20.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/91


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2019/2195

(2019. gada 5. decembris),

ar ko groza Lēmumu ECB/2010/14 par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā (ECB/2019/39)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 128. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 16. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ir ekskluzīvas tiesības atļaut emitēt euro banknotes Eiropas Savienībā. Šīs tiesības ietver kompetenci veikt pasākumus, lai aizsargātu euro banknošu kā maksāšanas līdzekļa integritāti. Lēmumā ECB/2010/14 (1) paredzēti kopēji noteikumi un procedūras euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudei, kā arī to atkārtotai laišanai apgrozībā. Ņemot vērā pieredzi, kas gūta, piemērojot un interpretējot Lēmumu ECB/2010/14, vajadzīgi vairāki tehniski grozījumi un dažu noteikumu, procedūru un definīciju papildu precizējumi un uzlabojumi. Jo īpaši vajadzīgi precīzāki norādījumi un definīcijas attiecībā uz datiem, kas jāsniedz par apstrādāto, nederīgo un atkārtoti apgrozībā laisto euro banknošu skaitu.

(2)

Pašlaik 3. kategorijas banknotes jānodod nacionālajām centrālajām bankām nekavējoties vai ne vēlāk kā 20 darbdienas pēc to noguldīšanas banknošu apstrādes iekārtā. Tā kā 3. kategorijas banknotes dažreiz tiek sajauktas ar 4.a un 4.b kategorijas banknotēm, tas noved pie lielāka autentisko banknošu skaita nevajadzīgas nosūtīšanas turpmākai analīzei. Tādēļ jāparedz 3. kategorijas banknošu atkārtota apstrāde, lai tās varētu nodalīt no 4.a un 4.b kategorijas banknotēm.

(3)

Lēmuma ECB/2010/14 IV pielikumā sīki izklāstīti dati, kas jāvāc no skaidrās naudas apstrādes iestādēm. Skaidrības labad sīkāk jāprecizē sniedzamo datu detaļas, lai nodrošinātu, ka tie ir pēc iespējas pilnīgāki un precīzāki.

(4)

Ar Lēmumu ECB/2013/10 (2) tika ieviesti jauni noteikumi, lai pielāgotos turpmākām euro banknošu sērijām un precizētu un uzlabotu dažas procedūras attiecībā uz euro banknošu atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības. Līdz ar to nepieciešami arī daži grozījumi Lēmuma ECB/2010/14 noteikumos.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/2010/14,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi

Lēmumu ECB/2010/14 groza šādi:

1)

ar šādu punktu aizstāj 2. panta 13. punktu:

“13)   “euro banknotes” ir banknotes, kas atbilst Lēmuma ECB/2013/10 (*1) vai jebkura cita tiesību akta, ar kuru aizstāj vai papildina minēto lēmumu, prasībām un ECB Padomes noteiktajām tehniskajām specifikācijām.

(*1)  Lēmums ECB/2013/10 (2013. gada 19. aprīlis) par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (OV L 118, 30.4.2013., 37. lpp.).”;"

2)

lēmuma I pielikumu aizstāj ar šī lēmuma I pielikumu;

3)

lēmuma IIa pielikumu aizstāj ar šā lēmuma II pielikumu;

4)

lēmuma IV pielikumu aizstāj ar šā lēmuma III pielikumu.

2. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Skaidrās naudas apstrādes iestādes dalībvalstīs, kas ievieš euro pēc šī lēmuma pieņemšanas dienas, šo lēmumu piemēro no dienas, kurā dalībvalsts, kurā tās atrodas, ievieš euro.

Frankfurtē pie Mainas, 2019. gada 5. decembrī

ECB Padomes vārdā –

ECB prezidente

Christine LAGARDE


(1)  Lēmums ECB/2010/14 (2010. gada 16. septembris) par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā (OV L 267, 9.10.2010., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums ECB/2013/10 (2013. gada 19. aprīlis) par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (OV L 118, 30.4.2013., 37. lpp.).


I PIELIKUMS

‘I PIELIKUMS

BANKNOŠU APSTRĀDES IEKĀRTAS

1.   Vispārējās tehniskās prasības

1.1.

