18.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 297/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/1915

(2019. gada 14. oktobris)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 28. februārī pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Baltkrievijas Republiku par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu (“nolīgums”), kamēr norisinās sarunas par nolīgumu par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi. Sarunas tika sekmīgi pabeigtas, 2019. gada 17. jūnija e-pastu apmaiņā parafējot nolīgumu.

(2)

Austrumu partnerības samita 2009. gada 7. maija deklarācijā Savienība un partnervalstis apliecināja savu politisko atbalstu vīzu režīma liberalizācijai drošā un aizsargātā vidē un atkārtoti apliecināja savu nodomu veikt pakāpeniskus pasākumus, lai pienācīgā laikā panāktu bezvīzu režīmu saviem pilsoņiem.

(3)

Nolīguma mērķis ir uz savstarpības pamata atvieglot vīzu izsniegšanu Savienības un Baltkrievijas pilsoņiem paredzētās uzturēšanās laikposmam, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu periodā.

(4)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (1); tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Apvienotajai Karalistei šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(5)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (2); tādēļ Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(6)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Padomei būtu jāpieņem lēmums par nolīguma noslēgšanu, ņemot vērā Komisijas novērtējumu par Baltkrievijas biometrisko diplomātisko pasu izsniegšanas sistēmas un to tehnisko specifikāciju drošību un integritāti.

(8)

Būtu jāparaksta nolīgums un būtu jāapstiprina nolīgumam pievienotās kopīgās deklarācijas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo atļauj Savienības vārdā parakstīt Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu, ņemot vērā minētā nolīguma noslēgšanu (3).

2. pants

Savienības vārdā tiek apstiprinātas nolīgumam pievienotās kopīgās deklarācijas.

3. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu(-as), kas ir tiesīga(-as) parakstīt nolīgumu Savienības vārdā.

4. pants

Komisija novērtē Baltkrievijas biometrisko diplomātisko pasu izsniegšanas sistēmas un to tehnisko specifikāciju drošību un integritāti un iesniedz savu novērtējumu Padomei. Ņemot vērā šādu novērtējumu, Padome lemj par nolīguma noslēgšanu.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2019. gada 14. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. LEPPÄ


(1)  Padomes Lēmums 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.).

(3)  Nolīguma tekstu publicēs kopā ar lēmumu par nolīguma noslēgšanu.