20.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/78


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/450

(2019. gada 19. marts),

ar ko publicē būvizstrādājumu Eiropas novērtējuma dokumentus (END), kas izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 305/2011 īstenošanas vajadzībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (1), un jo īpaši tās 22. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 tehniskā novērtējuma iestādēm jāizmanto metodes un kritēriji, kas noteikti Eiropas novērtējuma dokumentos, atsauces uz kuriem ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un kas paredzēti minēto dokumentu aptverto būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību novērtēšanai attiecībā uz to būtiskiem raksturlielumiem.

(2)

Pamatojoties uz vairākiem ražotāju iesniegtiem Eiropas tehniskā novērtējuma pieprasījumiem, tehniskā novērtējuma iestāžu organizācija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 19. pantu ir izstrādājusi un pieņēmusi vairākus Eiropas novērtējuma dokumentus.

(3)

Komisija ir novērtējusi, vai tehniskā novērtējuma iestāžu organizācijas izstrādātie Eiropas novērtējuma dokumenti atbilst prasībām, kas jāizpilda saistībā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām būvēm.

(4)

Tehniskā novērtējuma iestāžu organizācijas izstrādātie Eiropas novērtējuma dokumenti atbilst prasībām, kas jāizpilda saistībā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām būvēm. Tāpēc ir lietderīgi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēt atsauces uz minētajiem Eiropas novērtējuma dokumentiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē atsauces uz būvizstrādājumu Eiropas novērtējumu dokumentiem, kas izstrādāti Regulas (ES) Nr. 305/2011 īstenošanas vajadzībām un norādīti šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2019. gada 19. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 88, 4.4.2011., 5. lpp.


PIELIKUMS

Eiropas novērtējuma dokumenta atsauces numurs un nosaukums

040427-00-0404

Komplekti ārējās siltumizolācijas kompozītajai sistēmai (ETICS) ar javu kā siltumizolācijas elementu, kur fasādi veido apmetums vai daļējs apšuvums

060012-00-0802

Komplekts, kas sastāv no dūmvada apvalka, izgatavots no stikla šķiedrām, minerālvielām un organiskām vielām, un palīgierīcēm

090119-00-0404

Aprīkojumi ārējiem sienas minerālplākšņu apšuvumiem ar iestrādātu apmetumu

090120-00-0404

Aprīkojumi nenesošo minerālplākšņu ārējās sienas sistēmām

130031-00-0304

Metāla tīkla sijas un kolonnas

130082-00-0603

Fasādes fiksēšanas sistēma – plastmasas stiprinājumi būvkoku vai koka elementu stiprināšanai pie pamata

260014-00-0301

Kalcinētas kārtas II tipa piedeva uz silikātu bāzes