4.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 2/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/7

(2018. gada 30. oktobris),

ar ko Regulu (ES) Nr. 1031/2010 groza attiecībā uz 50 miljonu neiedalīto tirgus stabilitātes rezerves kvotu izsolīšanu inovācijas fonda vajadzībām un iekļauj sarakstā izsoles platformu, kas jāieceļ Vācijai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 3.d panta 3. punktu, 10. panta 4. punktu un 10.a panta 8. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Direktīvu 2003/87/EK ir izveidots fonds, no kura finansiāli atbalstīs inovāciju mazoglekļa tehnoloģiju jomā Savienības teritorijā (“inovācijas fonds”), darot pieejamus 400 miljonus kvotu no kopējā kvotu apjoma 2021.–2030. gadam ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā. Bez tam ar 50 miljoniem neiedalīto tirgus stabilitātes rezerves kvotu būtu jāpapildina iespējamie atlikušie ieņēmumi no 300 miljoniem kvotu, kas pieejamas 2013.–2020. gada periodā saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2010/670/ES (2), un tās būtu laikus – pirms 2021. gada – jāizmanto inovācijas fonda vajadzībām.

(2)

Lai nodrošinātu, ka inovācijas fonds spēj sniegt atbalstu pirms 2021. gada, minētie 50 miljoni kvotu ir jāmonetizē inovācijas fonda vajadzībām, izmantojot izsoles saskaņā ar Komisijas Regulā (ES) Nr. 1031/2010 (3) noteiktajiem noteikumiem un kārtību, kā jārīko izsoles kopējā izsoļu platformā.

(3)

Lai samazinātu dalībvalstu administratīvo slogu un uzlabotu efektivitāti kopumā, inovācijas fondam atvēlētie 50 miljoni kvotu būtu jāpieskaita kvotu apjomam, kas 2020. gadā kopējā izsoļu platformā jāizsola tām dalībvalstīm, kuras 2018. gada 1. janvārī bija iesaistītas kopīgajā rīcībā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1031/2010 26. pantu.

(4)

Iesaistītajām dalībvalstīm sava daļa no inovācijas fondam atvēlētajiem 50 miljoniem kvotu būtu jāizsola ar savu izsolītāju starpniecību. Lai saņemtu attiecīgos inovācijas fonda ieņēmumus, katram izsolītājam līdz 2019. gada 1. oktobrim jāizraugās izsolītāja norādītais bankas konts, kurā saņemt šos izsoles ieņēmumus. Izsolītāji drīkst izraudzīties savu esošo izsolītāja norādīto bankas kontu, kurā iemaksājami izsoles ieņēmumi, kas pienākas to dalībvalstij, atsevišķu izsolītāja norādītu bankas kontu, kas paredzēts izsoles ieņēmumiem inovācijas fonda vajadzībām, vai izsolītāja norādīto bankas kontu, kurš pieder citam izsolītājam no dalībvalsts, kas izsolīs kvotas inovācijas fonda vajadzībām.

(5)

Izsolītājiem, kas iecelti, lai izsolītu inovācijas fondam atvēlētos 50 miljonus kvotu, būtu jānodrošina, ka inovācijas fondam paredzētie izsoles ieņēmumi tiek iemaksāti kontā, kuru Komisija tiem paziņojusi šā fonda vajadzībām, ne vēlāk kā 15 dienas pēc tā mēneša beigām, kurā izsoles ieņēmumi gūti.

(6)

Pirms izsoles ieņēmumu izmaksāšanas izsolītājs no tiem drīkst atskaitīt papildu maksas, kas rodas sakarā ar šo izsoles ieņēmumu turēšanu izsolītāja norādītajā bankas kontā un to izmaksāšanu. Pirms pirmā atskaitījuma un pirms izmaiņām šādās maksās attiecīgā izsolītāja dalībvalsts paziņo Komisijai un visām pārējām dalībvalstīm, kāds ir papildu maksu apjoms un kādā nolūkā tās izsolītājs šīs papildu maksas plāno atskaitīt.

