10.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/27

(2018. gada 19. decembris),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1139

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulu (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (1), un jo īpaši tās 23. panta 1. punktu, 27. panta 1. punktu, 62. panta 14. un 15. punktu, 72. panta 5. punktu un 74. panta 8. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 1178/2011 (2) ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz dažām pilotu apliecībām, kā arī attiecībā uz pilotu vai lidotāju–inženieru nacionālo apliecību konvertāciju par pilotu apliecībām, kā arī nosacījumi, ar kādiem tiek pieņemtas trešo valstu izdotas apliecības. Šajā regulā ir izklāstīti arī noteikumi par pilotu veselības apliecībām, nosacījumi nacionālo veselības apliecību konvertēšanai un aviācijas medicīnas ekspertu sertifikācijai, kā arī tajā ir iekļauti noteikumi par salona apkalpes locekļu veselības stāvokli.

(2)

Īstenojot Regulu (ES) Nr. 1178/2011 tika konstatēts, ka dažos tās noteikumos ir redakcionālas kļūdas vai arī tie ir neskaidri. Tādējādi tiek radītas problēmas īstenošanā un vienādi augsta civilās aviācijas drošības līmeņa uzturēšanā visās dalībvalstīs. Tāpēc minētie noteikumi būtu jāprecizē un jālabo.

(3)

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (“Aģentūra”) veiktu standartizācijas apmeklējumu un Aģentūras rīkotu medicīnas ekspertu grupas sanāksmju laikā Regulas (ES) Nr. 1178/2011 IV pielikumā tika konstatētas vairākas nepilnības, kas potenciāli varētu ietekmēt drošību un kas tādēļ būtu jārisina.

(4)

Pēc Germanwings reisa 9525 nelaimes gadījuma Aģentūras vadītā Germanwings darba grupa konstatēja vairākus drošības apdraudējumus un sniedza sešus ieteikumus minēto apdraudējumu mazināšanai (3). Četri no šiem ieteikumiem, proti, ieteikums Nr. 2 “Lidojuma apkalpes garīgās veselības novērtēšana”, ieteikums Nr. 3 “Ieteikums par to, lai lidojuma apkalpe pārmērīgi nelietotu alkoholu un citas psihoaktīvās vielas”, ieteikums Nr. 4 “AMPV apmācība, uzraudzība un tīkls” un ieteikums Nr. 5 “Eiropas Aviācijas medicīnas datu repozitorija izveide” attiecas uz Regulas (ES) Nr. 1178/2011 noteikumu par gaisa kuģu apkalpes medicīnisko sertifikāciju grozīšanu. Ir lietderīgi tagad rīkoties atbilstoši minētajiem četriem ieteikumiem.

(5)

Regulas (ES) Nr. 1178/2011 noteikumi attiecībā uz medicīniskajām prasībām un aviācijas medicīnas pārbaudēm būtu jāsaskaņo ar attiecīgajiem Komisijas Regulas (ES) 2015/340 (4) noteikumiem.

(6)

Aģentūra iesniedza Eiropas Komisijai īstenošanas noteikumu projektu kopā ar Atzinumu Nr. 09/2016.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (ES) 2018/1139 127. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1178/2011 groza šādi:

1)

regulas 2. pantā iekļauj šādu 22.a), 22.b) un 22.c) punktu:

“22.a)

“ARO.RAMP” ir regulas par gaisa kuģu ekspluatāciju II pielikuma RAMP apakšdaļa;

22.b)

“Automātiska apstiprināšana” ir pieņemšana bez formalitātēm, ko ICAO līgumslēdzēja valsts, kas minēta ICAO pielikumā, attiecina uz lidojuma apkalpes locekļa apliecību, ko valsts izdevusi saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1 pielikumu;

22.c)

“ICAO pielikums” ir automātiski apstiprinātas lidojuma apkalpes locekļa apliecības, kas izdota saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu, pielikums, kas ir minēts lidojuma apkalpes locekļa apliecības XIII punktā;”;

2)

regulas IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

3)

regulas VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 311, 25.11.2011., 1. lpp.).

(3)  http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/news/doc/2015-07-17-germanwings-report/germanwings-task-force-final-report.pdf

(4)  Komisijas 2015. gada 20. februāra Regula (ES) 2015/340, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011 (OV L 63, 6.3.2015., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1178/2011 IV pielikumu groza šādi:

1)

A un B apakšdaļu aizstāj ar šādām:

“A APAKŠDAĻA

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

1. IEDAĻA

Vispārīga informācija

MED.A.001   Kompetentā iestāde

Šā pielikuma (Part-MED) nolūkos kompetentā iestāde ir:

a)

attiecībā uz aviācijas medicīnas centriem (AMC):

1)

iestāde, ko izraudzījusies dalībvalsts, kurā ir AMC galvenā darbības vieta;

2)

Aģentūra, ja AMC atrodas trešā valstī;

b)

attiecībā uz aviācijas medicīnas pārbaužu veicējiem (AMPV):

1)

iestāde, ko izraudzījusies dalībvalsts, kurā ir AMPV galvenā darbības vieta;

2)

ja AMPV galvenā darbības vieta ir trešā valstī – iestāde, ko izraudzījusies dalībvalsts, kurā AMPV piesakās AMPV sertifikāta izdošanai;

c)

attiecībā uz vispārējās prakses ārstiem (GMP) – iestāde, ko izraudzījusies dalībvalsts, kurā GMP deklarē savu darbību;

d)

attiecībā uz arodveselības ārstiem (OHMP), kas novērtē salona apkalpes medicīnisko piemērotību, – iestāde, ko izraudzījusies dalībvalsts, kurā attiecīgais OHMP deklarē savu darbību.

MED.A.005   Darbības joma

Šajā pielikumā (Part-MED) noteiktas šādas prasības attiecībā uz turpmāko:

a)

veselības apliecības izdošana, derīgums, atkārtota apstiprināšana un atjaunošana, kas ir nepieciešama pilota apliecības vai studentpilota tiesību izmantošanai;

b)

salona apkalpes medicīniskā piemērotība;

c)

AMPV sertifikācija;

d)

GMP un OHMP kvalifikācija.

MED.A.010   Definīcijas

Šajā pielikumā (Part-MED) piemēro šādas definīcijas:

“ierobežojums” ir nosacījums, kas iekļauts veselības apliecībā vai salona apkalpes medicīniskajā ziņojumā un kas jāievēro, izmantojot apliecības vai salona apkalpes atestācijas tiesības,

“aviācijas medicīnas pārbaude” ir apskate, palpācija (iztaustīšana), perkusija (izklauvēšana), auskultācija (izklausīšana) vai citi izmeklēšanas veidi, lai noteiktu medicīnisko piemērotību izmantot apliecības piešķirtās tiesības vai veikt ar drošību saistītos salona apkalpes pienākumus,

“aviācijas medicīnas novērtējums” ir slēdziens par apliecības pretendenta medicīnisko piemērotību, pamatojoties uz pretendenta novērtējumu, kas noteikts šajā pielikumā (Part-MED), un klīniski indicētiem papildu izmeklējumiem un medicīnas pārbaudēm,

“būtisks” apzīmē medicīniskā stāvokļa pakāpi, kuras ietekme liedz droši izmantot apliecības piešķirtās tiesības vai pildīt ar drošību saistītos salona apkalpes pienākumus,

“pretendents” ir persona, kura piesakās veselības apliecības saņemšanai vai ir tās turētāja un par kuru tiek veikts aviācijas medicīnas novērtējums, lai noteiktu piemērotību izmantot apliecības piešķirtās tiesības vai veikt ar drošību saistītos salona apkalpes pienākumus,

“slimības vēsture” ir iepriekšēju slimību, traumu, ārstēšanas vai citu medicīnisku faktu apraksts vai izklāsts, tostarp nepiemērotības novērtējums(-i) vai veselības apliecības ierobežojums, kas attiecas vai varētu attiekties uz pretendenta pašreizējo veselības stāvokli un veselības stāvokļa piemērotību aviācijai,

“sertificēšanas iestāde” ir dalībvalsts kompetentā iestāde, kas izdevusi apliecību vai kurā persona iesniegusi pieteikumu apliecības saņemšanai, vai, ja persona vēl nav iesniegusi pieteikumu apliecības saņemšanai, – kompetentā iestāde, kas noteikta saskaņā ar I pielikuma (Part-FCL) FCL.001. punktu,

“krāsu drošs” ir pretendenta spēja viegli atšķirt krāsas, ko izmanto aeronavigācijā, un pareizi atpazīt aviācijas krāsainās gaismas,

“izmeklēšana” ir pretendenta iespējama patoloģiska stāvokļa novērtējums, izmantojot pārbaudes un testus, lai pārbaudītu medicīniska stāvokļa esību vai neesību,

“akreditēts medicīnisks slēdziens” ir slēdziens, ko izdevis viens vai vairāki sertificēšanas iestādei pieņemami medicīnas eksperti, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, attiecīgā gadījuma nolūkā apspriežoties ar lidojuma ekspluatācijas un citiem ekspertiem, ja tas ir nepieciešams, un kā nolūkos var būt atbilstoši veikt operatīvā riska novērtējumu,

“vielu pārmērīga lietošana” ir viena vai vairākas psihoaktīvās vielas, kuras gaisa kuģa apkalpe lieto veidā, kas alternatīvi vai kopā:

a)

rada tiešu bīstamību lietotājam vai apdraud citu personu dzīvību, veselību vai labklājību;

b)

rada vai padziļina profesionālas, sociālas, garīgas vai fiziskas problēmas vai traucējumus,

“psihoaktīvas vielas” ir alkohols, opiāti, kanabinoīdi, nomierinošas un hipnotiskas vielas, kokaīns, citi psihostimulatori, halucinogēni un gaistoši šķīdinātāji, bet par tādām nav uzskatāmas kafija un tabaka,

“refraktīva kļūda” ir novirze no normālas redzes, ko nosaka ar standarta metodēm, mērot dioptrijās vislielākajā ametropijas meridiānā.

MED.A.015   Medicīniskā konfidencialitāte

Visas personas, kas iesaistītas aviācijas medicīnas pārbaudēs, novērtējumos un sertifikācijā, nodrošina, lai vienmēr tiktu ievērota medicīniskā konfidencialitāte.

