16.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 259/12


PADOMES REGULA (ES) 2018/1542

(2018. gada 15. oktobris)

par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/1544 (2018. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropadome 2018. gada 22. martā secināja, ka ķīmisko ieroču izmantošana, tai skaitā toksisku ķīmisko ieroču izmantošana jebkādos apstākļos, ir pilnīgi nepieņemama, ka tā ir sistemātiski un neatlaidīgi jānosoda un ka tā apdraud visu personu drošību. Eiropadome 2018. gada 28. jūnijā aicināja pēc iespējas drīz pieņemt jaunu Savienības regulējumu par ierobežojošiem pasākumiem, lai risinātu ķīmisko ieroču izplatīšanas un izmantošanas problēmu.

(2)

Padome 2018. gada 15. oktobrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2018/1544 par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu. Padomes Lēmumā (KĀDP) 2018/1544 paredzēti ieceļošanas ierobežojumi, kā arī naudaslīdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana attiecībā uz konkrētām fiziskām personām, juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras atbildīgas par ķīmisko ieroču izgatavošanu vai izmantošanu vai iesaistīšanos ķīmisko ieroču izmantošanas sagatavošanā, vai sniedz tai finansiālu, tehnisku vai materiālu atbalstu, vai ir citādi tajā iesaistītas, kā arī tiem, kas palīdz vai veicina šādas darbības. Minētās personas, vienības un struktūras ir uzskaitītas Lēmuma (KĀDP) 2018/1544 pielikumā.

(3)

Lai īstenotu konkrētus Lēmuma (KĀDP) 2018/1544 noteikumus, ir nepieciešama Savienības papildu rīcība.

(4)

Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijai būtu jāiesniedz priekšlikums regulai par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu.

(5)

Ar šo regulu tiek atbalstīta 2003. gada ES Stratēģija masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai, kā arī starptautiskais regulējums attiecībā uz ķīmisko ieroču izplatīšanu – Konvencija par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu (“CWC”), CWC Pušu konferences lēmums, ar ko vēršas pret ķīmisko ieroču izmantošanas draudiem, kas tika pieņemts 2018. gada 27. jūnijā, Austrālijas grupa, Neizplatīšanas drošības iniciatīva un Starptautiskā partnerība cīņā pret ķīmisko ieroču izmantošanas nesodāmību. Ar šo regulu tiek atbalstīta arī attiecīgo ANO DP rezolūciju, jo īpaši Rezolūciju 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) un 2325(2016) īstenošana.

(6)

Ar šo regulu veicina Savienības centienus risināt ķīmisko ieroču izplatīšanas un izmantošanas problēmu un Savienības atbalstu Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijai (OPCW) un tās Tehniskajam sekretariātam. Šajā regulā minēto ķīmisko ieroču tvērums ir balstīts uz Ķīmisko ieroču konvencijā noteikto tvērumu un definīciju.

(7)

Šajā regulā ir ievērotas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un principi, it īpaši tiesības uz tiesību iedarbīgu aizsardzību, taisnīgu tiesu un personas datu aizsardzību. Šī regula būtu jāpiemēro, ievērojot minētās tiesības.

(8)

Padomei būtu jāīsteno pilnvaras izveidot un grozīt šīs regulas I pielikumu, lai nodrošinātu atbilstību procesam, ar ko izveido, groza un pārskata Lēmuma (KĀDP) 2018/1544 pielikumu.

(9)

Šīs regulas īstenošanai un lai Savienībā nodrošinātu pēc iespējas lielāku tiesisko noteiktību, būtu jāpublisko to fizisko personu vārdi un uzvārdi un to juridisko personu, vienību un struktūru nosaukumi un citas nozīmīgas ziņas, kuru naudaslīdzekļi un saimnieciskie resursi ir jāiesaldē saskaņā ar šo regulu. Personas datu apstrādei būtu jānotiek, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2) un (EK) Nr. 45/2001 (3).

(10)

Dalībvalstīm un Komisijai būtu savstarpēji jāsniedz informācija par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu, un savstarpēji jāsniedz informācija par citu nozīmīgu, to rīcībā esošu un ar šo regulu saistītu informāciju.

