20.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/53


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1975

(2018. gada 14. decembris),

ar ko Regulu (ES) Nr. 965/2012 groza attiecībā uz gaisa kuģu ekspluatācijas prasībām, kas skar planierus, un elektroniskajām lidojumu datu pārvaldības ierīcēm

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulu (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (1), un jo īpaši tās 31. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 965/2012 (2) noteikti drošības nosacījumi vairāku veidu ekspluatācijas darbībām ar dažādu kategoriju gaisa kuģiem, ieskaitot planierus.

(2)

Ekspluatantiem, kas iesaistīti Regulas (ES) 2018/1139 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) un ii) punktā minēto gaisa kuģu ekspluatācijā, jāatbilst attiecīgajām minētās regulas V pielikumā noteiktajām pamatprasībām.

(3)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/1976 (3) noteikti īpaši noteikumi par planieru ekspluatāciju. To ekspluatācijai no minētās regulas piemērošanas dienas vairs nevajadzētu piemērot vispārīgos gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumus, kas izklāstīti Regulā (ES) Nr. 965/2012. Tomēr Regulas (ES) Nr. 965/2012 3. panta un II pielikuma noteikumi par gaisa kuģu ekspluatācijas uzraudzību, ko veic dalībvalstu kompetentās iestādes, darbībām ar planieriem būtu jāpiemēro arī turpmāk, jo šīs prasības nevis attiecas uz kādu konkrētu darbības veidu, bet ir horizontāli piemērojamas visām šāda veida darbībām.

(4)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 965/2012 būtu attiecīgi jāgroza, lai ņemtu vērā jaunos noteikumus, ko piemēro darbībām ar planieriem, un lai precizētu, kurus minētās regulas noteikumus turpina piemērot darbībām ar planieriem.

(5)

Ņemot vērā Īstenošanas regulas (ES) 2018/1976 noteikumu un šīs regulas noteikumu ciešo saikni, būtu jāsaskaņo to piemērošanas datums.

(6)

2014. gadā ICAO 6. pielikuma I un III daļas II iedaļā ieviesa noteikumus par elektronisko lidojumu datu pārvaldības ierīču izmantošanu komerciāliem gaisa pārvadājumiem. Minētajos noteikumos ir ietvertas tipveida prasības elektronisko lidojumu datu pārvaldības ierīču izmantošanai, kā arī prasība saņemt ekspluatācijas apstiprinājumu elektronisko lidojumu datu pārvaldības ierīču lietotnēm, ko izmanto drošai gaisa kuģu ekspluatācijai. Tāpēc Regula (ES) Nr. 965/2012 ir jāsaskaņo ar ICAO noteikumiem, ieviešot jaunus noteikumus, kuros ietvertas tipveida prasības elektronisko lidojumu datu pārvaldības ierīču izmantošanai komerciālos gaisa pārvadājumos un jauni noteikumi, kuri atbalsta ekspluatācijas apstiprinājumu tādu elektroniskās lidojumu datu pārvaldības ierīces lietotņu izmantošanai, kuru atteices stāvoklis ir klasificējams ne augstāk kā “sīka”.

(7)

2014. gadā ICAO 6. pielikuma II un III daļas III iedaļā ieviesa arī noteikumus par elektronisko lidojumu datu pārvaldības ierīču izmantošanu vispārējas nozīmes aviācijā. Minētajos noteikumos ir ietvertas vispārīgas prasības elektronisko lidojumu datu pārvaldības ierīču izmantošanai, kā arī prasība līgumslēdzējām valstīm noteikt lietošanas kritērijus elektronisko lidojumu datu pārvaldības ierīču lietotnēm, ko izmanto drošai gaisa kuģu ekspluatācijai. Tāpēc Regula (ES) Nr. 965/2012 ir jāsaskaņo ar ICAO noteikumiem, attiecībā uz nekomerciālu ekspluatāciju ar kompleksu gaisa kuģi ar dzinēju un specializētu ekspluatāciju ar kompleksu gaisa kuģi ar dzinēju ieviešot jaunus noteikumus, kuros ietvertas tipveida prasības elektronisko lidojumu datu pārvaldības ierīču izmantošanai un prasības tādu elektroniskās lidojumu datu pārvaldības ierīces lietotņu izmantošanai, kuru atteices stāvoklis ir klasificējams ne augstāk kā “sīka”. Turklāt ar šo regulu groza Regulu (ES) Nr. 965/2012, prasības pārnēsājamām elektroniskām ierīcēm, kas paredzētas nekomerciālai tādu gaisa kuģu ekspluatācijai, kuri nav kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju, saskaņojot ar vispārīgajiem ICAO noteikumiem par elektroniskajām lidojumu datu pārvaldības ierīcēm.