MED.A.020   Medicīniskās piemērotības samazināšanās

a)

Apliecības turētāji neizmanto savas apliecības un ar to saistīto kvalifikācijas atzīmju vai sertifikātu piešķirtās tiesības, un studentpiloti nelido vieni paši laikā, kad viņi:

1)

apzinās savas medicīniskās piemērotības samazināšanos, kas varētu viņus padarīt nespējīgus droši izmantot šīs tiesības;

2)

izmanto vai lieto parakstītas vai neparakstītas zāles, kas varētu traucēt piemērojamās apliecības piešķirto tiesību drošai izmantošanai;

3)

saņem medicīnisko, ķirurģisko vai citu ārstēšanu, kas varētu traucēt piemērojamās apliecības piešķirto tiesību drošai izmantošanai.

b)

Turklāt veselības apliecības turētāji bez liekas kavēšanās un pirms viņu apliecības piešķirto tiesību izmantošanas vajadzības gadījumā vēršas pēc AMC, AMPV vai GMP aviācijas medicīnas konsultācijas, kad viņi:

1)

ir pārcietuši ķirurģisku operāciju vai procedūru ar iejaukšanos;

2)

ir sākuši regulāri lietot kādas zāles;

3)

ir guvuši nopietnu traumu, kas ietver nespēju darboties kā lidojuma apkalpes loceklim;

4)

cieš no nopietnas slimības, kas ietver nespēju darboties kā lidojuma apkalpes loceklim;

5)

ir grūtniecības stāvoklī;

6)

ir uzņemti slimnīcā vai medicīnas klīnikā;

7)

tiem pirmoreiz ir nepieciešamas koriģējošas lēcas.

c)

Gadījumos, kas minēti b) apakšpunktā:

1)

šie 1. un 2. klases veselības apliecību turētāji vēršas pēc AMC vai AMPV aviācijas medicīnas konsultācijas. Šādā gadījumā AMC vai AMPV novērtē viņu medicīnisko piemērotību un lemj, vai viņi ir piemēroti atsākt savu tiesību izmantošanu;

2)

viegla gaisa kuģa pilota veselības apliecību turētāji vēršas pēc tā AMC, AMPV vai GMP aviācijas medicīnas konsultācijas, kurš parakstījis veselības apliecību. Šādā gadījumā AMC, AMPV vai GMP novērtē viņu medicīnisko piemērotību un lemj, vai viņi ir piemēroti atsākt savu tiesību izmantošanu.

d)

Salona apkalpes locekļi nepilda pienākumus gaisa kuģī un attiecīgā gadījumā neizmanto salona apkalpes atestācijas tiesības, kad viņi apzinās savas medicīniskās piemērotības samazināšanos, ja šis medicīniskais stāvoklis viņus varētu padarīt nespējīgus pildīt savus ar drošību saistītos pienākumus un uzdevumus.

e)

Turklāt, ja pastāv kāds no b) apakšpunkta 1)–5) punktā norādītiem medicīniskajiem stāvokļiem, salona apkalpes locekļi bez liekas kavēšanās vēršas attiecīgi pēc AMPV, AMC vai OHMP konsultācijas. Šādā gadījumā AMPV, AMC vai OHMP novērtē salona apkalpes locekļu medicīnisko piemērotību un nolemj, vai viņi ir piemēroti atsākt savus drošības pienākumus.

MED.A.025   AMC, AMPV, GMP un OHMP pienākumi

a)

Veicot aviācijas medicīnas pārbaudes un aviācijas medicīnas novērtējumus, kas paredzēti šajā pielikumā (Part-MED), AMC, AMPV, GMP un OHMP:

1)

nodrošina, ka saziņa ar pretendentu tiek veidota bez valodas barjerām;

2)

dara pretendentam zināmas sekas, kādas ir nepilnīgu, neprecīzu vai nepatiesu apgalvojumu sniegšanai par savu slimības vēsturi;

3)

sertificēšanas iestādei vai – salona apkalpes locekļa apliecības turētāju gadījumā – kompetentajai iestādei dara zināmas sekas, kādas ir nepilnīgu, neprecīzu vai nepatiesu apgalvojumu sniegšanai par savu slimības vēsturi;

4)

informē sertificēšanas iestādi, ja pretendents kādā procesa posmā atsauc veselības apliecības pieteikumu.

b)

Pēc aviācijas medicīnas pārbaužu un novērtējumu pabeigšanas AMC, AMPV, GMP un OHMP:

1)

informē pretendentu, vai viņš ir piemērots, nepiemērots vai tiek nosūtīts attiecīgi pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības, uz AMC vai pie AMPV;

2)

informē pretendentu par jebkuru ierobežojumu, kas var ierobežot attiecīgi mācību lidojumu vai ar apliecību piešķirto tiesību izmantošanu, vai salona apkalpes atestāciju;

3)

ja pretendents ir novērtēts kā nepiemērots, viņu informē par viņa tiesībām pieprasīt lēmuma pārskatīšanu saskaņā ar kompetentās iestādes procedūrām;

4)

ciktāl tas attiecas uz veselības apliecības pretendentiem, – nekavējoties iesniedz sertificēšanas iestādes ārstam, kas izdod veselības apliecības, parakstītu vai elektroniski autentificētu ziņojumu, kurā sīki izklāstīti attiecīgajai veselības apliecības klasei vajadzīgo aviācijas medicīnas pārbaužu un novērtējumu rezultāti, un pieteikuma veidlapas, pārbaudes veidlapas un veselības apliecības kopiju;

5)

informē pretendentu par viņa pienākumiem medicīniskās piemērotības samazināšanās gadījumā, kā noteikts MED.A.020. punktā.

c)

Ja ir vajadzīga konsultācija pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības, saskaņā ar šo pielikumu (Part-MED), AMC un AMPV ievēro kompetentās iestādes noteikto procedūru.

d)

AMC, AMPV, GMP un OHMP saglabā dokumentāciju ar ziņām par aviācijas medicīniskām pārbaudēm un novērtējumiem, kas veikti saskaņā ar šo pielikumu (Part-MED), un to rezultātiem, vismaz 10 gadus vai ilgāku laika periodu, ja to nosaka valsts tiesību akti.

e)

AMC, AMPV, GMP un OHMP iesniedz kompetentās iestādes ārstam, kas izdod veselības apliecības, pēc pieprasījuma visus aviācijas medicīnas dokumentus un ziņojumus, un jebkuru citu attiecīgu informāciju, ja tā vajadzīga šādiem mērķiem:

1)

veselības apliecību izdošanai;

2)

uzraudzības funkcijām.

f)

AMC un AMPV ievada vai atjaunina Eiropas Aviācijas medicīnas repozitorijā iekļautos datus saskaņā ar ARA.MED.160. punkta d) apakšpunktu.

2. IEDAĻA

Prasības veselības apliecībām

MED.A.030   Veselības apliecības

a)

Patstāvīgus lidojumus studentpilots veic tikai tad, ja šim studentpilotam ir veselības apliecība, kas ir nepieciešama attiecīgajai apliecībai.

b)

Apliecības pretendentam saskaņā ar I pielikumu (Part-FCL) ir vajadzīga veselības apliecība, kas izdota saskaņā ar šo pielikumu (Part-MED) un ir atbilstoša pieprasītās apliecības piešķirtajām tiesībām.

c)

Izmantojot tiesības, ko piešķir:

1)

vieglā gaisa kuģa pilota apliecība (LAPL), pilotam nepieciešama vismaz derīga LAPL veselības apliecība;

2)

privāta pilota apliecība (PPL), planiera pilota apliecība (SPL) vai balona pilota apliecība (BPL), pilotam nepieciešama vismaz derīga 2. klases veselības apliecība;

3)

SPL vai BPL, kuru izmanto komerciālos planiera vai balona lidojumos, pilotam nepieciešama vismaz derīga 2. klases veselības apliecība;

4)

komercpilota apliecība (CPL), daudzpilotu apkalpes pilota apliecība (MPL) vai aviokompāniju transporta pilota apliecība (ATPL), pilotam nepieciešama derīga 1. klases veselības apliecība.

d)

Ja PPL vai LAPL pievienota nakts lidojumu kvalifikācija, apliecības turētājam ir jābūt krāsu drošam.

e)

Ja PPL pievieno instrumentālo lidojumu vai maršruta instrumentālo lidojumu kvalifikāciju, apliecības turētājam veic tīrā toņa audiometrijas pārbaudes atbilstīgi periodiskumam un standartam, kas ir nepieciešams 1. klases veselības apliecību turētājiem.

f)

Apliecības turētājam vienlaikus nedrīkst būt vairāk kā viena veselības apliecība, kas izdota saskaņā ar šo pielikumu (Part-MED).

MED.A.035   Veselības apliecības pieteikums

a)

Veselības apliecības pieteikumus iesniedz formātā un veidā, ko noteikusi kompetentā iestāde.

b)

Veselības apliecības pretendenti iesniedz attiecīgi AMC, AMPV vai GMP:

1)

personu apliecinošu dokumentu;

2)

parakstītu deklarāciju:

i)

par savas slimības vēstures medicīniskajiem faktiem;

ii)

par to, vai viņi iepriekš ir pieteikušies veselības apliecības saņemšanai vai izgājuši aviācijas medicīnisko pārbaudi veselības apliecības saņemšanai, un, ja ir, pie kā un ar kādu rezultātu;

iii)

par to, vai viņi jebkad ir novērtēti kā nepiemēroti vai viņu veselības apliecība ir bijusi apturēta vai atcelta.

c)

Piesakoties uz veselības apliecības atkārtotu apstiprināšanu vai atjaunošanu, pretendenti savu jaunāko veselības apliecību iesniedz attiecīgi AMC, AMPV vai GMP pirms attiecīgajām aviācijas medicīniskām pārbaudēm.

MED.A.040   Veselības apliecību izdošana, atkārtota apstiprināšana un atjaunošana

a)

Veselības apliecību izdod, atkārtoti apstiprina vai atjauno tikai tad, kad ir pabeigtas pēc vajadzības nepieciešamās aviācijas medicīniskās pārbaudes un novērtējumi un pretendents ir novērtēts kā piemērots.

b)

Pirmreizējā izdošana

1)

1. klases veselības apliecības izdod AMC.

2)

2. klases veselības apliecības izdod AMC vai AMPV.

3)

LAPL veselības apliecības izdod AMC vai AMPV. Tās var izdot arī GMP, ja to atļauj tās sertificēšanas iestādes dalībvalsts tiesību akti, kurai iesniegts veselības apliecības pieteikums.

c)

Atkārtota apstiprināšana un atjaunošana

1)

1. un 2. klases veselības apliecības atkārtoti apstiprina un atjauno AMC vai AMPV.

2)

LAPL veselības apliecības atkārtoti apstiprina un atjauno AMC vai AMPV. Tās var atkārtoti apstiprināt vai atjaunot arī GMP, ja to atļauj tās sertificēšanas iestādes dalībvalsts tiesību akti, kurai iesniegts veselības apliecības pieteikums.

d)

AMC, AMPV vai GMP izdod, atkārtoti apstiprina vai atjauno veselības apliecību tikai tad, ja ir izpildīti abi šie nosacījumi:

1)

pretendents tiem ir sniedzis pilnu slimības vēsturi un, ja to pieprasa AMC, AMPV vai GMP, to medicīnisko pārbaužu un testu rezultātus, ko veicis pretendenta ārsts vai medicīnas speciālisti;

2)

AMC, AMPV vai GMP ir veikuši aviācijas medicīnas novērtējumu, pamatojoties uz medicīniskajām pārbaudēm un testiem, kas ir nepieciešami attiecīgajai veselības apliecībai, lai pārbaudītu, ka pretendents atbilst visām attiecīgajām šā pielikuma (Part-MED) prasībām.

e)

Pirms veselības apliecības izdošanas, atkārtotas apstiprināšanas vai atjaunošanas AMPV, AMC vai nosūtījuma gadījumā sertificēšanas iestādes ārsts, kas izdod veselības apliecības, var pieprasīt pretendentam iziet papildu medicīnas pārbaudes un izmeklējumus, ja tas ir klīniski vai epidemioloģiski indicēts.

f)

Sertificēšanas iestādes ārsts, kas izdod veselības apliecības, var izdot vai atkārtoti izdot veselības apliecību.

MED.A.045   Veselības apliecību derīgums, atkārtota apstiprināšana un atjaunošana

a)

Derīgums

1)

1. klases veselības apliecības ir derīgas 12 mēnešus.