Lai kvalificētos par banknošu apstrādes iekārtu, tai jāspēj apstrādāt euro banknotes, klasificējot atsevišķas euro banknotes un nodalot tās pēc to klasifikācijas bez iekārtas operatora iejaukšanās, kā paredzēts IIa un IIb pielikumā. Izņemot monētu izsniegšanas iekārtas (coin dispensing machines, CDM), banknošu apstrādes iekārtai jābūt ierīcei, kurai vajadzīgajā skaitā paredzēti izvades kārtotājnodalījumi un/vai citi līdzekļi, kas nodrošina apstrādāto euro banknošu atbilstošu nodalīšanu.

1.2.

Banknošu apstrādes iekārtām jābūt pielāgojamām, lai nodrošinātu to iespējas atklāt jaunus viltojumus. Turklāt tām jābūt pielāgojamām, lai vajadzības gadījumā būtu iespējams noteikt vairāk vai mazāk ierobežojošus standartus šķirošanai pēc derīguma.

2.   Banknošu apstrādes iekārtu kategorijas

Banknošu apstrādes iekārtas ir paša klienta darbinātas iekārtas vai operatora apkalpotas iekārtas.

1. tabula

Paša klienta darbinātas iekārtas

A.

Paša klienta darbinātas iekārtas, kurās skaidrā nauda tiek noguldīta ar klienta datu izsekošanas iespēju

1.

Skaidrās naudas iemaksu bankomāti (Cash-in machines, CIM)

Skaidrās naudas iemaksu bankomāti (CIM) ļauj klientiem, izmantojot bankas karti vai citus līdzekļus, noguldīt euro banknotes savos bankas kontos, bet tiem nav nekādu skaidrās naudas izsniegšanas funkciju. Skaidrās naudas iemaksu bankomātos tiek pārbaudīts euro banknošu autentiskums un nodrošināta konta turētāja datu izsekojamība; derīguma pārbaudes nav obligātas.

2.

Skaidrās naudas apstrādes iekārtas (Cash-recycling machines, CRM)

Skaidrās naudas apstrādes iekārtas (CRM) ļauj klientiem, izmantojot bankas karti vai citus līdzekļus, noguldīt euro banknotes savos bankas kontos, kā arī debetēt no tiem euro banknotes. Skaidrās naudas apstrādes iekārtās tiek pārbaudīts euro banknošu autentiskums un derīgums, kā arī nodrošināta konta turētāja datu izsekojamība. Naudas izņemšanai no skaidrās naudas apstrādes iekārtām var tikt izmantotas derīgas īstās euro banknotes, ko citi klienti tajās noguldījuši iepriekšējos darījumos.

3.

Kombinētie skaidrās naudas iemaksu bankomāti (Combined cash-in machines, CCM)

Kombinētie skaidrās naudas iemaksu bankomāti (CCM) ļauj klientiem, izmantojot bankas karti vai citus līdzekļus, noguldīt euro banknotes savos bankas kontos, kā arī debetēt no tiem euro banknotes. Skaidrās naudas iemaksu bankomātos tiek pārbaudīts euro banknošu autentiskums un nodrošināta konta turētāja datu izsekojamība; derīguma pārbaudes nav obligātas. Naudas izņemšanai no kombinētajiem skaidrās naudas iemaksu bankomātiem netiek izmantotas euro banknotes, ko citi klienti tajās noguldījuši iepriekšējos darījumos, bet tikai atsevišķi tajos ievietotas euro banknotes.

B.

Skaidrās naudas izmaksu bankomāti (COM)

4.

Skaidrās naudas izmaksu bankomāti (Cash-out machines, COM)

Skaidrās naudas izmaksu bankomāti (COM) ir bankomāti, kuros pirms euro banknošu izmaksas klientiem tiek pārbaudīts to autentiskums un derīgums. Skaidrās naudas izmaksu bankomātos tiek izmantotas euro banknotes, kuras tajos ievieto skaidrās naudas apstrādes iestādes vai kuras tiek ievietotas no citām automatizētām sistēmām (piemēram, tirdzniecības automātiem).

C.

Monētu izsniegšanas iekārtas (CDM)

5.

Monētu izsniegšanas iekārtas (Coin Dispensing Machines, CDM)

Monētu izsniegšanas iekārtas (CDM) ļauj klientiem iegūt monētas, ievietojot banknotes. Pirms monētu izsniegšanas CDM pārbauda euro banknošu autentiskumu. Šīs euro banknotes netiek laistas atkārtotā apgrozībā.

CRM var izmantot kā CIM vai CCM, ja detektoru sistēmas, programmatūra un pārējie komponenti tās pamatfunkciju veikšanai ir tādi paši kā ECB tīmekļa vietnē norādītais CRM tips (*1).

