30.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/40


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/1283

(2019. gada 29. jūlijs)

par Japānas tiesiskās un uzraudzības sistēmas atzīšanu par līdzvērtīgu prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (1) un jo īpaši tās 5. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulas (ES) Nr. 1060/2009 5. panta 6. punktu Komisija tiek pilnvarota pieņemt lēmumu par līdzvērtību, saskaņā ar kuru trešās valsts tiesiskā un uzraudzības sistēma nodrošina, ka šajā trešā valstī atļauju saņēmušās vai reģistrētās kredītreitingu aģentūras (CRA) atbilst juridiski saistošām prasībām, kas ir līdzvērtīgas prasībām, kuras ir noteiktas minētajā regulā un kuras attiecīgajā trešā valstī efektīvi uzrauga un īsteno.

(2)

Šā lēmuma par līdzvērtību mērķis ir ļaut Japānas CRA, ciktāl tās nav sistēmiski nozīmīgas finanšu stabilitātei vai finanšu tirgu integritātei vienā vai vairākās dalībvalstīs, pieteikties sertifikācijai Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē (EVTI). Šis lēmums par līdzvērtību ļauj EVTI novērtēt katru CRA atsevišķi un piešķirt atbrīvojumu no dažām organizatoriskām prasībām attiecībā uz CRA, kas darbojas Eiropas Savienībā, tostarp prasību par fizisku klātbūtni Eiropas Savienībā.

(3)

Lai trešo valstu tiesisko un uzraudzības sistēmu varētu uzskatīt par līdzvērtīgu, tai ir jāatbilst vismaz trīs Regulas (EK) Nr. 1060/2009 5. panta 6. punktā noteiktajiem nosacījumiem.

(4)

Komisija 2010. gada 28. septembrī pieņēma Īstenošanas lēmumu 2010/578/ES (2), secinot, ka ir izpildīti šie trīs nosacījumi, un atzīstot Japānas tiesiskās un uzraudzības sistēmu attiecībā uz CRA par līdzvērtīgu tajā laikā spēkā esošajām Regulas (EK) Nr. 1060/2009 prasībām.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 5. panta 6. punkta pirmo nosacījumu kredītreitingu aģentūrām trešā valstī ir jāsaņem atļauja vai jāreģistrējas, un tām jābūt arī pakļautām pastāvīgai efektīvai uzraudzībai un tiek nodrošināta prasību izpilde. Saskaņā ar Japānas tiesisko un uzraudzības sistēmu CRA ir jāreģistrē Japānas Finanšu pakalpojumu aģentūrā (“JFSA”), lai tās kredītreitingus izmantotu regulatīviem mērķiem Japānā. JFSA nosaka CRA juridiski saistošas saistības un pastāvīgi uzrauga CRA. JFSA ir plašas un visaptverošas pilnvaras, un tā var CRA noteikt vairākus pasākumus, tostarp sankcijas par Finanšu instrumentu un biržas likuma noteikumu pārkāpumiem, kas saistīti ar kredītreitingu aģentūru regulējumu.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 5. panta 6. punkta otro nosacījumu CRA trešā valstī ir jāpilda juridiski saistoši noteikumi, kas ir līdzvērtīgi Regulas (EK) Nr. 1060/2009 6.–12. pantā un I pielikumā izklāstītajiem noteikumiem. Japānas tiesiskā un uzraudzības sistēma balstās uz labticību un godprātību. CRA izveido operatīvas kontroles sistēmas, kas ar detalizētu un preskriptīvu prasību kopumu nodrošina kredītreitingu aģentūru darbības godprātīgu un pienācīgu norisi, izstrādā izsmeļošus noteikumus attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu, risināšanu un publiskošanu, un nosaka pienākumu informāciju iegrāmatot un darīt to zināmu JFSA un vispārībai. Japānas tiesisko un uzraudzības sistēmu uzskata par līdzvērtīgu Regulai (EK) Nr. 1060/2009 attiecībā uz interešu konfliktu pārvaldību, organizatoriskajām prasībām, aizsardzības pasākumiem, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu reitingu un reitingu metodikas kvalitāti, pienākumu par kredītreitingu publiskošanu un pienākumu par kredītreitinga noteikšanas darbību vispārēju un regulāru publiskošanu. Tādējādi Japānas tiesiskā un uzraudzības sistēma nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību integritātes, pārredzamības, kredītreitingu aģentūru labas pārvaldības un kredītreitingu noteikšanas darbību uzticamības ziņā.

(7)

Saskaņā ar ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 5. panta 6. punkta trešo nosacījumu trešā valstī spēkā esošajam regulatīvajam režīmam ir jāliedz uzraudzības iestādēm un citām šīs trešās valsts iestādēm iespēja iejaukties attiecībā uz kredītreitingu saturu un kredītreitingu noteikšanas metodiku. Šajā aspektā likums aizliedz JFSA iejaukties kredītreitingu saturā un kredītreitinga noteikšanas metodikā.

