27.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/155


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2019/2177


(2019. gada 18. decembris),


ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II), Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai


(Dokuments attiecas uz EEZ)


EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,


ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu un 62. pantu,


ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,


pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,


ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (1),


ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),


saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),


tā kā:


(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (4) izveido tiesisko regulējumu datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem (DZPS) un nosaka, ka pēctirdzniecības datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējam ir jāsaņem atļauja kā apstiprinātai publicēšanas struktūrai (APS). Turklāt saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES konsolidētu datu lentes nodrošinātājam (KDLN) ir pienākums piedāvāt konsolidētus tirdzniecības datus, kas aptver visus tirdzniecības darījumus Savienībā gan ar pašu kapitāla instrumentiem, gan ar instrumentiem, kuri nav pašu kapitāla instrumenti. Ar Direktīvu 2014/65/ES tiek arī formalizēti darījumu ziņošanas kanāli kompetentajām iestādēm, pieprasot trešai personai, kas ziņo ieguldījumu brokeru sabiedrību vārdā, saņemt atļauju kā apstiprinātai ziņošanas sistēmai (AZS).


(2)

Tirdzniecības datu kvalitāte un šādu datu apstrādes un nodrošināšanas kvalitāte, tostarp datu apstrāde un nodrošināšana pārrobežu mērogā, ir ārkārtīgi nozīmīga, lai sasniegtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 (5) galveno mērķi, proti, nostiprināt finanšu tirgu pārredzamību. Precīzi tirdzniecības dati lietotājiem sniedz pārskatu pār tirdzniecības darbību Savienības finanšu tirgos, un kompetentajām iestādēm tie sniedz precīzu un visaptverošu informāciju par attiecīgajiem darījumiem. Ņemot vērā pārrobežu aspektu datu apstrādē, ar datiem saistītu kompetenču apkopošanas priekšrocības, tostarp potenciālos apjomradītos ietaupījumus, kā arī negatīvo ietekmi, ko uz tirdzniecības datu kvalitāti un DZPS uzdevumiem atstāj iespējamās uzraudzības prakses atšķirības, ir lietderīgi kompetento iestāžu DZPS atļauju izsniegšanas un uzraudzības pilnvaras, kā arī datu apkopošanas pilnvaras nodot Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010 (6) (EVTI), izņemot attiecībā uz tiem AZS vai APS, kuri izmanto atkāpi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 600/2014.


(3)

Lai panāktu konsekventu šādu pilnvaru nodošanu, ir lietderīgi svītrot noteikumus, kas saistīti ar DZPS piemērotajām operacionālajām prasībām un Direktīvā 2014/65/ES noteiktajām kompetento iestāžu kompetencēm saistībā ar DZPS, kā arī ieviest minētos noteikumus Regulā (ES) Nr. 600/2014.


(4)

Tas, ka pilnvaras izsniegt atļaujas DZPS un tos uzraudzīt, izņemot attiecībā uz tiem AZS vai APS, kuri izmanto atkāpi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 600/2014, tiek nodotas EVTI, atbilst EVTI uzdevumiem. Konkrētāk, tas, ka kompetento iestāžu datu apkopošanas, atļauju izsniegšanas un uzraudzības pilnvaras tiek nodotas EVTI, ir noderīgi citiem uzdevumiem, ko EVTI veic saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 600/2014, piemēram, tirgus uzraudzība, pagaidu intervences pilnvaras un pozīciju pārvaldības pilnvaras un konsekventas atbilstības nodrošināšana pēctirdzniecības pārredzamības prasībām.


(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/138/EK (7) ir paredzēts, ka, ievērojot uz risku orientētu pieeju maksātspējas kapitāla prasībai, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām un grupām konkrētos apstākļos ir iespējams minētās prasības aprēķināšanai izmantot iekšējos modeļus, nevis standarta formulu.


(6)

Direktīvā 2009/138/EK ir paredzēta valsts komponente svārstīguma pielāgojumā. Ar mērķi nodrošināt, lai šī valsts komponente attiecīgajā valstī efektīvi mazinātu obligāciju vērtības starpības atlikumus, valsts komponentes iesaistīšanai būtu jānosaka piemērota riska koriģētas valsts starpības robežvērtība.