2)

Atkāpjoties no 1) punkta, 1. klases veselības apliecību derīguma termiņš ir seši mēneši apliecības turētājiem, kas:

i)

veic viena pilota komerciālā gaisa transporta darbības, pārvadājot pasažierus, un ir sasnieguši 40 gadu vecumu;

ii)

ir sasnieguši 60 gadu vecumu.

3)

2. klases veselības apliecības ir derīgas šādu laikposmu:

i)

60 mēnešus, līdz apliecības turētājs sasniedz 40 gadu vecumu. Veselības apliecība, kas izdota līdz apliecības turētāja 40 gadu vecuma sasniegšanai, zaudē spēku pēc tam, kad apliecības turētājs sasniedz 42 gadu vecumu;

ii)

24 mēnešus apliecību turētājiem vecumā no 40 līdz 50 gadiem. Veselības apliecība, kas izdota līdz apliecības turētāja 50 gadu vecuma sasniegšanai, zaudē spēku pēc tam, kad apliecības turētājs sasniedz 51 gadu vecumu;

iii)

12 mēnešus apliecību turētājiem, kuri vecāki par 50 gadiem.

4)

LAPL veselības apliecības ir derīgas šādu laikposmu:

i)

60 mēnešus, līdz apliecības turētājs sasniedz 40 gadu vecumu. Veselības apliecība, kas izdota līdz apliecības turētāja 40 gadu vecuma sasniegšanai, zaudē spēku pēc tam, kad apliecības turētājs sasniedz 42 gadu vecumu;

ii)

24 mēnešus apliecību turētājiem, kuri vecāki par 40 gadiem.

5)

Veselības apliecības, tostarp jebkuras saistītas pārbaudes vai speciāla izmeklējuma derīguma termiņu aprēķina no aviācijas medicīniskās pārbaudes dienas pirmreizējās izdošanas un atjaunošanas gadījumā un no iepriekšējās veselības apliecības derīguma beigu termiņa atkārtotas apstiprināšanas gadījumā.

b)

Atkārtota apstiprināšana

Aviācijas medicīniskās pārbaudes un novērtējumus veselības apliecības atkārtotai apstiprināšanai vajadzības gadījumā var veikt ne vēlāk kā 45 dienas pirms veselības apliecības derīguma beigu datuma.

c)

Atjaunošana

1)

Ja veselības apliecības turētājs neatbilst b) apakšpunktam, ir nepieciešama atjaunošanas pārbaude un novērtējums pēc vajadzības.

2)

Savukārt 1. un 2. klases veselības apliecību gadījumā:

i)

ja veselības apliecības termiņš ir beidzies pirms mazāk nekā diviem gadiem, veic standarta atkārtotas apstiprināšanas aviācijas medicīnas pārbaudi;

ii)

ja veselības apliecības termiņš ir beidzies pirms vairāk nekā diviem gadiem, bet pirms mazāk nekā pieciem gadiem, AMC vai AMPV veic atjaunošanas aviācijas medicīnas pārbaudi tikai pēc tam, kad ir izvērtēti pretendenta aviācijas medicīnas dokumenti;

iii)

ja veselības apliecības termiņš ir beidzies pirms vairāk nekā pieciem gadiem, piemēro tādas pat aviācijas medicīnas pārbaudes prasības kā apliecības pirmreizējai izdošanai, un novērtējumu veic, pamatojoties uz atkārtotas apstiprināšanas prasībām.

3)

LAPL veselības apliecību gadījumā AMC, AMPV vai GMP novērtē pretendenta slimības vēsturi un veic aviācijas medicīnas pārbaudes un novērtējumus pēc vajadzības saskaņā ar MED.B.005. un MED.B.095. punktu.

MED.A.046   Veselības apliecību apturēšana vai anulēšana

a)

Veselības apliecību var apturēt vai anulēt sertificēšanas iestāde.

b)

Pēc veselības apliecības apturēšanas turētājs to atdod sertificēšanas iestādei pēc tās pieprasījuma.

c)

Pēc veselības apliecības anulēšanas turētājs to nekavējoties atdod sertificēšanas iestādei.

MED.A.050   Nosūtījums

a)

Ja 1. vai 2. klases veselības apliecības pretendents tiek nosūtīts pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības, saskaņā ar MED.B.001. punktu, AMC vai AMPV nodod sertificēšanas iestādei attiecīgo medicīnisko dokumentāciju.

b)

Ja LAPL veselības apliecības pretendents tiek nosūtīts pie AMPV vai uz AMC saskaņā ar MED.B.001. punktu, GMP nodod AMC vai AMPV attiecīgo medicīnisko dokumentāciju.

B APAKŠDAĻA

PRASĪBAS PILOTU MEDICĪNAS APLIECĪBĀM

1. IEDAĻA

Vispārīga informācija

MED.B.001   Veselības apliecību ierobežojumi

a)

Ierobežojumi attiecībā uz 1. un 2. klases veselības apliecībām

1)

Ja pretendents pilnībā neatbilst attiecīgās klases veselības apliecības prasībām, bet tiek uzskatīts, ka, visticamāk, tas neapdraud piemērojamās apliecības piešķirto tiesību drošu izmantošanu, AMC vai AMPV:

i)

1. klases veselības apliecības pretendentu gadījumā – nosūta sertificēšanas iestādes ārstam, kas izdod veselības apliecības, lēmumu par pretendenta piemērotību, kā norādīts šajā apakšdaļā;

ii)

gadījumos, kad nosūtīšana sertificēšanas iestādes ārstam, kas izdod veselības apliecības, nav norādīta šajā apakšdaļā, novērtē, vai pretendents spēj droši pildīt savus pienākumus, ievērojot vienu vai vairākus ierobežojumus, kas apstiprināti veselības apliecībā, un izdod veselības apliecību ar ierobežojumu(-iem) pēc nepieciešamības;

iii)

2. klases veselības apliecības pretendentu gadījumā – apspriežoties ar sertificēšanas iestādes ārstu, kas izdod veselības apliecības, kā norādīts šajā apakšdaļā, novērtē, vai pretendents ir spējīgs droši pildīt savus pienākumus, ievērojot vienu vai vairākus ierobežojumus, kas apstiprināti veselības apliecībā, un pēc nepieciešamības izdod veselības apliecību ar ierobežojumu(-iem).

2)

AMC vai AMPV var atkārtoti apstiprināt vai atjaunot veselības apliecību ar tādu pašu ierobežojumu(-iem), nenosūtot pretendentu pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības, un neapspriežoties ar sertificēšanas iestādes ārstu, kas izdod veselības apliecības.

b)

Ierobežojumi attiecībā uz LAPL veselības apliecībām

1)

Ja GMP pēc pretendenta slimības vēstures pienācīgas apsvēršanas secina, ka LAPL veselības apliecības pretendents pilnībā neatbilst medicīniskās piemērotības prasībām, GMP nosūta pretendentu uz AMC vai pie AMPV, izņemot, ja pretendentam ir vajadzīgs(-i) ierobežojums(-i) tikai saistībā ar koriģējošu lēcu lietošanu vai uz veselības apliecības derīguma termiņu.

2)

Ja LAPL veselības apliecības pretendents ir nosūtīts saskaņā ar 1) punktu, AMC vai AMPV pienācīgi apsver MED.B.005. un MED.B.095. punktu, novērtē, vai pretendents spēj droši pildīt savus pienākumus, ievērojot vienu vai vairākus ierobežojumus, kas apstiprināti veselības apliecībā, un pēc nepieciešamības izdod veselības apliecību ar ierobežojumu(-iem). AMC vai AMPV vienmēr apsver nepieciešamību piemērot pretendentam ierobežojumu attiecībā uz pasažieru pārvadāšanu (operatīvs ierobežojums “derīgs tikai lidojumiem bez pasažieriem” – OPL).

3)

GMP var atkārtoti apstiprināt vai atjaunot LAPL veselības apliecību ar tādu pašu ierobežojumu, nenosūtot pretendentu uz AMC vai pie AMPV.

c)

Novērtējot, vai ierobežojums ir nepieciešams, īpaši apsver:

1)

vai akreditētā medicīniskā slēdzienā ir norādīts, ka īpašos apstākļos pretendenta neatbilstība kādai prasībai – skaitliskai vai citādai – ir tāda, ka pieprasītās apliecības piešķirto tiesību izmantošana, visticamāk, neapdraudēs lidojuma drošību;

2)

pretendenta spēju, prasmes un pieredzi saistībā ar veicamo darbību.

d)

Operatīvo ierobežojumu kodi

1)

Operatīvs daudzpilotu ierobežojums (OML – tikai 1. klasei)

i)

Ja CPL, ATPL vai MPL turētājs pilnībā neatbilst 1. klases veselības apliecības prasībām un ir nosūtīts pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības, minētais ārsts novērtē, vai var izdot veselības apliecību ar OML “derīgs tikai kā kvalificēts otrais pilots vai ar kvalificētu otro pilotu”.

ii)

Veselības apliecības ar OML turētājs veic lidojumus ar gaisa kuģi tikai lidojumos ar daudzpilotu apkalpi, kad otrs pilots ir pilnībā kvalificēts attiecīgās klases un tipa gaisa kuģim, viņam nav piemērojams OML un viņš nav sasniedzis 60 gadu vecumu.

iii)

OML 1. klases veselības apliecībām sākotnēji piemēro un atceļ tikai sertificēšanas iestādes ārsts, kas izdod veselības apliecības.

2)

Operatīvs ierobežojums ar dublējošo pilotu (OSL – 2. klases un LAPL tiesības)

i)

Veselības apliecības ar OSL turētājs veic lidojumus ar gaisa kuģi tikai tad, ja kuģī atrodas vēl viens pilots, kas ir kvalificēts kā gaisa kuģa kapteinis attiecīgās klases un tipa gaisa kuģī, gaisa kuģis ir aprīkots ar dubulto vadību, un šis cits pilots ieņem vietu pie vadības ierīcēm.

ii)

OSL 2. klases veselības apliecībām var piemērot un atcelt vai nu sertificēšanas iestādes ārsts, kas izdod veselības apliecības, vai arī AMC vai AMPV, apspriežoties ar sertificēšanas iestādes ārstu, kas izdod veselības apliecības.

iii)

LAPL veselības apliecībām OSL var piemērot un atcelt sertificēšanas iestādes ārsts, kas izdod veselības apliecības, AMC vai AMPV.

3)

Operatīvs ierobežojums attiecībā uz pasažieriem (OPL – 2. klases un LAPL tiesības)

i)

Veselības apliecības ar OPL turētājs veic lidojumus ar gaisa kuģi tikai bez pasažieriem.

ii)

OPL 2. klases veselības apliecībām var piemērot un atcelt vai nu sertificēšanas iestādes ārsts, kas izdod veselības apliecības, vai arī AMC vai AMPV, apspriežoties ar sertificēšanas iestādes ārstu, kas izdod veselības apliecības.

iii)

LAPL veselības apliecībām OPL var piemērot un atcelt sertificēšanas iestādes ārsts, kas izdod veselības apliecības, AMC vai AMPV.

