – attiecībā uz 3. pantā minētās tehniskās palīdzības sniegšanu;

4)

muzejs, kurā preces izstādīs, – attiecībā uz 4. pantā minētās tehniskās palīdzības importu un sniegšanu;

5)

tehniskās palīdzības sniedzējs vai starpnieks – attiecībā uz 15. pantā minētās tehniskās palīdzības vai 19. pantā minētās starpniecības pakalpojumu sniegšanu;

j)

“Savienības muitas teritorija” ir teritorija, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 952/2013 4. pantā;

k)

“starpniecības pakalpojumi” ir:

1)

darījumu apspriešana vai organizēšana, lai veiktu attiecīgo preču iegādi, tirdzniecību vai piegādi no vienas trešās valsts uz citu trešo valsti; vai

2)

trešās valstīs esošu attiecīgo preču pārdošana vai iegāde, lai tās nodotu citai trešai valstij.

Šajā regulā vienīgi papildpakalpojumu sniegšana nav ietverta šajā definīcijā. Papildpakalpojumi ir pārvadāšana, finanšu pakalpojumi, apdrošināšana vai pārapdrošināšana vai vispārēja reklāma un noieta veicināšanas pasākumi;

l)

“starpnieks” ir fiziska vai juridiska persona, struktūra vai organizācija, tostarp partnerība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību dalībvalstī un sniedz k) apakšpunktā definētos pakalpojumus no Savienības; fiziska persona, kurai ir dalībvalsts pilsonība, neatkarīgi no dzīvesvietas valsts, un kura sniedz šādus pakalpojumus no Savienības; kā arī juridiska persona, struktūra vai organizācija, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesībām, neatkarīgi no uzņēmējdarbības veikšanas valsts, un sniedz šādus pakalpojumus no Savienības;

m)

“tehniskās palīdzības sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona, struktūra vai organizācija, tostarp partnerība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību dalībvalstī un sniedz f) apakšpunktā definēto tehnisko palīdzību no Savienības; fiziska persona, kurai ir dalībvalsts pilsonība, neatkarīgi no dzīvesvietas valsts, un kura sniedz šādu palīdzību no Savienības; kā arī juridiska persona, struktūra vai organizācija, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesībām, neatkarīgi no uzņēmējdarbības veikšanas valsts, un sniedz šādu palīdzību no Savienības;

n)

“eksportētājs” ir fiziska vai juridiska persona, struktūra vai organizācija, tostarp partnerība, kuras vārdā iesniegta eksporta deklarācija, t. i., persona, struktūra vai organizācija, kurai eksporta deklarācijas pieņemšanas laikā ir līgums ar saņēmēju attiecīgajā trešā valstī un kurai ir nepieciešamās pilnvaras sūtīt preces ārpus Savienības muitas teritorijas. Ja nav noslēgts šāds eksporta līgums vai minētā līguma īpašnieks nerīkojas savā vārdā, eksportētājs ir persona, struktūra vai organizācija, kurai ir nepieciešamās pilnvaras sūtīt preces ārpus Savienības muitas teritorijas. Gadījumos, kad pirmtiesības rīkoties ar minētajām precēm ir personai, struktūrai vai organizācijai, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, saskaņā ar minēto līgumu uzskata, ka eksportētājs ir līgumslēdzēja puse, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Savienībā;

o)

“Savienības vispārējā eksporta atļauja” ir atļauja d) apakšpunktā definētajam eksportam uz konkrētām galamērķa valstīm, kura pieejama visiem eksportētājiem, kuri ievēro tās lietošanas nosacījumus un prasības, kas norādītas V pielikumā;

p)

“individuālā atļauja” ir atļauja, ko piešķir:

1)

vienam konkrētam eksportētājam attiecībā uz d) apakšpunktā definēto eksportu vienam tiešajam lietotājam vai saņēmējam trešā valstī un kas attiecas uz vienu vai vairākām precēm;

2)

vienam konkrētam starpniekam attiecībā uz k) apakšpunktā definēto starpniecības pakalpojumu sniegšanu vienam tiešajam lietotājam vai saņēmējam trešā valstī un kas attiecas uz vienu vai vairākām precēm; vai

3)

fiziskai vai juridiskai personai, struktūrai vai organizācijai, kas pārvadā preces Savienības muitas teritorijā s) apakšpunktā definētā tranzīta nolūkos;

q)

“visaptverošā atļauja” ir atļauja, ko piešķir vienam konkrētam eksportētājam vai starpniekam attiecībā uz III vai IV pielikumā uzskaitīto preču veidu un kura var būt derīga:

1)

d) apakšpunktā definētajam eksportam vienam vai vairākiem konkrētiem tiešajiem lietotājiem vienā vai vairākās konkrētās trešās valstīs;

2)

d) apakšpunktā definētajam eksportam vienam vai vairākiem konkrētiem izplatītājiem vienā vai vairākās konkrētās trešās valstīs, ja eksportētājs ir III pielikuma 3.2. vai 3.3. punktā vai IV pielikuma 1. iedaļā iekļauto preču ražotājs;

3)

starpniecības pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz trešā valstī esošu preču transfēru vienam vai vairākiem konkrētiem tiešajiem lietotājiem vienā vai vairākās konkrētās trešās valstīs;

4)

starpniecības pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz trešā valstī esošu preču transfēru vienam vai vairākiem konkrētiem izplatītājiem vienā vai vairākās konkrētās trešās valstīs, ja starpnieks ir III pielikuma 3.2. vai 3.3. punktā vai IV pielikuma 1. iedaļā iekļauto preču ražotājs;

r)

“izplatītājs” ir uzņēmējs, kurš veic vairumtirdzniecību saistībā ar III pielikuma 3.2. vai 3.3. punktā vai IV pielikuma 1. iedaļā uzskaitītajām precēm, piemēram, iegādājas šādas preces no ražotājiem, vai kurš ir šādu preču īpašnieks, piegādā vai eksportē tās; šādu preču vairumtirdzniecības darbības neietver slimnīcu, farmaceitu vai medicīnas darbinieku veiktu iepirkumu, kad šādas preces ir paredzēts vienīgi nodot sabiedrībai;

s)

“tranzīts” ir ārpussavienības preču pārvadāšana Savienības muitas teritorijā, šķērsojot to, ja galamērķis ir ārpus Savienības muitas teritorijas.

II NODAĻA

PRECES, KURĀM NAV CITA PRAKTISKA IZMANTOJUMA, KĀ VIEN NĀVESSODA IZPILDE, SPĪDZINĀŠANA UN CITA NEŽĒLĪGA, NECILVĒCĪGA VAI PAZEMOJOŠA RĪCĪBA VAI SODĪŠANA

3. pants

Eksporta aizliegums

1.   Ir aizliegts jebkāds II pielikumā uzskaitīto preču eksports neatkarīgi no šādu preču izcelsmes.

Regulas II pielikumā iekļauj preces, kurām nav cita praktiska izmantojuma, kā vien nāvessoda izpilde vai spīdzināšana un cita nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai sodīšana.

Tehniskās palīdzības sniedzējam ir aizliegts sniegt ar II pielikumā uzskaitītajām precēm saistītu tehnisko palīdzību jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī, par atlīdzību vai bez tās.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentā iestāde var atļaut II pielikumā uzskaitīto preču eksportu un attiecīgās tehniskās palīdzības piegādes, ja pierāda, ka valstī, uz kuru preces eksportēs, tās lietos vienīgi ar nolūku tās publiski izstādīt muzejā to vēsturiskās nozīmes dēļ.

4. pants

Importa aizliegums

1.   Ir aizliegts jebkāds II pielikumā uzskaitīto preču imports neatkarīgi no šādu preču izcelsmes.

Personām, struktūrām vai organizācijām Savienībā ir aizliegts saņemt ar II pielikumā uzskaitītajām precēm saistītu tehnisko palīdzību no personām, struktūrām vai organizācijām, kas to sniedz no trešām valstīm, par atlīdzību vai bez tās.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentā iestāde var atļaut II pielikumā uzskaitīto preču importu un attiecīgās tehniskās palīdzības piegādes, ja pierāda, ka dalībvalstī, uz kuru preces nosūtīs, šādas preces lietos vienīgi ar nolūku tās publiski izstādīt muzejā to vēsturiskās nozīmes dēļ.

5. pants

Tranzīta aizliegums

1.   Ir aizliegts jebkāds II pielikumā uzskaitīto preču tranzīts.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentā iestāde var atļaut II pielikumā uzskaitīto preču tranzītu, ja tiek pierādīts, ka galamērķa valstī tās lietos vienīgi ar nolūku tās publiski izstādīt muzejā to vēsturiskās nozīmes dēļ.

6. pants

Starpniecības pakalpojumu aizliegums

Starpniekam ir aizliegts jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī sniegt starpniecības pakalpojumus saistībā ar II pielikumā uzskaitītajām precēm, neatkarīgi no šādu preču izcelsmes.

7. pants

Aizliegums sniegt apmācību

Tehniskās palīdzības sniedzējam vai starpniekam ir aizliegts sniegt vai piedāvāt jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī apmācību II pielikumā uzskaitīto preču lietošanā.

8. pants

Tirdzniecības gadatirgi

Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, struktūrai vai organizācijai, tostarp partnerībai, neatkarīgi no tā, vai tā ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, vai nē, ir aizliegts Savienībā rīkotā izstādē vai gadatirgū izstādīt vai piedāvāt pārdošanai jebkuru no II pielikumā uzskaitītajām precēm, ja vien netiek pierādīts, ka attiecīgās iestādes vai gadatirgus specifikas dēļ šāda izstādīšana vai piedāvāšana pārdošanai ne ietekmē, ne veicina attiecīgo preču pārdošanu vai piegādi nevienai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī.

9. pants

Reklāma

Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, struktūrai vai organizācijai, tostarp partnerībai, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību dalībvalstī un kas Savienībā pārdod vai iegādājas reklāmas laukumu vai reklāmas laiku, jebkurai fiziskai personai, kurai ir dalībvalsts pilsonība un kura Savienībā pārdod vai iegādājas reklāmas laukumu vai reklāmas laiku, un jebkurai juridiskai personai, struktūrai vai organizācijai, kas ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem un kas Savienībā pārdod vai iegādājas reklāmas laukumu vai reklāmas laiku, ir aizliegts pārdot jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī vai iegādāties no tās reklāmas laukumu drukātajos plašsaziņas līdzekļos vai internetā vai reklāmas laiku televīzijā vai radio saistībā ar II pielikumā uzskaitītajām precēm.

10. pants

Valstu pasākumi

1.   Neskarot piemērojamos Savienības noteikumus, tostarp aizliegumu diskriminēt pilsonības dēļ, dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt valstu pasākumus, ar kuriem aizliedz pārvadājumus, finanšu pakalpojumus, apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu vai vispārēju reklāmu vai noieta veicināšanas pasākumus saistībā ar II pielikumā uzskaitītajām precēm.

2.   Dalībvalstis ziņo Komisijai par visiem pasākumiem, kas pieņemti atbilstīgi 1. punktam, vai to grozījumiem un atcelšanu pirms to stāšanās spēkā.

III NODAĻA

PRECES, KO VARĒTU IZMANTOT NĀVESSODA IZPILDEI, SPĪDZINĀŠANAI VAI CITĀDAI NEŽĒLĪGAI, NECILVĒCĪGAI VAI PAZEMOJOŠAI RĪCĪBAI VAI SODĪŠANAI

11. pants

Eksporta atļaujas prasība

1.   Jebkādam tādu preču eksportam, kas uzskaitītas III pielikumā, ir vajadzīga atļauja, neatkarīgi no šādu preču izcelsmes. Tomēr atļauja nav vajadzīga precēm, kas vienīgi šķērso Savienības muitas teritoriju, tas ir, precēm, uz kurām neattiecina muitas apstiprinātu procedūru vai izmantojumu, izņemot ārējā tranzīta procedūru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 226. pantu, tostarp ārpussavienības preču uzglabāšanu brīvā zonā.

III pielikumā iekļauj tikai šādas preces, ko varētu izmantot spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai:

a)

preces, ko galvenokārt izmanto tiesībaizsardzības nolūkos;

b)

preces, kuras to konstrukcijas un tehnisko iezīmju dēļ ietver būtisku risku, ka tās varētu tikt izmantotas spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai.

III pielikumā neiekļauj:

a)

šaujamieročus, ko kontrolē saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 258/2012;

b)

divējāda lietojuma preces, ko kontrolē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 428/2009;

c)

preces, ko kontrolē saskaņā ar Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro eksportam uz tām dalībvalstu teritorijām, kas uzskaitītas VI pielikumā un kas nav Savienības muitas teritorijas daļa, ja vien eksportējamās preces izmantos iestāde, kas gan valstī vai teritorijā, uz kuru tiek eksportēts, gan dalībvalsts pamatteritorijā, no kuras eksportē, ir atbildīga par tiesībaizsardzību. Muitas vai citām attiecīgām iestādēm ir tiesības pārbaudīt, vai šis nosacījums ir izpildīts, un tās var lemt par eksporta apturēšanu, kamēr nav veikta šāda pārbaude.

