18.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 261/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1562

(2018. gada 18. oktobris),

ar ko 292. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7.a panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā ir uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto Regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2018. gada 15. oktobrī nolēma pievienot vienu ierakstu to personu, grupu un organizāciju sarakstam, uz kurām būtu jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana. Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikums.

(3)

Lai nodrošinātu šajā Regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU:

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza saskaņā ar šīs Regulas pielikumu.

2. pants

Regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 18. oktobrī

Komisijas vārdā —

un tās priekšsēdētāja vārdā —

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītāja


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikuma sadaļā “Fiziskās personas” pievieno šādu ierakstu:

ANJEM CHOUDARY (jeb Abu Luqman). Dzimšanas datums: 18.1.1967. Dzimšanas vieta: Velinga, Londona, Apvienotā Karaliste. Adrese: Frankland Prison, Apvienotā Karaliste. Valstspiederība: Lielbritānijas. Pases Nr.: 516384722 (Apvienotās Karalistes pase, izdota 6.5.2013. Glāzgovas Pasu birojā, derīga līdz 6.6.2023.). Regulas 7.d panta 2. punkta i) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 15.10.2018.”