CCM var izmantot kā CIM, ja detektoru sistēmas, programmatūra un pārējie komponenti to pamatfunkciju veikšanai ir tādi paši kā ECB tīmekļa vietnē norādītais CCM tips.

2. tabula

Operatora apkalpotas iekārtas

1.

Banknošu apstrādes iekārtas (Banknote processing machines, BPM)

Banknošu apstrādes iekārtās (BPM) pārbauda euro banknošu autentiskumu un derīgumu.

2.

Banknošu autentifikācijas iekārtas (Banknote authentication machines, BAM)

Banknošu autentifikācijas iekārtās (BAM) pārbauda euro banknošu autentiskumu.

3.

Kasiera palīgierīces skaidrās naudas apstrādei (Teller assistant recycling machines, TARM)

Kasiera palīgierīces skaidrās naudas apstrādei (TARM) izmanto skaidrās naudas apstrādes iestādes, kas pārbauda euro banknošu autentiskumu un derīgumu. Naudas izņemšanai no kasiera palīgierīcēm skaidrās naudas apstrādei var tikt izmantotas derīgas īstās euro banknotes, ko citi klienti tajās noguldījuši iepriekšējos darījumos. Turklāt šīs iekārtas droši uzglabā euro banknotes un skaidrās naudas apstrādes iestādēm ļauj kreditēt vai debetēt klientu banku kontus.

4.

Kasiera palīgierīces skaidrās naudas autentiskuma pārbaudei (Teller assistant machines, TAM)

Kasiera palīgierīces skaidrās naudas autentiskuma pārbaudei (TAM) izmanto skaidrās naudas apstrādes iestādes, kas pārbauda euro banknošu autentiskumu. Turklāt šīs iekārtas droši uzglabā euro banknotes un skaidrās naudas apstrādes iestādēm ļauj kreditēt vai debetēt klientu banku kontus.

Operatora apkalpotām iekārtām banknotes jāapstrādā pakās.

Iekārta, kas pārbaudīta un ECB interneta vietnē iekļauta CRM vai CIM/CCM sarakstā, var tikt attiecīgi izmantota kā TARM vai TAM. Šādā gadījumā tās drīkst apkalpot vienīgi skaidrās naudas apstrādes iestāžu darbinieki.

3.   Banknošu apstrādes iekārtu tipi

Eurosistēma pārbauda banknošu apstrādes iekārtu tipus. Banknošu apstrādes iekārtu tipus iedala atbilstoši to detektorsistēmām, programmatūrai un citām to galveno funkciju izpildes nodrošināšanas sastāvdaļām. Šīs funkcijas ir: a) īstu euro banknošu autentifikācija; b) to euro banknošu atklāšana un nodalīšana, kuras ir iespējami viltojumi; c) nederīgo banknošu atklāšana un, ja vajadzīgs, nodalīšana no derīgajām; un d) tādu priekšmetu atpazīšana, kurus atzīst par iespējamiem euro banknošu viltojumiem, un, ja vajadzīgs, tādu euro banknošu konstatēšana, kuru autentiskums nav skaidri nosakāms.


(*1)  www.ecb.europa.eu.’


II PIELIKUMS

‘IIA PIELIKUMS

EURO BANKNOŠU KLASIFIKĀCIJA UN APSTRĀDE PAŠA KLIENTA DARBINĀTĀS IEKĀRTĀS

Euro banknotes klasificē, iedalot vienā no turpmāk norādītajām kategorijām, un tās tiek nodalītas atbilstoši savai kategorijai. Iekārtās, kurās nepārbauda euro banknotes pēc to derīguma, banknotes nav jāiedala euro banknošu 4.a un 4.b kategorijā.

1. tabula

Euro banknošu klasifikācija un apstrāde paša klienta darbinātās iekārtās, kurās skaidrā nauda tiek noguldīta ar klienta datu izsekošanas iespēju

Kategorija

Īpašības

Apstrāde

1.

Objekti, kas netiek atpazīti kā euro banknotes

Netiek atpazīti kā euro banknotes jebkura norādītā iemesla dēļ:

iekārtai neparedzētas euro banknotes,

nav euro banknotes,

ir euro banknotēm līdzīgi priekšmeti,

nepareizs izskats un forma,

atlocīts(-i) liels(-i) stūris(-i) vai noplēsts(-i) fragments(-i),

ievades vai padeves kļūda iekārtā

Iekārta nodod atpakaļ klientam.