3.   Šā panta 1. punktu nepiemēro eksportam uz trešām valstīm, ja preces lietos dalībvalsts civilais vai militārais personāls, kas trešā valstī saskaņā ar dalībvalstu un trešās valsts starpā slēgtiem nolīgumiem aizsardzības jomā piedalās ES vai ANO miera uzturēšanas vai krīzes pārvarēšanas operācijās. Muitai vai citām attiecīgām iestādēm ir tiesības pārbaudīt vai šis nosacījums ir izpildīts. Eksports ir apturēts, kamēr nav veikta šāda pārbaude.

12. pants

Eksporta atļauju izsniegšanas kritēriji

1.   Lēmumus par eksporta atļaujas pieteikumiem attiecībā uz III pielikumā uzskaitītajām precēm kompetentās iestādes pieņem, ņemot vērā visus attiecīgos apsvērumus, tostarp jo īpaši to, vai pēdējos trīs gados cita dalībvalsts ir noraidījusi atļaujas pieteikumu būtībā identiskam eksportam, un apsvērumus par paredzēto galīgo izmantojumu un novirzīšanas risku.

2.   Kompetentā iestāde nepiešķir atļauju, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka tiesībaizsardzības iestāde vai jebkura fiziska vai juridiska persona trešā valstī III pielikumā uzskaitītās preces varētu izmantot spīdzināšanai vai cita veida cietsirdīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei vai sodam, tostarp likumīgiem miesas sodiem.

Kompetentā iestāde ņem vērā:

a)

pieejamos starptautiskos tiesu spriedumus;

b)

ANO, Eiropas Padomes un ES kompetento struktūru atzinumus, kā arī atzinumus, kas izklāstīti ziņojumos, ko sagatavojusi Eiropas Padomes Eiropas Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai un ANO Īpašais ziņotājs par spīdzināšanu un citu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodu.

Var ņemt vērā citu attiecīgu informāciju, tostarp pieejamos valstu tiesu spriedumus, ziņojumus un citu informāciju, ko sagatavojušas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī informāciju par II un III pielikumā uzskaitīto preču eksporta ierobežojumiem, kurus piemēro galamērķa valstī.

3.   Lai pārbaudītu paredzēto galīgo izmantojumu un novirzīšanas risku, piemēro otrajā un trešajā daļā izklāstītos noteikumus.

Ja III pielikuma 3.2. vai 3.3. punktā uzskaitīto preču ražotājs lūdz atļauju eksportēt šādas preces izplatītājam, kompetentā iestāde izvērtē līgumsaistības, kādas ražotājs un izplatītājs ir noslēguši, un pasākumus, ko tie veic, lai nodrošinātu, ka šīs preces un attiecīgā gadījumā ražojumi, kuros tās tiks iestrādātas, netiks izmantoti spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai.

Ja atļauja ir lūgta III pielikuma 3.2. vai 3.3. punktā uzskaitīto preču eksportēšanai tiešajam lietotājam, kompetentā iestāde, izvērtējot novirzīšanas risku, var ņemt vērā piemērojamās līgumsaistības un tiešā lietotāja parakstītu deklarāciju par galīgo izmantojumu, ja šāda deklarācija ir sniegta. Ja nekāda deklarācija par galīgo izmantojumu nav sniegta, eksportētājam ir jāpierāda, kas būs tiešais lietotājs un kādam nolūkam preces tiks izmantotas. Ja eksportētājs neiesniedz pietiekamu informāciju par tiešo lietotāju un galīgo izmantojumu, kompetentajai iestādei ir pamatots iemesls uzskatīt, ka preces varētu tikt izmantotas spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai.

4.   Novērtējot pieteikumu visaptverošas atļaujas saņemšanai, kompetentā iestāde papildus 1. punktā noteiktajiem kritērijiem ņem vērā eksportētāja izmantotos samērīgos un piemērotos līdzekļus un procedūras, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas noteikumiem un mērķiem, kā arī atļaujas izsniegšanas nosacījumiem.

13. pants

Tranzīta aizliegums

Fiziskai vai juridiskai personai, struktūrai vai organizācijai, tostarp partnerībai, neatkarīgi no tā, vai tā ir dalībvalsts rezidents vai veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, ir aizliegts veikt III pielikumā uzskaitīto preču tranzītu, ja tā zina, ka kādu no šo preču sūtījuma daļām ir paredzēts izmantot spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai trešā valstī.

14. pants

Valstu pasākumi

1.   Neskarot 11. un 12. pantu, dalībvalsts var pieņemt vai uzturēt spēkā kāju dzelžu, ķēžu un pārnēsājamo elektrošoka ierīču eksporta un importa aizliegumu.

2.   Dalībvalsts var pieprasīt atļauju attiecībā uz rokudzelžu eksportu, kuru maksimālais apkārtmērs, ieskaitot ķēdi, no rokudzelža vienas aproces ārējās malas līdz otras aproces ārējai malai aizslēgtā stāvoklī ir lielāks par 240 mm. Attiecīgā dalībvalsts šādiem rokudzelžiem piemēro III un V nodaļu.

3.   Dalībvalstis ziņo Komisijai par visiem pasākumiem, kas pieņemti atbilstīgi 1. un 2. punktam pirms to stāšanās spēkā.

15. pants

Prasība par atļauju sniegt noteiktus pakalpojumus

1.   Par katra turpmāk minētā pakalpojuma sniegšanu jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī, ko par atlīdzību vai bez tās veic attiecīgi tehniskās palīdzības sniedzējs vai starpnieks, ir vajadzīga atļauja:

a)

tehniskā palīdzība, kas saistīta ar III pielikumā uzskaitītajām precēm, neatkarīgi no šādu preču izcelsmes; un

b)

starpniecības pakalpojumi, kas saistīti ar III pielikumā uzskaitītajām precēm, neatkarīgi no šādu preču izcelsmes.

2.   Lemjot par atļaujas pieteikumiem attiecībā uz tādu starpniecības pakalpojumu sniegšanu, kas saistīti ar III pielikumā uzskaitītajām precēm, mutatis mutandis piemēro 12. pantu.

Lemjot par atļaujas pieteikumiem attiecībā uz tādas tehniskās palīdzības sniegšanu, kas saistīta ar III pielikumā uzskaitītajām precēm, ņem vērā 12. pantā noteiktos kritērijus, lai izvērtētu:

a)

vai tehniskā palīdzība tiktu sniegta personai, struktūrai vai organizācijai, kas preces, ar kurām tehniskā palīdzība saistīta, varētu izmantot spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai; un

b)

vai tehniskā palīdzība tiktu izmantota, lai remontētu, izstrādātu, ražotu, testētu, uzturētu vai montētu III pielikumā uzskaitītas preces vai sniegtu tehnisko palīdzību personai, struktūrai vai organizācijai, kas preces, ar kurām tehniskā palīdzība ir saistīta, varētu izmantot spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai.

3.   Šā panta 1. punktu nepiemēro tehniskās palīdzības sniegšanai, ja:

a)

tehnisko palīdzību sniedz dalībvalsts tiesībaizsardzības iestādei vai 11. panta 3. punkta pirmajā teikumā norādītajam dalībvalsts militārajam vai civilajam personālam;

b)

tehniskā palīdzība izpaužas kā publiski pieejamas informācijas sniegšana; vai

c)

tehniskā palīdzība ir nepieciešamais minimums tādu III pielikumā uzskaitīto preču uzstādīšanai, ekspluatācijai, uzturēšanai vai remontam, kuru eksportu saskaņā ar šo regulu ir atļāvusi kompetentā iestāde.

4.   Neskarot 1. punktu, dalībvalsts var saglabāt aizliegumu tādu starpniecības pakalpojumu sniegšanai, kas saistīti ar kāju dzelžiem, vairāku personu ķēdēm un pārnēsājamām elektrošoka ierīcēm. Ja dalībvalsts saglabā šādu aizliegumu, tā informē Komisiju, ja pasākumi, kas pieņemti un paziņoti iepriekš saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1236/2005 7.a panta 4. Punktu, ir grozīti vai atcelti.

IV NODAĻA

PRECES, KO VARĒTU IZMANTOT NĀVESSODA IZPILDEI

16. pants

Prasība par eksporta atļauju

1.   Jebkuram IV pielikumā uzskaitīto preču eksportam ir vajadzīga atļauja neatkarīgi no šādu preču izcelsmes. Tomēr atļauja nav vajadzīga precēm, kas vienīgi šķērso Savienības muitas teritoriju, tas ir, precēm, uz kurām neattiecina muitas apstiprinātu procedūru vai izmantojumu, izņemot ārējā tranzīta procedūru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 226. pantu, tostarp ārpussavienības preču uzglabāšanu brīvā zonā.

IV pielikumā iekļauj tikai preces, kuras varētu tikt izmantotas nāvessoda izpildei un attiecībā uz kurām ir apstiprināts vai kuras faktiski tiek izmantotas, lai izpildītu nāvessodu vienā vai vairākās trešās valstīs, kas nav atcēlušas nāvessodu. Šajā pielikumā neiekļauj:

a)

šaujamieročus, ko kontrolē saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 258/2012;

b)

divējāda lietojuma preces, ko kontrolē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 428/2009; un

c)

preces, ko kontrolē saskaņā ar Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP.

2.   Ja saskaņā ar šo regulu zāļu eksportam ir vajadzīga eksporta atļauja un uz eksportu arī attiecas prasība par atļauju saskaņā ar starptautisku konvenciju par narkotiskām un psihotropām vielām, piemēram, saskaņā ar 1971. gada Konvenciju par psihotropajām vielām, dalībvalstis, lai īstenotu saistības, kas tām noteiktas ar šo regulu un attiecīgo konvenciju, var piemērot vienotu procedūru.

17. pants

Eksporta atļauju piešķiršanas kritēriji

1.   Lēmumus par eksporta atļaujas pieteikumiem attiecībā uz IV pielikumā uzskaitītajām precēm kompetentās iestādes pieņem, ņemot vērā visus attiecīgos apsvērumus, tostarp jo īpaši to, vai pēdējos trīs gados cita dalībvalsts ir noraidījusi atļaujas pieteikumu būtībā identiskam eksportam, un apsvērumus par paredzēto galīgo izmantojumu un novirzīšanas risku.

2.   Kompetentā iestāde nepiešķir atļauju, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka IV pielikumā uzskaitītās preces varētu tikt izmantotas nāvessoda izpildei trešā valstī.

3.   Lai pārbaudītu paredzēto galīgo izmantojumu un novirzīšanas risku, piemēro noteikumus otrajā, trešajā un ceturtajā daļā.

Ja IV pielikuma 1. iedaļā uzskaitīto preču ražotājs lūdz atļauju eksportēt šādus ražojumus izplatītājam, kompetentā iestāde izvērtē līgumsaistības, kādas ražotājs un izplatītājs ir noslēguši, un pasākumus, ko tie veic, lai nodrošinātu, ka šīs preces netiks izmantotas nāvessoda izpildei.

Ja atļauja ir lūgta IV pielikuma 1. iedaļā uzskaitīto preču eksportēšanai tiešajam lietotājam, kompetentā iestāde, izvērtējot novirzīšanas risku, var ņemt vērā piemērojamās līgumsaistības un tiešā lietotāja parakstītu deklarāciju par galīgo izmantojumu, ja šāda deklarācija ir sniegta. Ja deklarācija par galīgo izmantojumu nav sniegta, eksportētājam ir jāpierāda, kas būs tiešais lietotājs un kādam nolūkam preces tiks izmantotas. Ja eksportētājs neiesniedz pietiekamu informāciju par tiešo lietotāju un galīgo izmantojumu, kompetentajai iestādei ir pamatots iemesls uzskatīt, ka preces varētu tikt izmantotas nāvessoda izpildei.

Komisija sadarbībā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm var pieņemt paraugprakses pamatnostādnes par to, kā izvērtēt galīgo izmantojumu un tehniskās palīdzības sniegšanas nolūku.

4.   Novērtējot visaptverošas atļaujas pieteikumu, kompetentā iestāde papildus 1. punktā noteiktajiem kritērijiem ņem vērā, vai eksportētājs izmanto samērīgus un piemērotus līdzekļus un procedūras, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas noteikumiem un mērķiem, kā arī atļaujas izsniegšanas nosacījumiem.

18. pants

Tranzīta aizliegums

Fiziskai vai juridiskai personai, struktūrai vai organizācijai, arī partnerībai, neatkarīgi no tā, vai tā ir kādas dalībvalsts rezidents vai veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, ir aizliegts veikt IV pielikumā uzskaitīto preču tranzītu, ja tā zina, ka kādu no šo preču sūtījuma daļām ir paredzēts izmantot nāvessoda izpildei trešā valstī.