(8)

Japānas tiesiskā un uzraudzības sistēma joprojām atbilst trīs nosacījumiem, kas sākotnēji tika noteikti Regulas (EK) Nr. 1060/2009 5. panta 6. punktā. Tomēr ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 462/2013 (3) tika ieviestas papildu prasības attiecībā uz Savienībā reģistrētām CRA, padarot stingrāku šīm CRA piemērojamo tiesisko un uzraudzības režīmu. Šīs papildu prasības ietver noteikumus par reitingu prognozēm, interešu konfliktu pārvaldību, konfidencialitātes prasības, prasības par reitingu metodikas kvalitāti un kredītreitingu izklāstu un publiskošanu.

(9)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 462/2013 2. panta 1) punkta b) apakšpunkta otro daļu šīs papildu prasības piemēro, lai no 2018. gada 1. jūnija novērtētu trešo valstu tiesiskās un uzraudzības sistēmas līdzvērtību.

(10)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija 2017. gada 13. jūlijā lūdza EVTI sniegt konsultāciju par cita starpā Japānas tiesiskās un uzraudzības sistēmas līdzvērtību šīm papildu prasībām, kas ieviestas ar Regulu (ES) Nr. 462/2013, un tās novērtējumu par par jebkādu atšķirību būtisko nozīmi.

(11)

Savā 2017. gada 17. novembrī publicētajā tehniskajā atzinumā EVTI norādīja, ka Japānas tiesiskās un uzraudzības sistēmas noteikumi attiecībā uz CRA ir pietiekami, lai izpildītu ar Regulu (ES) Nr. 462/2013 noteiktās papildu prasības.

(12)

Ar Regulas (ES) Nr. 462/2013 3. panta 1. punkta w) apakšpunktu tiek ieviesta reitinga prognozes definīcija un ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009 tagad, konkrētas, kredītreitingiem piemērojamas prasības prasības, attiecina arī uz kredītreitingu prognozēm. Japānas tiesiskā un uzraudzības sistēma būtiskā mērā atzīst reitinga prognozes. Tā uzskata, ka reitinga prognoze ir daļa no kredītreitinga, un pilnvaro JFSA uzraudzīt reitinga prognozes atbilstību, aplūkojot to kopā ar saistītajiem kredītreitingiem.

(13)

Lai stiprinātu pārliecību par kredītreitingu aģentūru neatkarību attiecībā uz vērtējamām juridiskajām personām, Regula (ES) Nr. 462/2013 paplašina Regulas (EK) Nr. 1060/2009 6. panta 4. punkta, 6.a un 6.b punkta noteikumus par interešu konfliktiem, tos attiecinot uz tādiem, ko izraisījuši akcionāri vai locekļi, kas ieņem ar svarīgu amatu minētajā CRA. Japānas tiesiskajā un uzraudzības sistēmā noteikts, ka CRA ir jāievieš pasākumi, lai nodrošinātu, ka kredītreitinga noteikšanas gaitā CRA nekaitē ieguldītāju interesēm, jo īpaši tad, ja vērtējamai juridiskai personai pieder 5 % vai vairāk CRA akciju. Turklāt CRA parasti ir aizliegts noteikt reitingu, ja tai ir interese par vērtējamo juridisko personu.

(14)

Ar Regulu (ES) Nr. 462/2013 ievieš jaunus noteikumus, lai nodrošinātu, ka konfidenciālo informāciju izmanto tikai mērķiem, kas ir saistīti ar kredītreitingu noteikšanas darbībām, un tā tiek aizsargāta pret krāpšanu, zādzību vai ļaunprātīgu izmantošanu. Šajā nolūkā Regulas (EK) Nr. 1060/2009 10. panta 2.a punktā ir noteikts, ka CRA visus kredītreitingus, reitinga prognozes un informāciju, kas ar tiem saistīta, līdz izpaušanas brīdim ir jāapstrādā kā iekšēja informācija. Japānas tiesiskajā un uzraudzības sistēmā ir izklāstītas sīki izstrādātas prasības attiecībā uz pasākumiem, kas CRA jāveic, lai aizsargātu to rīcībā esošo konfidenciālo informāciju attiecībā uz emitentiem. Tādējādi pastāv uzticama sistēma, lai aizsargātu pret konfidenciālas informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.

(15)

Regulas (ES) Nr. 462/2013 mērķis ir palielināt kredītreitingu metodikas pārredzamību un kvalitāti. Regulas (ES) Nr. 1060/2009 I pielikuma D iedaļas I daļas 3. punktā noteikts, ka CRA ir pienākums ļaut vērtējamai juridiskai personai radīt iespēju vērst uzmanību uz jebkādiem kļūdainiem faktiem pirms kredītreitinga vai reitinga prognozes publicēšanas. Japānas tiesiskajā un uzraudzības sistēmā ir noteikts, ka CRA ir jāizstrādā reitingu politika, kurā izklāstīta metodika, ko izmanto, lai noteiktu un publiskotu tās kredītreitingus. Reitingu noteikšanas politikai būtu jāparedz vadlīnijas un metodika, kas ļauj vērtējamai juridiskai personai pārbaudīt, vai pirms kredītreitinga publicēšanas nav sagrozīti fakti, un saprātīgā termiņā izteikt savu viedokli par kredītreitingu.

