15.10.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 262/66


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2019/1722

(2019. gada 14. oktobris),

ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2018/1544 par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/1544 (2018. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu (1) ,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2018. gada 15. oktobrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2018/1544.

(2)

Lēmumu (KĀDP) 2018/1544 piemēro līdz 2019. gada 16. oktobrim. Pamatojoties uz minētā lēmuma pārskatīšanu, tajā noteiktie ierobežojošie pasākumi būtu jāpagarina līdz 2020. gada 16. oktobrim.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums (KĀDP) 2018/1544,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma (KĀDP) 2018/1544 8. pantu aizstāj ar šādu:

"8. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2020. gada 16. oktobrim. Šo lēmumu pastāvīgi pārskata. Ja Padome uzskata, ka lēmuma mērķi nav sasniegti, lēmumu attiecīgi atjauno vai groza."

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2019. gada 14. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

F. MOGHERINI


(1)  OV L 259, 16.10.2018., 25. lpp.