19. pants

Atļaujas prasība noteiktiem pakalpojumiem

1.   Katrai turpmāk minēto pakalpojumu sniegšanai jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī, ko par atlīdzību vai bez tās sniedz attiecīgi tehniskās palīdzības sniedzējs vai starpnieks, nepieciešama atļauja:

a)

tehniskā palīdzība, kas saistīta ar IV pielikumā uzskaitītajām precēm, neatkarīgi no šādu preču izcelsmes; un

b)

starpniecības pakalpojumi, kas saistīti ar IV pielikumā uzskaitītajām precēm, neatkarīgi no šādu preču izcelsmes.

2.   Lemjot par atļaujas pieteikumiem attiecībā uz tādu starpniecības pakalpojumu sniegšanu, kas saistīti ar IV pielikumā uzskaitītajām precēm, mutatis mutandis piemēro 17. pantu.

Lemjot par atļaujas pieteikumiem attiecībā uz tādas tehniskās palīdzības sniegšanu, kas saistīta ar IV pielikumā uzskaitītajām precēm, ņem vērā 17. pantā noteiktos kritērijus, lai izvērtētu:

a)

vai tehniskā palīdzība tiktu sniegta personai, struktūrai vai organizācijai, kas preces, ar kurām tehniskā palīdzība saistīta, varētu izmantot nāvessoda izpildei; un

b)

vai tehniskā palīdzība tiktu izmantota, lai remontētu, izstrādātu, ražotu, testētu, uzturētu vai montētu IV pielikumā uzskaitītas preces personai, struktūrai vai organizācijai, kas varētu preces, ar ko tehniskā palīdzība ir saistīta, izmantot nāvessoda izpildei, vai lai sniegtu tai tehnisko palīdzību.

3.   Šā panta 1. punktu nepiemēro tehniskās palīdzības sniegšanai, ja:

a)

tehniskā palīdzība izpaužas kā publiski pieejamas informācijas sniegšana; vai

b)

tehniskā palīdzība ir nepieciešamais minimums tādu IV pielikumā uzskaitītu preču uzstādīšanai, ekspluatācijai, uzturēšanai un remontam, kuru eksportu saskaņā ar šo regulu ir atļāvusi kompetenta iestāde.

V NODAĻA

ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANAS PROCEDŪRA

20. pants

Atļauju veidi un izdevējiestādes

1.   Ar šo regulu ievieš Savienības vispārējo eksporta atļauju noteiktiem eksporta veidiem, kā noteikts V pielikumā.

Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā eksportētājs ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību, var aizliegt eksportētājam izmantot šo atļauju, ja ir pamatotas aizdomas par eksportētāja spēju ievērot šādas atļaujas nosacījumus vai eksporta kontroles tiesību aktu noteikumus.

Dalībvalstu kompetentās iestādes apmainās ar informāciju par visiem eksportētājiem, kuriem atņemtas tiesības izmantot Savienības vispārējo eksporta atļauju, ja vien tās nekonstatē, ka konkrēts eksportētājs nemēģinās IV pielikumā uzskaitītās preces eksportēt caur citas dalībvalsts teritoriju. Šai apmaiņai ar informāciju izmanto drošu un kodētu sistēmu.

2.   Atļauju eksportēt preces, kuras nav minētas 1. punktā un kurām saskaņā ar šo regulu ir vajadzīga atļauja, piešķir I pielikumā minēta kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā eksportētājs ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību. Šāda atļauja var būt individuālā vai visaptverošā atļauja, ja tā attiecas uz III vai IV pielikumā uzskaitītajām precēm. Atļauja, kas saistīta ar II pielikumā uzskaitītajām precēm, ir individuālā atļauja.

3.   II pielikumā uzskaitītu preču tranzīta atļauju piešķir I pielikumā minēta kompetentā iestādē dalībvalstī, kurā fiziskā vai juridiskā persona, struktūra vai organizācija, kas transportē preces Savienības muitas teritorijā, ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību. Ja šī persona, struktūra vai organizācija nav rezidents vai neveic uzņēmējdarbību nevienā dalībvalstī, atļauju piešķir tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā notiek preču ievešana Savienības muitas teritorijā. Šāda atļauja ir individuālā atļauja.

4.   Atļauju importēt preces, kurām saskaņā ar šo regulu ir vajadzīga atļauja, piešķir I pielikumā minēta kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā muzejs atrodas. Atļauja, kas saistīta ar II pielikumā uzskaitītajām precēm, ir individuālā atļauja.

5.   Atļauju ar II pielikumā uzskaitītajām precēm saistītas tehniskās palīdzības sniegšanai piešķir:

a)

I pielikumā minēta kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā tehniskās palīdzības sniedzējs ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību, vai, ja šādas dalībvalsts nav, tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras valstspiederīgais ir tehniskās palīdzības sniedzējs vai saskaņā ar kuras tiesību aktiem tas ir reģistrēts vai izveidots, ja palīdzība sniedzama muzejam trešā valstī; vai

b)

I pielikumā minēta kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā muzejs atrodas, ja palīdzība sniedzama muzejam Savienībā.

6.   Ar III pielikumā vai IV pielikumā uzskaitītām precēm saistītas tehniskās palīdzības sniegšanas atļauju piešķir I pielikumā minēta kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā tehniskās palīdzības sniedzējs ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību, vai, ja šādas dalībvalsts nav, tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras valstspiederīgais ir tehniskās palīdzības sniedzējs vai saskaņā ar kuras tiesību aktiem tas ir reģistrēts vai izveidots.

7.   Ar III pielikumā vai IV pielikumā uzskaitītām precēm saistītas starpniecības pakalpojumu sniegšanas atļauju piešķir I pielikumā minēta kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā starpnieks ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību, vai, ja šādas dalībvalsts nav, tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras valstspiederīgais ir starpnieks vai saskaņā ar kuras tiesību aktiem tas ir reģistrēts vai izveidots. Šādu atļauju piešķir noteiktam daudzumam konkrētu preču, kuras pārvadā starp divām vai vairākām trešām valstīm. Skaidri norāda šo preču atrašanās vietu izcelsmes trešā valstī, tiešo lietotāju un precīzu tā atrašanās vietu.

8.   Pieteikuma iesniedzēji kompetentajai iestādei iesniedz visu atbilstīgo informāciju, kas vajadzīga saistībā ar to pieteikumu individuālās vai visaptverošās eksporta vai starpniecības pakalpojumu atļaujas, tehniskās palīdzības atļaujas vai individuālās importa atļaujas, vai individuālās tranzīta atļaujas saņemšanai.

Attiecībā uz eksportu kompetentajām iestādēm jāsaņem pilnīga informācija, jo īpaši par tiešo lietotāju, galamērķa valsti un preču galīgo izmantojumu.

Attiecībā uz starpniecības pakalpojumiem kompetentajām iestādēm jāsaņem jo īpaši sīkas ziņas par preču atrašanās vietu izcelsmes trešā valstī, skaidrs preču apraksts un norāde par attiecīgo daudzumu, ziņas par darījumā iesaistītajām trešām personām, galamērķa trešo valsti, tiešo lietotāju minētajā valstī un precīzu tā atrašanās vietu.

Nepieciešamības gadījumā atļaujas piešķiršanas priekšnosacījums var būt deklarācija par galīgo izmantojumu.

9.   Ja ražotājs vai ražotāja pārstāvis grasās eksportēt vai pārdot un nodot III pielikuma 3.2. vai 3.3. punktā vai IV pielikuma 1. iedaļā minētas preces izplatītājam trešā valstī, ražotājs, atkāpjoties no 8. punkta, sniedz informāciju par noslēgtajām līgumsaistībām un īstenotajiem pasākumiem, kuru mērķis ir novērst to, ka III pielikuma 3.2. vai 3.3. punktā minētas preces izmanto spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai vai to, ka IV pielikuma 1. iedaļā minētas preces izmanto nāvessoda izpildei, par galamērķa valsti un, ja pieejama, informāciju par preču galīgo izmantojumu un tiešajiem lietotājiem.

10.   Ja to pieprasa valsts preventīvais mehānisms, kas izveidots saskaņā ar 1984. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu fakultatīvo protokolu, kompetentās iestādes var nolemt darīt valsts preventīvajam mehānismam pieejamu no pieteikuma iesniedzēja saņemto informāciju par galamērķa valsti, saņēmēju, galīgo izmantojumu un tiešajiem lietotājiem vai – attiecīgā gadījumā – izplatītāju un 9. punktā minētajām līgumsaistībām un pasākumiem. Pirms kompetentās iestādes dara šo informāciju pieejamu, tās uzklausa pieteikuma iesniedzēju, un tās var noteikt šīs informācijas lietošanas ierobežojumus. Kompetentās iestādes savus lēmumus pieņem saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi.

11.   Dalībvalstis izskata pieteikumus individuālās vai visaptverošās atļaujas saņemšanai termiņā, ko nosaka atbilstīgi valstu tiesību aktiem vai praksei.

21. pants

Atļaujas

1.   Eksporta, importa un tranzīta atļaujas izsniedz, izmantojot veidlapu, kas atbilst VII pielikumā norādītajam paraugam. Starpniecības pakalpojumu atļaujas izsniedz, izmantojot veidlapu, kas atbilst VIII pielikumā norādītajam paraugam. Tehniskās palīdzības atļaujas izsniedz, izmantojot veidlapu, kas atbilst IX pielikumā norādītajam paraugam. Šīs atļaujas ir derīgas visā Savienībā. Atļaujas derīguma termiņš ir no trim līdz 12 mēnešiem ar iespēju to pagarināt uz laiku līdz 12 mēnešiem. Visaptverošas atļaujas derīguma termiņš ir no viena līdz trim gadiem ar iespēju to pagarināt uz laiku līdz diviem gadiem.

2.   Saskaņā ar 12. pantu vai 17. pantu izsniegta eksporta atļauja nozīmē, ka eksportētājam ir atļauts sniegt tehnisko palīdzību tiešajam lietotājam, ciktāl šāda palīdzība ir nepieciešama, lai uzstādītu, ekspluatētu, uzturētu vai remontētu preces, par kurām piešķirta atļauja.

3.   Atļaujas var izsniegt elektroniski. Attiecīgās procedūras nosaka dalībvalstis. Dalībvalstis, kas izmanto šo iespēju, par to informē Komisiju.

4.   Eksporta, importa, tranzīta, tehniskās palīdzības un starpniecības pakalpojumu sniegšanas atļaujām piemēro jebkādas prasības un nosacījumus, ko kompetentā iestāde uzskata par atbilstīgiem.

5.   Kompetentās iestādes, rīkojoties saskaņā ar šo regulu, var atteikties izsniegt atļauju un var anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt jau piešķirtas eksporta atļaujas.

22. pants

Muitas formalitātes

1.   Pildot muitas formalitātes, eksportētājs vai importētājs iesniedz atbilstoši aizpildītu veidlapu, kas izklāstīta VII pielikumā, tā apliecinot, ka nepieciešamās attiecīgās eksporta un importa darījumu atļaujas ir saņemtas. Ja dokuments nav aizpildīts tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā pilda muitas formalitātes, eksportētājam vai importētājam var pieprasīt sniegt tulkojumu šajā oficiālajā valodā.

2.   Ja par II, III vai IV pielikumā uzskaitītajām precēm ir sastādīta muitas deklarācija un ir apstiprināts, ka paredzētajam eksportam vai importam nav piešķirta atļauja saskaņā ar šo regulu, muitas iestādes aiztur deklarētās preces un eksportētājam vai importētājam norāda uz iespēju pieteikties uz atļauju saskaņā ar šo regulu. Ja sešos mēnešos pēc aizturēšanas nav iesniegts atļaujas pieteikums vai ja kompetentā iestāde noraida šādu pieteikumu, muitas iestādes atbrīvojas no aizturētajām precēm saskaņā ar piemērojamām valsts tiesībām.

23. pants

Paziņojuma un konsultāciju prasība

1.   Ja dalībvalsts kompetentās iestādes, kas minētas I pielikumā, pieņem lēmumu noraidīt pieteikumu uz atļauju saskaņā ar šo regulu vai ja tās anulē piešķirtu atļauju, dalībvalsts par to paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai. Šādu paziņojumu iesniedz ne vēlāk kā 30 dienās pēc lēmuma pieņemšanas vai atļaujas anulēšanas dienas.

2.   Kompetentā iestāde, vajadzības vai atbilstīgā gadījumā izmantojot diplomātiskos kanālus, konsultējas ar iestādi vai iestādēm, kuras iepriekšējos trijos gados ir noraidījušas šajā regulā noteiktās atļaujas pieteikumu attiecībā uz eksportu, tranzītu, tehniskās palīdzības sniegšanu personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī vai starpniecības pakalpojumu sniegšanu, ja tā saņem atļaujas pieteikumu par eksportu, tranzītu, tehniskās palīdzības sniegšanu personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī vai starpniecības pakalpojumu sniegšanu, kas ietver darījumu, kurš ir būtībā identisks šādā iepriekšējā pieteikumā minētajam, un uzskata, ka atļauja tomēr ir piešķirama.