(11)

Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas normu pārkāpumiem, un jānodrošina to īstenošana. Minētajām sankcijām būtu jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

(12)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu iedarbīgumu, tai būtu jāstājas spēkā uzreiz pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“ķīmiskie ieroči” ir ķīmiskie ieroči, kā definēts Ķīmisko ieroču konvencijas (CWC) II pantā;

b)

“prasījums” ir jebkurš prasījums, kas izvirzīts (tiesvedībā vai ārpus tās) pirms vai pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas un kas izriet no līguma vai darījuma, jo īpaši:

i)

prasījums par tādu saistību izpildi, kuras izriet no līguma vai darījuma;

ii)

prasījums par obligācijas, finansiāla galvojuma vai jebkādas atlīdzības samaksu vai attiecīgi izsniegšanu;

iii)

prasījums par atlīdzību saistībā ar līgumu vai darījumu;

iv)

pretprasījums;

v)

prasījums atzīt un izpildīt, tai skaitā ar exequatur procedūru, kādu spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai līdzvērtīgu lēmumu neatkarīgi no tā, kur tas pieņemts vai pasludināts;

c)

“līgums” jeb “darījums” ir jebkāda veida darījums neatkarīgi no tā, kuras valsts tiesības tam piemērojamas, kas sastāv no viena vai vairākiem līgumiem vai līdzīgām saistībām starp vienām un tām pašām pusēm vai dažādām pusēm; šīm vajadzībām “līgums” var būt arī obligācija, galvojums vai atlīdzība, piemēram, finansiāls galvojums vai finansiāla atlīdzība, un juridiski neatkarīgs vai atkarīgs kredīts, kā arī jebkurš saistīts noteikums, kas izriet no darījuma vai ir ar to saistīts;

d)

“kompetentās iestādes” ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas II pielikumā minētajās tīmekļvietnēs;

e)

“saimnieciskie resursi” ir materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami aktīvi, kuri nav naudaslīdzekļi, bet kurus var izmantot, lai iegūtu naudaslīdzekļus, preces vai pakalpojumus;

f)

“saimniecisko resursu iesaldēšana” ir aizliegums izmantot saimnieciskos resursus, lai iegūtu naudaslīdzekļus, preces vai pakalpojumus jebkādā veidā, tai skaitā – bet ne tikai – šos resursus pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot;

g)

“naudaslīdzekļu iesaldēšana” ir aizliegums veikt naudaslīdzekļu pārvietošanu, pārskaitīšanu, pārveidošanu, izmantošanu vai piekļūt tiem, vai veikt ar tiem tirdzniecības darījumus, kā rezultātā mainītos to apjoms, apmērs, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, būtiskās iezīmes vai galamērķis, vai tiktu izdarītas citādas izmaiņas, kas dotu iespēju izmantot šos naudaslīdzekļus, tai skaitā veicot vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

h)

“naudaslīdzekļi” ir jebkādi finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp (bet ne tikai):

i)

nauda, čeki, naudas prasījumi, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas instrumenti;

ii)

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu bilances, parādi un parādsaistības;

iii)

publiski vai privāti (slēgti) tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un pamatkapitāla daļas, vērtspapīru apliecības, obligācijas, parādzīmes, iespējas līgumi (opcijas) un citi atvasināto instrumentu līgumi;

iv)

procentu maksājumi, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem, vai to uzkrātā vai radītā vērtība;

v)

kredīti, ieskaita tiesības, galvojumi, saistību izpildes garantijas vai citādas finansiālas apņemšanās;

vi)

kredītvēstules (akreditīvi), kravaszīmes, pārdošanas rēķini; un

vii)

dokumenti, kas apliecina dalību naudaslīdzekļos un saimnieciskos resursos;

i)

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorijas, uz kurām attiecas Līgums saskaņā ar Līgumā minētajiem nosacījumiem, tai skaitā to gaisa telpa.

2. pants

1.   Iesaldē visus naudaslīdzekļus un saimnieciskos resursus, kas atrodas jebkuras I pielikumā minētās fiziskās personas, juridiskās personas, vienības vai struktūras īpašumā, valdījumā vai turējumā, vai pār kuriem tās īsteno kontroli.

2.   Nevienai no I pielikumā minētajām fiziskajām personām, juridiskajām personām, vienībām un struktūrām nedz tieši, nedz netieši, nedz to interesēs nedara pieejamus nedz naudaslīdzekļus, nedz saimnieciskos resursus.