(7)

Ņemot vērā pārrobežu apdrošināšanas darbību skaita pieaugumu, ir nepieciešams uzlabot vienveidīgu Savienības tiesību aktu piemērošanu pārrobežu apdrošināšanas darbības gadījumos, īpaši sākumposmā. Šajā nolūkā būtu jāpastiprina informācijas apmaiņa un sadarbība starp uzraudzības iestādēm un Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/2010 (8) (EAAPI). Paziņošanas prasības nozīmīgas pārrobežu apdrošināšanas darbības vai krīzes situācijas gadījumiem, kā arī sadarbības platformu izveides nosacījumi būtu jāparedz jo īpaši tad, ja paredzētā pārrobežu apdrošināšanas darbība ir nozīmīga. Pārrobežu apdrošināšanas darbības nozīmīgums būtu jāvērtē gada bruto ieņēmumu ziņā, kas gūti no uzņēmējā dalībvalstī parakstītām prēmijām, salīdzinājumā ar apdrošināšanas sabiedrības kopējiem gada bruto ieņēmumiem no parakstītām prēmijām tādā ziņā, kādā tas ietekmē apdrošinājuma ņēmēju aizsardzību uzņēmējā dalībvalstī un kādā attiecīgās apdrošināšanas sabiedrības filiāle vai darbība ietekmē uzņēmējas dalībvalsts tirgu attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvību. Sadarbības platformas ir efektīvs instruments, lai panāktu ciešāku un savlaicīgu sadarbību starp uzraudzības iestādēm un tādējādi uzlabotu patērētāju aizsardzību. Tomēr lēmumi par atļauju izsniegšanu, uzraudzību un izpildi ir un paliek piederības dalībvalsts uzraudzības iestādes kompetencē.


(8)

Ja pārrobežu apdrošināšanas darbības attiecībā uz uzņēmējas dalībvalsts tirgu ir nozīmīgas un saistībā ar tām ir vajadzīga cieša piederības dalībvalsts un uzņemšanas dalībvalsts uzraudzības iestāžu sadarbība, īpaši tad, ja apdrošinātājam varētu rasties risks nonākt finansiālās grūtībās un tā rezultātā rastos kaitējums apdrošinājuma ņēmējiem un trešām personām, EAAPI būtu jāizveido un jākoordinē sadarbības platformas.


(9)

Lai ņemtu vērā to, ka EAAPI aizstāj Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju uzraudzītāju komiteju (CEIOPS), Direktīvā 2009/138/EK būtu jāsvītro atsauces uz CEIOPS.


(10)

Pēc izmaiņām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1093/2010 (9) Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Banku iestāde), kas izveidota ar minēto regulu (EBI), būs jauna loma novēršanas jomā, ar ko nepieļauj finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un būs jāizdara turpmākas izmaiņas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/849 (10).


(11)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīvas 2009/138/EK, 2014/65/ES un (ES) 2015/849,


IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.


1. pants


Grozījumi Direktīvā 2014/65/ES


Direktīvu 2014/65/ES groza šādi:


1)

direktīvas 1. pantu groza šādi:


a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:


“1.   Šī direktīva attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tirgus operatoriem un tām trešo valstu brokeru sabiedrībām, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai veic ieguldījumu darbības, Savienībā izveidojot filiāli.”;


b)

panta 2. punkta d) apakšpunktu svītro;


2)

direktīvas 4. panta 1. punktu groza šādi:


a)

punkta 36) un 37) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:


“36)

“vadības struktūra” ir ieguldījumu brokeru sabiedrības, tirgus operatora vai Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 36.a) apakšpunktā definētā datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēja struktūra vai struktūras, kas ir izraudzītas saskaņā ar valstu tiesību aktiem, ir tiesīgas noteikt vienības stratēģiju, mērķus un vispārējo virzību un pārzina un uzrauga lēmumu pieņemšanu vadības līmenī un kurās darbojas personas, kas faktiski virza vienības darbību.