2.

Iespējami euro banknošu viltojumi

Izskats un forma tiek atpazīta, bet trūkst viena vai vairāku ar iekārtu pārbaudīto autentifikācijas elementu vai tie ievērojami pārsniedz pieļaujamo novirzi no normas.

Izņem no apgrozības.

Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā no banknotes iemaksas iekārtā jānodod kompetentajām nacionālajām iestādēm autentifikācijai, sniedzot informāciju par konta turētāju. Nedrīkst ieskaitīt klienta kontā.

3.

Euro banknotes, kuru autentiskums nav skaidri nosakāms

Izskats un forma tiek atpazīta, taču kvalitātes noviržu un/vai pieļaujamo noviržu pārsniegšanas dēļ netiek atpazīti visi ar iekārtu pārbaudītie autentifikācijas elementi. Parasti tās ir nederīgas euro banknotes.

Izņem no apgrozības.

Euro banknotes nekavējoties, bet ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā no banknotes iemaksas iekārtā nodod NCB autentifikācijai.

Informāciju par konta turētāju glabā astoņas nedēļas kopš šo euro banknošu atklāšanas iekārtā. Šai informācijai jābūt pieejamai pēc NCB pieprasījuma. Vienojoties ar NCB, informāciju, kas nodrošina konta turētāja izsekojamību, kopā ar šīm euro banknotēm var nodot minētajai NCB.

Drīkst ieskaitīt klienta kontā.

4.a

Euro banknotes, kas tiek atpazītas kā īstas un derīgas

Visu ar iekārtu veikto autentifikācijas un derīguma pārbaužu rezultāti ir pozitīvi.

Var atkārtoti laist apgrozībā.

Tiek ieskaitītas klienta kontā.

4.b

Euro banknotes, kas tiek atpazītas kā īstas, bet nederīgas

Visu ar iekārtu veikto autentifikācijas pārbaužu rezultāti ir pozitīvi. Vismaz viens pārbaudītais derīguma kritērijs devis negatīvu rezultātu.

Nevar izmantot atkārtotai laišanai apgrozībā; nodod atpakaļ NCB.

Tiek ieskaitītas klienta kontā.

Īpaši noteikumi attiecībā uz 1. tabulu:

1.

Banknošu apstrādes iekārta 2. un 3. kategorijas euro banknotes neatdod atpakaļ klientam, ja iekārtai ir noguldījuma darījuma atcelšanas funkcija. Šādu euro banknošu glabāšanu iekārtā pēc darījuma atcelšanas var īstenot, ja konkrētajā iekārtā paredzēta vieta banknošu pagaidu glabāšanai.

2.

3. kategorijas euro banknotes var netikt fiziski nošķirtas no 4.a vai 4.b kategorijas euro banknotēm. Ja nenotiek banknošu fiziska nošķiršana, jauktās 3., 4.a un 4.b kategorijas euro banknošu nodošanai NCB joprojām piemēro 3. kategorijas euro banknošu termiņu un prasības klientu izsekošanai.

3.

Arī sajaucot 3. kategorijas euro banknotes ar 4.a vai 4.b kategorijas banknotēm, 3. kategorijas euro banknotes var atkārtoti apstrādāt jebkurā veiksmīgi pārbaudītā banknošu apstrādes iekārtā. Pēc tam šīs banknotes uzskata par tādām, kuras klasificējusi otrā banknošu apstrādes iekārta, saglabājot sākotnējo 3. kategorijas banknošu izsekojamību līdz sākotnējam konta turētājam gadījumam, ja otrā iekārta šīs banknotes noraida kā euro banknotes, kuru autentiskums nav skaidri nosakāms.

2. tabula

Euro banknošu klasifikācija un apstrāde skaidrās naudas izmaksu bankomātos (COM)

Kategorija

Īpašības

Apstrāde

1.

Objekti, kas netiek atpazīti kā euro banknotes

Netiek atpazīti kā euro banknotes jebkura norādītā iemesla dēļ:

iekārtai neparedzētas euro banknotes,

nav euro banknotes,

ir euro banknotēm līdzīgi priekšmeti,

nepareizs izskats un forma,

atlocīts(-i) liels(-i) stūris(-i) vai noplēsts(-i) fragments(-i),

ievades vai padeves kļūda iekārtā

Nevar izsniegt klientiem.

2.