(8)

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra sagatavoja tādu īstenošanas noteikumu projektu, kas saistīti ar īpašiem noteikumiem planieru ekspluatācijai, un iesniedza to kā atzinumu (4) Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 75. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktu un 76. panta 1. punktu.

(9)

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra sagatavoja tādu īstenošanas noteikumu projektu, kas saistīti ar elektronisko lidojumu datu pārvaldības ierīču izmantošanu, un iesniedza to kā atzinumu (5) Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 75. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktu un 76. panta 1. punktu.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (ES) 2018/1139 127. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 965/2012

Regulu (ES) Nr. 965/2012 groza šādi:

1)

regulas 1. pantu groza šādi:

a)

panta 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   Šī regula nosaka sīki izstrādātus noteikumus par lidmašīnu un helikopteru ekspluatāciju un par tādu ekspluatantu gaisa kuģu perona pārbaudēm, kuri atrodas citas valsts drošības uzraudzībā, gaisa kuģiem nolaižoties lidostās, kas atrodas teritorijā, uz ko attiecas Līgumu noteikumi.

2.   Šī regula nosaka sīki izstrādātus noteikumus arī par to, ar kādiem nosacījumiem izdod, uztur spēkā, groza, ierobežo, aptur vai atsauc tādu gaisa kuģu ekspluatantu apliecības, kuri minēti Regulas (ES) 2018/1139 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) un ii) punktā, izņemot gaisa balonus un planierus, un kuri iesaistīti komerciālos gaisa pārvadājumos, par apliecību turētāju tiesībām un pienākumiem, kā arī par nosacījumiem, ar kādiem drošības interesēs ekspluatācija jāaizliedz, jāierobežo vai uz ko jāattiecina zināmi nosacījumi.

3.   Šī regula nosaka sīki izstrādātus noteikumus arī par nosacījumiem un procedūrām, kā ekspluatanti, kas iesaistīti lidmašīnu un helikopteru komerciālā specializētā ekspluatācijā vai kompleksu gaisa kuģu ar dzinēju nekomerciālā ekspluatācijā, tostarp kompleksu gaisa kuģu ar dzinēju nekomerciālā specializētā ekspluatācijā, deklarē savas spējas un pieejamos līdzekļus ar gaisa kuģa ekspluatāciju saistīto pienākumu veikšanai, un sīki izstrādātus noteikumus par šādu ekspluatantu uzraudzību.”;

b)

panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Šo regulu nepiemēro pārvadājumiem ar gaisa baloniem un planieriem. Tomēr attiecībā uz pārvadājumiem ar gaisa baloniem, kas nav gāzes gaisa baloni atsaitē, un planieriem piemēro 3. panta noteikumus par uzraudzību.”;

2)

regulas 2. pantu groza šādi:

a)

panta 1., 1.a un 1.b punktu aizstāj ar šādiem:

“1.

“Lidmašīna” ir par gaisu smagāks gaisa kuģis ar dzinēju un nekustīgiem spārniem, kuru gaisā notur gaisa aerodinamiskā iedarbība uz spārniem.

1.a

“Helikopters” ir par gaisu smagāks gaisa kuģis, kas noturas gaisā lidojuma laikā galvenokārt viena vai vairāku nesošo propelleru un gaisa mijiedarbības rezultātā, un šos propellerus griež dzinējs ap vertikālei tuvām rotācijas asīm.

1.b

“Gaisa balons” ir tāds par gaisu vieglāks nemotorizēts gaisa kuģis ar apkalpi, kas lidojumu uztur, izmantojot vai nu par gaisu vieglāku gāzi, vai arī sildierīci, tostarp gāzes gaisa baloni, karstā gaisa baloni, jaukta tipa gaisa baloni un, lai gan motorizēti, karstā gaisa dirižabļi.”;

b)

pantā iekļauj šādu 1.c, 1.d un 1.e punktu:

“1.c

“Planieris” ir par gaisu smagāks gaisa kuģis, kuru lidojumā notur gaisa aerodinamiskā reakcija uz tā nekustīgajām nesošajām virsmām un kura brīvais lidojums nav atkarīgs no dzinēja.

1.d

“Komercekspluatācija” ir gaisa kuģa jebkura sabiedrībai pieejama ekspluatācija par maksu vai citādu atlīdzību, vai, ja šī ekspluatācija nav sabiedrībai pieejama – ko veic saskaņā ar līgumu, kurš noslēgts starp ekspluatantu un klientu, ja ekspluatants nav klienta pārvaldībā.