3.   Ja pēc 2. punktā minētajām konsultācijām kompetentā iestāde nolemj piešķirt atļauju, attiecīgā dalībvalsts par šo lēmumu nekavējoties informē pārējās dalībvalstis un Komisiju un paskaidro lēmuma iemeslus, attiecīgā gadījumā sniedzot visu pamatojošo informāciju.

4.   Ja atteikums piešķirt atļauju pamatots ar valsts aizliegumu saskaņā ar 14. panta 1. punktu vai 15. panta 4. punktu, tas nav uzskatāms par lēmumu, ar kuru noraida pieteikumu šā panta 1. punkta nozīmē.

5.   Visus saskaņā ar šo pantu nepieciešamos paziņojumus nosūta, izmantojot drošu un kodētu sistēmu informācijas apmaiņai.

VI NODAĻA

VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

24. pants

Pielikumu grozījumi

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 29. pantu attiecībā uz to, lai grozītu I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII un IX pielikumu. I pielikumā ietverto informāciju par dalībvalstu kompetentajām iestādēm groza, pamatojoties uz informāciju, kuru sniegušas dalībvalstis.

Ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, II, III, IV vai V pielikuma grozījumu gadījumā 30. pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.

25. pants

Pieprasījumi par preču iekļaušanu vienā no preču sarakstiem

1.   Ikviena dalībvalsts Komisijai var nosūtīt pienācīgi pamatotu lūgumu II, III vai IV pielikumā iekļaut preces, kas konstruētas vai tiek pārdotas tiesībaizsardzības nolūkiem. Šādā pieprasījumā iekļauj informāciju par:

a)

preču konstrukciju un īpašībām;

b)

visiem nolūkiem, kādiem tās var izmantot; un

c)

starptautiskiem vai valsts noteikumiem, kas tiktu pārkāpti, ja preces tiktu izmantotas tiesībaizsardzības jomā.

Nosūtot pieprasījumu Komisijai, pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts minēto pieprasījumu nosūta arī pārējām dalībvalstīm.

2.   Komisija trīs mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas var lūgt pieprasījuma iesniedzējai dalībvalstij sniegt papildu informāciju, ja tā uzskata, ka pieprasījumā nav sniegta informācija par vienu vai vairākiem būtiskiem punktiem vai arī nepieciešama papildu informācija par vienu vai vairākiem būtiskiem punktiem. Tā informē, par kuriem punktiem nepieciešams sniegt papildu informāciju. Komisija savus jautājumus pārsūta pārējām dalībvalstīm. Pārējās dalībvalstis var Komisijai sniegt papildu informāciju pieprasījuma izvērtēšanai.

3.   Ja Komisija uzskata, ka nav nepieciešams pieprasīt papildu informāciju, vai ja attiecīgā gadījumā tā ir saņēmusi pieprasīto papildu informāciju, tā 20 nedēļu laikā pēc attiecīgi pieprasījuma saņemšanas vai papildu informācijas saņemšanas sāk procedūru pieprasītā grozījuma pieņemšanai vai informē pieprasījuma iesniedzēju dalībvalsti par iemesliem to nedarīt.

26. pants

Informācijas apmaiņa starp dalībvalstu iestādēm un Komisiju

1.   Neskarot 23. pantu, Komisija un dalībvalstis pēc pieprasījuma viena otru informē par veiktajiem pasākumiem saskaņā ar šo regulu un iesniedz visu attiecīgo informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par piešķirtajām un noraidītajām atļaujām.

2.   Attiecīgā informācija par piešķirtajām un noraidītajām atļaujām ietver vismaz lēmuma veidu, lēmuma pamatojumu vai tā īsu izklāstu, saņēmēju vārdus un tiešo lietotāju vārdus, ja tie atšķiras, kā arī attiecīgo preču nosaukumus.

3.   Dalībvalstis, ja iespējams, sadarbojoties ar Komisiju, sagatavo publisku ikgadēju darbības ziņojumu, sniedzot informāciju par saņemto pieteikumu skaitu, par attiecīgajām precēm un par valstīm, uz ko attiecas šie pieteikumi, un par lēmumiem, ko tās ir pieņēmušas par šiem pieteikumiem. Šajā ziņojumā neiekļauj informāciju, kuras izpaušanu dalībvalsts uzskata par tādu, kas ir pretrunā būtiskām tās drošības interesēm.

4.   Komisija sagatavo gada ziņojumu, par pamatu ņemot šā panta 3. punktā minētos ikgadējos darbības ziņojumus. Minēto gada ziņojumu dara publiski pieejamu.

5.   Izņemot 2. punktā minēto informācijas sniegšanu pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai, šis pants neskar attiecīgos valstu tiesību aktus par konfidencialitāti un profesionālo noslēpumu.

6.   Atteikums piešķirt atļauju, ja tas pamatots ar valsts aizliegumu saskaņā ar 14. panta 1. punktu, nav uzskatāms par pieteikuma atteikumu šā panta 1., 2. un 3. punkta nozīmē.

27. pants

Personas datu apstrāde

Personas datus apstrādā un ar tiem apmainās saskaņā ar noteikumiem Regulā (ES) 2016/679 un Regulā (ES) 2018/1725.

28. pants

Informācijas lietojums

Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001 (14) un attiecīgo valstu tiesību aktus par publisku piekļuvi dokumentiem, saskaņā ar šo regulu saņemto informāciju lieto vienīgi tiem mērķiem, kuriem tā ir pieprasīta.

29. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 24. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2016. gada 16. decembra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu perioda beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 24. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Saskaņā ar 24. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

30. pants

Steidzamības procedūra

1.   Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties un to piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2.   Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 29. panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.

31. pants

Spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupa

1.   Izveido spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupu, kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis. Katra dalībvalsts ieceļ pārstāvi minētajā grupā.

2.   Spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupa izskata jautājumus par šīs regulas piemērošanu, tostarp – bet ne tikai – informācijas apmaiņu par administratīvo praksi un jebkādus jautājumus, ko ierosina priekšsēdētājs vai dalībvalstu pārstāvji.

3.   Ja spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupa uzskata par vajadzīgu, tā var apspriesties ar eksportētājiem, starpniekiem, tehniskās palīdzības sniedzējiem un citām ieinteresētajām personām, kuras skar šī regula.

4.   Komisija Eiropas Parlamentam sniedz rakstisku gada ziņojumu par spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupas darbībām, pārbaudēm un apspriedēm.

Gada ziņojumu sagatavo, pienācīgi ņemot vērā nepieciešamību neapdraudēt fizisko vai juridisko personu komerciālās intereses. Spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupas diskusijas ir konfidenciālas.

32. pants

Pārskatīšana

1.   Līdz 2020. gada 31. jūlijam un pēc tam reizi piecos gados Komisija pārskata šīs regulas īstenošanu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei visaptverošu īstenošanas un ietekmes novērtējuma ziņojumu, kurā var ietvert regulas grozījumu priekšlikumus. Pārskatīšanā novērtē, vai ir nepieciešams iekļaut Savienības valstspiederīgo darbības ārvalstīs. Dalībvalstis Komisijai dara zināmu visu informāciju, kas vajadzīga šā ziņojuma sagatavošanai.

2.   Atsevišķās ziņojuma sadaļās aplūko:

a)

spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupu un tās darbības. Ziņojumu sagatavo, pienācīgi ņemot vērā nepieciešamību neapdraudēt fizisku vai juridisku personu komerciālās intereses. Grupas diskusijas ir konfidenciālas;

b)

informāciju par pasākumiem, ko dalībvalstis veic saskaņā ar 33. panta 1. punktu un ko ziņo Komisijai saskaņā ar 33. panta 2. punktu.

33. pants

Sankcijas

1.   Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētās sankcijas ir efektīvas, samērīgas un preventīvas.

2.   Dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai par visiem grozījumiem, kas iespaido noteikumus par sankcijām, kas paziņoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1236/2005 17. panta 2. punktu.

34. pants

Teritoriālā piemērošana

1.   Šīs regulas teritoriālā piemērošanas joma ir tāda pati kā Līgumiem, izņemot 3. panta 1. punkta pirmo daļu, 4. panta 1. punkta pirmo daļu, 5., 11., 13., 14., 16. un 18. pantu, 20. panta 1. līdz 4. punktu un 22. pantu, ko piemēro:

Savienības muitas teritorijai,

Spānijas teritorijām Seūtai un Meliljai,

Vācijas teritorijai Helgolandei.

2.   Šajā regulā Helgolandi, Meliliju un Seūtu uzskata par daļu no Savienības muitas teritorijas.

35. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 1236/2005 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu XI pielikumā.

36. pants

Spēkā stāšanās

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Strasbūrā, 2019. gada 16. janvārī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. CIAMBA


(1)  Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2018. gada 17. decembra lēmums.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 1236/2005 (2005. gada 27. jūnijs) par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (OV L 200, 30.7.2005., 1. lpp.).

(3)  Sk. X pielikumu.

(4)  Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 1975. gada 9. decembra Rezolūcija Nr. 3452 (XXX).

(5)  Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas 1979. gada 17. decembra Rezolūcija Nr. 34/169.

(6)  Apstiprināts ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomikas un sociālo lietu padomes 1957. gada 31. jūlija Rezolūciju 663 C (XXIV) un 1977. gada 13. maija Rezolūciju 2076 (LXII).

(7)  Padomes Kopējā nostāja 2008/944/KĀDP (2008. gada 8. decembris), ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un iekārtu eksporta kontroli (OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.).

(8)  Padomes Regula (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 258/2012 (2012. gada 14. marts), ar kuru īsteno 10. pantu Apvienoto Nāciju Organizācijas Protokolā par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelikumīgu ražošanu un tirdzniecību, kas pievienots Konvencijai pret transnacionālo organizēto noziedzību (ANO Šaujamieroču protokols), un ievieš eksporta atļauju, kā arī importa un tranzīta pasākumus šaujamieročiem, to detaļām, sastāvdaļām un munīcijai (OV L 94, 30.3.2012., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.)

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

(12)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).


I PIELIKUMS

REGULAS 20. UN 23. PANTĀ MINĒTO IESTĀŽU SARAKSTS UN ADRESE PAZIŅOJUMU SNIEGŠANAI EIROPAS KOMISIJAI

A.   Dalībvalstu iestādes

BEĻĢIJA

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l'économie internationale

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tālrunis +32 22776713, +32 22775459

Fakss +32 22775063

E-pasts: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

BULGĀRIJA

Министерство на икономиката

ул.“Славянска” Nr. 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Tālrunis +359 29407771

Fakss +359 29880727

E-pasts: exportcontrol@mi.government.bg

ČEHIJAS REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tālrunis +420 224907638

Fakss +420 224214558

E-pasts: dual@mpo.cz

DĀNIJA

III pielikuma 2. un 3. punkts

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

DANMARK

Tālrunis +45 72268400

Fakss +45 33933510

E-pasts: jm@jm.dk

II pielikums un III pielikuma 1. punkts

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

DANMARK

Tālrunis +45 35291000

Fakss +45 35291001

E-pasts: eksportkontrol@erst.dk

VĀCIJA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Tālrunis +49 61969082217

Fakss +49 61969081800

E-pasts: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

IGAUNIJA

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tālrunis +372 6377192

Fakss +372 6377199

E-pasts: stratkom@vm.ee

ĪRIJA

An tAonad Ceadúnúcháin

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2

ÉIRE

Tālrunis +353 16312121

Fakss +353 16312562

E-pasts: exportcontrol@djei.ie

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Tālrunis +353 16312121

Fakss +353 16312562

E-pasts: exportcontrol@djei.ie

GRIEĶIJA

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1

105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1

105 63 Athens

GREECE

Tālrunis +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fakss +30 2103286094

E-pasts: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

SPĀNIJA

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

28046 Madrid

ESPAÑA

Tālrunis +34 913492587

Fakss +34 913492470

E-pasts: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

FRANCIJA

Ministère des finances et des comptes publics

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E2

11 Rue des Deux Communes

93558 Montreuil Cedex

FRANCE

Tālrunis +33 157534398

Fakss + 33 157534832

E-pasts: dg-e2@douane.finances.gouv.fr

HORVĀTIJA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

HR-10 000 Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA

Tālrunis +385 16444625(626)

Fakss +385 16444601

ITĀLIJA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston 25

00144 Roma

ITALIA

Tālrunis +39 0659932439

Fakss +39 0659647506

E-pasts: polcom4@mise.gov.it

KIPRA

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Section

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CYPRUS

Tālrunis +357 22867100, +357 22867197, +357 22867332

Fakss +357 22375443

E-pasts: ts@mcit.gov.cy, pevgeniou@mcit.gov.cy,

LATVIJA

Ārlietu ministrija

K. Valdemāra iela 3

Rīga, LV-1395

LATVIJA

Tālrunis +371 67016426

Fakss +371 67828121

E-pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv

LIETUVA

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tālrunis +370 82719767

Fakss +370 52719976

E-pasts: leidimai.pd@policija.lt

LUKSEMBURGA

Ministère de l'Économie

Office des Licences

19-21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/L-2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tālrunis +352 226162

