28.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/54


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/1971

(2019. gada 26. novembris),

ar ko shēmu Universal Feed Assurance Scheme atzīst par tādu, kura apliecina atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/70/EK un 2009/28/EK noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK (1), un jo īpaši tās 7.c panta 4. punkta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (2), un jo īpaši tās 18. panta 4. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 98/70/EK 7.b un 7.c pantā un IV pielikumā un Direktīvas 2009/28/EK 17. un 18. pantā un V pielikumā ir noteikti līdzīgi biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējības kritēriji, kā arī līdzīgas procedūras, ar kurām verificē to atbilstību minētajiem kritērijiem.

(2)

Ja Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkta vajadzībām ir jāņem vērā biodegvielas un bioloģiskie šķidrie kurināmie, dalībvalstīm būtu jāprasa, lai uzņēmēji pierāda, ka biodegvielas un bioloģiskie šķidrie kurināmie atbilst minētās direktīvas 17. panta 2. līdz 5. punktā noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem.

(3)

Komisija var pieņemt lēmumu, ka brīvprātīgās valstu vai starptautiskās shēmas, kurās noteikti standarti biomasas produktu ražošanai, sniedz precīzus datus Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 2. punkta vajadzībām un/vai apliecina, ka biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā kurināmā sūtījumi atbilst 17. panta 3., 4. un 5. punktā noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem un/vai ka materiāli nav tīši modificēti vai pārvērsti par atkritumiem, lai uz sūtījumu vai tā daļu attiektos IX pielikums. Ja uzņēmējs iesniedz saskaņā ar Komisijas atzītu brīvprātīgu shēmu iegūtu pierādījumu vai datus, dalībvalstij – ciktāl piemērojams atzīšanas lēmums – nebūtu jāprasa piegādātājam papildu pierādījumi par atbilstību ilgtspējības kritērijiem.

(4)

Pieprasījums atzīt, ka shēma Universal Feed Assurance Scheme apliecina biodegvielas sūtījumu atbilstību Direktīvā 98/70/EK un Direktīvā 2009/28/EK noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem, Komisijai pirmoreiz tika iesniegts 2019. gada 14. jūnijā. Šī shēma (bāzēta šādā adresē: Confederation House, East of England Showground, Peterborough, PE2 6XE, Apvienotā Karaliste) attiecas uz barības sastāvdaļām un kombinējamiem barības maisījumiem, kā arī kombinējamiem kultūraugiem. Shēma aptver lauksaimniecisku izejvielu tirdzniecības, transporta un uzglabāšanas posmus no saimniecības vārtiem līdz pirmapstrādātājam, bet attiecībā uz pārējiem posmiem tā paļaujas uz citām Komisijas atzītām brīvprātīgajām shēmām. Līdz ar to tas ir shēmas Universal Feed Assurance Scheme pienākums pārliecināties, ka Komisijas izdotie atzīšanas lēmumi shēmām, ar kurām tā kopdarbojas, sadarbības laikā joprojām ir spēkā. Atzītā shēma būtu jāpublisko pārredzamības platformā, kas izveidota saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK.

(5)

Shēmas Universal Feed Assurance Scheme novērtējumā Komisija konstatēja, ka tā pienācīgi aptver Direktīvā 98/70/EK un Direktīvā 2009/28/EK noteiktos ilgtspējības kritērijus, izņemot Direktīvas 98/70/EK 7.b panta 2. punktā un Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 2. punktā noteiktos. Tomēr tā sniedz precīzus datus par elementiem, kas vajadzīgi uzņēmējiem pārraudzības ķēdes lejupējos posmos, lai pierādītu atbilstību Direktīvas 98/70/EK 7.b panta 2. punktam un Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 2. punktam, un izmanto masu bilances metodiku, kas atbilst Direktīvas 98/70/EK 7.c panta 1. punkta un Direktīvas 2009/28/EK 18. panta 1. punkta prasībām.

(6)

Shēmas Universal Feed Assurance Scheme novērtējums apliecināja, ka tā ir pietiekami uzticama, pārredzama un tajā ir nodrošināta neatkarīga revīzija, kā arī ir ievērotas Direktīvas 98/70/EK IV pielikumā un Direktīvas 2009/28/EK V pielikumā noteiktās metodiskās prasības.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Shēma Universal Feed Assurance Scheme (turpmāk “shēma”), kuras atzīšanas pieprasījums Komisijai tika iesniegts 2019. gada 14. jūnijā, apliecina, ka tādu biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo sūtījumi, kas saražoti atbilstoši shēmā noteiktajiem biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanas standartiem, atbilst ilgtspējības kritērijiem, kuri noteikti Direktīvas 98/70/EK 7.b panta 3., 4. un 5. punktā un Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 3., 4. un 5. punktā.

Turklāt tiktāl, ciktāl shēma nodrošina, ka visa relevantā informācija no uzņēmējiem pārraudzības ķēdes augšupējos posmos tiek nodota uzņēmējiem ražošanas ķēdes lejupējos posmos, tā satur precīzus datus Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 2. punkta un Direktīvas 98/70/EK 7.b panta 2. punkta vajadzībām.

2. pants

Ja shēmā, kura 2019. gada 14. jūnijā iesniegta Komisijai atzīšanai, izdara saturiskas izmaiņas, kas var ietekmēt šā lēmuma pieņemšanas pamatu, par šādām izmaiņām nekavējoties paziņo Komisijai. Komisija paziņotās izmaiņas novērtē, lai noteiktu, vai shēma vēl joprojām pienācīgi aptver ilgtspējības kritērijus, attiecībā uz kuriem tā atzīta.

3. pants

Komisija šo lēmumu var atcelt cita starpā šādos apstākļos:

a)

ja ir skaidri pierādījumi, ka ar shēmu nav īstenoti elementi, kurus šā lēmumā sakarā uzskata par svarīgiem, vai ja shēmas elementi ir nopietni un strukturāli pārkāpti;

b)

ja par shēmu Komisijai netiek iesniegti gada ziņojumi, kā noteikts Direktīvas 98/70/EK 7.c panta 6. punktā un Direktīvas 2009/28/EK 18. panta 6. punktā;

c)

ja shēmā netiek īstenoti neatkarīgas revīzijas standarti, kas norādīti Direktīvas 98/70/EK 7.c panta 5. punkta trešajā daļā un Direktīvas 2009/28/EK 18. panta 5. punkta trešajā daļā minētajos īstenošanas aktos, vai citu shēmas elementu uzlabojumi, kurus uzskata par svarīgiem atzīšanas saglabāšanai.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Briselē, 2019. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.

(2)  OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.