11.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/46


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2019/1182

(2019. gada 3. jūlijs)

par ierosināto pilsoņu iniciatīvu “ES tiesību akti, minoritāšu tiesības un Spānijas iestāžu demokratizācija”

(izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 4972)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu (1) un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas “ES tiesību akti, minoritāšu tiesības un Spānijas iestāžu demokratizācija” priekšmets ir formulēts šādi: “Sistēmiski riski Spānijā, attieksme pret minoritāšu grupām un steidzama nepieciešamība veicināt pasākumus, kas palīdzētu demokratizēt valsti un nodrošināt ES tiesību pamatprincipu ievērošanu.”

(2)

Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas mērķi ir šādi: “Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka gan Komisija, gan Parlaments pilnībā apzinās pašreizējo situāciju Spānijā, sistēmiskos riskus valstī, ES tiesību aktu noteikumu un pamatprincipu neievērošanu un nepieciešamību ieviest mehānismus, kas palīdzētu uzlabot demokrātijas standartus Spānijā, tādējādi garantējot minoritāšu grupu un visu Spānijas iedzīvotāju tiesības un brīvības, izmantojot ES tiesību aktus un instrumentus.”

(3)

Līgums par Eiropas Savienību (LES) nostiprina Savienības pilsonību un pilnveido Savienības demokrātisko darbību, cita starpā nosakot, ka katram pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē, organizējot Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

(4)

Tālab pilsoņu iniciatīvai nepieciešamajām procedūrām un nosacījumiem vajadzētu būt skaidriem, vienkāršiem, viegli īstenojamiem un samērīgiem ar pilsoņu iniciatīvas būtību, lai veicinātu pilsoņu līdzdalību un Savienība kļūtu viņiem pieejamāka.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 211/2011 4. panta 2. punktu Komisija reģistrē ierosināto pilsoņu iniciatīvu, ja ir izpildīti nosacījumi, kas minēti 4. panta 2) punkta a) līdz d) apakšpunktā.

(6)

Ierosinātā pilsoņu iniciatīva aicina Komisiju izskatīt situāciju Spānijā attiecībā uz Katalonijas reģiona neatkarības kustību saistībā ar Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai” (COM(2014) 158) un attiecīgā gadījumā veikt pasākumus šajā kontekstā. Tomēr ierosinātā pilsoņu iniciatīva neaicina Komisiju iesniegt priekšlikumu par Savienības tiesību aktu.

(7)

Šo iemeslu dēļ ierosinātā pilsoņu iniciatīva ir acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt Savienības tiesību akta priekšlikumu, lai īstenotu Līgumus, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 211/2011 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā, to lasot saistībā ar tās 2. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek noraidīta ierosinātās pilsoņu iniciatīvas “ES tiesību akti, minoritāšu tiesības un Spānijas iestāžu demokratizācija” reģistrācija.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts ierosinātās pilsoņu iniciatīvas “ES tiesību akti, minoritāšu tiesības un Spānijas iestāžu demokratizācija” organizētājiem (pilsoņu komitejas locekļiem), ko pārstāv Elisenda PALUZIE un Gérard ONESTA, kuri darbojas kā kontaktpersonas.

Briselē, 2019. gada 3. jūlijā

Komisijas vārdā –

pirmais priekšsēdētāja vietnieks

Frans TIMMERMANS


(1)  OV L 65, 11.3.2011., 1. lpp.