Fakss +352 466138

E-pasts: office.licences@eco.etat.lu

UNGĀRIJA

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37–39

1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tālrunis +36 14585599

Fakss +36 14585885

E-pasts: armstrade@mkeh.gov.hu

MALTA

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta' Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT 2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT 2000

MALTA

Tālrunis +356 21242270

Fakss +356 25690286

NĪDERLANDE

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tālrunis +31 703485954, +31 703484652

AUSTRIJA

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung “Außenwirtschaftskontrolle” C2/9

Stubenring 1

1011 Wien

ÖSTERREICH

Tālrunis +43 1711008341

Fakss +43 1711008366

E-pasts: post.c29@bmwfw.gv.at

POLIJA

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tālrunis +48 226935553

Fakss +48 226934021

E-pasts: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTUGĀLE

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n. 5, r/c

1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tālrunis +351 218813843

Fakss +351 218813986

E-pasts: dsl@at.gov.pt

RUMĀNIJA

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tālrunis +40 214010552, +40 214010504, +40 214010507

Fakss +40 214010568, +40 213150454

E-pasts: adrian.berezintu@dce.gov.ro

SLOVĒNIJA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

REPUBLIKA SLOVENIJA

Tālrunis +386 14003564

Fakss +386 14003588

Ministry for Economic Development and Technology

Directorate for Internal Market, Trade Policy Division

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Tālrunis +386 14003564

Fakss +386 14003588

SLOVĀKIJA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tālrunis +421 248542163

Fakss +421 243423915

E-pasts: lucia.filipkova@economy.gov.sk

SOMIJA

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 Valtioneuvosto

SUOMI/FINLAND

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 Statsrådet

SUOMI/FINLAND

Tālrunis +358 295480171

Fakss +358 916044635

E-pasts: kirjaamo@intermin.fi

ZVIEDRIJA

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tālrunis +46 86904800

Fakss +46 8306759

E-pasts: registrator@kommers.se

APVIENOTĀ KARALISTE

II pielikumā uzskaitīto preču imports:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch (ILB)

E-pasts: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

II vai III pielikumā uzskaitīto preču eksports un tehniskās palīdzības sniegšana attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajām precēm, kā tas noteiks 3. panta 1. punktā un 4. panta 1. punktā:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Tālrunis +44 2072154594

Fakss +44 2072152635

E-pasts: eco.help@bis.gsi.gov.uk

B.   Adrese paziņojumu sniegšanai Eiropas Komisijai

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 7/99

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu


II PIELIKUMS

REGULAS 3. UN 4. PANTĀ MINĒTO PREČU SARAKSTS

Ievadpiezīme

“KN kodi” šajā pielikumā norāda uz kodiem, kas minēti Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (1) I pielikuma otrajā daļā.

Ja pirms KN koda atrodas piebilde “ex”, preces, uz kurām attiecas šī Regula, veido tikai vienu daļu no attiecīgā KN koda sastāva, un tās konstatē, izmantojot gan šajā pielikumā izklāstīto aprakstu, gan KN koda tvērumu.

Piezīmes

1.

Šā pielikuma 1. iedaļas 1.3. un 1.4. pozīcija (attiecībā uz precēm, kas paredzētas nāvessoda izpildei cilvēkiem) neietver medicīnas tehnikas preces.

2.

Šajā pielikumā paredzēto kontroli nedrīkst apiet ar tādu nekontrolējamu preču (arī rūpnīcu iekārtu) eksportu, kuras sastāv no vienas vai vairākām kontrolējamām sastāvdaļām, ja kontrolējamā sastāvdaļa vai sastāvdaļas ir attiecīgās preces galvenie elementi un ja tās ir iespējams atdalīt vai izmantot citiem nolūkiem.

NB!

Vērtējot to, vai kontrolējamo sastāvdaļu vai sastāvdaļas var uzskatīt par galvenajiem elementiem, ir jāņem vērā tādi faktori kā to daudzums, vērtība, izmantotā tehnoloģiskā zinātība (know-how) un citi īpaši apstākļi, kas varētu palīdzēt konstatēt, vai kontrolējamā sastāvdaļa vai sastāvdaļas ir uzskatāmas par piegādātās preces galvenajām sastāvdaļām.

KN kods

Apraksts

  1.   

Preces, kas paredzētas nāvessoda izpildei cilvēkiem:

ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1.

Karātavas, giljotīnas un giljotīnu asmeņi

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

1.2.

Elektriskie krēsli, kas paredzēti nāvessoda izpildei cilvēkiem

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Hermētiskas kameras, kas izgatavotas, piemēram, no tērauda un stikla un paredzētas nāvessoda izpildei cilvēkiem, izmantojot nāvējošu gāzi vai vielu

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.

Automātiskas zāļu injekcijas sistēmas, kas paredzētas nāvessoda izpildei cilvēkiem, izmantojot nāvējošu ķīmisku vielu

  2.   

Preces, kas nav piemērotas cilvēku savaldīšanai tiesībaizsardzības iestādēs:

ex 8543 70 90

2.1.

Elektrošoka ierīces, kuras paredzēts uzvilkt uz savaldāmās personas ķermeņa, piemēram, jostas, piedurknes un slēgi, kas paredzēti cilvēku savaldīšanai (ierobežojot kustības) ar elektrošoka palīdzību

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

2.2.

Īkšķu slēgi, pirkstu slēgi, īkšķu spīles un pirkstu spīles

Piezīme

Šī pozīcija ietver gan robotus (zāģveida), gan nerobotus slēgus un spīles.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.3.

Stieņu važas, kāju slēgi ar atsvariem un vairākpersonu ķēdes, kas sastāv no stieņu važām vai kāju slēgiem ar atsvariem

Piezīmes

1.

Stieņu važas ir skavas vai kāju (potīšu) gredzeni, kas aprīkoti ar slēgmehānismu un savienoti ar stingru stieni, kas parasti ir izgatavots no metāla.

2.

Šī pozīcija ietver stieņu važas un kāju slēgus ar atsvariem, kas ar ķēdi ir pievienoti parastiem rokudzelžiem.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.4.

Slēgi, kas paredzēti cilvēku savaldīšanai (ierobežojot kustības) un kurus piestiprina pie sienas, grīdas vai griestiem

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

2.5.

Savaldīšanas krēsli: krēsli, kas aprīkoti ar važām vai citādiem cilvēka savaldīšanas rīkiem

Piezīme

Šī pozīcija neietver krēslus, kas aprīkoti tikai ar siksnām vai jostām.

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.6.

Siekstas (važu dēļi) un važu gultas: dēļi un gultas, kas aprīkoti ar važām vai citādiem cilvēka savaldīšanas rīkiem

Piezīme

Šī pozīcija neietver dēļus un gultas, kas aprīkoti tikai ar siksnām vai jostām.

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.7.

Sprosta gultas: gultas, kas ietver sprostu (četras sienas un griesti), vai līdzīgas konstrukcijas ar gultu (griesti vai viena vai vairākas sienas ir norobežotas ar metāla vai cita materiāla stieņiem), kurās ieslēdz cilvēku un kuras var atvērt vienīgi no ārpuses

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.8.

Tīkla gultas: gultas, kas ietver sprostu (četras sienas un griesti), vai līdzīgas konstrukcijas ar gultu (griesti vai viena vai vairākas sienas ir aprīkotas ar tīkliem), kurās ieslēdz cilvēku un kuras var atvērt vienīgi no ārpuses

  3.   

Pārnēsājamas ierīces, kas nav piemērotas masu nekārtību novēršanai un pašaizsardzībai tiesībaizsardzības iestādēs:

ex 9304 00 00

3.1.

Zižļi jeb steki, kas izgatavoti no metāla vai cita materiāla un kas klāti ar metāla dzelkšņiem

ex 3926 90 97

ex 7326 90 98

3.2.

Vairogi ar metāla dzelkšņiem

  4.   

Pātagas:

ex 6602 00 00

4.1.

Pātagas ar daudzām siksnām vai auklām, piemēram, pletnes vai līdzīgi rīki

ex 6602 00 00

4.2.

Pātagas ar vienu vai vairākām siksnām vai auklām, kas aprīkotas ar dzelkšņiem, āķiem, metāla stiepli vai līdzīgiem elementiem siksnu vai auklu trieciena pastiprināšanai


(1)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


III PIELIKUMS

REGULAS 11. PANTĀ MINĒTO PREČU SARAKSTS

Ievadpiezīme

“KN kodi” šajā pielikumā norāda uz kodiem, kas minēti Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma otrajā daļā.

Ja pirms KN koda atrodas piebilde “ex”, preces, uz kurām attiecas šī Regula, veido tikai vienu daļu no attiecīgā KN koda sastāva, un tās konstatē, izmantojot gan šajā pielikumā izklāstīto aprakstu, gan KN koda tvērumu.

Piezīmes

1.

Šajā pielikumā paredzēto kontroli nedrīkst apiet ar tādu nekontrolējamu preču (arī rūpnīcu iekārtu) eksportu, kuras sastāv no vienas vai vairākām kontrolējamām sastāvdaļām, ja kontrolējamā sastāvdaļa vai sastāvdaļas ir preces galvenie elementi un ja tās ir iespējams atdalīt vai izmantot citiem nolūkiem.

NB!

Vērtējot to, vai kontrolējamo sastāvdaļu vai sastāvdaļas var uzskatīt par galvenajām sastāvdaļām, ir jāņem vērā tādi faktori kā to daudzums, vērtība, izmantotā tehnoloģiskā zinātība (know-how) un citi īpaši apstākļi, kas varētu palīdzēt konstatēt, vai kontrolējamā sastāvdaļa vai sastāvdaļas ir uzskatāmas par piegādātās preces galvenajām sastāvdaļām.

2.

Dažos gadījumos ķīmiskās vielas ir uzskaitītas pēc nosaukuma un CAS numura. Sarakstu piemēro ķīmiskajām vielām ar vienādu struktūrformulu (tostarp hidrātiem) neatkarīgi no nosaukuma un CAS numura. CAS numuri ir norādīti, lai neatkarīgi no nomenklatūras palīdzētu konstatēt konkrētu ķīmisko vielu vai maisījumu. CAS numurus nevar izmantot kā vienīgos ķīmisko vielu identifikatorus, jo dažām uzskaitīto ķīmisko vielu formām ir dažādi CAS numuri un arī maisījumiem, kas ietver kādu no uzskaitītajām ķīmiskajām vielām, var būt dažādi CAS numuri.

KN kods

Apraksts

  1.   

Cilvēku savaldīšanai paredzētas preces:

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.1.

Važas un vairākpersonu ķēdes

Piezīmes

1.

Važas ir kustību ierobežošanas rīki, kas sastāv no diviem slēgiem (rokudzelžiem) vai gredzeniem un ir aprīkoti ar slēgmehānismu un savienojošu ķēdi vai stieni.

2.

Šī pozīcija neattiecas uz kāju slēgiem un vairākpersonu ķēdēm, kas minētas II pielikuma 2.3. pozīcijā.

3.

Šis punkts neattiecas uz “parastajiem rokudzelžiem”. Parastie rokudzelži ir rokudzelži, kas atbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

to kopējais izmērs (ieskaitot ķēdi) – no viena slēga (aproces) ārējās malas līdz otra slēga ārējai malai – ir 150–280 mm (abām aprocēm esot aizslēgtā stāvoklī),

katra slēga (aproces) iekšējais apkārtmērs nepārsniedz 165 mm, kad sprūdmehānisms ir pagriezts līdz pēdējam ierobam slēgmehānisma sākumā,

katra slēga (aproces) iekšējais apkārtmērs ir vismaz 200 mm, kad sprūdmehānisms ir pagriezts līdz pirmajam ierobam slēgmehānisma sākumā, un

slēgi (aproces) nav tikuši pārveidoti, lai radītu fiziskas sāpes vai ciešanas.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.2.

Atsevišķs slēgs (aproce) vai gredzens, kas aprīkots ar slēgmehānismu un kura iekšējais apkārtmērs pārsniedz 165 mm, kad sprūdmehānisms ir pagriezts līdz pēdējam ierobam slēgmehānisma sākumā

Piezīme

Šī pozīcija ietver arī kakla kustību ierobežošanas rīkus un citādus individuālus slēgus vai gredzenus, kas aprīkoti ar slēgmehānismu un ar ķēdi ir pievienoti parastiem rokudzelžiem.

ex 6505 00 10

ex 6505 00 90

ex 6506 91 00

ex 6506 99 10

ex 6506 99 90

1.3.

Spļāvēju kapuces: kapuces (tostarp sietveida kapuces) ar mutes pārsegu, kas personai liedz spļaut

Piezīme

Šī pozīcija ietver arī spļāvēju kapuces, kas ar ķēdi ir pievienotas parastiem rokudzelžiem.

  2.   

Masu nekārtību novēršanai vai pašaizsardzībai paredzēti ieroči un ierīces:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.

