18.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 261/6


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/1556

(2018. gada 17. oktobris)

par atteikumu atļaut konkrētas veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (1) un jo īpaši tās 18. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1924/2006 veselīguma norādes uz pārtikas produktiem ir aizliegtas, ja vien Komisija tās nav atļāvusi saskaņā ar minēto regulu un tās nav iekļautas atļauto norāžu sarakstā.

(2)

Regulā (EK) Nr. 1924/2006 arī paredzēts, ka pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji pieteikumus veselīguma norāžu atļauju saņemšanai var iesniegt dalībvalsts kompetentajai iestādei. Derīgos pieteikumus valsts kompetentā iestāde pārsūta Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) (turpmāk “Iestāde”) zinātniskā novērtējuma veikšanai, kā arī Komisijai un dalībvalstīm informācijai.

(3)

Iestāde sniedz atzinumu par attiecīgo veselīguma norādi.

(4)

Komisija, ņemot vērā Iestādes sniegto atzinumu, lemj par veselīguma norāžu atļaušanu.

(5)

Pēc tam, kad uzņēmums Laboratoires Nutrition et Cardiométabolisme saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu iesniedza pieteikumu, Iestādei lūdza sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar Stablor®, dzeramu preparātu, kam ir noteikts makroelementu un mikroelementu sastāvs un specifiska aminoskābju attiecība (triptofāna un neitrālu aminoskābju attiecība), un viscerālo tauku masas samazināšanu, vienlaikus saglabājot lieso masu (jautājums Nr. EFSA-Q-2016-00319 (2)). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Līdzsvarotas un nedaudz samazināta kaloriju daudzuma diētas ietvaros Stablor® lietošana palīdz personām, kam ir liekais svars vai kas ir aptaukojušās un kam ir abdominālie tauki un kardiometaboliskie riski, samazināt viscerālo tauku masu, vienlaikus saglabājot lieso masu.”

(6)

Komisija un dalībvalstis 2017. gada 28. februārī saņēma Iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, secināja, ka nav noteikta cēloņsakarība starp Stablor® lietošanu un viscerālo tauku masas samazināšanu, vienlaikus saglabājot liesu ķermeņa masu, samazinātas enerģētiskās vērtības diētas ietvaros. Tātad norāde neatbilst Regulā (EK) Nr. 1924/2006 noteiktajām prasībām un nebūtu jāatļauj.

(7)

Pēc tam, kad uzņēmums Suomen Terveysravinto Oy saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu iesniedza pieteikumu, Iestādei lūdza sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar kurkumīnu un normālu locītavu darbību (jautājums Nr. EFSA-Q-2016-00856 (3)). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Kurkumīns palīdz nodrošināt normālu locītavu darbību.”

(8)

2017. gada 8. maijā Komisija un dalībvalstis saņēma Iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, secināja, ka nav noteikta cēloņsakarība starp kurkumīna lietošanu pārtikā un normālas locītavu darbības uzturēšanu. Tātad norāde neatbilst Regulā (EK) Nr. 1924/2006 noteiktajām prasībām un nebūtu jāatļauj.

(9)

Pēc tam, kad uzņēmums Marks and Spencer PLC saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu iesniedza pieteikumu, Iestādei lūdza sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar ogļhidrātu un olbaltumvielu (CHO:P) attiecību ≤ 1,8, kuras pamatā ir enerģētiskā vērtība, samazinātas enerģētiskās vērtības diētas ietvaros un saistībā ar ķermeņa svaru (jautājums Nr. EFSA-Q-2016-00436 (4)). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Palīdz samazināt ķermeņa svaru un ķermeņa tauku daļu, ja vismaz 12 nedēļas tiek patērēts samazinātas enerģētiskās vērtības diētas ietvaros (< 8 368 kJ/2 000 kcal/dienā).”

