12.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/178


Labojums Komisijas Deleģētajā direktīvā (ES) 2019/1846 (2019. gada 8. augusts), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai noteiktu iekšdedzes motoru lodmetālos

(“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 283, 2019. gada 5. novembris)

42. lappusē 2. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2020. gada 30. aprīlim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2020. gada 1. maija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.”