25.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 303/29


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/1942

(2019. gada 22. novembris),

ar ko karbendazīmu neapstiprina par 9. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (2) izveidots to aktīvo vielu saraksts, kuras jānovērtē, lai lemtu par to apstiprināšanu lietošanai biocīdos. Karbendazīms (EK Nr.: 234-232-0, CAS Nr.: 10605-21-7) ir minētajā sarakstā.

(2)

Karbendazīms ir novērtēts lietošanai biocīdos, kuri pieder pie 9. produkta veida “Šķiedru, ādas, gumijas un polimerizētu materiālu konservanti”, kas aprakstīts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (3) V pielikumā un atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā aprakstītajam 9. produkta veidam.

(3)

Vācijas kompetentā novērtētājiestāde 2013. gada 2. augustā iesniedza Komisijai novērtējuma ziņojumu kopā ar saviem ieteikumiem.

(4)

Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 7. panta 2. punktu, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, Biocīdu komiteja 2019. gada 27. februārī pieņēma Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumu (4).

(5)

Saskaņā ar minēto atzinumu nav paredzams, ka 9. produkta veida biocīdi, kuri satur karbendazīmu, atbildīs Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 1. punkta b) apakšpunktā izvirzītajiem kritērijiem, jo novērtētajos vidiskajos scenārijos konstatēti nepieņemami riski videi un drošus lietojumus atrast nebija iespējams.

(6)

Ņemot vērā Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumu, karbendazīmu lietošanai 9. produkta veida biocīdos apstiprināt nav lietderīgi, jo nav izpildīti Regulas (ES) Nr. 528/2012 4. panta 1. punktā noteiktie nosacījumi.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU:

1. pants

Karbendazīmu (EK Nr.: 234-232-0, CAS Nr.: 10605-21-7) neapstiprina par 9. produkta veida biocīdos lietojamu aktīvo vielu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2019. gada 22. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).

(4)  Biocidal Products Committee (BPC) opinion on the application for approval of the active substance Carbendazim, Product type: 9, ECHA/BPC/218/2019, pieņemts 2019. gada 27. februārī.