(7)

Regulas (ES) Nr. 1031/2010 61. pants pašlaik paredz, ka izsoles platforma vienlaicīgi izziņo katras izsoles detalizētos rezultātus un uzvarējušajiem solītājiem paziņo individuālos rezultātus. Tomēr izziņojamie izsoles rezultāti ir tik detalizēti, ka nav iespējama to publicēšana vienlaicīgi ar individuālo rezultātu paziņošanu uzvarējušajiem solītājiem. Lai saskaņotu šo noteikumu ar tirgus praksi un nodrošinātos pret tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, izsoles platforma pirms atlikušo izsoles rezultātu izziņošanas drīkst publicēt izsolīto kvotu apjomu un izsoles līdzsvara cenu, lai šī informācija tiktu publicēta vienlaicīgi ar izsoles individuālo rezultātu paziņošanu uzvarējušajiem solītājiem. Pārējie izsoles rezultāti būtu jāizziņo ne vēlāk kā 15 minūtes pēc solīšanas perioda beigām.

(8)

Dalībvalstīm, kas nepiedalās minētās regulas 26. panta 1. un 2. punktā paredzētajā kopīgajā rīcībā, Regula (ES) Nr. 1031/2010 ļauj iecelt savu izsoles platformu, kurā izsolīt tai pienākošos Direktīvas 2003/87/EK II un III nodaļas aptverto kvotu daļu. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1031/2010 30. panta 5. punkta trešo daļu šādas izsoles platformas var iecelt tikai tad, ja attiecīgo izsoles platformu iekļauj III pielikumā.

(9)

Atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1031/2010 30. panta 4. punktam Vācija informēja Komisiju par lēmumu nepiedalīties kopīgajā rīcībā, kas paredzēta minētās regulas 26. panta 1. un 2. punktā, un iecelt savu izsoles platformu.

(10)

2018. gada 12. aprīlī Vācija paziņoja Komisijai par savu nodomu iecelt European Energy Exchange AG par izsoles platformu, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1031/2010 30. panta 1. punktā, ne vairāk kā uz pieciem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Regulas (ES) Nr. 1031/2010 III pielikumā būtu jāiekļauj iecelšanas termiņš, iecelšanas juridiskais pamats un nosacījumi un pienākumi, kas European Energy Exchange AG piemērojami kā Vācijas izsoles platformai.

(11)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 1031/2010 būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

Lai Vācijas ieceltā izsoles platforma varētu rīkot paredzamas un savlaicīgas izsoles, šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1031/2010 groza šādi:

1)

regulas 10. pantam pievieno šādu 5. punktu:

“5.   Direktīvas 2003/87/EK III nodaļas aptvertajās kvotās, kas izsolāmas 2020. gadā, ietilpst arī 50 miljoni neiedalīto kvotu no tirgus stabilitātes rezerves, kura minēta minētās direktīvas 10.a panta 8. punkta otrajā daļā. Minētās kvotas sadala vienādās daļās starp dalībvalstīm, kas 2018. gada 1. janvārī piedalās kopīgajā rīcībā saskaņā ar šīs regulas 26. panta 1. punktu, un pieskaita to kvotu apjomam, kas izsolāmas katras šādas dalībvalsts vārdā. Minētie 50 miljoni kvotu principā sadalāmi vienmērīgi pa 2020. gadā rīkotajām izsolēm.”;

2)

regulas 23. pantu aizstāj ar šādu:

“23. pants

Izsolītāja funkcijas

1.   Izsolītājs veic šādas funkcijas:

a)

izsola katras tās dalībvalsts izsolāmo kvotu apjomu, kura to iecēlusi;

b)

saņem ieņēmumus no izsoles, kas pienākas katrai dalībvalstij, kura to iecēlusi;

c)

izmaksā ieņēmumus no izsoles, kas pienākas katrai dalībvalstij, kura to iecēlusi.