3.   Saraksts I pielikumā ietver fiziskas personas, juridiskas personas, vienības un struktūras, par kurām Padome Lēmuma (KĀDP) 2018/1544 3. panta 1. punktā konstatējusi, ka tās ir:

a)

fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas ir atbildīgas par šādām darbībām vai sniedz tām finansiālu, tehnisku vai materiālu atbalstu, vai ir citādi tajās iesaistītas:

i)

ķīmisko ieroču izgatavošana, iegāde, turēšana, izstrāde, transportēšana, uzglabāšana vai nodošana;

ii)

ķīmisko ieroču izmantošana; vai

iii)

iesaistīšanās ķīmisko ieroču izmantošanas sagatavošanā,

b)

fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas palīdz fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām vai tās iedrošina vai pamudina iesaistīties jebkurā no šā punkta a) apakšpunktā minētajām darbībām, radot vai veicinot risku, ka tādas darbības var tikt īstenotas; un

c)

fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras ir saistītas ar šā punkta a) un b) apakšpunktā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām.

3. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētus naudaslīdzekļus vai saimnieciskos resursus vai darīt tos pieejamus ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem, ja tās konstatējušas, ka attiecīgie naudaslīdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

nepieciešami, lai segtu I pielikumā minēto fizisko personu vai juridisko personu, vienību vai struktūru un šādu fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtiku, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, kā arī nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un sabiedrisko pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu vai atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksām vai apkalpošanas maksām par iesaldēto naudaslīdzekļu vai saimniecisko resursu parasto ikdienas turēšanu vai uzturēšanu;

d)

nepieciešami ārkārtas izdevumiem, ja vien attiecīgā kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes un Komisiju vismaz divas nedēļas pirms speciālas atļaujas piešķiršanas ir informējusi par tās piešķiršanas pamatojumu; vai

e)

paredzēti tam, lai veiktu maksājumus uz tādas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskas organizācijas kontu, kurai ir starptautiskajās tiesībās noteikta imunitāte, vai lai veiktu maksājumus no šādas pārstāvniecības vai organizācijas konta – ciktāl šie maksājumi ir paredzēti izmantošanai šīs diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskās organizācijas oficiāli paredzētām vajadzībām.

2.   Attiecīgā dalībvalsts divu nedēļu laikā informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 1. punktu.

4. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta 1. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldētu naudaslīdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

uz naudaslīdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas pieņemts pirms dienas, kad 2. pantā minētā fiziskā persona, juridiskā persona vai struktūra iekļauta I pielikuma sarakstā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā pieņemts tiesas nolēmums vai administratīvs lēmums, vai tiesas nolēmums, kas izpildāms attiecīgajā dalībvalstī;

b)

naudaslīdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi tam, lai apmierinātu prasījumus, kuri izriet no šāda nolēmuma/lēmuma vai kuri ar šādu nolēmumu atzīti par spēkā esošiem, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tādu personu tiesības, kam ir šādi prasījumi;

c)

nolēmums nav pieņemts par labu kādai I pielikumā minētai fiziskai personai, juridiskai personai vai struktūrai; kā arī

d)

šāda nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

2.   Attiecīgā dalībvalsts divu nedēļu laikā informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 1. punktu.

5. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta 1. punkta un ar noteikumu, ka I pielikumā minētai fiziskai personai, juridiskai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu vai vienošanos, ko attiecīgā fiziskā persona, juridiskā persona, vienība vai struktūra noslēgusi (vai no saistībām, kas tai radušās) pirms dienas, kad minētā fiziskā persona, juridiskā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikumā, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto naudaslīdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem, ja vien attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

a)

naudaslīdzekļi vai saimnieciskie resursi tiks izmantoti tam, lai I pielikumā minēta fiziska persona, juridiska persona, vienība vai struktūra veiktu maksājumu; kā arī

b)

ar šādu maksājumu netiek pārkāpts 2. panta 2. punkts.

