6.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 148/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/930

(2019. gada 4. jūnijs),

ar ko apstiprina plānu Āfrikas cūku mēra izskaušanai savvaļas cūku populācijā konkrētos Beļģijas apgabalos

(izziņots ar dokuments numuru C(2019) 3967)

(Autentisks ir tikai teksts franču un nīderlandiešu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. jūnija Direktīvu 2002/60/EK, ar ko paredz īpašus noteikumus cīņai pret Āfrikas cūku mēri un groza Direktīvu 92/119/EEK attiecībā uz Tešenas slimību un Āfrikas cūku mēri (1), un jo īpaši tās 16. panta 1. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2002/60/EK nosaka obligātos Savienības pasākumus, kas jāveic, lai kontrolētu Āfrikas cūku mēri, tostarp tos pasākumus, kas jāpiemēro, ja tiek saņemts apstiprinājums par Āfrikas cūku mēri savvaļas cūkām.

(2)

Turklāt Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/709/ES (2) nosaka dzīvnieku veselības kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri pielikumā noteiktajās dalībvalstīs vai to apgabalos (“attiecīgās dalībvalstis”), bet attiecībā uz savvaļas cūku pārvietošanu un informēšanas saistībām – visās dalībvalstīs. Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikumā ir precizēti un norādīti konkrēti attiecīgo dalībvalstu apgabali, kuri atkarībā no minētās slimības epidemioloģiskās situācijas diferencēti pēc riska līmeņa, tostarp tajā norādīti augsta riska apgabali. Minētais pielikums ir vairākkārt grozīts, lai ņemtu vērā Āfrikas cūku mēra epidemioloģiskās situācijas pārmaiņas Savienībā, kuras bija jāatspoguļo minētajā pielikumā.

(3)

Beļģija 2018. gadā paziņoja Komisijai par Āfrikas cūku mēra gadījumiem savvaļas cūku populācijā, un par to, ka tā ir pienācīgi veikusi slimības kontroles pasākumus, kas prasīti Direktīvā 2002/60/EK.

(4)

Ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju, Beļģija saskaņā ar Direktīvas 2002/60/EK 16. pantu iesniedza Komisijai plānu Āfrikas cūku mēra izskaušanai (“izskaušanas plāns”).

(5)

Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikums tika grozīts ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/1856 (3), lai cita starpā ņemtu vērā savvaļas cūku saslimšanas gadījumus ar Āfrikas cūku mēri Beļģijā, un minētā pielikuma I un II daļā tagad ir iekļauti inficētie Beļģijas apgabali.

(6)

Beļģijas iesniegto izskaušanas plānu Komisija ir izskatījusi un konstatējusi, ka tas atbilst Direktīvas 2002/60/EK 16. panta prasībām. Tādēļ šis plāns būtu attiecīgi jāapstiprina.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo apstiprina Beļģijas 2019. gada 18. februāra saskaņā ar Direktīvas 2002/60/EK 16. panta 1. punktu iesniegto plānu Āfrikas cūku mēra izskaušanai savvaļas cūku populācijā apgabalos, kas minēti Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikumā.

2. pants

Beļģijā stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 30 dienu laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas dienas īstenotu izskaušanas plānu.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei.

Briselē, 2019. gada 4. jūnijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 192, 20.7.2002., 27. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmums 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES (OV L 295, 11.10.2014., 63. lpp.).

(3)  Komisijas 2018. gada 27. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1856, ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (OV L 302, 28.11.2018., 78. lpp.).