31.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/33


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2019/154

(2019. gada 30. janvāris),

ar ko nosaka iekšējos noteikumus par datu subjektu piekļuves to veselības dokumentiem tiesību ierobežošanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 249. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 26.a pantu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 16. un 91. pantu ierēdņiem un darbiniekiem ir tiesības iepazīties ar saviem veselības dokumentiem saskaņā ar kārtību, ko nosaka iecēlējinstitūcijas iestādēs.

(2)

Kopš 2004. gada piekļuvi veselības dokumentiem ir reglamentējis Administrācijas vadītāju secinājums 221/04 (1), un tas neļauj datu subjektam tieši piekļūt visiem psiholoģiska vai psihiatriska satura dokumentiem, kas attiecas uz šo datu subjektu. Šis vispārējais ierobežojums neietver atsevišķu katra gadījuma analīzi.

(3)

Lai ievērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (2), Komisijas piemērotajiem ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi šādiem dokumentiem jābūt samērīgiem un jāietver atsevišķa katra gadījuma analīze.

(4)

Lai gan datu subjektiem iespējams pilnīgākā mērogā būtu jāpiešķir piekļuve veselības dokumentiem, dažos gadījumos var būt nepieciešami ierobežojumi, pamatojoties uz Regulas (ES) 2018/1725 25. pantu, lai aizsargātu personāla locekļa veselību vai trešo personu likumīgās intereses. Mediķim, kurš rīkojas Komisijas vārdā, būtu jānorāda šāda ierobežojuma iemesli, un šie iemesli būtu jāiekļauj attiecīgā personāla locekļa veselības dokumentos.

(5)

Personas dati tiek glabāti drošā fiziskā un elektroniskā vidē, kas nepieļauj nelikumīgu piekļuvi vai datu pārsūtīšanu personām, kurām nav “nepieciešamības zināt”.

(6)

Veselības dokumentu apstrādei piemērojamie glabāšanas periodi ir noteikti kopējā Komisijas līmeņa Eiropas Komisijas dokumentu glabāšanas sarakstā (3).

(7)

Eiropas Komisijas datu aizsardzības speciālistam būtu neatkarīgi jāpārskata ierobežojumu piemērošana, lai nodrošinātu atbilstību šā lēmuma noteikumiem.

(8)

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs sniedza atzinumu 2018. gada 10. decembrī,

(9)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (4) ir aizstāta ar Regulu (ES) 2018/1725 bez pārejas laikposma dienā, kurā tā stājas spēkā. Regulā (EK) Nr. 45/2001 bija paredzēta iespēja piemērot dažu tiesību ierobežojumus. Lai izvairītos no tā, ka tiktu apdraudētas datu subjektu tiesības, šis lēmums būtu jāpiemēro no Regulas (ES) 2018/1725 spēkā stāšanās dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1.   Lēmums paredz nosacījumus, ar kādiem Komisija, ievērojot Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta h) apakšpunktu, var ierobežot minētās regulas 17. panta piemērošanu.

2.   Lēmums attiecas uz piekļuvi personas veselības datiem, ko Komisija apstrādā saskaņā ar Civildienesta noteikumu 26.a, 33., 59., 72., 73. un 78. pantu un to VIII pielikuma 1., 13.–15. pantu, kā arī saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 13., 16., 28., 32., 33., 83., 91., 95., 100., 101. un 102. pantu.

2. pants

Piemērojamie ierobežojumi

1.   Ievērojot 3. līdz 5. pantu, Komisija, izskatot katru gadījumu atsevišķi, var ierobežot datu subjektu tiesības tieši piekļūt saviem psiholoģiska vai psihiatriska satura personas medicīniskajiem datiem, ko apstrādā Komisija, ja piekļuve šādiem datiem var radīt risku datu subjekta veselībai. Šis ierobežojums ir samērīgs ar to, kas ir absolūti nepieciešams datu subjekta aizsardzībai.

2.   Piekļuve 1. punktā minētajai informācijai tiek piešķirta datu subjekta izvēlētam ārstam.

3.   Šādos gadījumos medicīnas dienests pēc datu subjekta pieprasījuma atlīdzina viņam to izmaksu par medicīnisko konsultāciju ar ārstu, kas saņēmis piekļuvi veselības dokumentiem, attiecīgo daļu, kuru nav atlīdzinājusi kopīgā veselības apdrošināšanas shēma (JSIS). Atlīdzinātā summa nepārsniedz starpību starp maksimālo atlīdzības apjomu, kas noteikts Vispārīgajos īstenošanas noteikumos par medicīnisko izdevumu atlīdzināšanu (5), un summu, kuru saskaņā ar minētajiem noteikumiem datu subjektam atmaksā kopīgā veselības apdrošināšanas shēma.

