21.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 294/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/1793

(2018. gada 20. novembris),

ar ko apstiprina tādu tehniskās dokumentācijas grozījumu attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumā reģistrēto stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, ar kuru radītas izmaiņas tehniskās dokumentācijas galvenajos tehniskajos parametros (“Ron de Guatemala” (ĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulu (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89 (1), un jo īpaši tās 17. panta 8. punktu un 21. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 110/2008 17. panta 5. punktu Komisija ir izskatījusi apvienības Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores (ANFAL) pieteikumu tehniskās dokumentācijas grozījuma apstiprināšanai attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Ron de Guatemala”, kas reģistrēta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 110/2008 (2).

(2)

Konstatējusi, ka pieteikums ir saderīgs ar Regulu (EK) Nr. 110/2008, Komisija, piemērojot minētās regulas 17. panta 6. punktu, grozījuma pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 110/2008 17. panta 7. punktu, tāpēc šis tehniskās dokumentācijas grozījums būtu jāapstiprina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 110/2008 17. panta 8. punktu.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Stipro alkoholisko dzērienu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētais tehniskās dokumentācijas grozījums attiecībā uz nosaukumu “Ron de Guatemala” (ĢIN).

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 39, 13.2.2008., 16. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 3. februāra Regula (ES) Nr. 97/2014, ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (OV L 33, 4.2.2014., 1. lpp.).

(3)  OV C 317, 23.9.2017., 6. lpp.