1.e

“Gāzes gaisa balons atsaitē” ir gāzes gaisa balons ar atsaites sistēmu, kas ekspluatācijas laikā gaisa balonu pastāvīgi noenkuro stacionārā punktā.”;

c)

panta 9. punktu aizstāj ar šādu:

“9.

“Ievadlidojums” ir jebkurš par samaksu vai citādu atlīdzību veikts neilgs lidojums, ko jaunu apmācāmo vai organizācijas locekļu piesaistes nolūkā veic vai nu mācību organizācija, kas minēta Komisijas Regulas (ES) Nr. 1178/2011 (*1) 10.a pantā, vai organizācija, kas izveidota ar mērķi popularizēt aviācijas sportu vai izklaides aviāciju.

(*1)  Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 311, 25.11.2011., 1. lpp.).”;"

3)

regulas 5. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ekspluatanti ekspluatē lidmašīnu vai helikopteru tikai komerciāliem gaisa pārvadājumiem (turpmāk “CAT”), kā noteikts III un IV pielikumā.”;

b)

panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

lidmašīnas un helikopterus, ko izmanto bīstamu izstrādājumu (DG) pārvadājumiem;”;

c)

panta 4., 5. un 6. punktu aizstāj ar šādiem:

“4.   Ekspluatanti, kuri ekspluatē nekomerciālos pārvadājumos, tostarp nekomerciālos specializētos pārvadājumos, iesaistītas lidmašīnas un helikopterus, kas nav kompleksas lidmašīnas un helikopteri ar dzinēju, gaisa kuģus ekspluatē saskaņā ar VII pielikumā izklāstītajiem noteikumiem.

5.   Mācību organizācijas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1178/2011 10.a pantā un kuru galvenā darbības vieta ir kādā dalībvalstī, veicot mācību lidojumus uz Savienību, Savienībā vai no Savienības, ekspluatē:

a)

kompleksas lidmašīnas ar dzinēju un helikopterus – saskaņā ar VI pielikuma noteikumiem;

b)

citādas lidmašīnas un helikopterus – saskaņā ar VII pielikuma noteikumiem.

6.   Ekspluatanti ekspluatē lidmašīnu vai helikopteru komerciālai specializētai ekspluatācijai saskaņā ar III un VIII pielikuma prasībām.”;

4)

regulas 6. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Atkāpjoties no šīs regulas 5. panta un neskarot Regulas (ES) 2018/1139 18. panta 2. punkta b) apakšpunktu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 748/2012 (*2) I pielikuma P apakšiedaļu par lidošanas atļauju, šādus lidojumus turpina veikt saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktos noteiktajām prasībām, kurā ir ekspluatanta galvenā darbības vieta, vai, ja ekspluatantam nav galvenās darbības vietas, – kurā ekspluatants veic uzņēmējdarbību vai kurā ir tā pastāvīgā dzīvesvieta:

a)

ar lidmašīnu vai helikopteru tipu ieviešanu vai modificēšanu saistītus lidojumus, kurus veic projektēšanas vai ražošanas organizācijas atbilstīgi savām tiesībām;

b)

lidojumus, kuros nepārvadā pasažierus vai kravu, bet kuros lidmašīnu vai helikopteru pārtransportē atjaunošanai, remontam, tehniskajai apkopei, apskatei, piegādei, eksportam vai līdzīgiem mērķiem.

(*2)  Komisijas 2012. gada 3. augusta Regula (ES) Nr. 748/2012, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (OV L 224, 21.8.2012., 1. lpp.).”;"

b)

panta 4.a punktu groza šādi:

i)

ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“4.a

Atkāpjoties no 5. panta 1. un 6. punkta, lidmašīnām un helikopteriem, kas nav kompleksas lidmašīnas un helikopteri ar dzinēju, saskaņā ar VII pielikumu var veikt šādu ekspluatāciju:”;

ii)

c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

ievadlidojumi, izpletņlēcēju izlaišana, planiera vilkšana vai figūrlidojumi, ko veic vai nu mācību organizācija, kuras galvenā darbības vieta ir kādā dalībvalstī un kas ir minēta Regulas (ES) Nr. 1178/2011 10.a pantā, vai arī organizācija, kas izveidota nolūkā popularizēt aviācijas sportu vai izklaides aviāciju, ar nosacījumu, ka šī organizācija gaisa kuģi ekspluatē, pamatojoties uz īpašumtiesībām vai nomāšanu bez apkalpes, ka šis lidojums nerada peļņu, kas tiktu sadalīta ārpus organizācijas, un ka ikreiz, kad ir iesaistītas personas, kas nav šīs organizācijas locekļi, šādi lidojumi ir tikai šīs organizācijas blakusnodarbe.”;

5)

regulas 10. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktā svītro punktu numerāciju un otro daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro no 2012. gada 28. oktobra.”;

b)

panta 2. līdz 6. punktu svītro;

6)

regulas I, II, III, IV, V, VI, VII un VIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 9. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regula (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 296, 25.10.2012., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2018. gada 14. decembra Īstenošanas regula (ES) 2018/1976, kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1139 nosaka detalizētus planieru ekspluatācijas noteikumus (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 64. lpp.).

(4)  Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2017. gada 23. augusta Atzinums Nr. 07/2017 par Komisijas regulas projektu par planieru ekspluatācijas noteikumu pārskatīšanu.

(5)  Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2017. gada 18. decembra Atzinums Nr. 10/2017 par Komisijas regulas projektu, ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 965/2012.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 965/2012 I, II, III, IV, V, VI, VII un VIII pielikumu groza šādi:

1)

regulas I pielikumu groza šādi:

a)

6. punktu svītro;

b)

11.a punktu svītro;

c)

iekļauj šādu 42.a, 42.b un 42.c punktu:

“42.a

EFB lietotne” ir lietojumprogramma, kas instalēta EFB saimniekplatformā un nodrošina vienu vai vairākas konkrētas darbības funkcijas, kas vajadzīgas lidojuma operācijām.

42.b

EFB saimniekplatforma” ir aparatūra, kurā atrodas datošanas spējas un bāzes programmatūra, tostarp operētājsistēma un ievadizvades programmatūra.

42.c

EFB sistēma” ir aparatūra (ieskaitot visus akumulatorus, savienojamības nodrošinājumu, ievadizvades komponentus) un programmatūra (tostarp datubāzes un operētājsistēma), kas nepieciešama paredzētā EFB lietojuma atbalstam.”;

d)

iekļauj šādu 44.a punktu:

“44.a

“Elektroniskā lidojumu datu pārvaldības ierīce (EFB)” ir elektroniska informācijas sistēma, ko veido lidojuma apkalpei paredzētas ierīces un lietotnes un kas ļauj glabāt, atjaunināt, parādīt un apstrādāt EFB funkcijas, kuras vajadzīgas lidojuma operācijām vai veicamajiem pienākumiem.”;

e)

57. punktu svītro;

f)

iekļauj šādu 69.a punktu:

“69.a

“Cilvēka–mašīnas saskarne (HMI)” ir atsevišķu ierīču sastāvdaļa, kas spēj apstrādāt cilvēka un mašīnas mijiedarbību. Saskarne sastāv no aparatūras un programmatūras, kas ļauj mašīnām vai sistēmām interpretēt un apstrādāt lietotāja ievadīto informāciju un sniegt lietotājam nepieciešamos rezultātus.”;

g)

78.a punktu aizstāj ar šādu:

“78.a

“Sīkas atteices stāvoklis” ir atteices stāvoklis, kurš ievērojami nesamazina gaisa kuģa drošumu un kurā nepieciešamas lidojuma apkalpes darbības, kas pilnībā atbilst tās spējām.”;

h)

iekļauj šādu 78.b punktu:

“78.b

“Vielu problemātiska lietošana” nozīmē, ka lidojuma apkalpes un salona apkalpes locekļi un cits drošību ietekmējošs personāls vienu vai vairākas psihoaktīvās vielas lieto:

a)

radot tiešu apdraudējumu lietotājam vai apdraudot citu personu dzīvību, veselību vai labklājību; un/vai

b)

radot vai padziļinot profesionālas, sabiedriskas, garīgas vai fiziskas problēmas vai traucējumus.”;

i)

iekļauj šādu 96.a) un 96.b) punktu:

“96.a

“Pārnēsājama EFB” ir pārnēsājama EFB saimniekplatforma, ko izmanto pilotu kabīnē un kas nav sertificētā gaisa kuģa konfigurācijas sastāvdaļa.

96.b

“Pārnēsājama elektroniska ierīce (PED)” ir jebkāda veida elektroniska ierīce, parasti (bet ne tikai) plaša patēriņa elektroiekārta, ko gaisa kuģī ienesuši apkalpes locekļi vai pasažieri vai kas ienesta kā kravas daļa un kas nav sertificētā gaisa kuģa konfigurācijas sastāvdaļa. Tā aptver visas iekārtas, kas spēj patērēt elektroenerģiju. Elektroenerģiju var nodrošināt vai nu iekšējie avoti, piemēram, baterijas (uzlādējamas un atkārtoti neuzlādējamas), vai arī ierīces var būt pievienojamas pie konkrētiem barošanas avotiem gaisa kuģī.”;

j)

iekļauj šādu 120.a) un 120.b) punktu:

“120.a

“A tipa EFB lietotne” ir EFB lietotne, kuras atteice vai nepareiza lietošana neietekmē drošību.