2.   Katras tās dalībvalsts izsolītājs, kas izsola kvotas saskaņā ar 10. panta 5. punktu, saņem no izsolītajām kvotām gūtos ieņēmumus sevis norādītā bankas kontā, ko tas izraudzījies ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. oktobrim, lai saņemtu maksājumus, kas dalībvalstij pienākas saskaņā ar 10. panta 5. punktu. Izsolītājs nodrošina, ka šie izsoles ieņēmumi tiek iemaksāti kontā, ko Komisija tam paziņojusi Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 8. punkta nolūkā, vēlākais 15 dienas pēc tā mēneša beigām, kurā izsoles ieņēmumi gūti. Izsolītājs pirms izmaksāšanas var atskaitīt papildu maksas par ieņēmumu turēšanu un izmaksāšanu, ja par to iepriekš paziņots Komisijai un visām pārējām dalībvalstīm, norādot apjomu un iemeslu, kādēļ tā dalībvalsts iekasē šādas maksas.”;

3)

regulas 61. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Saskaņā ar 1. punktu izsoles platforma izziņo vismaz šādus katras izsoles rezultātus:

a)

izsolītais kvotu apjoms;

b)

izsoles līdzsvara cena euro;

c)

kopējais iesniegto solījumu skaits;

d)

kopējais solītāju skaits un uzvarējušo solītāju skaits;

e)

ja izsole ir atcelta – izsoles, uz kurām kvotas pārnesīs;

f)

kopējie izsoles ieņēmumi;

g)

ja izsoles platformas ir ieceltas saskaņā ar 26. panta 1. vai 2. punktu – ieņēmumu sadale starp dalībvalstīm.”;

4)

regulas 61. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Tajā pašā laikā, kad izsoles platforma izziņo katras izsoles rezultātus saskaņā ar 2. punkta a) un b) apakšpunktu, izsoles platforma ar savu sistēmu starpniecību katram uzvarējušajam solītājam paziņo šādu informāciju:

a)

kopējais kvotu skaits, kas tiks piešķirts šim solītājam;

b)

ja uzvarējušo solījumu starpā ir līdzvērtīgie solījumi – kuri no tiem izvēlēti pēc nejaušības principa;

c)

veicamais maksājums vai nu euro, vai tādas dalībvalsts valūtā, kas nav euro zonas dalībniece, pēc solītāja izvēles, ar nosacījumu, ka klīringa sistēma vai norēķinu sistēma spēj apstrādāt minēto nacionālo valūtu;

d)

datums, līdz kuram maksājums likvīdos maksāšanas līdzekļos iemaksājams izsolītāja norādītajā bankas kontā.”;

5)

regulas III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 30. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(2)  Komisijas 2010. gada 3. novembra Lēmums 2010/670/ES, ar ko nosaka kritērijus un pasākumus tādu komerciālu demonstrējumu projektu finansēšanai, kuru mērķis ir CO2 uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana videi drošā veidā, kā arī inovatīvu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju demonstrējumu projektu finansēšanai atbilstīgi sistēmai par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecību Kopienā, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L 290, 6.11.2010., 39. lpp.).

(3)  Komisijas 2010. gada 12. novembra Regula (ES) Nr. 1031/2010 par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu izsoļu laika grafiku, administrēšanu un citiem aspektiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā (OV L 302, 18.11.2010., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1031/2010 III pielikumam pievieno šādu 5. daļu:

Vācijas ieceltās izsoles platformas

5.

Izsoles platforma

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Juridiskais pamats

30. panta 1. punkts

 

Iecelšanas periods

Maksimums piecu gadu periods no 2019. gada 5. janvāra (agrākais datums) līdz 2024. gada 4. janvārim, neskarot 30. panta 5. punkta otro daļu.

 

Nosacījumi

Piekļuve izsolēm nav saistīta ar kļūšanu par locekli vai dalībnieku otrreizējā tirgū, ko organizē EEX, vai citā EEX vai trešās puses pārvaldītā tirdzniecības vietā.

 

Pienākumi

1.

Divu mēnešu laikā no 2019. gada 5. janvāraEEX iesniedz Vācijai izejas stratēģiju. Izejas stratēģija neskar EEX pienākumus, kuri noteikti līgumā ar Komisiju un dalībvalstīm, kas noslēgts atbilstīgi 26. pantam, un Komisijas un attiecīgo dalībvalstu tiesības saskaņā ar šo līgumu.

2.

Vācija informē Komisiju par visām būtiskajām izmaiņām attiecīgajās līgumiskajās attiecībās ar EEX, par kurām Komisijai paziņots 2018. gada 12. aprīlī.”