Pārnēsājami elektriskās izlādes ieroči, ar kuriem katru elektrošoku var raidīt tikai uz vienu personu, tostarp (bet ne tikai) elektrošoka zižļi, elektrošoka vairogi, apdullinoši šaujamieroči un elektrošoka šautras šaujamieroči

Piezīmes

1.

Šī pozīcija neietver elektrošoka jostas un citas ierīces, kas minētas II pielikuma 2.1. pozīcijā.

2.

Šī pozīcija neietver pašaizsardzībai izmantotas individuālās elektrošoka ierīces.

ex 8543 90 00

ex 9305 99 00

2.2.

Komplekti, kas sastāv no visām būtiskām sastāvdaļām tādu pārnēsājamu elektriskās izlādes ieroču izgatavošanai, uz kuriem attiecas 2.1. pozīcija

Piezīme

Par būtiskām sastāvdaļām uzskata šādas preces:

ierīce, kas rada elektrošoku,

slēdzis (ar tālvadību vai bez tās) un

elektrodi vai (attiecīgā gadījumā) vadi, pa kuriem tiek vadīts elektriskās strāvas trieciens

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.3.

Stacionāri vai piemontējami elektriskās izlādes ieroči, kas darbojas plašā rādiusā un kas elektrošoku var raidīt uz vairākām personām

  3.   

Ieroči un ierīces, kas izsmidzina paralizējošas vai kairinošas ķīmiskas vielas, lai novērstu masu nekārtības vai nodrošinātu pašaizsardzību, kā arī dažas saistītas vielas:

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.1.

Pārnēsājami ieroči un ierīces, kas ievada vai racionē paralizējošas vai kairinošas ķīmiskas vielas devu vienai personai vai šādu vielu izsmidzina, iedarbojoties uz nelielu teritoriju, piemēram, miglas vai mākoņa veidā

Piezīmes

1.

Šī pozīcija neietver ierīces, uz kurām attiecas Eiropas Savienības Kopējo militāro preču saraksta (1) pozīcija ML 7 e).

2.

Šī pozīcija neietver pašaizsardzībai izmantotas individuālas pārnēsājamas ierīces (pat ja tās satur ķīmisku vielu).

3.

Papildus attiecīgām ķīmiskām vielām, piemēram, aktīvajām vielām masu nekārtību novēršanai vai PAVA, preces, uz kurām attiecas 3.3. un 3.4. pozīcija, ir uzskatāmas par paralizējošām vai kairinošām ķīmiskām vielām.

ex 2924 29 98

3.2.

Pelargonskābes vanilinamīds (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)

ex 3301 90 30

3.3.

Capsicum oleosveķi (OC) (CAS RN 8023-77-6)

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 3301 90 30

ex 3302 10 90

ex 3302 90 10

ex 3302 90 90

ex 3824 90 97

3.4.

Maisījumi, kas satur vismaz 0,3 % PAVA vai OC masas un šķīdinātāju (piemēram, etanolu, 1-propanolu vai heksānu), kuri paši par sevi varētu tikt izmantoti kā paralizējošas vai kairinošas vielas (it īpaši aerosolos un šķidrā veidā) vai varētu tikt izmantoti paralizējošu vai kairinošu vielu ražošanā

Piezīmes

1.

Šī pozīcija neietver mērces un izstrādājumus to gatavošanai, zupas un izstrādājumus to gatavošanai, kā arī garšvielas un piedevu maisījumus – ar nosacījumu, ka PAVA vai OC nav vienīgā tajā ietilpstošā garšviela.

2.

Šī pozīcija neietver medikamentus, par kuriem saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ir izsniegta tirdzniecības atļauja (2).

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

3.5.

Stacionāras ierīces paralizējošu vai kairinošu ķīmisku vielu izsmidzināšanai, kuras var piestiprināt pie sienas vai griestiem iekštelpās, kuras sastāv no tvertnes ar kairinošām vai paralizējošām ķīmiskām vielām un kuras iedarbina, izmantojot tālvadības sistēmu

Piezīme

Papildus attiecīgām ķīmiskām vielām, piemēram, aktīvajām vielām masu nekārtību novēršanai vai PAVA, preces, uz kurām attiecas 3.3. un 3.4. pozīcija, ir uzskatāmas par paralizējošām vai kairinošām ķīmiskām vielām.

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.6.

Stacionāras vai piemontējamas ierīces paralizējošu vai kairinošu ķīmisku vielu izsmidzināšanai plašā rādiusā, kuras nav paredzētas piestiprināšanai pie sienas vai griestiem iekštelpās

Piezīmes

1.

Šī pozīcija neietver ierīces, uz kurām attiecas Eiropas Savienības Kopējo militāro preču saraksta pozīcija ML 7 e).

2.

Šī pozīcija ietver arī ūdensmetējus.

3.

Papildus attiecīgām ķīmiskām vielām, piemēram, masu nekārtību novēršanai paredzētām aktīvajām vielām vai PAVA, preces, uz kurām attiecas 3.3. un 3.4. pozīcija, ir uzskatāmas par paralizējošām vai kairinošām ķīmiskām vielām.


(1)  Jaunākā redakcija, ko Padome pieņēma 2018. gada 26. februārī (OV C 98, 15.3.2018., 1. lpp.).

(2)  Skatīt īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (2004. gada 31. marts), ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.), un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/83/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.).


IV PIELIKUMS

PRECES, KURAS MINĒTAS 16. PANTĀ UN KURAS VARĒTU TIKT IZMANTOTAS NĀVESSODA IZPILDEI

KN kods

Apraksts

 

1.

Izstrādājumi, kas varētu tikt izmantoti nāvessoda izpildei cilvēkiem, veicot nāvējošu injekciju:

 

1.1.

Ātras un vidējas iedarbības barbiturātu grupas anestēzijas vielas, tostarp (bet ne tikai):

ex 2933 53 90

(a) līdz f))

ex 2933 59 95

(g) un h))

a)

amobarbitāls (CAS RN 57-43-2)

b)

amobarbitāla nātrija sāls (CAS RN 64-43-7)

c)

pentobarbitāls (CAS RN 76-74-4)

d)

pentobarbitāla nātrija sāls (CAS 57-33-0)

e)

sekobarbitāls (CAS RN 76-73-3)

f)

sekobarbitāla nātrija sāls (CAS RN 309-43-3)

g)

tiopentāls (CAS RN 76-75-5)

h)

tiopentāla nātrija sāls (CAS RN 71-73-8), dēvēts arī par tiopentona nātriju

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 3824 90 96

Piezīme

Šis punkts attiecas arī uz izstrādājumiem, kas satur kādu no anestēzijas vielām, kuras minētas punktā “Ātras un vidējas iedarbības barbiturātu grupas anestēzijas vielas”.


V PIELIKUMS

SAVIENĪBAS VISPĀRĒJĀ EKSPORTA ATĻAUJA NR. EU GEA 2019/125

1. DAĻA

Preces

Šī vispārējā eksporta atļauja aptver preces, kas uzskaitītas kādā no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/125 (1) IV pielikuma posteņiem.

Tā aptver arī tehniskās palīdzības sniegšanu tiešajam lietotājam, ciktāl šāda palīdzība ir nepieciešama, lai uzstādītu, ekspluatētu, uzturētu vai remontētu preces, par kurām piešķirta atļauja, ja šo palīdzību sniedz eksportētājs.

2. DAĻA

Galamērķi

Eksporta atļauja atbilstīgi Regulai (ES) 2019/125 nav vajadzīga piegādēm uz valsti vai teritoriju, kas ir daļa no Savienības muitas teritorijas, kurā šīs regulas vajadzībām iekļauj Seūtu, Helgolandi un Melilju (34. panta 2. punkts).

Šī vispārējā eksporta atļauja ir derīga visā Savienībā eksportam uz šādiem galamērķiem:

 

Dānijas teritorijas, kas nav iekļautas muitas teritorijā:

Fēru Salas

Grenlande

 

Francijas teritorijas, kas nav iekļautas muitas teritorijā:

Francijas Polinēzija

Francijas Dienvidjūru un Antarktikas Zemes

Jaunkaledonija un piederīgās teritorijas

Senbartelmī

Senpjēra un Mikelona

Volisa un Futunas Salas

 

Nīderlandes teritorijas, kas nav iekļautas muitas teritorijā:

Aruba

Bonaire

Kirasao

Saba

Sentmartēna

Sintēstatiusa

 

Britu teritorijas, kas nav iekļautas muitas teritorijā:

Angilja

Bermudu Salas

Dienviddžordžija un Dienvidsendviču Salas

Folklenda Salas

Gibraltārs

Montserrata

Svētās Helēnas sala un piederīgās teritorijas

Tērksas un Kaikosas Salas

 

Albānija

 

Andora

 

Argentīna

 

Austrālija

 

Austrumtimora

 

Benina

 

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

 

Bolīvija

 

Bosnija un Hercegovina

 

Dienvidāfrika

 

Dominikānas Republika

 

Džibutija

 

Ekvadora

 

Filipīnas

 

Gabona

 

Gruzija

 

Gvineja-Bisava

 

Hondurasa

 

Islande

 

Jaunzēlande

 

Kaboverde

 

Kanāda

 

Kirgizstāna

 

Kolumbija

 

Kostarika

 

Libērija

 

Lihtenšteina

 

Meksika

 

Melnkalne

 

Moldova

 

Mongolija

 

Mozambika

 

Namībija

 

Nepāla

 

Nikaragva

 

Norvēģija

 

Panama

 

Paragvaja

 

Ruanda

 

Sanmarīno

 

Santome un Prinsipi

 

Seišelas

 

Serbija

 

Šveice (ietverot Bīzingenu un Campione d'Italia)

 

Togo

 

Turcija

 

Turkmenistāna

 

Ukraina

 

Urugvaja

 

Uzbekistāna

 

Venecuēla

3. DAĻA

Šīs vispārējās eksporta atļaujas izmantošanas nosacījumi un prasības

1.

Šo vispārējā eksporta atļauju nedrīkst izmantot, ja:

a)

eksportētājam ir aizliegts izmantot šo vispārējo eksporta atļauju saskaņā ar Regulas (ES) 2019/125 20. panta 1. punktu;

b)

kompetentās iestādes dalībvalstī, kurā eksportētājs ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību, ir eksportētāju informējušas, ka attiecīgās preces ir paredzēts vai var būt paredzēts pilnībā vai daļēji reeksportēt uz trešo valsti vai izmantot nāvessoda izpildei trešā valstī;

c)

eksportētājs zina vai tam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka attiecīgās preces ir paredzēts pilnībā vai daļēji vai nu reeksportēt uz trešo valsti, vai izmantot nāvessoda izpildei trešā valstī;

d)

attiecīgās preces eksportē uz muitas brīvo zonu vai brīvo noliktavu, kas atrodas galamērķī, uz kuru attiecas šī vispārējā eksporta atļauja;

e)

eksportētājs ir attiecīgo zāļu ražotājs un nav noslēdzis juridiski saistošu vienošanos ar izplatītāju par to, ka izplatītājam attiecībā uz visām piegādēm un nosūtījumiem jānoslēdz juridiski saistoša vienošanās, saskaņā ar kuru – vēlams, paredzot preventīvu līgumsodu, – klientam pieprasa:

i)

neizmantot nevienu no precēm, kas saņemtas no izplatītāja, nāvessoda izpildei;

ii)

nepiegādāt, kā arī nenosūtīt nevienu no šīm precēm trešai personai, ja klients zina vai tam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka šīs preces ir paredzēts izmantot nāvessoda izpildei; un

iii)

noteikt tādas pašas prasības trešai personai, kurai klients varētu piegādāt vai nosūtīt jebkuru no šīm precēm;

f)

eksportētājs nav attiecīgo zāļu ražotājs un nav no tiešā lietotāja saņēmis parakstītu deklarāciju par galīgo izmantojumu galamērķa valstī;

g)

zāļu eksportētājs ar izplatītāju vai tiešo lietotāju nav noslēdzis juridiski saistošu vienošanos, saskaņā ar kuru – vēlams, paredzot preventīvu līgumsodu, – izplatītājam vai, ja šādu vienošanos ir noslēdzis tiešais lietotājs, tiešajam lietotājam nosaka par pienākumu no eksportētāja saņemt iepriekšēju atļauju:

i)

jebkuras sūtījuma daļas nosūtīšanai vai piegādei tiesībaizsardzības iestādei valstī vai teritorijā, kas nav atcēlusi nāvessodu;

ii)

jebkuras sūtījuma daļas nosūtīšanai vai piegādei fiziskai vai juridiskai personai, struktūrai vai organizācijai, kura iepērk attiecīgās preces vai sniedz pakalpojumus, kas ietver šādu preču izmantošanu, tiesībaizsardzības iestādei; un

iii)

jebkuras sūtījuma daļas reeksportam vai nosūtīšanai uz valsti vai teritoriju, kas nav atcēlusi nāvessodu; vai

h)

tādu preču eksportētājs, kas nav zāles, nav noslēdzis g) apakšpunktā minēto juridiski saistošo vienošanos ar tiešo lietotāju.