4)

Operatīvs ierobežojums attiecībā uz pilotiem (ORL – 2. klases un LAPL tiesības)

i)

Veselības apliecības ar ORL turētājs veic lidojumus ar gaisa kuģi tikai tad, ja ir izpildīts viens no šiem nosacījumiem:

A)

kuģī atrodas vēl viens pilots, kas ir kvalificēts kā gaisa kuģa kapteinis attiecīgās klases un tipa gaisa kuģī, gaisa kuģis ir aprīkots ar dubulto vadību, un šis cits pilots ieņem vietu pie vadības ierīcēm;

B)

gaisa kuģī nav pasažieru.

ii)

ORL 2. klases veselības apliecībām var piemērot un atcelt vai nu sertificēšanas iestādes ārsts, kas izdod veselības apliecības, vai arī AMC vai AMPV, apspriežoties ar sertificēšanas iestādes ārstu, kas izdod veselības apliecības.

iii)

LAPL veselības apliecībām ORL var piemērot un atcelt sertificēšanas iestādes ārsts, kas izdod veselības apliecības, AMC vai AMPV.

5)

Precizēts īpašs ierobežojums (SSL)

Veselības apliecībā aiz SSL iekļauj ierobežojuma aprakstu.

e)

Pēc vajadzības sertificēšanas iestādes ārsts, kas izdod veselības apliecības, AMC, AMPV vai GMP var piemērot veselības apliecības turētājam jebkādu citu ierobežojumu, ja tas vajadzīgs lidojuma drošībai.

f)

Jebkuru ierobežojumu, kas piemērots veselības apliecības turētājam, norāda attiecīgajā apliecībā.

MED.B.005   Vispārīgas medicīniskās prasības

Veselības apliecības pretendentus novērtē saskaņā ar 2. un 3. iedaļā sīki izklāstītām medicīniskajām prasībām.

Turklāt viņus novērtē kā nepiemērotus, ja viņiem ir kāds no šādiem medicīniskajiem stāvokļiem, kas rada funkcionālas nespējas pakāpi, kura varētu traucēt ar pieprasīto apliecību piešķirto tiesību drošai izmantošanai vai varētu padarīt pretendentu pēkšņi nespējīgu izmantot minētās tiesības:

a)

iedzimtas vai iegūtas anomālijas;

b)

aktīvas, latentas, akūtas vai hroniskas slimības vai nespējas;

c)

brūces, ievainojums vai komplikācijas pēc operācijas;

d)

parakstītu vai neparakstītu terapeitisku, diagnostisku vai profilaktisku zāļu iedarbības vai blakusiedarbības.

2. IEDAĻA

Medicīniskās prasības 1. un 2. klases veselības apliecībām

MED.B.010   Sirds un asinsvadu sistēma

a)

Pārbaude

1)

Standarta 12 novadījumu elektrokardiogrammu (EKG) miera stāvoklī veic un ziņojumu sagatavo klīniskas indikācijas gadījumā un šādos gadījumos:

i)

1. klases veselības apliecībai – pirmreizējā pārbaudē, tad reizi piecos gados līdz 30 gadu vecumam, reizi divos gados līdz 40 gadu vecumam, reizi gadā līdz 50 gadu vecumam un visās atkārtotas apstiprināšanas vai atjaunošanas pārbaudēs pēc tam;

ii)

2. klases veselības apliecībai – pirmreizējā pārbaudē, pirmajā pārbaudē pēc 40 gadu vecuma un tad pirmajā pārbaudē pēc 50 gadu vecuma, un reizi divos gados pēc tam.

2)

Paplašināts sirds un asinsvadu novērtējums ir nepieciešams, ja tas ir klīniski indicēts.

3)

1. klases veselības apliecībai – sirds un asinsvadu paplašinātu novērtējumu veic pirmajā atkārtotas apstiprināšanas vai atjaunošanas pārbaudē pēc 65 gadu vecuma un reizi četros gados pēc tam.

4)

1. klases veselības apliecībai – lipīdu līmeņa asins serumā, tostarp holesterīna līmeņa, novērtējums ir nepieciešams pirmreizējā pārbaudē un pirmajā pārbaudē pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas.

b)

Sirds un asinsvadu sistēma – vispārīga informācija

1)

1. klases veselības apliecības pretendentus ar kādu no šādiem medicīniskajiem stāvokļiem novērtē kā nepiemērotus:

i)

torakālās vai virsnieru abdominālās aortas aneirisma, pirms operācijas;

ii)

kāda sirds vārstuļa nozīmīga funkcionāla vai simptomātiska anomālija;

iii)

sirds vai sirds/plaušu transplantācija;

iv)

simptomātiska hipertrofiska kardiomiopātija.

2)

1. klases veselības apliecību pretendentus, kuriem reģistrētā slimības vēsturē vai diagnozē ir kāds no šādiem medicīniskajiem stāvokļiem, nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības, pirms tiek veikta viņu pieteikumu sīkāka izvērtēšana:

i)

perifēra arteriāla slimība pirms vai pēc operācijas;

ii)

torakālās vai virsnieru abdominālās aortas aneirisma pēc operācijas;

iii)

zemnieru abdominālās aortas aneirisma pirms vai pēc operācijas;

iv)

funkcionāli nebūtiskas sirds vārstuļu anomālijas;

v)

pēc sirds vārstuļa operācijas;

vi)

perikarda, miokarda vai endokarda anomālija;

vii)

iedzimta sirds anomālija, pirms vai pēc korektīvas operācijas;

viii)

neskaidras izcelsmes vazovagāla sinkope;

ix)

arteriāla vai venoza tromboze;

x)

plaušu embolija;

xi)

kardiovaskularās sistēmas stāvoklis, kam ir nepieciešama sistēmiska antikoagulantu terapija.

3)

2. klases veselības apliecības pretendentus, kam ir reģistrēta diagnoze par vienu no 1) un 2) punktā norādītajiem stāvokļiem, pirms šādus pretendentus var atzīt par piemērotiem, novērtē kardiologs, apspriežoties ar sertificēšanas iestādes ārstu, kas izdod veselības apliecības.

4)

Pretendentus ar sirdsdarbības traucējumiem, izņemot 1) un 2) punktā minētos stāvokļus, var atzīt par piemērotiem, ja viņu kardioloģiskais novērtējums ir apmierinošs.

c)

Asinsspiediens

1)

Pretendentu asinsspiedienu pieraksta katrā pārbaudē.

2)

Pretendentiem, kuru asinsspiediens nav normas robežās, veic papildu novērtējumus attiecībā uz viņu sirds un asinsvadu sistēmas stāvokli un zālēm, lai noskaidrotu, vai viņi ir atzīstami par nepiemērotiem saskaņā ar 3) un 4) punktu.

3)

1. klases veselības apliecības pretendentus ar kādu no šādiem medicīniskajiem stāvokļiem novērtē kā nepiemērotus:

i)

simptomātiska hipotensija;

ii)

asinsspiediens pārbaudē pastāvīgi pārsniedz 160 mm Hg sistolē vai 95 mm Hg diastolē, ar ārstēšanu vai bez tās.

4)

Pretendentus, kuri sākuši lietot zāles asinsspiediena normalizēšanai, novērtē kā nepiemērotus, līdz tiek konstatēta būtiskas blakusiedarbības neesība.

d)

Koronāro artēriju slimība

1)

1. klases veselības apliecību pretendentus ar kādu no šādiem medicīniskajiem stāvokļiem nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības, un viņi iziet kardioloģisko novērtējumu, lai izslēgtu miokarda išēmiju, pirms tiek veikta viņu pieteikumu sīkāka izvērtēšana:

i)

attiecībā uz kuriem pastāv aizdomas par miokarda išēmiju;

ii)

ar asimptomātisku nenozīmīgu koronāro artēriju slimību, kam nav nepieciešama stenokardijas ārstēšana.

2)

2. klases veselības apliecību pretendenti ar kādu no 1) punktā izklāstītajiem medicīniskajiem stāvokļiem iziet apmierinošu kardioloģisko novērtējumu, pirms tiek veikta viņu pieteikumu sīkāka izvērtēšana.

3)

Pretendentus ar kādu no šādiem medicīniskajiem stāvokļiem atzīst par nepiemērotiem:

i)

miokarda išēmija;

ii)

simptomātiska koronāro artēriju slimība;

iii)

koronāro artēriju slimības simptomi, ko kontrolē ar zālēm.

4)

1. klases veselības apliecības pirmreizējas izdošanas pretendentus, kuriem slimības vēsturē vai diagnozē norādīts kāds no šādiem medicīniskajiem stāvokļiem, atzīst par nepiemērotiem:

i)

miokarda išēmija;

ii)

miokarda infarkts;

iii)

revaskularizācija vai stentēšana koronāro artēriju slimības gadījumā.

5)

2. klases veselības apliecības pretendenti, kas ir asimptomātiski pēc miokarda infarkta vai operācijas sakarā ar koronāro artēriju slimību, iziet apmierinošu kardioloģisko novērtējumu, apspriežoties ar sertificēšanas iestādes ārstu, kas izdod veselības apliecības, pirms tiek veikta viņu pieteikumu sīkāka izvērtēšana. Šādus 1. klases veselības apliecības atkārtotas apstiprināšanas pretendentus nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības.

e)

Ritma/vadītspējas traucējumi

1)

Pretendentus ar kādu no šādiem medicīniskajiem stāvokļiem atzīst par nepiemērotiem:

i)

simptomātiska sinoatriāla slimība;

ii)

pilna atrioventrikulārā blokāde;

iii)

simptomātiska QT pagarināšanās;

iv)

automātiska implantējama defibrilācijas sistēma;

v)

ventrikulāras antitahikardijas elektrokardiostimulators.

2)

1. klases veselības apliecību pretendentus ar jebkādiem būtiskiem sirds vadītspējas vai ritma traucējumiem, tostarp jebkādu no šādiem stāvokļiem, nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības, pirms tiek veikta viņu pieteikumu sīkāka izvērtēšana:

i)

sirds priekškambara ritma traucējums, tostarp neregulāra vai reģistrēta sinoatriālā disfunkcija, atriālā mirgošanas aritmija un/vai mirgošana un asimptomātiskas sinusa pauzes;

ii)

pilnīga kreisā kambara atzaru bloķēšana;

iii)

Mobica 2. tipa atrioventrikulāra blokāde;

iv)

plaša un/vai šaura kompleksa tahikardija;

v)

ventrikulāra preeksitācija;

vi)

asimptomātiska QT pagarināšanās;

vii)

Brugada modelis elektrokardiogrāfijā.

3)

2. klases veselības apliecības pretendenti ar kādu no 2) punktā norādītajiem medicīniskajiem stāvokļiem iziet apmierinošu kardioloģisko novērtējumu, apspriežoties ar sertificēšanas iestādes ārstu, kas izdod veselības apliecības, pirms tiek veikta viņu pieteikumu sīkāka izvērtēšana.

4)

Pretendentus ar kādu no šādiem medicīniskajiem stāvokļiem var atzīt par piemērotiem, ja viņi iziet apmierinošu kardioloģisko novērtējumu un ja nav nekādu citu anomāliju:

i)

nepilnīga kambara atzaru blokāde;

ii)

pilnīga labā kambara atzaru blokāde;

iii)

stabila kreisās ass novirze;

iv)

asimptomātiska sinusa bradikardija;

v)

asimptomātiska sinusa tahikardija;

vi)

asimptomātiski izolēti vienmērīgi supraventrikulāri vai ventrikulāri ektopiski kompleksi;

vii)

pirmās pakāpes atrioventrikulārā blokāde;

viii)

Mobica 1. tipa atrioventrikulārā blokāde.

5)

Pretendenti, kuriem slimības vēsturē ir kāds no šādiem medicīniskajiem stāvokļiem, iziet apmierinošu sirds un asinsvadu novērtējumu, pirms viņus var atzīt par piemērotiem:

i)

ablācijas terapija;

ii)

elektrokardiostimulatora implantācija.