2.   Attiecīgā dalībvalsts divu nedēļu laikā informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 1. punktu.

6. pants

1.   Šīs regulas 2. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm, kas saņem naudaslīdzekļus, kurus trešās personas pārskaita uz sarakstā minētas fiziskas personas, juridiskas personas, vienības vai struktūras kontu, kreditēt iesaldētos kontus, ja vien tiek iesaldēti arī jebkādi šādu kontu papildinājumi. Finanšu iestāde vai kredītiestāde nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi par jebkuru šādu darbību.

2.   Šīs regulas 2. panta 2. punktu nepiemēro iesaldēto kontu papildinājumiem, kas sastāv no:

a)

procentiem vai citiem ienākumiem saistībā ar šiem kontiem;

b)

maksājumiem, kuri veicami saskaņā ar līgumu vai vienošanos, kas noslēgti (vai saistībām, kas radušās) pirms dienas, kad 2. pantā minētā fiziskā persona, juridiskā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikumā; vai

c)

maksājumiem, kas jāveic saskaņā ar kādā dalībvalstī pieņemtiem vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāmiem tiesas, administratīviem vai šķīrējtiesas nolēmumiem.

7. pants

1.   Neskarot piemērojamos noteikumus par pārskatu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās personas, juridiskās personas, vienības un struktūras:

a)

nekavējoties sniedz informāciju, kura veicinātu šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldēti saskaņā ar 2. pantu, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kuru rezidenti tās ir vai kurā tās atrodas, un tās tieši vai ar dalībvalsts starpniecību nosūta šo informāciju Komisijai; kā arī

b)

sadarbojas ar kompetento iestādi saistībā ar šīs informācijas pārbaudīšanu.

2.   Papildu informāciju, ko Komisija saņem tieši, tā dara pieejamu dalībvalstīm.

3.   Informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto vienīgi nolūkiem, kuriem tā sniegta vai saņemta.

8. pants

Ir aizliegta apzināta un tīša dalība darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet 2. pantā minētos pasākumus.

9. pants

1.   Labticīga naudaslīdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikums darīt tos pieejamus, pamatojoties uz to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību nedz fiziskai personai, juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas to veic, nedz tās pārvaldes institūciju amatpersonām un darbiniekiem, ja vien netiek pierādīts, ka naudaslīdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

2.   Fiziskas personas, juridiskas personas, vienības vai struktūras darbības nerada tai nekādu atbildību, ja tā nezināja un tai nebija pamatota iemesla uzskatīt, ka ar tās darbībām tiktu pārkāpti šajā regulā paredzētie pasākumi.

10. pants

1.   Prasījumus saistībā ar līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ir ietekmējuši pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tostarp prasījumus par atlīdzināšanu vai citus līdzīgus prasījumus, piemēram, prasījumus par kompensāciju vai ar galvojumu nodrošinātus prasījumus, it īpaši prasījumus izsniegt vai veikt maksājumu saistībā ar jebkādu galvojumu, garantiju vai atlīdzību, piemēram, finansiālu galvojumu vai finansiālu atlīdzību, neizpilda, ja tos izvirza:

a)

norādītas fiziskas personas, juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras minētas I pielikumā;

b)

fiziska persona, juridiska persona, vienība vai struktūra, kas rīkojas ar a) apakšpunktā minētas fiziskas personas, juridiskas personas, vienības vai struktūras starpniecību vai tās uzdevumā.

2.   Tiesvedībā par prasījuma izpildi pienākums pierādīt, ka 1. punkts neaizliedz šāda prasījuma apmierināšanu, ir fiziskai personai, juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas pieprasa šāda prasījuma izpildi.

3.   Šis pants neierobežo 1. punktā minēto fizisko personu, juridisko personu, vienību un struktūru tiesības vērsties tiesā, lai tā saskaņā ar šo regulu izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību.

11. pants

1.   Komisija un dalībvalstis savstarpēji informē viena otru par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu, un apmainās ar citu nozīmīgu, to rīcībā esošu informāciju saistībā ar šo regulu, it īpaši ar informāciju par:

a)

naudaslīdzekļiem, kas iesaldēti saskaņā ar 2. pantu, un atļaujām, kuras piešķirtas saskaņā ar 3., 4. un 5. pantu;

b)

pārkāpumiem, izpildes problēmām un valsts tiesu pasludinātiem spriedumiem.

2.   Dalībvalstis nekavējoties informē viena otru un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu nozīmīgu informāciju, kas varētu ietekmēt šīs regulas iedarbīgu īstenošanu.