Iespējami euro banknošu viltojumi

Izskats un forma tiek atpazīta, bet trūkst viena vai vairāku ar iekārtu pārbaudīto autentifikācijas elementu vai tie ievērojami pārsniedz pieļaujamo novirzi no normas.

Nevar izsniegt klientiem.

Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā no banknotes atklāšanas iekārtā jānodod kompetentajām nacionālajām iestādēm autentifikācijai, sniedzot informāciju par konta turētāju, ja tā pieejama.

3.

Euro banknotes, kuru autentiskums nav skaidri nosakāms

Izskats un forma tiek atpazīta, taču kvalitātes noviržu un/vai pieļaujamo noviržu pārsniegšanas dēļ netiek atpazīti visi ar iekārtu pārbaudītie autentifikācijas elementi. Parasti tās ir nederīgas euro banknotes.

Nevar izsniegt klientiem.

Euro banknotes nekavējoties, bet ne vēlāk kā 20 darbadienu laikā no banknotes iemaksas iekārtā nodod NCB autentifikācijai.

4.a

Euro banknotes, kas tiek atpazītas kā īstas un derīgas

Visu ar iekārtu veikto autentifikācijas un derīguma pārbaužu rezultāti ir pozitīvi.

Var izsniegt klientiem.

4.b

Euro banknotes, kas tiek atpazītas kā īstas, bet nederīgas

Visu ar iekārtu veikto autentifikācijas pārbaužu rezultāti ir pozitīvi.

Vismaz viens pārbaudītais derīguma kritērijs devis negatīvu rezultātu.

Nevar izsniegt klientiem; nodod atpakaļ NCB.

Īpaši noteikumi attiecībā uz 2. tabulu:

1.

1., 2. un 3. kategorijas euro banknotes var netikt fiziski nošķirtas. Ja sajauktas kopā, visas trīs kategorijas uzskata par 2. kategorijas euro banknotēm. Ja 1., 2. un 3. kategorijas euro banknotes var tikt nošķirtas, izmantojot citu banknošu apstrādes iekārtu, vai, ja tam piekrīt NCB, ar apmācīta personāla palīdzību, ar tām rīkojas saskaņā ar 2. tabulu.

2.

3. kategorijas euro banknotes var netikt fiziski nošķirtas no 4.a un 4.b kategorijas euro banknotēm. Ja nenotiek banknošu fiziska nošķiršana, jauktās 3., 4.a un 4.b kategorijas euro banknošu nodošanai NCB joprojām piemēro 3. kategorijai noteikto termiņu.

3.

Arī sajaucot 3. kategorijas euro banknotes ar 4.a vai 4.b kategorijas banknotēm, 3. kategorijas euro banknotes var atkārtoti apstrādāt jebkurā veiksmīgi pārbaudītā banknošu apstrādes iekārtā. Pēc tam šīs banknotes uzskata par tādām, kuras klasificējusi otrā banknošu apstrādes iekārta.;

3. tabula

Euro banknošu klasifikācija un apstrāde monētu izsniegšanas iekārtās (CDM)

Monētu izsniegšanas iekārtām jāpārbauda saņemto banknošu autentiskums un jāsaglabā iekārtā tās banknotes, par kurām ir aizdomas, ka tās ir viltotas, bet tās nav fiziski jānodala pa kategorijām.

Banknotes, par kurām ir aizdomas, ka tās ir viltotas, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 20 darbadienu laikā no banknotes atklāšanas iekārtā jānodod kompetentajām nacionālajām iestādēm autentifikācijai, sniedzot informāciju par konta turētāju, ja tā pieejama.

Monētu izsniegšanas iekārtu saņemtās banknotes var atkārtoti apstrādāt jebkurā veiksmīgi pārbaudītā banknošu apstrādes iekārtā, pēc tam tās uzskatot par tādām, kuras klasificējusi šāda iekārta. Saglabā informāciju, ja tā pieejama, par tādu banknošu konta turētāju, kas atkārtotas apstrādes laikā klasificētas kā 2. vai 3. kategorijas banknotes.


III PIELIKUMS

‘IV PIELIKUMS

DATU VĀKŠANA NO SKAIDRĀS NAUDAS APSTRĀDES IESTĀDĒM

1.   Mērķi

Datu vākšanas mērķis ir nodrošināt, lai nacionālās centrālās bankas (NCB) un Eiropas Centrālā banka (ECB) varētu uzraudzīt skaidrās naudas apstrādes iestāžu darbības un pārraudzīt skaidrās naudas apriti.

2.   Vispārīgie principi

2.1.