(10)

2017. gada 13. jūnijā Komisija un dalībvalstis saņēma Iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, secināja, ka nav noteikta cēloņsakarība starp ogļhidrātu un olbaltumvielu (CHO:P) attiecību ≤ 1,8, kuras pamatā ir enerģētiskā vērtība, samazinātas enerģētiskās vērtības diētas ietvaros un ķermeņa svara samazināšanu. Tātad norāde neatbilst Regulā (EK) Nr. 1924/2006 noteiktajām prasībām un nebūtu jāatļauj.

(11)

Pēc tam, kad uzņēmums Loc Troi group saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu iesniedza pieteikumu, Iestādei lūdza sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar Vibigaba (diedzētu brūno rīsu) lietošanu un ķermeņa svara samazināšanu samazinātas enerģētiskās vērtības diētas ietvaros (jautājums Nr. EFSA-Q-2017-00032 (5)). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Palīdz samazināt svaru samazinātas enerģētiskās vērtības diētas ietvaros.”

(12)

2017. gada 21. jūlijā Komisija un dalībvalstis saņēma Iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, secināja, ka nav noteikta cēloņsakarība starp Vibigaba (diedzētu brūno rīsu) lietošanu un ķermeņa svara samazināšanu samazinātas enerģētiskās vērtības diētas ietvaros. Tātad norāde neatbilst Regulā (EK) Nr. 1924/2006 noteiktajām prasībām un nebūtu jāatļauj.

(13)

Pēc tam, kad uzņēmums Loc Troi group saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu iesniedza pieteikumu, Iestādei lūdza sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar Vibigaba (diedzētu brūno rīsu) lietošanu un glikozes normālas koncentrācijas ilgstošu uzturēšanu asinīs (jautājums Nr. EFSA-Q-2017-00033 (6)). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Palīdz uzturēt normālu glikozes līmeni asinīs.”

(14)

2017. gada 21. jūlijā Komisija un dalībvalstis saņēma Iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, secināja, ka nav noteikta cēloņsakarība starp Vibigaba (diedzētu brūno rīsu) lietošanu un glikozes normālas koncentrācijas ilgstošu uzturēšanu asinīs. Tātad norāde neatbilst Regulā (EK) Nr. 1924/2006 noteiktajām prasībām un nebūtu jāatļauj.

(15)

Pēc tam, kad uzņēmums Loc Troi group saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu iesniedza pieteikumu, Iestādei lūdza sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar Vibigaba (diedzētu brūno rīsu) lietošanu un labvēlīgu ietekmi uz normāla asinsspiediena uzturēšanu (jautājums Nr. EFSA-Q-2017-00031 (7)). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Palīdz uzturēt normālu asinsspiedienu.”

(16)

2017. gada 21. jūlijā Komisija un dalībvalstis saņēma Iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, secināja, ka nav noteikta cēloņsakarība starp Vibigaba (diedzētu brūno rīsu) lietošanu un normāla asinsspiediena uzturēšanu. Tātad norāde neatbilst Regulā (EK) Nr. 1924/2006 noteiktajām prasībām un nebūtu jāatļauj.

(17)

Pēc tam, kad uzņēmums Loc Troi group saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu iesniedza pieteikumu, Iestādei lūdza sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar Vibigaba (diedzētu brūno rīsu) lietošanu un labvēlīgu ietekmi uz holesterīna normālas koncentrācijas uzturēšanu asinīs (jautājums Nr. EFSA- Q-2017-00030 (8)). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs.”

(18)

2017. gada 21. jūlijā Komisija un dalībvalstis saņēma Iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, secināja, ka nav noteikta cēloņsakarība starp Vibigaba (diedzētu brūno rīsu) lietošanu un holesterīna normālas koncentrācijas uzturēšanu asinīs. Tātad norāde neatbilst Regulā (EK) Nr. 1924/2006 noteiktajām prasībām un nebūtu jāatļauj.

(19)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minētās veselīguma norādes neiekļauj Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 3. punktā paredzētajā Savienības atļauto norāžu sarakstā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 17. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(2):4723.

