7.10.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 256/8


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/1671

(2019. gada 4. oktobris)

par Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (1), un jo īpaši tās 26. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2013. gada 15. oktobrī pieņēma Regulu (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai (ECB) uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību.

(2)

ECB uzticēto uzdevumu plānošana un izpilde būtu pilnībā jāveic tās Uzraudzības valdei, kuras sastāvā ir priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un četri ECB pārstāvji, kā arī viens valsts kompetentās iestādes pārstāvis no katras iesaistītās dalībvalsts.

(3)

Uzraudzības valde ir nozīmīga struktūra ECB uzticēto uzraudzības uzdevumu izpildē. Tāpēc ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 Padomei tika piešķirtas pilnvaras iecelt Uzraudzības valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

(4)

2014. gada 11. februārī Padome ar Īstenošanas lēmumu 2014/77/ES (2) iecēla Uzraudzības valdes pirmo priekšsēdētāja vietnieku. Uzraudzības valdes pirmā priekšsēdētāja vietnieka amata pilnvaru laiks beidzās 2019. gada 11. februārī.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 3. punktu pēc Uzraudzības valdes uzklausīšanas ECB ir jāiesniedz Eiropas Parlamentam apstiprināšanai priekšlikums par uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu, kurš ir jāizraugās no ECB Valdes locekļiem. 2019. gada 9. aprīlī ECB iesniedza Eiropas Parlamentam apstiprināšanai šādu priekšlikumu, 2019. gada 17. septembrī Eiropas Parlaments to apstiprināja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Yves Mersch kungs tiek iecelts par Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku no 2019. gada 7. oktobra līdz 2020. gada 14. decembrim.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2019. gada 4. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

K. MIKKONEN


(1)  OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

(2)  Padomes Īstenošanas lēmums 2014/77/ES (2014. gada 11. februāris), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 41, 12.2.2014., 19. lpp.).