Dati par banknošu apstrādes iekārtām jāsniedz tikai tad, ja šīs iekārtas izmanto saskaņā ar šo lēmumu. Monētu izsniegšanas iekārtas (CDM) ir atbrīvotas no pārskatu sniegšanas prasībām.

2.2.

Skaidrās naudas apstrādes iestādes savu dalībvalstu NCB regulāri sniedz šādu informāciju:

informāciju par struktūrvienībām, kurās notiek skaidrās naudas apstrāde, piemēram, filiāļu birojiem, un

informāciju par banknošu apstrādes iekārtām un bankomātiem.

2.3.

Turklāt skaidrās naudas apstrādes iestādes, kas ar banknošu apstrādes iekārtām un bankomātiem atkārtoti apgrozībā laiž euro banknotes, savu dalībvalstu NCB regulāri sniedz šādu informāciju:

informāciju par skaidrās naudas operāciju apjomu (apstrādātais euro banknošu skaits) banknošu apstrādes iekārtās un bankomātos,

informāciju par nomaļajām kredītiestāžu filiālēm, kur skaidrās naudas operāciju apjoms ir ļoti neliels un banknošu derīguma pārbaude tiek veikta manuāli.

3.   Datu veids un pārskatu sniegšanas prasības

3.1.

Atkarībā no savākto datu rakstura tos iedala pamatdatos un operatīvajos datos.

Pamatdati

3.2.

Uz pamatdatiem attiecas informācija par: a) katru skaidrās naudas apstrādes iestādi un to darbībā esošajām banknošu apstrādes iekārtām un skaidrās naudas izsniegšanas iekārtām un b) nomaļajām kredītiestāžu filiālēm.

3.3.

Pamatdatus NCB nosūta šā lēmuma piemērošanas dienā un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem. Jāiesniedz 1. papildinājuma paraugā norādītie dati, lai gan NCB tos var pieprasīt iesniegt citā formātā.

3.4.

Uzraudzības vajadzībām NCB var nolemt vākt datus vietējā, piemēram, filiāļu biroju, līmenī.

3.5.

NCB var prasīt skaidrās naudas apstrādes iestādēm norādīt skaidrās naudas apstrādes iekārtas (CRM), kas tiek izmantotas kā kombinētie skaidrās naudas iemaksu bankomāti (CCM) vai skaidrās naudas iemaksu bankomāti (CIM), un CCM, kas tiek izmantoti kā CIM.

3.6.

Jāiesniedz 3. papildinājuma paraugā norādītie dati par nomaļajām filiālēm, lai gan NCB tos var pieprasīt iesniegt citā formātā.

Operatīvie dati

3.7.

Dati, ko skaidrās naudas apstrādes iestādes iegūst euro banknošu apstrādē un atkārtotā laišanā apgrozībā, tiek klasificēti kā operatīvie dati.

3.8.

NCB no operatīvo datu sniegšanas pienākuma var nolemt atbrīvot citus uzņēmumus, kā minēts Padomes Regulas (EK) Nr. 1338/2001 (1) 6. panta 1. punktā, ja euro banknošu skaits, ko tie ar skaidrās naudas izsniegšanas iekārtām atkārtoti laiduši apgrozībā, ir mazāks nekā NCB noteiktais slieksnis.

3.9.

Datus sagatavo ik pēc sešiem mēnešiem. Datus sniedz NCB ne vēlāk kā divus mēnešus pēc attiecīgā pārskata perioda, t. i., februāra beigās un augusta beigās. Datus var sagatavot, izmantojot 2. papildinājumā norādīto paraugu. Pārejas laikā NCB var prasīt datus sniegt katru mēnesi, ja tās to jau prasījušas pirms šī lēmuma spēkā stāšanās, vai NCB var prasīt datus sniegt katru ceturksni.

3.10.

Datus sagatavo skaidrās naudas apstrādes iestādes, kas fiziski apstrādā euro banknotes. Ja skaidrās naudas apstrādes iestāde citai skaidrās naudas apstrādes iestādei kā ārpakalpojumus uztic pārbaudīt banknošu autentiskumu un derīgumu, datus sagatavo šī izraudzītā iestāde atbilstoši 3. panta 2. punktam.

3.11.

Skaidrās naudas apstrādes iestādes datus sniedz kā vienības (apjomu), ko apkopo nacionālajā līmenī un iedala pēc euro banknošu nominālvērtības. Netiek prasīts dalījums pēc banknošu sērijas. Attiecībā uz kredītiestāžu nomaļajām filiālēm operatīvos datus sniedz atsevišķi.