Gadījumos, kad šajā direktīvā ir pieminēta vadības struktūra un saskaņā ar valstu tiesību aktiem vadības struktūras vadības un uzraudzības funkcijas ir piešķirtas dažādām struktūrām vai dažādiem vienas struktūras locekļiem, dalībvalstis konkrēti nosaka struktūras vai vadības struktūras locekļus, kas ir atbildīgi saskaņā ar valstu tiesību aktiem, ja šajā direktīvā nav noteikts citādi;

37)

“augstākā līmeņa vadība” ir fiziskas personas, kuras ieguldījumu brokeru sabiedrībā, tirgus operatorā vai Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 36.a) apakšpunktā definētā datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējā veic izpildfunkcijas un vadības struktūrai sniedz pārskatus par vienības ikdienas pārvaldību un ir atbildīgas par to, tostarp politikas īstenošanu attiecībā uz pakalpojumu un produktu izplatīšanu klientiem, ko īsteno brokeru sabiedrība un tās personāls;”;


b)

punkta 52), 53), 54) apakšpunktu, 55) apakšpunkta c) punktu un 63) apakšpunktu svītro;


3)

direktīvas 22. pantā pievieno šādu daļu:


“Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes, kas atbild par Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 34) apakšpunktā definētās apstiprinātās publicēšanas struktūras (APS) ar atkāpi saskaņā ar minētās regulas 2. panta 3. punktu vai minētās regulas 2. panta 1. punkta 36) apakšpunktā definētās apstiprinātās ziņošanas sistēmas (AZS) ar atkāpi saskaņā ar minētās regulas 2. panta 3. punktu darbību atļaušanu un uzraudzību, uzrauga minētās APS un AZS darbības ar mērķi novērtēt atbilstību minētajā regulā paredzētajiem darbības nosacījumiem. Dalībvalstis nodrošina, ka ir noteikti piemēroti pasākumi, kas ļauj kompetentajām iestādēm iegūt informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu APS un AZS atbilstību minētajām saistībām.”;


4)

direktīvas V sadaļu svītro;


5)

direktīvas 70. pantu groza šādi:


a)

panta 3. punktu groza šādi:


i)

punkta a) apakšpunktā svītro xxxvii) līdz xxxx) punktu;


ii)

punkta b) apakšpunktā pēc xx) punkta iekļauj šādu punktu:


“xxa)

27.f panta 1., 2. un 3. punkts, 27.g panta 1. līdz 5. punkts un 27.i panta 1. līdz 4. punkts, ja uz APS vai AZS attiecas atkāpe saskaņā ar 2. panta 3. punktu;”;


b)

panta 4. punkta a) un b) apakšpunktus aizstāj ar šādiem:


“a)

šīs direktīvas 5. pants vai 6. panta 2. punkts, vai 34., 35., 39. vai 44. pants; vai


b)

Regulas (ES) Nr. 600/2014 7. panta 1. punkta trešais teikums vai minētās regulas 11. panta 1. punkts un, ja uz APS vai AZS attiecas atkāpe saskaņā ar minētās regulas 2. panta 3. punktu, minētās regulas 27.b pants.”;


c)

panta 6. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:


“c)

attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību, tirgus operatoru, kuram ir atļauja uzturēt daudzpusējo tirdzniecības sistēmu vai organizētu tirdzniecības sistēmu, vai regulētu tirgu, – iestādes atļaujas anulēšana vai apturēšana saskaņā ar šīs direktīvas 8. un 43. pantu un, ja uz APS vai AZS attiecas atkāpe saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 3. punktu, atļaujas anulēšana vai apturēšana saskaņā ar minētās regulas 27.e pantu;”;


6)

direktīvas 71. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:


“6.   Ja publiskots kriminālsods vai administratīvs sods attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrību, tirgus operatoru, kredītiestādi saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un darbībām vai papildpakalpojumiem, vai trešo valstu sabiedrību filiālēm, kurām atļauja ir izsniegta saskaņā ar šo direktīvu, vai uz APS vai AZS, kurām atļauja izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 600/2014 un uz kurām attiecas atkāpe saskaņā ar minētās regulas 2. panta 3. punktu, EVTI attiecīgajā reģistrā pievieno norādi par publiskoto sankciju.”;