Šādus 1. klases veselības apliecības pretendentus nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības. Šādus 2. klases veselības apliecības pretendentus novērtē, apspriežoties ar sertificēšanas iestādes ārstu, kas izdod veselības apliecības.

MED.B.015   Elpošanas sistēma

a)

Pretendentus ar plaušu funkcijas būtisku pasliktināšanos atzīst par nepiemērotiem. Tomēr viņus var atzīt par piemērotiem, tiklīdz plaušu funkcija ir atjaunojusies un ir apmierinoša.

b)

1. klases veselības apliecības pretendenti iziet plaušu morfoloģiskos un darbības testus pirmreizējā pārbaudē un klīniskas indikācijas gadījumā.

c)

2. klases veselības apliecības pretendenti iziet plaušu morfoloģiskos un darbības testus klīniskas indikācijas gadījumā.

d)

Pretendenti, kuriem slimības vēsturē vai diagnozē ir kāds no šādiem medicīniskajiem stāvokļiem, iziet elpošanas novērtējumu ar apmierinošu rezultātu, pirms viņus var atzīt par piemērotiem:

1)

astma, kam nepieciešamas zāles;

2)

elpošanas sistēmas aktīva iekaisuma slimība;

3)

aktīva sarkoidoze;

4)

pneimotorakss;

5)

elpošanas apstāšanās sindroms miega laikā;

6)

krūškurvja nozīmīga operācija;

7)

pneimonektomija;

8)

hroniska obstruktīva plaušu slimība.

Pretendenti, kam ir reģistrēta diagnoze par kādu no 3) un 5) punktā norādītajiem medicīniskajiem stāvokļiem, iziet apmierinošu kardioloģisko novērtējumu, pirms tiek veikta viņu pieteikumu sīkāka izvērtēšana.

e)

Aviācijas medicīnas novērtējums

1)

1. klases veselības apliecības pretendentus ar kādu no d) punktā minētajiem medicīniskajiem stāvokļiem nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības.

2)

2. klases veselības apliecības pretendentus ar kādu no d) punktā minētajiem medicīniskajiem stāvokļiem novērtē, apspriežoties ar sertificēšanas iestādes ārstu, kas izdod veselības apliecības.

f)

1. klases veselības apliecību pretendentus, kam ir veikta pneimonektomija, atzīst par nepiemērotiem.

MED.B.020   Gremošanas sistēma

a)

Pretendentus ar slimības vai ķirurģiskas iejaukšanās komplikācijām jebkurā gremošanas trakta vai tā piedēkļu daļā, kas varētu radīt nespēju lidojuma laikā, jo īpaši ar jebkuru obstrukciju striktūras vai kompresijas dēļ, atzīst par nepiemērotiem.

b)

Pretendentus, kuriem ir trūces, kas varētu radīt darbnespējas simptomus, atzīst par nepiemērotiem.

c)

Pretendentus, kam ir kāds no šādiem kuņģa un zarnu sistēmas traucējumiem, var atzīt par piemērotiem, ja viņiem ir apmierinošs kuņģa un zarnu sistēmas novērtējums pēc sekmīgas ārstēšanas vai pilnīgas atveseļošanās pēc operācijas:

1)

atkārtots dispeptisks traucējums, kam nepieciešamas zāles;

2)

pankreatīts;

3)

simptomātiski žultsakmeņi;

4)

hroniskas zarnu iekaisuma slimības klīniska diagnoze vai reģistrēta vēsture;

5)

pēc gremošanas trakta vai tā piedēkļu ķirurģiskas operācijas, tostarp operācijas, kas ietver jebkura šāda orgāna pilnīgu vai daļēju izgriešanu vai novirzīšanu.

d)

Aviācijas medicīnas novērtējums

1)

1. klases veselības apliecības pretendentus, kuriem diagnozē ir kāds no c) apakšpunkta 2), 4) un 5) punktā minētajiem medicīniskajiem stāvokļiem, nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības.

2)

To 2. klases veselības apliecības pretendentu piemērotību, kuriem diagnozē ir c) apakšpunkta 2) punktā norādītais medicīniskais stāvoklis, novērtē, apspriežoties ar sertificēšanas iestādes ārstu, kas izdod veselības apliecības.

MED.B.025   Vielmaiņas un endokrīnā sistēma

a)

Pretendentus ar vielmaiņas, uztura vai endokrīnu disfunkciju var atzīt par piemērotiem, ja pierāda to medicīniskā stāvokļa stabilitāti un ja aviācijas medicīnas novērtējums ir apmierinošs.

b)

Cukura diabēts

1)

Pretendentus ar cukura diabētu, kuriem ir nepieciešams insulīns, atzīst par nepiemērotiem.

2)

Pretendentus ar cukura diabētu, kuriem nav nepieciešams insulīns, atzīst par nepiemērotiem, ja vien nevar pierādīt, ka cukura līmenis asinīs tiek kontrolēts un ir stabils.

c)

Aviācijas medicīnas novērtējums

1)

1. klases veselības apliecības pretendentus, kuriem nepieciešamas zāles, izņemot insulīnu, cukura līmeņa kontrolei asinīs, nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības.

2)

To 2. klases veselības apliecības pretendentu piemērotību, kuriem nepieciešamas zāles, izņemot insulīnu, cukura līmeņa kontrolei asinīs, novērtē, apspriežoties ar sertificēšanas iestādes ārstu, kas izdod veselības apliecības.

MED.B.030   Hematoloģija

a)

1. klases veselības apliecības pretendentiem veic hemoglobīna testu katrā aviācijas medicīnas pārbaudē.

b)

Pretendentus, kam ir hematoloģisks stāvoklis, var atzīt par piemērotiem, ja viņu aviācijas medicīnas novērtējums ir apmierinošs.

c)

1. klases veselības apliecības pretendentus ar kādu no šādiem hematoloģiskajiem stāvokļiem nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības:

1)

anormāls hemoglobīns, tostarp, bet ne tikai mazasinība, eritrocitoze vai hemoglobinopātija;

2)

būtisks limfātisks palielinājums;

3)

liesas palielinājums;

4)

recēšanas, hemorāģiski vai trombotiski traucējumi;

5)

leikēmija.

d)

To 2. klases veselības apliecības pretendentu piemērotību, kuriem ir kāds no c) apakšpunkta 4) un 5) punktā norādītajiem hematoloģiskajiem stāvokļiem, novērtē, apspriežoties ar sertificēšanas iestādes ārstu, kas izdod veselības apliecības.

MED.B.035   Ģenitālā un urīnizvadsistēma

a)

Urīna analīze ir katras aviācijas medicīnas pārbaudes daļa. Pretendentus atzīst par nepiemērotiem, ja viņu urīnā ir anomāli elementi, kas tiek uzskatīti par patoloģiskas nozīmes elementiem un varētu radīt funkcionālas nespējas pakāpi, kura varētu apdraudēt apliecības piešķirto tiesību drošu izmantošanu vai varētu padarīt pretendentu pēkšņi nespējīgu izmantot šādas tiesības.

b)

Pretendentus ar slimības vai ķirurģisku procedūru komplikācijām ģenitālajā un urīnizvadsistēmā vai tās piedēkļos, kuras varētu radīt nespēju, jo īpaši ar jebkādu obstrukciju striktūras vai kompresijas dēļ, atzīst par nepiemērotiem.

c)

Pretendentus, kuriem diagnozē vai slimības vēsturē ir kāds no šādiem stāvokļiem, var atzīt par piemērotiem, ja viņu ģenitālās un urīnizvadsistēmas novērtējums ir apmierinošs:

1)

nieru slimība;

2)

viens vai vairāki nierakmeņi vai nieru kolikas vēsture.

d)

Pretendentus, kam ir veikta liela ķirurģiska operācija ģenitālajā un urīnizvadsistēmā vai tās daļā ar tās orgānu pilnīgu vai daļēju izgriešanu vai novirzīšanu, novērtē kā nepiemērotus. Tomēr pēc pilnīgas atveseļošanās viņus var novērtēt kā piemērotus.

e)

1. klases veselības apliecības pretendentus, kas minēti c) un d) apakšpunktā, nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības.

MED.B.040   Infekcijas slimība

a)

Pretendentus atzīst par nepiemērotiem, ja viņiem klīniskajā diagnozē vai slimības vēsturē ir infekcijas slimība, kas varētu apdraudēt apliecības piešķirto tiesību drošu izmantošanu.

b)

Pretendentus, kas ir HIV pozitīvi, var atzīt par piemērotiem atkarībā no apmierinoša aviācijas medicīnas novērtējuma. Šādus 1. klases veselības apliecības pretendentus nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības.

MED.B.045   Dzemdniecība un ginekoloģija

a)

Pretendentes, kurām veikta liela ginekoloģiska operācija, atzīst par nepiemērotām. Tomēr viņas var atzīt par piemērotām pēc pilnīgas atveseļošanās.

b)

Grūtniecība

1)

Grūtniecības gadījumā pretendente var turpināt izmantot savas tiesības līdz grūtniecības 26. nedēļas beigām tikai tad, ja AMC vai AMPV uzskata, ka viņa ir tam piemērota.

2)

Attiecībā uz 1. klases veselības apliecības turētājām, kas ir grūtnieces, piemēro OML. Neatkarīgi no MED.B.001. punkta šādā gadījumā AMC vai AMPV var noteikt un atcelt OML.

3)

Pretendente var atsākt savu tiesību izmantošanu, kad viņa ir atguvusies pēc grūtniecības beigām.

MED.B.050   Balsta un kustību aparāts

a)

Pretendentus, kuriem ir nepietiekams garums sēdus stāvoklī, roku un kāju garums un muskuļu spēks apliecības piešķirto tiesību drošai izmantošanai, atzīst par nepiemērotiem. Tomēr, ja garums sēdus stāvoklī, roku un kāju garums un muskuļu spēks ir pietiekams tiesību drošai izmantošanai attiecībā uz konkrētu gaisa kuģa tipu un ja to vajadzības gadījumā var pierādīt medicīniskā lidojuma testā vai lidojuma testā ar simulatoru, pretendentu var atzīt par piemērotu, un viņa tiesības attiecīgi ierobežo.

b)

Pretendentus, kuru balsta un kustību aparāta funkcionālais izmantojums nav apmierinošs, lai viņi varētu droši izmantot apliecības piešķirtās tiesības, atzīst par nepiemērotiem. Tomēr, ja balsta un kustību aparāta funkcionālais izmantojums ir apmierinošs, lai varētu droši izmantot tiesības attiecībā uz konkrētu gaisa kuģa tipu, un ja to vajadzības gadījumā var pierādīt medicīniskā lidojuma testā vai lidojuma testā ar simulatoru, pretendentu var atzīt par piemērotu, un viņa tiesības attiecīgi ierobežo.

c)

Ja rodas šaubas saistībā ar a) un b) apakšpunktā minētajiem novērtējumiem, 1. klases veselības apliecības pretendentus nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības, un 2. klases veselības apliecības pretendentus novērtē, apspriežoties ar sertificēšanas iestādes ārstu, kas izdod veselības apliecības.