3.12.

Uzraudzības vajadzībām NCB var nolemt vākt datus vietējā, piemēram, filiāļu biroju, līmenī.

3.13.

Skaidrās naudas apstrādes iestādēm, kas banknošu autentiskumu un derīgumu kā ārpakalpojumus uzticējušas pārbaudīt citām skaidrās naudas apstrādes iestādēm, NCB var pieprasīt iesniegt datus par šīm izraudzītajām iestādēm, t.sk. ārpakalpojumu līgumus.

3.14.

Jāiesniedz dati par nomaļajām filiālēm, kā norādīts 3. papildinājuma paraugā, lai gan NCB tos var pieprasīt sagatavot citā formātā un vienoties ar skaidrās naudas apstrādes iestādēm par plašāku datu vākšanu.

4.   Konfidencialitāte un datu publiskošana

4.1.

Par konfidenciāliem uzskata gan pamatdatus, gan arī operatīvos datus.

4.2.

NCB un ECB var nolemt publicēt pārskatus vai statistiskos datus, kuros izmantoti saskaņā ar šo pielikumu iegūtie dati. Jebkurā no šādām publikācijām informācija ir apkopota tādā veidā, lai to nevarētu attiecināt uz atsevišķiem datu sniedzējiem.

1. papildinājums

PĀRSKATA PARAUGS

Pamatdati

Šī informācija jāiesniedz:

[NCB nosaukums; kontaktinformācija uzziņām; adrese]

1.   Informācija par skaidrās naudas apstrādes iestādi

Skaidrās naudas apstrādes iestādes nosaukums:

Centrālā biroja adrese:

Pasta indekss:

Pilsēta:

Iela:

Uzņēmējsabiedrības veids:

Kredītiestāde

Valūtas maiņas punkts

Skaidrās naudas pārvadājumu uzņēmums, kas nav maksājumu iestāde

Tirdzniecības (mazumtirdzniecības) uzņēmums

Kazino

Citi veidi, t.sk. maksājumu iestādes, kas nav iepriekš minētas (norādīt)

Kontaktpersonas:

Vārdi:

Tālruņi:

Telefaksi:

E-pasta adreses:

Ārpakalpojumu sniedzējs (ja attiecas)

Vārds:

Adrese:

Pasta indekss:

Pilsēta:

2.   Paša klienta darbinātas iekārtas

Iekārtas kategorija

Identifikācijas numurs (2)

Ražotājs (2)

Iekārtas nosaukums (2)

Identifikācija (2)

(detektorsistēmas/programmatūras versijas)

Kopējais skaits ekspluatācijā

Skaidrās naudas iemaksu bankomāti (CIM)

 

 

 

 

 

Skaidrās naudas apstrādes iekārtas (CRM)

 

 

 

 

 

Kombinētie skaidrās naudas iemaksu bankomāti (CCM)

 

 

 

 

 

Skaidrās naudas izmaksu bankomāti (COM)

 

 

 

 

 

3.   Operatora apkalpotas iekārtas

Iekārtas kategorija

Identifikācijas numurs (3)

Ražotājs (3)

Iekārtas nosaukums (3)

Identifikācija (3)

(detektorsistēmas/programmatūras versijas)

Kopējais skaits ekspluatācijā

Banknošu apstrādes iekārtas (BPM)

 

 

 

 

 

Banknošu autentifikācijas iekārtas (BAM)

 

 

 

 

 

Kasiera palīgierīces skaidrās naudas apstrādei (TARM)

 

 

 

 

 

Kasiera palīgierīces skaidrās naudas autentiskuma pārbaudei (TAM)

 

 

 

 

 

4.   Skaidrās naudas izsniegšanas iekārtas, kas nav iekļautas paša klienta darbinātu iekārtu tabulā

 

Kopējais skaits ekspluatācijā

Bankomāti (ATM)

 

Termināļi ar pašpārbaudes iespēju (SCoT)

 

Citi

 

2. papildinājums

PĀRSKATA PARAUGS

Operatīvie dati

1.   Informācija par skaidrās naudas apstrādes iestādi

Skaidrās naudas apstrādes iestādes nosaukums

 

Pārskata periods

 

2.   Dati

Jāsniedz šādu datu apkopojums nacionālā vai reģionālā līmenī, kā pieprasa NCB, – neiekļaujot nomaļās filiāles.