12. pants

1.   Ja Padome nolemj kādai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai piemērot 2. pantā minētos pasākumus, tā attiecīgi groza I pielikumu.

2.   Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo 1. punktā minētajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai vai nu tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai iespēju iesniegt savus apsvērumus.

3.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai ja tiek sniegti būtiski jauni pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un par to informē attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru.

4.   Šīs regulas I pielikumā iekļauto sarakstu regulāri pārskata, to darot vismaz ik pēc 12 mēnešiem.

5.   Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, balstoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

13. pants

1.   Šīs regulas I pielikumā iekļauj pamatojumu par attiecīgo fizisko personu, juridisko personu, vienību vai struktūru iekļaušanu sarakstā.

2.   Šīs regulas I pielikumā iekļauj informāciju, kas nepieciešama, lai identificētu attiecīgās fiziskās personas, juridiskās personas, vienības vai struktūras (ja šāda informācija ir pieejama). Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu (arī pieņemtos vārdus), dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, un amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām un struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumu, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un komercdarbības vietu.

14. pants

1.   Dalībvalstis izstrādā noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas normu pārkāpšanu, un veic visus pasākumus, kuri nepieciešami, lai nodrošinātu šo normu īstenošanu. Paredzētajām sankcijām ir jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

2.   Pēc šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par minētajiem noteikumiem un turpmāk informē to arī par jebkuriem to grozījumiem.

15. pants

1.   Komisija apstrādā personas datus, lai veiktu savus uzdevumus saskaņā ar šo regulu. Šie uzdevumi ir:

a)

iekļaut I pielikuma saturu publiski pieejamajā elektroniskajā konsolidētajā sarakstā ar fiziskām personām, juridiskām personām un grupām un vienībām, uz kurām attiecas Savienības finansiālās sankcijas, un publiski pieejamajā interaktīvajā sankciju kartē;

b)

apstrādāt informāciju par šīs regulas pasākumu ietekmi, piemēram, iesaldēto naudaslīdzekļu vērtību, un informāciju par kompetento iestāžu piešķirtajām atļaujām.

2.   Šā panta 1. punkta vajadzībām Komisijas dienests, kas minēts II pielikumā, ir Komisijas “par datu apstrādi atbildīgā persona” Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta d) punkta izpratnē, un tas nodrošina, ka ieinteresētās fiziskās personas var izmantot savas Regulā (EK) Nr. 45/2001 paredzētās tiesības.

16. pants

1.   Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās II pielikumā minētajās tīmekļvietnēs. Dalībvalstis informē Komisiju par II pielikumā minēto tīmekļvietņu adrešu izmaiņām.

2.   Pēc šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par savām kompetentajām iestādēm, tai skaitā par šo kompetento iestāžu kontaktinformāciju, un informē to arī par jebkurām turpmākām izmaiņām šajā informācijā.

3.   Ja šī regula ietver prasību informēt Komisiju vai citādi sazināties ar to, šādai saziņai izmanto II pielikumā norādīto adresi un citu kontaktinformāciju.

17. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Savienības teritorijā, tai skaitā tās gaisa telpā;

b)

dalībvalstu jurisdikcijā esošos gaisa kuģos un uz to jurisdikcijā esošiem kuģiem;

c)

attiecībā uz fiziskām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie;

d)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras dibinātas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesībām;

e)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādu darījumdarbību, kas pilnā apmērā vai daļēji tiek veikta Savienībā.

18. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad tā publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2018. gada 15. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 25. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

REGULAS 2. PANTĀ MINĒTO FIZISKO PERSONU, JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU UN STRUKTŪRU SARAKSTS


II PIELIKUMS

TĪMEKĻVIETNES AR INFORMĀCIJU PAR KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM UN KOMISIJAS INFORMĒŠANAI IZMANTOJAMĀ ADRESE

BEĻĢIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGĀRIJA

https://www.mfa.bg/en/101

ČEHIJAS REPUBLIKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DĀNIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVĀTIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITĀLIJA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

UNGĀRIJA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NĪDERLANDE

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-policy/europe/eu-sanctions-national-authorities/

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVĀKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Eiropas Komisijas informēšanai izmantojamā adrese:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium/Beļģija

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu