7.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 311/10


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1912

(2018. gada 4. decembris),

ar ko attiecībā uz dažiem atbrīvojumiem darījumiem Kopienas iekšienē groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) un jo īpaši tās 397. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2016. gada 7. aprīļa paziņojumā par rīcības plānu PVN jomā Komisija paziņoja nodomu nākt klajā ar priekšlikumu galīgajai pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēmai pārrobežu tirdzniecībai uzņēmumu starpā dalībvalstīs. Padome 2016. gada 8. novembra secinājumos aicināja Komisiju tikmēr ierosināt dažus uzlabojumus Savienības PVN noteikumos attiecībā uz pārrobežu darījumiem, tostarp lai noteiktu atbrīvojumus attiecībā uz darījumiem Kopienas iekšienē.

(2)

Direktīvā 2006/112/EK ir paredzēti vairāki nosacījumi, kas jāizpilda, lai no PVN atbrīvotu preču piegādes saistībā ar dažiem darījumiem Kopienas iekšienē. Viens no šādiem nosacījumiem paredz, ka precēm ir jābūt nosūtītām vai transportētām no vienas dalībvalsts uz citu.

(3)

Tomēr dalībvalstu atšķirīgā pieeja šādu atbrīvojumu piemērošanā pārrobežu darījumiem ir radījusi sarežģījumus un juridisko nenoteiktību uzņēmumiem. Tas ir pretrunā mērķim veicināt tirdzniecību Kopienas iekšienē un likvidēt fiskālās robežas. Tādēļ ir svarīgi konkretizēt un saskaņot nosacījumus, ar kādiem var piemērot atbrīvojumus.

(4)

Ņemot vērā, ka pārrobežu krāpšana PVN jomā galvenokārt ir saistīta ar atbrīvojumu piegādēm Kopienas iekšienē, ir jākonkretizē daži apstākļi, kādos preces būtu jāuzskata par nosūtītām vai transportētām no piegādes dalībvalsts teritorijas.

(5)

Lai nodrošinātu praktisku risinājumu uzņēmumiem un arī nodrošinātu pārliecību nodokļu administrācijām, Padomes Īstenošanas regulā (ES) Nr. 282/2011 (2) būtu jāievieš divas atspēkojamas prezumpcijas.

(6)

Preču piegādes uz noliktavu vienkāršotais režīms būtu jāpapildina ar pienācīgiem reģistrēšanas pienākumiem, lai nodrošinātu pareizu tā piemērošanu.

(7)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 282/2011 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011 groza šādi:

1)

VIII nodaļā iekļauj šādu iedaļu:

2.a iedaļa

Atbrīvojumi darījumiem Kopienas iekšienē

(Direktīvas 2006/112/EK 138. līdz 142. pants)

45.a pants

1.   Direktīvas 2006/112/EK 138. pantā paredzēto atbrīvojumu piemērošanas nolūkā jebkurā no abiem turpmāk minētajiem gadījumiem prezumē, ka preces ir nosūtītas vai transportētas no dalībvalsts uz galamērķi ārpus tās teritorijas, bet Kopienā:

a)

pārdevējs norāda, ka viņš vai trešā persona viņa vārdā ir nosūtījusi vai transportējusi preces, un vai nu pārdevējam ir vismaz divi atsevišķi 3. punkta a) apakšpunktā minēti pierādījumi, kas nav savstarpēji pretrunīgi un ko izdevušas divas dažādas puses, kuras nav atkarīgas viena no otras, no pārdevēja un no pircēja, vai arī pārdevējam ir jebkāds viens atsevišķs 3. punkta a) apakšpunktā minēts pierādījums kopā ar jebkādu vienu atsevišķu 3. punkta b) apakšpunktā minētu pierādījumu, kas nav savstarpēji pretrunīgi, kas apstiprina nosūtīšanu vai transportēšanu un ko izdevušas divas dažādas puses, kuras nav atkarīgas viena no otras, no pārdevēja un no pircēja;

b)

pārdevējam ir šādi dokumenti:

i)

rakstisks pircēja paziņojums par to, ka pircējs vai trešā persona pircēja vārdā ir nosūtījusi vai transportējusi preces, un tajā ir norādīta preču galamērķa dalībvalsts; minētajā rakstiskajā paziņojumā norāda: izdošanas datumu; pircēja nosaukumu / vārdu un uzvārdu un adresi; preču daudzumu un veidu; preču ievešanas datumu un vietu; transportlīdzekļa piegādes gadījumā – transportlīdzekļa identifikācijas numurs; un tās personas identifikācija, kas preces pieņem pircēja vārdā; un

ii)

vismaz divi atsevišķi 3. punkta a) apakšpunktā minēti pierādījumi, kas nav savstarpēji pretrunīgi un ko izdevušas divas dažādas puses, kuras nav atkarīgas viena no otras, no pārdevēja un no pircēja, vai jebkāds viens atsevišķs 3. punkta a) apakšpunktā minēts pierādījums kopā ar jebkādu vienu atsevišķu 3. punkta b) apakšpunktā minētu pierādījumu, kas nav savstarpēji pretrunīgi, kas apstiprina nosūtīšanu vai transportēšanu un ko izdevušas divas dažādas puses, kuras nav atkarīgas viena no otras, no pārdevēja un no pircēja.

Pircējs pārdevējam izsniedz b) apakšpunkta i) punktā minēto rakstisko paziņojumu ne vēlāk kā tā mēneša desmitajā dienā, kas seko preču piegādei.

2.   Nodokļu iestāde var atspēkot 1. punktā minēto prezumpciju.

3.   Piemērojot 1. punktu, kā nosūtīšanas vai transportēšanas pierādījumu pieņem šādus dokumentus:

a)

dokumenti saistībā ar preču nosūtīšanu vai transportēšanu, piemēram, parakstīts CMR dokuments vai pavadzīme, kravaszīme, rēķins par gaisa kravu pārvadājumiem, preču pārvadātāja izsniegts rēķins;

b)

šādi dokumenti;

i)

apdrošināšanas polise attiecībā uz preču nosūtīšanu vai transportēšanu vai bankas dokumenti, kas pierāda maksājumu par preču nosūtīšanu vai transportēšanu;

ii)

valsts sektora iestāžu (amatpersonu), piemēram, notāru, izsniegti oficiāli dokumenti, kas apstiprina preču ievešanu galamērķa dalībvalstī;

iii)

noliktavas turētāja izsniegta faktūra galamērķa dalībvalstī, kas apstiprina preču glabāšanu minētajā dalībvalstī.”;

2)

X nodaļā iekļauj šādu iedaļu:

1.a iedaļa

Vispārīgi pienākumi

(Direktīvas 2006/112/EK 242. līdz 243. pants)

54.a pants

1.   Direktīvas 2006/112/EK 243. panta 3. punktā minētajā reģistrā, kas jātur katram nodokļa maksātājam, kurš pārvieto preces saskaņā ar režīmu preču piegādei uz noliktavu, ietver šādu informāciju:

a)

dalībvalsts, no kuras preces tika nosūtītas vai transportētas, un preču nosūtīšanas vai transportēšanas datums;

b)

tā nodokļa maksātāja PVN identifikācijas numurs, kuram preces paredzētas, kas izdots dalībvalstī, uz kuru preces tiek nosūtītas vai transportētas;

c)

dalībvalsts, uz kuru preces tiek nosūtītas vai transportētas, noliktavas turētāja PVN identifikācijas numurs, tās noliktavas adrese, kurā preces tiek glabātas ievedot, un datums, kurā preces ievestas noliktavā;

d)

noliktavā ievesto preču vērtība, apraksts un daudzums;

e)

tā nodokļa maksātāja PVN identifikācijas numurs, kurš aizvieto šā punkta b) apakšpunktā minēto personu, ievērojot Direktīvas 2006/112/EK 17.a panta 6. punktā minētos nosacījumus;

f)

piegādāto preču summa, kurai uzliek nodokli, apraksts un daudzums un datums, kurā Direktīvas 2006/112/EK 17.a panta 3. punkta a) apakšpunktā minētās preces ir piegādātas, un pircēja PVN identifikācijas numurs;

g)

preču summa, kurai uzliek nodokli, apraksts un daudzums, un datums, kurā radušies jebkādi no apstākļiem, un attiecīgais pamatojums saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 17.a panta 7. punktu;

h)

atpakaļnosūtīto preču vērtība, apraksts un daudzums un preču atpakaļnosūtīšanas datums, kā minēts Direktīvas 2006/112/EK 17.a panta 5. punktā.

2.   Direktīvas 2006/112/EK 243. panta 3. punktā minētajā reģistrā, kas jātur katram nodokļa maksātājam, kuram preces piegādā saskaņā ar režīmu preču piegādei uz noliktavu, ietver šādu informāciju:

a)

tā nodokļa maksātāja PVN identifikācijas numurs, kurš pārvieto preces saskaņā ar režīmu preču piegādei uz noliktavu;

b)

viņam paredzēto preču apraksts un daudzums;

c)

datums, kurā viņam paredzētās preces ievestas noliktavā;

d)

viņam piegādāto preču summa, kurai uzliek nodokli, apraksts un daudzums un datums, kurā tiek veikta Direktīvas 2006/112/EK 17.a panta 3. punkta b) apakšpunktā minētā preču iegāde Kopienas iekšienē;

e)

preču apraksts un daudzums un datums, kurā preces izvestas no noliktavas ar a) apakšpunktā minētā nodokļa maksātāja rīkojumu;

f)

iznīcināto vai nozaudēto preču apraksts un daudzums un datums, kurā iepriekš noliktavā ievestās preces iznīcinātas, nozaudētas vai nozagtas, vai datums, kurā konstatēts, ka preces iznīcinātas vai nozaudētas;

Gadījumā, ja preces saskaņā ar režīmu preču piegādei uz noliktavu nosūtītas vai transportētas noliktavas turētājam, kurš nav nodokļa maksātājs, kuram preces bija paredzēts piegādāt, minētā nodokļa maksātāja reģistrā nav jābūt pirmās daļas c), e) un f) apakšpunktā minētajai informācijai.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 4. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

H. LÖGER


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(2)  Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 282/2011 (2011. gada 15. marts), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 77, 23.3.2011., 1. lpp.).