7)

direktīvas 77. panta 1. punkta pirmajā daļā ievadteikumu aizstāj ar šādu:


“Dalībvalstis paredz, ka katrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK (*1) pilnvarotai personai, kas kādā ieguldījumu brokeru sabiedrībā, regulētā tirgū, vai APS vai AZS, kurām izsniegta atļauja saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 600/2014 un uz kurām attiecas atkāpe saskaņā ar minētās regulas 2. panta 3. punktu, veic uzdevumu, kurš raksturots Direktīvas 2013/34/ES 34. pantā vai Direktīvas 2009/65/EK 73. pantā, vai kādu citu likumā paredzētu uzdevumu, tūlīt jāpaziņo kompetentajām iestādēm visi fakti vai lēmumi attiecībā uz šo uzņēmumu, ko tā konstatējusi, veicot savu uzdevumu, un kas var:


(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/43/EK (2006. gada 17. maijs), ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK (OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.).”;"

8)

direktīvas 89. pantu groza šādi:


a)

panta 2. un 3. punktus aizstāj ar šādiem:


“2.   Pilnvaras pieņemt 2. panta 3. punktā, 4. panta 1. punkta 2) apakšpunkta otrajā daļā, 4. panta 2. punktā, 13. panta 1. punktā, 16. panta 12. punktā, 23. panta 4. punktā, 24. panta 13. punktā, 25. panta 8. punktā, 27. panta 9. punktā, 28. panta 3. punktā, 30. panta 5. punktā, 31. panta 4. punktā, 32. panta 4. punktā, 33. panta 8. punktā, 52. panta 4. punktā, 54. panta 4. punktā, 58. panta 6. punktā un 79. panta 8. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 2014. gada 2. jūlija.


3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta 3. punktā, 4. panta 1. punkta 2) apakšpunkta otrajā daļā, 4. panta 2. punktā, 13. panta 1. punktā, 16. panta 12. punktā, 23. panta 4. punktā, 24. panta 13. punktā, 25. panta 8. punktā, 27. panta 9. punktā, 28. panta 3. punktā, 30. panta 5. punktā, 31. panta 4. punktā, 32. panta 4. punktā, 33. panta 8. punktā, 52. panta 4. punktā, 54. panta 4. punktā, 58. panta 6. punktā un 79. panta 8. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.”;


b)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu:


“5.   Saskaņā ar 2. panta 3. punktu, 4. panta 1. punkta 2) apakšpunkta otro daļu, 4. panta 2. punktu, 13. panta 1. punktu, 16. panta 12. punktu, 23. panta 4. punktu, 24. panta 13. punktu, 25. panta 8. punktu, 27. panta 9. punktu, 28. panta 3. punktu, 30. panta 5. punktu, 31. panta 4. punktu, 32. panta 4. punktu, 33. panta 8. punktu, 52. panta 4. punktu, 54. panta 4. punktu, 58. panta 6. punktu vai 79. panta 8. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.”;


9)

direktīvas 90. panta 2. un 3. punktu svītro;


10)

direktīvas 93. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:


“Dalībvalstis minētos pasākumus piemēro no 2018. gada 3. janvāra.”;


11)

direktīvas I pielikuma D iedaļu svītro.


2. pants


Grozījumi Direktīvā 2009/138/EK


Direktīvu 2009/138/EK groza šādi:


1)

direktīvas 77.d panta 4. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:


“Katrai attiecīgajai valstij svārstīguma pielāgojumu bezriska procentu likmēm, kas minētas 3. punktā, minētās valsts valūtai pirms 65 % koeficienta piemērošanas palielina par atšķirību starp riska koriģētās valsts starpību un divkāršu riska koriģētu valūtas starpību, ja šī atšķirība ir pozitīva un riska koriģētā valsts starpība ir lielāka nekā 85 bāzes punkti.”;


2)

direktīvas 112. pantā iekļauj šādu punktu:


“3.a   Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 35. panta 1. punktu uzraudzības iestādes informē EAAPI par visiem pieteikumiem izmantot vai mainīt iekšējo modeli. Pēc vienas vai vairāku attiecīgo uzraudzības iestāžu lūguma EAAPI saskaņā ar Regulas (ES) 1094/2010 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu uzraudzības iestādei vai iestādēm, kas palīdzību ir lūgušas, var sniegt tehnisku palīdzību attiecībā uz lēmumu par pieteikumu.”;