2.

Eksportētāji, kas izmanto šo vispārējā eksporta atļauju Nr. EU GEA 2019/125, paziņo kompetentajai iestādei dalībvalstī, kurā tie ir rezidenti vai veic uzņēmējdarbību, par šīs vispārējā eksporta atļaujas izmantošanas pirmo reizi ne vēlāk kā 30 dienas pēc pirmā eksporta dienas.

Tāpat arī eksportētāji atzīmē muitas deklarācijā, ka tie izmanto šo vispārējā eksporta atļauju Nr. EU GEA 2019/125, 44. ailē norādot attiecīgo kodu no Taric datubāzes.

3.

Dalībvalstis nosaka ziņošanas prasības, kas saistītas ar šīs vispārējā eksporta atļaujas izmantošanu, kā arī attiecībā uz jebkuru papildu informāciju, ko dalībvalsts, no kuras tiek veikts eksports, varētu pieprasīt par precēm, ko eksportē saskaņā ar šo vispārējā eksporta atļauju.

Dalībvalsts var pieprasīt, lai eksportētāji, kuri ir rezidenti vai veic uzņēmējdarbību šajā dalībvalstī, reģistrējas pirms šīs vispārējā eksporta atļaujas izmantošanas pirmās reizes. Neskarot Regulas (ES) 2019/125 20. panta 1. punktu, reģistrācija notiek automātiski, un par tās saņemšanu kompetentās iestādes paziņo eksportētājam nekavējoties un jebkurā gadījumā 10 darba dienu laikā pēc tās saņemšanas.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/125 (2019. gada 16. janvāris) par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.).


VI PIELIKUMS

REGULAS 11. PANTA 2. PUNKTĀ MINĒTO DALĪBVALSTU TERITORIJU SARAKSTS

DĀNIJĀ:

Grenlande

FRANCIJĀ:

Jaunkaledonija un atkarīgās teritorijas

Franču Polinēzija

Franču dienvidu un Antarktikas teritorijas

Volisas un Futunas salas

Senpjēra un Mikelona

VĀCIJĀ:

Bīzingena


VII PIELIKUMS

REGULAS 21. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTĀ EKSPORTA VAI IMPORTA ATĻAUJAS VEIDLAPA

Tehniskā specifikācija

Šādu veidlapu izmērs ir 210 × 297 mm ar maksimālo pieļaujamo atkāpi par 5 mm mazāk un 8 mm vairāk. Mērvienība, uz kuru pamatojas ailes, ir viena desmitdaļa collas horizontāli un viena sestdaļa collas vertikāli. Mērvienība, uz kuru pamatojas sadalījumi, ir viena desmitdaļa collas horizontāli.

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

Veidlapas paskaidrojumi

“Atļauja eksportēt vai importēt preces, ko varētu izmantot spīdzināšanai (Regula (ES) 2019/125)”

Šo atļaujas veidlapu izmanto, lai sniegtu atļauju eksportēt vai importēt preces saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/125 (1). To neizmanto, lai sniegtu atļauju tehniskas palīdzības piegādēm.

Izdevēja iestāde ir iestāde, kas definēta Regulas (ES) 2019/125 2. panta h) punktā un iekļauta minētās Regulas I pielikumā.

Atļaujas sniedz šajā veidlapā, ko veido viena lapa, kura drukāta abās pusēs. Kompetentā muitas iestāde atskaita eksportētos daudzumus no pieejamā kopējā daudzuma. Tai jānodrošina, ka dažādas preces, uz kuriem attiecas atļauja, ir skaidri atdalītas šim nolūkam.

Ja dalībvalstu valsts procedūrās ir pieprasītas papildu veidlapas kopijas (piemēram, pieteikumam), šo atļaujas veidlapu var iekļaut veidlapu komplektā, kurā ir vajadzīgās kopijas saskaņā ar attiecīgiem valsts noteikumiem. Katrā kopijā ailē virs 3. ailes un lappuses kreisā malā skaidri jānorāda, kādam nolūkam (piem., pieteikumam, pieteikuma iesniedzējam) ir paredzēta attiecīgā kopija. Tikai viena kopija ir Regulas (ES) 2019/125 VII pielikumā paredzētā atļaujas veidlapa.

1. aile:

Pieteikuma iesniedzējs:

Lūdzu norādīt pieteikuma iesniedzēja vārdu un pilnu adresi.

Var arī norādīt pieteikuma iesniedzēja muitas numuru (parasti nav obligāti).

Pieteikuma iesniedzēja veids būtu jānorāda (nav obligāti) attiecīgajā ailē, izmantojot skaitļus 1, 2 vai 4, atsaucoties uz Regulas (ES) 2019/125 2. panta i) punktā izklāstītajiem punktiem.

3. aile:

Atļauja Nr.:

Lūdzu norādīt numuru un atzīmēt vai nu eksporta, vai importa aili. Skatīt Regulas (ES) 2019/125 2. panta d) un e) punktu un 34. pantu, kur izklāstītas terminu “eksports” un “imports” definīcijas.

4. aile:

Derīguma termiņa beigu datums:

Lūdzu uzrādīt dienu (divi cipari), mēnesi (divi cipari) un gadu (četri cipari).

5. aile:

Aģents/pārstāvis:

Lūdzu norādīt attiecīgi pilnvarota pārstāvja vai (muitas) aģenta vārdu, kas darbojas pieteikuma iesniedzēja vārdā, ja pieteikumu nav iesniedzis pieteikuma iesniedzējs. Skatīt arī Regulas (ES) Nr. 952/2013 18. pantu.

6. aile:

Valsts, kur preces atrodas:

Lūdzu norādīt gan attiecīgo valsti, gan attiecīgo valsts kodu, izmantojot kodus, kas izveidoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 (2). Skatīt Komisijas Regulu (ES) Nr. 1106/2012 (3).

7. aile:

Galamērķa valsts:

Lūdzu norādīt gan attiecīgo valsti, gan attiecīgo valsts kodu, izmantojot kodus, kas izveidoti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 471/2009. Skatīt Regulu (ES) Nr. 1106/2012.

10. aile:

Preču apraksts:

Lūdzu apsvērt, vai neiekļaut datus par attiecīgo preču iepakojumu. Ņemt vērā, ka 10. ailē var arī norādīt preču vērtību.

Ja 10. ailē nav pietiekamas vietas, lūdzu turpināt, izmantojot pievienotu papīra lapu, kurā norādīts atļaujas numurs. 16. ailē lūdzu norādīt pielikumu skaitu.

Šo veidlapu var izmantot attiecībā uz trīs vai mazāk dažādu veidu precēm (skatīt Regulas (ES) 2019/125 II un III pielikumu). Ja jāatļauj eksportēt vai importēt vairāk nekā trīs veidu preces, lūdzu izsniegt divas atļaujas.

11. aile:

Preču Nr.:

Šī aile jāaizpilda tikai veidlapas otrā pusē. Lūdzu nodrošināt, ka Preču numurs atbilst 11. ailē iekļautajam preču numuram blakus attiecīgo preču aprakstam priekšpusē.

14. aile:

Īpašas prasības un noteikumi:

Ja 14. ailē nav pietiekamas vietas, lūdzu turpināt, izmantojot pievienotu papīra lapu, kurā norādīts atļaujas numurs. 16. ailē lūdzu norādīt pielikumu skaitu.

16. aile:

Pielikumu skaits:

Lūdzu norādīt pielikumu skaitu, ja tādi ir (skatīt 10. un 14. ailes skaidrojumus).


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/125 (2019. gada 16. janvāris) par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (OV L 30, 31.1.2019., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 471/2009 (2009. gada 6. maijs) par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 atcelšanu (OV L 152, 16.6.2009., 23. lpp.).

(3)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1106/2012 (2012. gada 27. novembris), ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm Dokuments attiecas uz EEZ (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.).


VIII PIELIKUMS

21. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTĀ STARPNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATĻAUJAS VEIDLAPA

Tehniskā specifikācija

Veidlapas izmērs ir 210 × 297 mm ar maksimālo pieļaujamo atkāpi par 5 mm mazāk un 8 mm vairāk. Ailes mērvienība ir viena desmitdaļa collas horizontāli un viena sestdaļa collas vertikāli. Apakšiedalījuma mērvienība ir viena desmitdaļa collas horizontāli.

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

Veidlapas paskaidrojumi

“Atļauja sniegt starpniecības pakalpojumus, kas saistīti ar precēm, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei vai spīdzināšanai (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/125 (1))”

Šo atļaujas veidlapu izmanto, lai izsniegtu starpniecības pakalpojumu atļauju saskaņā ar Regulu (ES) 2019/125

Izdevējiestāde ir Regulas (ES) 2019/125 2. panta h) punktā definētā iestāde. Tā ir iestāde, kas iekļauta minētās regulas I pielikuma kompetento iestāžu sarakstā.

1. aile

Pieteikumu iesniegušais starpnieks

Norādiet pieteikumu iesniegušā starpnieka vārdu/nosaukumu un pilnu adresi. Starpnieka definīcija iekļauta Regulas (ES) 2019/125 2. panta l) punktā.

3. aile

Atļauja Nr.

Norādiet numuru un atzīmējiet attiecīgi, vai atļauja ir individuāla vai visaptveroša (definīcijas sk. Regulas (ES) 2019/125 2. panta p) un q) punktā).

4. aile

Beigu termiņš

Norādiet dienu (divi cipari), mēnesi (divi cipari) un gadu (četri cipari). Individuālas atļaujas derīguma termiņš ir no trim mēnešiem līdz 12 mēnešiem, bet visaptverošas atļaujas derīguma termiņš ir no viena gada līdz trim gadiem. Ja derīguma termiņš izbeidzas, vajadzības gadījumā var pieprasīt pagarinājumu.

5. aile

Saņēmējs

Papildus vārdam/nosaukumam un adresei norādiet, vai saņēmējs galamērķa trešā valstī ir tiešais lietotājs, izplatītājs, kā minēts Regulas (ES) 2019/125 2. panta r) punktā) vai persona, kas citādi iesaistīta darījumā.

Ja saņēmējs ir izplatītājs, bet daļu sūtījuma arī lieto konkrētam galīgajam izmantojumam, atzīmējiet gan “Izplatītājs”, gan “Tiešais lietotājs” un galīgo izmantojumu norādiet 11. ailē.

6. aile

Trešā valsts, kur preces atrodas

Norādiet gan attiecīgās valsts nosaukumu, gan attiecīgo valsts kodu, izmantojot kodus, kas izveidoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 (2). Sk. Komisijas Regulu (ES) Nr. 1106/2012 (3).

7. aile

Galamērķa trešā valsts

Norādiet gan attiecīgās valsts nosaukumu, gan attiecīgo valsts kodu, izmantojot kodus, kas izveidoti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 471/2009. Sk. Regulu (ES) Nr. 1106/2012.

9. aile

Izdevēja dalībvalsts

Attiecīgajā rindā norādiet gan attiecīgās dalībvalsts nosaukumu, gan attiecīgo valsts kodu, izmantojot kodus, kas izveidoti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 471/2009. Sk. Regulu (ES) Nr. 1106/2012.

11. aile

Galīgais izmantojums

Precīzi aprakstiet, kā preces tiks izmantotas, un norādiet arī, vai tiešais lietotājs ir tiesībaizsardzības iestāde, kā definēts Regulas (ES) 2019/125 2. panta c) punktā, vai starpniecībā iegūto preču izmantošanas mācību nodrošinātājs.

Aili neaizpildiet, ja starpniecības pakalpojumi tiek sniegti izplatītājam, ja vien izplatītājs pats nelieto daļu preču konkrētam galīgajam izmantojumam.

12. aile

Precīza preču atrašanās vieta trešā valstī, no kuras tās tiks eksportētas

Norādiet preču atrašanās vietu trešā valstī, no kuras tās tiks piegādātas 2. ailē minētajai personai, struktūrai vai organizācijai. Atrašanās vieta ir adrese 6. ailē norādītajā valstī vai līdzīga informācija par preču atrašanās vietu. Ņemiet vērā, ka norādīt pasta abonenta kastītes numuru vai līdzīgu pasta adresi nav atļauts.

13. aile

Preču apraksts

Preču aprakstā jānorāda atsauce uz konkrētu preci Regulas (ES) 2019/125 III vai IV pielikumā. Apsveriet iekļaut datus par attiecīgo preču iepakojumu.

Ja 13. ailē nepietiek vietas, turpiniet uz pievienotas tukšas lapas, kurā norādīts atļaujas numurs. 20. ailē norādiet pievienoto lapu skaitu.

14. aile

Prece Nr.

Šī aile jāaizpilda tikai veidlapas otrā pusē. Pārliecinieties, ka preces numurs atbilst 14. ailē iekļautajam preces numuram blakus attiecīgās preces aprakstam priekšpusē.