MED.B.055   Garīgā veselība

a)

Visaptverošs garīgās veselības novērtējums ir 1. klases pirmreizējās aviācijas medicīnas pārbaudes daļa.

b)

Narkotiku un alkohola klātbūtnes pārbaude organismā ir 1. klases pirmreizējās aviācijas medicīnas pārbaudes daļa.

c)

Pretendentus, kam ir garīgs vai uzvedības traucējums alkohola vai citu psihotropo vielu lietošanas vai pārmērīgas lietošanas dēļ, atzīst par nepiemērotiem, kamēr viņi nav atveseļojušies un atbrīvojušies no psihoaktīvo vielu lietošanas vai pārmērīgas lietošanas un ja vien viņu psihiatriskais novērtējums pēc sekmīgas ārstēšanas nav apmierinošs.

d)

Pretendenti, kuriem klīniskajā diagnozē vai reģistrētā slimības vēsturē ir kāds no šādiem psihiatriskajiem stāvokļiem, iziet apmierinošu psihiatrisko novērtējumu, pirms viņus var atzīt par piemērotiem:

1)

garastāvokļa traucējums;

2)

neirotisks traucējums;

3)

personības traucējums;

4)

garīgs vai uzvedības traucējums;

5)

psihoaktīvas vielas pārmērīga lietošana.

e)

Pretendentus, kuriem reģistrētā slimības vēsturē ir vienreizēja vai atkārtota apzināta paškaitējuma nodarīšana vai pašnāvības mēģinājums, atzīst par nepiemērotiem. Tomēr viņus var atzīt par piemērotiem pēc apmierinoša psihiatriskā novērtējuma.

f)

Aviācijas medicīnas novērtējums

1)

1. klases veselības apliecības pretendentus ar kādu no c), d) vai e) apakšpunktā minētajiem stāvokļiem nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības.

2)

2. klases veselības apliecības pretendentu, kuriem ir kāds no c), d) vai e) apakšpunktā norādītajiem stāvokļiem, piemērotību novērtē, apspriežoties ar sertificēšanas iestādes ārstu, kas izdod veselības apliecības.

g)

Pretendentus ar šizofrēnijas, šizofrēnijai līdzīga vai mānijas traucējuma reģistrētu slimības vēsturi vai klīnisku diagnozi atzīst par nepiemērotiem.

MED.B.065   Neiroloģija

a)

Pretendentus, kuru klīniskajā diagnozē vai reģistrētā slimības vēsturē ir kāds no šādiem medicīniskajiem stāvokļiem, atzīst par nepiemērotiem:

1)

epilepsija, izņemot b) apakšpunkta 1) un 2) punktā minētajos gadījumos;

2)

nenoteikta cēloņa samaņas traucējuma atkārtotas epizodes.

b)

Pretendenti, kuriem klīniskajā diagnozē vai reģistrētā slimības vēsturē ir kāds no šādiem medicīniskajiem stāvokļiem, iziet papildu novērtējumu, pirms viņus var atzīt par piemērotiem:

1)

epilepsija, kas nav atkārtojusies pēc piecu gadu vecuma;

2)

epilepsija, kas nav atkārtojusies un nav ārstēta vairāk nekā desmit gadus;

3)

epilepsijas veida EEG anomālijas un būtiska aizture;

4)

nervu sistēmas progresējoša vai neprogresējoša slimība;

5)

centrālās vai perifērās nervu sistēmas iekaisuma slimība;

6)

migrēna;

7)

samaņas nenoteikta cēloņa traucējuma viena epizode;

8)

samaņas zudums pēc galvas traumas;

9)

caururbjoša smadzeņu trauma;

10)

muguras vai periferiālo nervu trauma;

11)

nervu sistēmas traucējumu kardiovaskulāru defektu, piemēram, hemorāģisku un išēmisku notikumu, dēļ.

1. klases veselības apliecības pretendentus nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības. 2. klases veselības apliecības pretendentu piemērotību novērtē, apspriežoties ar sertificēšanas iestādes ārstu, kas izdod veselības apliecības.

MED.B.070   Redzes sistēma

a)

Pārbaude

1)

1. klases veselības apliecībai:

i)

visaptveroša acu pārbaude ir pirmreizējās pārbaudes daļa, un to veic klīniskas indikācijas gadījumā un periodiski atkarībā no refrakcijas un acs funkcionālās darbības;

ii)

kārtējā acu pārbaude ir visu atkārtotas apstiprināšanas un atjaunošanas pārbaužu daļa.

2)

2. klases veselības apliecībai:

i)

kārtējā acu pārbaude ir pirmreizējās un visu atkārtotas apstiprināšanas un atjaunošanas pārbaužu daļa;

ii)

visaptverošu acu pārbaudi veic, kad klīniski indicēts.

b)

Redzes asums

1)

1. klases veselības apliecībai:

i)

redzes asums tālumā ar vai bez korekcijas ir 6/9 (0,7) vai labāks katrā acī atsevišķi, un redzes asums ar abām acīm ir 6/6 (1,0) vai labāks;

ii)

pirmreizējā pārbaudē pretendentus, kam ir standartam neatbilstoša redze vienā acī, atzīst par nepiemērotiem;

iii)

atkārtotas apstiprināšanas un atjaunošanas gadījumā neatkarīgi no b) apakšpunkta 1) punkta i) apakšpunkta pretendentus, kam ir iegūta standartam neatbilstoša redze vienā acī vai iegūta monokularitāte, nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības, un viņus var atzīt par piemērotiem, ja viņu oftalmoloģiskais novērtējums ir apmierinošs.

2)

2. klases veselības apliecībai:

i)

redzes asums tālumā ar vai bez korekcijas ir 6/12 (0,5) vai labāks katrā acī atsevišķi, un redzes asums ar abām acīm ir 6/9 (0,7) vai labāks;

ii)

neatkarīgi no b) apakšpunkta 2) punkta i) apakšpunkta pretendentus, kam ir standartam neatbilstoša redze vienā acī vai monokularitāte, var atzīt par piemērotiem, apspriežoties ar sertificēšanas iestādes ārstu, kas izdod veselības apliecības, un ja viņu oftalmoloģiskais novērtējums ir apmierinošs.

3)

Pretendentiem jāspēj nolasīt N5 vai līdzvērtīga tabula 30–50 cm attālumā un N14 vai līdzvērtīga tabula 100 cm attālumā, ar korekciju, ja tā nepieciešama.

c)

Refraktīva kļūda un anisometropija

1)

Pretendentus ar refraktīvām kļūdām vai anisometropiju var atzīt par piemērotiem, ja viņu oftalmoloģiskais novērtējums ir apmierinošs.

2)

Neatkarīgi no c) apakšpunkta 1) punkta 1. klases veselības apliecības pretendentus ar kādu no šādiem medicīniskajiem stāvokļiem nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības, un var atzīt par piemērotiem, ja viņu oftalmoloģiskais novērtējums ir apmierinošs:

i)

tuvredzība, kas pārsniedz -6,0 dioptrijas;

ii)

astigmātisms, kas pārsniedz 2,0 dioptrijas;

iii)

anisometropija, kas pārsniedz 2,0 dioptrijas.

3)

Neatkarīgi no c) apakšpunkta 1) punkta 1. klases veselības apliecības pretendentus, kuriem ir hipermetropija, kas pārsniedz +5,0 dioptrijas, nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības, un var atzīt par piemērotiem, ja viņu oftalmoloģiskais novērtējums ir apmierinošs, ar nosacījumu, ka viņiem ir pietiekamas fūzijas rezerves, normāls acu iekšējais spiediens un priekšējās kameras leņķis un nav pierādīta būtiska pataloģija. Neatkarīgi no b) apakšpunkta 1) punkta i) apakšpunkta redzes asumam ar korekciju katrā acī jābūt 6/6 vai labākam.

4)

Pretendentus, kam ir keratokonusa klīniska diagnoze, var novērtēt kā piemērotus atkarībā no oftalmologa apmierinoša novērtējuma. Šādus 1. klases veselības apliecības pretendentus nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības.

d)

Binokulārā funkcija

1)

1. klases veselības apliecības pretendentus atzīst par nepiemērotiem, ja viņiem nav normālas binokulārās funkcijas un šāds medicīnisks stāvoklis varētu apdraudēt apliecības piešķirto tiesību drošu izmantošanu, attiecīgā gadījumā ņemot vērā visus atbilstošos korektīvos pasākumus.

2)

Pretendentus, kam ir redzes dubultošanās, atzīst par piemērotiem.

e)

Redzes lauki

1. klases veselības apliecības pretendentus atzīst par nepiemērotiem, ja viņiem nav normāla redzes lauka un šāds medicīnisks stāvoklis varētu apdraudēt apliecības piešķirto tiesību drošu izmantošanu, attiecīgā gadījumā ņemot vērā visus atbilstošos korektīvos pasākumus.

f)

Acu operācijas

Pretendentus, kuriem veiktas acu operācijas, atzīst par nepiemērotiem. Tomēr viņus var atzīt par piemērotiem, kad viņu acu funkcija ir pilnībā atjaunojusies un viņiem ir apmierinošs oftalmoloģiskais novērtējums.

g)

Brilles un kontaktlēcas

1)

Ja apmierinoša redzes funkcija tiek panākta tikai, izmantojot korekciju, brillēm vai kontaktlēcām jānodrošina optimāla acu funkcija, tām jābūt labi panesamām un piemērotām aviācijas vajadzībām.

2)

Izmantojot piemērojamās(-o) apliecības(-u) piešķirtās tiesības, redzes prasību izpildei nedrīkst izmantot vairāk nekā vienu briļļu pāri.

3)

Izmantojot piemērojamās(-o) apliecības(-u) piešķirtās tiesības, tālredzības gadījumā lieto brilles vai kontaktlēcas.

4)

Izmantojot piemērojamās(-o) apliecības(-u) piešķirtās tiesības, tuvredzības gadījumā nodrošina pieejamu briļļu pāri.

5)

Izmantojot piemērojamās(-o) apliecības(-u) piešķirtās tiesības, tūlītējai izmantošanai jābūt viegli pieejamam līdzīgi koriģējošu briļļu rezerves pārim, kas vajadzīgs attiecīgi tālredzības vai tuvredzības gadījumā.

6)

Ja, izmantojot piemērojamās(-o) apliecības(-u) piešķirtās tiesības, lieto kontaktlēcas, tām jābūt tālredzībai paredzētām, monofokālām, netonētām un labi panesamām.

7)

Pretendenti, kam ir liela refraktīva kļūda, lieto kontaktlēcas vai augsta indeksa brilles.

8)

Nedrīkst lietot ortokeratoloģijas lēcas.

MED.B.075   Krāsu redze

a)

Pretendentus atzīst par nepiemērotiem, ja viņi nevar pierādīt savu spēju viegli uztvert krāsas, kas nepieciešamas apliecības piešķirto tiesību drošai izmantošanai.

b)

Pārbaude un novērtējums

1)

Pretendenti veic Išihara testu veselības apliecības pirmreizējai izdošanai. Pretendentus, kuri nokārto minēto testu, var atzīt par piemērotiem.

2)

1. klases veselības apliecībai:

i)

pretendentus, kuri nenokārto Išihara testu, nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības, un viņiem piemēro krāsu uztveres papildu testēšanu, lai noteiktu, vai viņi ir krāsu droši;

ii)

pretendentiem jābūt ar parasto trīskrāsu redzi un krāsu drošiem;

iii)

pretendentus, kas nenokārto papildu krāsu uztveres testēšanu, atzīst par nepiemērotiem.

