24.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 138/90


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2019/847

(2019. gada 15. maijs)

par ierosināto pilsoņu iniciatīvu “Glābiet bites! Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un kukaiņu dzīvotņu uzlabošana Eiropā”

(izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 3800)

(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu (1) un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

ierosinātās pilsoņu iniciatīvas “Glābiet bites! Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un kukaiņu dzīvotņu uzlabošana Eiropā” būtība ir šāda: “Kukaiņi ir vajadzīgi mūsu ekosistēmām un pārtikas nodrošinājuma panākšanai. Komisijai ir jāpieņem tiesību akti, lai saglabātu un uzlabotu kukaiņu dzīvotnes kā nebojātas vides rādītājus.”

(2)

Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas mērķi ir šādi: “Lai uzskatāmi uzlabotu dzīves dabisko pamatu, mēs aicinām izvirzīt obligātus mērķus: noteikt, ka bioloģiskās daudzveidības veicināšana ir viens no KLP vispārējiem mērķiem; krasi samazināt pesticīdu izmantošanu, bez izņēmumiem aizliegt kaitīgus pesticīdus un pārskatīt atbilstības kritērijus; veicināt lauksaimniecības ainavu strukturālo daudzveidību; efektīvi samazināt barības vielu daudzumu (piemēram, Natura 2000); efektīvi noteikt aizsargājamās teritorijas (piemēram, Ūdens pamatdirektīva); pastiprināt pētniecību un uzraudzību un uzlabot izglītību.”

(3)

Līgums par Eiropas Savienību (LES) nostiprina Savienības pilsonību un pilnveido Savienības demokrātisko darbību, cita starpā nosakot, ka katram pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē, organizējot Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

(4)

Tālab pilsoņu iniciatīvai nepieciešamajām procedūrām un nosacījumiem vajadzētu būt skaidriem, vienkāršiem, viegli īstenojamiem un samērīgiem ar pilsoņu iniciatīvas būtību, lai veicinātu pilsoņu līdzdalību un Savienība kļūtu viņiem pieejamāka.

(5)

Savienības tiesību aktus Līgumu īstenošanas nolūkā var pieņemt:

lai izveidotu lauksaimniecības tirgu kopīgo organizāciju un citus noteikumus, kas vajadzīgi kopējās lauksaimniecības politikas mērķu sasniegšanai, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 43. panta 2. punktu,

dalībvalstu to normatīvo vai administratīvo aktu tuvināšanai, kuri attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un darbību, pamatojoties uz LESD 114. pantu,

lai veiktu tādus pasākumus veterinārijas un fitosanitārijas jomā, kuru tiešais mērķis ir sabiedrības veselības aizsardzība, pamatojoties uz LESD 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu,

lai pieņemtu daudzgadu pamatprogrammu, kurā izklāstītas visas Savienības darbības pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomā, pamatojoties uz LESD 182. panta 1. punktu,

lai veiktu darbības ar mērķi saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti un apdomīgi un racionāli izmantot dabas resursus, pamatojoties uz LESD 192. panta 1. punktu, to lasot saistībā ar LESD 191. panta 1. punkta pirmo un trešo ievilkumu.

(6)

Ņemot vērā šos iemeslus, ierosinātā pilsoņu iniciatīva nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt Savienības tiesību akta priekšlikumu, lai īstenotu Līgumus, kā noteikts minētās regulas 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā.

(7)

Turklāt saskaņā ar minētās regulas 3. panta 2. punktu ir izveidota pilsoņu komiteja un ieceltas kontaktpersonas, un ierosinātā pilsoņu iniciatīva nav nedz acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša, nedz klajā pretrunā Savienības vērtībām, kas noteiktas LES 2. pantā.

(8)

Tāpēc ierosinātā pilsoņu iniciatīva “Glābiet bites! Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un kukaiņu dzīvotņu uzlabošana Eiropā” ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo reģistrē ierosināto pilsoņu iniciatīvu “Glābiet bites! Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un kukaiņu dzīvotņu uzlabošana Eiropā”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2019. gada 27. maijā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts ierosinātās pilsoņu iniciatīvas “Glābiet bites! Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un kukaiņu dzīvotņu uzlabošana Eiropā” organizētājiem (pilsoņu komitejas locekļiem), ko pārstāv Manuela RIPA un Clara BORASIO, kas darbojas kā kontaktpersonas.

Briselē, 2019. gada 15. maijā

Komisijas vārdā –

pirmais priekšsēdētāja vietnieks

Frans TIMMERMANS


(1)  OV L 65, 11.3.2011., 1. lpp.