120.b

“B tipa EFB lietotne” ir EFB lietotne:

a)

kuras atteice vai nepareiza lietošana tiek klasificēta ne augstāk kā sīkas atteices stāvoklis; un

b)

kas neaizstāj un nedublē nevienu sistēmu vai funkciju, kas nepieciešama saskaņā ar lidojumderīguma noteikumiem, gaisa telpas prasībām vai ekspluatācijas noteikumiem.”;

2)

regulas II pielikumu groza šādi:

a)

ARO.GEN.120. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

Kompetentā iestāde izvērtē visus alternatīvos līdzekļus atbilstības panākšanai, ko organizācija ierosinājusi:

1)

saskaņā ar šīs regulas III pielikuma (Part-ORO) ORO.GEN.120. punkta b) apakšpunktu;

2)

attiecībā uz gaisa baloniem – saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) 2018/395 (*1) II pielikuma (Part-BOP) BOP.ADD.010. punktu; vai

3)

attiecībā uz planieriem – saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2018/1976 (*2) II pielikuma (Part-SAO) SAO.DEC.100. punkta c) apakšpunktu;

analizējot nodrošināto dokumentāciju un – ja uzskata par nepieciešamu – veicot organizācijas pārbaudi.

Kad kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka alternatīvie līdzekļi atbilstības panākšanai ir saskaņā ar īstenošanas noteikumiem, tā bez nepamatotas kavēšanās:

1)

informē pieteikuma iesniedzēju par to, ka atbilstības panākšanai var īstenot alternatīvos līdzekļus, un vajadzības gadījumā attiecīgi groza apstiprinājumu, specializētas ekspluatācijas atļauju vai pieteikuma iesniedzēja sertifikātu; un

2)

informē Aģentūru par to saturu, tostarp iesniedz attiecīgo dokumentu kopijas;

3)

informē pārējās dalībvalstis par pieņemtajiem alternatīvajiem līdzekļiem atbilstības panākšanai.

(*1)  Komisijas 2018. gada 13. marta Regula (ES) 2018/395, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 nosaka sīki izstrādātus noteikumus gaisa balonu ekspluatācijai (OV L 71, 14.3.2018., 10. lpp.)."

(*2)  Komisijas 2018. gada 14. decembra Īstenošanas regula (ES) 2018/1976, kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1139 nosaka detalizētus planieru ekspluatācijas noteikumus (OV L 326, 20.12.2018., 64. lpp.).”;"

b)

ARO.GEN.345. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Saņemot deklarāciju no organizācijas, kas veic vai plāno veikt darbības, kurām vajadzīga deklarēšana, kompetentā iestāde pārliecinās, ka deklarācijā ir visa informācija, kas prasīta:

1)

saskaņā ar šīs regulas III pielikuma (Part-ORO) ORO.DEC.100. punktu;

2)

attiecībā uz gaisa balonu ekspluatantiem – saskaņā ar Regulas (ES) 2018/395 II pielikuma (Part-BOP) BOP.ADD.100. punktu; vai

3)

attiecībā uz planieru ekspluatantiem – saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2018/1976 II pielikuma (Part-SAO) SAO.DEC.100. punktu.

Pārbaudījusi prasīto informāciju, kompetentā iestāde organizācijai apstiprina deklarācijas saņemšanu.”;

c)

II papildinājuma tabulu (EASA 139. VEIDLAPA) aizstāj ar šādu:

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu ”;

3)

regulas III pielikumu groza šādi:

a)

ORO.GEN.110. punkta k) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“k)

Neatkarīgi no j) apakšpunkta ekspluatanti, kuri veic komerciālus pārvadājumus ar kādu no turpmāk norādītajiem gaisa kuģiem, nodrošina, ka lidojuma apkalpe ir saņēmusi atbilstīgu apmācību vai instruktāžu darbībām ar bīstamiem izstrādājumiem, lai tā varētu atpazīt nedeklarētus bīstamus izstrādājumus, kurus gaisa kuģī ienesuši pasažieri vai kuri gaisa kuģī ienesti kā krava:

1)

viendzinēja propelleru lidmašīna, kuras MCTOM ir 5 700 kg vai mazāk un kuras MOPSC ir piecas vai mazāk vietas, un kuru ekspluatē tādā lidojumā, kurā pacelšanās un nosēšanās ir vienā un tajā pašā lidlaukā vai ekspluatācijas vietā, saskaņā ar VFR dienas laikā;

2)

viendzinēja helikopters, kas nav komplekss helikopters ar dzinēju un kura MOPSC ir piecas vai mazāk vietas, un kuru ekspluatē tādā lidojumā, kurā pacelšanās un nosēšanās ir vienā un tajā pašā lidlaukā vai ekspluatācijas vietā, saskaņā ar VFR dienas laikā.”;

b)

ORO.MLR.101. punktā ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Ciktāl tas neattiecas uz viendzinēja propelleru lidmašīnām, kuru MOPSC ir piecas vai mazāk vietas, vai nekompleksiem viendzinēja helikopteriem, kuru MOPSC ir piecas vai mazāk vietas, kuri paceļas un nosēžas vienā un tajā pašā lidlaukā vai ekspluatācijas vietā saskaņā ar VFR dienas laikā, OM galvenā struktūra ir šāda:”;

c)

ORO.FC.005. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

2. SADAĻĀ noteiktas papildu prasības, kas piemērojamas komerciāliem gaisa pārvadājumiem, ciktāl tas neattiecas uz pasažieru komerciāliem gaisa pārvadājumiem, kurus veic dienā saskaņā ar VFR, sāk un pabeidz vienā un tajā pašā lidlaukā vai ekspluatācijas vietā un kurus veic kompetentās iestādes noteiktā vietējā apgabalā ar:

1)

viendzinēja propelleru lidmašīnām, kuru MCTOM ir 5 700 kg vai mazāk un kuru MOPSC ir piecas vai mazāk vietas; vai

2)

viendzinēja helikopteriem, kas nav kompleksi helikopteri ar dzinēju un kuru MOPSC ir piecas vai mazāk vietas;”

d)

ORO.FTL.105. punkta 13. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“13.

“lidojuma laiks” lidmašīnām ir laikposms no brīža, kad gaisa kuģis sāk kustību no stāvvietas, lai veiktu pacelšanos, līdz brīdim, kad gaisa kuģis apstājas tam paredzētā stāvvietā un tiek izslēgti visi dzinēji vai propelleri;”

4)

regulas IV pielikumu groza šādi:

a)

CAT.GEN.105. punktu svītro;

b)

iekļauj šādu CAT.GEN.MPA.141. punktu:

CAT.GEN.MPA.141 Elektronisko lidojumu datu pārvaldības ierīču ( EFB ) izmantošana

a)

Ja gaisa kuģī izmanto EFB, ekspluatants nodrošina, ka tai nav nelabvēlīgas ietekmes uz gaisa kuģa sistēmu un iekārtu veiktspēju vai lidojuma apkalpes locekļu spēju ekspluatēt gaisa kuģi.

b)

Ekspluatants neizmanto B tipa EFB lietotni, ja tā nav apstiprināta saskaņā ar V pielikuma (Part-SPA) M apakšdaļu.”;

c)

A apakšdaļas 2. sadaļu svītro;

d)

B apakšdaļas 2. sadaļu svītro;

e)

CAT.POL.MAB.105. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Ja masas un līdzsvara datus un dokumentus sagatavo datorizētā masas un līdzsvara sistēmā, ekspluatants:

1)

pārbauda izvaddatu integritāti, lai nodrošinātu, ka dati atbilst AFM noteiktajiem ierobežojumiem; un

2)

sistēmas lietošanas instrukcijas un procedūras sīki apraksta savā lidojumu veikšanas rokasgrāmatā.”;

f)

CAT.POL.MAB.105. punkta e) apakšpunktu svītro;

g)

C apakšdaļas 4. sadaļu svītro;

h)

D apakšdaļas 3. sadaļu svītro;

5)

regulas V pielikumā iekļauj šādu M apakšdaļu:

“M APAKŠDAĻA

ELEKTRONISKĀS LIDOJUMU DATU PĀRVALDĪBAS IERĪCES (EFB)

SPA.EFB.100 Elektronisko lidojumu datu pārvaldības ierīču (EFB) izmantošana – ekspluatācijas apstiprinājums

a)

Komerciālu gaisa pārvadājumu ekspluatants izmanto B tipa EFB lietotni vienīgi tad, ja ekspluatantam ir kompetentās iestādes apstiprinājums šādai izmantošanai.

b)

Lai saņemtu kompetentās iestādes apstiprinājumu B tipa EFB lietotnes izmantošanai, ekspluatants pierāda, ka:

1)

saistībā ar lietotni mitinošās EFB ierīces un EFB lietotnes un ar to saistītās(-o) funkcijas(-u) izmantošanu ir veikts riska novērtējums, identificēti saistītie riski un nodrošināts, ka tie tiek atbilstoši pārvaldīti un mazināti;

2)

EFB ierīces un EFB lietotnes cilvēka–mašīnas saskarnes ir novērtētas atbilstīgi cilvēkfaktora principiem;

3)

tas ir izveidojis EFB pārvaldības sistēmu un ka ir izveidotas un īstenotas EFB ierīces un EFB lietotnes administrēšanas un lietošanas procedūras un ar tām saistītās apmācības prasības; tās ietver šādas procedūras:

i)

EFB lietošana;

ii)

EFB izmaiņu pārvaldība;

iii)

EFB datu pārvaldība;

iv)

EFB tehniskā apkope; un

v)

EFB drošība;

4.

EFB saimniekplatforma ir piemērota paredzētajai EFB lietotnes izmantošanai.

Šī pierādīšana attiecas uz konkrēto EFB lietotni un konkrēto EFB saimniekplatformu, kurā šī lietotne ir instalēta.”;

6)

regulas VI pielikumu groza šādi:

a)

iekļauj šādu NCC.GEN.131. punktu:

NCC.GEN.131 Elektronisko lidojumu datu pārvaldības ierīču (EFB) izmantošana

a)

Ja gaisa kuģī izmanto EFB, ekspluatants nodrošina, ka tai nav nelabvēlīgas ietekmes uz gaisa kuģa sistēmu un iekārtu veiktspēju vai lidojuma apkalpes locekļu spēju ekspluatēt gaisa kuģi.

b)

Pirms B tipa EFB lietotnes izmantošanas ekspluatants:

1)

veic riska novērtējumu, kas saistīts ar lietotni mitinošās EFB ierīces un attiecīgās EFB lietotnes un ar to saistītās(-o) funkcijas(-u) izmantošanu, identificē saistītos riskus un nodrošina, ka tie tiek atbilstoši pārvaldīti un mazināti; riska novērtējumā izskata ar EFB ierīces un attiecīgās EFB lietotnes cilvēka–mašīnas saskarni saistītos riskus; un

2)

izveido EFB pārvaldības sistēmu, tostarp ierīces un EFB lietotnes administrēšanas un lietošanas procedūras un ar tām saistītās apmācības prasības.”;

b)

NCC.OP.200. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Neatkarīgi no a) apakšpunkta – ja mācību lidojumus veic Komisijas Regulas (ES) Nr. 1178/2011 10.a pantā minēta mācību organizācija, šādas situācijas drīkst modelēt, kad gaisa kuģī ir studentpiloti.”;

7)

regulas VII pielikumu groza šādi:

a)

NCO.GEN.102. punktu svītro;

b)

NCO.GEN.103. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

sākas un beidzas vienā un tajā pašā lidlaukā vai ekspluatācijas vietā;”;

c)

NCO.GEN.105. punkta a) apakšpunkta 4) punkta iii) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“iii)

šā lidojuma veikšanai vajadzīgie instrumenti un iekārtas ir uzstādīti gaisa kuģī un ir darba kārtībā, izņemot gadījumā, ja ar obligāto iekārtu sarakstu (MEL) vai attiecīgā gadījumā ar līdzvērtīgu dokumentu, kas noteikts NCO.IDE.A.105. vai NCO.IDE.H.105. punktā, atļauta ekspluatācija ar iekārtām, kas nedarbojas;”;

d)

NCO.GEN.125 aizstāj ar šādu:

NCO.GEN.125 Pārnēsājamas elektroniskas ierīces

Gaisa kuģa kapteinis nevienai personai gaisa kuģī neļauj lietot pārnēsājamas elektroniskas ierīces (PED), ieskaitot elektronisko lidojumu datu pārvaldības ierīci (EFB), kas var nelabvēlīgi ietekmēt gaisa kuģa sistēmu un iekārtu veiktspēju vai lidojuma apkalpes locekļu spēju ekspluatēt gaisa kuģi.”;

e)

NCO.GEN.135. punkta c) apakšpunktu svītro;

f)

NCO.OP.120. punkta virsrakstu aizstāj ar šādu:

NCO.OP.120 Trokšņa mazināšanas procedūras – lidmašīnas un helikopteri”;

g)

NCO.OP.156. punktu svītro;

h)

NCO.OP.180. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Neatkarīgi no a) apakšpunkta – ja mācību lidojumus veic Komisijas Regulas (ES) Nr. 1178/2011 10.a pantā minēta mācību organizācija, šādas situācijas drīkst modelēt, kad gaisa kuģī ir studentpiloti.”;

i)