3)

2. klases veselības apliecībai:

i)

pretendentiem, kuri nenokārto Išihara testu, piemēro krāsu uztveres papildu testēšanu, lai noteiktu, vai viņi ir krāsu droši;

ii)

pretendentiem, kuriem krāsu uztvere nav apmierinoša, piemērojamās apliecības piešķirtās tiesības ļauj izmantot tikai dienā.

MED.B.080   Otorinolaringoloģija (ENT)

a)

Pārbaude

1)

Pretendentu dzirdes testēšanu veic visās pārbaudēs.

i)

1. klases veselības apliecībai un 2. klases veselības apliecībai, kad apliecībai jāpievieno instrumentālo lidojumu vai maršruta instrumentālo lidojumu kvalifikācija, dzirdi testē ar tīrā toņa audiometriju pirmreizējā pārbaudē, tad reizi piecos gados, līdz pretendents sasniedz 40 gadu vecumu, un reizi divos gados pēc tam.

ii)

Pārbaudot ar tīrā toņa audiometru, pirmreizējiem pretendentiem nedrīkst būt dzirdes zudums, kas pārsniedz 35 dB jebkurā no 500, 1 000 vai 2 000 Hz frekvencēm vai pārsniedz 50 dB 3 000 Hz frekvencē katrā ausī atsevišķi. Atkārtotas apstiprināšanas vai atjaunošanas pretendenti, kuriem ir lielāks dzirdes zudums, pierāda apmierinošu funkcionālu dzirdes spēju.

2)

Ausu, deguna un kakla visaptverošu pārbaudi veic 1. klases veselības apliecības pirmreizējai izdošanai un periodiski pēc tam, kad tas ir klīniski indicēts.

b)

Pretendentiem, kuriem ir kāds no šādiem medicīniskajiem stāvokļiem, veic papildu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka medicīniskais stāvoklis netraucē piemērojamās(-o) apliecības(-u) piešķirto tiesību drošai izmantošanai:

1)

hipoakūzija;

2)

iekšējās auss vai vidusauss aktīvs patoloģisks process;

3)

bungādiņas(-u) neizārstēta perforācija vai disfunkcija;

4)

Eistāhija kanāla(-u) disfunkcija;

5)

vestibulārās funkcijas traucējums;

6)

deguna kanālu būtisks ierobežojums;

7)

sinusa disfunkcija;

8)

mutes dobuma vai augšējo elpošanas ceļu būtisks izkropļojums vai būtiska infekcija;

9)

runas vai balss būtisks traucējums;

10)

jebkādas komplikācijas pēc iekšējās auss vai vidusauss operācijas.

c)

Aviācijas medicīnas novērtējums

1)

1. klases veselības apliecību pretendentus ar kādu no b) apakšpunkta 1), 4) un 5) punktā minētajiem medicīniskajiem stāvokļiem nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības.

2)

2. klases veselības apliecības pretendentu, kuriem ir kāds no b) apakšpunkta 4) un 5) punktā norādītajiem medicīniskajiem stāvokļiem, piemērotību novērtē, apspriežoties ar sertificēšanas iestādes ārstu, kas izdod veselības apliecības.

3)

2. klases veselības apliecības pretendentu, kuru apliecībai jāpievieno instrumentālo lidojumu vai maršruta instrumentālo lidojumu kvalifikācija un kuriem ir b) apakšpunkta 1) punktā norādītais medicīniskais stāvoklis, piemērotību novērtē, apspriežoties ar sertificēšanas iestādes ārstu, kas izdod veselības apliecības.

MED.B.085   Dermatoloģija

Pretendentus atzīst par nepiemērotiem, ja viņiem ir reģistrēts dermatoloģisks stāvoklis, kas varētu apdraudēt apliecības piešķirto tiesību drošu izmantošanu.

MED.B.090   Onkoloģija

a)

Pretendentiem ar primāru vai sekundāru ļaundabīgu slimību jāiziet apmierinošs onkoloģiskais novērtējums, pirms tiek veikta viņu pieteikumu sīkāka izvērtēšana. Šādus 1. klases veselības apliecības pretendentus nosūta pie sertificēšanas iestādes ārsta, kas izdod veselības apliecības. Šādus 2. klases veselības apliecības pretendentus novērtē, apspriežoties ar sertificēšanas iestādes ārstu, kas izdod veselības apliecības.

b)

Pretendentus ar reģistrētu ļaundabīga smadzeņu audzēja vēsturi vai klīnisko diagnozi atzīst par nepiemērotiem.

3. IEDAĻA

Īpašas prasības LAPL veselības apliecībām

MED.B.095   LAPL veselības apliecības pretendentu medicīniskā pārbaude un novērtējums

a)

LAPL veselības apliecības pretendentu novērtē, pamatojoties uz aviācijas medicīnas paraugpraksi.

b)

Īpašu uzmanību pievērš pretendenta pilnai slimības vēsturei.

c)

Veicot pirmreizējo novērtējumu, visus turpmākos novērtējumus pēc tam, kad apliecības turētājs sasniedzis 50 gadu vecumu, kā arī veicot jebkādus novērtējumus gadījumos, kad medicīniskās pārbaudes veicējam nav pieejama pretendenta slimības vēsture, novērtējumā iekļauj vismaz turpmāko:

1)

klīnisku pārbaudi;

2)

asinsspiedienu;

3)

urīna analīzi;

4)

redzi;

5)

dzirdes spēju.

d)

Pēc pirmreizējā novērtējuma turpmākos novērtējumos, līdz atļaujas turētājs sasniedz 50 gadu vecumu, iekļauj vismaz turpmāko:

1)

LAPL turētāja slimības vēstures novērtējumu;

2)

c) apakšpunktā minētos elementus, ja tos uzskata par nepieciešamiem AMC, AMPV vai GMP saskaņā ar aviācijas medicīnas paraugpraksi.”;

2)

D apakšdaļu aizstāj ar šādu:

“D APAKŠDAĻA

AVIĀCIJAS MEDICĪNAS PĀRBAUŽU VEICĒJI, VISPĀRĒJĀS PRAKSES ĀRSTI, ARODVESELĪBAS ĀRSTI

1. IEDAĻA

Aviācijas medicīnas pārbaužu veicēji

MED.D.001   Tiesības

a)

Aviācijas medicīnas pārbaužu veicēja (AMPV) sertifikāta turētāja tiesības ir izdot, atkārtoti apstiprināt un atjaunot 2. klases veselības apliecības un LAPL veselības apliecības un veikt attiecīgās medicīniskās pārbaudes un novērtējumus.

b)

AMPV sertifikāta turētāji var pietiekties savu tiesību paplašināšanai, lai iekļautu medicīniskās pārbaudes 1. klases veselības apliecību atkārtotai apstiprināšanai un atjaunošanai, ja viņi atbilst MED.D.015. punkta prasībām.

c)

AMPV sertifikāta turētāja tiesības, kas minētas a) un b) apakšpunktā, ietver tiesības veikt apkalpes locekļu aviācijas medicīnas pārbaudes un novērtējumus un vajadzības gadījumā sagatavot saistītus medicīniskus ziņojumus par salona apkalpes locekļiem saskaņā ar šo pielikumu (Part-MED).

d)

AMPV sertifikāta turētāja tiesību darbības jomu un jebkuru tā stāvokli nosaka sertifikātā.

e)

AMPV sertifikāta turētājam vienlaikus nedrīkst būt vairāk nekā viens AMPV sertifikāts, kas izdots saskaņā ar šo regulu.

f)

AMPV sertifikāta turētāji neveic aviācijas medicīnas pārbaudes un novērtējumus citā dalībvalstī, izņemot dalībvalsti, kurā izdots viņu AMPV sertifikāts, ja vien viņi nav izpildījuši visus šos nosacījumus:

1)

attiecīgā cita dalībvalsts viņiem ir piešķīrusi piekļuvi viņu kā specializēta ārsta profesionālās darbības veikšanai;

2)

viņi ir informējuši šādas citas dalībvalsts kompetento iestādi par savu nodomu veikt aviācijas medicīnas pārbaudes un novērtējumus un izdot veselības apliecības savu kā AMPV tiesību darbības jomas ietvaros;

3)

viņi ir saņēmuši instruktāžu no šādas citas dalībvalsts kompetentās iestādes.

MED.D.005   Pieteikums

a)

AMPV sertifikāta pieteikumu vai AMPV sertifikāta tiesību pagarināšanas pieteikumu iesniedz formā un veidā, ko noteikusi kompetentā iestāde.

b)

AMPV sertifikāta pretendenti sniedz kompetentajai iestādei:

1)

savus personas datus un profesionālo adresi;

2)

dokumentāciju, kas pierāda, ka viņi atbilst MED.D.010. punkta prasībām, tostarp sertifikātu par mācību kursu sekmīgu pabeigšanu aviācijas medicīnā atbilstīgi tiesībām, uz ko viņi piesakās;

3)

rakstisku deklarāciju, ka tad, kad būs izdots AMPV sertifikāts, AMPV izdos veselības apliecības, pamatojoties uz šīs regulas prasībām.

c)

Ja AMPV veic aviācijas medicīnas pārbaudes vairāk nekā vienā vietā, viņi sniedz kompetentajai iestādei attiecīgo informāciju par visām prakses atrašanās vietām un prakses telpām.

MED.D.010   Prasības AMPV sertifikāta izdošanai

Pretendentiem izdod AMPV sertifikātu, ja viņi atbilst visiem šiem nosacījumiem:

a)

viņi ir pilnībā kvalificēti un sertificēti medicīnas praktizēšanai, un viņiem ir medicīnas speciālista apmācības pabeigšanas sertifikāts;

b)

viņi ir sekmīgi pabeiguši pamata mācību kursu aviācijas medicīnā, tostarp praktiskās mācības par pārbaudes metodēm un aviācijas medicīnas novērtējumiem;

c)

viņi ir apliecinājuši kompetentajai iestādei, ka viņiem:

1)

ir atbilstošas telpas, procedūras, dokumentācija un funkcionējošas iekārtas, kas ir piemērotas aviācijas medicīnas pārbaudēm;

2)

ir nepieciešamās procedūras un apstākļi, lai nodrošinātu medicīnisko konfidencialitāti.

MED.D.011   AMPV sertifikāta turētāja tiesības

Līdz ar AMPV sertifikāta izdošanu tā turētājam tiek piešķirtas tiesības pirmreizēji izdot, atkārtoti apstiprināt un atjaunot:

a)

2. klases veselības apliecības;

b)

LAPL veselības apliecības;

c)

medicīniskus ziņojumus par salona apkalpes locekļiem.

MED.D.015   Prasības tiesību paplašināšanai

Pretendentiem tiek izdots AMPV sertifikāts, kas paplašina viņu tiesības izdot, atkārtoti apstiprināt un atjaunot 1. klases veselības apliecības, ja viņi atbilst visiem šiem nosacījumiem:

a)

viņiem ir derīgs AMPV sertifikāts;

b)

viņi ir veikuši vismaz 30 pārbaudes 2. klases veselības apliecību vai līdzvērtīgu apliecību izdošanai, atkārtotai apstiprināšanai vai atjaunošanai ne vairāk kā trīs gadu laikposmā pirms pieteikuma;

c)

viņi ir sekmīgi pabeiguši padziļinātu mācības kursu aviācijas medicīnā, tostarp praktiskās mācības par pārbaudes metodēm un aviācijas medicīnas novērtējumiem;

d)

viņi ir sekmīgi pabeiguši vismaz divu dienu ilgas praktiskās mācības, kas notikušas vai nu AMC, vai arī kompetentās iestādes uzraudzībā.