(16)

Ar Regulu (ES) Nr. 462/2013 ievieš aizsardzības pasākumus Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8. panta 5.a, 6.aa un 6.ab un 7. punktā, lai nodrošinātu to, ka nekādi reitingu metodikas grozījumi neietekmē metodikas precizitāti. Tāpat Japānas tiesiskajā un uzraudzības sistēmā ir noteikts, ka CRA ir jānodrošina pasākumi, lai reitinga noteikšanai izmantotā informācija būtu pietiekami kvalitatīva un lai reitingu metodika ir stingra un sistemātiska.

(17)

Regula (ES) Nr. 462/2013 pastiprina prasības attiecībā uz kredītreitingu izklāstu un publiskošanu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8. panta 2. punktu un I pielikuma D iedaļas I daļas 2.a punktu CRA papildina reitingu metodikas, modeļu un galveno reitinga noteikšanas pieņēmumu publiskošanu ar skaidriem un viegli saprotamiem norādījumiem, kas izskaidro visus pieņēmumus, parametrus, ierobežojumus un jebkādas neskaidrības par kredītreitinga procesā izmantotajiem modeļiem un reitingu metodiku. Japānas tiesiskā un uzraudzības sistēma ietver prasības, kas nodrošina to, ka CRA sniedz pietiekamus norādījumus, lai kredītreitingu lietotāji varētu tos saprast. Turklāt ir prasības, kas nodrošina, ka CRA publiskotā informācija ieinteresētajām personām ir precīza.

(18)

Lai stiprinātu konkurenci un ierobežotu interešu konfliktu iespējas CRA nozarē, ar Regulu (ES) Nr. 462/2013 tiek ieviesta prasība Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma E iedaļas II daļā, ka maksām, ko CRA iekasē par kredītreitingiem un papildu pakalpojumiem, būtu jābūt nediskriminējošām un pamatotām ar faktiskajām izmaksām. Tajā tiek noteikts, ka CRA ir jāpublisko konkrēta finanšu informācija. Lai aizsargātu CRA klientus un nodrošinātu, ka maksa ir balstīta uz izmaksām un ir nediskriminējoša, Japānas tiesiskajā un uzraudzības sistēmā ir līdzīgas prasības, kas nodrošina, ka CRA veic uzņēmējdarbību godīgi un pareizi. Saskaņā ar attiecīgajām prasībām CRA katru finanšu gadu ir jāsagatavo uzraudzības iestādei gada pārskats, minot tajā 20 galvenos klientus un norādot katra klienta finanšu gada laikā samaksātās maksas; uzraudzības iestādei ir tiesības pieprasīt attiecīgu informāciju par cenu politiku un konkrētām iekasētām maksām.

(19)

Proporcionalitātes princips un uz risku balstīta pieeja palīdz Komisijai novērtēt trešās valsts regulatīvo režīmu. Ņemot vērā izvērtētos faktorus, var uzskatīt, ka Japānas tiesiskā un uzraudzības sistēma attiecībā uz CRA atbilst nosacījumiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1060/2009 5. panta 6. punkta otrajā daļā, un tā jāturpina uzskatīt par līdzvērtīgu ar minēto regulu izveidotajai tiesiskajai un uzraudzības sistēmai.

(20)

Juridiskās noteiktības labad būtu jāpieņem jauns īstenošanas lēmums un Lēmums 2010/578/ES būtu jāatceļ.

(21)

Komisijai sadarbībā ar EVTI būtu jāturpina regulāri uzraudzīt CRA piemērojamo tiesisko un uzraudzības pasākumu attīstību, tirgus attīstību un uzraudzības sadarbības efektivitāti pārraudzības un izpildes jomā Japānā, lai nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību.

(22)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi saskan ar Eiropas Vērtspapīru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1060/2009 5. panta piemērošanas vajadzībām Japānas kredītreitingu aģentūru tiesiskā un uzraudzības sistēma tiek atzīta par līdzvērtīgu Regulā (EK) Nr. 1060/2009 noteiktajām prasībām.

2. pants

Lēmumu 2010/578/ES atceļ.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2019. gada 29. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas Lēmums 2010/578/ES (2010. gada 28. septembris) par Japānas tiesiskās un uzraudzības sistēmas atzīšanu par līdzvērtīgu prasībām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (OV L 254, 29.9.2010., 46. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 462/2013 (2013. gada 21. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (OV L 146, 31.5.2013., 1. lpp.).