3)

direktīvas I sadaļas VIII nodaļā iekļauj šādu iedaļu:


“2.A iedaļa

Paziņošanas un sadarbības platformas

152.a pants


Paziņošana


1.   Ja piederības dalībvalsts uzraudzības iestāde plāno izsniegt licenci apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai, kuras darbības plāns liecina, ka daļa no tās darbībām balstīsies uz brīvību sniegt pakalpojumus vai brīvību veikt uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, un minētais darbības plāns arī liecina, ka minētās darbības, ļoti iespējams, būs nozīmīgas attiecībā uz uzņēmējas dalībvalsts tirgu, piederības dalībvalsts uzraudzības iestāde par to paziņo EAAPI un attiecīgās uzņēmējas dalībvalsts uzraudzības iestādei.


2.   Piederības dalībvalsts uzraudzības iestāde papildus 1. punktā paredzētajam paziņojumam EAAPI un attiecīgās uzņēmējas dalībvalsts uzraudzības iestādei paziņo arī gadījumā, ja tā konstatē finanšu stāvokļa pasliktināšanos vai citus jaunus riskus, ko rada apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība, kura veic darbības, kuru pamatā ir brīvība sniegt pakalpojumus vai brīvība veikt uzņēmējdarbību, un kurām var būt pārrobežu ietekme. Uzņēmējas dalībvalsts uzraudzības iestāde var arī paziņot attiecīgās piederības dalībvalsts uzraudzības iestādei gadījumā, ja tai ir nopietnas un pamatotas bažas par patērētāju aizsardzību. Uzraudzības iestādes var vērsties ar lietu EAAPI un lūgt tās palīdzību gadījumā, ja nav izdevies rast divpusēju risinājumu.


3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētie paziņojumi ir pietiekami detalizēti, lai varētu veikt pienācīgu novērtējumu.


4.   Šā panta 1. un 2. punktā minētie paziņojumi neskar piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts uzraudzības iestāžu uzraudzības pilnvaras, kuras paredzētas šajā direktīvā.


152.b pants


Sadarbības platformas


1.   Gadījumos, kad pastāv pamatotas bažas par negatīvu ietekmi uz apdrošinājuma ņēmējiem, EAAPI var pēc savas iniciatīvas vai pēc vienas vai vairāku attiecīgo uzraudzības iestāžu lūguma izveidot un koordinēt sadarbības platformu nolūkā stiprināt informācijas apmaiņu un plašāku sadarbību starp attiecīgajām uzraudzības iestādēm, ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība veic vai plāno veikt darbības, kuru pamatā ir brīvība sniegt pakalpojumus vai brīvība veikt uzņēmējdarbību un ja:


a)

šādas darbības ir nozīmīgas attiecībā uz uzņēmējas dalībvalsts tirgu;


b)

piederības dalībvalsts uzraudzības iestāde saskaņā ar 152.a panta 2. punktu ir sniegusi paziņojumu par finanšu stāvokļa pasliktināšanos vai citiem jauniem riskiem; vai


c)

lieta ir nodota EAAPI saskaņā ar 152.a pantu 2. punktu.


2.   Šā panta 1. punkts neskar attiecīgo uzraudzības iestāžu tiesības izveidot sadarbības platformu, ja tās visas piekrīt to darīt.


3.   Sadarbības platformas izveide atbilstīgi 1. un 2. punktam neskar uzraudzības pilnvaras, kuras piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts uzraudzības iestāžu uzraudzības pilnvaras, kuras paredzētas šajā direktīvā.