(3)  EFSA Journal 2017; 15(5):4774.

(4)  EFSA Journal 2017; 15(6):4839.

(5)  EFSA Journal 2017; 15(7):4915.

(6)  EFSA Journal 2017; 15(7):4916.

(7)  EFSA Journal 2017; 15(7):4914.

(8)  EFSA Journal 2017; 15(7):4913.


PIELIKUMS

Noraidītās veselīguma norādes

Pieteikums – Regulas (EK) Nr. 1924/2006 attiecīgie noteikumi

Uzturviela, viela, pārtikas produkts vai pārtikas produktu kategorija

Norāde

Atsauce uz EFSA atzinumu

Veselīguma norāde saskaņā ar 13. panta 5. punktu, kas pamatota ar jaunākajām zinātniskajām atziņām un/vai ietver prasību pēc īpašumtiesību datu aizsardzības

Stablor®, dzerams preparāts, kam ir noteikts makroelementu un mikroelementu sastāvs un specifiska aminoskābju attiecība (triptofāna un neitrālu aminoskābju attiecība)

Līdzsvarotas un nedaudz samazināta kaloriju daudzuma diētas ietvaros Stablor® lietošana palīdz personām, kam ir liekais svars vai kas ir aptaukojušās un kam ir abdominālie tauki un kardiometaboliskie riski, samazināt viscerālo tauku masu, vienlaikus saglabājot lieso masu

Q-2016-00319

Veselīguma norāde saskaņā ar 13. panta 5. punktu, kas pamatota ar jaunākajām zinātniskajām atziņām un/vai ietver prasību pēc īpašumtiesību datu aizsardzības

Kurkumīns

Kurkumīns palīdz nodrošināt normālu locītavu darbību.

Q-2016-00856

Veselīguma norāde saskaņā ar 13. panta 5. punktu, kas pamatota ar jaunākajām zinātniskajām atziņām un/vai ietver prasību pēc īpašumtiesību datu aizsardzības

Ogļhidrātu un olbaltumvielu (CHO:P) attiecība ≤ 1,8, kuras pamatā ir enerģētiskā vērtība, samazinātas enerģētiskās vērtības diētas ietvaros un ķermeņa svara samazināšanai.

Palīdz samazināt ķermeņa svaru un ķermeņa tauku daļu, ja vismaz 12 nedēļas tiek patērēts samazinātas enerģētiskās vērtības diētas ietvaros (< 8 368 kJ/2 000  kcal/dienā).

Q-2016-00436

Veselīguma norāde saskaņā ar 13. panta 5. punktu, kas pamatota ar jaunākajām zinātniskajām atziņām un/vai ietver prasību pēc īpašumtiesību datu aizsardzības

Vibigaba (diedzēti brūnie rīsi)

Palīdz samazināt svaru samazinātas enerģētiskās vērtības diētas ietvaros.

Q-2017-00032

Veselīguma norāde saskaņā ar 13. panta 5. punktu, kas pamatota ar jaunākajām zinātniskajām atziņām un/vai ietver prasību pēc īpašumtiesību datu aizsardzības

Vibigaba (diedzēti brūnie rīsi)

Palīdz uzturēt normālu glikozes līmeni asinīs.

Q-2017-00033

Veselīguma norāde saskaņā ar 13. panta 5. punktu, kas pamatota ar jaunākajām zinātniskajām atziņām un/vai ietver prasību pēc īpašumtiesību datu aizsardzības

Vibigaba (diedzēti brūnie rīsi)

Palīdz uzturēt normālu asinsspiedienu.

Q-2017-00031

Veselīguma norāde saskaņā ar 13. panta 5. punktu, kas pamatota ar jaunākajām zinātniskajām atziņām un/vai ietver prasību pēc īpašumtiesību datu aizsardzības

Vibigaba (diedzēti brūnie rīsi)

Palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs.

Q-2017-00030