MED.D.020   Mācību kursi aviācijas medicīnā

a)

MED.D.010. punkta b) apakšpunktā un MED.D.015. punkta c) apakšpunktā minētos mācību kursus aviācijas medicīnā organizē tikai pēc tam, kad tos iepriekš apstiprinājusi tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā ir mācību organizācijas galvenā darbības vieta. Lai saņemtu šādu apstiprinājumu, mācību organizācija pierāda, ka mācību kursa programmā ir iekļauti mācību mērķi nepieciešamo kompetenču apgūšanai un ka par mācību nodrošināšanu atbildīgajām personām ir atbilstošas zināšanas un pieredze.

b)

Izņemot kvalifikācijas celšanas apmācības gadījumā, kursu noslēgumā ir rakstisks eksāmens kursu saturā iekļautajos priekšmetos.

c)

Mācību organizācija izdod kursu sekmīgas pabeigšanas sertifikātu dalībniekiem, kad viņi ir nokārtojuši eksāmenu.

MED.D.025   AMPV sertifikāta izmaiņas

a)

AMPV sertifikāta turētāji bez liekas kavēšanās informē kompetento iestādi par šādiem apstākļiem, kas var ietekmēt viņu AMPV sertifikātu:

1)

medicīnas regulatīvā iestāde ir sākusi disciplināro procedūru vai izmeklēšanu pret AMPV;

2)

ir mainījušies nosacījumi, ar kādiem sertifikāts tika piešķirts, tostarp pieteikumā sniegto apgalvojumu saturs;

3)

vairs nav izpildītas prasības AMPV sertifikāta izdošanai;

4)

ir mainījusies aviācijas medicīnas pārbaužu veicēja prakses atrašanās vieta vai vietas vai korespondences adrese.

b)

Ja kompetentā iestāde netiek informēta saskaņā ar a) apakšpunktu, AMPV sertifikātu aptur vai atsauc saskaņā ar II pielikuma (Part-ARA) ARA.MED.250. punktu.

MED.D.030   AMPV sertifikātu derīgums

AMPV sertifikāta derīguma termiņš ir trīs gadi, ja vien kompetentā iestāde neizlemj saīsināt šo laikposmu ar konkrēto gadījumu saistītu pienācīgi pamatotu iemeslu dēļ.

Pēc sertifikāta turētāja pieprasījuma sertifikātu:

a)

atkārtoti apstiprina, ja vien tā turētājs:

1)

joprojām atbilst vispārīgajiem nosacījumiem, kas ir nepieciešami medicīnas praksei, un uztur spēkā savu medicīnas prakses licenci;

2)

ir izgājis kvalifikācijas celšanas apmācību aviācijas medicīnā pēdējo trīs gadu laikā;

3)

ir veicis vismaz 10 aviācijas medicīnas pārbaudes vai līdzvērtīgas pārbaudes katru gadu;

4)

joprojām atbilst sertifikāta nosacījumiem;

5)

izmanto tiesības saskaņā ar šā pielikuma (Part-MED) prasībām;

6)

ir pierādījis, ka viņam joprojām ir aviācijas medicīnas kompetence saskaņā ar kompetentās iestādes noteikto procedūru;

b)

atjauno, ar nosacījumu, ka tā turētājs atbilst vai nu a) apakšpunktā noteiktajām atkārtotas apstiprināšanas prasībām, vai visām šīm prasībām:

1)

joprojām atbilst vispārīgajiem nosacījumiem, kas ir nepieciešami medicīnas praksei, un uztur spēkā savu medicīnas prakses licenci;

2)

ir izgājis kvalifikācijas celšanas apmācību aviācijas medicīnā iepriekšējā gadā;

3)

ir sekmīgi pabeidzis praktiskās mācības iepriekšējā gadā, kas notikušas vai nu AMC, vai arī kompetentās iestādes uzraudzībā;

4)

joprojām atbilst MED.D.010. punkta prasībām;

5)

ir pierādījis, ka viņam joprojām ir aviācijas medicīnas kompetence saskaņā ar kompetentās iestādes noteikto procedūru.

2. IEDAĻA

Vispārējās prakses ārsti

MED.D.035   Prasības vispārējās prakses ārstiem

Vispārējās prakses ārsti (GMP) var darboties kā AMPV, lai izdotu LAPL veselības apliecības, ja viņi atbilst visiem šiem nosacījumiem:

a)

viņi veic savu darbību dalībvalstī, kurā GMP ir piekļuve pretendentu pilnai medicīniskai dokumentācijai;

b)

viņi veic darbību saskaņā ar jebkurām papildu prasībām, kas noteiktas viņu kompetentās iestādes dalībvalsts tiesību aktos;

c)

viņi ir pilnībā kvalificēti un sertificēti medicīnas praksei saskaņā ar viņu kompetentās iestādes dalībvalsts tiesību aktiem;

d)

viņi ir informējuši kompetento iestādi pirms šādas darbības sākšanas.

3. IEDAĻA

Arodveselības ārsti

MED.D.040   Prasības arodveselības ārstiem

Dalībvalstīs, par kurām kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka valsts veselības sistēmas prasības, kas piemērojamas arodveselības ārstiem, nodrošina atbilstību šā pielikuma (Part-MED) prasībām, kuras piemērojamas arodveselības ārstiem, arodveselības ārsti var veikt salona apkalpes aviācijas medicīnas novērtējumus, ja:

a)

viņi ir pilnībā kvalificēti un sertificēti medicīnas praksei un kvalificēti arodmedicīnā;

b)

viņu arodmedicīnas kvalifikācijas mācību programmā vai citā mācību vai darbības pieredzē ir bijušas iekļautas tēmas par darba vidi lidojuma laikā un ar drošību saistītajiem salona apkalpes pienākumiem;

c)

viņi ir informējuši kompetento iestādi pirms šādas darbības sākšanas.”


II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1178/2011 VI pielikuma MED apakšdaļas I sadaļai pievieno šādu punktu:

“ARA.MED.160   Informācijas apmaiņa par veselības apliecībām ar centrālā repozitorija starpniecību

a)

Aģentūra izveido un uztur centrālo repozitoriju – Eiropas Aviācijas medicīnas repozitoriju (EAMR).

b)

Nolūkā veikt 1. klases veselības apliecību pretendentu un turētāju veselības pārbaudes un uzraudzību un AMPV un AMC uzraudzību c) apakšpunktā minētās personas ar EAMR starpniecību apmainās ar šādu informāciju:

1)

1. klases veselības apliecības pretendenta vai turētāja pamatdati: sertificēšanas iestāde; uzvārds un vārds; dzimšanas datums; pilsonība; e-pasta adrese un viena vai vairāku personu apliecinošu dokumentu (valsts izdotas personas apliecības vai pases) numuri, ko norādījis pretendents;

2)

1. klases veselības apliecības dati; medicīniskās pārbaudes datums vai, ja medicīniskā pārbaude nav pabeigta, medicīniskās pārbaudes sākšanas datums; 1. klases veselības apliecības izdošanas datums un termiņa beigu datums; pārbaudes vieta; ierobežojumu statuss; konkrētās apliecības statuss (jauna, izdota, apturēta vai atsaukta); sertificēšanas iestādes ārsta, AMPV vai AMC, kas izdevis konkrēto apliecību, un tā kompetentās iestādes unikālais atsauces numurs.

c)

Šā punkta b) apakšpunkta piemērošanas nolūkā šādām personām ir piekļuve EAMR un tajā ietvertajai informācijai:

1)

1. klases veselības apliecības pretendenta vai turētāja sertificēšanas iestādes ārstiem, kas izdod veselības apliecības, kā arī jebkuriem citiem pienācīgi pilnvarotiem šādas iestādes darbiniekiem, kuri atbild par attiecīgā pretendenta vai turētāja datu uzskaites veikšanu vai pārvaldību, kā to paredz šī regula;

2)

AMPV un jebkuriem citiem pienācīgi pilnvarotiem AMC darbiniekiem, kuriem attiecīgais pretendents vai turētājs ir iesniedzis deklarāciju saskaņā ar MED.A.035. punkta b) apakšpunkta 2) punktu;

3)

jebkuriem pienācīgi pilnvarotiem kompetentās iestādes darbiniekiem, kuri atbild par to AMPV vai AMC uzraudzību, kas veic attiecīgo pretendentu vai turētāju aviācijas medicīnas novērtējumus.

Turklāt Aģentūra un valsts kompetentās iestādes var piešķirt piekļuvi EAMR un tajā ietvertajai informācijai arī citām personām, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu EAMR pienācīgu darbību, jo īpaši tā tehnisko uzturēšanu. Šādā gadījumā Aģentūra vai attiecīgā valsts kompetentā iestāde nodrošina, ka šādas personas ir pienācīgi pilnvarotas un kvalificētas, ka viņas var piekļūt tikai tam, kas ir nepieciešams nolūkiem, kuriem piekļuve piešķirta, un ka viņas ir iepriekš apmācītas par piemērojamiem tiesību aktiem personas datu aizsardzības jomā un par saistītajiem aizsardzības pasākumiem. Ikreiz, kad kompetentā iestāde piešķir personai šādu piekļuvi, tā iepriekš informē Aģentūru.

d)

Sertificēšanas iestādes, AMPV un AMC, kas minēti c) apakšpunktā, katrreiz, tiklīdz ir veikta 1. klases veselības apliecības pretendenta vai turētāja pārbaude, ievada b) apakšpunktā minētos datus EAMR vai vajadzības gadījumā atjaunina šādus datus.

e)

Ja šādi dati ir personas dati, kas definēti Regulas (EK) Nr. 45/2001 (1) 2. pantā, tad katrreiz, ievadot vai atjaunojot šādus datus, sertificēšanas iestādes, AMPV vai AMC iepriekš informē par to 1. klases veselības apliecības pretendentu vai turētāju.

f)

Aģentūra nodrošina EAMR un tajā ietvertās informācijas integritāti un drošību, izmantojot atbilstošu informācijas tehnoloģijas infrastruktūru. Tā, apspriežoties ar valsts kompetentajām iestādēm, nosaka un piemēro protokolus un tehnoloģiskos pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka ikviena piekļuve EAMR un tajā ietvertajai informācijai ir likumīga un droša.

g)

Aģentūra nodrošina, ka visa EAMR ietvertā informācija tiek dzēsta pēc desmit gadiem. Šo laika periodu aprēķina, sākot no datuma, kad beidzies par pretendentu vai turētāju izdotās pēdējās 1. klases veselības apliecības derīguma termiņš, vai no datuma, kad pēdējoreiz notikusi datu ievade vai atjaunināšana par konkrēto pretendentu vai turētāju, atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir vēlāks.

h)

Aģentūra nodrošina, ka 1. klases veselības apliecību pretendenti vai turētāji var piekļūt jebkurai EAMR ietvertajai informācijai, kas uz viņiem attiecas, un ka viņi ir informēti par to, ka viņi var pieprasīt šādas informācijas labošanu vai dzēšanu. Sertificēšanas iestādes novērtē šādus pieprasījumus un, ja tās uzskata, ka attiecīgā informācija ir neprecīza vai nav nepieciešama b) apakšpunktā norādītajiem mērķiem, nodrošina, ka attiecīgā informācija tiek labota vai dzēsta.”


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).