4.   Minētais medicīniskā dienesta pienākums atlīdzināt izmaksas ir spēkā ar nosacījumu, ka piekļuve vieniem un tiem pašiem datiem vēl nav bijusi piešķirta.

5.   Ievērojot šā lēmuma 3. līdz 5. pantu, Komisija, katru gadījumu izskatot atsevišķi un saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta h) apakšpunktu, var ierobežot datu subjektu tiesības piekļūt Komisijas rīcībā esošajiem personas veselības datiem, ja šo tiesību izmantošana varētu nelabvēlīgi ietekmēt datu subjekta vai citu datu subjektu tiesības un brīvības.

3. pants

Datu subjektu piekļuves tiesības

1.   Ja Komisija pilnībā vai daļēji ierobežo datu subjektu tiesības piekļūt personas veselības datiem, kā minēts Regulas (ES) 2018/1725 17. pantā, tā rakstiski savā atbildē uz pieprasījumu par piekļuvi bez liekas kavēšanās informē attiecīgo datu subjektu par piemēroto ierobežojumu un par tā galvenajiem iemesliem. Komisija informē datu subjektu arī par iespēju iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam vai vērsties ar pārsūdzību Eiropas Savienības Tiesā.

2.   Informācijas sniegšanu par 1. punktā minētā ierobežojuma iemesliem var atlikt, izlaist vai atteikt, kamēr vien šāda informācijas sniegšana būtu pretrunā ierobežošanas nolūkam.

3.   Komisija protokolē un reģistrē šā ierobežojuma iemeslus saskaņā ar 5. pantu.

4.   Ja piekļuves tiesības pilnā vai daļējā apmērā tiek ierobežotas, datu subjekts savas piekļuves tiesības izmanto ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja starpnieka palīdzību saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 6., 7. un 8. punktu.

4. pants

Ierobežojumu ierakstīšana un reģistrēšana

1.   Komisija ieraksta saskaņā ar šo lēmumu piemēroto ierobežojumu iemeslus, tai skaitā novērtējumu par ierobežojuma nepieciešamību un samērīgumu, ņemot vērā attiecīgos elementus Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 2. punktā.

Šajā nolūkā ierakstā norāda, kā tiesību izmantošana radītu risku datu subjekta veselībai vai negatīvi ietekmētu citu datu subjektu tiesības un brīvības.

2.   Ierakstu un attiecīgā gadījumā dokumentus, kas ietver pamatā esošos faktiskos un juridiskos elementus, reģistrē attiecīgajos veselības dokumentos.

5. pants

Ierobežojumu ilgums

1.   Ierobežojumus, kas minēti 2. pantā, piemēro tik ilgi, kamēr pastāv ierobežojumus pamatojošie iemesli.

2.   Ja ierobežojuma iemesli vairs nepastāv un datu subjekts atkārtoti lūdzis piekļuvi attiecīgajiem personas veselības datiem, Komisija atceļ ierobežojumu un sniedz datu subjektam ierobežojuma galvenos iemeslus. Vienlaikus Komisija informē datu subjektu par iespēju jebkurā laikā iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam vai vērsties ar pārsūdzību Eiropas Savienības Tiesā.

6. pants

Eiropas Komisijas datu aizsardzības speciālista veikta pārskatīšana

1.   Datu aizsardzības amatpersonu bez liekas kavēšanās informē par ikvienu datu subjektu tiesību ierobežošanas gadījumu saskaņā ar šo lēmumu. Datu aizsardzības speciālistam ir tiesības pēc pieprasījuma piekļūt šim ierakstam un jebkuriem dokumentiem, kas ietver pamatā esošos faktiskos un juridiskos elementus.

2.   Datu aizsardzības amatpersona var pieprasīt ierobežojuma pārskatīšanu. Datu aizsardzības speciālistu rakstveidā informē par pieprasītās pārskatīšanas iznākumu.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 11. decembra.

Briselē, 2019. gada 30. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Administrācijas vadītāji šo secinājumu apstiprināja savā 236. sanāksmē, kas notika 2004. gada 19. februārī.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002 (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

(3)  Kopējais Komisijas līmeņa Eiropas Komisijas dokumentu glabāšanas saraksts SEC(2007) 970, 2007. gada 4. jūlijs, atjaunots un papildināts ar SEC(2012) 713, 2012. gada 17. decembris.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2007. gada 2. jūlija Lēmums C(2007) 3195, ar ko nosaka vispārīgus īstenošanas noteikumus medicīnas izdevumu atlīdzināšanai.