NCO.POL.105. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Gaisa kuģi sver tā ražotājs vai apstiprināta tehniskās apkopes organizācija.”;

j)

NCO.IDE.A.160. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Lidmašīnās, izņemot ELA1 lidmašīnas, ir vismaz viens pārnēsājams ugunsdzēšamais aparāts:

1)

pilotu kabīnē; un

2)

katrā pasažieru nodalījumā, kas ir nošķirts no pilotu kabīnes, izņemot, ja lidojuma apkalpe var viegli piekļūt šim nodalījumam.”;

k)

D apakšdaļas 3. sadaļu svītro;

8)

regulas VIII pielikumu groza šādi:

a)

SPO.GEN.005. punkta c) apakšpunkta 2) punktu aizstāj ar šādu:

“2)

izpletņlēcēju izlaišana, planiera vilkšana ar lidmašīnu vai figūrlidojumi, ko veic vai nu mācību organizācija, kuras galvenā darījumdarbības vieta ir kādā dalībvalstī un kas ir minēta Regulas (ES) Nr. 1178/2011 10.a pantā, vai arī organizācija, kas izveidota nolūkā popularizēt aviācijas sportu vai izklaides aviāciju, ar nosacījumu, ka šī organizācija gaisa kuģi ekspluatē, pamatojoties uz īpašumtiesībām vai nomāšanu bez apkalpes, ka šis lidojums nerada peļņu, kas tiktu sadalīta ārpus organizācijas, un ka ikreiz, kad ir iesaistītas personas, kas nav šīs organizācijas locekļi, šādi lidojumi ir tikai šīs organizācijas blakusnodarbe.”;

b)

SPO.GEN.102. punktu svītro;

c)

SPO.GEN.107. punkta a) apakšpunkta 4) punkta iii) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“iii)

šā lidojuma veikšanai vajadzīgie instrumenti un iekārtas ir uzstādīti gaisa kuģī un ir darba kārtībā, izņemot gadījumā, ja ar obligāto iekārtu sarakstu (MEL) vai attiecīgā gadījumā ar līdzvērtīgu dokumentu, kas noteikts SPO.IDE.A.105. vai SPO.IDE.H.105. punktā, atļauta ekspluatācija ar iekārtām, kas nedarbojas;”

d)

iekļauj šādu SPO.GEN.131. punktu:

SPO.GEN.131 Elektronisko lidojumu datu pārvaldības ierīču (EFB) izmantošana

a)

Ja gaisa kuģī izmanto EFB, ekspluatants nodrošina, ka tai nav nelabvēlīgas ietekmes uz gaisa kuģa sistēmu un iekārtu veiktspēju vai lidojuma apkalpes locekļu spēju ekspluatēt gaisa kuģi.

b)

Pirms B tipa EFB lietotnes izmantošanas ekspluatants:

1)

veic riska novērtējumu, kas saistīts ar lietotni mitinošās EFB ierīces un attiecīgās EFB lietotnes un ar to saistītās(-o) funkcijas(-u) izmantošanu, identificē saistītos riskus un nodrošina, ka tie tiek atbilstoši mazināti; riska novērtējumā izskata ar EFB ierīces un attiecīgās EFB lietotnes cilvēka–mašīnas saskarni saistītos riskus; un

2)

izveido EFB pārvaldības sistēmu, tostarp EFB ierīces un EFB lietotnes administrēšanas un lietošanas procedūras un ar tām saistītās apmācības prasības.”;

e)

SPO.GEN.140. punkta c) apakšpunktu svītro;

f)

SPO.POL.105. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Gaisa kuģi sver tā ražotājs vai apstiprināta tehniskās apkopes organizācija.”;

g)

SPO.IDE.A.180. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Lidmašīnās, izņemot ELA1 lidmašīnas, ir vismaz viens pārnēsājams ugunsdzēšamais aparāts:

1)

pilotu kabīnē; un

2)

katrā salona nodalījumā, kas ir nošķirts no pilotu kabīnes, izņemot, ja lidojuma apkalpe var viegli piekļūt šim nodalījumam.”;

h)

D apakšdaļas 3. sadaļu svītro.


(*1)  Komisijas 2018. gada 13. marta Regula (ES) 2018/395, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 nosaka sīki izstrādātus noteikumus gaisa balonu ekspluatācijai (OV L 71, 14.3.2018., 10. lpp.).

(*2)  Komisijas 2018. gada 14. decembra Īstenošanas regula (ES) 2018/1976, kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1139 nosaka detalizētus planieru ekspluatācijas noteikumus (OV L 326, 20.12.2018., 64. lpp.).”;”