15. aile

HS kods

HS kods ir muitas kods, kas precēm dots harmonizētajā sistēmā. Ja ir zināms ES kombinētās nomenklatūras kods, HS koda vietā var izmantot to. Pašreizējo kombinētās nomenklatūras versiju sk. Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/1821 (4).

17. aile

Valūta un vērtība

Norādiet vērtību un valūtu, izmantojot maksājamo cenu (to nekonvertējot). Ja cena nav zināma, jānorāda aplēstā vērtība, tās priekšā rakstot “EV”. Valūta jānorāda, izmantojot alfabētisko kodu (ISO 4217:2015).

18. aile

Īpašas prasības un nosacījumi

18. aile attiecas uz preci Nr. 1, 2 vai 3 (attiecīgā gadījumā norādiet), kas pirms tam aprakstīta 14.–16. ailē. Ja 18. ailē nepietiek vietas, turpiniet uz pievienotas tukšas lapas, kurā norādīts atļaujas numurs. 20. ailē norādiet pievienoto lapu skaitu.

20. aile

Pielikumu skaits

Norādiet pievienoto lapu skaitu, ja tādas ir (sk. 13. un 18. ailes skaidrojumus).


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/125 (2019. gada 16. janvāris) par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (OV L 30, 31.1.2019., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 471/2009 (2009. gada 6. maijs) par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 atcelšanu (OV L 152, 16.6.2009., 23. lpp.).

(3)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1106/2012 (2012. gada 27. novembris), ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1821 (2016. gada 6. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 294, 28.10.2016., 1. lpp.).


IX PIELIKUMS

21. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTĀ TEHNISKĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAS ATĻAUJAS VEIDLAPA

Tehniskā specifikācija

Veidlapas izmērs ir 210 × 297 mm ar maksimālo pieļaujamo atkāpi par 5 mm mazāk un 8 mm vairāk. Ailes mērvienība ir viena desmitdaļa collas horizontāli un viena sestdaļa collas vertikāli. Apakšiedalījuma mērvienība ir viena desmitdaļa collas horizontāli.

Image Teksts attēlu

Veidlapas paskaidrojumi

“Atļauja sniegt tehnisko palīdzību, kas saistīta ar precēm, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei vai spīdzināšanai (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/125 (1))”

Šo atļaujas veidlapu izmanto, lai izsniegtu tehniskās palīdzības atļauju saskaņā ar Regulu (ES) 2019/125. Ja tehniskā palīdzība tiek sniegta līdztekus eksportam, kas atļauts Regulā (ES) 2019/125 vai saskaņā ar to, šī veidlapa nav jāizmanto, izņemot šādus gadījumus:

tehniskā palīdzība ir saistīta ar Regulas (ES) 2019/125 II pielikumā uzskaitītām precēm (sk. 3. panta 2. punktu), vai

tehniskā palīdzība, kas ir saistīta ar Regulas (ES) 2019/125 III vai IV pielikumā uzskaitītām precēm, ir plašāka, nekā vajadzīgs eksportēto preču uzstādīšanai, ekspluatācijai, uzturēšanai vai remontam (sk. 21. panta 2. punktu un – attiecībā uz IV pielikumā uzskaitītām precēm – Savienības vispārējās eksporta atļaujas Nr. EU GEA 2019/125 1. daļu Regulas (ES) 2019/125 V pielikumā).

Izdevējiestāde ir Regulas (ES) 2019/125 2. panta h) punktā definētā iestāde. Tā ir iestāde, kas iekļauta minētās regulas I pielikuma kompetento iestāžu sarakstā.

Atļauju sniedz šajā veidlapā, ko veido viena lapa, vajadzības gadījumā pievienojot pielikumus.

1. aile

Pieteikumu iesniegušais tehn. pal. sniedzējs

Norādiet pieteikuma iesniedzēja vārdu/nosaukumu un pilnu adresi. Tehniskās palīdzības sniedzēja definīcija dota Regulas (ES) 2019/125 2. panta m) punktā.

Ja tehniskā palīdzība tiek sniegta līdztekus eksportam, par ko ir piešķirta atļauja, ja iespējams, norādiet arī pieteikuma iesniedzēja muitas numuru un 14. ailē norādiet attiecīgās eksporta atļaujas numuru.

3. aile

Atļauja Nr.

Norādiet numuru un atzīmējiet attiecīgi, uz kuru Regulas (ES) 2019/125 pantu atļauja ir balstīta.

4. aile

Beigu termiņš

Norādiet dienu (divi cipari), mēnesi (divi cipari) un gadu (četri cipari). Atļaujas derīguma termiņš ir no trim mēnešiem līdz divpadsmit mēnešiem. Ja derīguma termiņš izbeidzas, vajadzības gadījumā var pieprasīt pagarinājumu.

5. aile

2. ailē norādītās fiziskās vai juridiskās personas, struktūras vai organizācijas darbība

Norādiet personas, struktūras vai organizācijas, kam tiks sniegta tehniskā palīdzība, pamatdarbību. Tiesībaizsardzības iestādes definīcija dota Regulas (ES) 2019/125 2. panta c) punktā.

Ja pamatdarbības sarakstā nav, atzīmējiet “neviena no iepriekš minētajām” un vispārīgi aprakstiet pamatdarbību (piem., vairumtirgotājs, mazumtirgotājs, slimnīca).

6. aile

Trešā valsts vai dalībvalsts, kur tiks sniegta tehniskā palīdzība

Norādiet gan attiecīgās valsts nosaukumu, gan attiecīgo valsts kodu, izmantojot kodus, kas izveidoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 (2). Sk. Komisijas Regulu (ES) Nr. 1106/2012 (3).

Ņemiet vērā, ka 6. ailē dalībvalsts jānorāda vien tad, ja atļauja ir balstīta uz Regulas (ES) 2019/125 4. pantu.

7. aile

Atļaujas veids

Norādiet, vai tehniskā palīdzība tiks sniegta konkrētā laikposmā, un, ja tā, norādiet laikposma ilgumu dienās, nedēļās vai mēnešos, kura laikā tehniskās palīdzības sniedzējam ir jāreaģē uz konsultāciju, atbalsta vai apmācības pieprasījumiem. Viena tehniskās palīdzības sniegšana attiecas uz vienu konkrētu pieprasījumu sniegt konsultācijas vai atbalstu, vai īpašu apmācību (pat ja runa ir par vairākas dienas ilgu kursu).

8. aile

Izdevēja dalībvalsts

Attiecīgajā rindā norādiet gan attiecīgās dalībvalsts nosaukumu, gan attiecīgo valsts kodu, izmantojot kodus, kas izveidoti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 471/2009. Sk. Regulu (ES) Nr. 1106/2012.

9. aile

Apraksts par precēm, ar ko saistīta tehniskā palīdzība

Aprakstiet preces, ar ko saistīta tehniskā palīdzība. Aprakstā jānorāda atsauce uz konkrētu preci Regulas (ES) 2019/125 II, III vai IV pielikumā.

10. aile

Atļautās tehniskās palīdzības apraksts

Skaidri un precīzi aprakstiet tehnisko palīdzību. Attiecīgā gadījumā norādiet tehniskās palīdzības sniedzēja noslēgtas vienošanās datumu un numuru vai pievienojiet šādu vienošanos.

11. aile

Sniegšanas veids

Ja atļauja ir balstīta uz Regulas (ES) 2019/125 4. pantu, 11. aile nav jāaizpilda.

Ja tehnisko palīdzību sniedz no trešās valsts, kas nav trešā valsts, kurā saņēmējs ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību, norādiet gan attiecīgās valsts nosaukumu, gan attiecīgo valsts kodu, izmantojot kodus, kas izveidoti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 471/2009. Sk. Regulu (ES) Nr. 1106/2012.

12. aile

Apraksts par to preču izmantošanas apmācību, ar ko saistīta tehniskā palīdzība

Norādiet, vai līdztekus tehniskajam atbalstam vai tehniskajiem pakalpojumiem, ko aptver Regulas (ES) 2019/125 2. panta f) punktā dotā tehniskās palīdzības definīcija, tiek nodrošināta arī attiecīgo preču lietotāju apmācība. Norādiet, kāda veida lietotāji saņems šo apmācību, un raksturojiet apmācības programmas mērķus un saturu.

14. aile

Īpašas prasības un nosacījumi

Ja 14. ailē nepietiek vietas, turpiniet uz pievienotas tukšas lapas, kurā norādīts atļaujas numurs. 16. ailē norādiet pielikumu skaitu.

16. aile

Pielikumu skaits

Norādiet pielikumu skaitu, ja tādi ir (sk. 10. un 14. ailes skaidrojumus).


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/125 (2019. gada 16. janvāris) par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (OV L 30, 31.1.2019., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 471/2009 (2009. gada 6. maijs) par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 atcelšanu (OV L 152, 16.6.2009., 23. lpp.).

(3)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1106/2012 (2012. gada 27. novembris), ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.).


X PIELIKUMS

ATCELTĀ REGULA AR TĀS SEKOJOŠO GROZĪJUMU SARAKSTU

Padomes Regula (EK) Nr. 1236/2005

(OV L 200, 30.7.2005., 1. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1377/2006

(OV L 255, 19.9.2006., 3. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 1791/2006

(OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.)

Tikai 1. panta 1. punkta trīspadsmitais ievilkums attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1236/2005 un pielikuma 13. punkta 5. apakšpunkts.

Komisijas Regula (EK) Nr. 675/2008

(OV L 189, 17.7.2008., 14. lpp.)

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1226/2010

(OV L 336, 21.12.2010., 13. lpp.)

 

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr. 1352/2011

(OV L 338, 21.12.2011., 31. lpp.)

 

Padomes Regula (ES) Nr. 517/2013

(OV L 158, 10.6.2013., 1. lpp.)

Tikai 1. panta 1. punkta n) apakšpunkta ceturtais ievilkums un pielikuma 16. punkta 4. apakšpunkts.

Komisijas Regula (ES) Nr. 585/2013

(OV L 169, 21.6.2013., 46. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 37/2014

(OV L 18, 21.1.2014., 1. lpp.)

Tikai pielikuma 12. punkts.

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr. 775/2014

(OV L 210, 17.7.2014., 1. lpp.)

 

Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2015/1113

(OV L 182, 10.7.2015., 10. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2134

(OV L 338, 13.12.2016., 1. lpp.)

 

Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2018/181

(OV L 40, 13.2.2018., 1. lpp.)

 


XI PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (EK) Nr. 1236/2005

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

4.a pants

5. pants

4.b pants

6. pants

4.c pants

7. pants

4.d pants

8. pants

4.e pants

9. pants

4.f pants

10. pants

5. pants

11. pants

6. panta 1. punkts

12. panta 1. punkts

6. panta 2. punkta pirmā daļa

12. panta 2. punkta pirmā daļa

6. panta 2. punkta otrās daļas ievadvārdi

12. panta 2. punkta otrās daļas ievadvārdi

6. panta 2. punkta otrās daļas pirmais ievilkums

12. panta 2. punkta otrās daļas a) punkts

6. panta 2. punkta otrās daļas otrais ievilkums

12. panta 2. punkta otrās daļas b) punkts

6. panta 2. punkta trešā daļa

12. panta 2. punkta trešā daļa

6. panta 3. punkta ievadvārdi

12. panta 3. punkta pirmā daļa

6. panta 3. punkta 3.1. punkts

12. panta 3. punkta otrā daļa

6. panta 3. punkta 3.2. punkts

12. panta 3. punkta trešā daļa

6.a pants

13. pants

7. pants

14. pants

7.a pants

15. pants

7.b pants

16. pants

7.c panta 1. punkts

17. panta 1. punkts

7.c panta 2. punkts

17. panta 2. punkts

7.c panta 3. punkta ievadvārdi

17. panta 3. punkta pirmā daļa

7.c panta 3. punkta 3.1. punkts

17. panta 3. punkta otrā daļa

7.c panta 3. punkta 3.2. punkts

17. panta 3. punkta trešā daļa

7.c panta 3. punkta 3.3. punkts

17. panta 3. punkta ceturtā daļa

7.c panta 4. punkts

17. panta 4. punkts

7.d pants

18. pants

7.e pants

19. pants

8. pants

20. pants

9. pants

21. pants

10. pants

22. pants

11. pants

23. pants

12. pants

24. pants

12.a pants

25. pants

13. pants, pirmais, otrais un trešais punkts

26. pants, pirmais, otrais un trešais punkts

13. pants, 3a. punkts

26. pants, 4. punkts

13. pants, 4. punkts

26. pants, 5. punkts

13. pants, 5. punkts

26. pants, 6. punkts

13.a pants

27. pants

14. pants

28. pants

15.a pants

29. pants

15.b pants

30. pants

15.c pants

31. pants

15.d pants

32. pants

17. pants

33. pants

18. pants

34. pants

35. pants

19. pants

36. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikums

III pielikums

III pielikums

IIIa pielikums

IV pielikums

IIIb pielikums

V pielikums

IV pielikums

VI pielikums

V pielikums

VII pielikums

VI pielikums

VIII pielikums

VII pielikums

IX pielikums

X pielikums

XI pielikums