4.   Neskarot Regulas (ES) Nr. 1094/2010 35. pantu, attiecīgās kompetentās iestādes pēc EAAPI pieprasījuma laikus sniedz visu nepieciešamo informāciju, lai sadarbības platforma varētu pienācīgi darboties.”;


4)

direktīvas 231. pantu groza šādi:


a)

panta 1. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:


“Grupas uzraudzības iestāde pārējos uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļus, tai skaitā EAAPI, nekavējoties informē par pieteikuma saņemšanu un pārsūta minētajiem locekļiem pilnībā aizpildīto pieteikumu, tostarp sabiedrības iesniegto dokumentāciju. Pēc vienas vai vairāku attiecīgo uzraudzības iestāžu lūguma EAAPI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu uzraudzības iestādei vai iestādēm, kas palīdzību ir lūgušas, var sniegt tehnisku palīdzību attiecībā uz lēmumu par pieteikumu.”;


b)

panta 3. punkta trešās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:


“Ja EAAPI šā punkta otrajā daļā minēto lēmumu nepieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 19. panta 3. punktu, grupas uzraudzības iestāde pieņem galīgo lēmumu.”;


5)

direktīvas 237. panta 3. punkta trešās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:


“Ja EAAPI šā punkta otrajā daļā minēto lēmumu nepieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 19. panta 3. punktu, grupas uzraudzības iestāde pieņem galīgo lēmumu.”;


6)

direktīvas 248. panta 4. punkta trešo daļu svītro.


3. pants


Grozījumi Direktīvā (ES) 2015/849


Direktīvu (ES) 2015/849 groza šādi:


1)

direktīvas 6. pantu groza šādi:


a)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:


“3.   Komisija 1. punktā minēto ziņojumu dara pieejamu dalībvalstīm un atbildīgajiem subjektiem, lai palīdzētu tiem identificēt, izprast, pārvaldīt un mazināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku un lai ļautu citām iesaistītajām personām, tostarp valstu likumdevējiem, Eiropas Parlamentam, Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Banku iestāde), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (*2) (EBI), un ES finanšu ziņu vākšanas vienību (FIU) pārstāvjiem labāk izprast minētos riskus. Ziņojumu publisko vēlākais sešus mēnešus pēc tam, kad tie darīti pieejami dalībvalstīm, izņemot tās ziņojuma daļas, kas satur klasificētu informāciju.


(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).”;"

b)

panta 5. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:


“Pēc tam EBI sniedz atzinumu reizi divos gados.”;


2)

direktīvas 7. pantu groza šādi:


a)

panta 2. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:


“Minēto iestādi vai mehānisma aprakstu dara zināmu Komisijai, EBI un pārējām dalībvalstīm.”;


b)

panta 5. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:


“5.   Dalībvalstis savu riska novērtējumu rezultātus, tostarp to atjauninājumus, dara pieejamus Komisijai, EBI un pārējām dalībvalstīm.”;


3)

direktīvas 17. pantā pirmo teikumu aizstāj ar šādu:


“Līdz 2017. gada 26. jūnijam EUI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. pantu izdod pamatnostādnes kompetentajām iestādēm, kredītiestādēm un finanšu iestādēm par riska faktoriem, kas jāņem vērā, un par pasākumiem, kas jāveic situācijās, kurās ir piemēroti veikt vienkāršotas klienta uzticamības pārbaudes pasākumus. No 2020. gada 1. janvāra šādas pamatnostādnes attiecīgā gadījumā izdod EBI.”;


4)

direktīvas 18. panta 4. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:


“4.   Līdz 2017. gada 26. jūnijam EUI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. pantu izdod pamatnostādnes kompetentajām iestādēm, kredītiestādēm un finanšu iestādēm par riska faktoriem, kas jāņem vērā, un par pasākumiem, kas jāveic situācijās, kurās ir piemēroti veikt vienkāršotas klienta uzticamības pārbaudes pasākumus. No 2020. gada 1. janvāra šādas pamatnostādnes attiecīgā gadījumā izdod EBI.”;


5)

direktīvas 41. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:


“1.   Uz personas datu apstrādi, ko veic saskaņā ar šo direktīvu, attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (*3) un (ES) 2018/1725 (*4).


(*3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.)."