 

Kopējais apstrādāto euro banknošu skaits

Euro banknotes, kas sašķirotas kā nederīgas

Euro banknotes, kas atkārtoti laistas apgrozībā

EUR 5

 

 

 

EUR 10

 

 

 

EUR 20

 

 

 

EUR 50

 

 

 

EUR 100

 

 

 

EUR 200

 

 

 

EUR 500

 

 

 

Tabulas slejā ar virsrakstu “Kopējais apstrādāto euro banknošu skaits” jānorāda kopējais banknošu skaits, kuru autentiskums un derīgums pārbaudīts banknošu apstrādes iekārtās, t. i., skaidrās naudas apstrādes iekārtās (CRM), skaidrās naudas izmaksu bankomātos (COM), kasiera palīgierīcēs skaidrās naudas apstrādei (TARM) un banknošu apstrādes iekārtās (BPM), kā arī kombinētajos skaidrās naudas iemaksu bankomātos (CCM) ar fakultatīvu derīguma pārbaudi. Datos nav iekļautas šādas banknotes: a) banknotes, kuru autentiskuma un derīguma pārbaudi veic manuāli, piemēram, kases operācijas vai atbalsta nodaļu operācijas; b) banknotes, attiecībā uz kurām banknošu apstrādes iekārtās pārbaudīts to autentiskums, bet ne derīgums, piemēram, banknotes, kas autentificētas skaidrās naudas iemaksu bankomātos (CIM), kombinētajos skaidrās naudas iemaksu bankomātos (CCM) (bez fakultatīvas derīguma pārbaudes), kasiera palīgierīcēs skaidrās naudas autentiskuma pārbaudei (TAM) un banknošu autentifikācijas iekārtās (BAM).

Sleja ar virsrakstu “Euro banknotes, kas sašķirotas kā nederīgas” ir apstrādāto euro banknošu kopējā skaita apakškopa, kurā jānorāda to banknošu skaits, kuras iekārtas klasificējušas kā īstas un nederīgas (t. i., 4.b kategorija). Šis datu postenis attiecas uz CRM, COM, TARM un BPM, kā arī CCM ar fakultatīvu derīguma pārbaudi.

Sleja ar virsrakstu “Euro banknotes, kas atkārtoti laistas apgrozībā” ir apstrādāto euro banknošu kopējā skaita apakškopa, kurā:

a)

attiecībā uz CRM, COM un TARM jānorāda banknošu skaits, kuras iekārtas klasificējušas kā īstas un derīgas (t. i., 4.a kategorija) un kuras izsniegtas klientiem, kā norādīts iekārtas statistikā;

b)

attiecībā uz BPM un CCM ar fakultatīvu derīguma pārbaudi jānorāda banknošu skaits, kuras iekārtas klasificējušas kā īstas un derīgas (t. i., 4.a kategorija) un kuras nav nodotas atpakaļ NCB, bet tiek glabātas ar nolūku tās atkārtoti laist apgrozībā skaidras naudas aprites ciklā.

To euro banknošu skaits, kuras izsniegtas no pašu klientu darbinātām iekārtām un skaidrās naudas izsniegšanas iekārtām

 

Ja NCB piemēro 7. pantā noteikto atbrīvojumu nomaļām filiālēm, šie dati ir obligāti attiecīgās dalībvalsts kredītiestādēm. Lai pārliecinātos, vai šie dati jāsniedz, kredītiestādes apspriežas ar savu NCB.

3. papildinājums

KREDĪTIESTĀŽU NOMAĻĀS FILIĀLES

Šo informāciju iesniedz tikai tās kredītiestādes, kurām ir nomaļās filiāles, kā minēts 7. panta 1. punktā.

1.

Informācija par kredītiestādi

Kredītiestādes nosaukums

 

Pārskata periods

 


2.

Dati

Nomaļās kredītiestādes nosaukums

Adrese

To euro banknošu skaits, kuras izsniegtas no paša klienta darbinātām iekārtām un skaidrās naudas izsniegšanas iekārtām

 

 

 


(1)  Padomes Regula (EK) Nr. 1338/2001 (2001. gada 28. jūnijs), ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu ( OV L 181, 4.7.2001., 6. lpp.).

(2)  (*) Šos ierakstus aizpilda, ievērojot atbilstošos ierakstus ECB interneta vietnē.

(3)  (*) Šos ierakstus aizpilda, ievērojot atbilstošos ierakstus ECB interneta vietnē.