(*4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).”;"

6)

direktīvas 45. pantu groza šādi:


a)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:


“4.   Dalībvalstis un EBI cita citu informē par gadījumiem, kad trešās valsts tiesību akti neļauj īstenot 1. punktā paredzēto politiku un procedūras. Šādos gadījumos var īstenot saskaņotu rīcību, lai rastu risinājumu. Novērtējot, kuras trešās valstis neatļauj īstenot 1. punktā paredzēto politiku un procedūras, dalībvalstis un EBI ņem vērā visus juridiskos ierobežojumus, kas var kavēt pareizu minētās politikas un procedūru īstenošanu, tajā skaitā slepenību, datu aizsardzību un citus ierobežojumus, kas ierobežo informācijas apmaiņu, kura var būt svarīga šajā nolūkā.”;


b)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:


“6.   EBI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, norādot 5. punktā minēto papildu pasākumu veidu un minimuma darbības, kas jāveic kredītiestādēm un finanšu iestādēm, ja trešās valsts tiesību akti neļauj īstenot 1. un 3. punktā paredzētos pasākumus.


EBI pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz 2016. gada 26. decembrim.”;


c)

panta 10. punktu aizstāj ar šādu:


“10.   EBI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu ar kritērijiem, lai noteiktu apstākļus, kādos ir piemēroti saskaņā ar 9. punktu iecelt centrālo kontaktpunktu, un to, kādām vajadzētu būt centrālo kontaktpunktu funkcijām.


EBI pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz 2017. gada 26. jūnijam.”;


7)

direktīvas 48. pantu groza šādi:


a)

panta 1.a punkta otrās daļas trešo teikumu aizstāj ar šādu:


“Dalībvalstu finanšu uzraudzības iestādes darbojas arī kā kontaktpunkts EBI.”;


b)

panta 10. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:


“10.   Līdz 2017. gada 26. jūnijam EUI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. pantu izdod pamatnostādnes kompetentajām iestādēm par uz risku balstītas uzraudzības pieejas iezīmēm un par pasākumiem, kas jāveic, īstenojot uz risku balstītu uzraudzību. No 2020. gada 1. janvāra šādas pamatnostādnes attiecīgā gadījumā izdod EBI.”;


8)

direktīvas VI nodaļas 3. iedaļas II apakšiedaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:


Sadarbība ar EBI”;


9)

direktīvas 50. pantu aizstāj ar šādu:


50. pants

Kompetentās iestādes sniedz EBI visu informāciju, kas nepieciešama, lai tai ļautu veikt savus pienākumus saskaņā ar šo direktīvu.”;


10)

direktīvas 62. pantu groza šādi:


a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:


“1.   Dalībvalstis nodrošina, lai to kompetentās iestādes informētu EBI par visiem administratīvajiem sodiem un pasākumiem, kas saskaņā ar 58. un 59. pantu ir piemēroti kredītiestādēm un finanšu iestādēm, tostarp par jebkuru ar tiem saistītu pārsūdzību un tās iznākumu.”;


b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:


“3.   EBI uztur tīmekļa vietni ar saitēm uz katru kompetento iestāžu publikāciju par administratīviem sodiem un pasākumiem, kas saskaņā ar 60. pantu ir piemēroti kredītiestādēm un finanšu iestādēm, un norāda, uz cik ilgu laikposmu katra dalībvalsts publicē administratīvos sodus un pasākumus.”


4. pants


Transponēšana


1.   Dalībvalstis līdz 2021. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās tūlīt dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.


2.   Dalībvalstis līdz 2020. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 2. panta 1. punkta prasības. Tās tūlīt dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.


3.   Dalībvalstis pasākumus saistībā ar 1. pantu piemēro no 2022. gada 1. janvāra un saistībā ar 2. un 3. pantu – no 2021. gada 30. jūnija. Dalībvalstis piemēro pasākumus saistībā ar 2 panta 1. punktu līdz 2020. gada 1. jūlijam.


4.   Kad dalībvalstis pieņem 1. un 2. punktā minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce un kā formulējams minētais paziņojums.


5. pants


Stāšanās spēkā


Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


6. pants


Adresāti


Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.


Strasbūrā, 2019. gada 18. decembrī


Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

T. TUPPURAINEN


(1)  OV C 251, 18.7.2018., 2. lpp.

(2)  OV C 227, 28.6.2018., 63. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2019. gada 2. decembra lēmums.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).